Češi mají auta v genech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Češi mají auta v genech"

Transkript

1 ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer, kdyû budeme ulèhat Ëi r no, kdyû pobïûìme ûivotu nap ed, se brzy p ihl sì. Je naëasov no. Aù si to p izn me nebo ne, ËlovÏk se chce cìtit bezpeënï - v prost edì, kde ûije, kde pracuje, kde odpoëìv, kde se bavì. BezpeËnÏ vedle svèho öèfa, v autï, doma na zahradï, na v stavï, na fotbalovèm h iöti. Adrenalin je sice atraktivnì povzbuzovadlo, ale trvale nic ne eöì. TakÈ spoleënost Import VOLKSWAGEN Group si za dobu svèho p sobenì v»eskè republice vybudovala ctyhodnè jmèno pr vï na z kladï jasnè komunikace se z kaznìkem. Z kladnì k men: seriûznost. ObchodnÌ umïnì. ZnaËnÈ prost edky vkl danè do promyölenè reklamy. OsobnÌ p Ìklad. A tak by se dalo jmenovat jeötï hodnï prvk, z nichû se skl d obr zek firmy, kterou zn me pod zkratkou IVG. Slovo pat Ì Rudolfu Javurkovi, gener lnìmu editeli: Jak byste charakterizoval pozici znaëek, kterè na Ëesk trh dov ûìte, za letoönì rok? Jak si vedou? PŘÍLOHA Manažer na svém místě (str ) Zlatá pro Hypoúvěr, stříbrná pro Hypoúvěr 100 NejlepöÌmi finanënìmi produkty se ve ËtvrtÈm roënìku prestiûnì soutïûe Zlat koruna 2006 staly hned dva produkty ModrÈ pyramidy: v kategorii stavebnì spo enì zìskal prvnì mìsto Hypo- vïr a druhè Hypo vïr 100. Tato ocenïnì jsou nejen potvrzenìm vysokè kvality produkt, ale p edevöìm dokladem toho, ûe Modr pyramida je stavebnì spo itelnou, kter na trhu financov nì bydlenì ud v smïr. pokraëov nì na stranï 17 Generální ředitel společnosti Import VOLKSWAGEN Group s.r.o. KR Rudolf Javurek v roli reprezentanta jedničky mezi dovozci automobilů na náš trh Ani nevìte, jak r d to Ìk m! Dob e! MyslÌm, ûe velmi dob e. M me Ëty i znaëky a podle ofici lnì statistiky Svazu dovozc automobil jsme importèrem ËÌslo jedna osobnìch i uûitkov ch automobil Volkswagen! Audi m prvnì pozici ve t ÌdÏ prèmiov ch voz a SEAT si drûì stejnè postavenì na trhu jako mïl loni touto dobou; kdyû p ihlèdnu k tomu, ûe jsme pr vï odstartovali novè prodejnì aktivity tèto znaëky, nenì to v bec öpatnè. Takûe? TÏöÌ n s to, jak jinak, i kdyû vìm, ûe m me i tak mnoho pr ce jeötï p ed sebou. Udrûet se na öpiëce v silnï konkurenënìm prost edì je skuteënï obtìûnè, aù uû se na tomto vrcholu ocitne kdokoli z n s, dovozc automobil na Ëesk trh. pokraëov nì na stranï 38 Rudolfa Javurka znám již několik let. Chtělo by se mi říci, že dlouho, ale pod drobnohledem časomíry tomu tak není, i když pocitově určitě. Je to jeden z šéfů, o němž bych si dovolila povědět, že je to velmi zkušený manažer a reprezentant. Proč takové odvážné tvrzení? Je to především slušnost a vstřícnost, které jeho kroky provázejí. A to boduje. Ať hovoří jen s vámi nebo k sálu plnému novinářů, ať jedná s obchodními partnery nebo se jen tak zastaví na kousek řeči. A svět je dosti agresivní na to, než aby se v něm ztratil někdo, kdo ctí objektivní komunikaci, skromnost ve správný čas, kdo dokáže být pokorný k výkonům, jež píší lidstvu historii, a dostatečně sebevědomý, když jde o jméno firmy, již zastupuje. Přeprava zboží pod kontrolovanou teplotou telefon

2 ZRCADLO květen 2006 Z obsahu Str. 7 ČSOB Leasing stupňuje tempo růstu, výrazně pomáhají leasingové akce Str. 10 Vznik internetové autopůjčovny byla vlastně náhoda Str. 15 Jednodušší cesta k vývozu... Str. 29 Firemní optimismus tkví ve víře v naše vlastní schopnosti Str. 30 Je vždy příjemné, když si někdo všimne, že se vám práce daří Mediální partnerství v roce N rodnì politika podpory jakosti 2. Akce»eskÈ manaûerskè asociace a ManaûerskÈho svazovèho fondu 3. Aktivity SdruûenÌ KorektnÌ podnik nì 4. VybranÈ konference a semin e VzdÏl vacì agentury 1. VOX a.s. 5. Akce spoleënosti Point Consulting mezin rodnì konference Hled nì novè Evropy Veletrh Pragooffice - veletrh kancel skèho n bytku a vybavenì 8. VybranÈ semin e CzechTrade 9. Znojemsk hrozen SoutÏû Zlat koruna Konference GenderovÈ aspekty spoleëenskè zodpovïdnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtïli b t? 12. SoutÏû MarketÈr roku 13. Motocykl roku Mezin rodnì konference Jakost roënìk 15. Konference CestovnÌ ruch na prahu 3. tisìciletì - 7. roënìk Prosperita je mïsìënì periodikum o podnik nì a vz jemnè komunikaci mezi firmami a jejich velk mi skupinami, mezi profesnìmi uskupenìmi a navz jem v prost edì ËeskÈho trhu. P ednostnï informuje svè Ëten e o dïnì v ËeskÈ ekonomice p edevöìm oëima jednotliv ch podnikatelsk ch subjekt a svaz, asociacì, sdruûenì, uniì, komor a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r. Velk prostor je vïnov n prezentacìm formou Ël nk a rozhovor anebo klasickè reklamï, kter je jedin m zdrojem financov nì tohoto Ëasopisu. CÌlem je oslovit öirokè spektrum podnikatel a manaûer s tìm, ûe p ednost majì informace o aktivnìm postoji k podnik nì a vytv enì trval ch hodnot. Najdete nás Doba je drav, svït glob lnì a informace znaënï promïnnè.»asopis p en öìme i na internet. K tomu n m pom hajì nìûe uveden mìsta. MonitoringovÈ firmy Newton IT Anopress EkoInfo.cz V bïr z partnersk ch webov ch str nek Servery spoleënosti inet Solutions s.r.o. - Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r - Asociace mal ch a st ednìch podnik a ûivnostnìk»r - RozhodËÌ soud p i HK»R a AK»R - N rodnì politika podpory jakosti - KatalogovÈ a fulltextovè vyhled vaëe Dobrá rada nad zlato Obří matchmaking v Brně Agentura CzechTrade ve spolupr ci s rakousk m sdruûenìm n kupëìch pr myslov ch spoleënostì (BM - Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in sterreich) p ipravila pro ËeskÈ a rakouskè firmy p Ìleûitost, jak se "prodat". Na kontraktaënì akci 19. dubna v BrnÏ v are lu BVV probïhlo setk nì Ëesk ch firem a rakousk ch n kupëìch. Rakousk m firm m bylo ze strany CzechTrade prezentov no vìce neû 140 profil Ëesk ch firem. Z toho si rakouskè firmy vybraly 103 Ëesk ch firem, se kter mi projevily z jem se setkat a svè n kupnì z mïry prodiskutovat. Setk nì se z Ëastnilo 92 Ëesk ch firem! S tužkou za uchem Nevšednosti Pamatuji si, ûe p ed nïkolika lety jsem na prvnìho m je s p Ìtelem hledala rozkvetlou t eöeú. Chodili jsme tenkr t p es t i hodiny a û dn strom se n m pro m jovskè polìbenì po d nezd l vhodn. Nakonec se setmïlo a j öla dom nepolìben, naötvan a rozhodnut, ûe nikdy uû û dnou takovou tradici dodrûovat nebudu. VzpomnÏla jsem si na to, kdyû jsem v kr snèm letoönìm kvïtnu tr vila Ëas na chalupï. U odpolednì k vy jsem si uvïdomila, ûe opït nast v ten romantick M ch v Ëas - prvnì kvïten. Abych podle povïry mïla sìlu a abych neuschla, ekla jsem svèmu snoubenci, ûe by mï mïl polìbit pod rozkvetlou t eönì. Ani mï ani jemu se vöak nechtïlo û dn m v bojem ruöit poklidnou atmosfèru, vûdyù tïch chvil pohody je tak vz cnï m lo. NechtÏlo se n m jìt nïkam pod stromy jen kv li polìbenì, kterè nakonec m ûeme odb t tady na laviëce u chaty. Jenûe kdyû jsme veëer odjìûdïli dom, vöimli jsme si skoro souëasnï rozkvetlè t eönï u silnice. Nakonec tradice je tradice. Zastavili jsme, nechali zapnut motor a tïsnï u auta, ale z roveú pod velikou rozsochatou t eönì, jsme se polìbili. A pak öup do vozu a do Prahy s obavami, abychom po t ech dnech volna, kdy se vracì vïtöina chata, nechytli ötr dl na silnici. TakÈ uû jsme byli trochu nervûznì, abychom se staëili p ipravit na zìtra do pr ce a Ö jeötï musìme nïkam do veëerky koupit nïco k jìdlu. Ale pak mï stejnï obklopil p Ìjemn, h ejiv pocit. Pocit, ûe i kdyû uû nebïh m po Pet ÌnÏ a po louk ch a neml tìm se do kolen z chvatem smìchu, jsem souë stì nïkoho, s k m je mi b jeënï i p es vöechny ty vöednosti, kter m se tak jako tak nelze vyhnout. MarkÈta BartÌkov Agrární komora ze svých požadavků neslevila BÏhem kvïtnovè sch zky ( ) z stupc t ech nejvïtöìch Ëesk ch potravin sk ch firem na zpracov nì dr beûe, Agropol, Agrotrade a Agrofert s ministrem zemïdïlstvì Janem Ml dkem, zorganizovanè Agr rnì komorou»r, se dos hlo n sledujìcìch z vïr. "Za prvè, p ipraven materi l ministerstvem zemïdïlstvì ke kompenzacìm pro dr beûì vertik lu bude modifikov n podle n vrhu AK»R," ekl jejì prezident Jan Veleba. Znamen to, ûe budou do materi - lu zapracov ny kompenzace na krytì Ë sti n klad na skladov nì nahromadïn ch z sob v mrazìrensk ch skladech. "D le agr rnì komora p edloûì ministru zemïdïlstvì n vrh ke kompenzaci Ë sti ztr t v krmc dr beûe," dodal J. Veleba. Trv na tom, aby zkr tka nep iöli ani v krmci, a proto p edloûì ministru J. Ml dkovi komplexnì n vrh. J. Veleba bïhem setk nì podïkoval ministrovi zemïdïlstvì za zasl nì dopisu do Bruselu. pokraëov nì na stranï 39 RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenì: Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s. Václav Kadlus, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Prodeco, a. s. Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán a. s. Dubí Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Milan Gerža, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti CAC Leasing, a. s. Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. "Pro CzechTrade se jedn o jednu z prvnìch akcì tohoto charakteru. Poda ilo se do»r p ivèst t i desìtky n kupëìch z 19 p ednìch pr myslov ch firem z Rakouska a p edstavit jim vìce neû 92 Ëesk ch firem. Podle vyj d enì nïkolika rakousk ch n kupëìch m cel ada z Ëesk ch firem re lnou öanci zaëìt s nimi spolupracovat jiû v nejbliûöì dobï. Vöe bude z leûet pouze na dalöìch jedn nìch, kterè obï strany v nejbliûöì dobï povedou," ekl o akci nov gener lnì editel agentury CzechTrade Ivan Jukl. Celkem v tento den bylo napl nov no 267 individu lnìch sch zek. Ve skuteënosti se vöak realizovalo mnohem vìce jedn nì, protoûe rakousk m i Ëesk m firm m byla d na moûnost setkat se i mimo p ipraven harmonogram. Spokojenost s touto akcì projevily jak ËeskÈ, tak rakouskè firmy - d vod je shodn. Na jednom mìstï se soust edì popt vka s nabìdkou, lze jiû konkrètnï rozebìrat moûnosti vz jemnè spolupr ce a p edevöìm doölo k nav z nì osobnìho kontaktu. NemÈnÏ d leûit je skuteënost, ûe z roveú firmy uspo Ì Ëas a n klady, neû kdyby se mïly vz jemnï navötïvovat v»r nebo v Rakousku. Akci p edch zela intenzivnì t ÌmÏsÌËnÌ p Ìprava. RakouötÌ n kupëì nejd Ìve poskytli svè konkrètnì poûadavky, kterè byly formou popt vkovèho systèmu CzechTrade zp ÌstupnÏny Ëesk m firm m. V p ÌpadÏ z jmu o urëitou popt vku byl profil ËeskÈ firmy p ed n rakouskè firmï. Popt vky rakousk ch n kupëìch se soust edily na r znè obory - zpracov nì a obr bïnì kov, opracov nì plech, v roba ocelov ch konstrukcì, v roba dìl pro automobilov pr mysl, hydraulika, vst ikov nì plast, 3D inûen rink apod. Celkem se akce z Ëastnilo 19 rakousk ch firem. (tz) Vítejte na www. Zdají se vám rozházené? Moûn m te sv m zp sobem pravdu, kdyû Ìk - te, ûe je n ö web p Ìliö dlouho ve v stavbï. Na prvnì pohled to vypad, jak by byly jednotlivè sekce rozh zenè, jako by nic nesouviselo s niëìm. Zd nì sice klame, ale zatìm je to skuteënï tak. Sotva jsme vytvo ili jeden design, dali jsme se do dalöìho. A ten postupnï "za azujeme". Pr uû to tak v ûivotï b v. Jakmile dos hnete urëitèho stupnï ve vlastnì pr ci, v stavbï rodinnèho domku nebo pravï kancel e, zjistìte, ûe tak to rozhodnï nem ûe z stat a zaënete si znova vym ölet. M te na Ëem stavït - na p edchozì dokonalosti. A tak je to i s n mi. MezitÌm jsme vöak vytvo ili pïknè webovè str nky adï dalöìch subjekt. Martin äimek, autor internetov ch projekt , Účetní a poradenská firma Ing. Mojmír Průša vám nabízí: vedenì jednoduchèho i podvojnèho ËetnictvÌ zpracov nì ËetnictvÌ za cel rok mzdy, DPH, daúov p izn nì vöeho druhu a adu dalöìch sluûeb ekonomick ch a daúov ch (podnikatelskè pl ny, vïry, ekonomickè vedenì firem, krizovè ÌzenÌ apod.) Kontakt: Gorazdova 16, Praha 2 tel.: , fax: , Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Mgr. Václav Kolombo, ředitel marketingu Družstva umělecké výroby Granát v Turnově Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A. PRAHA Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC. s. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a marketingovou strategii společnosti Sindat Group, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí rady, Strojírny Tatra Praha Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s.r.o. Našimi stálými partnery jsou: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Družstevní Asociace ČR Zemědělský svaz ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Sdružení podnikatelů ČR Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Česká manažerská asociace Manažerský svazový fond Český svaz zaměstnavatelů v energetice Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Sdružení automobilového průmyslu Svaz dovozců automobilů Svaz průmyslu a dopravy ČR Unie podnikových právníků ČR Česká společnost pro jakost Sdružení pro cenu ČR za jakost Czech Made Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Asociace podnikatelek a manažerek ČR Asociace inovačního podnikání ČR Euro Info Centrum Praha Sdružení pro informační společnost Svaz zdravotních pojišťoven ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů Svaz průmyslu papíru a celulózy Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká leasingová a finanční asociace Hospodářská komora České republiky Český svaz pivovarů a sladoven Sdružení Korektní podnikání Komora auditorů ČR Sdružení CZECH TOP 100 Gender Studies Česká asociace pro soutěžní právo Agrární komora ČR Nejhezčí pozvánka na tiskovku Poslala vzkaz v láhvi StoprocentnÌ jedniëku a ocenïnì NejhezËÌ pozv nka na tiskovku si zaslouûì pozv nka na tiskovou konferenci Signal X-fresh, kterou pro z stupce znaëky Signal zorganizovala agentura AMI Communications, spol. s r. o. Do redakce n m nep iölo jen tak ledajakè, bïûnè papìrovè Ëi ovè pozv nì. P iöel tajemn vzkaz v l hvi. Ona jedniëkov pozv nka byla totiû naaranûovan (a samoz ejmï peëlivï zataven ) v pet lahvi naplnïnè vodou. Pozv nka byla trefnou symbolikou, protoûe setk nì novin se tentokr t uskuteënilo v Mo skèm svïtï na V staviöti Holeöovice v Praze 7. Novin i si tak z roveú mohli prohlèdnout tamïjöìho obyvatele podmo skèho svïta ûraloka pìseënèho. Origin lnì, vtipnè a pro tento mïsìc naprosto bezkonkurenënì. (bar) Prosperita Vyd v : RIX, s.r.o. SÌdlo vydavatelstvì a redakce Ocel sk 2274/1, Praha 9 I»: DI»: CZ tel., fax: Datum tisku Datum distribuce: äèfredaktorka PhDr. Eva Brixi-äimkov mobil: Martin äimek, obchodnì editel, mobil: MarkÈta BartÌkov, redaktorka, internetov komunikace mobil: Petra»ervenkov, marketingov komunikace mobil: Miroslav Mikula, inzerce mobil: Jarmila NedvÏdov, odborn komunikace mobil: Jind iöka Hauptmanov, inzerce, obchodnì manaûerka tel.: Ing. Marie Sk lov, odborn komunikace tel., fax: Mobil: InternetovÈ str nky: P Ìjem inzerce: Ocel sk 2274/1, Praha 9 PlacenÈ textovè materi ly jsou na str nk ch Ëasopisu oznaëenè grafick m symbolem. Bez oznaëenì jsou publikov ny materi ly poskytnutè redakci d vïryhodn mi zdroji. Materi ly oznaëenè (tz) jsou p evzatè, p ÌpadnÏ redakënï upravenè tiskovè zpr vy. Scan, grafickè pravy: Ëep, mobil: Tisk a distribuce: Moravsk typografie Heröpick 6, Brno (zak zkov kancel T: ) Miloö Krm öek, spolupracovnìk redakce - ilustr tor mobil: »asopis je v roce 2006 rozöi ov n dle vlastnìho adres e redakce. Registrace MK»R E 8255 Mezin rodnì standardnì ËÌslo seriov ch publikacì ISSN

3 květen 2006 NEJEN O AUTECH Jaké bylo první prodané auto, jaký první autorizovaný partner, první zákazník Fordova česká rodina vzpomíná na uplynulých 15 let Patnácté narozeniny syna či dcery bývají očekávány s velkým napětím - nejen proto, jak oslava dopadne, kolik vzejde gratulací, jaká přání budou splněna, kolik předsevzetí se objeví. Patnáct let - to je vždy jakési vnitřní chvění, jakýsi pomylsný předěl, a člověk čeká, že se na okamžik zastaví čas. Ale pak zjistí, že by on sám v tom svém čase neměl kdy se zastavit Patnáctiletí firmy na trhu se posuzuje podobně. Všichni se těší, kypí zvědavost, rostou očekávání. Kulaté výročí v životě českého Fordu je na spadnutí. První červen zůstane pro společnost, která nabídla českému trhu značku s mnoha superlativy, magickým číslem. Více však již v odpovědích generálního ředitele společnosti Ford Motor Company Ing. Vladimíra Vošického: Je v m 15 let. Tedy, samoz ejmï, vaöì spoleënosti, kter ËeskÈmu trhu prod v auta znaëky, jeû m u n s st le v teën zvuk. Je to vöak chvìle, kdy Ford dostane obëansk pr kaz aö A m za sebou dostateënou zkuöenost, aby byl zdravï sebevïdom. Jak se cìtì? Patn ct let je, myslìm, dostateënï dlouh doba, abychom se mohli ohlèdnout zp tky a uvïdomit si nejd leûitïjöì milnìky tïchto 15 let, bïhem nichû jsme pro Ford v»eskè republice vydobyli jedno z p ednìch mìst mezi automobilov mi znaëkami a vìce neû prodan mi vozy jsme pomohli omladit a zkvalitnit vozov park»eskè republiky. Trochu n m to samoz ejmï sebevïdomì dod v, ale je jasnè, ûe m me p ed sebou jeötï znaën kus cesty k naöemu st ednïdobèmu cìli - p ekon nì hranice 10% podìlu na Ota Sedláček novým marketingovým ředitelem Fordu Na pozici marketingovèho editele spoleënosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., nastoupil s platnostì od 1. kvïtna 2006 Ota Sedl Ëek, dlouholet zamïstnanec spoleënosti. O. Sedl Ëek vystudoval»vut v Praze a pro Ford pracuje jiû od roku 1991, kdy automobilka v»r otev ela svou kancel. Od tè doby p sobil u modrèho ov lu v mnoha r zn ch funkcìch, mj. i jako reprezentant pro servis, n hradnì dìly a p ÌsluöenstvÌ, zûnov manaûer pro prodej, manaûer projektu ojet ch voz a v poslednìch letech jako Senior Brand Manager zodpovïdn nap Ìklad za modelovou adu Ford Mondeo. Ing. Ota Sedl Ëek je v öniv m tenistou a milovnìkem automobil. V souëasnè dobï si rozöi uje vzdïl nì d lkov m studiem VäE v Praze. Na pozici marketingovèho editele vyst Ìdal Duöana Forn ska, jenû ze spoleënosti Ford Motor Company, s.r.o., odeöel. (tz) Martin Linhart je letit m tiskov m mluvëìm spoleënosti Ford v»eskè republice.»ìst tiskovè podklady, vych zejìcì z jeho dìlny, mi je vûdy potïöenìm. Je to takov balz m na novin skou duöi. Styl, jazyk, informace ve srozumitelnè a pouûitelnè podobï. A velk pomoc, kter n m usnadúuje pr ci. SpoleËnost, kter investuje do toho, aby se o nì hodnï a kultivovan m zp sobem vïdïlo, mluvilo a psalo, spoleënost, kter si uvïdomuje sìlu mèdiì v rozporuplnèm svïtï, nem ûe sama pro sebe udïlat nic lepöìho neû mìt öpiëkovèho mluvëìho. Jenûe mìt dobrèho tiskovèho, to nenì jen tak. Ve sdïlenìch M. Linharta je vöechno, co ËlovÏk pot ebuje k orientaci. P imï enè mnoûstvì daj ve spr vn Ëas, vöe podstatnè, ada zajìmavostì. Vöe, co tam m b t, a nic, co tam b t nem. Vûdy tèma pojatè tak, jak je spoleëensk popt vkaö Star kantorsk ökola d vnè fakulty ûurnalistiky by urëitï odpovïdïla shodnï se mnou: aniû leötìm kliku, musìm Ìci, ûe pr vï Ford m uk zkovu komunikaci s ve ejnostì. Ford m totiû kliku. Martin Linhart je klasika, kter pro image znaëky Ford trhu. Brzy budete rekapitulovat, vzpomìnat. NaË zejmèna? Na nïkterè chyby, kterè jsme udïlali koncem minulèho stoletì a kterè n ö postup na chvìli zpomalily, a naopak na nespoëet "prvnìch" - prvnì prodanè auto, prvnì autorizovan partner, prvnì z kaznìk atd. Minulost je vöak rychle st rnoucì d ma. Co vize? Ty jsou st le mladèö Naöe vize je pomïrnï jednoduöe formulovateln - st t se nejvyhled vanïjöì objemovou automobilovou znaëkou na trhu - a to dìky kvalitï produkt, jejich öpiëkovè hodnotï (pomïr ceny ke kvalitï, jìzdnìm vlastnostem a rozsahu v bavy) a neporazitelnèmu propojenì jejich Má novou asistenční službu! S platnostì od prvnìho dubna 2006 zmïnila spoleënost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., dodavatele asistenënìch sluûeb. Nov m asistenënìm partnerem Fordu je tak pro celou Evropu ARC Transsistance, kterou v»r zastupuje spoleënost AMK, a.s. FordAssistance, nov sluûba, jeû plnï nahrazuje d ÌvÏjöÌ Ford Euroservice, m za kol pom hat z kaznìk m, pokud by se v»r Ëi zahraniëì dostali do nesn zì. AsistenËnÌ sluûba se tak postar o opravu nebo odtah nepojìzdnèho vozu, za ÌdÌ a zaplatì n hradnì auto, proplatì n klady na dokonëenì cesty nebo n vrat dom jin mi dopravnìmi prost edky (a to i letadlem), p ÌpadnÏ ubytov nì v hotelu udïlala vìce, neû moûn tuöì. A nenì to jen o pr ci, o talentu, o zodpovïdnosti. Je to o jisk enì, kterè umì rozpoznat jen obec novin sk. BuÔ "to" vezme, nebo ne. A Martin Linhart vöechny ty z konitosti, pravidla komunikace, celou tu moûn uû dnes sloûitou teorii naplnil praxì p esnï tak, jak si to ûivot vyûaduje. A, prosìm dop edu, aby mi nemïl za zlè, ûe ho chv lìm: skvïl ch vlastnostì se vst ÌcnostÌ naöich autorizovan ch prodejnìch a servisnìch zastoupenì. MyslÌte, ûe lze uû vytipovat nejvïtöì spïch letoönìho roku? Jak se v prodeji odrazilo ocenïnì jednoho z vaöich model jako Auta roku? NaöÌm dosavadnìm nejvïtöìm spïchem je beze zbytku Transit, kter i p esto, ûe je jiû 15 let jedniëkou na trhu, n s kaûd mïsìc p ÌjemnÏ p ekvapuje p ekon nìm p edchozìch rekord. Na Focus a jeho dalöì titul do sbìrky jsme velmi pyönì a vìme, ûe za nïj vdïëìme nejen jeho öpiëkov m jìzdnìm a uûitn m vlastnostem, ale zejmèna p Ìzni jeho souëasn ch a budoucìch majitel. Pr vï se chyst te p edstavit nov Ford Transit a takè S-MAX a Galaxy. Co byste r d sdïlil p i tèto p Ìleûitosti zejmèna podnikatelskè a manaûerskè klientele? Aby, pokud m ûe, odloûila rozhodnutì o n kupu nïkterèho z model konkurence a sezn mila se s nejnovïjöìmi produkty Ford, kterè posunujì mï Ìtka designu, kvality, jìzdnìch vlastnostì v ö, neû je moûnè si p edstavit. za odpovïdi vyvol vajìcì dalöì ot zky atd. StejnÏ tak FordAssistance zorganizuje a proplatì cestu p i vyzvednutì vozu z opravy, ale pom ûe i tehdy, pokud si motorista ve voze zabouchne klìëe nebo t eba natankuje nespr vnè palivo. P eloûenì n kladu Ve srovn nì se sluûbami nabìzen mi v minulèm obdobì vöak FordAssistance umì jeötï vìc. Mezi novinky, atraktivnì zejmèna pro podnikatele, pat Ì tzv. "P eloûenì n kladu". To se vztahuje na uûitkovè Fordy Transit, Transit Connect a Ranger. Pokud by se stalo, ûe by uûitkov Ford s komerënìm n kladem nemohl pokraëo- Začátek června je pro nás z pohledu PR vždycky nejnabitějším časem ZodpovÌd te lèta za vztahy s novin i a m te p emìru zkuöenostì. Na v s z st v z velkè mìry tìûe toho, aby se o znaëce a produktech psalo ve spr vn Ëas aö PlatÌ star zn m pravda - jak kter firma spolupracuje s mèdii, tak se jì na trhu da Ì. OstatnÏ - co bude vaöìm kolem na letoönìm Autotecu? Nejen na Autotecu, ale takè p ed nìm. Vûdycky p ed prvnìm novin sk m dnem dïl me v BrnÏ takzvan Den s Fordem, kde novin m p edstavujeme nejnovïjöì modely a po d me i malou tiskovou konferenci. Letos tè pr ce bude jeötï vìce neû v jinè roky, protoûe p edstavìme hned t i zbrusu novè vozy: Nov Ford Transit, crossover Ford S-Max a takè zceala novou generaci Fordu Galaxy. A protoûe novinek i informacì bude opravdu hodnï, budeme tentokr t bïhem tiskovèho dne po dat i tiskovou konferenci na st nku (Pavilon V, 2.6., 13.00). JejÌ tèma je p edem danè: Nov Ford Transit a patn ct let Fordu v»r. ZaË tek Ëervna je pro n s z pohledu PR vûdycky nejnabitïjöìm Ëasem - a letos tomu nebude jinakö Starat se o novin skou ve ejnost nenì v bec jednoduchè. V Ëem tkvì princip komunikace ve vaöì spoleënosti? Co je pro Ford podstatnè k tomu, aby rozvìjel svou dobrou image v»eskè republice prost ednictvìm mèdiì? Ford vyzn v v komunikaci s novin i co nejvïtöì otev enost, coû mi velice vyhovuje. Sn z se pochopitelnï dïl PR pro Ford, znaëku, kter m velmi kvalitnì nabìdku, neû t eba proö. (jmèno aù si Ëten doplnì s m). Moje pr ce je zejmèna poskytovat novin m maxim lnì servis, aù uû se jedn o p Ìstup k informacìm, testovacì auta, tiskovè konference nebo t eba vat v cestï, zajistì asistenënì sluûba jeho majiteli Ëi provozovateli p eloûenì n kladu do jinèho auta - a to aû do ceny 250 Eur za p eloûenì n kladu jednoho vozu. Odtah ke "svèmu" dealerovi Pokud nepojìzdn v z stojì v okruhu 50 km od autorizovanèho servisu, kter jeho majitel bïûnï navötïvuje, m ûe FordAssistance zajistit a uhradit odtah pr vï do tohoto servisu. P eprava vozu dom Pokud k z vadï doölo v zahraniëì a nelze ji opravit do pïti dn, zajistì asistenënì sluûba odtah vozu zpït do»eskè republiky - a sice k dealerovi, kter je nejblìûe bydliöti z kaznìka. V hody sluûby FordAssistance zìsk v zdarma kaûd majitel novèho vozu Ford na jeden rok. P i n kupu auta na finanënì leasing od spoleënosti Ford Credit zìsk v z kaznìk asistenënì sluûbu na 36 mïsìc. (tz) p edstavov nì nov ch model v zahraniëì. K tomu vöemu by ËlovÏk mïl mìt r d auta a nïco o nich vïdït, ale taky mìt r d novin e - a nïco o nich vïdïtö MyslÌm si, ûe jak pravì zn m slogan: "kdyû dïl te svou pr ci poctivï, lidè to ocenì". A novin i zejmèna. nen padnou pochvalu si dovolila Eva Brixi pokraëov nì na stranï 5 3

