MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2"

Transkript

1 MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 Přednášky LS 2014, 2+2, z, zk doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

2 Přehled přednášek, cvičení a podmínek získání z, zk

3 Literatura: Hačkajlová a kol.. Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006 Hačkajlová, L.: Ekonomika a management 13, Ediční středisko ČVUT. Praha 2004, dotisk Praha únor 2005 Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak.stud. progr.si, ČVUT, 2004 Profesní informační systém PROFESIS 2008 ČKAIT, Praha 2008 Stavební listy, Stavitel,... www stránky podniků ČR i ve světě : www stránky architektonických kanceláří ČR i ve světě : www stránky: ČKA, Obec architektů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) Asociace malých a středních podniků a živností

4 2.Podnikání a podnik 1. Právní předpisy, podnikání, podnikatel 2. Podnik jako právně organizační forma podnikání 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodní společnosti 3. Podnikání v rámci EU

5 1.Právní předpisy Podnikání, Podnikatel

6 Právní předpisy Závazná pravidla/normy jednání všech právních subjektů zúčastněných v obchodních vztazích : živnostenský zákon, občanský zákoník, zákon o konkursu a vyrovnání, daňové zákony, zákon o účetnictví, zákon o státní statistické službě, zákon o cenách, zákon o veřejných zakázkách, zákoník práce, zákon o mzdě,... autorizační zákon

7 Podnikání soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. při podnikání je nutno respektovat principy ochrany životního prostředí a další veřejné zájmy. uspokojování jiných potřeb než je zisk zajišťují například nadace, neziskové organizace, charity apod.

8 Podnikatel ( 420) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

9 Právní subjekt FO/PO Fyzická osoba (FO) je každý občan státu Právnická osoba (PO) je uměle vytvořený právní subjekt, kterému zákon přiznává právo vystupovat v právních vztazích vlastním jménem.

10 Právnická osoba/po musí být založena písemnou smlouvou nebo zakládací listinou zapsána pod svým obchodním jménem firmou do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je veřejný seznam do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelském subjektu, vedou jej rejstříkové soudy. Podnik v něm zapsaný je firmou. PO vzniká zápisem do obchodního rejstříku PO zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

11 2. Podnik jako základní právně organizační forma podnikání

12 Podnik je základní, právně organizační, forma podnikání Podnikatel podnik pod obchodní firmou zakládá, aby na něm mohl provádět soustavnou činnost, tzn. podnikat do podniku vkládá : peněžní (finanční kapitál) nebo věcné prostředky (stroje, pozemky) pro podnikání. opatřuje pro něj lidské zdroje (zaměstnance) a nehmotné prostředky (know-how, licence).

13 Druhy podniků Podle poslání podniků (vytváření výrobků a poskytování služeb k uspokojování potřeb) rozlišujeme: výrobní podniky stavební, průmyslové, aj., obchodní podniky velkoobchodní a maloobchodní, dopravní a spojové podniky železnice, pošty, aj., peněžní podniky banky, spořitelny,pojišťovny.

14 Životní cyklus podniku Podnik vzniká, působí a zaniká s tím, jak jsou potřebné jeho výrobky a služby z hlediska trhu, což se projevuje v jejich prodejnosti.

15 životní cyklus podniku a jeho fáze Sygmoida, logistická (demografická) křivka znovuoživení stagnace nebo růst a rozvoj úpadek a zánik počáteční potíže růstu čas

16 Vlastníkem podniku může být: jednotlivec, obchodní společnost nebo družstvo v některých případech je jím stát vlastní buď celý podnik nebo je podílníkem (společníkem) obvykle akciové společnosti. Vlastnictví majetku v podniku souvisí s právní formou podniku.

