Modelování kreditního spreadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelování kreditního spreadu"

Transkript

1 Modelování kreditního spreadu Jan Šedivý 1 Abstrakt Text uvádí do problematiky stanovení kreditního spreadu za pomoci strukturálních a redukovaných modelů úvěrového rizika. Jako determinanty kreditního spreadu zmiňuje hodnotu aktiv, jejich volatilitu, bezrizikovou úrokovou míru a prémii za likviditu na trzích s korporátními dluhopisy. Dále je představen plán analýzy kreditních spreadů českých společností, z nichž většina nemá akcie obchodované na burze. V závěru textu jsou představen pohled na kreditní spready riskmanagementu bank, které řídí tzv. refinanční riziko. Klíčová slova Strukturální modely úvěrového rizika, kreditní spread, refinanční riziko. 1. Úvod Ohodnocení úvěrového rizika je pro finanční instituce důležitým úkolem. Pro stanovení hodnoty dluhu určité společnosti existuje mnoho modelových přístupů. Velkou skupinu modelů úvěrového rizika tvoří strukturální modely (zaset value models), které jsou založené na modelování hodnoty aktiv firmy, u níž úvěrové riziko sledujeme. Tyto modely vycházejí z opčního principu podrobně rozvedeném R. C. Mertonem [7]. V tomto příspěvku bude analyzováno, jak modely z této skupiny odpovídají pohledu trhu na úvěrové riziko. Jinou skupinou modelů úvěrového rizika jsou modely redukované (intensity based), které kladou jiné nároky na vstupní data, ale postrádají fundamentální přístup jasně daných vysvětlujících proměnných. Motivací tohoto příspěvku je pak zvláště pohled finanční instituce, která hodlá v budoucnosti emitovat vlastní dluhopisy, aby získala dodatečné zdroje. Cenou za zdroje je mimo tržní sazby právě kreditní spread dané instituce. S využitím modelu, který odpovídá trhu, lze lépe odhadovat budoucí náklady a také riziko spojené s refinancováním svých podnikatelských aktivit. To je důležité zejména v době po finanční krizi, kdy prémie za úvěrové riziko a likviditu se výrazně podílí na konečné ceně zdrojů. Záměrem je využít omezeného datového souboru českého dluhopisového trhu a modifikovat výchozí Mertonův model kreditního spreadu v budoucím výzkumu. 2. Determinanty kreditního spreadu Strukturální modely úvěrového rizika jsou založeny na myšlence, že na firemní akcie a dluh lze nahlížet jako na deriváty, jejichž podkladovým instrumentem je hodnota aktiv firmy. Prvním ze skupiny těchto modelů byl Mertonův model představený v roce 1974 [7]. Později byl tento model rozšířen a byly opuštěny některé jeho omezující předpoklady (viz. například Black a Cox [2], Turnbull [8], Longstaff a Schwartz [6]). Nicméně hlavní faktory ovlivňující úvěrové riziko (reprezentované kreditním spreadem) v těchto modelech zůstaly. Proto pro 1 Ing. Jan Šedivý, Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Katedra Měnové Teorie a Politiky, nám. Winstona Churchilla,