4 NEJEN O AUTECH květen 2006 Před 20 lety bylo v ČR registrováno téměř o polovinu méně aut Na konci roku 1985, tedy před 20 lety, bylo v České republice registrováno zhruba automobilů, z toho: ks osobních automobilů (kat. M1); ks malých užitkových vozidel (kat. N1); ks nákladních automobilů, včetně tahačů (kat. N2 a N3); ks autobusů (kat. M2 a M3). Z porovn nì tïchto daj s daji o registracìch k vypl v, ûe s v jimkou autobus doölo u vöech uveden ch kategoriì vozidel ke znaënèmu n r stu poëtu registrovan ch vozidel. Je p itom zajìmavè, ûe relativnï nejmènï vzrostl poëet registrovan ch n kladnìch automobil. NejvyööÌ n r st za uvedenè obdobì byl naopak zaznamen n u mal ch uûitkov ch vozidel, kter majì, vzhledem k jejich pouûìv nì p edevöìm pro Ëely podnik nì, z ejmï i vysokè roënì probïhy km. Z ejmï nejvïtöì Ë st silniënì dopravy se p itom odehr v na d lnicìch a silnicìch I. t Ìdy. daje o silniënì a d lniënì sìti v»r jsou v n sledujìcì tabulce. P itom silniënì sìù (silnice I., II. a III. t Ìdy) doznala za obdobì let 1985 aû 2005 v podstatï jen kosmetick ch prav (p ibylo cca 300 km silnic I. t Ìdy veden ch jako rychlostnì komunikace, obchvaty u nïkter ch obcì, stoupacì pruhy apod.), avöak jejì celkov dèlka z stala na zhruba stejnè rovni. Zv öila se pouze dèlka d lnic z necel ch 300 km v roce 1985 na necel ch 600 km na konci roku 2005, tedy zhruba 2x. Aniû k uvedenèmu zapoëteme zv öenou tranzitnì dopravu po komunikacìch»eskè republiky, je "Ëist matematika" ne prosn - p edevöìm d lniënì sìù v»eskè republice nenì mïrkategorie poëet registrovan ch n r st vozidel k / 1985 osobnì M ks + 95,6 % mal uûitkov N ks + 182,1 % n kladnì N2 a N ks + 27,1 % autobusy M2 a M ks - 12,5 % CELKEM: ks + 94,0 % SILNI»NÕ A D LNI»NÕ SÕç»R d lnice I. t Ìda II. t Ìda III. t Ìda celkem + rychlostnì dèlka komunikacì , , , ,15 [km] + 322,332 Zdroj: ÿeditelstvì silnic a d lnic»r - SilniËnÌ databanka Ostrava n poëtu registrovan ch vozidel a jejich ËetnÏjöÌmu pouûìv nì. To dokumentuje i n sledujìcì porovn nì s ostatnìmi zemïmi (poëty osobnìch automobil na 1 km d lnic a silnic). Ing. AntonÌn äìpek editel daje v grafu vztaûeny k roku 2003.»esk republika k ÖÖ osobnìch automobil na 1 km d lnic Za období 1997 až 2005 se v ČR prodalo celkem 1,5 milionu nových osobních automobilů a malých užitkových vozidel Osobní (kat. M1) a malá užitková (kat. N1) celkem nov odhad 2006 ojet (z dovozu) cel rok daje v grafu vztaûeny k roku 2003.»esk republika k ÖÖ 72 osobnìch automobil na 1 km silnic Osobní (kat. M1) a malá užitková (kat. N1) celkem nov Dovoz ojet ch vozidel za stejnè obdobì p es hl 1 milion kus Ze statistick ch daj SdruûenÌ AP vypl v, ûe od roku 1997 do konce roku 2005 (to je za odhad 2006 ojet (z dovozu) 1 ËtvrtletÌ roku poslednìch 9 let) se v»eskè republice prodalo (resp. bylo poprvè zaregistrov no) celkem ks osobnìch automobil a mal ch uûitkov ch vozidel. pokraëov nì na stranï 6 4 Vodík na veletrhu AUTOTEC Za ÌzenÌ na plnïnì vodìku, kterè bude na veletrhu AUTOTEC slouûit k plnïnì vodìku, prezentuje nejjednoduööì zp sob, jak naplnit n drûe vozidel poh nïn ch vodìkem. PlnicÌ za ÌzenÌ propojì vodìkov trajler, p ÌpadnÏ svazek tlakov ch lahvì, s n drûemi vozidla, ËÌmû dojde k vyrovn nì tlak v tïchto prostorech a vozidlo je v podstatï natankov no. Motocyklem roku 2006 je BMW R 1200 GS Adventure VeËer 27. dubna byly vyhl öeny v sledky ankety Motocykl roku 2006 v»eskè republice. Tento titul v 10. jubilejnìm roënìku zìskalo cestovnì enduro BMW R 1200 GS Adventure. VÌtÏzstvÌ vybojovalo v soutïûi, kde se o prvenstvì utkalo 36 motocykl. Vytěžování nákladních a užitkových vozidel se těší zájmu českých firem Jiû nïkolik tisìc nabìdek volnè p epravnì kapacity a û dostì o dopravu z silek zadaly firmy z celè»eskè republiky do vytïûovacìho centra ispedice.cz, kterè na internetovè adrese spustila v z vïru loúskèho roku CCS»esk spoleënost pro platebnì karty a.s. PÏtinu zad nì p itom tvo Ì doprava do zahraniëì, zejmèna do NÏmecka, Polska a Slovenska. Registrace nových a ojetých I. OSOBNÕ AUTOMOBILY KAT. M1 A MAL UéITKOV VOZIDLA KAT. N1 I.1 Nov vozidla V pr bïhu 1. ËtvrtletÌ 2006 bylo v»r poprvè zaregistrov no celkem ks nov ch automobil kategoriì M1 a N1. Oproti stejnèmu obdobì roku 2005 je to o 9,02 % (to je o ks) vìce. I.2 Ojet vozidla Za leden aû b ezen 2006 bylo v»r poprvè zaregistrov no celkem ks ojet ch automobil (kategoriì M1 a N1).

5 květen 2006 NEJEN O AUTECH Tak trochu jiný makléř.. SpoleËnost EUROFINANCIAL CZ, s.r.o. vznikla s cìlem podpo it a aktivnï se podìlet na reformï finanënìho trhu, p edevöìm reformï penzijnìho systèmu. Jednatel spoleënosti Luk ö Hinterbuchner Ìk : "Naöe Ëinnost je zamï ena na poskytov nì kvalitnìho a komplexnìho finanënìho poradenstvì jak bïûn m obëan m, tak firemnìm z kaznìk m. Jejich rostoucì n roky jsou pro n s v zvou a motivacì k neust lèmu zlepöov nì a rozöi ov nì nabìzen ch sluûeb." Prosperita: Co je p edmïtem vaöì Ëinnosti? L. Hinterbuchner: Opravdu nez vislè finanënì poradenstvì. Kdyû p ijdete do banky, Ëek na V s bankovnì ednìk, v pojiöùovnï pak pojiöùovacì agent. Kaûd V m nabìzì to svoje a jednìm dechem dod v, ûe produkty, co m on, jsou pochopitelnï ty plnï nejlepöì. U n s dostane klient anal zu, m na v bïr z r zn ch konkurenënìch nabìdek a nez visl specialista mu pom h p i v bïru optim lnì varianty. V tom je n ö p Ìstup jedineën. Prosperita: Jak je v bec strategie vaöì spoleënosti? L. Hinterbuchner: SpoleËnost EUROFINANCIAL CZ, s.r.o. vznikla s cìlem podpo it reformu finanënìho trhu v»eskè republice a v dalöìch postkomunistick ch zemìch st ednì a v chodnì Evropy. Na ËeskÈm trhu je pro n s velk prostor, chceme naöe obëany nauëit tomu, aby vyuûìvali sluûeb nez visl ch specialist, maklè-. Toho ale m ûeme dos hnout pouze v p ÌpadÏ, ûe z kaznìkovi poskytneme öpiëkov servis, ûe zìsk nïco navìc oproti tomu, co by dostal nïkde na p ep ûce. FiremnÌm z kaznìk m to sebou p in öì znaënou v hodu oproti konkurenci. Prosperita: JakÈ produktovè portfolio nabìzìte? L. Hinterbuchner: Jako pojiöùovacì maklè registrovan»nb je naöì hlavnì domènou pojiöùovnictvì. NicmÈnÏ, narozdìl od vïtöiny maklè-, poskytujeme klient m i mnoho dalöìch finanënìch produkt tak, abychom byli schopni uspokojit co moûn nejvìce jejich pot eb a poûadavk. Aù uû se jedn o oblast hypotèk, spo enì, investic, leasingu Ëi vïr. Prosperita: NabÌzÌte i voln pracovnì mìsta? L. Hinterbuchner: SpoleËnost nabìzì adu pracovnìch p ÌleûitostÌ öirokèmu spektru spolupracovnìk od manaûersk ch post aû po pozice obchodnìch z stupc a administrativnìch pracovnìk. Od sv ch spolupracovnìk vyûadujeme kvalitu a nasazenì, kterou jsme schopni podpo- it maxim lnì t movou podporou a kvalitnì motivacì. Prosperita: JakÈ sluûby nabìzìte obëan m? L. Hinterbuchner: Informace a v bïr. To je to nejpodstatnïjöì. Klient tak nemusì sloûitï obïh vat finanënì domy se sv m poûadavkem, ale m veöker servis pod jednou st echou, a uöet- Ì tak mnoho Ëasu. Pokud to dovoluje povaha produktu, vybìr me z roveú ten cenovï nejv hodnïjöì, klient tak uöet Ì i penìze. NÏkdy jsou rozdìly mezi poskytovateli znaënè, dokonce v du desìtek procent. Prosperita: A jakè sluûby nabìzìte firm m? L. Hinterbuchner: Firm m poskytujeme sluûby, kterè se dajì kr tce charakterizovat asi takto: v bïr nejvhodnïjöìho eöenì pro z kaznìka a s tìm spojenè snìûenì jeho n klad, v bïr nejvhodnïjöìho produktu, kter je z kaznìkovi uöit na mìru, asistenënì kony spojenè s eöenìm pojistn ch ud lostì. D leûit je takè st l pèëe o bïûìcì pojistnè smlouvy a jejich pravideln aktualizace. Prosperita: Projekt EasyCapital je stïûejnì aktivitou spoleënosti. Co n m o nïm prozradìte vìce? L. Hinterbuchner: HlavnÌm cìlem tohoto projektu je aktivnï podpo it transformaci a rozvoj finanënìho trhu v»eskè republice a podìlet se tak na jednom z nejdynamiëtïjöìch a nejv konnïjöìch odvïtvì ËeskÈho hospod stvì. Zcela unik tnì a bezkonkurenënì v hodou je moûnost participace na finanënìm trhu i pro bïûnè obëany, coû jim p in öì jedineënou p Ìleûitost aktivnï se podìlet na obratech, kterè na finanënìm trhu vznikajì. Z roveú je vöak chr nì p ed spekulacemi a zejmèna finanënìmi ztr tami, kterè by mohly nastat v p ÌpadÏ individu lnìho vstupu na trh. Spolupr ci na projektu EasyCapital povaûuji jednoznaënï za klìëovou pro dosaûenì cìl naöì spoleënosti. Prosperita: Kdo jsou vaöi partne i? L. Hinterbuchner: V oblasti pojiöùovnictvì to jsou finanënì domy jako»esk pojiöùovna, Kooperativa, Allianz, Generali, UNIQA,»esk podnikatelsk pojiöùovna, Aviva ûivotnì pojiöùovna, ING Nationale-Nederlanden a dalöì. V segmentu bankovnictvì pak KomerËnÌ banka,»esk spo itelna,»sob, Raiffeisenbank, éivnostensk banka a dalöì. Prosperita: Kdy m zaëìt ËlovÏk myslet na uzav enì ûivotnìho pojiötïnì? L. Hinterbuchner: Ihned po narozenì. VÌm, ûe se v m tato odpovïô bude zd t smïvn, ale je to tak.»ìm d Ìve totiû ËlovÏk zaëne spo it na st Ì, tìm vyööìho ûivotnìho standardu se potom v d chodu doëk. PodÌvejte se na äv cary. Chci tìm Ìci, ûe ËÌm d Ìve ËlovÏk zaëne, tìm lèpe. Tento produkt dnes jiû nenì jen o pojiötïnì, ale p edevöìm o vysok ch v nosech a daúov ch lev ch. Prosperita: Co pro mï udïl te, kdyû chci stavït a pot ebuji hypotèku Ëi vïr? L. Hinterbuchner: KompletnÌ servis. U n s m te moûnost uzav Ìt ten nejv hodnïjöì hypoteënì program. Pod jednou st echou dojedn te vöechny n leûitosti, kterè jsou k tomu nutnè, vëetnï ûivotnìho pojiötïnì jakoûto zdroje ruëenì vaöeho vïru. Prosperita: Jak mohu vyuûìt vaöich sluûeb, kdyû uû vöechny tyto produkty m m? L. Hinterbuchner: Kaûd produkt je uzav en na nïjakou p esnï urëenou dobu a d se p i dodrûenì urëit ch pravidel bez jak chkoli sankcì vypovïdït. Jinak by si p ece finanënì domy nemohly vz jemnï konkurovat. Pokud si tedy klient p eje provèst anal zu jeho st vajìcìch produkt, udïl me mu ji, a pokud existujì v hodnïjöì produkty neû ty, kterè on pr vï konzumuje, nenì nic jednoduööìho, neû je p evèst tam, kde budou pro nïj v hodnïjöì. Prosperita: JakÈ pojistnè produkty nabìzìte? L. Hinterbuchner: Je jich velkè mnoûstvì, ty nejfrekventovanïjöì jsou: povinnè ruëenì, havarijnì pojiötïnì, pojiötïnì dom cnostì, nemovitostì, rekreaënìch za ÌzenÌ, odpovïdnosti z obëanskèho ûivota, odpovïdnosti z v konu povol nì a jinè. Prosperita: Jsme Ëasopis takè pro podnikatele - jakè produkty nabìzìte jim? L. Hinterbuchner: KomplexnÌ pojiötïnì podnikatel a pr myslu a leasing. Prosperita: Co si u v s nenì moûnè pojistit? L. Hinterbuchner: Tak to je dobr ot zka, kdyû se nad tìm zamyslìm, tak snad ani nic takovèho nenì. Snad jen dobrou n laduö Prosperita: Takûe vy jste vlastnï takov Ö. pojiöùovna ötïstì? L. Hinterbuchner: M te pravdu. M m vysokè ambice. Prosperita: Pane jednateli, dïkujeme v m za rozhovor. EUROFINANCIAL CZ, s.r.o. Boûeny NÏmcovÈ Praha 2 infolinka/fax: pokraëov nì ze strany 3 S-MAX a Galaxy na naše silnice v červnu Mediatel spoléhá na Ford! 210 voz Ford Fiesta, Focus a Mondeo pro vydavatele Zlat ch str nek /Praha, 12. dubna 2006/ - ObchodnÌ z stupci spoleënosti Mediatel teô budou mìt mnohem snazöì pr ci. Jejich zamïstnavatel jim totiû po Ìdil 180 zbrusu nov ch voz Ford Fiesta - a k nim jeötï dalöì Fordy Focus a Mondeo pro st ednì a vyööì management, dohromady celkem 210 aut, jejichû p ed v nì pr vï konëì. SpoleËnost Mediatel, a.s., zn m p edevöìm jako vydavatel Zlat ch str nek, se po vyhodnocenì v sledk v bïrovèho ÌzenÌ na novou flotilu jednoznaënï rozhodla pro vozy Ford, kterè zvìtïzily zejmèna na z kladï kombinace nejlepöì ceny, nabìdky vhodn ch modelov ch ad, ale takè dìky svè velmi kvalitnì servisnì pèëi. HlavnÌm soupe em v tendru p itom byl dom cì v robce. PoslednÌ "porci" nov ch Ford, vyveden ch v tmavï modrè barvï Deep Navy se ûlut mi polepy, si Mediatel p ed ned vnem p evzal u z stupce Fordu v BrnÏ. ReferentskÈ Fiesty jsou vybaveny benzinov mi motory 1.3 l, Focusy poh nì turbodiesely 1.6 TDCi a Mondea spolèhajì na benzinovè i turbodieselovè agreg ty o objemu 2.0 a 2.2 l. Mediatel se tak za adil mezi velkè flotilovè z kaznìky Fordu, k nimû pat Ì takè»esk poöta, Skanska nebo Eurotel, ale t eba i Ministerstvo vnitra»r. (tz) SpoleËnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., ozn mila cenu sv ch nov ch model S-MAX, crossoveru sdruûujìcìho prvky prostornèho kombi s parametry velkoprostorovèho a sportovnìho vozu, a Galaxy, komfortnìho velkoprostorovèho automobilu. Nov Ford S-MAX bude k dispozici jiû od velmi p Ìzniv ch KË, Galaxy od KË. Ford S-MAX prakticky nem v souëasnè nabìdce osobnìch automobil p Ìmou konkurenci. P i pokusu o srovn v nì t eba s nïkter m z popul rnìch kombi st ednì t Ìdy s obdobnou motorizacì vöak zjistìme, ûe prostorn S-MAX je v raznï v hodnïjöì... Za necel ch KË tak bude sportovnï ladïn velkoprostorov S-MAX vybaven dvoulitrov m benzinov m motorem 2.0 i / 145 k, celkem sedmi airbagy vëetnï kolennìho, systèmem ABS, ale takè klimatizacì, elektricky ovl dan mi okny a zrc tky atd. K dalöìm zajìmavostem pat Ì nap. intuitivnì systèm ovl d nì d leûit ch funkcì vozu HMI Ìzen dvïma tlaëìtky na volantu. S- MAX navìc doslova ohromì systèmem skl d - nì sedadel (aû 5+2) do podlahy (FFS), mimo- dn m prostorem pro zavazadla a spoustou technicky pokrokov ch systèm od aktivnìho tempomatu p es monitorov nì tlaku v pneumatik ch aû k aktivnìmu podvozku. Pro S-MAX bude kromï zmìnïnèho benzinovèho dvoulitru k dispozici takè öpiëkov p eplúovan pïtiv lec 2,5 l / 220 k, ale i dva turbodiesely s technologiì Common Rail (1.8 TDCi / 125 k a 2. 0 TDCi / 143 k), p iëemû nejv hodnïjöì dieselov verze bude st t jen KË. JeötÏ o nïco vìce prostoru a nadbytek cestovnìho komfortu pak bude nabìzet zcela nov Ford Galaxy, kter byl kompletnï vyvinut u Fordu a bude se vyr bït v belgickèm FordovÏ z vodu v Genku. Cena novèho sedmimìstnèho Galaxy bude zaëìnat hodnotou KË, stejnou pro z kladnì modely vybavenè motory 2.0 I / 145 k a 1.8 TDCi / 125 k. Pokud bychom opït porovnali motorizaci a v bavu, zjistili bychom, ûe nov Galaxy je v raznï v hodnïjöì neû jeho p edch dce! KromÏ obou zmìnïn ch agreg t se nov Ford Galaxy v»r bude prod vat i se zn m m turbodieselem 2.0 TDCi / 143 k, udivujìcìm sv m bezkonkurenënìm "z tahem". DalöÌ variantou je t etì turbodiesel, sporn agreg t 1.8 TDCi /100 k. Nov Ford Galaxy nabìdne sv m sedmi pasaûèr m cestov nì prvnì t Ìdou s velk m nadbytkem prostoru pro hlavy, ramena i nohy - a takè ohromujìcì zavazadlov prostor o objemu litr! Oba novè modely zaëneme na Ëesk ch silnicìch potk vat uû v Ëervnu tohoto roku. (tz) 5