17 Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) druhy podniků dle právní formy podnik jednotlivce obchodní firma jiné samostatný podnikatel živnostník jiné fyzické osoby osobní obchodní společnost veřejná obchodní společnost družstevní a jiné organizace družstvo neziskové organizace státní podnik smíšená kapitálová komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská družstevní společnost příspěvková organizace org.složky státu evropská společnost evropské hospodářské zájmové sdružení

18 Organizační formy podnikání Formy sdružování ke společnému podnikání na smluvní bázi, např.: tiché společenství, trvalé sdružení podniků ve větší celky - např. holdingové společnosti, dočasné sdružení podniků ve větší celky - např. konsorcia

19 2.1. Živnostenské podnikání

20 Podstata živností Živnost je soustavná činnost, kterou na základě živnostenského oprávnění provozuje fyzická nebo právnická osoba na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jde o zvláštní formu podnikání a upravuje ji živnostenský zákon. Jak podnik fyzické osoby živnostníka, tak i podnik právnické osoby obchodní společnosti musí vyhovět živnostenskému zákonu v platném znění!!! Podnikat lze i na základě jiného než živnostenského oprávnění (např. jako svobodný architekt, lékař, auditor). Proto je podnikání ve srovnání s živností obecnější pojem, který definuje obchodní zákoník.

21 Druhy živností koncesované provozované na základě udělené koncese ( 26 a příloha č. 3) ohlašovací provozované na základě ohlášení ( 19)

22 živnosti ohlašovací živnosti řemeslné - podmínkou je vyučení v oboru (příloha č. 1), živnosti vázané - podnikatel musí splňovat podmínky, které předepisují zvláštní předpisy, musí mít zvláštní odbornou způsobilost (příloha č. 2), živnosti volné - všechny ostatní živnosti, u kterých musí být splněny jen všeobecné podmínky (existuje jen 1 viz. příloha č. 4).

23 Všeobecné podmínky Pro provozování živnosti musí fyzická osoba splňovat: zletilost- věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost za bezúhonného se pro účely zákona nepovažuje osoba pravomocně odsouzená za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání minimálně 1 roku, nebo pokud byl trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním. Nesplňuje-li podnikatel první dvě všeobecné podmínky, ještě to neznamená, že nemůže provozovat živnost. Ty lze nahradit ustavením tzv. odpovědného zástupce. Podmínku bezúhonnosti však musí splnit vždy.

24 Zvláštní podmínky Pro provozování živnosti řemeslných,vázaných a koncesovaných musí fyzická osoba splňovat: : odbornou způsobilost (doklad o příslušném vzdělání) nebo jinou způsobilost Například. u živností vázaných projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování" je pro provozování nutná zvláštní způsobilost (autorizace) podle autorizačního zákona. Nesplňuje-li podnikatel tuto podmínku odborné způsobilosti, musí smluvně zajistit odpovědného zástupce, který ji splňovat bude. U koncesovaných živností podnikatel musí splňovat podmínky spolehlivosti či jiných zvláštních předpisů pro odbornost často s časovým omezením.

25 Průkazem oprávnění k provozování živnosti Výpis ze živnostenského rejstříku Vystavuje je živnostenský úřad, který posuzuje splnění podmínek k jejich vystavení. Ke koncesi se vyjadřuje ještě další orgán (např. Ministerstvo vnitra pro koncesi služby soukromých detektivů, Česká národní banka pro směnárenskou činnost apod.). Žádost o vydání koncesní listiny a doklady k ní jsou stejného obsahu jako u ohlášení živností, včetně možnosti ustanovit odpovědného zástupce

26 Výpis z živnostenského rejstříku obsahuje: Jméno a příjmení, občanství, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, předmět podnikání, druh živnosti, den vzniku živnostenského oprávnění, zahájení provozování živnosti, doba trvání živnostenského oprávnění, Předmět podnikání, uvedený na výpisu, musí být totožný s názvy živností podle oficiálního seznamu ze živnostenského zákona (přílohy 1, 2, 3 a 4).

27 Živnostenské oprávnění Splňuje-li fyzická osoba zákonem předepsané podmínky a ohlášení je po formální stránce úplné, živnostenský úřad vydá ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis, který slouží jako doklad živnostenského oprávnění. Vydání ŽL ohlašuje ŽU správci daně (finanční úřad), statistickému úřadu, úřadu práce a správě sociálního zabezpečení. Správní poplatky za ohlášení živnosti: Při vstupu do živnostenského podnikání Kč Za ohlášení další živnosti 500 Kč

28 Povinností autorizovaných osob (architektů, inženýrů a techniků) je oznámit Komoře způsob výkonu jejich činnosti: jako svobodní architekti nebo inženýři podnikání podle zvl. předpisů tímto předpisem je autorizační zákon jako podnikatelé - živnostenské podnikání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků podle živnostenského zákona jako zaměstnanci

