ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol."

Transkript

1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol.

2 Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní geometrie, v rámci semináře z deskriptivní geometrie. Příklady jsou řazeny náhodně, bez vzájemné souvislosti, protože se jedná víceméně o komplexní příklady, není toho ani třeba. Pro jejich rozlišení je v obsahu vždy připojen v závorce komentář, co se v daném příkladě řeší. Každý příklad je zadán souřadnicemi, řešen co nejvíce obecně, tj. nezávisle na zvolené promítací metodě, a poté narýsován jako samostatný rys. U každého rysu je uveden jeho autor. Téměř všechny jsou zhotoveny v Mongeově projekci, až na pár vyjímek, které jsou uvedeny v obsahu. Rysy a obrázky jsou vytvořeny v programu DesignCAD. Ondřej Machů, Olomouc 007 Poděkování patří magistře Marii Škodové, které výše zmíněný seminář vedla a tyto příklady nám zadala. Ondřej Machů, Kristýna Prusenovská, Andrea Lukáčková

3 OBSAH: PŘÍKLAD... 4 (konstrukce krychle) PŘÍKLAD... 6 (konstrukce pravidelného osmistěnu) PŘÍKLAD (konstrukce rotační kuželové plochy) PŘÍKLAD (konstrukce pravidelného osmistěnu) PŘÍKLAD 5... (konstrukce ronostranného trojúhelníku) PŘÍKLAD (konstrukce rotační kuželové plochy) PŘÍKLAD (konstrukce pravidelného šestibokého jehlanu) PŘÍKLAD (konstrukce a technické osvětlení rotačního válce) PŘÍKLAD (konstrukce rovnoběžníkového řezu jehlanu) PŘÍKLAD 0... (konstrukce rovnostranného trojúhelníku) PŘÍKLAD... 4 (konstrukce a průsek rotačního anuloidu rovinou) PŘÍKLAD... 6 (konstrukce a průsek rotačního anuloidu rovinou) PŘÍKLAD (konstrukce plochy kulové) PŘÍKLAD (konstrukce plochy kulové - kótované promítání) PŘÍKLAD (konstrukce tečné roviny dvou kulových ploch) PŘÍKLAD (konstrukce dotykové rotační válcové plochy k ploše kulové) PŘÍKLAD (konstrukce rovnostranného kužele vepsaného do plochy kulové) PŘÍKLAD (konstrukce kruhové válcové plochy) PŘÍKLAD (konstrukce tečných rovin rotačního válce) PŘÍKLAD (konstrukce rotačního elipsoidu) PŘÍKLAD (řez rotačního elipsoidu rovinou) PŘÍKLAD (konstrukce rotačního paraboloidu) PŘÍKLAD (konstrukce rotačního dvojdílného hyperboloidu) PŘÍKLAD (zobrazení přímkové rotační plochy) PŘÍKLAD (konstrukce rotační válcové plochy)

4 PŘÍKLAD (konstrukce parabolického řezu rotačního jednodílného hyperboloidu) PŘÍKLAD (parabolický řez kužele - axonometrie) PŘÍKLAD (konstrukce příčky mimoběžek daným bodem středové promítání) PŘÍKLAD (průnik kosého kruhového kužele s kosým kruhovým válcem)

5 P Ř Í K L A D Zobrazte krychli jejíž jedna hrana a=4,5 leží na b=qr, Q[, ;, ;0], R[ 5 ;6, ;,3] a hrana s ní mimoběžná leží v rovině 3,,

6 P Ř Í K L A D Zobrazte pravidelný osmistěn s úhlopříčkou AC, A[ ; ;], C [ ;9 ;7], je-li jedna jeho hrana vycházející z bodu A rovnoběžná s půdorysnou

7 P Ř Í K L A D 3 Sestrojte rotační kuželovou plochu určenou směrem osy s=k L, povrchovou přímkou p= P Q a bodem plochy C. K [ 4,5 ;,5 ; 3 ], L[ 6 ; 4 ; 7 ], P [ 7 ; ; 7 ], Q[ 4 ; 7 ; ], C [,5 ; 4,5 ; 4 ].. : C s. R : R= p 3. : X : R X = C X 4. V : V = p 5. O : O=o, o s 6. k : k O,r= O R σ o p s V k R O X C ρ - 8 -