2 úvod vycházíme právě z Mertonova modelu. Základním předpokladem Mertonova modelu je, že pro vývoj hodnoty firemních aktiv A platí následující stochastická diferenciální rovnice: dat = µ At dt + σat dwt (1) kde α je okamžiková očekávaná míra návratnosti hodnoty firmy, µ je parametr driftu, σ je směrodatná odchylka náhodné složky hodnoty firmy a dw v je Wienerův náhodný proces. Dalšími silnými předpoklady modelu jsou neexistence daní a transakčních nákladů a dostatečná likvidita trhu. Rovnice (1) je dále využita k modelování procesu defaultu firmy. Firma je v čase T v defaultu, pokud se hodnota jejích aktiv nachází pod určitou kritickou hranicí H. Je-li hodnota aktiv vyšší než H, firma dostojí svým závazkům. Má-li firma veškerý svůj dluh sekuritizovaný do jednoho dluhopisu, pak může být hodnota H rovna nominální hodnotě tohoto dluhopisu, kterou je nutno v čase T splatit věřitelům. Dále budeme tedy předpokládat, že H je rovna právě nominální hodnotě (notional amount) oceňovaného dluhopisu. Na dluh firmy D lze nahlížet jako na opci, jejímž podkladovým instrumentem jsou aktiva firmy. V logice původního Mertonova modelu se jedná o evropskou put opci, kterou můžeme ocenit Black- Scholes opční oceňovací formulí: r τ At D ( At, τ ) = H e φ ( x2, t ) + φ( x ) r τ 1, t (2) H e kde x z 2 φ ( xt ) = e dz 2π x 1, t At ln r σ τ H 2 = σ τ x 2, t = x1, t σ τ (3) Přičemž r označuje bezrizikovou úrokovou sazbu a τ čas zbývající do splatnosti dluhopisu. Z hodnoty dluhu lze přímo vyjádřit kreditní spread, který je rozdílem výnosu bezrizikového dluhopisu a dluhopisu společnosti, jejíž proces defaultu je modelován: 1 ln φ ( x2, t ) + φ( x1, t ) ( ) = d CS t T (4), τ kde r τ H e d = (5) At Rovnice (3) a (4) ukazují, že kreditní spread závisí na hodnotě aktiv, volatilitě hodnoty aktiv, době splatnosti a na bezrizikové výnosové křivce.tyto determinanty budou dále blíže diskutovány. Hodnota aktiv ovlivňuje výši kreditního spreadu prostřednictvím tzv. leverage ratia (parametr d v rovnicích (4) a (5)). Snižuje-li firma podíl dluhu na celkových aktivech, bude snáze schopna dostát závazkům u svých věřitelů. Naopak firma, která zvýší podíl svého dluhového financování, bude muset dosáhnout vyšší efektivnosti. Vztah mezi hodnotou aktiv společnosti a jejím kreditním spreadem je tedy nepřímá úměrnost. Při praktické aplikaci modelu vyvstávají potíže z faktu, že hodnota aktiv není na trhu přímo pozorovatelná. Vzhledem k tomu, že v tomto textu nás zajímá zejména pohled vlastníka firmy na její úvěrové riziko a kreditní spread, tak tento problém teoreticky odpadá, protože předpokládáme, že

3 vlastník firmy zná, či je schopen zjistit, hodnotu aktiv své firmy v jakémkoli okamžiku. Při modelování kreditního spreadu, ale z těchto interních informací o hodnotě aktiv nelze vycházet, protože tyto údaje trh k dispozici nemá a nás zajímá právě úvěrové riziko tak, jak ho vnímají účastníci trhu. Pro praktické aplikace se navrhuje využít hodnotu akcií, která se na hodnotu aktiv transformuje. Závislost kreditního spreadu na leverage ratiu, které je poměrem dluhu a celkových aktiv, zachycuje obrázek č. 1. Jsou na něm zobrazeny kreditní spready pro dluhopisy s různě dlouhými splatnostmi. Pro volatilitu aktiv platí totéž, co pro volatilitu jakéhokoli podkladového instrumentu opčního kontraktu. Při zvýšení volatility se zvětšuje pravděpodobnost, že hodnota aktiv překročí kritickou hranici H a tedy, že společnost skončí v defaultu. Mezi volatilitou a kreditní přirážkou je tedy přímý vztah. Míra toho, jak je dopad změny volatility na kreditní spread velký, je závislá také na délce splatnosti dluhopisu, jak ukazuje obrázek č. 2. Podobně jako u hodnoty aktiv se i zde většinou vychází z volatility akcií, protože hodnota aktiv je na trhu pozorovatelná jen v diskrétních časových okamžicích (při zveřejnění účetních výkazů společnosti). Obr. č. 1: Závislost CS na leverage ratio Obr. č. 2: Závislost CS na volatilitě aktiv CS CS 0,1 5 0,09 0,08 0,07 0,035 0,06 0,03 0,025 0,02 0,03 0,015 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,02 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 3Y 5Y 10Y leverage ratio 3Y 5Y 10Y volatilita aktiv Zdroj: vlastní výpočty Zdroj: vlastní výpočty Ze vztahů (4) a (5) vyplývá, že model pro kreditní spread předpokládá zápornou závislost na bezrizikové úrokové sazbě. Při vyšších sazbách se předpokládá vyšší růst hodnoty aktiv firmy v podkladovém stochastickém procesu (1). Nízké sazby naopak bývají často vnímány jako indikátor nižší výkonnosti ekonomiky, což má opět vliv na vývoj hodnoty aktiv firmy. Vztah kreditního spreadu a bezrizikové úrokové sazby graficky ukazuje obrázek č. 3. Jak bylo zmíněno výše, Mertonův základní model je založen na předpokladech o likvidním trhu a neexistenci daní a transakčních nákladů. Pro určité typy dluhopisů a jiných finančních instrumentů, ale trhy nemusejí mít stejnou úroveň likvidity jako státní dluhopisy. Investoři samozřejmě požadují kompenzaci za sníženou likviditu jimi nakupovaného dluhopisu. Snížená likvidita tak vede k vyšší kreditnímu přirážce. Při empirickém ověřování determinantů modelu je proto třeba model rozšířit, aby připouštěl existenci likvidní přirážky. Za míru likvidnosti bude považován bid-ask spread pro danou skupinu dluhopisů, jak doporučují Amihud a Mendelson [1].