6 NEJEN O AUTECH květen 2006 Počet členů se nezměnil První čtvrtletí je pro náš svaz každoročně důležitým obdobím, neboť v něm vrcholí, probíhají nebo jsou zahajovány rozhodující celosvazové akce. Na slavnostním večeru 18. ledna 2006 byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku ankety Auto roku v ČR. Novinářská porota zveřejnila v průběhu večera výsledky 2. kola svého hlasování a z pěti finalistů zvolila za vítěze automobil Ford Focus (stojí za připomenutí, že jeho předchůdce byl zvolen Autem roku v ČR také v roce 1999). Anketa Auto roku pat Ì mezi velkè a oblìbenè akce tohoto druhu v»r. SoutÏûe v tipov nì vìtïze a doprovodnè sms soutïûe v pr bïhu z vïreënèho veëera se v letoönìm roënìku z Ëastnilo celkem cca 180 tis. respondent. Z ËastnÌk tipovacì soutïûe byl vylosov n vìtïz jiû tradiënì ceny - pouk zky na zakoupenì automobilu v hodnotï 600 tis. KË. Pot etì v adï vyhr la opït ûena - panì Zuzana Kr lov. DalöÌ akcì, kter probìh v tomto obdobì, je anketa Motocykl roku. Jiû 10. roënìk tèto ankety, kterou vyhlaöuje sekce Moto SDA, se tentokr t uskuteënila oproti p edchozìm let m v posunutèm termìnu nor - duben. V sledky jsou v ProsperitÏ zve ejnïny, bylo o nich rozhodnuto 27. dubna Vzhledem k tèto zmïnï se poda ilo lèpe sladit dvï d leûitè motocyklovè akce - anketu a v stavu Motocykl 2006, jejìû 10. roënìk probïhl v b eznu na V staviöti v Praze - HoleöovicÌch. DÌky dobrè spolupr ci s organiz - torem v stavy - Inchebou Praha mïlo na 55 tisìc n vötïvnìk moûnost shlèdnout motocyklovè novinky pro letoönì sezûnu a z roveú se sezn - mit s motocykly p ihl öen mi do ankety. V souëasnè dobï vrcholì p Ìpravy na mezin rodnì v stavu uûitkov ch automobil Autotec 2006, kter se uskuteënì ve dnech Ëervna 2006 ( tiskov den) na v staviöti v BrnÏ. Ve spolupr ci s organiz torem - Veletrhy Brno a.s. - se poda ilo zajistit optim lnì podmìnky pro Ëast Ëlen SDA. ČP Leasing, sedmička českého leasingového trhu, mění značku na Credium SpoleËnost»P Leasing se mïnì v Credium, spoleënost modernì, seriûznì a dynamickou. ZmÏna n zvu je spojena se zmïnou vlastnìka, kter m se stala v srpnu loúskèho roku v znamn francouzsk spoleënost Sofinco S.A. (kter je dce inou spoleënostì ËtvrtÈ nejvïtöì svïtovè finanënì skupiny CrÈdit Agricole). CÌlem spoleënosti, zast eöenè novou znaëkou Credium, je na ËeskÈm trhu pokr t financov nìm dopravnì techniky kompletnï cel trh, intenzivnïji se zamï it i na financov nì ojet ch voz a rozöì it aktivity na nejöiröì spektrum spot ebitelskèho financov nì. Za svè devìtiletè p sobenì na ËeskÈm trhu si»p Leasing vybudovala ve vysoce konkurenënìm prost edì pevnè postavenì v prvnì desìtce nejvïtöìch leasingov ch spoleënostì. Dnes je u dealer a fleetov ch z kaznìk povaûov na za vysoce respektovanou spoleënost a profesion lnìho partnera pro naplúov nì jejich obchodnìch cìl. SpoleËnost poskytuje finanënì sluûby pro fyzickè osoby podnikajìcì i nepodnikajìcì a pr vnickè osoby. Prost ednictvìm»p Leasing lze financovat nov a ojet Unileasing je největším leasingovým majitelem dopravních lodí SpoleËnost Unileasing p ekonala objemem novï realizovan ch obchod za uplynul rok hranici 1,5 miliardy korun a meziroënìm r stem o 37 % pat Ì k nejdynamiëtïjöìm firm m na leasingovèm trhu. Jestliûe aktu lnì auditovanè v sledky srovn me jeötï s rokem 2003 (dosaûen objem obchod p edstavoval 955 milion korun), doölo k r stu o pln ch öedes t procent. SouËasnÏ se Unileasing v hodnocenì spoleënostì podle objemu novï nakoupen ch movit ch vïcì v roce 2005 posunul na 17. mìsto, a pat Ì tak mezi nejvïtöì nez vislè leasingovè spoleënosti»r. "Naöi nez vislost spat ujeme p edevöìm v p Ìstupu ke klient m. V p ÌpadÏ pot eby jsme schopni vyhovït poûadavk m v du hodin, nikoli dnì Ëi t dn. A to vöe p i mizivè v öi pohled vek po lh tï splatnosti, kterè p edstavujì jen necelè t i miliony korun. Tedy t i desetiny procenta naöich veöker ch obchod," uvedl mìstop edseda p edstavenstva Unileasingu Pavel Nov. SouËasnÏ nav öila spoleënost Unileasing v uplynulèm roce z kladnì kapit l spoleënosti z 56 na 224 milion korun, tedy na Ëty n sobek p edchozì hodnoty. Podle NovÈho dos hl loni zisk po zdanïnì 70,3 mil. KË a z stal na stejnè rovni jako v roce "V prost edì silnè konkurence, dlouhodobï klesajìcìch marûì a rostoucìch n klad jde o v born v sledek," ekl Nov a doplnil, ûe "na dosaûenè rovni se vedle n r stu objemu obchod v znamnï podìlelo i to, ûe dìky kvalitï uzav en ch obchod nemusela spoleënost vytv et û dnè v znamnè opravnè poloûky k pohled vk m Ëi zabaven m p edmït m leasingu." Z kladnìmi obchodnìmi pilì i spoleënosti, kterè p edstavujì dvï t etiny realizovanèho obratu, jsou obchody v oboru dopravnì techniky. Od dopravnìch automobil p es tïûkou lesnì kolovou techniku, traktory, golfovou techniku a lodnì dopravou konëe. "M ûeme Ìci, ûe jsme dnes nejvïtöìm dom cìm leasingov m majitelem dopravnìch lodì. A podle naöeho n zoru jde o modernì, ekologick a levn dopravnì systèm," poznamenal Nov. SouËasnÏ je spoleënost Unileasing velmi aktivnì ve vöech zimnìch rekreaënìch st ediscìch»eskè republiky. PoËtem uzav en ch smluv v oboru "vyuûìv nì volnèho Ëasu" je jedniëkou u n s. Aù jsou leasingovè smlouvy na rolby, vleky nebo snïûn dïla. "Ve spoleënosti jsme dlouhodobï sledovali v voj ve vyspïlejöìch evropsk ch zemìch. P edpokl dali jsme, ûe i u n s zaënou lidè vìce investovat do aktivnìho odpoëinku. Proto jsme se jako jedni z prvnìch zaëali vïnovat tomuto odvïtvì. Dnes tvo Ì kolem 15 procent naöich obchod," dokonëil Pavel Nov. (tz) Kontakt na spoleënost: UNILEASING a.s. Randova 214, Klatovy Tel.: osobnì i n kladnì vozidla. Mezi produkty pat Ì finanënì a operativnì leasing, spl tkov prodej a spot ebitelskè vïry. "DÌky spojenì se spoleënostì Sofinco jsme se stali Ëlenem jednè z nejvïtöìch finanënìch skupin na svïtï. To je pro naöe klienty ta nejlepöì z ruka stability a prvot ÌdnÌ kvality sluûeb. St v se z n s univerz lnì finanënì spoleënost, kter umì naslouchat a inovovat. Chceme, aby n s klienti i nad le povaûovali za seriûznì a dynamickou spoleënost, se kterou se vyplatì spolupracovat," ekl LudÏk KeltyËka, p edseda p edstavenstva a gener lnì editel spoleënosti. "V budoucnu se chceme zamï it na zkvalitnïnì dosavadnìch produkt a sluûeb, nap Ìklad v razn m zkr cenìm procesu schvalov nì obchodnìch p Ìpad nebo rozöì enìm nabìdky pojiötïnì od vìce pojiöùoven. Vedle financov nì nov ch voz se chceme intenzivnïji zamï it na trh s ojet mi vozy. Rozöi ujeme svè aktivity takè na nejöiröì spektrum spot ebitelskèho financov nì, jehoû konkrètnì podoba se p ipravuje," dodal LudÏk KeltyËka. Vznik n zvu novè spoleënosti proöel dlouh m procesem. NovÈ jmèno m b t seriûznì, modernì, lehce vyslovitelnè a samoz ejmï evokujìcì finanënì spoleënost. Vöechny tyto n roky "Credium" splúuje. ZmÏnil se samoz ejmï i vizu lnì styl. Logo Credium je kombinacì modrè a zelenè barvy, kterè jsou ve finanënì sfè e unik tnì. Jiû jen dìky tèto kombinaci barev mohou klienti znaëku snadnïji identifikovat. SouË stì loga jsou t i teëky, kterè nejenûe evokujì mince, ale odkazujì na hlavnì oblasti z jmu spoleënosti - leasing, vïry a pojiötïnì. O spïönèm fungov nì spoleënosti na ËeskÈm trhu svïdëì jejì v sledky. I p es vöeobecnou stagnaci trhu a pokles v nïkter ch komodit ch si spoleënost udrûela svou sedmou pozici na ËeskÈm leasingovèm trhu. Za poslednì ËetnÌ obdobì zaznamenala zisk ve v öi 120 mil. KË a celkov aktiva dos hla k v öe 8 mld. KË. Velmi spïönï vstoupila spoleënost i do roku 2006 jiû s nov m vlastnìkem, o Ëemû vypovìd vynikajìcì v sledek produkce za prvnì kvart l ve v öi 1,13 mld. KË v po izovacìch cen ch bez DPH p i meziroënìm n r stu produkce o 50 %. Za období 1997 až 2005 se v ČR prodalo celkem 1,5 milionu nových osobních automobilů a malých užitkových vozidel pokraëov nì ze strany 4 SouËasnÏ bylo dovezeno (a v»r poprvè zaregistrov no) ojet ch vozidel tïchto kategoriì z dovozu. Z rozboru statistick ch daj d le plyne, ûe prodeje (prvnì registrace) vozidel za 1. ËtvrtletÌ tvo Ì pr mïrnï kolem 22 % celoroënìch prodej (registracì), a to jak u nov ch, tak u dov ûen ch ojet ch vozidel. Za p edpokladu "standardnìho" v voje v tomto roce a s p ihlèdnutìm k podchycen m trend m z uplynul ch let tak lze stanovit i prvnì odhad pro rok Pokud dojde k p iblìûenì se tomuto odhadu, bude v»r obmïna vozovèho parku v kategorii osobnìch a mal ch uûitkov ch vozidel "celkem" u nov ch na rovni 4 % a u ojet ch (pokud je zde Pro vnitrosvazovou Ëinnost je vûdy d leûitè prvnì zased nì Rady editel SDA v danèm roce. Tentokr t probïhlo 22. b ezna a Rÿ na nïm schv - lila rozhodujìcì dokumenty - Ëerp nì rozpoëtu za rok 2005 a jeho n vrh na rok 2006, harmonogram zased nì org n SDA, pravu statistiky SDA o prvnï registrovan ch vozidlech v»r, vyhl öenì ankety Auto roku 2007 v»r ve spolupr ci se SdruûenÌm AP atd.»lensk z kladna SDA se v tomto obdobì co do poëtu nezmïnila - svaz m st le 39 Ëlen. Doölo vöak ke zmïnï importèra motocykl zn. Yamaha - k ukonëila ËlenstvÌ v SDA Yama Moto Sport a.s. a od je nov m Ëlenem Yamaha Motor Czech spol. s r.o. (tz sda) O n stupci spoleënosti»p Leasing, a.s. SpoleËnost, dnes pod znaëkou Credium, vstoupila na Ëesk leasingov trh v roce 1997 jako dce in spoleënost»eskè pojiöùovny, a.s. a za dobu p sobenì na trhu si vybudovala pevnè postavenì v prvnì desìtce nejvïtöìch leasingov ch spoleënostì. V souëasnosti poskytuje finanënì sluûby pro fyzickè osoby podnikajìcì i nepodnikajìcì a pr vnickè osoby na nov i ojet vozidla. SpoleËnost se vyprofilovala zejmèna v segmentu dopravnì techniky a zìskala jedno z vedoucìch postavenì v objemu profinancovan ch nov ch osobnìch a uûitkov ch vozidel a stejnï tak je i v znamn m hr Ëem ve financov nì n kladnìch voz a autobus. SpoleËnost je Ëlenem»eskÈ leasingovè a finanënì asociace. Nov obchodnì n zev zaëne spoleënost pouûìvat v Ëervnu po jeho zaps nì do ObchodnÌho rejst Ìku. VÌce informacì na: O spoleënosti Sofinco S.A. SpoleËnost byla zaloûena v roce JejÌm 100% vlastnìkem je nadn rodnì skupina CrÈdit Agricole. ZamÏstn v p ibliûnï lidì po celèm svïtï, z toho ve Francii. SpoleËnost se zamï uje na poskytov nì spot ebitelsk ch vïr, revolvingov ch vïr, finanënì a operativnì leasing a pojiötïnì v 16 zemìch Evropy. VÌce informacì na: O spoleënosti CrÈdit Agricole Skupina CrÈdit Agricole je Ëtvrtou nejvïtöì svïtovou bankou a pat Ì mezi öpiëku svïtov ch bank z hlediska sv ch celkov ch kapit lov ch fond. V roce 2005 dos hla skupina Ëist ch v nos ve v öi 3,891 mld. Eur. CrÈdit Agricole je lìdrem v oblasti retailovèho bankovnictvì ve Francii. Ve Francii tvo Ì jejì podìl na trhu 24 %. VÌce informacì na: (tz) moûno hovo it o "obnovï") to bude 3,6 %. I v souhrnu (= 7,6 %) vöak hranice 8 %, uv dïn jako minim lnì pro obnovu vozovèho parku v zemìch EU, nebude v tomto roce dosaûena. ObdobnÏ je tak moûno odhadnout i p edpokl - danè prvnì registrace v tïchto kategoriìch vozidel za 1. ËtvrtletÌ Dle tohoto odhadu dojde oproti 1. ËtvrtletÌ minulèho roku ke zv öenì prvnìch registracì u nov ch vozidel zhruba o necel ch 10 %, u dov ûen ch ojet ch tèmï o 15 %. Jak vypl v z obou diagram, je z ejmï pro dovoz a registraci dov ûen ch ojet ch automobil vytvo eno v»r dostateënï liber lnì prost edì. Ing. AntonÌn äìpek editel 6 Aquasoft: do tří let plánujeme obrat ve výši 300 milionů SpoleËnost Aquasoft dos hla loni trûeb ve v öi 118 milion korun. Potvrdily to hospod skè v sledky za rok Aquasoft vznikl v roce 1996 a v pr bïhu 10 let zaznamen v n r sty obratu pravidelnï. Petr Franc, gener lnì editel spoleënosti, vidì v pr bïûnèm navyöov nì obratu cìlenou synergii t Ì faktor. Na českých B2B tržištích se na jaře významně obchoduje Aû o Ëty icet procent stoupla meziroënï popt vka po bytov ch doplúcìch, n bytku a ostatnìch za ÌzenÌch dom cnosti nakupovan ch p es B2B trûiötï ABC»eskÈho Hospod stvì. Dom cnost totiû m ûe touto cestou uöet it v pr mïru pïtinu ceny obvyklè v kamenn ch obchodech. Stoupla i popt vka po kancel skèm vybavenì a n bytku. LCS dozrálo pro nominaci na nejlepší reklamu V letoönìm 10. roënìku soutïûe o nejlepöì reklamu v tisku Zlat ötoëek 2005, vyhl öenè UniÌ vydavatel, byla reklama na informaënì systèm LCS Helios spoleënosti LCS International nominov na mezi pït nejlepöìch inzer t v kategorii v poëetnì a kancel sk technika. Zadavatele zastupoval Ji Ì Hub, marketingov editel LCS, autora reklamy Michal äebesta, kreativnì editel reklamnì agentury IDEAS ADVERTISING, kter spoleënosti LCS zajiöùuje reklamnì aktivity. Visa má v České republice již 4,2 milionu platebních karet SpoleËnost Visa Europe ozn mila, ûe jejì ËlenskÈ banky v»eskè republice dos hly v znamnèho milnìku a v kalend nìm roce 2005 vydaly 4,2 milionu karet. Tento daj jasnï demonstruje vedoucì postavenì spoleënosti Visa v oblasti bezhotovostnìch plateb a spïönost snahy spoleënosti Visa nabìzet ty nejbezpeënïjöì a nejpohodlnïjöì platebnì prost edky st le öiröìmu okruhu z kaznìk.

7 květen 2006 NEJEN O AUTECH ČSOB Leasing stupňuje tempo růstu, výrazně pomáhají leasingové akce Obrat jedničky leasingového trhu, společnosti ČSOB Leasing, a.s., za první čtvrtletí roku 2006 vzrostl meziročně o 37 procent. Celkový objem obchodů v tomto období dosáhl výše 4,4 miliardy korun bez DPH, počet zákaznických smluv dosáhl téměř sedmi tisíc. ČSOB Leasing dále stupňuje dynamiku svého růstu oproti loňskému roku, kdy objem leasingových obchodů rostl o 24 procent. NejvÏtöÌ z jem byl jiû tradiënï o finanënì leasing, jehoû prost ednictvìm byly profinancov ny p edmïty v hodnotï 3,5 miliardy korun bez DPH, coû p edstavuje ve srovn nì se stejn m obdobìm loúskèho roku r st o 18 procent. V oblasti operativnìho leasingu dos hl obrat 210 milion korun, coû p edstavuje r st o 150 procent. Prost ednictvìm z kaznickèho vïru HitKredit, kter»sob Leasing nabìzì od poloviny loúskèho roku, byly v prvnìm ËtvrtletÌ uzav eny obchody v hodnotï tèmï 600 milion korun. "Z kladnìm pilì em obchodnì v konnosti naöì spoleënosti je finanënì leasing, kterèmu naöi z kaznìci opr vnïnï d vajì p ednost ve vïtöinï p Ìpad a jejich z jem st le roste. Pozoruhodn je 150% r st obchod v operativnìm leasingu. Jedn se o modernì a perspektivnì produkt, na jehoû rozvoj se budeme d le soust eôovat," komentoval v sledky spoleënosti jejì gener lnì editel Karel BouËek. "Naöe spoleënost v pr bïhu prvnìho ËtvrtletÌ razantnìm zp sobem p ispïla k r stu celèho trhu. Rostli jsme tempem vyööìm neû trh ve vöech produktech i financovan ch komodit ch. Naöe spoleënost jako jedniëka leasingovèho trhu dlouhodobï v znamnï ovlivúuje v voj celèho leasingovèho trhu, nap Ìklad na loúskèm celkovèm Ëty miliardovèm r stu trhu se naöe spoleënost podìlela t emi miliardami," doplnil Karel BouËek. Na jeho slova nav zala v rozhovoru pro Ëasopis Prosperita obchodnì editelka spoleënosti Ing. Andrea Kupkov : V hody leasingu automobil jsou obecnï zn mè. Je moûnè ho jeötï zv hodnit? Jsem r da, ûe tvrdìte, ûe v hody leasingu jsou obecnï zn mè. P esto bych si je dovolila zopakovat. Mezi hlavnì v hody leasingu pat i rychlost, flexibilia, snadn dostupnost v mìstï prodeje, sluûby leasingovè spoleënosti. Tyto obecnï platnè v hody leasingu jeötï umocúujeme ËasovÏ omezen mi atraktivnìmi akcemi, kdy z kaznìk zìsk v od naöì spoleënosti navìc urëitè konkrètnì zv hodnïnì. Jak jsou takovè akce p ipravov ny? VÏtöina akcì vznik na z kladï zkè spolupr ce leasingovè spoleënosti s partnersk mi subjekty. Mohou jimi b t importè i, v robci, prodejci, pojiöùovny atp.»asto se na p ÌpravÏ akce spolu s leasingovou spoleënostì podìlì i vìce partner. Vöechny je vöak spojuje jeden spoleën z jem - uspokojit z kaznìka, jemuû vedle sluûeb v nejvyööì kvalitï nabìzìme i adu benefit. O jakè benefity se m ûe jednat? Benefitem m ûe b t sleva z ceny vozu, kter n slednï sniûuje v öi leasingov ch spl tek. Jin okruh v hod p edstavuje poskytnutì doplúk Ëi vybavenì vozu zdarma. K nejpopul rnïjöìm pat Ì zabezpeëenì vozu, kterè sniûuje nejen riziko odcizenì, ale i v öi pojistnèho. DalöÌ skupinou v hod je atraktivnì nabìdka pojiötïnì od v hodn ch sazeb p es rozöì enè pokrytì aû po podmìnky likvidace pojistn ch ud lostì. Z kaznìk m opravdu z Ëeho vybìrat, Ëasto lze vyuûìt i vìce akcì najednou. ProË jeötï importè i aut a pojiöùovny tyto akce podporujì? ImportÈ i si uvïdomujì, ûe zhruba 60 % vöech novï prodan ch aut v»eskè republice je financov no leasingem, a proto zcela pragmaticky podporujì tento zp sob financov nì. TakÈ pro pojiöùovny je leasingov spoleënost velk m zdrojem z kaznìk.»sob Leasing poskytuje svè klientele naprosto ojedinïlou sluûbu. Dohodli jsme s p ednìmi pojiöùovnami takzvanè standardy v likvidaci pojistn ch ud lostì u p edmït po Ìzen ch na leasing. Tyto standardy zvyöujì rychlost p i eöenì pojistn ch ud lostì. Jejich v znamnou souë stì jsou z vaznè termìny likvidaënìch f zì p i eöenì ökod, ËÌmû z kaznìk zìsk jasn p ehled o jednotliv ch krocìch pojiöùovny. O v hodn ch pojiöùovacìch sazb ch Ëi v raznèm rozöì enì pojistnèho krytì p i nemïnn ch cen ch jsem jiû hovo ila.»sob Leasing je zn m svou spolupracì s r zn mi automobilov mi znaëkami. Se kter mi jste jiû vytvo ili znaëkov leasing? Vlajkovou lodì spoleënosti»sob Leasing jsou znaëkovè produkty pro financov nì voz Hyundai, Mazda, Suzuki, Kia a Mitsubishi. ZnaËkovÈ financov nì zìskalo v prestiûnì soutïûi o nejlepöì finanënì produkty roku Zlat koruna 2005 nejvyööì ocenïnì - Zlatou korunu. UdÏlenÌ tèto ceny je pro n s nejen ocenïnìm odbornè poroty, ale p edevöìm d kazem dlouhodobè spokojenosti a p ÌznÏ naöich z kaznìk. Vloni byl v tèto soutïûi ocenïn Bronzovou korunou produkt Hyundai Leasing. Vedle znaëkovèho leasingu vöak nabìzìme i paletu v hod u voz jin ch znaëek, vûdy tak, aby i ten nejn roënïjöì z kaznìk odjìûdïl sv m nov m vozem spokojen. Dosud jsme hovo ili pouze o osobnìch a uûitkov ch automobilech. JakÈ novinky m te p ipraveny pro n kladnì auta? V oblasti financov nì n kladnì dopravnì techniky jsme p ipravili se Skupinou Hesti akci na leasing souprav s tahaëem MAN XLX TGA s n vïsem SAMRO MEGA. K v hodnèmu leasingu z kaznìk zìsk servisnì paket v hodnotï eur zdarma, sk tr Honda a v hodnè pojistnè sazby. NavÌc z kaznìk p edkl d ke schv lenì minimum doklad a cel schvalovacì proces je zjednoduöen. SpoleËnÏ se spoleënostì TATRA jsme p edstavili produkt na leasing n kladnìch voz TATRA pod n zvem TOP HIT TATRA. Zde z kaznìk dost v na urëitou modelovou adu mimo dnou slevu z po izovacì ceny 200 tisìc korun. Vloni jsme uvedli na trh nov znaëkov produkt pro financov nì n kladnìch voz Avia - Avia Leasing. Tento nov znaëkov produkt p in öì z kaznìk m p edevöìm v hodu rychlèho uzavìr nì z kaznick ch smluv s minimem poûadovan ch podklad. Nejv hodnïjöì nabìdky finanënìch produkt a s nimi spojenè v hodnè sazby pojiötïnì jsou samoz ejmostì. Avia Leasing je dostupn v celè sìti autorizovan ch prodejc znaëky Avia a umoûnì po ÌzenÌ novè Avie öirokèmu spektru z kaznìk.»ìm je dnes v hodn leasing automobil pro podnikatele? Prosperita o tom pomïrnï Ëasto informuje. P esto zopakuji: v hodou pro podnikatele je moûnost odpoëtu DPH z celè leasingovè spl tky i akontace u uûitkov ch voz. Samoz ejmostì u naöeho leasingu je v hodnè pojiötïnì automobilu ve spl tk ch. NezanedbatelnÈ je i daúovè zv hodnïnì, tj. moûnost promìtnout do daúov ch n klad hodnotu vozu ve zkr cenèm obdobì oproti standardnìm odpis m. Podnikatel takto m ûe opït v raznï uöet it. DalöÌ moûnostì je operativnì leasing, kter»sob Leasing poskytuje nejen na osobnì, uûitkovè a n kladnì automobily, ale i na stroje a za ÌzenÌ. OperativnÌ leasing je modernìm zp sobem financov nì, u kterèho z kaznìci ocenì p edevöìm komplexnì volitelnè sluûby. D kazem rostoucì obliby tohoto produktu je loúsk razantnì r st obratu»sob Leasing v tèto oblasti financov nì o tèmï 260 procent. Co m ûete podnikatel m nabìdnout v oblasti financov nì stroj?»sob Leasing nabìzì komplexnì financov nì stroj, za ÌzenÌ a investiënìch celk a v tèto oblasti intenzivnï spolupracuje s adou renomovan ch v robc a dovozc. V sledkem tèto spolupr ce je rychlè uzav enì z kaznickè smlouvy s minimem poûadovan ch doklad a ada obchodnìch akcì, jako je nulovè nav öenì, sleva z po izovacì ceny a dalöì. Jako dobr p Ìklad lze uvèst znaëkovè financov nì finsk ch traktor Valtra Finance s nulov m nav öenìm leasingu i vïru a dobou spl cenì aû na 5 let. Po z kaznìkovi navìc poûadujeme k uzav enì smlouvy minimum podklad. Tento produkt zìskal ocenïnì v letoönìm roënìku soutïûe Zlat koruna. MyslÌm, ûe adu ot zek budou moci s vaöimi z stupci zkonzultovat z jemci na letoönìm AutotecuÖ UrËitÏ ano. R di je uvìt me na naöem st nku, ostatnï»sob Leasing pat Ì k jiû tradiënìm vystavovatel m aù na Autotecu, tak na Autosalonu.»as str ven na veletrhu kaûd rok vïnujeme tomu, abychom pod vali pat iënè informace vöem, kdo o nï projevì seriûznì z jem. Toho si velmi v ûìme. Na letoönìm Autotecu p edstavìme adu akënìch nabìdek na financov nì n kladnìch, uûitkov ch a osobnìch automobil formou finanënìho leasingu, z kaznickèho vïru i operativnìho leasingu se sluûbami. Kaûd, aù jiû se jedn o podnikatelsk subjekt nebo o spot ebitele, si p ijde na svè. z informacì spoleënosti»sob Leasing p ipravila Eva Brixi Navigační systém - třeba pro firmy s větším počtem vozidel NavigaËnÌ systèmy se st vajì bïûnou souë stì v bavy automobil. NejvÏtöÌ boom v poslednì dobï zaûìvajì takzvanè PND navigace (Personal Navigation Device - osobnì navigaënì systèm). PND navigace Sony NV-U70 p edstavuje z ejmï nejsnazöì cestu k plnohodnotnè navigaci - staëì zajìt do obchodu a za p r minut m ûete vyrazit vst Ìc neprozkouman m oblastem. Tato navigaënì jednotka klade na uûivatele minim lnì n roky - je to jeden mal a snadno p enosn p Ìstroj, jehoû drû k se upevúuje na ËelnÌ sklo speci lnì p Ìsavkou, û dnè snìmaëe rychlosti ani externì antèny. Pokud v m na cestu nestaëì vestavïn li-on baterie s kapacitou p es Ëty i hodiny provozu, staëì zapojit CL nap jecì adaptèr do zapalovaëe. Instalace map z poëìtaëe? Ale kdepak, NV-U70 m vnit nì flash pamïù s kapacitou 1GB a kompletnì mapa Evropy (vëetnï»eskè republiky) je v cenï. Vöechny funkce se intuitivnï ovl dajì p es dotykov barevn displej, kter vynik jemnou grafikou a p edevöìm vysokou svìtivostì, aby byly navigaënì daje ËitelnÈ i za dennìho svïtla. K v bornè Ëitelnosti displeje p ispìv takè velk vyza ovacì hel, takûe obraz je Ëiteln i p i pohledu ze strany. Pokud je nutnè soust edit se na sloûitou dopravnì situaci, mohou oëi z stat na silnici dìky nav dïcìm hlasov m pokyn m, samoz ejmï v ËeötinÏ. NV-U70 je prvnì PND navigacì, kter pouûìv v konn dvoup smov reproduktorov systèm s v ökov mi reproduktory na ËelnÌm panelu a mal m basov m reproduktorem na zadnì stranï. Z sadnì charakteristikou podobn ch p Ìstroj je schopnost rychlèho startu, jin mi slovy, co nejrychlejöìho nalezenì t Ì satelit, pot ebn ch k urëenì p esnè polohy. I v tomto ohledu novinka vynik a jistï se za adì na öpiëku svè kategorie. ZnovunalezenÌ aktu lnì polohy (nap Ìklad p i pr jezdu tunelem) je ot zkou 0,2 vte iny, opïtovnè nalezenì polohy p i tzv. horkèm startu (do hodiny po vypnutì) je ot zkou 2 vte in. Pokud je za ÌzenÌ vypnuto dèle, "znovuoûivenì" mu trv zhruba 45 vte in. Z hlediska funkënosti je zde vöe, co je obvyklè u modernìch navigaënìch systèm - funkce "Take me home" (jednìm tlaëìtkem spustì navigaci dom ), dennì/noënì reûim mapy + automatickè nastavov nì jasu displeje podle aktu lnìch svïteln ch podmìnek, funkce "Block road" (jednìm tla- ËÌtkem okamûitï p epoëìt cestu, kdyû se na aktu- lnï zvolenè objevì p ek ûka), funkce "Search nearby" (vyhled v nejbliûöì ËerpacÌ stanici, nemocnici, restauraciö) a p edevöìm TMC Channel. Tuto sluûbu dynamickè navigace podle aktu lnìch podmìnek lze vyuûìt v nïkter ch zemìch z padnì Evropy. Princip je takov, ûe navigaënì systèm p ijìm v re lnèm Ëase prost ednictvìm r diovèho RDS sign lu d leûitè informace o dopravnì situaci a podle toho mïnì aktu lnï projìûdïnou trasu. UûivatelÈ, touûìcì po pozn nì, mohou rovnïû Ëerpat informace z obrovskè datab ze takzvan ch POI (Point Of Interest), d leûit ch mìst na trase, jako jsou hotely, letiötï, pam tkyö Vzhledem k naprostè univerz lnosti a snadnèmu ovl d nì si NV-U70 jistï najde cestu nejen do osobnìch automobil a dìky snadnè p enositelnosti se urëitï stane vìtanou pom ckou ve firm ch s vïtöìm poëtem sluûebnìch vozidel. (tz) 7

8 NEJEN O AUTECH květen 2006 Kooperativa nabízí i v roce 2006 motoristům zdarma živelní pojištění auta k povinnému ručení Dobrá zpráva pro motoristy - jedinečná nabídka živelního pojištění zdarma k povinnému ručení od Kooperativy pokračuje i v letošním roce. Dnes už záleží na tom, u které pojišťovny máte své povinné ručení. Až dosud se povinné ručení sjednávalo "pro někoho jiného". Nyní nabízíme první povinné ručení, které chrání i vaše auto, říká v rozhovoru vrchní ředitel Kooperativy Ing. Martin Diviš, MBA. Jaro je vûdy obdobìm, kdy vïtöina tïch, co si chtïjì koupit auto nebo obnovit sv j vozov park, pr vï n kup vozidla realizujì. S n kupem vozidla neodmyslitelnï souvisì i jeho pojiötïnì. Na podzim Kooperativa p iöla s jedineënou nabìdkou. ZÌsk klient tuto v hodu i nynì? Ano, st le m me pro naöe, aù uû souëasnè nebo budoucì klienty, p ipravenu velmi zajìmavou a na ËeskÈm trhu unik tnì novinku. Ke kaûdèmu povinnèmu ruëenì od n s idiëi dostanou automaticky a navìc zdarma pojiötïnì auta proti ûivelnìm pohrom m. To je skuteënï nabìdka hodn pozornosti. Zd se tedy, ûe Kooperativa je jedin pojiöùovna, u kterè dostanete k povinnèmu ruëenì i pojiötïnì vlastnìho autaö P esnï tak. Dnes uû prostï z leûì na tom, u kterè pojiöùovny m te povinnè ruëenì. Aû dosud se povinnè ruëenì sjedn valo "pro nïkoho jinèho", neboli z toho pojiötïnì se likvidovaly ökody, kterè n ö klient nïkomu zp sobil. Aby z toho, ûe je pr vï klientem Kooperativy, mïl takè nïjakou v hodu pro sebe, respektive pro svè auto, rozhodli jsme se p idat k povinnèmu ruëenì zdarma ûivelnì pojiötïnì vozidla - Kooperativa tak nynì nabìzì prvnì povinnè ruëenì, kterè chr nì i vaöe auto. Jak rizika tento produkt kryje a jak je spolu- Ëast? M ûete uvèst podrobnosti? P edmïtem tohoto pojistnèho produktu jsou osobnì a uûitkov vozidla do nejvïtöì povolenè hmotnosti kg, ke kter m je uzav ena individu lnì pojistn smlouva pojiötïnì odpovïdnosti z provozu vozidla, tedy jin mi slovy, kter majì povinnè ruëenì u Kooperativy. éivelnì pojiötïnì poskytuje pojistnou ochranu pro n sledujìcì rizika: povodeú, z plava, der blesku, vich ice, krupobitì, sesuv p dy, lavina, p d stromu Ëi stoû ru a poû r. Spolu Ëast je jedno procento, minim lnï KË a pojiötïnì platì po celè»r. To znì velmi zajìmavï. Co by mïl ËlovÏk udïlat, aby toto pojiötïnì mïl? MusÌ nïkam chodit, nïco podepisovat? éivelnì pojiötïnì zìsk te zcela jednoduöe - s povinn m ruëenìm od Kooperativy tento produkt obdrûìte zdarma. NemusÌte nikam chodit, volat Ëi cokoli podepisovat. ProstÏ jenom uzav ete smlouvu na povinnè ruëenì svèho vozidla. NabÌdka na ûivelnì pojiötïnì zdarma platì od 1. listopadu 2005 a vzhledem k z jmu klient tuto v hodu poskytujeme i v letoönìm roce. Chceme skuteënï jasnï uk zat, ûe si sv ch klient v ûìme a r di bychom jim vyöli maxim lnï vst Ìc a nabìdli jim nïco navìc. Abychom prostï zase dalöì Ë st jejich starostì, kter ch nikdo nem m lo, p ebrali na sebe, a to v tomto konkrètnìm p ÌpadÏ zcela zdarma. A kdybychom se chtïli dozvïdït dalöì podrobnosti? R di kohokoli uvidìme v kterèmkoli z naöich vìce neû 300 obchodnìch mìst. Naöe bezplatn Zelen linka je k dispozici nonstop 24 hodin dennï a veökerè pot ebnè informace se dozvìte i na naöich internetov ch str nk ch kde najdete i detailnì pojistnè podmìnky ûivelnìho pojiötïnì. MluvÌme-li o internetu - jistï jste si v KooperativÏ vöimli, ûe poëet uûivatel internetu v»r kontinu lnï roste. P ipravili jste i pro nï nïjakou novinku? Ano, od konce loúskèho roku mohou vyuûìt ke sjedn nì povinnèho ruëenì online. Jiû druh m rokem takto mohou na naöich str nk ch uzav Ìt pojiötïnì na cesty a tuto nabìdku bychom chtïli postupnï rozöì it. JeötÏ bych zmìnil nïkterè novinky - od 1. nora 2006 poskytuje Kooperativa na cestovnì pojiötïnì Kolumbus sjednanè on-line slevu ve v öi 10 procent a v raznï zv hodúuje osoby cestujìcì s dïtmi. CestujÌ-li dïti ve vïku do öesti let spoleënï alespoú s jednou dospïlou osobou, je pojistnè za jejich pojiötïnì zahrnuto v pojistnèm tèto osoby a dïti ve vïku od öesti do osmn cti let jsou pojiötïny za poloviënì pojistnè. JeötÏ bychom v s poû dali o nïkolik slov k tomu, jakè v hody a produkty Kooperativa nabìzì v oblasti povinnèho ruëenì. Kooperativa nabìzì velmi komplexnì produkt povinnèho ruëenì s n zvem STANDARD, kter chr nì naöe klienty vysok mi limity a souëasnï m kaûd n rok na bezplatnè asistenënì sluûby v»eskè republice a po celè EvropÏ. V neposlednì adï bych zd raznil hlavnì v hodu pro dobrè idiëe, kte Ì jezdì bez nehod, a proto k tomu mohou zìskat aû 50procentnÌ slevu dìky bonusu. A to aù uû bydlì v Praze nebo v DolnÌ LhotÏ. Jin mi slovy, z leûì n m na tom, jak jezdìte a nikoli kde jezdìte, a tomu takè odpovìd pojistnè. A na z vïr, prosìm, p ipojte nïkolik slov o KooperativÏ. Pro vöechny, kdo majì sjedn nu nïjakou pojistku, je velmi d leûitè, aby jejich pojiöùovna byla dostateënï siln m a d vïryhodn m partneremö Jsem p esvïdëen, ûe Kooperativa vöem sv m klient m jistotu silnèho partnera bezpochyby d v. Jsme druh nejvïtöì pojiöùovna v»r a na trhu pojiötïnì motorov ch vozidel m me p ibliûnï Ëtvrtinov podìl - pojistili jme na 1,4 milionu vozidel. HlavnÌm akcion em Kooperativy je Wiener St dtische Group, jedna z nejvïtöìch 8 Peugeot 206 LOOK a Partner TOTEM ve speciální sérii za atraktivní ceny SpoleËnost Peugeot»esk republika s.r.o. a jejì sìù koncesion p ipravily akënì nabìdku oblìbenèho modelu Peugeot 206 v podobï speci lnì sèrie 206 LOOK a modelu Partner ve speci lnì sèrii Partner TOTEM. DPD zdvojnásobí své současné kapacity v České republice NovÈ distribuënì centrum z silkovè sluûby DPD vznik v are lu jednoho z nejvïtöìch logistick ch park v»r u d lnice D1 v oblasti Modletic u Prahy. S v stavbou se zaëalo na podzim 2005 a dokonëenì je pl nov no na lèto NovÈ p ekladiötï v znamnï rozöì Ì kapacity DPD. Fond DBG a firma VUES, výrobce elektrických motorů Fond DBG Eastern Europe II, LP dokonëil v dubnu p evzetì 80% podìlu ve spoleënosti VUES Brno a.s. ovl dnutìm jeho mate skè spoleënosti ES Brno, s.r.o. Partnery DBG v tèto transakci jsou i dva p edstavitelè vrcholovèho managementu VUES. Objem transakce nebyl zve ejnïn. VUES, b val v zkumn stav elektrick ch stroj, je Ëeskou spoleënostì zamï enou na konstrukci, v voj a v robu speci lnìch elektrick ch motor vyr bïn ch na zak zku. Při nákupu potravin se značkou KLASA získáte dárek ZnaËka KLASA je nynì v obchodnìch etïzcìch vìce vidït. Od 27. dubna 2006 do 3. Ëervna 2006 se budou ve vybran ch hypermarketech konat propagaënì akce, kterè budou spot ebitele motivovat ke koupi v robk se znaëkou KLASA. Spot ebitelè budou moci p i n kupu kvalitnìch potravin s n rodnì znaëkou kvality KLASA zìskat ve vybran ch obchodnìch etïzcìch zajìmavè d rky.

