1. (& = 2. = 3. HPGH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. (& = 2. = 3. HPGH:"

Transkript

1 Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek. Přítomnost klinických symptomů je nekonstantní, a proto jejich chybění diagnózu nevylučuje Diagnóza DM a HPGH se určuje na základě měření glykémie ve venózní plazmě standardními metodami 2. Rozeznává se: Glykémie nalačno (nejméně 8 hod. od příjmu potravy) Náhodná glykémie (kdykoli během dne bez ohledu na příjmu potravy) Glykémie ve 120. minutě ogtt (po zátěži 75 g glukózy) 3. DM může být diagnostikován třemi různými způsoby: Přítomnost klinických příznaků DM & náhodná glykémie 11,1 mmol/l (opakovaně) Glykémie nalačno 7 mmol/l (opakovaně) Glykémie ve 120. minutě ogtt 11,1 mmol/l 4. Hraniční poruchy glukózové homeostázy (HPGH) Zvýšená (hraniční) glykémie nalačno, IFG: glykémie nalačno v rozmezí hodnot 5,6-6,9 mmol/l Porušená tolerance glukózy, IGT: glykémie ve 120. minutě při ogtt v rozmezí hodnot 7,8-11,0 mmol/l 5. Klasifikace hyperglykemických stavů 1. Symptomatické (& biochemicky ověřené) = Diabetes mellitus (DM) 2. Asymptomatické v riziku arteriálního a mikro-vaskulárního poškození = Diabetes mellitus (DM) 3. HPGH: v riziku arteriálního poškození z hyperglykémie = porušená tolerance glukózy ~ Impaired Glucose Tolerance (IGT) v riziku progrese do diabetu ~ porušená glykémie nalačno Impaired Fasting Glycaemia (IFG) 6. Algoritmus pro laboratorní screening DM u dospělých 1. Pacient má symptomy DM nebo má náhodně zjištěnou glukósurii či hyperglykémii Proveď kontrolní vyšetření glukózy ve venózní plazmě (viz níže kapilární/venózní ekvivalenty): Je-li >11.0 mmol/l = Diabetes mellitus Je-li >5.5 mmol/l pak postupuj k následujícímu bodu (2.) a prověř znovu příčiny eventuelně přítomných symptomů

2 7. Diagnostický algoritmus-pokračování 2. Náhodná glykémie či glukóza nalačno >5.5 mmol/l Vyšetři venózní plazmatickou glukózu nalačno: Je-li 7.0 mmol/l opakuj, potvrdí-li se diagnostikuj Diabetes mellitus Je-li >6.0 mmol/l a < 7.0 mmol/l proveď ogtt (viz níže) Je-li >5.0 mmol/l každý rok opakuj hodnocení rizika individuálního arteriálního poškození včetně zjištění plazmatické glukózy Pozn: ogtt ( ~ venózní plazmatický odběr): Je-li 2-h >11.0 mmol/l = Diabetes mellitus Je-li 2-h 11.0 mmol/l a 7.8 mmol/l = "IGT" Je-li nalačno >6.0 mmol/l a 2-h <7.8 mmol/l = "IFG" 8. Správná diagnostika a základní podmínky vyšetření 1. Vyšetření plazmatické glukózy musí být prováděné nalačno Diagnózu DM nelze postavit na jediné náhodně zjištěné abnormální hladině glukózy bez odpovídajících klinických příznaků Není-li HbA1c v souladu s vyšetřením glykémie, opakuj vyšetření po 2 hodinách po jídle nebo naplánuj ogtt 2. Preferováno je vyšetření prováděné z venózní plazmy Níže jsou uvedeny ekvivalenty hodnot odpovídajících kapilárním odběrům plazmy a plné krve 9. pokračování 1 3. HbA1c může pomoci ke zpřesnění klinické diagnózy pouze: Jsou-li opakovaně provedeny dg. potvrzující plazmatická vyšetření glykémie nalačno Je-li metoda je standardizované dle DCCT, a HPLC chromatogram ověřuje případnou přítomnost abnormálních hemoglobinů a zda není přítomen abnormální metabolismus erytrocytů, pak cca platí: HbA1c > 7.5 % = glukóza v plazmě nalačno 7.0 mmol/l HbA1c > 6.5 % = glukóza v plazmě nalačno >6.0 mmol/l 4. Diagnostický proces by se neměl provádět: v přítomnosti akutního onemocnění, krátce po úraze či operaci krátce po požití medikamentů zvyšujících hladinu cukru 10. pokračování 2 5. Diagnostické testy je nutno s opatrností posuzovat : U pacientů, kteří dlouhodobě užívají medikamenty zvyšujících glykémii U pacientů s reverzibilním abnormálním endokrinním stavem u těhotných 6. Při vysokém podezření na DM, ale glykémie nalačno je normální, proveď ogtt, zvláště u starých lidí 7. Výše uvedené postupy se nehodí na pacienty s cirhózou hepatis nebo pro jiné extrémní formy periferní insulinové rezistence Např. 2-h kritérium ogtt u pacientů s normálními hladinami cukru nalačno, ale zvýšenými hodnotami glykémie po jídle 11. Algoritmus pro laboratorní screening GDM