29 Odlišnosti podnikání fyzických a právnických osob Fyzické osoby : vstupují přímo do právních vztahů plní roli podnikatele (kapitálový vklad do podnikání) a obvykle je i roli výkonné pracovní síly (vlastní odborná profese vč. řízení) ručí za závazky celým svým majetkem Právnické osoby: do právních vztahů vstupuje pouze společnost společníci přinášejí kapitálový vklad do podnikání avšak mohou, nebo také nemusí ve společnosti pracovat ručí za závazky majetkem společnosti

30 2.2.Obchodní společnosti

31 Založení a vznik obchodní společnosti Obchodní společnost vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku. Před vznikem společnosti probíhá proces založení, kdy je třeba: sepsat společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu pokud společnost zakládá jediný zakladatel) složit základní kapitál u kapitálových společností opatřit výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce společnosti a případně doklady o odborné způsobilosti získat živnostenské oprávnění na místně příslušném živnostenském úřadě podat žádost o registraci v obchodním rejstříku Právně je proces založení ošetřen v Zákoně o obchodních korporacích 8 a dále.

32 Zrušení a zánik obchodní společnosti Obchodní společnost zanikne výmazem z obchodního rejstříku. Před zánikem společnosti probíhá proces zrušení. Ke zrušení může dojít: s likvidací uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením účelu, pro který byla založena, dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, bez likvidace pokud přechází její jmění na právního nástupce dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze. Právně je proces zrušení ošetřen v Zákoně o obchodních korporacích 93 a dále a v zákonu O konkurzu a vyrovnání ( 4)

33 Hlediska rozhodování při založení obchodní společnosti právní hledisko - volba právní formy, organizační hledisko - předmět podnikání a velikost podniku, vytvoření organizační struktury podniku, hospodářské hledisko - zpracování zakladatelského rozpočtu, ve kterém půjde zejména o posouzení: předpokládané výše výnosů, nákladů a zisku, potřebného rozsahu majetku a jeho finančních zdrojů, propočty očekávané rentability, návratnosti celého záměru (viz hodnocení efektivnosti investic).

34 Hlediska rozhodování při založení obchodní společnosti Z osobního hlediska může podnikatel brát v úvahu následující kriteria při volbě nejvhodnější právní formy podniku: míra osobní účasti na řízení podniku, rozsah a způsob ručení za závazky, podíl na zisku podniku, výše počátečního kapitálu a možnosti přístupu na kapitálový trh rizika, rychlost založení podniku, výše výdajů spojených se založením odpovídající právní formy podniku.

35 Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (v.o.s. nebo veř. obch. spol. 95) je založena na základě společenské smlouvy. Spolčenost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Zisk se zdaňuje za společnost jako celek v přiznání daně z příjmu právnických osob.

36 Komanditní společnost Komanditní společnost (k.s. nebo kom. spol. 118) je založena na základě společenské smlouvy. společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. Zisk se zdaňuje za společnost jako celek v přiznání daně z příjmu právnických osob.

37 Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s.r.o. nebo spol. s r.o. 132) je založena na základě společenské smlouvy. společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku Minimální základní kapitál je v současnosti stanoven zákonem na 1 Kč. Společnost jako celek ručí za své závazky jen do výše tohoto základního kapitálu. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Zisk se zdaňuje za společnost jako celek v přiznání daně z příjmu právnických osob. Společnost musí vytvářet rezervní fond ze zisku ke krytí rizik.

38 Akciová společnost Akciová společnost (a.s. nebo akc. spol. 243) se zakládá zakladatelskou smlouvou (v případě jednoho zakladatele právnické osoby zakládací listinou). Akciová společnost za závazky ručí celým svým majetkem, akcionáři po dobu existence společnosti neručí za její závazky vůbec. Minimální základní kapitál je 2 mil. Kč. Nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů. Statutárním orgánem je představenstvo. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Společnost povinně vytváří rezervní fond ze zisku ke krytí rizik. Část zisku může být rozdělena mezi akcionáře ve formě dividend. Odměna členům orgánů akciové společnosti se nazývá tantiéma.