9 květen 2006 NEJEN O AUTECH Informační systém pro automotive "Díky výzvě, kterou před nás postavili naši zákazníci, jsme dnes na automotive odborníky," uvedl Stanislav Sýkora Automotive je specializovaná oblast výroby, zaměřená na dodávku komponent pro automobilový průmysl. Může sem spadat téměř každý detail, který se vám vybaví v souvislosti s automobily. Výroba sedaček, volantů, drobné elektroniky, nejrůznějších relátek či například plastových dílů. Každou z těchto komponent vyrábí zpravidla jiná firma. Všechny však mají jedno společné - musí respektovat požadavky svého odběratele, některého ze silných výrobců automobilů. Jak se s tímto specifikem oboru vyrovná informační systém, dnes už nedílná součást každé firmy? Na to jsme se zeptali ing. Stanislava Sýkory, ředitele divize LCS Helios ze společnosti LCS International. V Ëem spoëìvajì poûadavky automobilek na jejich dodavatele? Automobilov pr mysl je obecnï v organizaci v roby na velmi vysokè rovni. Vzhledem k tomu, ûe v tèto branûi jde zpravidla o dlouhodobè kontrakty, je p i jejich uzavìr nì kladen velk d raz nap Ìklad na ISO. StejnÏ tak je velmi preciznï vydefinovan a standardizovan ada proces, zajiöùujìcìch plynul chod dod vek. Tyto procesy jsou vyprecizov ny zejmèna v oblasti komunikace mezi dodavateli a odbïratelem. ÿada z nich se d automatizovat. Mezi typickè p Ìklady pat Ì nap. odvol vky a samofakturace. V komunikaci mezi dodavatelem a odbïratelem je neoceniteln m pomocnìkem kvalitnì informaënì systèm. Kdyby veökerè poûadavky odbïratele na komunikaci mïl dodavatel zajiöùovat "ruënï", bylo by to velmi obtìûnè a v mnoha p Ìpadech dokonce nemoûnè. JakÈ konkrètnì funkcionality informaënìho systèmu jsou urëeny speci lnï pro oblast automotive? Nap Ìklad tak zvanè Odvol vky. To je speci lnì n zev jak pro modul, tak i pro proces, kter zast eöuje kaûdou dod vku. NemÈnÏ d leûitou funkcì je i samofakturace. Ta poskytuje odbïrateli moûnost fakturovat za odebranè zboûì vlastnï s m sobï, v zastoupenì dodavatelskè firmy. Hotovou fakturu pak uû jen posìl svèmu dodavateli do ËetnictvÌ. P i povaze kontrakt v tèto oblasti je p edem jasnè, jak bude cena p i urëitèm odbïru. Existuje r mcov objedn vka v urëitèm celkovèm objemu na konkrètnì dobu, nap Ìklad na dva roky. OdbÏratel pak jen pr bïûnï urëuje, ke kterèmu termìnu pot ebuje dodat kolik kus. Kterou funkci ve vaöem informaënìm systèmu povaûujete pro oblast automotive za nejd leûitïjöì? Je tïûkè urëit tu nejd leûitïjöì. Velmi d leûit je vöak urëitï standardizovan elektronick komunikace EDI. Tu musì informaënì systèm umït podporovat. Znamen to generovat data v takovè formï, aby byla pro tuto formu komunikace pouûiteln. Jde o vydefinovan form t daj (nap Ìklad daje z faktury), kterè se na jednè stranï vloûì do systèmu a odeölou, a na druhè stranï se opït "poskl dajì". Je vöak samoz ejmï d leûitè, aby to bezchybnï fungovalo i v p ÌpadÏ, ûe u odesìlatele a u p Ìjemce jsou rozdìlnè systèmy. Data musì tedy systèm d t do takovèho form tu, aby prost ednictvìm EDI bez problèm proöla k dodavateli. M ûeme to p irovnat nap. k e- fakturaci nebo k elektronickè komunikaci s bankou. Bez podpory EDI komunikace by to tedy takto nefungovalo? EDI je n stroj, kter se snaûì o maxim lnì standardizaci komunikace. Kaûd velk hr Ë na trhu m svoje vlastnì pravidla, takûe pouûìvanè form ty zatìm p Ìliö univerz lnì nejsou. A EDI m schopnost se s rozdìly vyrovnat. Proto je pr vï pro oblast automotive velmi nutn informaënì systèm s podporou EDI komunikace. Vyrovn se v ö informaënì systèm takè s tìm, ûe nïkter z naöich z kaznìk spad pod "impèrium" äkodovky a jin t eba pod Opla? V tèto oblasti dod v me n ö systèm na z kladï tzv. Ë steënè zak zkovosti. To znamen, ûe systèm nenì dod v n jako jednotnè eöenì, ale implementuje se na z kladï poûadavku z kaznìka na mìru. To je moûnè dìky nadstandardnì otev- enosti systèmu LCS Helios a samoz ejmï i dìky jeho podpo e elektronickè komunikace. NedÏl mu problèm p izp sobit se novèmu form tu a komunikovat elektronicky s dalöìm systèmem. KterÈ firmy z tèto oblasti m ûeme najìt mezi vaöimi z kaznìky? Pat Ì sem nap Ìklad Kasko. To je zajìmav p ÌbÏh, neboù jeötï p ed nïkolika lety to byla mal firma. Rychle vöak rostla a d se Ìci, ûe LCS Helios po celou dobu roste s nì. RozhodnÏ musìm zmìnit takè AEV. Je to n ö dlouholet z kaznìk z Moravy, kter vyr bì rel tka do äkodovek. A samoz ejmï Gumotex automotive, jemuû jsme dodali eöenì spoleënï s firmou Aimtec. UvÏdomujÌ si tyto firmy, jak d leûit je pro nï informaënì systèm? RozhodnÏ ano. Jak uû jsem ekl, bez kvalitnìho informaënìho systèmu by nebyly schopnè komunikovat se sv m odbïratelem, coû by v praxi znamenalo, ûe by nezìskali dlouhodobou zak zku. M ûete porovnat ceny vaöeho eöenì pro oblast automotive s vaöì konkurencì na tomto trhu? Cenami ani funkcionalitou nechceme konkurovat velk m dodavatel m, nap Ìklad jiû zmìnïnè firmï Aimtec, s nìû naopak v mnoha p Ìpadech spolupracujeme na eöenì pro vïtöì spoleënosti. LCS Helios je zamï en hlavnï na st ednï velkè a menöì firmy. Co se cen t Ëe, myslìm ûe je podstatnè, ûe p es veökerou flexibilnost systèmu je cena licence zcela standardnì, podobn jako v kterèkoli jinè oblasti. Vzhledem k vyööì cenï pr ce je tam pouze o nïco vïtöì podìl ceny za sluûby. Jak doölo k rozhodnutì pustit se se systèmem LCS Helios do takto sloûitè branûe? P vodnï jsme û dnè speci lnì eöenì pro automotive nenabìzeli. N ö systèm si vöak koupily firmy z tèto oblasti a po Ëase zaëaly pot ebovat dokonalejöì eöenì, podporujìcì jejich "core business". Vyvstala u nich pot eba speci lnìch funkcionalit pro automotive a my jsme samoz ejmï udïlali vöe pro to, aby jim LCS Helios dok zal vyhovït. Takûe se d Ìci, ûe dnes, vlastnï dìky v zvï, kterou p ed n s postavili naöi z kaznìci, jsme na tuto oblast odbornìky. p ipravila Hana Janiöov Z kaznìci, kte Ì do konce Ëervna 2006 uzav ou smlouvu se spoleënostì GE Money Auto na financov nì automobilu, zìsk vajì CCS kartu v hodnotï korun. Akce nazvan v souvislosti s blìûìcì se dobou dovolen ch p ÌznaËnÏ "Benzin k mo i a zpït" je jednou z mnoha v hod, kterou spoleënost GE Money Auto nabìzì spot ebitel m v r mci svè letoönì jarnì kampanï. Klient, kter v r mci kampanï zìsk CCS kartu v hodnotï korun, ji m ûe d le dobìjet a vyuûìvat i po vyëerp nì Ë stky od GE Money Auto. HlavnÌ motto kampanï "Kaûd druh idië si na auto p jëil u n s" zd razúuje skuteënost, ûe GE Money Auto profinancovala v loúskèm roce prost ednictvìm leasingu Ëi vïru nejvìce voz v»eskè republice a jejì vïr autocredit je nejoblìbenïjöìm zp sobem financov nì ojet ch automobil. "AutoCREDIT si zìskal d vïru klient p edevöìm dìky flexibilitï spl tek, moûnosti financovat 100 % ceny vozu a snadnèmu a rychlèmu vy ÌzenÌ," doplnil Petr äaötinsk, ČESMAD: informace k digitálním tachografům Vzhledem k obrovskèmu z jmu, kter vyvolala informace»tk o dajnèm odloûenì povinnosti vybavovat nov vozidla digit lnìmi tachografy, sdruûenì»esmad BOHEMIA zìskalo stanovisko Ministerstva dopravy»r k tèto z leûitosti, kterè Ìk, ûe povinnost vybavenì digit lnìm tachografem u novï registrovan ch vozidel stanovuje Na ÌzenÌ Rady EHS Ë. 1360/2002 a je pro celou EU platnè od Informace»TK ze dne je velice nep esn, protoûe tvrdì, ûe povinn mont û digit lnìch tachograf se odkl d na Uveden informace»tk je myln, protoûe novela z kona Ë. 56/2001 Sb. pouze posunuje termìn v deje karet vozidel a servisnìch karet k digit lnìm tachograf m v dejnìmi mìsty na obecnìch adech obcì s rozöì- enou p sobnostì na SystÈm zav dïnì digit lnìch tachograf vë. p vodnï stanovenèho termìnu pro povinnè vybavenì vozidel digit lnìmi tachografy p i registraci vozidel po z st v v platnosti a rovnïû z st v v platnosti dosavadnì zp sob v deje karet vozidel a servisnìch karet ministerstvem dopravy prost ednictvìm v dejnìch mìst»esmadu BOHEMIA a PVT. (tz) GE Money Auto nabízí benzín na cestu k moři a zpět SdruûenÌ SOVA p ipravilo pro vöechny z jemce o koupi ojetèho automobilu praktickou p ÌruËku, kter by jim mïla usnadnit odhalov nì trik, kterè se p i prodeji ojetin bïûnï pouûìvajì. S jejì pomocì by mïl z kaznìk i bez vïtöìch zkuöenostì odhalit nap. p eto- Ëen tachometr, podvodnï pozmïnïnè st Ì vozu, zda byl v z bouran nebo p ÌpadnÏ sva en z dìl r zn ch aut.»ten i najdou rady, jak si ovï it, zda auto nenì v z stavï nebo nenì p edmïtem nesplacenèho leasingu. DozvÏdÌ, se, jestli auto nebylo zatopeno p i povodnìch, jak provï it leg lnost p vodu, kde najdou speci lnì kûdy, podle nichû se d ovï it rok v roby vozu, ale t eba i jak odhadnout skuteënè st Ì auta podle stavu jeho interièru. P ÌruËka zmiúuje i mènï zn mè metody, kter mi lze zjistit, zda byl kupovan v z bouran, nap. jde o metodu zjiöùov nì kontroly touöùky laku karoserie nebo ovï enì pravdivosti VIN kûdu prost ednictvìm tzv. magneticko-pr ökovè metody, kter je schopna odhalit i zmïny ve struktu e materi lu skrytè pod povrchem. p edseda p edstavenstva a gener lnì editel GE Money Auto. Mezi dalöì v hody, kterè GE Money Auto sv m z kaznìk m bïûnï nabìzì, pat Ì: VÏrnostnÌ program Program Plus - umoûúuje v raznè cenovè zv hodnïnì p i financov nì dalöìho vozu a zjednoduöen schvalovacì proces. V r mci Programu Plus obdrûì klienti rovnïû CCS kartu nabitou na hodnotu KË, karta Benzin Plus - z kaznìci ji zìskajì p i uzav enì novè smlouvy. OpravÚuje je Ëerpat pohonnè hmoty u ËerpacÌch stanic Benzina a Paramo se slevou 0,80 KË na litru pohonn ch hmot. JejÌ platnost skonëì v prosinci mohou ji tak vyuûìvat tèmï t i roky. Jen za prvnì dva mïsìce letoönìho roku natankovali z kaznìci p i transakcìch litr pohonn ch hmot, a tìm uöet ili korun. JarnÌ kampaú bude v raznï podpo ena prost ednictvìm nejr znïjöìch druh mèdiì. "TradiËnÌm n strojem jsou atraktivnì POS materi ly, kterè budou distribuov ny na vìce neû 1600 autobazarech a autosalonech v celè»r. ChybÏt nebudou billboardy, internetovè bannery, direct mailov komunikace Ëi reklama na obrazovk ch bankomat GE Money Bank," uvedl Jan Hrub, marketingov editel GE Money Auto. P ipraveny jsou takè t i verze televiznìch reklamnìch spot, spoty pro region lnì rozhlasovè stanice a tiötïn inzerce v denìcìch a specializovan ch automobilov ch mèdiìch. SpoleËnost GE Money Auto profinancovala v roce 2005 v»eskè republice nejvìce voz koncov m uûivatel m - celkem automobil v souhrnnè hodnotï 7,150 miliardy korun. PoËet financovan ch voz vzrostl ve srovn nì s rokem 2004 o 8 %, souhrnn po izovacì cena financovan ch automobil vzrostla meziroënï o 10 %. Eva Chaloupkov tiskov mluvëì GE Money Auto SOVA odhalí triky při koupi ojetých aut ObËanskÈ sdruûenì vlastnìk automobil SOVA bude p ÌruËku rozesìlat na jednotlivè STK Ëi odbory dopravy obcì. Z jemci si ji mohou takè st hnout ze str nek sdruûenì p es odkaz nebo si o ni mohou napsat na ovou adresu (tz sova) Nová adresa Allianz R di bychom V s informovali, ûe centr la Allianz pojiöùovny a Allianz penzijnìho fondu se p estïhovala do novè, modernì budovy, kter se nach zì v Praze 8, naproti hotelu Hilton. Z roveú od 9. kvïtna doch zì ke zmïnï poötovnì adresy gener lnìho editelstvì Allianz pojiöùovny a Allianz penzijnìho fondu. NovÈ adresy jsou n sledujìcì: Allianz pojiöùovna,a.s. Ke ätvanici 656/3, Praha 8 Allianz penzijnì fond, a. s., Ke ätvanici 656/ Praha 8 TelefonnÌ a faxov ËÌsla z st vajì nezmïnïna: xxx (+ p Ìm linka) Centr lnì telefonnì ËÌslo Centr lnì faxovè ËÌslo Pl n s p Ìjezdov mi trasami do naöeho novèho sìdla naleznete na internetovè adrese 9

10 NEJEN O AUTECH květen 2006 Vznik internetové autopůjčovny byla vlastně náhoda Příběhy lidí jsou nekonečné. Když se pátrá po tom, jak se kdo vydal na cestu podnikání, je to hodně zajímavé. Do podnikatelské kroniky současnosti, jak by se možná dala krátká historie některých subjektů zatím nazvat, den co den přibývá několik stránek. Jedna z nich je možná o ženě, která původně o založení vlastní společnosti vůbec neuvažovala. Jmenuje se Hana Uhříková a její firma AA-AUTO.cz. ZajÌmala v s odjakûiva auta nebo je to souhra n hod, ûe vlastnìte autop jëovnu? Ano, auta a vöe okolo aut mne zajìmalo v podstatï od dïtstvì. M j tatìnek cel ûivot pracoval jako idië z povol nì, a tak jsem k aut m mïla velmi blìzko. Vznik a vlastnictvì autop jëovny vöak byla n hoda a nikdy jsem neuvaûovala o tom, ûe bych v tomto oboru podnikala. V podstatï jsem si chtïla v jednè velkè nadn rodnì autop jëovnï p jëit auto SMART for TWO, a tak jsem na internetu p trala po zp sobu zap jëenì tohoto vozu. K mèmu zdïöenì jsem zjistila, ûe mi vozidlo nep jëì, neboù nem m v drûenì embossovanou kreditnì kartu a klasick kreditnì karta jim nestaëila. DalöÌm problèmem bylo, ûe o tento v z je velik z jem a ze dne na den nenì k dispozici. SvÏ ila jsem se s tìmto problèmem mèmu p Ìteli a ten vymyslel internetovou prezentaci na pron jem tohoto typu vozu (p izn m se, ûe p vodnï ölo spìöe o reklamnì trik - û dnè takovè auto jsem k dispozici nemïla). Z jem lidì vöak p es hl moje p edstavy, a tak jsem zakoupila na leasing prost ednictvìm firmy NEUleasing a.s., prvnì t i SMARTY. Z jem byl tak obrovsk, ûe bïhem jednoho mïsìce jsem zakoupila dalöìch öest tïchto mini autìëekö JakÈ vozy si u v s tedy m ûeme vyp jëit, kterè kategorie, typy vozidelö V souëasnè dobï m me portfolio nabìzen ch voz podstatnï vïtöì. Ne kaûd klient touûì po SMART for TWO, a tak naöe nabìdka dnes ËinÌ deset typ vozidel od kategorie easy rent (SMART for TWO a Chevrolet SPARK) po vozy luxusnì (MERCEDES-BENZ S class a Volkswagen TOUAREG). D le nabìzìme vozy äkoda Fabia, äkoda SUPERB, SMART for FOUR a MERCEDES A classe, B classe a C classe. DÏl te takè akce pro z kaznìky, najdeme u v s akënì nabìdky? V r mci akcì pro klienty prezentujeme tzv. AKCE VÕKEND, kdy jsme klient m nabìdli moûnost za velmi v hodn ch podmìnek pron jem voz na vìkend. V tomto jsme byli na trhu opravdu prvnì, a tak jsme zìskali velk poëet tïch klient, kte Ì se k n m opakovanï vracì. V podstatï ölo o to, jak to udïlat, abychom nemuseli o vìkendu do pr ce a p itom vozidla nest la na parkoviöti. Toto se povedlo a z jem opït p ekroëil naöe p edstavy. D le st l m klient m poskytujeme slevy, a to ve v öi 5 % a 10 % podle poëtu jednotliv ch z p jëek. V Ëem je vaöe p jëovna jin a t eba i atraktivnïjöì neû ostatnì autop jëovny? Naöe autop jëovna (t m se jiû rozrostl na Ëty i lidi) je jin v p Ìstupu ke klient m a ve zp sobu prezentace n mi nabìzen ch sluûeb. ZacÌlili jsme na internet a v dobï vzniku jsme byli jedinì, kte Ì se prezentovali pouze jeho prost ednictvìm. OstatnÏ dodnes je naöe prezentace na internetu hlavnì sloûkou reklamy na naöe sluûby. Jejich atraktivnost spoëìv hlavnï ve velkèm rozsahu sluûeb, kterè je moûno k zap jëenì vozu doobjednat, a v osobnìm p Ìstupu ke kaûdèmu potenci lnìmu i st vajìcìmu klientovi. NabÌzÌte sluûbu operativnì leasing, p iblìûìte n m ji? Postupem Ëasu jsme ke klasickèmu pron jmu zaëali na popud jednoho v znamnèho zahraniënìho klienta poskytovat i operativnì leasing. V podstatï jde o dlouhodobou z p jëku danèho vozu a p edem jasnï definovan ch doprovodn ch sluûeb. Klient si na z kladï smlouvy pronajme jìm vybranè vozidlo a dlouhodobï je uûìv. Moje HOT-LINE poradenství e-poradenství firma mu k tomuto pron jmu poskytne kompletnì servis (nap. garanënì prohlìdky, pneumatiky lèto-zima, pojiötïnì, n hradnì vozidlo po dobu opravy, monitoring vozu 24 hodin dennï a v n vaznosti knihu jìzd v tiötïnè i elektronickè podobï). Po ukonëenì smlouvy se klient rozhodne, zda danè vozidlo odkoupì za p edem domluvenou cenu a nebo je vr tì a vymïnì za novè. Jakou nejdelöì cestu jste ve svèm ûivotï absolvovala? NejdelöÌ cestu ve svèm ûivotï jsem podnikla v r mci tzv. prodlouûenèho vìkendu, nabìzenèho dnes jiû vïtöinou leteck ch spoleënostì. NavötÌvila jsem p i tèto p Ìleûitosti SpojenÈ ArabskÈ Emir ty, a to konkrètnï emir ty Dubaj a Sharjah. Moûn, ûe to byl pr vï ten podnït, kter mne inspiroval k zavedenì AKCE VÕKEND pro naöe klienty. dïkuji za p Ìjemn rozhovor MarkÈta BartÌkov BEDNÁŘ Consulting, s.r.o. Zpracování auditu účetních závěrek Zpracování daňových přiznání Daňové poradenství Účetní poradenství http//: tel./fax:

11 květen 2006 NEJEN O AUTECH Největším lákadlem asi bude premiéra nového velkého MPV Kia Carnival Importéři, výrobci součástí automobilů, vývozci, dodavatelé originálních náhradních dílů, leasingové společnosti, bankovní domy, firmy zabývající se službami, a nejširší paleta dalších subjektů, které mají blízko k automobilovému průmyslu a zejména k pojetí nomenklatury Autotecu, se dnes aktivně připravuje na blížící se přehlídku všech novinek, které jsou ob rok v Brně na Výstavišti k vidění. Jednou ze společností, která ctí účast na brněnských veletrzích, ať jde o Autosalon nebo již zmíněný letošní Autotec, je Kia Motors Czech. Šéfa marketingu Marka Vodičky jsem se proto zeptala: S ËÌm letos vyr ûì vaöe znaëka na Autotec v BrnÏ? Jako obvykle p ipravujeme i letos hned nïkolik novinek. NejvÏtöÌm l kadlem asi bude premièra Po ÌzenÌ automobil financovala loni spoleënost CCB Finance pat ÌcÌ do prvnì desìtky na ËeskÈm trhu financov nì automobil. K tomu poskytuje hotovostnì vïry. JejÌ obrat loni dos - hl 4,1 miliardy korun. S Markem Muchou, obchodnìm editelem, jsme hovo ili o situaci ve financov nì automobil a hotovostnìch vïr. CCB Finance je mezi desìtkou nejvïtöìch firem financujìcìch auta a p itom ji ada lidì nezn. Odkud vlastnï poch zì? NÏkte Ì lidè n s znajì mènï, ale za 10 let, co tu jsme, n s velmi dob e znajì na trhu financov nì ojet ch aut. V poslednìch letech se prudce zvyöuje naöe znalost i v segmentu financov nì nov ch aut. To, ûe CCB Finance nenì öiroce zn m v»esku, jeötï neznamen, ûe nenì zn m jinde. Naöe mate sk spoleënost Grupo Santander je nejvïtöì öpanïlsk banka a z roveú je to druh nejvïtöì banka v eurozûnï. Je to banka orientovan na retail, takûe m velk poëet poboëek a zamï uje se p edevöìm na priv tnì klientelu. Deset tisìc kancel Ì na celèm svïtï poskytuje sluûby aû 66 miliûn m z kaznìk. S trûnì kapitalizacì tèmï 70 miliard Eur se adì mezi deset nejvïtöìch bank na svïtï. Co vöechno mohou klienti-podnikatelè od vaöì spoleënosti zìskat? ZejmÈna financov nì dopravnì techniky, tedy osobnìch i uûitkov ch aut. SlouûÌ jim jednak finanënì leasing, jednak vïr. Kaûd produkt m svoje v hody a svoje urëenì. PodnikatelÈ - prodejci automobil mohou vyuûìt dalöì ök lu produkt urëenou speci lnï pro nï. UmÌme nabìdnout financov nì dealersk ch sklad a dalöìch ËinnostÌ souvisejìcìch s prodejem automobil. Jak je v bec dlouhodob z jem o po izov nì aut na spl tky? Z jem je po d velk, mïnì se vöak jeho struktura. Po vstupu do EvropskÈ unie a pravï daúov ch p edpis od 1. kvïtna 2004 roste z jem zejmèna o vïry a leasing z st v jako tradiënì forma financov nì dopravnì techniky hlavnï pro podnikatele. vïry pro financov nì aut vyuûìv zejmèna priv tnì klientela. JeötÏ p ed ned vnem p evl dal ve financov nì aut leasing. Jak je dnes jeho podìl ve financov nì aut ve vaöì firmï? V roce 2004 jsme mïli asi polovinu aut na vïr a polovinu na leasing. Loni 93 % aut v naöem portfoliu bylo na vïr a jen 7 % na leasing. Je to vöak d no takè velk m podìlem osobnìch aut pro soukromè spot ebitele, kterè financujeme. Z Ëeho ten zmïnïn pomïr plyne? Leasing z st v tradiënì a v hodnou formou financov nì pro firmy, ale priv tnì klientela dnes novèho velkèho MPV Kia Carnival, kter od 1. Ëervna nahradì souëasn velmi oblìben model. ZmÏnÏn bude variabilita interièru pro 7 cestujìcìch v konfiguraci samostatn ch sedadel a chlubit se budeme takè novou pohonnou jednotkou 2,9 CRDi VGT. Druhou novinkou je facelift bestselleru 4x4 - Kia Sorento. NovÈ z kaznìky budeme l kat p edevöìm na zbrusu nov motor 2,5 CRDi VGT, bohatou komfortnì a bezpeënostnì v bavu a poveden design p ednì i zadnì Ë sti vozu. Modernizaci neunikl ani interièr, kter je nynì ve vìce sportovnìm duchu. Celou expozici bude doplúovat SUV Sportage a dvï verze û danèho uûitkovèho vozu K2500 v provedenì valnìk. Chyst te takè nïjakou speci lnì marketingovou akci v tomto obdobì pro z kaznìky? Jak jsem jiû zmìnil, do prodeje se nov Carnival dostane od zaë tku Ëervna a jeho reklamnì podporu pl nujeme p ibliûnï od poloviny mïsìce. V pr bïhu Autoteku pak podpo Ìme nabìdku Kia z kaznickou soutïûì o atraktivnì ceny. M te v hodnè financov nì - pamatuje uû takè na vïrnè klienty? Anebo ta doba teprve p ijde? Výhodné financování automobilů s CCB Finance d v p ednost vïru. M to pro ni jistè v hody - klient je ihned majitelem vozu, rok z vïru nenì hanïn a navìc tomu dopom h v raznï zlepöen nabìdka pojiöùoven pro tyto p Ìpady. Byl to neëekan v voj a znamen soumrak leasingu? Kdeûe. Je to specifick produkt pro firmy a m svè daúovè v hody. Jednou z nich je t eba doba odepisov nì vozu. Leasing m svè z kaznìky, ale oëek v m, ûe jeho podìl na trhu financov nì nov ch aut v»eskè republice d le poklesne ve prospïch vïr. Tento v voj se zpoûdïnìm kopìruje situaci v jin ch zemìch. Co na to ÌkajÌ zkuöenosti vaöì mate skè firmy? Situace v»ech ch byla doned vna v tomto smïru neporovnateln se zemïmi v EvropskÈ unii, protoûe finanënì leasing je zv hodnïn a proto p evl d. V jin ch zemìch se po izuje na leasing asi 20 % aut a jde p itom zejmèna o operativnì leasing, zbyl ch 80 % na vïr. V»R zn drtiv vïtöina lidì 3 moûnosti jak si auto po Ìdit p i nedostatku vlastnìch penïz - na vïr, na leasing nebo eventu lnï na hotovostnì p jëku. Co jinèho poskytuje vaöe mate sk Grupo Santander? V jin ch vyspïl ch zemìch Grupo Santander uû delöì dobu nabìzì st le popul rnïjöì produkt, kter znamen v mïnu auta po urëitè dobï. TeÔ musìm troöku odbïhnout - u n s vïr Ëi leasing je zpravidla spojen s plnï minim lnì z statkovou hodnotou vozu po skonëenì financov nì a klient si v z nech. ZmÌnÏn produkt spojen s v mïnou auta vöak na konci smlouvy, t eba po 3 letech, nepoëìt s minim lnì cenou, ale s p edpokl danou trûnì cenou, Klient si v z neponech, ale vr tì ho dealerovi, kter vozidlo d le prod. To dovoluje niûöì spl tky v pr bïhu financov nì. Po eknïme 3 letech dost v klient nov v z a tak po d dokola. Nakolik tento produkt odpovìd uvaûov nì velkèho podìlu obëan naöì zemï, kte Ì si auto po ÌdÌ a jezdì s nìm, dokud se nerozpadne? Je to vïc preferencì z kaznìka. Ano, mnoho lidì si po izuje auto na dlouhou dobu. UrËit Ë st zejmèna mlad ch lidì vöak chce mìt st le nov model. NejvÌce je to v»ech ch patrnè u mobilnìch telefon, kterè ledaskdo vymïúuje, i kdyû ten p vodnì jeötï dob e slouûì. Jsou to lidè, kte Ì jsou zamï eni na novou techniku a chtïjì b t in. Proto si po izujì i novè modely auta s nov m designem a modernìm motorem Ëi v bavou. S nabìdkou hotovostnìch vïr se roztrhnul pytel, nïkterè firmy je nabìzejì vy Ìdit obratem a penìze donèst aû do domu. Naproti tomu nïkte Ì odbornìci upozorúujì, ûe ada lidì m problèm spl cet a berou si vïr na splacenì p ed- VÏrnÌ klienti jsou klìëovou skupinou pro kaûdou obchodnì spoleënost. U automobilek to moûn platì jeötï vìce. V hodnè financov nì samoz ejmï poskytujeme vöem z jemc m o vozy Kia, ale do budoucna p ipravujeme projekt z kaznickèho klubu, kter sv m Ëlen m nabìdne nejen lepöì podmìnky, ale takè pravidelnïjöì kontakt s rodinou Kia a dalöì p ipravovanè v hody. Samoz ejmou souë stì bude jiû velmi oblìben magazìn KIA VISION. Jak z vaöich model byste doporuëil drobnèmu podnikateli, kter je hodnï v terènu, st le nïco p ev ûì - krabice se öanony, papìry, drobnè d rky, jezdì na sluûebnì cesty s nïkolika kolegyö jin mi slovy, pot ebuje mìt uûiteënè vozidlo, kterè "nïco pobere" a z roveú d stojnï reprezentuje jeho status ûivnostnìka? V takovèm p ÌpadÏ bych rozhodnï nev hal a s hnul po novèm Carnivalu - splúuje totiû vöechny zmìnïnè poûadavky. DostateËnou variabilitu a pohodlì nejen pro pos dku na dlouh ch cest ch, ale i pro snadn p evoz rozmïrnèho n kladu v mïstskèm provozu. To vöe Carnival nabìzì dìky v konn m a sporn m motor m a rozs hlè komfortnì a bezpeënostnì v bavï. Samoz ejmostì je nabìdka verze s odpoëtem DPH. Existuje v»eskè republice p jëovna automobil, kde se dajì p jëovat vozy znaëky KIA? P izn v m, ûe s p jëovnami nenì situace zrovna ide lnì, ale to vych zì z poûadavk trhu, zvyklostì klient p jëoven a samoz ejmï s re lnou moûnostì nabìdnout p jëovnï velmi speci lnì podmìnky na n kup voz Ö Jednoduöe eëeno - v tomto oboru jsou vïtöinou preferov ny evropskè automobilky. NicmÈnÏ, moment lnï jedn - me s velkou p jëovnou o moûnosti uzav enì chozìho vïru. M takovè zkuöenosti vaöe firma? TakovÈ zkuöenosti nemohu potvrdit a navìc se podle mne problèm s nespl cenìm p jëek zveli- Ëuje. Takov ch lidì nenì zdaleka tolik, jak se o tom v poslednì dobï v tisku informovalo. Naöe firma p i poskytov nì vïr postupuje velmi konzervativnï a drûìme se p i tom zn - m ch finanënìch pravidel pro poskytov nì vïr. Kontrolujeme, zda je klient bonitnì, zda nenì na ËernÈ listinï Ëi zda nesp chal nïjak podvod a neposkytujeme vïr automaticky kaûdèmu. P edpokl d te u obyvatel dalöì chuù se zadluûovat? A je pro to v bec jeötï prostor? AbsolutnÌ Ë stka vöech vïr je dnes jiû obrovsk. Ta Ë stka je sice obrovsk, ale vïtöina p ipad na financov nì bydlenì formou hypoteënìch vïr. Spot ebitelskè vïry se na tomto objemu podìlejì Ë stkou menöì neû 90 miliard korun. Kdyû ji porovn me s HDP, je tato Ë stka mnohem niûöì, neû je pr mïr v EvropskÈ unii. V»ech ch si lidè kaûdoroënï p jëujì formou spot ebitelsk ch vïr Ë stku odpovìdajìcì asi 2,4 % HDP, kdeûto pr mïr v unii je vìce neû 6,7 % a v USA dokonce vìce neû 17 %. Prostor pro r st bezpeënèho zadluûenì tu tedy je. A myslìm, ûe lidè budou mìt ËÌm d l vïtöì chuù si zboûì po Ìdit hned a neöet it nejd Ìv nïkolik let, neû si ho koupì. dlouhodobïjöì spolupr ce, ale to nebudu p edbìhatö Kter z model sk t nejvyööì uûivatelsk komfort, pokud jde o delöì cestov nì? Co byste doporuëil firmï, kter t dnï k iûuje silnice celè Evropy? OpÏt vyzdvihnu model Carnival, a to hlavnï z hlediska jeho celkovè variability, ale pro managery a obchodnìky budou velmi dobrou volbou i modely Magentis a Opirus, kterè v sou- Ëasnosti pat Ì k top reprezentant m znaëky Kia. Na druhou stranu, ned vno m j zn m podnikl nïkolikatisìcikilometrovou cestu v mïstskèm Picantu a rozhodnï si takè nestïûoval. Je to ËistÏ na individu lnìch poûadavcìch a pot eb ch kaûdèho z jemce. A jak je to s asistenënì sluûbou? Ta je standardnï na vysokè rovni a podle pot eby jejìho Ëerp nì nabìzì prost ednictvìm sìtï partner komplexnì sluûby od z kladnìch servisnìch kon aû po zajiötïnì n hradnì dopravy nebo kvalitnìho ubytov nì kdekoliv v EvropÏ. Sluûba Kia Assistance je koordinov na nonstop dispeëinkem z»eskè republiky. Na z vïr z mïrnï ot zka ËistÏ ûensk - jakè barvy jsou v KIA nejû danïjöì? Tipovala bych - Ëerven Ö To je dobr ot zka. V mè odpovïdi by mïlo b t vidït, ûe jsem se pousm lö U nïkter ch model to tak v ûnï je, ale skuteënï z leûì na subjektivnìch poûadavcìch kaûdèho ze z kaznìk. Paleta barev je v souëasnè dobï tak öirok, ûe si trouf m tvrdit, ûe m ûeme uspokojit kohokoliv. za informace ve sviûnèm tempu podïkovala Eva Brixi Vaöe firma m sice adu poboëek, ty ale nemohou b t v kaûdèm mïstï. UmÌte p jëit i tïm, pro kterè je problèm nïkam dojet? Pro takovè klienty jsme p ipravili korespondenënì vïr, kdy vöechny formality vy ÌdÌme poötou. A na z vïr. Firem, kterè financujì automobily nebo p jëujì penìze, je v»r nïkolik desìtek. ProË by mïli p ijìt klienti pr vï k v m? J to obr tìm - a proë by nemïli? Jsme na trhu 10 let a m me velkè zkuöenosti s rychl m a operativnìm schvalov nìm obchodnìch p Ìpad. Obchody schvalujeme obvykle do 30 minut, pracujeme do veëernìch hodin, o z zemì mate skè banky se zamïstnanci jsme uû mluvili. CONSTRUCT je vaše spolehlivá jednička SpoleËnost CONSTRUCT je lìdrem na ËeskÈm trhu v oboru mechanickèho zabezpeëenì vozidel proti kr deûi. BezpeËnostnÌ z mky adicì p ky, kterè dok ûì uzamknout tèmï kaûd osobnì a uûitkov automobil, se vyvìjejì, vyr bïjì, prod vajì a montujì do automobil pod oznaëenìm mechanickè zabezpeëenì CONSTRUCT jiû 15 let. Pro novè vozy probìh v voj mechanickèho zabezpeëenì souëasnï s jejich zav dïnìm do prodeje. Cel v roba se uskuteëúuje kompletnï v»r a je velmi p ÌsnÏ kontrolov na. DÌky vysokè rovni tohoto procesu a poskytovan ch sluûeb zìskala spoleënost adu certifik t kvality v mnoha evropsk ch zemìch. M ûe se p itom pochlubit tìm, ûe jako prvnì firma v»eskè republice p sobìcì v oboru mechanickèho zabezpeëenì vozidel vyhovïla celosvïtovè uzn vanèmu systèmu ÌzenÌ jakosti ISO/TS :2002 pro dodavatele v segmentu automobilovèho pr myslu. ZnaËka CONSTRUCT a logo firmy jsou registrov ny jako ochrannè zn mky v 30 zemìch. V»R spolupracuje spoleënost CONSTRUCT s vìce neû 750 prodejnìmi a mont ûnìmi partnery. Z kaznìci si toho nejbliûöìho mohou najìt podle znaëky svèho vozu na internetovè adrese nebo na infolince SvÈ produkty takè vyv ûì do ady evropsk ch zemì. Rok 2005 byl pro spoleënost CONSTRUCT velice p Ìzniv. Prodej mechanickèho zabezpeëenì se vyöplhal na rekordnìch kus, coû je zhruba o 20 % vìce neû v roce V znamn podìl na tom m export, kter tvo il p es 50 % celkov ch prodej. Rok 2005 byl pro CONSTRUCT velmi v znamn takè v tom, ûe byl na trh zaveden nov typ elektromechanickèho zabezpeëenì vozidel proti kr deûi. Je jìm SAFETRONIC, neboli automatickè zamyk nì adicì p ky. Jde o svïtovou novinku, kter dok ûe automaticky zamknout automobil bez pouûitì klìëe a nikterak nevstupuje do interièru vozidla. (rix) 11

12 EXPORT květen 2006 Naše kroky řídí potenciál trhu a potřeby českých podnikatelů řekl Ivan Jukl, nový generální ředitel agentury CzechTrade Ing. Ivan Jukl vystudoval v roce 1998 elektrotechnickou fakultu ČVUT a absolvoval kurzy řízení v dánském evropském institutu a japonském Post Graduate Training Center. V letech 1998 až 2000 zastával manažerské pozice v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodních vztahů ve společnostech EZ Praha a ELTODO. Na praxi v soukromém sektoru navázal pětiletým působením na zastupitelském úřadu České republiky v Dánsku. Zde se věnoval prosazování ekonomických zájmů ČR, unijní agendě a propagaci České republiky. Hovoří anglicky, francouzsky, německy a rusky. V k esle Gÿ CzechTrade jste jiû tèmï dva mïsìce, jakou zmïnu v ÌzenÌ CzechTrade znamen v ö p Ìchod? Chci zavèst nov systèm ÌzenÌ zahraniënìch kancel Ì. MÏ it v konnost kancel e nenì jednoduchè, je t eba mìt na mysli kritèria, jako je nap Ìklad poëet spïön ch p Ìpad nebo hospod sk p Ìr stek firem, kter m CzechTrade pomohl, dalöìm mï Ìtkem je ale takè ekonomick efektivnost kancel e. MusÌm Ìci, ûe pr vï zmïny kapacity Ëi provozu zahraniënìch kancel Ì CzechTrade je pro mï jednou z priorit pro dalöì obdobì. Chci, aby CzechTrade reagoval p Ìmo na ekonomick potenci l danè zemï a v krajnìm p ÌpadÏ nebyl pro agenturu problèm uzav Ìt jednu kancel a otev Ìt jinou v zemi, kter se jevì moment lnï jako perspektivnïjöì. Jsem p esvïdëen, ûe tento systèm tzv. plovoucìch kancel Ì je pro ËeskÈ firmy nejv hodnïjöì a s spïchem byl odzkouöen nap Ìklad ve ävèdsku. JakÈ jsou tedy prioritnì teritoria pro CzechTrade v souëasnè dobï? Otev eli jsme novou zahraniënì kancel v Mexiku. Je to jiû druh kancel CzechTrade v LatinskÈ Americe, jednu jiû m me v BrazÌlii. DalöÌ prioritou bylo posìlenì kancel e v Rumunsku, s nìmû m»esk republika dlouholetou obchodnì zkuöenost. Rumunsko bude Ëlenem EvropskÈ unie, m sv j vnit nì trh, a to je v zvou k odstranïnì barièr a naladïnì se na stejnè standardy. PeËlivÏ vöak budu sledovat, jak jsou - a to nejen novè - kancel e Ìzeny a jakè majì v sledky. Jsou sluûby CzechTrade placenè nebo zdarma? Sluûby agentury majì svoji hodnotu a uspo Ì firmï znaënè n klady a Ëas str ven nad exportnìmi projekty. NÏkterÈ sluûby poskytujeme dokonce plnï zdarma. Nic neplatìte, pokud se budete zajìmat nap Ìklad o äpanïlsko a podìv te se na str nky CzechTrade Ëi kde najdete spoustu informacì o tamnìm trhu a obchodnìch p Ìleûitostech. I na webov ch str nk ch CzechTrade je nap Ìklad zve ejnïno kaûd mïsìc v pr mïru 355 aktu lnìch popt vek zahraniënìch firem. Jinak firmy za individu lnì sluûby platì. To pak n slednï funguje i jako urëit p irozen filtr, kter n m d jasn sign l o tïch, kte Ì ke svèmu exportu doöli skuteënï na z kladï strategickèho rozhodnutì, a spekulantech, kte Ì to jen tak zkouöì "kdyû je nïco zadarmo". S ËÌm se ËeskÈ firmy v zahraniëì - z vaöeho pohledu - nejvìce pot kajì? ZejmÈna to vûdy bylo hled nì efektivnìho p Ìstupu k obchodnìm p Ìleûitostem v zahraniëì.»asto se st valo, ûe bylo mnoho lidì ve firmï zamïstn no pracì na nabìdk ch a p itom byly nïkterè obchodnì p Ìleûitosti jiû p edem odsouzeny k ne spïchu, a to jenom proto, ûe o nich nemïla firma tu spr vnou informaci. D leûitè je tedy vybrat si ty spr vnè z obchodnìch p ÌleûitostÌ a teritoriì. V tom m ûe CzechTrade Ëesk m podnikatel m znaënï uöet it penìze. Kter m smïrem p jde podpora Ëesk ch firem ze strany CzechTrade d le? UrËitÏ bychom se chtïli posunout od tradiënìch v robk k produkt m s vyööì p idanou hodnotou. M me velmi dobrè firmy, kterè vyv ûejì nap Ìklad poëìtaëov software. I»esk republika se vyvìjì smïrem k internacionalizaci, aù jiû v p esunu Ë sti v roby do zahraniëì Ëi ve spojenì se strategick m partnerem. D leûitè je rovnïû budov nì image»eskè republiky a Ëesk ch v robk v zahraniëì. SilnÏjöÌ znaëka»r bude mìt vliv na spïönost p i jedn nìch a p i pronik nì Ëesk ch v robc na zahraniënì trhy.»r se stane sebevïdom m hr Ëem na poli ekonomickè diplomacie a kvalitnìm partnerem pro podnikatele p i poskytov nì sluûeb st tu v zahraniëì. Na dom cì stranï se budou zviditelúovat spïchy, kter ch bylo dosaûeno. Jak se dìv te na souëinnost zahraniënìch kancel Ì agentur a obchodnìch rad? Moje osobnì zkuöenost vych zì z toho, ûe se v D nsku Ëinnost obchodnìho rady a CzechTrade nikdy nedublovala. Naopak j jsem byl z funkce obchodnìho rady jednìm z inici tor zaloûenì tamnì zahraniënì kancel e CzechTrade a jsem toho n zoru, ûe kolem ekonomickè diplomacie v zahraniëì je nap Ìklad zìsk vat novè investory, pom hat Ëesk m v vozc m Ëi budovat znaëku. To se v m nem ûe spïönï povèst v p ÌpadÏ, ûe nem te v Czech-Trade spojence, kter dok ûe obs hnout celou obchodnì agendu. Ministerstva, velvyslanectvì, CzechTrade a p ÌbuznÈ agentury by mïly vystupovat jako jeden t m. RozhodnÏ bych vöak agentury nesluëoval - nechtïl bych budovat "novè ministerstvo", trendem je decentralizace a rozhodov nì na mìstnìch rovnìch. A jak jsem jiû jednou Ìkal - my pot ebujeme reagovat na trh p Ìmo v mìstï jeho nejvïtöìho potenci lu a z jmu ze strany podnikatel, nikoli plnit v li byrokratick ch rozhodnutì. (r) Autor: Miloš Krmášek Konference s tématem exportních aliancí V dubnu byla na praûskèm DlabaËovÏ v hotelu Pyramida debatovan m tèmatem ìaliance a strategick partnerstvìî. Akci po dal ExportnÌ klub p i agentu e na podporu obchodu CzechTrade, ËÌmû opït reagoval na v razn trend spolupr ce firem p i vstupu na zahraniënì trhy. V r mci konference byly p edstaveny dvï novè aliance, a to Czech Space Alliance a aliance Prague Fashion Point (info viz nìûe.) ÑAlianËnÌ spolupr ce se opìr o synergickè efekty a zvyöuje öance na spïch Ëesk ch exportèr v zahraniëì. Pr vï proto jsou alianënì exportnì spojenì Ëasto vyuûìv na i v ostatnìch vyspïl ch st tech jako n stroj ke snìûenì rizik a n klad spojen ch se vstupem nebo p sobenìm na zahraniënìm trhu,ì informoval o v hod ch aliancì gener lnì editel CzechTrade Ivan Jukl. Na konferenci vystoupil i z stupce ËeskÈ firmy Hydroprojekt (Ëlen Czech Water Alliance), kter v nïkolik m lo p edchozìch dnech uzav ela kontrakt na vypracov nì projektovè dokumentace rekonstrukce vodnìch dïl ruskèho mïsta Kronötat. Tento projekt otev e dve e ostatnìm firm m sdruûen m v tèto alianci v celkovè hodnotï kolem p l miliardy korun. ÑJedn se o dalöì pomïrnï velk spïch naöì spoleënosti v RuskÈ federaci, protoûe jsme opït dok - zali p esvïdëit naöeho z kaznìka, ûe n mi navrhovanè eöenì je nejlepöì jak technicky, tak finanënï. Pomalu se n m tak vracì naöe dlouhodobè silì, kterè jsme vïnovali peëlivè p ÌpravÏ a studiu ruskèho teritoria, kde m öanci uspït pouze ten, kdo perfektnï zn prost edì, nabìzì prvot ÌdnÌ know-how, vysokou seriûznost, komplexnì sluûby a umì si vytvo it v bornè pracovnì vztahy a kontakty. PoË tky tohoto projektu byly p ipraveny v roce 2004 s p Ìmou podporu CzechTrade,ì uvedl Ing. Aleö Prager, hlavnì inûen r projektu. JakÈ jsou konkrètnì p Ìnosy aliancì? Jak bylo jiû naznaëeno, firmy se v nich mohou podïlit o n klady spojenè s marketingem, spoleënï p sobit na stejnou cìlovou skupinu, spoleënï nabìdnout öiröì sortiment Ëi komplexnïjöì sluûby a lèpe obst t v konkurenci v Ëi vïtöìm firm m nap. ve vyhl öen ch tendrech. Aliance se podle vz jemnèho propojenì z ËastnÏn ch firem dajì rozdïlit na horizont lnì nebo vertik lnì. Na konferenci firmy zìskajì p Ìm n vod jak postupovat Ñstep by stepì - v p ÌpadÏ, ûe se rozhodnou zaloûit vlastnì alianci, nebo do nïkterè z fungujìcìch exportnìch aliancì vstoupit. Firmy majì moûnost konzultovat p Ìmo s tïmi, kte Ì majì p ÌmÈ zkuöenosti s tìmto taktick m n strojem. MajÌ moûnost vyslechnout si praktickè zkuöenosti specialist, pro kterè je zakl d nì zahraniënìch firem nebo exportnìch aliancì ÑdennÌm chlebemì. Czech Space Aliance ËlenovÈ: BBT,»estmÌr B rta (http://www.czechspace.cz /CSO/PRODEXe/Projects/Non-Equilibrium.htm) CSRC, JaromÌr Brzobohat Iguassu, Petr Bareö (www.iguassu.cz ) Aliance hodl zìskat dalöì Ëleny. V jin ch zemìch existujì aliance mal ch a st ednìch firem pro vesmìr. U n s zatìm nic takovèho neexistovalo. Nap Ìklad v UK existuje associate ASTOS kter m 29 Ëlen a reprezentuje z jmy mal ch organizacì ve vesmìrn ch projektech a politice. V It lii zase AIPAS, kter m podobn poëet Ëlen a cìle eng.html. Aliance Fashion Point Tato aliance mïla k 1. b eznu 11 Ëlen ñ Michaela Bakotov, Monika Dr palov, Helena Fejkov, Iöka Fiö rkov, Ivana Follov, Hana Havelkov, Taù na Kov Ìkov, Radka Kubkov, Martina Neva ilov, Jaroslava Proch zkov, znaëka E.daniely a spoleënost FASHION POINT Praha s.r.o. V öe zmìnïnè n vrh ky tvo Ì Ëesk TOP 10 v oboru. pokraëov nì na stranï 13 Informace pro podnikatele postižené povodní Port l BusinessInfo.cz provozovan agenturou CzechTrade z Ìdil na sv ch str nk ch od 5. nora, ve spolupr ci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, speci lnì elektronick rozcestnìk s n zvem ÑPovodnÏ 2006.ì Jak jiû n zev napovìd, rozcestnìk poskytuje souhrnnè informace pro podnikatele t kajìcì se letoönìch povodnì. P Ìloha tak nabìzì nap Ìklad podrobnè informace o programu ÑRekonstrukce 2006ì, kter je urëen na pomoc mal m a st ednìm podnikatel m postiûen m jarnìmi povodnïmi a m napomoci obnovï jejich podnikatelskè Ëinnosti. Na aktu lnì pot ebï zlepöit p Ìstupnost k d leûit m informacìm podnikatel m, kte Ì se letos nevyhnuli velkè vodï, se shodli n mïstek ministra pr myslu a obchodu Martin Tlapa a gener lnì editel agentury CzechTrade Ivan Jukl, kte Ì urychlenï iniciovali vznik tohoto elektronickèho rozcestnìku. Na rozcestnìku jsou takè informace p evzatè z Ministerstva pro mìstnì rozvoj»r t kajìcì se programu finanënì podpory postiûen m obcìm. NechybÌ zde ani praktick broûura ìpovodnï 2006î, jejìmû Ëelem je usnadnit orientaci obëan, kte Ì jiû byli nebo mohou b t p Ìmo Ëi nep Ìmo postiûeni povodnïmi v»r, a to zejmèna v ot zk ch, kterè jsou v p sobnosti MPSV (mj. pracovnï pr vnì d sledky z pozice zamïstnance i zamïstnavatele, pr vnì d sledky v oblasti zamïstnanosti, soci lnì pèëe, nemocenskèho pojiötïnì aj.). Kontakt: CzechTrade»esk agentura na podporu obchodu Dittrichova Praha 28 T: , F: DalöÌ popt vky na servis CzechTrade ID N zev ZemÏ urëenì ZahraniËnÌ podnikatelsk subjekt Popis popt vky N zev»esk popis Loûiska Rumunsko (Romania) S.C. DENIS TECHNOLOGY S.A. Rumunsk firma popt v loûiska pro import z»r od Ëesk ch v robc nebo obchodnìch firem v danè komoditï KauËuky, komponenty a suroviny»ìna (China) qingdao international trade co.ltd Firma m z jem o ethylènpropylènov kauëuk (EPDM), pro v robu pneumatik butadiènstyrènov kauëuk (SBR), silikonov kauëuk a dalöì typy kauëuku, vëetnï dalöìch pot ebn ch komponent a surovin, pot ebn ch pro v robu pneumatik (ocelovè pruty, kordy, olej, pneumatik.odpad. aj.). detaily jsou uvedeny v AJ. 12