4 Obr. č. 3: Závislost CS na bezrizikové úrokové sazbě CS ,038 0,02 0,025 0,03 0, Y 5Y 10Y risk-free sazba Zdroj: vlastní výpočty 3. Empirické ověření modelu Aplikace teoretického přístupu, uvedeného v předchozí části, v prostředí České Republiky, sebou nese několik problémů. Je třeba předeslat, že emise dluhopisů se v zásadě týkají pouze velkých společností, především pak bank. Dluhopisový trh není v České Republice zdaleka tak rozvinutý jako v západní Evropě či USA a vstupní data tedy nejsou tak obsáhlá. To na jednu stranu snižuje váhu analýzy, na druhou stranu ale právě řešení problému s nedokonalými vstupními daty bude významnou částí a přínosem analýzy. Pro empirické ověření je potřeba vybrat takové dluhopisy, které jsou na trhu pravidelně (alespoň jednou týdně) kotované. Analýza časových řad je prováděna na týdenních časových řadách cen dluhopisů a z nich vypočtených výnosů do doby splatnosti. Při tomto omezení zůstávají v analýze dluhopisy společností Česká spořitelna a. s. a Unicredit Bank Czech Republic a. s., které jsou častými emitenty a datový soubor dluhopisů u těchto společností s pravidelnou kotací je relativně rozsáhlý. Další společnosti (například Wustenrot hypoteční banka a. s.) emitovaly také některé dluhopisy, které jsou pravidelně kotovány alespoň na týdenní bázi. Analýza se proto zaměří na velmi úzké spektrum společností. Z těchto společností má na burze obchodované akcie pouze Česká spořitelna a. s., u ostatních společností budou muset informace o hodnotě aktiv vycházet ze zveřejňovaných účetních výkazů. Model bude potřeba výrazně modifikovat, protože Mertonův předpoklad o spojitém procesu vývoje hodnoty aktiv nebude v souladu s diskrétně získávanými informacemi o hodnotě aktiv. Východiskem pro empirické ověření bude výše uvedený Mertonův model, který podstoupí významné modifikace. Ze zobecnění dříve uvedených závěrů plyne, že předpokládáme, že kreditní spread je následující funkcí: CS = f ( A, σ A,τ, r, L) (6) kde L vyjadřuje prémii za sníženou likviditu pro daný dluhopis. Analýza bude zkoumat sílu závislosti kreditního spreadu na těchto parametrech. Z časových řad dostupných pro kotované státní a korporátní dluhopisy dostaneme časovou řadu kreditního spreadu. Stejně tak dostaneme míru likvidity, tedy bid-ask spread. Nejproblematičtějším zjevně budou parametry hodnoty aktiv a jejich volatilit u společností, které nemají obchodované své akcie na trhu. Užší informační soubor u těchto společností pravděpodobně povede k modifikaci strukturálního Mertonova modelu do jeho redukované formy (např. Jarrow a Proter [3]). To povede na jedné straně ke ztrátě informací o některých určujících proměnných, ale na druhé