39 3.Podnikání v rámci EU

40 Jednotný trh EU (volnost osob, služeb, kapitálu a zboží) garantuje: volnost podnikání v kterékoli členské zemi, právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost, zřizovat a řídit podniky za podmínek stanovených pro vlastní příslušníky právem států, kde dochází k podnikání. EU vychází z toho, že osobě, která vykonává určitou činnost v jednom státě v souladu s právními předpisy, nelze omezit výkon této činnosti v jiné členské zemi.

41 V rámci volného pohybu služeb volný pohyb osob je jednou ze základních svobod jednotného trhu EU a nezbytnou podmínkou volnosti podnikání. V praxi to znamená: pohyb osob bez omezení, všechny osoby mohou vykonávat svou profesi za stejných podmínek, pobývat v jím zvolené zemí a požívat sociálních podmínek pro zaměstnance tohoto státu stejně, jako jejich občané. Ale realita je podstatně složitější.

42 Vzájemné uznávání profesních osvědčení a diplomů V každém členském státě jsou určeny orgány, které uznávání kvalifikace provádějí (podle obecných směrnic). Dokladem o formální kvalifikaci je diplom, osvědčení nebo jiný doklad vydaný příslušným orgánem nebo institucí. Užitečné info na

43 Vzájemné uznávání profesních osvědčení a diplomů Problémy uznávání kvalifikace, možnosti pracovat v jiném členském státě, uznání potvrzení o studiu, svobody poskytování a využívání služeb ve všech členských státech, převod nároků na důchodové zabezpečení, založení firmy atd. řeší SOLVIT - síť poradenských center.

44 Pracovníci podniku

45 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost;

46 Člověk předpoklady pro práci Složky majetku podniku (budovy, stroje, materiály) jsou bez něho nepoužitelnými věcmi. Člověk : je nejdůležitějším činitelem pracovního a tedy i výrobního procesu jako nositel duševních a tělesných schopností je schopný konat určité pracovní činnosti řídící a činnosti výkonné

47 Pracovníci podniku Členění: Podle konkrétní vykonávané činnosti Podle kvalifikace, tj. souhrnu předpokladů pro vykonávání určité práce

48 Pracovníci (projektově inženýrského) podniku Výpočet honoráře podle hodinových sazeb: Charakter odborné činnosti Funkce Požadavky na výkony Kč/hod velmi vysoce kvalifikovaná hlavní architekt hlavní inženýr expert zkušební inženýr stanovení koncepce celkové vedení a koordinace řešení zvláště obtížných problémů 800,- a výše vysoce kvalifikovaná vedoucí architekt vedoucí inženýr odpovědnost za vedení zakázky řešení obtížných problémů 600,- až 800,- středně kvalifikovaná projektant vedení dílčích částí zakázky řešení dílčích problémů 450,- až 600,- méně kvalifikovaná konstruktér řešení konstrukčních úkolů 250,- až 450,- pomocné činnosti málo kvalifikované, popřípadě nekvalifikované technik pomocné práce a řešení jednotlivých dílčích úkolů 150,- až 250,-

49 Pracovníci počet a kvalifikace Jejich počty a kvalifikaci plánuje vedení podniku v souvislostech : se stavem a druhem zakázek, jejich velikosti a časového průběhu s produktivitou práce lidí (příp.s pracností) a odměňováním pracovníků

50 Produktivita práce Produktivita práce (Pp) je stupeň účinnosti lidské práce vynakládané při tvorbě užitných hodnot výkonů. Produktivitou práce vyjadřujeme množství výkonů (Q) vyrobených jedním pracovníkem za jednotku času (T). Jednotkou času může být hodina, směna, den, měsíc nebo rok. Pp Q T množství(objem) výkonů množstvípracovního času

51 Pracnost vyjadřuje, jaké množství pracovního času se vynaložilo na provedení jednotky určitého výkonu 1 T množství pracovního času Pp Q množství (objem) výkonů

52 Příklady výpočtu produktivity práce a pracnosti Jakou má hodinovou produktivitu práce (Pp) zedník, vyzdí-li z POROTHERMU za směnu (8,5 hod.) 6 m3 zdiva. Cena 1 m3 je 2965 Kč. Jaká je pracnost 1m3 zdiva? Pp v peněžním vyjádření. Pp v naturálním vyjádření Pracnost 2075,75 Kč/h 0,7 m 3 /1 zed./1hod 1,42 Nh/m 3 Znalosti vypočtených pracností ( norem spotřeby práce či výkonových norem) se využívá v individuální kalkulaci k výpočtu mzdových nákladů a relací jejich vývoje k docilované produktivitě práce.