13 květen 2006 PRO VAŠE PODNIKÁNÍ Prostřednictvím OPPI pro léta mohou čeští podnikatelé získat až 100 miliard korun Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současné době dokončuje návrh Operačního programu Podnikání a inovace, který by měl být klíčovou podporou pro podnikatele v období Jeho obsah a nastavení jednotlivých programů bude vycházet z úspěšně implementovaných programů OPPP období ÑOperaËnÌ program pr mysl a podnik nì se za adil k nej spïönïjöìm operaënìm program m v»eskè republice. Proto vï Ìm, ûe novè programovacì obdobì, jehoû hlavnì pozornost bude zamï ena na p ÌmÈ propojenì osy v zkum-v vojinovace-podnik nì, prospïje podnikatel m stejnï jako v souëasnèm obdobì.î Ing. Milan Urban, ministr pr myslu a obchodu DalöÌ r st konkurenceschopnosti pr myslu je moûn pouze za podmìnek st lèho zlepöov nì podnikatelskèho prost edì. Jeho optimalizace bude v letech podpo ena soustavou p edevöìm nep Ìm ch n stroj motivace co nejöiröì vïdecko-v zkumnè a podnikatelskè sfèry k realizaci inovaënìch proces v robk a technologiì, a to alespoú na evropskè technologickè rovni a k podpo e r stu mobility vïdecko-technick ch pracovnìk. V r mci öiröìho prosazenì LisabonskÈ agendy do systèmu vyuûìv nì prost edk struktur lnìch fond bude hlavnì pozornost zamï ena na p ÌmÈ propojenì osy v zkum-v voj-inovace-podnik nì. To znamen na jeötï uûöì spolupr ci vïdecko-v zkumnè z kladny s podnikateli, a to aù jiû formou dalöì podpory dnes jiû budovan ch vïdeckotechnick ch park, center pro transfer technologiì a podnikatelsk ch inkub tor Ëi klastr, tak i nïkter mi jin mi formami ñ zakl d nìm a podporou Přehled stavu žádostí dle regionů k firem typu spin-off, center excelence, rozvojem venture kapit lu a seed kapit lu. ÑOperaËnÌ programy p edstavovaly pro n s i pro podnikatele novinku v oblasti dotaënìch produkt. ZÌskali jsme adu zkuöenostì a vöechny jsme je z roëili p i p ÌpravÏ nov ch program, aby byly co nejdostupnïjöì a z roveú pokr valy co nejöiröì spektrum podnikatelsk ch aktivit,ì Ìk Tom ö Hruda, gener lnì editel agentury CzechInvest a dodal: ÑPodnikatelÈ se doëkajì ady zlepöenì poëìnaje menöì administrativou, rychlejöìm vy ÌzenÌm a zajìmav bude i moûnost elektronickèho pod nì û dosti.ì V souëasnèm n vrhu lze hovo it o celkem 100 miliard ch korun smï ujìcìch k p ÌmÈ a nep ÌmÈ podpo e podnik nì a inovacì v»r. KaûdoroËnÏ to p edstavuje p es 14 miliard KË pro podnikatele. Priority a programy podpory v r mci OPPI Přehled stavu žádostí dle programů k OhlÈdnutÌ za implementacì OperaËnÌho programu Pr mysl a Podnik nì V razn m spïchem OPPP jsou pr vï uskuteënïnè re lnè platby. PodnikatelÈ jiû od srpna roku 2004 mohli zìsk vat prost edky struktur lnìch fond EU v podobï zv hodnïn ch vïr v r mci program START a KREDIT, kdy v sou- Ëasnosti je jiû ze strany mal ch podnikatel (do Program PoËet Rozhodnuto/Nasmlouv no AutorizovanÈ platby Proplaceno koneën m doruëen ch uûivatel m û dostì PoËet Objem (KË) PoËet Objem (KË) PoËet Objem (KË) 1.1 PROSPERITA REALITY äkolicõ STÿEDISKA KLASTRY - zaloûenì KLASTRY - vyhled v nì MEZIN RODNÕ OBCHOD REGISTR PORADCŸ MARKETING ROZVOJ ROZVOJ II KREDIT * * * 2.1 START * * * 2.2 INOVACE dotace INOVACE dotace II INOVACE kombinace OBNOV. ZDROJE EN SPORY ENERGIE TECHNICK POMOC OSTATNÕ TECH. POMOC Celkem dotace a vïry * Z tèto Ë stky je 60 % p ÌspÏvek z OPPP a 40 % prost edky»mzrb zìskanè z mezibankovnìho trhu 50 zamïstnanc ) plnï vyëerp no 906 vïr v hodnotï cca 942 milion KË a dalöì projekty jsou v etapï pr bïûnèho Ëerp nì. PostupnÏ se vöak navyöuje i podìl proplacen ch dotacì, kde systèm je nastaven tak, ûe tyto jsou vypl ceny Program PoËet Rozhodnuto/Nasmlouv no AutorizovanÈ platby Proplaceno koneën m doruëen ch uûivatel m û dostì PoËet Objem (KË) PoËet Objem (KË) PoËet Objem (KË) 1.1 PROSPERITA HlavnÌ mïsto Praha JihoËesk kraj Jihomoravsk kraj Karlovarsk kraj Kr lovèhradeck kraj Libereck kraj Moravskoslezsk kraj Olomouck kraj Pardubick kraj PlzeÚsk kraj St edoëesk kraj steck kraj VysoËina ZlÌnsk kraj Celkem projekty op 1.4 a TP Celkem dotace a vïry aû po realizaci, resp. realizaci p ÌsluönÈ etapy projektu, takûe zde doölo k urëitèmu ËasovÈmu posunu v Ëerp nì. NicmÈnÏ jiû nynì bylo realizov no 312 projekt a akcì v objemu na cca 558 milion KË a tato ËÌsla neust le nar stajì. NejvÌce plateb jiû smï- ovalo na projekty z programu ROZVOJ, dotace vöak zìskali i ûadatelè z program MARKETING, INOVACE, SPORY ENERGIE a z program zamï en ch na podporu podnikatelskèho prost edì REALITY a äkolicõ STÿEDISKA. V znamn m ukazatelem spïönosti implementace OPPP jsou tzv. celkovï nasmlouvanè (zaz - vazkov nè) prost edky, kterè p edstavujì celkovou hodnotu RozhodnutÌ o dotaci a celkovou odsouhlasenou v öi uzav en ch vïrov ch smluv, kde m ûeme Ìci, ûe bylo vyd no 584 rozhodnutì na celkovou v öi dotacì KË, uzav eno vïrov ch smluv na celkovou v öi vïr KË, tj. spolu s technickou pomocì a projekty agentur je zaz - vazkov no KË (tabulka Ë. 1). TÌm se program OPPP adì k nej spïönïjöìm operaënìm program m v»r. Pozn. Na»MZRB bylo p evedeno celkem KË: na program Start KË, Kredit KË, Inovace KË, CelkovÈ Ëerp - nì OPPP ËinÌ ,50 KË. PMPO splnilo N+2, v Ëerp nì SF EU je mezi ostatnìmi resorty jednoznaënï na öpiëce V uplynul ch dnech obdrûela»esk republika ofici lnì stanovisko EK, kter je znepokojena pomal m Ëerp nìm evropsk ch prost edk ze struktur lnìch fond EU a û d konkrètnì opat enì ze strany vl dy»r (tento problèm se dostal i na jedn nì vl dy ). ProblÈmu schopnosti absorpënì kapacity»eskè republiky ve vztahu pravidla N+2, kterè n m stanovuje, ûe prost edky v jednom roce alokovanè za SF EU, musì b t vyplaceny do dvou let, se vöak nedot kajì MPO, kterè si stojì v bornï a nep edpokl d se, ûe bychom my, resp. naöe podniky nevyëerpaly celou Ë stku v r mci finanënìho pl nu OPPP. I to svïdëì o velmi profesion lnìm p Ìstupu k p ÌpravÏ minulèho programovacìho obdobì a d v n m to moûnost co neefektivnïji nastavit parametry v novèm operaënìm programu. (tz) Konference s tématem exportních aliancí pokraëov nì ze strany 12 Koordin torem je Ing. Jan Chudoba, FASHION POINT Praha spol. s r.o. Aliance se bude prezentovat pod z ötitou ËeskÈho velvyslance na akci Czech Fashion Day v Haagu. Na Ìjen 2006 p ipravuje CzechTrade akci pro ËeskÈ v robce biûuterie v MnichovÏ. ÑCÌlem Aliance je vytv et podmìnky p edevöìm pro prosazenì Ëesk ch n vrh sk ch firem v mezin rodnìm, zejmèna evropskèm prost edì,ì ekl Jan Chudoba, editel FASHION POINT Praha. ÑI k tomu nejmenöìmu spïchu na tomto poli vede cesta ve sjednocenèm a koordinovanèm postupu skupiny n vrh. I proto se hodl tato skupina prezentovat skupinovï, pod hlaviëkou Alianceì, dodal Jan Chudoba. (tz) 13

14 MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ květen 2006 Zlatá koruna předala ceny nejlepším finančním produktům roku 2006 Zlatá koruna vyhlásila výsledky soutěže o nejlepší finanční produkty roku 2006, v níž se utkaly produkty pro retail i pro podnikatele. Celkem ve čtrnácti kategoriích na základě výsledků hlasování Finanční akademie, jejímž předsedou byl Otakar Schlossberger, finanční arbitr ČR, slavnostně udělila ocenění Zlatá koruna, Stříbrná koruna a Bronzová koruna (viz Výsledková listina). O prestižní ocenění Zlaté koruny se letos ucházelo 142 finančních produktů, které přihlásilo téměř 50 společností. "OcenÏnÌ v soutïûi Zlat koruna zìskalo vìce neû dvacet spoleënostì, coû svïdëì o velkè konkurenceschopnosti produkt finanënìho trhu," uvedl mìstop edseda FinanËnÌ akademie Tom ö Jeûek, prezident AFIZ. D le byla slavnostnï p ed na ocenïnì vìtïz m patn ctè kategorie "NejoblÌbenÏjöÌ finanënì produkt roku 2006", o nïmû rozhodly v sledky ve ejnèho hlasov nì na finanënìm port lu zve ejnïnè jiû 4. kvïtna "DvÏ mï Ìtka hodnocenì soutïûe, kter m proch zejì vöechny p ihl öenè produkty, ale i odliönè v sledky - mìnïnì FinanËnÌ akademie a ve ejnosti, d vajì zpïtnou vazbu nejen finanënìmu trhu, ale i öirokè ve ejnosti, k jejìû orientaci je soutïû urëena. Kaûd spoleënost, jejìû produkt zìskal nïkterè z ocenïnì, m pr vo toto ocenïnì, a to vûdy vëetnï roku udïlenì, pouûìvat pro svoji marketingovou komunikaci a reklamu," uvedl editel soutïûe Zlat koruna Pavel Doleûal. Novinkou letoönìho roënìku byl motivaënì program ZlatÈ koruny. MinulÈ t i roënìky p in öely v sledky ZlatÈ koruny finanënìm spoleënostem efektivnì marketingov n stroj pro vnïjöì komunikaci smïrem ke klient m. DalöÌ p idan hodnota ZlatÈ koruny je urëena jejich vnit nì komunikaci. Za kaûd m finanënìm produktem z st vajì trochu nepr vem v pozadì lidè - jednotlivì manaûe i produkt, marketingovì specialistè, t m, kter p iv dì produkt k ûivotu. Letos proto ve spolupr ci s partnery, kte Ì reprezentujì svïtovï proslulè znaëky, byli ocenïni takè tito specialistè. VÏ Ìme, ûe to podpo Ì zdravou rivalitu, a tìm i novè kvalitnïjöì produkty na finanënìm trhu. VÌtÏznÈ produkty soutïûe Zlat koruna i jmèna v herc ve ejnè soutïûe, kte Ì obdrûeli ceny, vïnovanè rovnïû partnery soutïûe, budou zve- ejnïny na V herce cen z hlasov nì ve ejnosti bude sekretari t soutïûe Zlat koruna kontaktovat na jimi uveden ch adres ch. Partne i projektu Zlat koruna 2006: HP-Exclusiv s.r.o. (Ferrari, Maserati), Harley-Davidson, Buell, REDA, GOLF CLUB Hlubok nad Vltavou, Puma, Elviapro, Sony, Callaway GOLF, Marco Polo, Vina stvì Bzenec BUNéA, NEWTON IT HlavnÌ medi lnì partner ZlatÈ koruny 2006: Aktu lnï.cz Medi lnì partne i projektu Zlat koruna 2006: FinanËnÌNoviny.cz,»eskÈNoviny.cz, Finance.cz, PenÌze.cz, Kurzy.cz, FinExpert.cz, OsobnÌ finance, Prosperita Informace o vìtïzn ch produktech v jednotliv ch kategoriìch na (tz) 14

15 květen 2006 POMOC EXPORTÉRŮM Jednodušší cesta k vývozu - Zelená linka pro export Exportéři dostali další pomoc od státu, a to je dobře. Stala se jí Zelená linka - číslo Představena byla v květnu na tiskové konferenci v Praze. Nabídka služeb státu pro exportéry se tím zjednodušuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nabízí od 9. května pod názvem Zelená linka pro export bezplatné zprostředkování informací a služeb všech proexportních institucí státu. Podnikatelé tak mohou na jediném čísle získat přehled o nabídce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, České agentury na podporu obchodu (CzechTrade), České exportní banky (ČEB) a Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP). "VeökerÈ informace jsou skuteënï zdarma na ËÌsle v pracovnì dny od 9 do 17 hodin," uvedl vedoucì projektu Marek Voseck z ministerstva pr myslu a obchodu. Na ot zku Prosperity, proë byly zvoleny pr vï ËÌslice jedniëky a trojky pro skladbu ËÌsla tèto zelenè linky uvedl, ûe to byla zejmèna snaha vytvo it i p i telefonov nì naprostè pohodlì. Tedy - vèst ruku p i vyùuk v nì ËÌsla co nejjednoduööìm zp sobem. "I zde m svè mìsto psychologie. UvÏdomujeme si, ûe na dobrou a Ëinnou komunikaci m vliv nespoëet ukazatel, a jednìm z nich je vst Ìcnost, pohoda, dobr zapamatovatelnost, p Ìjemn pocit." Martin Tlapa, n mïstek ministra pr myslu a obchodu, pohotovï poznamenal, ûe p i volbï öestiëìslì mïli tv rci zelenè linky rovnïû na mysli filozofii zelenè linky: "KaûdÈ ËÌslo m svoji magii, n m ölo o to vyj d it, ûe k spïönèmu exportu musì b t vûdy dva: Tam, kde st t v vozc m vïnuje pozornost, se to na exportu projevì. Zkuöenosti Ëesk ch exportèr i ty, kterè m me ze zahraniëì, n m v poslednì dobï napovìdaly, ûe bychom mïli jeötï zlepöit informovanost podnikatel, a tak se zrodila myölenka zelenè linky pro exportèry. Nejde n m jen o mnoûstvì nabìzen ch informacì, ale rovnïû o jejich komunikaci na z kladï systèmu, kter zelen linka do znaënè mìry vytv Ì. NenabÌzÌme tedy jen "telefon", ale soustavu informacì, v nìû se jiû firma nebude ztr cet, ale naopak, najde rychle, co pot ebuje. A vr tìm-li se zpït k samotnèmu ËÌslu a samotn m ËÌslicÌm - co se v m uk ûe, kdyû se na okamûik zamyslìte? Kdyû si s jednotliv mi ËÌslicemi budete chvilku hr t, zjistìte, ûe mezi jedniëkou a trojkou st le figuruje takè dvojka. Tedy dva: exportèr a st t. Je to o tom, co jsem povïdïl na zaë tku. K exportu, kter m vzkvètat a m ovlivúovat ekonomiku zemï, musì b t vûdy dva. A to je ta symbolika." SouËasnÏ s touto sluûbou p ipravilo Ministerstvo pr myslu a obchodu»r novou nabìdku sluûeb pro v vozce. Broûura Export v kostce je kompletnìm v Ëtem vöeho, co st tnì instituce dnes exportèr m nabìzejì. Od druhè p li kvïtna je nabìdka zasìl na do vöech region»eskè republiky, jiû nynì je p Ìstupn ke staûenì na port le pro podnik nì a export "Nov sluûba m t i cìle - öet it firm m Ëas p i zìsk v nì informacì, moûnost ovlivúovat nabìdku toho, co st t nabìzì, a sledovat kvalitu a spokojenost s pracì st tnìch institucì pro export doma i v zahraniëì," uvedl p i tèto p Ìleûitosti Martin Tlapa, n mïstek ministra pr myslu a obchodu. "Jsem si jist, ûe m me v rukou v born n stroj, kter p ivede k v vozu dalöì ËeskÈ podniky. PlnÌme tak jeden z projekt proexportnì strategie schv lenè vl dou v listopadu loúskèho roku, sdïlil v tèto souvislosti Milan Urban, ministr pr myslu a obchodu. Podniky se mohou obracet na pracovnìky ZelenÈ linky takè prost ednictvìm elektronickè poöty na adresu Kontakt: Ministerstvo pr myslu a obchodu»r Zelen linka pro export tel: fax: Plovoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Cel systèm ÌzenÌ zahraniënìch kancel Ì bude flexibilnïjöì. ZahraniËnÌ kancel e jsou j drem toho, ËÌm se CzechTrade profiluje v Ëi ostatnìm agentur m i v Ëi trhu. V konnost zahraniënì kancel e lze mï it poëtem spïön ch p Ìpad, hospod sk m p Ìr stkem firem, kter m jsme pomohli, a ekonomickou efektivnostì. Nov systèm ÌzenÌ kancel Ì je nastaven pro podnikatele, vych zì p Ìmo z jejich pot eb a nenì direktivnï Ìzen shora - systèm "plovoucìch zahraniënìch kancel Ì" CzechTrade znamen flexibilnì a systematick p esun kancel Ì ze zemì (mìst) menöìho v znamu do zemì s velk m exportnìm potenci lem pro»r. D leûitè je zv öenì komfortu obsluhy klient - jak v»r, tak v zahraniëì, a d raz na kvalitu poskytovan ch sluûeb. Takov model byl spïönï vyzkouöen nap Ìklad ve ävèdsku. "Chci kvalitnï kontrolovat pr ci editel zahraniënìch kancel Ì a na druhou stranu chci zv öit jejich motivaci. Kancel e CzechTrade budou umisùov ny tam, kde je v danè zemi nejvïtöì ekonomick potenci l - a pokud je v zemi zanedbateln plnï, je pot eba napnout sìly a prost edky jinam," sdïlil nov gener lnì editel CzechTrade Ivan Jukl. Agentura CzechTrade m nap Ìklad kancel v Sao Paulu nikoli v Brasilii, hlavnìm mïstï BrazÌlie, neboù v hlavnìm mïstï BrazÌlie by nemïla takovou öanci vyuûìt dovoznì potenci l zemï v Ëi Ëesk m podnik m jako pr vï v tomto regionu. Jenom st t Sao Paulo vytv Ì vìce neû 60 % brazilskèho HDP a je zde soust edïna vïtöina nadn rodnìch spoleënostì a dom cìho pr myslu. VyspÏlÈ technologie, rozvinutost a kvalita nap Ìklad leteckèho, automobilovèho, petrochemickèho, tïûebnìho a farmaceutickèho pr mys- lu jsou v tomto brazilskèm regionu na svïtovè rovni. Pro CzechTrade tedy nebude problèm v nïkterè zemi kancel zruöit plnï a naopak otev Ìt novou v zemi, kde st vajìcì kancel CzechTrade nestìh pro velk z jem. Z kladem takovèho konceptu je tedy maxim lnì flexibilita. 1. kvïtna 2006 Agentura CzechTrade otev ela novou zahraniënì kancel v Mexiku. Otev enì druhè zahraniënì kancel e CzechTrade v LatinskÈ Americe - kdyû prvnì byla otev ena v Sao Paulu v BrazÌlii - vych zì z poûadavku ËeskÈ podnikatelskè sfèry. O jejìm z ÌzenÌ rozhodl ÌdÌcÌ v bor CzechTrade. ÿìdìcì v bor je nejvyööìm org - nem CzechTrade, kter je p ednostnï sloûen ze Nový impulz službám CzechTrade: Štěstí přeje připraveným "MojÌ ambicì je, aby CzechTrade hr l ligu mistr mezi obdobn mi evropsk mi agenturami," ekl v Praze na tiskovè konferenci u p Ìleûitosti uvedenì zelenè linky pro export do ûivota nov editel agentury CzechTrade Ing. Ivan Jukl. Svou vizi p iöel naplnit tìm, ûe bude kl st d raz na zlepöenì p ipravenosti Ëesk ch podnikatel pro export. "ÿìk se, ûe ötïstì p eje p ipraven m, a potvrzujì to jak naöe anal zy, tak takè zkuöenosti z stupc CzechTrade ve svïtï. Chceme se zamï- it pr vï na komplexnì poradenstvì, aby ËeskÈ firmy, aû se vydajì za hranice, byly na svïtov ch trzìch rovnocenn mi hr Ëi," zd raznil I. Jukl. Cel systèm zahraniënìch kancel Ì bude flexibilnïjöì, vëetnï konceptu tzv. plovoucìch zahraniënìch kancel Ì - agentura bude mìt zastoupenì tam, kde se objevì novè p Ìleûitosti, a st hne se z trhu, kde se potenci- l jiû vyëerpal. Nap Ìklad od 1. kvïtna otev ela agentura novou zahraniënì kancel v Mexiku, tedy svè druhè zastoupenì v LatinskÈ Americe po BrazÌlii, ËÌmû vych zì vst Ìc poûadavk m Ëesk ch podnikatel a potenci l m mexickèho trhu. z stupc v znamn ch podnikatelsk ch subjekt, Svazu pr myslu a dopravy»r a Hospod skè komory»r, agentura je tak hodnocena na z kladï v konnosti a efektivnosti poskytovan ch sluûeb, jak to zn me z komerënìch firem. ÿeditelem zahraniënì kancel e v Mexiku byl jmenov n Ing. Jan Puschman, kter zaëal pracovat v agentu e CzechTrade (tehdy jeötï Centrum vnïjöìch ekonomick ch vztah ) p ed 11 roky. Po dobu nïkolika let byl teritorialistou pro Latinskou Ameriku a problematice trh latinskè Ameriky se dlouhodobï vïnuje. CÌlem spoleënèho silì kancel e CzechTrade, velvyslanectvì»r a v p ÌpadÏ Mexika i kancel e CzechTourism nebude pouze zvyöovat objem vz - jemnè obchodnì v mïny obou zemì s d razem na r st ËeskÈho exportu zboûì, ale rovnïû p sobit na r st exportu sluûeb a vytv et p edpoklady pro vyööì stupeú vz jemnè spolupr ce; zakl d nì spoleën ch podnik, transfer know-how apod. P i pronik nì na mexick trh bude vyuûìv no sìly exportnìch aliancì Ëesk ch firem, kterè jsou schopny spoleënï nabìzet öirokou ök lu v robk z jednoho oboru nebo obor vz jemnï p Ìbuzn ch, p ÌpadnÏ dod vat kompletnì dod vky investiënìch celk od projektu aû po uvedenì do provozu a zaökolenì obsluhujìcìho person lu. ExportnÌ poradenstvì PoËÌt se s nìm v r mci novè implementace prost edk ze Struktur lnìch fond EU pro pr mysl v nadch zejìcìm obdobì z OperaËnÌho programu podnik nì a inovace (OPPI). pokraëov nì na stranï 19 DalöÌ novou kancel Ì je poboëka v Rumunsku, doölo takè k person lnìmu posìlenì kancel e v Bulharsku. "Chci kvalitnï kontrolovat pr ci editel zahraniënìch kancel Ì a na druhou stranu chci zv öit jejich motivaci. Kancel e CzechTrade budou umisùov ny tam, kde je v danè zemi nejvïtöì ekonomick potenci l - a pokud je v zemi zanedbateln plnï, je pot eba napnout sìly a prost edky jinam," dodal Ivan Jukl. ExportnÌ poradenstvì p ipravenosti na export bude realizovanè p Ìmo ve firmï. Program umoûnì firmï realizovat poradenstvì v oblasti rozvoje lidsk ch zdroj pro mezin rodnì obchod, zpracov nì pl nu marketingov ch aktivit na zahraniënìch trzìch a efektivnì Ëinnost zahraniënìho obchodnìho oddïlenì. "Jsem si vïdom, ûe nezaëìn me na zelenè louce, CzechTrade m za sebou vynikajìcì v sledky," pokraëoval Ivan Jukl. "Jen mal p Ìklad: V r mci programu Aliance jsme loni podpo ili 18 sdruûenì mal ch a st ednìch podnik, kterè p ispïly k nav öenì naöeho exportu o 2 miliardy korun. CelÈ n s to st lo 7,695 milion korun." (tz) 15

16 SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR květen 2006 Stavebnictví má za sebou úspěšný rok 2005 České stavebnictví v roce 2005 navázalo na růst v posledních letech, i když jeho dynamika se snížila. Prokázalo opět, že je významným národohospodářským odvětvím, které se výrazně podílí na vzestupu celé ekonomiky. K tomu přispívá otevření trhu se stavebními materiály, výrobky a technologiemi, převážně přímé vstupy renomovaných zahraničních firem do řady českých velkých stavebních firem a příchod náročných zahraničních investorů. R st stavebnictvì je ale p ÌznivÏ ovlivnïn p edevöìm dom cìmi investory ze soukromèho podnikatelskèho i ve ejnèho sektoru. Je op en o popt vku, na kterè se podìlì ve ejn zak zka zhruba 50 procenty. K pozitiv m v tèto oblasti pat Ì, ûe kapit lovè v daje vëetnï st tnìch fond dopravnì infrastruktury a rozvoje bydlenì si udrûujì r st. K faktor m zv öenè popt vky po produkci stavebnictvì v roce 2005 pat ily zejmèna: Inûen rskè stavby, a to zejmèna v stavba d lnic, kde probìhajì pr ce na öesti secìch v dèlce vïtöì, neû je 100 km a obchvatech velk ch i menöìch mïst, obchodnì, logistick a administrativnì centra financovan zahraniënìmi subjekty, bytov v stavba podporovan nìzko rokov mi hypotèënìmi vïry stavebnìch spo itelen, investice podnikatelskèho sektoru. 16 Trend nastoupen v roce 2000 pokraëoval i v loúskèm roce. Od tè doby se meziroënì n r st stavebnì v roby pohybuje nad 3 %. Vloni nedos hl sice rekordnìch 9,7 % z roku 2004, ale 4,2 % ve st l ch cen ch je pro stava e velmi dobr v sledek. V ËÌselnÈm vyj d enì je to 422,7 miliard KË, kterè vyjad ujì celkovou hodnotu v kon ze stavebnì Ëinnosti. Nepat Ì sem poddod vky, ËÌslo nenì tedy nijak zdvojov no, jsou to skuteënè prostavïnè finanënì Ë stky za pr ce provedenè zhotovitelem pro koneënèho uûivatele na z kladï smlouvy. Na tomto v sledku se nemalou mïrou podìlejì malè stavebnì organizace do 19 zamïstnanc. Existuje jich velk poëet a jejich podìl Ëinil tèmï t etinu objemu (31,2 %), kter meziroënï zv öily o 2,3 %. SvÏdËÌ to o jejich v znamnèm postavenì na stavebnìm trhu, a to nejen pro objem v kon, ale i proto, ûe zamïstn vajì vìce neû 270 tisìc pracovnìk. Podniky PodÌl % velikost poëet poëet podnik objemu poëet zamïstnanc ,0 4,9 8, ,6 14,5 22, ,1 9,0 13, ,1 6,3 8, ,0 10,3 14, ,0 8,8 7, ,8 4,5 4, ,4 2,6 2, ,6 10,5 7, a vìce 10 0,4 28,6 12,0 celkem ,0 100,0 100,0 Podstatnou Ë st tvo ily pr ce provedenè v tuzemsku. Na novè v stavbï, rekonstrukci a modernizaci bylo prostavïno 72,7 % z celkovèho objemu, na oprav ch a drûbï pouze 24,8 %. To je velmi nelichotivè ËÌslo, neboù signalizuje, ûe stav objekt - budov, komunikacì a dalöìch se kaûdoroënï zhoröuje. Po mìrnèm snìûenì v roce 2004 pokra- Ëoval v loúskèm roce o dalöìch 5,8 %. Ve vyspïl ch zemìch EU b v pomïr novè v stavby a oprav p ibliûnï 1:1. I kdyû je tam pot eba budov nì nov ch velk ch staveb, p edevöìm dopravnì infrastruktury, podstatnï niûöì, do tohoto cìle m me jeötï hodnï daleko. V zahraniëì byla realizov na pouze 1,4 % pracì. Toto ËÌslo nevyboëuje z pr mïru p edchozìch let. Jde p edevöìm o pr ce na Slovensku a v Polsku, starè zemï EvropskÈ unie vytvo ily takov systèm ochran sk ch opat enì svèho trhu, kter prakticky znemoûúuje naöim firm m pr ci na jejich zemì. OstatnÌ pr ce (nap. p Ìprava staveniötï aj.) p edstavovaly 1,1 %. Vzestup zaznamenala i bytov v stavba. V roce 2005 bylo zah jeno byt, tj. o 3,4 % vìce neû v p edchozìm roce a dokonëeno bylo byt, tj. o 1,8 % vìce. HlavnÌ faktory r stu bytovè v stavby jsou: P Ìzniv situace na trhu hypotèk. MeziroËnÌ n r st objemu hypotèk o 22,65 mld. KË (44,7 %), vyööì hodnota vïr stavebnìho spo enì meziroënï o 11, 65 mld. KË (13,8 %), podpora mlad m manûel m p i zìsk nì prvnìho bytu, obava z p ipravovanè zmïny v öe DPH od Podnik s poëtem zamïstnanc 20 a vìce bylo v roënìm pr mïru V lednu to bylo a v prosinci PoËet se promïúuje v pr bïhu roku p edevöìm v nejniûöì kategorii zamïstnanc. ZamÏstn valy zamïstnanc. MeziroËnÌ vzr st podìlu objemu zaznamenaly podniky s a vìce zamïstnanci (o 13,9 %) Přežije výroba stavebních hmot v ČR? V poslednìch mïsìcìch inkasuje Ëesk pr mysl stavebnìch hmot r nu za ranou. P es rekordnì r st stavebnì v roby v poslednìch letech se v robci stavebnìch hmot pot kajì se st le vïtöìmi problèmy, ztr cejì konkurenceschopnost a svè fabriky zavìrajì nebo p esouvajì smïrem na v chod. JakÈ jsou hlavnì p ÌËiny tohoto stavu? 1. energetickè n klady 2. enviroment lnì politika EU a»r 3. nerovnopr vnè postavenì v robc stavebnìch hmot a Ëesk ch stavebnìch firem na trhu EU 4. zhoröujìcì se podnikatelskè prost edì v»r EnergetickÈ n klady NejvÏtöÌm problèmem v robc stavebnìch hmot je situace na trhu se zemnìm plynem a elektrickou energiì. Po tzv. liberalizaci trhu v oblasti zemnìho plynu se stala situace ne nosnou. Koncem roku 2005 doölo ke zdraûenì plynu o 50 % a de facto k zabetonov nì monopolu RWE. Do dneönìho dne nebyl schopen antimonopolnì ad v tèto kauze rozhodnout a jeötï znepokojivïjöì je, ûe p es v raznï negativnì dopad cen na obyvatelstvo mlëì vl da i parlament. Podobn je situace v oblasti elektrickè energie, kde pro zmïnu st tem ovl dan»ez vytv Ì rekordnì zisky (v r ,3 miliard po zdanïnì) na kor obyvatelstva i pr myslu! Enviroment lnì politika EU a»r ÿada hospod sk ch odbornìk se shoduje, ûe evropsk smïrnice o obchodov nì s povolenkami na vypouötïnì oxidu uhliëitèho do ovzduöì by mïla b t zruöena. Nem v razn vliv na stav ûivotnìho prost edì a navìc v raznï omezuje hospod skou soutïû. SouËasn systèm v podstatï znamen, ûe p ÌdÏlem povolenek z pozice st tu urëìte, kolik maxim lnï m ûe v robce vyr bït - protoûe bïhem dvou aû t Ì let nelze realizovat investice vedoucì ke snìûenì emisì p i zachov nì v roby. Obchodov nì s emisemi tak motivuje mnohè firmy k p esunu v roby do zemì, kde evropsk systèm povolenek neplatì. Kv li tamnìm zastaral m technologiìm se objem emisì oxidu uhliëitèho neust le zvyöuje. Naopak ËeskÈ a evropskè firmy, kterè spadajì do systèmu integrovanè prevence IPPC (tedy zav dïnì nejlepöìch dostupn ch pr myslov ch technik), jiû nemajì dalöì moûnost, jak udrûet v robu a souëasnï sniûovat emise. Nerovnopr vnè postavenì v robc stavebnìch hmot a Ëesk ch stavebnìch firem na trhu EU V roce 2005 jsme realizovali v zahraniëì pouze a s zamïstnanci (o 11,7 %). Pokles byl u podnik s zamïstnanci (o 1,8 %) a se zamïstnanci (o 7,6 %). Ve stavebnìch podnicìch bylo v roce 2005 zamïstn no 161,1 tisìc zamïstnanc, tj. o 4,9 % vìce neû v p edchozìm roce. Z toho bylo 105,8 tisìc manu lnï pracujìcìch. Pr mïrn mïsìënì mzda dos hla KË a byla o 3,8 % vyööì neû v roce Produktivita pr ce vzrostla o 3,0 %. JejÌ r st byl tedy o nïco niûöì, neû r st pr mïrnè mzdy. Produktivita u firem nad zamïstnanc p es hla 4 miliony KË. StavebnÌ pr ce, poëty zamïstnanc a pr mïrn mzda jsou nerovnomïrnï rozdïleny podle jednotliv ch kraj. NejvÌce stavebnìch pracì bylo realizov no z pochopiteln ch d vod v Praze, bylo to 37 % z celkovèho objemu. Na dalöìch mìstech je to Jihomoravsk kraj (13 %) a Moravskoslezsk kraj (7,6 %). StejnÈ po adì m i pr mïrn poëet zamïstnanc. V pr mïrn ch mzd ch se Olomouck kraj vsunul mezi Prahu a Jihomoravsk kraj. NejmÈnÏ bylo realizov no (v sestupnèm po adì) v krajìch LibereckÈm, Kr lovèhradeckèm a KarlovarskÈm. StejnÈ bylo po adì i v poëtu zamïstnanc ve stavebnictvì. NesmÌme vöak zapomenout, ûe tato ËÌsla nevypovìdajì o tom, kolik v jednotliv ch krajìch pracovalo stava z jin ch kraj nebo naopak, kolik jich dojìûdïlo za pracì mimo sv j kraj. StavebnictvÌ m tedy za sebou spïön rok, ale ani prognûza toho letoönìho nenì öpatn. SvÏdËÌ o tom objemy rozestavïn ch staveb i dosud zn m poëet vydan ch stavebnìch povolenì, kter se v pr bïhu roku bude d le zvyöovat. I kdyû poëet stavebnìch povolenì je dobr ukazatel, podstatn je zejmèna jejich objem. Ten opït vzr st. P ejme tedy stavba m, aù se rok 2006 za adì do spïönè ady let p edchozìch. (tz sps) 1,4 % objemu stavebnìch pracì, z toho vïtöinu na Slovensku a v Polsku. To hovo Ì za vöe! V oblasti stavebnìch hmot a materi l mohu uvèst dva p Ìklady: 1) vyvezli jsme prakticky 0 zdìcìch materi l a dovezli jsme tèmï m3, coû je vìce neû 10 % dom cì spot eby 2) vyvezli jsme cca t cementu a dovezli jsme t, coû je 25 % dom cì spot eby P ÌËin je nïkolik Jiû zmìnïnè energetickè n lady a omezenì v oblasti ûivotnìho prost edì, nezdravï otev en a liber lnì trh uprost ed ochran sk mi opat enìmi deformovanè Evropy, evropskè normy - skryt konkurenënì boj, neschopnost ËeskÈho st tu zajistit kontrolu dodrûov nì z kon a norem u importovan ch produkt, zhoröujìcì se podnikatelskè prost edì v»r, v raznè zpevúov nì koruny, definovanè glob lnì struktury a trhy. ZhoröujÌcÌ se podnikatelskè prost edì v»r P ipomenu pouze, ûe se jedn p edevöìm o v poslednì (p edvolebnì) dobï p ijatè z kony a rozhodnutì, nap.: CelkovÈ daúovè zatìûenì a sloûitost, explodujìcì minim lnì mzda, z konìk pr ce, nemocenskè pojiötïnì, razovè pojiötïnì, dalöì restrikce, na ÌzenÌ a omezenì. Jak vidìme eöenì? 1. urychlenï vytvo it podmìnky pro skuteënou liberalizaci trhu se zemnìm plynem 2. zv ûit privatizaci»ez a pokud privatizovat, tak pouze po zajiötïnì konkurenënìho trhu 3. podpo it Ëesk pr mysl stavebnìch hmot v oblasti ekologick ch investic a investic spojen ch s p echodem na alternativnì paliva - vyuûìt nap Ìklad evropsk ch fond 4. praktikovat enviroment lnì politiku, kter nepoökodì z jmy obyvatel»r 5. realizovat reciproënï stejn ochran sk opat- enì, kter standardnï vyuûìvajì nïkterè st ty 6. zajistit d slednou kontrolu dodrûov nì z kon, norem a zdravotnì nez vadnosti dov ûen ch stavebnìch hmot a materi l Ing. Rudolf Bor sek viceprezident Svazu podnikatel ve stavebnictvì v»r jednatel spoleënosti Lias VintÌ ov lehk stavebnì materi l k.s.