8 RYS č.3 KUŽELOVÁ PLOCHA o p P s L V n ρ R X C I σ h O k Q II σ h O x, P K k K s L V O C o O o R X I σ h II σ h k 0 Q R 0 p ρ p ONDŘEJ MACHŮ

9 P Ř Í K L A D 4 Zobrazte pravidelný osmistěn o středu S [0 ;6 ;7] se stěnou v 8 ; 7; 5, jestliže jedna jeho hrana svírá s průmětnou úhel, =30. =30-0 -

10 R Y S č.4 PRAVIDELNÝ OSMISTĚN k n β S E (S) s - ( O) O B E C C0 CS O B s - O 0 k s- 0 B0 p β ANDREA LUKÁČKOVÁ

11 P Ř Í K L A D 5 Nad stranou AB, A[ ;3 ; 8], B[ 4 ;9 ; 3], sestrojte rovnostranný trojúhelník tak, aby jeho vrchol C měl od bodů M a L, M [; ;8 ], L[5 ;6 ;0], stejné vzdálenosti. - -

12 P Ř Í K L A D 6 Zobrazte rotační kuželovou plochu na níž leží povrchová přímka a= AB, A[ 5; ;6], B[ ;0,5 ;], která prochází bodem D [ ;; 7,5], a která se dotýká roviny 4,5 ;5,5 ; 6,5.. V : V =a Každá tečná rovina obsahuje vrchol rotační kuželové plochy a každá povrchová přímka vrcholem prochází.. C : C a VC = VD Hledáme řídicí kružnici procházející bodem D. Řídicí kružnice je množina všech bodů plochy, které mají stejně velkou vzdálenost od vrcholu. 3. R : R=CD Bod R je bodem průsečnice roviny a roviny řídicí kružnice. 4. k : k V,r= VD k V rovině hledáme bod, pro který platí, že jeho vzdálenost od vrcholu je rovna velikosti úsečky VD. 5. t : t... tečna kružnice k vedená z bodu R s bodem dotyku E Průsečnice roviny a roviny řídicí kružnice je jednak tečnou řídicí kružnice, ale i tečnou kružnice k. 6. : = CDE Nyní již můžeme sestrojit rovinu, ve které bude ležet řídicí kružnice l. 7. l : l...kružnice opsaná CDE (řídící kružnice kuželové plochy) Kontrolou správnosti rýsování je, že o=vs, kde S je střed kružnice l. p o a γ B k V D l R C S E t ρ A -4-

13 R Y S č.6 ROTAČNÍ KUŽELOVÁ PLOCHA o l l* n ρ D t S* D* E* S A E C C* n γ E 0 t 0 V R 0 A R B R O x, [D] D C t (C) S E V 0 k 0 l [V] V (V) p γ o B ONDŘEJ MACHŮ

14 P Ř Í K L A D 7 Zobrazte pravidelný šestiboký jehlan o vrcholu V [ ; 5 ; ] s podstavou v rovině souměrnosti o středu S a vrcholu A[ ; ;?]

15 P Ř Í K L A D 8 Zobrazte technické osvětlení rotačního válce určeného povrchovou přímkou a= AA', A[ 0,7 ;5,3 ;0,8], A' [,7 ;3,8 ; 3,4], aby podstavou procházející bodem A se opíral o a podstavou procházející bodem A' se opíral o

16 R Y S č.8 s TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ ROTAČNÍHO VÁLCE a k 0 n β r 0 S 0 A' 0 k A' S α =r A x, k A' S p β A r a s KRISTÝNA PRUSENOVSKÁ

17 P Ř Í K L A D 9 Bodem M veďte rovinu tak, aby proťala jehlan o podstavě ABCD, A[ ;3 ; 0], B[ 3 ;5 ;0], C [ 4 ;9 ;0], D [3 ; ;0], a vrcholu V [6 ;6 ;0] v rovnoběžníku