53 Příklady výpočtu produktivity práce a pracnosti Znalost produktivity práce pracovníků slouží k: výpočtu doby trvání práce za jakou dobu vyzdí 1 zedník 6m3 zdiva, při produktivitě práce 0,7m3 za 1hodinu. T=Q/Pp= 6/0.7 = 8.5Nh. výpočtu lhůt výstavby stavebních objektů výpočtu počtu pracovníků Kolik pracovníků (d) je třeba k vyzdění 12m3 zdiva za 1 směnu (8.5 hod.) při produktivitě práce 0.7m3/1zed./1hod. T=Q/Pp x d d=q/txpp=12/8.5x0.7=2 pracovníci

54 Produktivitu práce zejména ovlivňuje: iniciativa a kvalifikace pracovníků, využívání pracovní doby organizace a řízení práce pracovní prostředí volba technologie výroby i práce a úroveň techniky

55 2.Personální činnost podniku Podstata personální činnosti; Získávání pracovníků; Péče o pracovníky; Evidence pracovníků.

56 Personální činnost v podniku (HRM Human Resources Management) Provádí ji : sám vlastník podniku pracovníci personálního útvaru (osobního oddělení) podniku

57 Personální činnost v podniku (HRM Human Resources Management) Zahrnuje : výběr a získávání pracovníků péči o pracovníky uzavírání pracovních poměrů rozmisťování pracovníků a jejich hodnocení změny pracovního poměru a ukončení pracovního poměru evidenci pracovníků

58 Získávání pracovníků zdroje prostřednictvím inzerce nahodilou poptávkou prostřednictvím úřadu práce výchovou vlastních učňů spoluprací se zprostředkujícími podniky působícími na trhu práce

59 Péče o pracovníky zvyšování kvalifikace, ze zákona povinné sociální pojištění, ze zákona povinné zdravotní pojištění, další zdravotní nebo sociální připojištění, zajištění sociálních podmínek, bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)- OHSAS 1800 kolektivní smlouva, podnikový kodex chování.

60 Evidence pracovníků osobní a mzdová Slouží k získávání informací o průběhu personální činnosti. Základem evidence jsou záznamy o jednotlivých pracovnících - osobní karty.

61 Evidence pracovníků příklady personálních dokumentů Zápočtový list- údaje o době trvání předchozího pracovního poměru a započtené době zaměstnání celkem Osobní dotazník Pracovní posudek Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - doklady, podle kterých bude zaměstnavatel srážet zaměstnanci srážky (soudem stanovené platby, výživné, splátky půjček atd.). Evidenční list důchodového zabezpečení Doklad o tom, že zaměstnanec byl poučen o bezpečnosti práce a pravidlech požární ochrany i rizicích Mzdový list- po dobu zaměstnání vede zaměstnavatel, kde každý kalendářní měsíc je doložen hrubou mzdou s výpočtem čisté mzdy.

62 3.Pracovněprávní legislativa Základní pracovněprávní zákony Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti Zákon o mzdě Vnitřní předpisy podniku Kolektivní smlouva

63 Zákoník práce (262/2006 Sb.) zaměstnavatelé i všichni zaměstnanci Základní právní normou, kterou se musí řídit všichni zaměstnatelé i všichni zaměstnanci je zákoník práce. Ten upravuje zejména tyto problémy pracovně právních vztahů: způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, práce konané mimo hlavní pracovní poměr dohody o provedení práce a pracovní činnosti dodržování pracovní kázně, trvání a rozvržení pracovní doby, práce přesčas, dovolená na zotavenou, mzda a náhrady mezd, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnost za škodu a náhradu škod, řešení pracovních sporů.

64 Vnitřní předpisy podniku K provedení základních pracovněprávních zákonů vydává podnik svoje vnitřní předpisy. Po právní stránce je obsah interních předpisů omezen, tzn. platí, že jeho obsah musí vycházet z toho, co zákonné normy pracovního práva povolují.