17 květen 2006 SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR Práce je dostatek pro velké, střední i malé společnosti Stavebnictví v České republice patří mezi hlavní národohospodářská odvětví a je jedním z pilířů národní ekonomiky s výrazným multiplikačním efektem. V současné době vytváří 7 % hrubé přidané hodnoty, což z pohledu zaměstnanosti stavebnictví znamená cca 9,5 % podílu osob pracujících v civilním sektoru (přes 450 tisíc pracovníků). Kapacitní sílu odvětví lze vyjádřit podílem na HDP - udržuje se stabilně kolem 7 %, což je srovnatelné s EU.»eskÈ stavebnictvì si po transformaci naölo podobnou strukturu, jakou m v zahraniëì. Vytvo ila se p irozen hierarchie mal ch, st ednìch a velk ch firem, odpovìdajìcì struktu e popt vky. Kaûd z nich si naöla svè mìsto na stavebnìm trhu. Ten funguje, pr ce je dostatek pro velkè, st ednì i malè spoleënosti. StavebnictvÌ si vede sebevïdomï i z pohledu konkurenceschopnosti. To si ovï ujeme p i naöem p sobenì v zahraniëì, to slyöìme i od zahraniënìch investor na naöich dom cìch stavb ch, kterè pro nï stavìme. Rychlost stavïnì, kvalita a osvojenì si nejmodernïjöìch technologiì n s bezesporu adì na p ednì pozice v EvropÏ. V znamnè postavenì si jako zadavatel zachov v ve ejn sektor, a to jak v novè v stavbï, tak i v oprav ch a drûbï. V novè v stavbï m p evahu zejmèna v tradiënìch smïrech v stavby, jako jsou inûen rskè stavby, a z nich p edevöìm stavby dopravnì a v menöìm zastoupenì stavby vodnì. Sv j zvïtöujìcì se podìl majì i st tnì a obecnì investice, zahrnujìcì obëanskou vybavenost, jako jsou ökoly, nemocnice, sportoviötï, ËistÌrny odpadnìch vod apod. PodÌl ve ejn ch investic se dlouhodobï pohybuje p ibliûnï na 50 % investiënì v stavby v»eskè republice. DÏlÌ se tedy se soukrom m sektorem zhruba na polovinï objemu. V priv tnì sfè e je v znamn podìl investic i z podnikatelskè oblasti. VÏ Ìme, ûe dalöìm pozitivnìm faktorem bude brzkè zapojenì priv tnìho kapit lu i do ve ejn ch investic, coû zejmèna v kontextu p ijetì z kona o zad v nì ve ejn ch zak zek a paralelnï p ijìmanèho koncesnìho z kona bude znamenat i nastartov nì PPP projekt. Bezesporu spojenì znalostì a zkuöenostì soukromèho a ve ejnèho sektoru, jejich rovnocennè postavenì v p ÌpravÏ a realizaci projekt by mïlo znamenat eliminaci Ëasov ch pr tah zejmèna ve f zi p Ìpravy dopravnï infrastrukturnìch projekt, ale i vïtöì zhodnocenì vloûen ch finanënìch prost edk. Pokud jde o novou bytovou v stavbu, je t eba ocenit pr ci, kter se pro tento sektor koncepënï prov dì z rovnï MMR a SFRB, loúsk rok zde znamenal pokraëov nì pozitivnìho v voje poslednìch 5 let, a to jak v zahajovan ch, tak i dokonëovan ch bytech. NejvÏtöÌ n r st p edstavoval segment bytov ch dom, ale na druhèm mìstï to byly jiû rodinnè domy. K pozitiv m st tnìho rozpoëtu jednoznaënï pat Ì, ûe kapit lovè v daje, vëetnï st tnìch fond dopravnì infrastruktury a rozvoje bydlenì si udrûujì r st a ûe investice se nejv raznïji podìlejì na r stu HDP. V priv tnì sfè e je r st op en hlavnï o popt vku podnikatelskè sfèry na b zi investiënìch pobìdek, jeû iniciuje hlavnï zahraniënì kapit l, ale ve vzr stajìcì mì e tèû investice Ëesk ch investor. Po vstupu do EvropskÈ unie se pozice ËeskÈho stavebnictvì nijak dramaticky nezmïnila. PozitivnÌ je souëasn dobr forma, v nìû se stavebnictvì nach zì. Kdysi byl propastn rozdìl v produktivitï pr ce, to se v poslednìch letech v raznï zlepöilo. Faktory, kterè rozhodujì ve prospïch»eskè republiky, jsou na jednè stranï um, kvalita staveb, rychlost stavïnì, estetick roveú architektonickèho eöenì, öpiëkov technika a modernì technologie, pouûìvanè materi ly a p ijateln cena. Na druhè stranï je to rostoucì popt vka, zahraniënì investice, ale i v znamn fakt, ûe ve st tnìm rozpoëtu rostou investice rychleji neû ostatnì v daje. VÌme, ûe stavebnictvì si ve vöech zemìch vìcemènï zachov v n rodnì charakter. Vstup do EU nelze vnìmat jako pozv nku na cizì trhy. P esto vöak musìme jednoznaënï prohl sit, ûe mnoh z ochran sk ch opat enì sousednìch zemì jsou pro naöe firmy nep ijateln. Trendy v voje stavebnìho trhu Ze srovn nì statistick ch daj o v sledcìch stavebnictvì v zemìch EvropskÈ unie, kterè vyd v jednak EUROCONSTRUKT, jednak celoevropsk federace stavebnìch svaz FIEC, a koment zve ejúovan ch v odborn ch Ëasopisech, vypl v ada zajìmav ch zjiötïnì. Je moûnè charakterizovat dlouhodobïjöì tendence, ke kter m v EvropÏ doch zì. Mezi nï pat Ì zejmèna skuteënost, ûe Objem stavebnì Ëinnosti v celè EvropskÈ unii sice meziroënï roste, avöak rozdìln mi tempy mezi p vodnìmi 15 zemïmi EU a nov mi deseti Ëleny Unie. ZatÌmco meziroënì p Ìr stky v z padnì Ë sti Evropy se pohybujì mezi 1-2 % (a to se t k i odhad pro rok 2006 a 2007), r st stavebnictvì v 10 nov ch zemìch se pohybuje mezi 5-8 %, p iëemû v letoönìm roce by podle odhadu mïl tento r st dos hnout aû 8 % a pro rok 2007 se p edpokl d r st o 7,7 %, v letech 2001 aû 2007 bude, i p es uveden absolutnì r st objemu stavebnì v roby v zemìch p vodnì "patn ctky", meziroënì dynamika tohoto r stu trvale klesat z 1,9 % vyk - zanèho v roce 2004 na 1,1 % v roce 2007, stavebnì Ëinnost, ke kterè doch zì v nov ch Ëlensk ch zemìch Unie, je naproti tomu zdrojem a p ÌËinou toho, ûe v r mci dneönì EU sloûenè z 25 Ëlensk ch zemì bude doch zet, kromï absolutnìho meziroënìho r stu stavebnì v roby i k r stu - i kdyû mìrnèmu - jeho meziroënì dynamiky. Tento v hov podìl by se mïl d le zvïtöovat ve vazbï na vyööì dynamiku hospod skèho r stu v nov ch zemìch Unie i na v hledov r st projekt realizovan ch systèmem PPP, Vývoj a význam stavebnictví lze nejlépe ilustrovat následujícími čísly z hlediska struktury stavebnì Ëinnosti z st - v pro»eskou republiku i pro blìzkou budoucnost v hovï v znamn p edevöìm segment dopravnì infrastruktury, pracì ve ejnèho charakteru s postupnï rostoucì ËastÌ soukrom ch investiënìch zdroj a bytov v stavba vëetnï rekonstrukcì a oprav,»esk republika m pro ËasovÈ obdobì p ÌötÌch let jasnï stanoven program jak co do objem, tak i co do struktury stavebnì Ëinnosti, coû jì d v, ve srovn nì se situacì v p vodnìch zemìch EU, znaënou v hodu a p edpoklad pro stabilizovan a dlouhodob rozvoj. Na obdobì deseti aû patn cti let stojì p ed n mi velkè zad nì.»esk republika by mïla umït p iblìûit svoji civilizaënì roveú ve vybavenosti stavbami zemìm EU 15, kter se n m v p edchozìch desetiletìch znaënï vzd lila. Velikost mezery, kter n s oddïluje, jasnï a pomïrnï p esnï definuje prostor popt vky a vymezuje pot ebu stavebnìch pracì.»eskè stavebnictvì m dostateënou kapacitu a je pro jeho realizaci p ipraveno. SouËasn trh p edstavuje prostor ve stavebnìch pracìch blìûìcì se 400 miliard m KË roënï. To dok ûe stavebnictvì svojì kapacitou dob e zabezpeëit. PodmÌnkou pro udrûenì konjunktury na stavebnìm trhu je dostatek finanënìch prost edk na investice ve ve ejnè zak zce i v soukromèm sektoru. K tomu se musì vyvìjet dob e Ëesk ekonomika (roënì r st HDP trvale nad 3,5 %), soukrom sektor musì akumulovat kapit l, obëanè musì investovat svoje spory a st t musì vytv et vöechny dostupnè instrumenty podpory investiënì v stavby. Celkov popt vka p ÌötÌch deseti let by mïla p ekroëit 4 biliony KË. Aby mohl b t realizov n tak obrovsk z sobnìk pr ce, je pot eba naplnit pït z kladnìch p edpoklad : Disponovat pot ebnou kapacitou, zvl dnout ot zku konkurence, mìt disponibilnì kapit l, zajistit zemnì a ekologickou pr chodnost projekt, mìt celkovï p ÌznivÈ investiënì prost edì. Vytvo enì p ÌznivÈho investiënìho prost edì znamen ve spolupr ci s ostatnìmi partnery, jako jsou Rada v stavby SIA, Svaz pr myslu a dopravy»r, Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r, Hospod sk komora»r, ale i Odborov svaz Stavba jako soci lnì partner, spoleënï vèst diskusi s vl dou o vöech z sazìch, kterè ztïûujì podnik nì. Jsou to z sahy v oblasti legislativnì, daúovè, soci lnì, zamïstnaneckè a pracovnï pr vnì. Pokud jde o podporu bytovè v stavby, zde nevidìme velik rizika; a je pot eba ocenit pr ci, kter se koncepënï prov dì z rovnï Ministerstva pro mìstnì rozvoj»r nebo vl dy. ProblÈm, kter zde je, je star bytov v stavba. Jednou z aktivit svazu je zaloûenì SdruûenÌ pro regeneraci bytovèho fondu, kde jsou partnery obce, priv tnì financièr, Svaz Ëesk ch a moravsk ch bytov ch druûstev, Asociace majitel dom a Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r. SnaûÌme se p ipravit a shodnout se na podmìnk ch nejen pro regeneraci panel kovèho bytovèho Ukazatel M.j StavebnÌ pr ce "S" mld. KË b.c. 237,6 259,7 295,7 311,2 346,8 394,3 422,70 Index-p edch. rok = 100 % s.c. 93,50 105,30 109,60 102,50 108,90 109,70 104,20 PodÌl stavebnictvì na tvorbï HDP % 6,9 6,7 6,5 6,6 7,0 7,0 6,8 ZamÏstnanost ve stavebnictvì tis. osob PodÌl na celkovèm poëtu prac. NH % 9,30 9,30 9,00 9,10 9,30 9,40 9,50 Index cen stavebnìch pracì p edch. rok = 100% 104,80 104,10 104,00 102,70 102,20 103,70 103,30 Zah jenè byty b.j DokonËenÈ byty b.j SČMBD představil členům na veletrhu URBIS Invest v Brně dvě novinky Svaz Ëesk ch a moravsk ch bytov ch druûstev se stejnï jako v minul ch letech Ëastnil StavebnÌho veletrhu, veletrhu URBIS Invest v BrnÏ. Novinkou ale letos byl poprvè samostatn v stavnì st nek S»MBD - v tïsnèm sousedstvì Svazu mïst a obcì v pavilonu V. Na st nku se st Ìdali experti S»MBD a poskytovali p ÌchozÌm odbornè rady a doporuëenì. "Ve st edu 26. dubna to byli v BrnÏ naöi technici, ve Ëtvrtek je vyst Ìdali ekonomovè, v p tek pr vnìci a v sobotu opït technici," up esnil v konn editel svazu Miloö Hejda a dodal: "Pro z jemce o spolupr ci s naöimi Ëlensk mi bytov mi druûstvy, nap Ìklad pro z jemce o zajiötïnì spr vy dom, jsme p ipravili kontaktnì adres nejvïtöìch bytov ch druûstev, kter tyto sluûby poskytujì."»leny svazu Ëekalo - podobnï jako loni - takè neform lnì setk nì, a to 27. dubna. "V prvnì adï jsme chtïli Ëlensk m druûstv m podïkovat za jejich n roënou celoroënì pr ci. StarajÌ se tèmï o 17 procent vöech byt v naöì republice, zaslouûì si to. A mìrnï slavnostnì atmosfèra veletrhu je k tomu v bornou p ÌleûitostÌ," sdïlil p edseda Svazu Ëesk ch a moravsk ch bytov ch druûstev VÌt VanÌËek. "SouËasnÏ jsme na tomto setk nì ofici lnï p edstavili dvï novinky v nabìdce sluûeb naöeho svazu. Tou prvnì je podìlov fond bytov ch druûstev, na kterèm spolupracujeme s»sob a jehoû hlavnìm kolem je umoûnit bytov m druûstv m za v hodn ch podmìnek zhodnocovat volnè finanënì prost edky. Druhou novinkou je uû vyzkouöen rating hospoda enì bytov ch druûstev s nov mi podmìnkami - finanënï je jeötï v hodnïjöì a p edevöìm rychlejöì, protoûe n ö svaz se stal od 1. kvïtna p Ìm m administr torem û dostì o rating," vysvïtlil VÌt VanÌËek a odk zal na internetovè str nky kde se budou postupnï objevovat vöechny podrobnosti k obïma nov m sluûb m. Frantiöek Tlap k manaûer vnit nì a vnïjöì komunikace fondu, ale obecnï bytovèho fondu jako takovèho. Rizika t kajìcì se bytovè v stavby vidìme p edevöìm v ot zce udrûenì sazby DPH na 5 % i po roce 2007, a jsme r di, ûe tlak na jejì udrûenì vzeöel z naöeho svazu. Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r m pro nejbliûöì obdobì dva z kladnì cìle. PrvnÌm je udïlat maximum pro udrûenì konjunktury ËeskÈho stavebnictvì, coû je ot zkou lobbingu v dobrèm slova smyslu, v boji za investice ve st tnìm rozpoëtu, za z kony, kterè by podnik nì mïly umoûnit a neb t jeho barièrou. Druh m je oblast zlepöenì podnikatelskèho prost edì, dodrûov nì legislativy, ale i podnikatelskè etiky. D vïra z kaznìk bude vûdy spojov - na s dodrûov nìm etickèho kodexu ve vztahu ke klient m a subdodavatel m. VÌme, ûe tohle je bïh na delöì traù. PodÌv me-li se do budoucnosti v horizontu 2-3 let, p edpokl d me meziroënì r st stavebnì produkce mezi 4-6 % a nemyslìm, ûe lze oëek vat nïjakè v raznïjöì zv öenì, ale ani propad. Zde musìme vych zet z v daj vl dnìho sektoru, oëek vanè dynamiky ekonomiky z pohledu zasazenì do st edoevropskèho r mce a samoz ejmï uvïdomïnì si jednoznaënè prov zanosti dopravnì infrastruktury na makroekonomick r st. Kaûd moudr vl da bude v situaci, v kterè dnes»r je, akceptovat ot zky investic. VolebnÌ programy parlamentnìch stran tento d leûit aspekt obsahujì. VÏ Ìme, ûe nezesl bne p Ìliv zahraniënìch investor, ûe ale i naöi investo i, aù je to st t, podnikatelè nebo obëanè, budou dob e investovat svè prost edky do v hodn ch projekt. NejpodstatnÏjöÌm ukazatelem pro n s je mnoûstvì a hodnota vydan ch stavebnìch povolenì a zah jenì mnoha nov ch v znamn ch staveb. Do roku 2006 vch zìme tedy s optimismem a p nìm, aby se za adil opït mezi ty spïönè. Bude to prospïönè nejen pro posìlenì naöì ekonomiky, ale i pro vìce neû 400 tisìc stavba a jejich rodin. Ing. V clav Maty ö, prezident Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r Zlatá pro Hypoúvěr, stříbrná pro Hypoúvěr 100 pokraëov nì ze strany 1 Hypo vïr nabìzì Modr pyramida od 1. b ezna loúskèho roku a byla v bec prvnì stavebnì spo itelnou, kter uvedla na trh produkt tohoto typu, kter v sobï ide lnï kombinuje v hody vïru ze stavebnìho spo enì a hypotèky. Oproti hypotèce je vöak mnohem dostupnïjöì, n roky na p Ìjmy ûadatel jsou niûöì, mimo dnè vklady a spl tky jsou moûnè bez sankcì a poplatek ze vedenì vïrovèho Ëtu je v raznï niûöì (pouh ch 25 KË mïsìënï). Hypo vïr tak velice silnï konkuruje hypotèk m a z jem o nïj je obrovsk. Pr mïrn v öe Hypo vïru jiû nynì p esahuje KË, ale st le ËastÏjöÌ jsou vïry v nïkolikamilionov ch Ë stk ch. Hypo vïr 100 nabìzì Modr pyramida od 1. b ezna letoönìho roku a byla opït prvnì a je dosud jedinou stavebnì spo itelnou, kter umoûúuje Ëerpat vïr ve v öi pln ch 100 % ceny nemovitosti. Modr pyramida dosud poskytla Hypo vïr ve v öi 6,4 mld. KË. AtraktivnÌ vïrovou nabìdku doplúuje Modr pyramida kvalitnìmi sluûbami a rychlostì vy izov nì vïrov ch û dostì. OcenÏnÌ za Modrou pyramidu p evzali 11. kvïtna v Praze Guido Lohmann, p edseda p edstavenstva a Martin»uba, editel odboru marketingu a odbytu. NejlepöÌ finanënì produkty jiû Ëtvrt m rokem hodnotili finanënì experti a publicistè. P edsedou FinanËnÌ akademie byl finanënì arbitr Otakar Schlossberger. Do soutïûe ve 14 kategoriìch se letos p ihl silo celkem 142 finanënìch produkt od tèmï 50 spoleënostì. (tz) 17