18 P Ř Í K L A D 0 Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC, A[ ;6 ; ], B[ ; ; 3], jehož třetí vrchol leží v rovině,8,7. - -

19 P Ř Í K L A D Sestrojte průsek rotačního anuloidu s osou kolmou k jdoucí bodem P [,5 ;7 ;0], která se dotýká přímky t =AT, A[,5 ;7 ;,3], T [,5 ;9, ; 5], v bodě T, a která prochází bodem B[ 5,5 ;0,5 ;,5], rovinou ;,5; 4. V obecném případě mohou nastat dvě Nechť řešení. je polorovina určená o,b ', pak pro bod T ' ovšem zřejmé, že v druhém případě by nešlo o anuloid,. : o Zvolíme rovinu procházející osou o, v tomto příkladě je volena tak aby.. B ' : otočením B do kolemosy o 3. t ' : otočením t do kolemosy o vzniklý otočením bodu T platí: T ' T '. Je nýbrž o melonoid a t by nebyla tečnou. 4. k : k O, r= OB' : t ' je tečna k v bodě T ' 5. c: c={x : X X,...anuloid určený osou o a kružnicí k } křivku jsou kružnice. Tyto roviny zároveň protínají rovinu v již body průseku. Rešíme planimetrickou úlohu. Máme sestrojit kružnici, která se dotýká přímky t ' v bodě T ', a procházející bodem B '. Průsek anuloidu rovinou je množina bodů, které leží v rovině a zároveň patří anuloidu. Obecně se jedná o čtvrtého stupně. Konstukce se provádí bodově. Vedeme roviny kolmé k ose anuloidu, jejichž průseky přímkách. Průsečíky těchto přímek s kružnicemi jsou o µ t' t Φ ρ k O T' T c B' B - 4 -

20 R Y S č. PRŮSEK ANULOIDU ROVINOU t' t o n ρ k T' T O B' B A P O x, B' p ρ k O T' P = A = o = t' µ T B t ONDŘEJ MACHŮ

21 P Ř Í K L A D K rotačnímu anuloidu se středem O[0 ;6,5 ;?] s osou kolmou k, jehož tvořící kružnice má střed S [ 3,5;6,5 ; 3] a poloměr r=,5, veďte v jeho bodě A[ ;5 ;?] tečnu, aby protínala přímku m=mn, M [ 3,5 ;0; 7], N [ ; ;7 ], a protněte jej rovinou m, t

22 P Ř Í K L A D 3 Sestrojte plochu kulovou, která prochází bodem A[ ; 3 ; ], dotýká se přímky q určené body MN, M [ 6 ; 4; 3], N [ ; 0; 9] a přímky t =QR, Q[ 3;9 ;9], R[ ;7 ;5], v bodě R

23 P Ř Í K L A D 4 Zobrazte plochu kulovou, která se dotýká koule o středu S [,5; 3 ;,5] a poloměru r=,5 v bodě T [,5; 4,5 ; z,5 ] a roviny určené spádovou přímkou s=pq, P [ ;9 ;0], Q[ 4,5; 9; 7]. Řešte v kótovaném promítání

24 P Ř Í K L A D 5 Bodem M veďte společnou tečnou rovinu k plochám kulovým o středu S [ 3,5,3] a poloměru r = a o středu S [,4,4] a poloměru r =

25 P Ř Í K L A D 6 K ploše kulové o středu S [0 ;5 ;4] a poloměru r=3,5 sestrojte rotační dotykovou plochu válcovou s osou rovnoběžnou s přímkou s=mn, M [ 4 ; 7 ;0], N [3 ;0 ;6]

26 P Ř Í K L A D 7 Do kulové plochy o středu S [0 ;5 ;5] a poloměru r=4,5 vepište rovnostranný kužel tak, aby jeho podstava byla rovnoběžná s rovinou 7,5,