65 Kolektivní smlouva zaměstnavatel - odbory V některých případech může být zákoník práce konkretizován v kolektivní smlouvě. Kolektivní smlouva je dohoda vedení podniku s odbory příp. výborem zaměstnanců - t.j. těmi, co s vedením podniku vyjednávají Sjednávají se v ní všechny pracovně právní podmínky, na kterých mají zaměstnanci i zaměstnavatelé zájem (např. zvýšení mezd, prodloužení dovolené, kratší pracovní doba, řešení sporů). Úlohou odborů je formulovat, obhajovat a prosazovat zájmy a potřeby zaměstnanců v podnicích. U zaměstnavatelů, u kterých nepůsobí odbory, může zaměstnavatel pracovně právní nároky zaměstnanců upravovat pomocí vnitřního předpisu.

66 4.Pracovně právní vztahy Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy na dobu určitou / neurčitou hlavní (lze pouze 1) / vedlejší (povolení zaměstnavatele) s / bez zkušební doby (max. 3 odpracované měsíce) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (o provedení práce / o pracovní činnosti)

67 Pracovní poměr vznik Pracovní poměr (na dobu určitou nebo neurčitou) vzniká : pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

68 Pracovní smlouva uzavírá se písemně v ní zaměstnavatel je povinen sjednat se zaměstnancem : druh práce, na který je zaměstnanec přijímán místo výkonu práce den nástupu do práce lze v ní sjednat také další podmínky - mzdové zařazení, popis pracovní činnosti, úpravu pracovní doby, zvyšování kvalifikace, hmotnou odpovědnost za svěřené prostředky...

69 Pracovní poměr Ukončení Dohodou (lhůta dle dohody) výpovědí (lhůta min. 2 měsíce) okamžitým zrušením pracovního poměru ukončení ve zkušební době

70 Odstupné minimálně 3 násobek průměrného výdělku zrušení zaměstnavatele přemístění zaměstnavatele nadbytečnost zaměstnance minimálně 12 násobek průměrného výdělku pracovní úraz nebo nemoc z povolání dosažení nejvyšší přípustné expozice Bez ohledu jestli se jedná o výpověď nebo dohodu

71 Dohoda o pracovní činnosti Musí být uvedena : sjednaná práce výše odměny sjednaný rozsah pracovní doby doba, na kterou se dohoda uzavírá. Musí mít písemnou formu a práci lze vykonávat pouze v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Pokud není sjednán způsob zrušení dohody, je výpovědní lhůta 15 dnů od doručení. Lze dohodnout i právo zaměstnance na dovolenou

72 Dohoda o provedení práce Předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá nesmí být vyšší než 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v součtu za rok. Zaměstnanec však může mít uzavřeno současně i několik dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů. Z odměny vyplácené na základě dohody o provedení práce nevzniká povinnost srážet pojistné (sociální i zdravotní) do částky mesíčně. Pojištění však za zaměstnance neplatí stát a musí si ho platit sám (1 148 Kč) Musí mít písemnou formu

73 5.Odměňování pracovníků Principy a účel odměňování pracovníků Podnikový mzdový systém Tarifní soustava Mzdové příplatky Formy mzdy

74 Odměňování principy Zásluhovost Včasnost Transparentnost Mzda (plat) není jen odměnou za vykonanou práci, ale představuje především hodnotu pracovní síly na trhu práce. Podílení se na zisku (například v podobě dividend) však nemá s hodnotou pracovní síly co dělat.

75 Zdravotní pojištění Odvody : zaměstnanec 1/3 z 13,5% = 4,5% zaměstnavatel 2/3 z 13,5% = 9% Pojistné na sociální zabezpečení na nemocenské pojištění (2,3%) na důchodové pojištění (28%) na státní politiku zaměstnanosti (1,2%) Min.odvod z minimální mzdy: x 13,5% = 1.148,-Kč Odvody : zaměstnanec 6,5% zaměstnavatel 25% Minimální odvod není stanoven Strop pro platbu sociálního pojistného je ve výši 48násobku průměrné mzdy ( Kč), u zdravotního byl strop zrušen ( )

76 Formy mzdy časová mzda úkolová mzda podílová mzda smíšená mzda další formy mzdy prémie, odměny, osobní ohodnocení, účast (podíl) na hospodářských výsledcích organizační jednotky, podíly na zisku.