5 straně povede k možnosti, jak i při omezených informacích odhadnout kreditní spread společnosti. 4. Implikace pro řízení refinančního rizika Refinančním rizikem se rozumí riziko vznikající právě ze změny kreditních spreadů u plánovaných budoucích emisí. Z pohledu riskmanagementu společností, které toto riziko chtějí řídit tedy vyvstává otázka, jak toto riziko měřit a jak s tímto rizikem dále nakládat, aby bylo na přijatelné úrovni. Standardem v procesu řízení rizika se stal přístup Value-at-Risk. Tento model lze použít i pro měření refinančního rizika jako relativně jednoduchý a přístupný nástroj. Základním vstupem modelu VaR je současná pozice porftolia společnosti. Protože nás zajímá potřeba refinancování, zajímá nás likvidní pozice. Tedy splatnost jednotlivých cash-flow je brána podle skutečného data peněžního toku a nikoli nejbližšího fixingu, jako je tomu u použití modelu Vaue-at-Risk pro výpočet tržního rizika. Na základě likviditní GAPové analýzy pozice, což model VaR implicitně činí, lze určit likviditní GAP, který vyjadřuje, kolik dodatečných zdrojů, a v jakém časovém horizontu, si bude společnost nucena opatřit emisí dluhopisů. Rizikovými faktory modelu Value-at-Risk potom jsou přímo determinanty kreditního spreadu, přičemž model Value-at-Risk zahrnuje již kalibrovaný model kreditního spreadu společnosti. Obr. č. 4: Vývoj úrokových sazeb s kreditním spreadem pro finanční instituce s ratingem A sazba 0,08 0,07 0,06 0,03 0,02 0,01 0, čas 3Y 5Y 10Y Zdroj: REUTERS Relativně složitý proces kalibrace modelu kreditního spreadu má také zjednodušenou, ale zároveň praktickou variantu. Informační zdroje společnosti REUTERS zveřejňují na denní bázi kreditní spready pro hlavní světové výnosové křivky s rozlišením křivek podle odvětví a ratingu společností. Hodnoty kreditních spreadů jsou vypočteny vnitřním modelem společnosti REUTERS na základě realizovaných emisí společnostmi, které odpovídají vybranému odvětví, ratingu a měně. Zvolíme-li zveřejňovanou křivku kreditního spreadu s příslušným odvětvím a ratingem a považujeme-li EUR výnosovou křivku za přípustnou aproximaci korunové křivky, můžeme použít jako rizikový faktor modelu VaR výhradně zveřejňované kreditní spready. Takto vypočtený VaR lze interpretovat jako n-tou nejhorší ztrátu pro dané období a danou hladinu pravděpodobnosti, kterou realizujeme při nepříznivém vývoji kreditních spreadů.

6 Možností, jak refinanční riziko přímo snížit, je využití kreditních derivátů. Předpokládejme, že analýza likvidity odhalila záporný likviditní GAP v čase T (nedostatek likvidity). Tento GAP hodlá společnost pokrýt emisí dluhopisů, u nichž dopředu nezná výši kreditního spreadu. Proti pohybu hodnoty kreditního marže se společnost může zajistit nákupem credit default swapu (CDS) vypsaného na sebe samu. Za tento nakoupený CDS musí společnost zaplatit prémii, což je cena za zajištění. Před realizací emise je CDS prodán. V případě, že se mezitím zvýšil kreditní spread společnosti je CDS prodána za vyšší cenu, která kompenzuje zvýšené náklady na emitované dluhopisy. Tato struktura ale klade zvláštní nároky na systém řízení rizik v případě, že společnost nepočítá s využitím kreditních derivátů. Alternativou je na základě změřeného refinančního rizika alokovat část akceptované míry rizik (AMR), kterou podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. musí každá finanční instituce mít schválenou představenstvem, alokovat právě na refinanční riziko. To vede ke snížení limitů za nezměněných podmínek u ostatních rizik. 5. Závěr Cílem textu bylo představit teoretické základy problematiky kreditních spreadů prostřednictvím základního Mertonova modelu úvěrového rizika. Teoretický úvod poslouží při analýze českého dluhopisového trhu a empirickém ověření modelů. Důležité bude především vyřešit problém s nedostatečnými informacemi o hodnotě aktiv u společností, jejichž akcie se neobchodují na burze. Schopnost lépe odhadnout kreditní spread společnosti poslouží při řízení refinančního rizika, které je součástí problematiky řízení likvidity. Mírou tohoto rizika je speciální model Value-at-Risk, který pracuje s kreditními spready jako s rizikovými faktory. Literatura [1] AMIHUD, Y., MENDELSON, H.: Asset pricing and the bid-ask spread, Journal of Financial Economics 17, [2] BLACK, F., COX, J. C.: Valuing corporate securities: Some effects of bond indenture provisions, Journal of Finance 31, [3] DUFFIE, D., LANDO, D.: Term structures of credit spreads with incomplete accounting information, Econometrica, [4] JARROW, R. A., PROTER, P.: Structural versus reduced form models A new information based perspective, Journal of Investment Management, [5] LANDSCHOOT, A. V.: Determinants of euro term structure of credit spreads, ECB Working Papers Series No. 397, [6] LONGSTAFF, F. A., SCHWARTZ, E.: A simple approach to valuing risky fixed and floating rate debt, Journal of Finance 50, [7] MERTON, R. C.: On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates, Journal of Finance 29, [8] TURNBULL, S. M.: Debt capacity, Journal of Finance 34, 1979.

7 Summary Text introduces modelling of credit spreads with asset value models and intensity based models of credit risk. As determinants of credit spread there is mentioned value of assets, volatility of assets, risk-free interest rate and liquidity premium at the corporate bond markets. There is also introduced a plan of research of credit spreads of czech companies. Most of them does not have traded stocks. At the end of the text is also mentioned a use of credit spreads by riskmanagement. Models of credit spreads assist with dealing refinance risk.