27 k V n ρ S O h x, h (k) O S (O) v V (S) σ =k ρ p (m) (V) PRUSENOVSKÁ KRISTÝNA,..006

28 P Ř Í K L A D 8 Sestrojte kruhovou plochu válcovou, která se dotýká roviny 5,0,8 a roviny a obsahuje dva body kruhového řezu A[ 0 ; 4 ; 3], B[ 3 ; ;,5]

29 P Ř Í K L A D 9 K rotačnímu válci s podstavou v rovině 5,4,7 o středu S [ 3; 3,5 ;?] a poloměru r=3 a výšce v=4 veďte tečné roviny rovnoběžné s osou x.. Konstrukce válce, kdy SS ' je jeho osou.. x ' : x ' x S ' x ' 3. R : R=x ' 4. t, v : tečny kružnice k= S, r=3 s body dotyku X, Y t v r=rs 5. t ', v' : dotykové přímky tečných rovin 6. = t, t ', = v, v'... tečné roviny válce α β S' x' x t' v' t X R ρ S k v Y

30 R Y S č.9 n ρ v' v Y x' R S' r S t' t X x, O Y S X r v' v r0 S' x' R X0 t t' S0 pρ t0 Y0 v 0 ONDŘEJ MACHŮ

31 P Ř Í K L A D 0 Sestrojte rotační elipsoid protáhlý s osou kolmou k o středu S [0 ; 4 ;5,5], který prochází body A[,7 ;5, ;], B[ 0,8 ;0,8 ;4]

32 P Ř Í K L A D Stanovte průsek rotačního elipsoidu zploštělého s osou kolmou k o středu S [0 ;5 ; 3] a poloosách a=4,, b=,7 s rovinou 4,3,

33 n ρ S X 3 α α α x, X S k k ρ p r 3 r r PRUSENOVSKÁ KRISTÝNA,..006

34 P Ř Í K L A D s Sestrojte rotační paraboloid s s osou kolmou k o vrcholu V[0 ;6 ;8], který se dotýká roviny LMN, L[7 ; 3 ;], M [0 ; 5; 9], N [5 ;;].. s : s... spádová přímka roviny, taková že: U =s o. rovina určená a osou paraboloidu o protíná plochu v parabole, jejíž vrchol je V, osa o a dotýká se přímky v bodě T Tuto konstrukci řešíme např. otočením roviny do polohy kolmé k nárysně, kdy se stane nárysně promítací rovinou. Konstrukci paraboly pak provádíme na základě její definice. s ο ρ U V T

35 R Y S č. PARABOLOID ρ n U M V T T 0 (s ρ ) ρ 0 s N L O x, N M s ρ L p ρ V = U ρ (s 0 ) ONDŘEJ MACHŮ

36 P Ř Í K L A D 3 Sestrojte rotační dvojdílný hyperboloid s osou kolmou k, který má ohnisko v bodě F [0 ;6 ;] a dotýká se rovin M, N, P a Q, R,U, M [ 4 ; 0; 0], N [ ;6 ;3], P [ 6 ; ;0], Q[6 ; ; ], R[ ;5 ; 4], U [0 ; ; 4]

37 P Ř Í K L A D 4 Zobrazte rotační plochu, která vznikne rotací přímky m=mn, M [ 3 ; 6; 0], N [3 ;6 ;8], okolo osy kolmé k procházející bodem P [0 ; 4 ;0]

38 P Ř Í K L A D 5 Sestrojte rotační válcovou plochu s osou v rovině ;,6 ;,4, která prochází bodem A[,7 ;,7 ; 0,6] a dotýká se roviny 5,5 ; 8,;

39 P Ř Í K L A D 6 Rotační jednodílný hyperboloid s osou kolmou k o středu S [0 ;5 ;5] a poloosách a=,8, b=,3 protněte rovinou procházející body A[,8 ;3,9 ;?], B[ 0,5;8,3 ;?] ležícími na jeho povrchu v parabole