3 12. Tabulky kritérií hodnocení rizik GDM 13. O Sullivanův test Provádí se před 24.týdnem těhotenství Podává se zátěž 50 g glukózy Hodnotí se pouze glykémie 1 hod. po podání glukózy výsledek 7,9 mmol/l Test je pouze orientační tj. nestandardní a k přesné diagnóze GDM je nutno provést standardní ogtt 14. Charakteristika glukometrů Glukometry = jednoúčelové přístroje ke stanovení koncentrace glukózy v krvi, krevním séru nebo plazmě ~ ZP sloužící k diagnóze, monitorování léčby a zmírnění zdravotního postižení ZP musí po celou dobu jeho používání splňovat technické požadavky odpovídající úrovni současných vědeckých poznatků Cíl současnosti: zavést jednotný způsob kontrol glukometrů užívaných pacienty i ZZ a jednotně řešit zjištěné nedostatky 15. Typy glukometrů GM určené pro samokontrolu (self-monitoring) pacientů mimo ZZ a obsluhované laiky, kdy výsledky slouží jako pomocné údaje, ale pro klinická rozhodnutí jsou použity výsledky laboratorní nebo POCT~ tj. orientační výsledky musí být kontrolovány laboratorním stanovením 2. GM určené pro použití u lůžka pacienta nebo v ordinaci lékaře a jsou obsluhované přímo zdravotnickými pracovníky: tyto náleží do režimu POCT, tj. point-of-care testing a výsledky slouží přímo pro klinická rozhodnutí a nejsou už pod kontrolou laboratorních stanovení 16. GM používané v režimu samokontrola Velikost kapky 0,3 10 μl Doba odečítání 5-60 s Jednotky: mmo/l (mg/dl = mmo/l x 18) Rozdíl hodnot koncentrace naměřené v plné krvi vs. plazmě činí 10-15% (u plazmy ) t.č. většina GM ukazuje přímo tzv. plazmatický ekvivalent (hodnota přepočtená ze stanovení plné krve na plazmu) Nepřesnost měření v režimu self-monitoring ±10-15% vs. laboratorní nejistota měření < 10%, obvykle < 7%!!! 17. Faktory ovlivňující obvyklou přesnost GM 1.typu (±10-15%) Kalibrace Teplota Velikost kapky a tlak na proužek při osušování Vysoké hladiny interferujících léků Hematokrit Čistota přístroje