77 Časová mzda výdělek zaměstnance (za období splatnosti mzdyobvykle kalendářní měsíc-hodinová, denní) je součinem mzdové sazby (mzdového tarifu) stanoveného za zvolenou jednotku pracovní doby (hodina nebo měsíc) a počtu těchto jednotek odpracovaných zaměstnancem za období splatnosti mzdy. Je základní formou mzdy, z níž se řada dalších modifikací a kombinací odvozuje

78 Úkolová mzda výdělek zaměstnance je závislý na výkonu vyjádřeném stupněm plnění stanovené normy výkonu (např. vyzdění 40 m 3 zdiva).

79 Podílová mzda je vytvářena jako podíl (zpravidla v procentech) na výkonech vyjádřených peněžně (zpravidla tržeb nebo obratu), základem podílu je předpokládaný celkový výdělek a předpokládaná úroveň peněžních ukazatelů,

80 Smíšená mzda smíšená mzda - je kombinaci časové mzdy a úkolové mzdy nebo podílové mzdy,

81 Odměňování shrnutí Každý podnik musí mít svůj vlastní mzdový předpis a prováděcí mzdové akty, které nesmějí být v rozporu se zákoníkem práce a zákonem o mzdě (platu). Podnikový mzdový předpis obsahuje ve stručné formě přesné, jednoznačné a srozumitelné vyjádření mzdových nároků a způsobů jejich stanovení u všech svých zaměstnanců. Úkolem prováděcích mzdových aktů je konkretizovat ustanovení tohoto předpisu do podmínek jednotlivých zaměstnanců.

82 Příklady výpočtu mzdy Roční vyúčtování mzdy, daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění v příkladech.

83 Zaměstnanec x Živnostník Při stejném nákladu pro zaměstnavatele Kč/ měsíc Superhrubá mzda ,- Soc. pojištění (25% HM) 7 463,- Zdravotní poj. (9% HM) 2 687,- Hrubá mzda ,- Soc. pojištění (6,5% HM) 1 941,- Zdravotní poj. (4,5% HM) 1 344,- Daň z příjmu (15% SHM) 6 000,- Sleva na dani 2 070,- Zálohová daň 3 930,- Čistá mzda ,- Čistá mzda/náklady 56,6% Měsiční příjem ,- Výdaje (60% paušál) ,- Zisk ,- Sociální pojištění (1) 2 336,- Zdravotní pojištění (2) 1 752,- Daň z příjmu (15% zisku) 2 400,- Sleva na dani 2 070,- Zálohová daň 330,- Živnostníku zůstává ,- (pokud nemá žádné skutečné náklady) 1 29,2% z 50% zisku minimálně z 6 486,- 2 13,5% z 50% zisku minimálně z ,-

84 Zaměstnanec na plný úvazek hrubá mzda ,- Ženatý, 1 dítě, manželka s příjmy pod , hypotéční úvěr na bydlení (placené roční úroky ) sociální poj / 7500 zdravotní poj / 2700 superhrubá mzda daň (15%) sleva na dani zákl sleva na dani dítě zálohová daň Čistá mzda nezdanitelná část základu daně základ daně daň před započtením slev sleva na poplatníka sleva na manželku roční daňová povinnost daňový bonus na dítě Daňový bonus zaplacená zálohová daň Přeplatek na dani vč. bonusu

85 Slevy na dani 2014 Sleva na dani 2014 poplatník manžel/manželka bez příjmů (do ročně) na dítě (možno i jako daňový bonus do max , na bonus má nárok poplatník s minimálním příjmem ročně) Student (do 26 let, do 28 let u prezenčního doktoranda) vlastní invalidita I. a II vlastní invalidita III držitel průkazu ZTP/P držitel průkazu ZTP/P v rodině Důchodce pobírající starobní důchod 0

86 Zdravotní pojištění u nízkých příjmů Zdravotní pojištění se musí odvádět alespoň z minimální mzdy. Pokud je tedy vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální mzda, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Příklad: Zaměstnanec odpracoval celý měsíc s hrubou mzdou Kč zaměstnanec 315 Kč zaměstnavatel 630 Kč z rozdílu do minimálni mzdy (1148) uhradí zaměstnanec ještě 203 Kč, celkem tedy 518 Kč

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘECHOD NA JINOU PRÁVNÍ FORMU PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o.

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alžběta Srnová Jaroslav Oubělický Brno 2015 Tímto

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Stavební podnik Podnikání a podnik Stavební podnik Organizace a řízení stavebního podniku Pracovníci

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více