Riziková prémie: pohled emitenta dluhopisů #

Riziková prémie: pohled emitenta dluhopisů # Riziková prémie: pohled emitenta dluhopisů # Jan Šedivý * Finanční instituce, které se financují emisí dluhopisů, jsou vystaveny riziku růstu vlastní rizikové přirážky, ten pro ně znamená růst nákladů

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Finanční modely v oblasti Consultingu

Finanční modely v oblasti Consultingu Finanční modely v oblasti Consultingu Jan Cimický 1 Abstrakt Ve své disertační práci se zabývám finančním modelováním. Práce je koncipována jako soubor vzájemně často propojených nebo na sebe navazujících

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 7/ Paralelní provázanost na finanční a investiční rizika. Viz prezentace č. 2. BIVŠ, 2015 2 Z obrázku vyplývá, že existuje pět hlavních finančních

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA N_OFI_2 1. Přednáška Počet pravděpodobnosti Statistický aparát používaný ve financích Ing. Miroslav Šulai, MBA 1 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 2 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 3 Jevy

Více

Asset Management: Dluhopisy. Jiří Musil

Asset Management: Dluhopisy. Jiří Musil Asset Management: Dluhopisy Jiří Musil Co je cílem Vymezeni dluhopisu a klasifikace dluhopisů dle ruznych kriterií Základní pojmy spojené s dluhopisy a základy oceňování Dluhopisové deriváty a jejich použití

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Credit Valuation Adjustment

Credit Valuation Adjustment Credit Valuation Adjustment Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzy a modelovaní Michal Papež, Igor Paholok Market Risk Monitorig UniCredit Bank Czech Republic Credit Valuation Adjustment Představení

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Seminář z aktuárských věd. Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Seminář z aktuárských věd. Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd MFF UK 7.11.2008 Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Monika Laušmanová, Petr Myška Česká spořitelna 1 Poznámky k finanční krizi Aneb Není málo matematiků v bankách? Monika

Více

Měření kreditního rizika model CreditMetrics

Měření kreditního rizika model CreditMetrics Měření kreditního rizika model CreditMetrics Marcela Gronychová 21/11/2008 1 Obsah přednášky Přístupy k měření kreditního rizika Model CreditMetrics Koncept modelu Kreditní VaR pro 1 instrument Portfoliový

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Modelování rizikovosti úvěrových portfolií

Modelování rizikovosti úvěrových portfolií Modelování rizikovosti úvěrových portfolií Mgr. Tomáš Němeček Advanced Risk Management, s.r.o. Hotel Marriott Prague 21. 5. 2008 Advanced Risk Management, s.r.o. Advanced Risk Management, s.r.o. je nezávislá

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Analýza vývoje ekonomik a finančních trhů

Analýza vývoje ekonomik a finančních trhů Ú N O R 201 2 Analýza vývoje ekonomik a finančních trhů AUTOŘI GENERALI PPF ASSET MANAGEMENT A.S. 1/8 IV.03 IX.03 II.04 VII.04 XII.04 V.05 X.05 III.06 VIII.06 I.07 VI.07 XI.07 IV.08 IX.08 II.09 VII.09

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond. Květen Comsense analytics s.r.o.

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond. Květen Comsense analytics s.r.o. J&T MONEY CZK otevřený podílový fond Květen 2017 Základní informace o produktu Kategorie produktu Podílový fond Země registrace Česká republika ISIN CZ0008473808 Obhospodařovatel J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku Oceňování podniku Základní metody oceňování podniku Postup při oceňování podniku Prvním krokem při oceňování podniku je vyjasnění důvodu, kvůli kterému je oceňování prováděno Druhým krokem je ujasnění

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly.

Fondy a trhy. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly. Akciové trhy V srpnu se na akciových trzích obnovil růstový trend. Peněžní

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 15.3.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení držet Nová cílová cena 4 549,- Kč Předešlá

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry TRH KAPITÁLU Úvod Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry Vznik díky odložené spotřebě Nutná kompenzace možnost

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Floored Floater Note. Popis produktu 13. 02. 2012. Riziko emitenta: Investor nese kreditní riziko emitenta: SGA Société Générale Acceptance N.V.

Floored Floater Note. Popis produktu 13. 02. 2012. Riziko emitenta: Investor nese kreditní riziko emitenta: SGA Société Générale Acceptance N.V. Floored Floater Note Popis produktu 13. 02. 2012 Charakteristika Rizikový profil Splatnost Měna Podkladové aktivum Kapitálová ochrana Čtvrtletní bonus 3 roky CZK Pribor 3M 100 % kapitálová garance ze strany

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více