4 Vzdušná vlhkost Stáří proužků 18. Sledování kvality měření GM 2. typu Poskytovatelé zdravotní péče jsou povinni u ZP o s měřící funkcí, které používají při poskytování z. péče přijmout opatření, která zaručí dostatečnou přesnost a spolehlivost měření a poskytnout účinnou součinnost při provádění technické kontroly měření Co se má kontrolovat u GM, které nejsou obsluhovány laboratorními pracovníky záleží na typu GM viz níže. 19. Postupy validace GM v režimech selfmonitoring a POCT obecně Srovnáváním výsledků s výsledky dosaženými laboratorní metodou: GM s reflektometrickým měřením: s elektrochemickým stanovením (přístroji typu ECA), které měří v plné nebo v plné ředěné krvi GM s elektrochemickým principem: jiným přístrojem na bázi elektrochemického stanovení nebo hexokinázovou metodou stanovení glukózy v plazmě nebo plné krvi 20. Ověřování GM v POCT režimu Četnost ověřování funkčnosti přístroje: 1x za rok Způsob :- kontrola obsluhy, používaných materiálů, pre- a postanalytické fáze: pověřený pracovník (tzv. 3. strana ~ Zdrav. Poj.? ) - kontrola analytického systému: - validace výrobce (dodavatel), - revalidace referenční laboratoř, - verifikace uživatel 21. POCT- zajištění kvality POCT = Point-of-Care Testing Interní kontroly kvality (IKK): denně u zařízení v provozu Materiály specifické pro dané zařízení: 2 hladiny (vysoká a nízká) Problém: příliš široká povolená rozmezí akceptovatelných hodnot kontrolních vzorků, parametr = glukóza POCT Externí kontroly kvality (EKK)- minimálně 2x ročně 22. Rozmezí kontrolních vzorků pro QC, GM - režim POCT Povolená rozmezí akceptovaných hodnot: Kontrolní vzorek s vysokou hodnotou (CV=5%) např.: 20 ± 2 * 0,05 * 20 mmol/l 20 ± 2 mmol/l = rozmezí od 18 do 22 mmol/l Kontrolní vzorek s nízkou hodnotou (CV=7%) např.: 3 ± 2 * 0,07 * 3 mmol/l 3 ± 0,42 mmol/l = rozmezí od 2,58 do 3,42 mmol/l

5 23. Kontrolní materiály vhodné pro POCT režim obecně Nesrážlivá žilní krev (Li-heparinátová) Vždy minimálně 10 vzorků o různých koncentracích po dvou paralelních stanoveních 3 vzorky v koncentraci 4,0 mmol/l 3 vzorky v koncentracích 4,1-7,0 mmol/l 4 vzorky v koncentraci 7,1mmo/l až k horní hranici udané linearity GM 24. pokračování Krev musí být před měřením vždy nasycena vzdušným kyslíkem Pro získání hyperglykemických koncentrací glukózy je možno použít přídavku koncentrovaného roztoku glukózy Pro získání hypoglykemických koncentrací glukózy je možno použít autoglykolýzy Část vzorku bude změřena testovaným GM a jiná laboratorní metodou. 25. Kriteria QC pro 1. typ GM Maximální povolená odchylka hodnoty stanovené GM v krvi pacienta od hodnoty stanovené srovnávací metodou v téže krvi (plazmě) = 20% (100% = hodnota stanovená srovnávací metodou) Maximální povolená odchylka hodnoty stanovené GM a srovnávací metodou v kontrolním materiálu je 10% (100% = hodnota deklarovaná pro daný kontrolní materiál) 26. Kriteria QC pro 2. typ GM Maximální povolená odchylka hodnoty stanovené GM v krvi pacienta od hodnoty stanovené srovnávací metodou v téže krvi (plazmě) = 15 % (100% = hodnota stanovená srovnávací metodou) Maximální povolená odchylka hodnoty stanovené GM a srovnávací metodou v kontrolním materiálu je 10% (100% = hodnota deklarovaná pro daný kontrolní materiál) 27. GM: nové základní analytické požadavky Preference: Nové typy GM bez nutnosti odstraňovat přebytek krve, s akustickou kontrolou objemu vzorku, s automatickým časováním doby reakce, s ukládáním dat výsledků a kontrolních vzorků a se čtečkou barkódů; GM s kalibrací odpovídající hodnotám glukózy v plazmě GM s návazností kalibrační funkce a vlastního měření na CRM (kde koncentrace glukózy je stanovena referenční metodou) 28. Normativy pro GM 1. typu samokontrola ISO/DIS Laboratorní diagnostika a sledování stavu DM dle Čs. spol. KB & Čs. diabetologická spol. ČLS JEP ze dne : Glukometry by měly být schopny měřit s reprodukovatelností do 5% a vychýlením (bias) do 5%. Hodnota celkové chyby < 15%

6 29. Jak se provádí QC v laboratoři? Denně IKK v každé sérii (2 hladiny) a s každým vzorkem ve statimovém nebo urgentním režimu (min. 1 hladina) Pravidelné zapojení do cyklů EKK (SEKK, DGKL, EQAS) resp. do testování způsobilosti Pravidelné čtvrtletní hodnocení úspěšnosti L Celková chyba ~ nejistota měření < 10%

Glukometrie II - POCT

Glukometrie II - POCT Glukometrie II - POCT Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více