40 P Ř Í K L A D 7 Rotační kužel, jehož podstava leží v, má střed v bodě S [ 3; 4 ;0], poloměr r=4 a jeho výška je v=0, protněte rovinou vedenou přímkou určenou body KL, K [ 3 ;0 ;], L[0 ;0 ;3]. Řešte v axonometrii určené axonometrickým trojúhelníkem 0,,

41 R Y S č.7 PARABOLICKÝ ŘEZ KUŽELE z a k m a L a Z V a O K a m a Y S a X y k a x ρ p t a KRISTÝNA PRUSENOVSKÁ

42 P Ř Í K L A D 8 Bodem M [ ; ; 0] veďte příčku mimoběžek a= N a U a, b=n b U b, N a [ 4;0 ;], U a [5 ;0 ;5 ], N b [ ;0 ;9], U b [ ;0 ;6]. Řešte ve středovém promítání se středem v bodě S [0 ;5 ;4] a za průmětnu volte nárysnu.. : = am Bodem M proložíme přímku c, která prochází U a a pomocí směrové přímky c ' najdeme její stopník N c. Body N a N c určují stopu takto získané roviny n.. X : X =b Přímkou b vedeme rovinu, a určíme její průsečnici s rovinou, r=. 3. q : q= XM Příčka q je určena body XM. Její průsečík s přímkou a označme Y. Bod X=r b

43 R Y S č.8 PŘÍČKA MIMOBĚŽEK N b =N b s uσ s b s n s ρ k d r s S c' X s q s Y s b b U =U s c s a a U =U s as ρ us n s σ a a N =N s M M c s b M= U O x, a b a N U N S ONDŘEJ MACHŮ

44 P Ř Í K L A D 9 Zobrazte průnik kosého kruhového kužele s podstavou v o středu O[6 ;9 ;0] a poloměru r=4 a s vrcholem v bodě V [,5 ;0 ;9,5 ] s kosým kruhovým válcem s podstavou v o středu S [,5 ;6,5; 0], poloměru r=3 a středem druhé podstavy v bodě S ' [5,5 ;3,5 ;9]

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

Princip a vlastnosti promítání. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L

Princip a vlastnosti promítání. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L Vlastnosti promítání Úkolem konstruktivní geometrie je zobrazení trojrozměrných předmětů ve dvojrozměrné rovině. Vlastnosti promítání Úkolem konstruktivní geometrie je zobrazení trojrozměrných předmětů

Více

Text pro učitele Geometrické modelování Pořadí zařazení námětu: 3. Jak lze v geometrii uplatnit modelínu a špejle

Text pro učitele Geometrické modelování Pořadí zařazení námětu: 3. Jak lze v geometrii uplatnit modelínu a špejle Text pro učitele Téma: Geometrické modelování Pořadí zařazení námětu: 3. Název: Jak lze v geometrii uplatnit modelínu a špejle Autor: Marie Kupčáková V úvodu do stereometrie může být velkým pomocníkem

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Analytická

Více

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2013 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci E. Bártková, Pedagogická

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Obsahy a objemy. Pavel Leischner, leischne@pf.jcu,cz

Obsahy a objemy. Pavel Leischner, leischne@pf.jcu,cz Obsahy a objemy Pavel Leischner, leischne@pf.jcu,cz Soubor apletů a obrázků v Cabri je pomů ckou k výuce témat obsahy rovinný ch útvarůa objemy těles na ZŠ a SŠ. Text odstavců obsahuje metodickýnávod k

Více

VRHY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý. Úvod 2

VRHY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý. Úvod 2 VRHY Studijní tet pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý Obsah Úvod 1 Matematická příprava 1.1 Některévlastnostiparaboly,kružniceaelipsy... 1. Některévztahymezigoniometrickýmifunkcemi....

Více

Voroného konstrukce na mapě světa

Voroného konstrukce na mapě světa na mapě světa Jan Ústav matematiky, FSI VUT, 7. 6. 2011 na mapě světa Jan Ústav matematiky, FSI VUT, 7. 6. 2011 Základní myšlenka Je dána konečná množina M bodů v rovině X (obecně v metrickém prostoru).

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více