18 NÁRODNÍ POLITIKA PODPORY JAKOSTI květen 2006 Důkazy o bezpečnosti a kvalitě potravin na společném trhu Evropské unie, a to ve srozumitelné a spotřebiteli přístupné formě Česká společnost pro jakost seznámila před nedávnem veřejnost s programem a cíli konference "Spolupráce organizací působících v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů", která se uskutečnila 12. dubna v Praze v budově Ministerstva zemědělství ČR. RozöÌ enìm EvropskÈ unie vznikl 1. kvïtna 2004 spoleën trh o 450 milionech spot ebitel. Uû d vno nestaëì jen vyprodukovat a nabìdnout zdravotnï nez vadnè a kvalitnì potraviny. Je nutnè o tom takè spot ebitele p esvïdëit. Strategie EvropskÈho adu pro bezpeënost potravin, ale takè n rodnìch institucì, kterè se ot zkou bezpeënosti potravin a krmiv zab vajì, je proto co nejlèpe vyuûìvat nejnovïjöì vïdeckè poznatky, p edkl dat p esvïdëivè d kazy o bezpeënosti a kvalitï potravin na spoleënèm trhu EvropskÈ unie, a to ve srozumitelnè a spot ebiteli p ÌstupnÈ formï. Z roveú pak p sobit na prvov robce, v robce potravin a obchod v tom smyslu, aby jejich vz - jemn komunikace a spolupr ce p ispìvaly k co nejlepöìmu naplúov nì poûadavk spot ebitel. Pomoci p i naplúov nì tèto strategie se rozhodla jiû v minulosti»esk spoleënost pro jakost (»SJ), mimo jinè i organizacì konference From Farm to Fork "Spolupr ce organizacì p sobìcìch v potravinovèm etïzci ve prospïch spot ebitel ", kterou po d ve spolupr ci s firmami AHOLD, MAKRO a TESCO. K diskuzi na konferenci byly p izv ny - vedle z stupc ministerstva zemïdïlstvì - i z stupci spot ebitel a podnikatelsk ch uskupenì (Potravin skè a Agr rnì komory). LetoönÌ konference volnï nav zala na loúskou konferenci From Farm to Fork 2005 "Standardy etïzc pro bezpeënost potravin jako öance pro ËeskÈ dodavatele". "CÌlem letoönì konference byla v mïna informacì a zkuöenostì o tom, jak si zìskat a udrûet spokojenèho z kaznìka," ekl Ing. Pavel Ryö nek, editel»eskè spoleënosti pro jakost. "P ÌspÏvky jednotliv ch eënìk byly zamï eny na to, jak posìlit spolupr ci mezi vöemi zainteresovan mi organizacemi a tìm p ispït k dalöìmu zlepöov - nì povïdomì Ëesk ch spot ebitel o kvalitï produkt ËeskÈho zemïdïlstvì a potravin skèho pr myslu." V robci i obchodnìci se v poslednìm obdobì musì obtìûnï vyrovn vat s adou poûadavk, kterè p ed nï stavì platnè p edpisy, poûadavky trhu i zdrav rozum. ÿeöenì problèm s kvalitou v robk je p edevöìm v rukou obchodnìch organizacì, kterè p ich zejì do p ÌmÈho kontaktu se z kaznìky. "NÏkte Ì obchodnìci se st le jeötï snaûì nal kat z kaznìky na nìzkou cenu a o kvalitu se p Ìliö nezajìmajì," sdïlil p i tèto p Ìleûitosti Doc. Ing. ZdenÏk VorlÌËek, CSc., v konn mìstop edseda Rady»R pro jakost. "Ti progresivnì jiû pochopili, ûe kvalita se v nejbliûöì budoucnosti stane z kladnìm atributem konkurenceschopnosti." RozdÌln p Ìstup se projevuje i ve vztahu obchodnìk a dodavatel. ProblÈmy s kvalitou, inovacemi Ëi bezpeënostì v robk je t eba eöit v r mci celèho etïzce v robce - zpracovatel - obchodnìk - z kaznìk. P i fungujìcì spolupr ci se otvìrajì öirokè moûnosti s pozitivnìm dopadem na z kaznìka a n slednï i na ostatnì zainteresovanè strany. "Dob e vìme, ûe vztah mezi n mi a naöimi profesion lnìmi z kaznìky stojì na d vï e," uvedl Martin Dlouh, gener lnì editel MAKRO Cash & Carry»R. "Proto obohacujeme n ö sortiment o v robky s dohledatelnostì p vodu, proto prakticky na vöech v robcìch prod van ch pod naöimi vlastnìmi znaëkami je uveden v robce Ëi dodavatel, proto iniciujeme obnovenì v roby tradiënìch Ëesk ch v robk." KromÏ obchodnìk m p ed sebou adu kol i ËeskÈ zemïdïlstvì a zpracovatelsk pr mysl. Konkurenceschopnost zemïdïlsko-potravin skèho sektoru je z visl nejen na zajiötïnì bezpeënosti a zdravotnì nez vadnosti potravin. Teprve zv öenì kvality zemïdïlsk ch a potravin sk ch produkt m ûe tomuto sektoru udrûet postavenì na st vajìcìch trzìch a otev Ìt cestu na zahraniënì trhy. Toho lze dos hnout p edevöìm realizacì spr vnè v robnì a hygienickè praxe u prvov robc a zpracovatel, optimalizacì proces a takè zìsk v nìm mezin rodnï uzn van ch certifik t EUREP GAP, HACCP, BRC, IFS, ISO (p ÌpadnÏ i ISO 14001) dle poûadavk zahraniënìch z kaznìk i tuzemsk ch prodejnìch etïzc. "»esk spoleënost pro jakost je p ipravena nabìdnout pomoc p i eöenì tïchto poûadavk. Proto nabìzìme producent m i obchodu celou ök lu vzdïl vacìch program a programy certifikace osob i proces a organizacì nejen pro zpracovatelskè z vody, ale novï i pro prvov robce a pro stravovacì sluûby," doplnil Ing. P. Ryö nek. VÌce informacì: Jak vzniká kvalita u McDonald s Kvalita je jednìm ze z kladnìch pilì podnikatelskè filozofie McDonald s. D Ìve neû se dostane hotov pokrm na pult restaurace, proch zejì jeho jednotlivè sloûky velmi n roën m systèmem pl nov nì a ÌzenÌ kvality s cìlem zajistit maxim lnì spokojenost a bezpeëì z kaznìka. McDonald s uvedl do praxe jeden z nejpromyölenïjöìch systèm ÌzenÌ kvality, kter prostupuje vöemi st dii nakl - d nì s potravinami od zemïdïlskè prvov roby p es v robu polotovar, logistiku, skladov nì a p Ìpravu pokrm v restauracìch. Velmi d leûitou sloûkou celèho procesu je sèrie preventivnìch opat enì, jejichû prost ednictvìm McDonald s p edch zì moûn m problèm m, a kter jsou integrov na do celèho systèmu dodavatelsko odbïratelsk ch vztah. SpoleËnost McDonald s pouûìv pro p Ìpravu pokrm pouze p esnï definovanè prvot ÌdnÌ suroviny. Manipulaci s nimi, jejich p ÌpravÏ a zpracov nì vïnuje mimo dnou pozornost. VeökerÈ kony jsou prov dïny podle p esnï stanoven ch specifikacì a jednotlivè kroky jsou peëlivï zaznamen v ny. To umoûúuje rychlou zpïtnou kontrolu a v p ÌpadÏ pot eby i p ijetì nezbytn ch opat enì. JednÌm z klìëov ch n stroj ÌzenÌ kvality je speci lnì program MAAP (McDonald s Agricultural Assurance Programme). Jeho cìlem je zajistit maxim lnì kvalitu a bezpeënost zemïdïlsk ch v robk, kterè slouûì jako suroviny pro p Ìpravu pokrm McDonald s. Jeho d sledn m zav dïnìm a vyuûìv nìm zìsk v McDonald s suroviny kontrolovanèho p vodu a z roveú preventivnï odstraúuje z ûivotnìho cyklu v robku neû doucì faktory. To vöe s respektem k z sad m udrûitelnèho rozvoje a z kladnìm etick m standard m. SystÈm klade mimo dnè n roky na vöechny dodavatele. McDonald s s nimi velmi zce spolupracuje na zav dïnì princip ÌzenÌ kvality. Dodavatelem surovin Ëi polotovar se m ûe st t pouze dostateënï proökolen partner, kter proöel (a pravidelnï proch zì) n roën mi audity. Pro kaûd produkt existuje nïkolik norem, kterè do detailu upravujì podmìnky v celèm dodavatelskèm etïzci. VÏtöina standard je p itom mnohem p ÌsnÏjöÌch, neû vyûadujì st vajìcì pr vnì p edpisy. ChovatelÈ zvì at musì nap Ìklad splúovat p esnï stanovenè poûadavky na druh, st Ì a kvalitu zvì at, jakoû i n roky na jejich ust jenì, zach zenì s nimi, kvalitu krmenì a spr vnï prov dïnou medikaci. DodavatelÈ masn ch surovin musì kromï dodrûov nì technicko-hygienick ch poûadavk db t na n kup kvalitnìch zvì- at podle poûadavk McDonald s, na jejich pohodu p i dopravï a n slednè manipulaci. Samoz ejmostì jsou kompletnì vyöet enì na BSE u hovïzìho dobytka a peëliv evidence jednotliv ch kus, kter umoûúuje zpïtnou dohledatelnost p vodu zvì ete ve velmi kr tkè dobï. Dodrûov nì spr vnè praxe je p edmïtem pravideln ch kontrol. TakÈ v robnì z vody musì respektovat n roën kritèria spoleënosti McDonald s. OvÏ enè suroviny jsou zde zpracov v ny v souladu s n roën mi internìmi normami spoleënosti na prvot ÌdnÌ polotovary pro p Ìpravu pokrm a n poj. V roba podlèh p ÌsnÈ hygienickè a veterin rnì kontrole nejen ze strany st tnìch org n, ale zejmèna vlastnì kontrole McDonald s a nez visl ch auditorsk ch a inspekënìch organizacì. Nezbytn m p edpokladem dodavatele je zavedenì a vyuûìv nì systèmu sledov nì kritick ch bod (HACCP). VÏtöina dodavatel je navìc certifikov na podle systèmu ÌzenÌ jakosti ISO 9000, jakoû i systèmu environmet lnìho managementu ISO V praxi to znamen, ûe zpracov nì potravin mohou prov dït pouze kvalitnï proökolenì pracovnìci v hygienicky p ÌsnÏ sledovanèm prost edì. U vöech v robk dod van ch do restauracì McDonald's musì b t zajiötïna zpïtn vysledovatelnost p vodu aû na roveú jednotliv ch surovin. V pr bïhu celèho procesu jsou produkty velmi peëlivï sledov ny a kontrolov - ny, zda odpovìdajì p edepsan m standard m. Nap Ìklad jednotlivè öarûe masa jsou bïhem v roby testov ny na grilu, kde dodavatel sleduje kvalitu propeëenì, teplotu po grilov nì, vzhled i chuù. StejnÈ parametry pravidelnï posuzuje i centr lnì laborato McDonald s ve Frankfurtu, kter hodnotì jednotlivè suroviny a porovn v dodavatele. Kaûd v robnì öarûe je p edmïtem mikrobiologickèho rozboru a produkt je uvolnïn do obïhu teprve tehdy, jsou-li ovï eny jak jeho fyzik lnï-chemickè a organoleptickè vlastnosti (chuù, tvar, v ha, tuënost, velikost atd.), tak i mikrobiologick nez vadnost. Schopnost dodavatel reagovat na poûadavky a splúovat kritèria nejenom v kvalitï je hodnocena tzv. indexem kvality dodavatele. Logistiku, skladov nì a dod v nì surovin zajiöùuje specializovan logistick spoleënost, kter disponuje öpiëkovou dopravnì a skladovacì technikou a kter, stejnï jako ostatnì dodavatelè, povinnï vyuûìv systèm HACCP. Jeho Ëinnost je pravidelnï provï ov na nez visl mi auditory. V restauraci jsou pokrmy p ipravov ny z Ëerstv ch (chlazen ch) Ëi zmrazen ch polotovar. Skladov nì surovin, jakoû i p Ìprava pokrm jsou i zde sledov ny systèmem kritick ch bod (HACCP). Pokrmy jsou p ipravov ny rychle, öetrnï (nap. grilov nì masa na hamburger trv necelou minutu) a bezpeënï. Zp sob zach zenì se surovinami a dodrûov nì technologick ch postup jsou pravidelnï ovï- ov ny vnit nìmi audity a laboratornì kontrolou. SystÈm ÌzenÌ kvality, kter spoleënost McDonald s ploönï vyuûìv, je unik tnì nejen v naöem prost edì, n brû i v evropskèm mï Ìtku. DÌky takto vynaloûenèmu silì garantuje z kaznìk m, ûe si v kterèkoliv restauraci McDonald s mohou pochutnat na kvalitnìch a zdravotnï nez vadn ch pokrmech. (tz) Témata kvality, certifikací a ochrany životního prostředí jsou stále více provázána jak mezi sebou, tak i s ostatními obory Rada»eskÈ republiky pro jakost a spoleënost CERT Kladno sezn mily ve ejnost s programem a cìli celost tnì konference ENVIRO 2006, kter se konala ve dnech dubna v KladnÏ Konference ENVIRO pat Ì jiû öest m rokem k nejv znamnïjöìm akcìm na tèma ekologie a kvality po dan m na zemì»r. äestilet tradice po d nì konference zavazuje organiz tory, aby vïnovali pozornost vûdy aktu lnìm poûadavk m potenci lnìch ËastnÌk konference jak z podnikatelskè sfèry, tak i z ve ejnè spr vy a dalöìch oblastì. Proto je program konference kaûd m rokem p izp soben aktu lnìm problèm m a informacìm, kterè na ËeskÈm trhu chybì. V letoönìm roce je to p edevöìm oblast dokladov nì kvality v robk a öetrnosti v robnìho procesu k ûivotnìmu prost edì. Nedostatky v tèto oblasti jsou st le ËastÏjöÌ p ÌËinou ne spïch Ëesk ch firem na trzìch EU. "»asto se setk v me s tìm, ûe podnikatelskè subjekty majì sice velmi vyt ÌbenÈ a konkurenceschopnè produktovè portfolio, ale nejsou schopny prok zat se sv m zahraniënìm partner m jak mkoliv uznateln m dokumentem o kvalitï," sdïlil Pavel Charv t, jednatel poradenskè spoleënosti CERT Kladno. Z sadnì problèm, kter firm m br nì vyhovït 18 poûadavk m na dokladov nì kvality a environment lnì öetrnosti v robk, vïtöinou spoëìv v nedostatku kvalitnìch informacì. Normy jakosti se u n s i v EU vyvìjejì velmi dynamicky. NavÌc jsou n roky v jednotliv ch Ëlensk ch zemìch EU rozdìlnè. Proto neust le vzr st v znam informacì poskytovan ch poradensk mi firmami a takè specializovan mi konferencemi, mezi kterè pat Ì i ENVIRO. "TÈmata kvality, certifikacì a ochrany ûivotnìho prost edì jsou st le vìce prov z na jak mezi sebou, tak i s ostatnìmi obory", ekl u p Ìleûitosti kon nì konference Doc. Ing. ZdenÏk VorlÌËek, CSc., v konn mìstop edseda Rady»R pro jakost. "Proto v r mci N rodnì politiky podpory jakosti podporujeme aktivity, kterè tyto problèmy eöì komplexnï. A konference ENVIRO takov eöenì nabìzì." Mottem konference ENVIRO 2006 bylo "IntegrovanÈ systèmy ÌzenÌ - cesta k minimalizaci rizik v podnik nì". Nedostatek informacì v oblasti ochrany ûivotnìho prost edì Ëi povinn ch certifikacì m ûe vèst nejen k vysok m hospod sk m ztr t m, ale i k tvrd m sankcìm ze strany org n st tu Ëi EU, kterè mohou v extrèmnìm p ÌpadÏ ohrozit samotnou existenci organizace. Je z ejmè, ûe takov m situacìm je lèpe p edch - zet. Proto byla v letoönìm roënìku diskutov na i takov tèmata, jako zkuöenosti s implementacì poûadavk revidovanè normy EN ISO 14001, kvalita ÌzenÌ, ÌzenÌ rizik apod. MotivacÌ k Ëasti na konferenci vöak nejsou pouze hrozby sankcì Ëi ztr t z ekologick ch hav riì. Vyhled v nì kvalitnìch a ekologicky öetrn ch v robk, kterè je v p vodnìch zemìch "patn ctky" jiû naprostou samoz ejmostì, pomalu zapouötì svè ko eny i u n s. Spot ebitelè si zaëìnajì uvïdomovat, ûe cena nenì jedin m parametrem, kter by mïl rozhodovat o n kupu zboûì. I kdyû odpovïdnost k ûivotnìmu prost edì u n s jeötï nenì prioritou, na kvalitu se dìv st le vìce z kaznìk. TÌm vznikajì i novè n roky na v robce, aby kvalitu zboûì dokl dali - pokud moûno nez visl mi - certifik ty kvality. Tato tendence je - po adï skand l z podzimu loúskèho roku - nejsilnïjöì u potravin. I proto je cel jedna sekce konference vïnovan pr vï bezpeënosti a kvalitï potravin, zejmèna novè normï ISO 22000:2005. "Spot ebitel na trhu hled kvalitnì v robky, ale v adï p Ìpad je neumì rozpoznat.»asto to ani nenì - bez vyuûitì laborato Ì a zkuöeben - moûnè," ekl Ing. Pavel Ryö nek, editel»eskè spoleënosti pro jakost. "Nez vislè certifik ty a znaëky kvality na v robcìch jsou tak mnohdy jedin m vodìtkem, na kterè se m ûe spot ebitel p i v bïru spolehnout." D leûitou souë stì ENVIRO byla i konference PoradenstvÌ ËastnÌk m by mïla zprost edkovat aktu lnì poznatky o v voji poradenstvì v tuzemsku i ve svïtï a informovat je o ËinnÈ podpo e profesionalizace poradenstvì formou mezin rodnì certifikace CMC. "ChtÏli bychom p edstavit poradenstvì jako metodu zkvalitúov nì vöeobecn ch praktik v podnikatelskèm i ve ejnèm sektoru a p edevöìm jako profesi, kter chce dos hnout vysokè kvality u poskytovan ch sluûeb p i zachov nì etick ch princip," dodal Pavel Charv t.

19 květen 2006 NÁRODNÍ POLITIKA PODPORY JAKOSTI Vodítko pro spotřebitele, pomoc firmám V české republice je 17 ověřených značek kvality Rada České republiky pro jakost a Řídící výbor Programu Česká kvalita koncem března oznámily přijetí nových značek do Programu Česká kvalita. Do programu byly přijaty značky "Nábytek" a "SZUTEST - Product tested". Program Česká kvalita tak nyní sdružuje již 17 důvěryhodných a ověřených značek kvality. Program»esk kvalita p ijala vl da»eskè republiky sv m usnesenìm Ë. 685 ze dne 26. Ëervna CÌlem programu je vytvo it jednotn systèm, kter umoûnì zviditelnit d vïryhodnè a nez vislè znaëky kvality, kterè jsou zaloûenè na objektivnìm ovï ov nì kvality v robk nebo sluûeb t etì stranou (akreditovanou zkuöebnou), a vylouëit znaëky bez vypovìdacì schopnosti, kterè jsou jako informace pro spot ebitele pouze zav dïjìcì. N roën m v bïrem prov dïn m ÿìdìcìm v borem Programu»esk kvalita spïönï proölo jiû 17 znaëek kvality. MnohÈ vöak uspïly aû potè, co zp Ìsnily podmìnky pro udïlov nì tak, aby vyhovïly vöem poûadavk m programu. "ÿìdìcì v bor je velmi d sledn a p Ìsn p i posuzov nì p ijìman ch znaëek, ale dle mèho n zoru je to dob e," zmìnil Ing. Pavel Ryö nek, mìstop- edseda ÿìdìcìho v boru Programu»esk kvalita: "Pokud bychom kritèria zmïkëovali, jak mnozì poûadovali, zìskali bychom jen dalöì znaëky bez v znamu a bez d vïryhodnosti. A takov ch je na naöem trhu i tak vìc neû dost." JednotlivÈ znaëky kvality p ijatè do programu zahrnujì öirokè spektrum v robk a sluûeb od oznaëenì certifikovanè dïtskè obuvi aû po spolehlivè internetovè obchody. "TÏöÌ n s, ûe novï p ijatè znaëky v Programu»esk kvalita budou oslovovat tèmï vöechny spot ebitele," usoudil Doc. ZdenÏk VorlÌËek, v konn mìstop edseda Rady»R pro jakost: "Jak n bytek, tak pr myslovè v robky pat Ì ke zboûì, kterè pot ebujì asi vöichni obëanè. A budou-li mìt v obchodech na v bïr zboûì s nez visle ovï enou kvalitou, urëitï jim to ulehëì rozhodov nì p i n kupu. A to je jeden z hlavnìch cìl tohoto programu." Aû do konce loúskèho roku nebylo oznaëov nì ocenïn ch v robk a sluûeb logem»esk kvalita povinnè. To se od 1. ledna 2006 zmïnilo, takûe by se spot ebitelè mïli setk vat s takto oznaëen mi produkty st le ËastÏji, navìc bude sortiment v robk rozöì en o novï p ijatè znaëky - "N bytek" a "SZUTEST - Product tested". P edstavenì nov ch znaëek p ijat ch do Programu»esk kvalita: N bytek...pro které je profesionální a kvalitní poskytování sociálních služeb samozřejmostí Rada»eskÈ republiky pro jakost a z stupci Ëasopisu Soci lnì pèëe koncem dubna ozn mili v sledky 1. roënìku soutïûe o Ceny kvality v soci lnì pèëi. Ceny, kterè byly udïleny v öesti ze sedmi kategoriì, byly vìtïz m p ed ny na slavnostnìm veëeru v Top Hotelu Praha. Cena kvality v soci lnì pèëi je soutïûnì projekt urëen subjekt m poskytujìcìm soci lnì pèëi terènnì nebo residenënì. kolem soutïûe je v celost tnìm mï Ìtku najìt, vyzvednout a n leûitï ocenit vynikajìcì jednotlivce, skupiny (pracovnì t my a kolektivy), pro kterè je profesion lnì a kvalitnì poskytov nì soci lnìch sluûeb samoz ejmostì. Z mïrem soutïûe je najìt a podpo it ty jednotlivce a instituce, kte Ì poskytujì odbornè, bezpeënè a individu lnì soci lnì sluûby uûivateli, a takè ty, kte Ì sv m p Ìstupem k pr ci potvrzujì, ûe kvalita je p edevöìm v lidech, jejich ochotï respektovat pot eby a p nì klienta, ale takè pracovat na svèm osobnostnìm rozvoji, na svèm vzdïl nì, na tvorbï a rozvoji vztah na pracoviöti a mnoha jin ch aspektech pr ce. "Po loúskèm pilotnìm roënìku ceny, na kterèm jsme si ovï ili spr vnost nastavenì vöech kritèriì hodnocenì, se poda ilo spïönï uspo dat i ofici lnì 1. roënìk ceny," ekla MUDr. Jana Brad Ëov, vydavatelka Ëasopisu Soci lnì pèëe a hlavnì organiz torka soutïûe. "Vzali jsme ZnaËka»esk kvalita - N bytek umoûnì laickè ve ejnosti identifikovat jednoduöe a jednoznaënï v robek, kter byl p ezkoum n nez - vislou kvalifikovanou institucì z hlediska jeho kvality, uûitnè hodnoty a bezpeënosti. Sou- ËasnÏ m znaëka slouûit jako identifik tor»eskèho n bytku na trzìch mimo»eskou republiku. "ZnaËka»esk kvalita - N bytek garantuje spot ebiteli, ûe oznaëen v robek splúuje poûadavky danè obecnï z vazn mi p edpisy a ûe jeho vlastnosti jsou lepöì nebo alespoú srovnatelnè s nabìdkou kvalitnìch tuzemsk ch a zahraniënìch v robk na ËeskÈm trhu," sdïlil Ing. Martin»udka, prezident Asociace»esk ch n bytk (A»N). "Potvrzuje, ûe oznaëen v robek splúuje poûadavky technick ch norem, p ÌpadnÏ dalöìch poûadavk stanoven ch pro jeho ovï ov nì akreditovanou zkuöebnou". OvÏ ov nì kvality v robk se prov dì ve dvou rovin ch: Nejd Ìve jsou akreditovanou laborato Ì provï eny mechanickè vlastnosti, funkënì roveú a povrchov prava v robku a potè posoudì hodnotitelsk komise A»N roveú estetick ch a uûitn ch vlastnostì, kvalitu provedenì, moûnosti drûby, roveú znaëenì a balenì a v neposlednì adï i kompletnost a srozumitelnost pr vodnì dokumentace pro z kaznìka. D le je p i posuzov nì p ihlèdnuto i k tomu, jak v roba a uûìv nì v robku zatïûuje ûivotnì prost edì, vëetnï posouzenì energetickè n roënosti v roby. ZnaËka m ûe b t prop jëena pouze v robk m vyroben ch subjektem registrovan m v»eskè republice ve smyslu platn ch pr vnìch p edpis. SZUTEST - Product tested Tato znaëka je souë stì certifikaënìho systèmu StrojÌrenskÈho zkuöebnìho stavu (SZ ). T k se vöech v robk, kterè spadajì do oblasti akreditace SZ, s.p., tzn. vöech tïch, kterè je moûno v SZ, s.p. za stanoven ch podmìnek zkouöet. Budeme se s nì tedy setk vat nap. u obr bïcìch stroj, ruënìho elektrickèho a neelektrickèho n adì, plynov ch spot ebië, spor - k, kotl, elektrotechnick ch v robk, zabezpe- ËovacÌ techniky, sportovnìch pot eb, n bytku, jìzdnìch kol, vybavenì fitness center, n dobì apod. "U v robku, kter je touto znaëkou oznaëen, je z ruka, ûe jeho vlastnosti byly provï eny v laborato Ìch SZ s.p. a ûe splúuje poûadavky na bezpeënost a kvalitu," informoval Ji Ì Malach, editel z vodu StrojÌrenskÈho zkuöebnìho stavu, kter znaëku udïluje. "St lost vlastnostì tïchto v robk se kontroluje v pravideln ch intervalech p Ìmo v prostor ch v robce tak, aby bylo zaru- Ëeno, ûe tyto vlastnosti jsou shodnè s vlastnostmi v robk v dobï certifikace." V robce, kter o tuto znaëku zaû d, musì p edloûit p Ìsluön poëet vzork v robku. Tyto v robky jsou potom v SZ s.p. podrobeny p Ìsluön m zkouök m, kterè se t kajì bezpeënosti, jakosti, ûivotnosti a dalöìch vlastnostì, kterè jsou stanoveny Ëesk mi nebo evropsk mi p edpisy, nebo jsou stanoveny t mem odbornìk SZ s.p. Na z kladï uveden ch zkouöek je zpracov n protokol, kter obsahuje vöechny v sledky zkouöek a dalöì pot ebnè daje. SouË stì posouzenì je i kontrola v roby u v robce. Pokud jsou v sledky vöech zjiötïnì vyhovujìcì, je v robci v vahu i p ipomìnky poskytovatel soci lnì pèëe, takûe jsme p esvïdëeni, ûe letoönì roënìk je skuteënï prestiûnì a objektivnì p ehlìdkou tïch nejlepöìch." VlastnÌ soutïû probìhala v nïkolika etap ch. Do konce Ìjna 2005 mïly obecnì, mïstskè a krajskè ady, organizace soci lnì pèëe a uûivatelè soci lnì pèëe moûnost nominovat soutïûìcì do jednotliv ch kategoriì. Vöichni soutïûìcì museli do konce prosince 2005 vyplnit sebehodnotìcì dotaznìky, ve kter ch podrobnï popsali metody a v sledky svè pr ce. V pr bïhu ledna a nora byly informace obsaûenè v tïchto dotaznìcìch statisticky zpracov ny SduûenÌm pro Cenu»R za jakost (SCJ) a na z kladï jeho v sledk byli vybr ni semifinalistè soutïûe. U nich provedli inspekto i SCJ mìstnì öet enì, kde veökerè informace ovï ili. V b eznu posoudila odborn jury v sledky vöech öet enì a urëila vìtïze a finalisty soutïûe. V 1. roënìku Ceny kvality v soci lnì pèëi zvìtïzili v jednotliv ch kategoriìch: Cena kvality pro poskytovatele soci lnìch sluûeb pro seniory Domov d chodc - Onöov - p ÌspÏvkov organizace Cena kvality pro poskytovatele soci lnìch sluûeb pro dïti udïlen certifik t, kter mu umoûúuje znaëit svè v robky znaëkou SZUTEST. ZnaËka je udïlov na na jeden rok a v p ÌpadÏ poruöenì stanoven ch povinnostì nebo v p ÌpadÏ zhoröenì vlastnostì v robku je opr vnïnì znaëit v robky touto znaëkou v robci odejmuto. Program»esk kvalita CÌle Programu»esk kvalita Zlepöit informovanost spot ebitel o znaëk ch kvality na ËeskÈm trhu. Poskytnout spot ebitel m n vod, jak nakupovat s minim lnìm rizikem kvalitnì v robky a sluûby. D t spot ebitel m jasnè vodìtko k v bïru, navìc garantovanè vl dou»r. Podpo it dom cì firmy, kterè d vajì p ednost kvalitnì produkci. Umoûnit i menöìm a st ednìm firm m s kvalitnì produkcì proniknout na trh. Umoûnit tïmto firm m vyuûitì loga Programu»esk kvalita jako n hrady za n kladnè a ËasovÏ n roënè zavedenì vlastnì obchodnì znaëky. ZavÈst jednotn systèm d vïryhodn ch zna- Ëek. Odliöit znaëky podloûenè nez visl m ovï ov nìm a pravideln mi kontrolami od "faleön ch" znaëek, kterè nic nevyjad ujì a pouze matou spot ebitele. P ÌsnÈ z sady programu toto odliöenì zaruëujì. Zlepöit öance Ëesk ch firem v zahraniëì. ZnaËky kvality majì v zahraniëì mnohem vïtöì prestiû neû u n s. ZÌsk nì znaëky kvality s vl dnì garancì je dobr m doporuëenìm pro spïch na zahraniënìm trhu. cena nebyla udïlena Cena kvality pro poskytovatele soci lnìch sluûeb pro osoby se zdravotnìm postiûenìm Diakonie C»E - st edisko Radost v MerklÌnÏ Cena kvality pro poskytovatele soci lnìch sluûeb pro osoby ohroûenè soci lnìm vylou- ËenÌm ObËansk poradna PlzeÚ Osobnost roku v soci lnìch sluûb ch Doc. PhDr. Ji Ì Jankovsk, Ph.D. - DÏtskÈ centrum Arpida -»eskè BudÏjovice Cena sympatie Dva vìtïzovè: AntonÌn Valenta - Domov d chodc Buchlovice Blanka» slavov - Vincentinum - stav soci- lnì pèëe äternberk Cena ministra pr ce a soci lnìch vïcì za kreativnì p Ìstup k transformaci soci lnìch sluûeb MÏstsk Ë st Praha 10 Cena kvality v soci lnì pèëi je souë stì N rodnì politiky podpory jakosti. Pat Ì k program m, ve kter ch jsou oceúov ni ti nejlepöì z oblasti v robk a sluûeb (Program»esk kvalita), komerënìch spoleënostì (N rodnì cena za jakost), organizacì ve ejnè spr vy (od r Program»esk kvalita garantuje spot ebitel m: Kvalitu v robku (sluûby) ovï ila nez visl zkuöebna - nestaëì, ûe v robce prohl sì produkt za kvalitnì. Renomovan nez visl zkuöebna musì jeho kvalitu provï it a potvrdit, kvalita je pr bïûnï kontrolov na - dodrûov - nì kvality je kontrolov no. V p ÌpadÏ poruöenì pravidel je znaëka odebr na, je ovï ov na spokojenost z kaznìk s v robkem Ëi sluûbou - z kaznìci jsou dotazov ni, jak jsou spokojeni s v robkem Ëi sluûbou. Pokud jsou z kaznìci nespokojeni, je znaëka odebr na, Program»esk kvalita je garantov n vl dou»r - Program byl p ijat usnesenìm Vl dy»r. Na jeho objektivitu a nestrannost dohlìûì ÿìdìcì v bor, sloûen ze z stupc spot ebitelsk ch organizacì, Hospod skè komory»r, org n st tnì spr vy, Rady»R pro jakost a»eskè spoleënosti pro jakost. Program»esk kvalita je jedin m programem oznaëov nì kvalitnìch v robk a sluûeb v»r vyûadujìcìm opravdu nez vislè ovï ov nì kvality ocenïn ch produkt. Program»esk kvalita vöak nenì jen vodìtkem pro spot ebitele. Podnikatel m d v moûnost, aby poskytli sv m z kaznìk m objektivnì z ruku kvality a odliöili se od konkurence. Obzvl ötï pro novè a menöì firmy m ûe b t cestou k proniknutì na novè trhy bez n kladnè reklamy. Z ruky objektivity Programu»esk kvalita Garantem objektivity, nez vislosti a nestrannosti systèmu je ÿìdìcì v bor. Jeho Ëleny jsou z stupci org n st tnì spr vy (9 Ëlen ), spot ebitelsk ch organizacì (3), spr vc znaëek (2), Rady»R pro jakost (1) a»eskè spoleënosti pro jakost (1). V jeho Ëele stojì prezidentka Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r Ing. Helena PÌskovsk. K byly v Programu»esk kvalita zaregistrov ny znaëky: N bytek (n bytek s ovï enou kvalitou), SZUTEST - product tested (nez visle provï enè pr myslovè v robky), PodporovanÈ zamïstn v nì (sluûba splúujìcì standardy PZ), KvalitnÌ a bezpeën a mont û (mont û elektrick ch za ÌzenÌ), EäV (ekologicky öetrnè v robky),»sn Test (v robek splúuje podmìnky»sn), Czech Made (kvalitnì zboûì a sluûby), ES» (bezpeënè elektrickè spot ebiëe), QZ - zaru- Ëen kvalita (textilnì v robky a sluûby pr delen a ËistÌren), ZdravotnÏ nez vadn obuv - Bota pro Vaöe dìtï "éirafa" (certifikovan obuv pro dïti), Pyramida bezpeënosti (posouzenì kvality z mk a zabezpeëovacìch za ÌzenÌ), CG (v robky pro plyn renstvì), PeËeù jakosti (sluûba ovï ujìcì kvalitu ojet ch voz ), Program kvality Tesco (v robky prod vanè v supermarketech Tesco s nadstandardnì kvalitou), OOPP (osobnì ochrannè pracovnì pom cky), Certifikovan e-obchod (provï enè internetovè obchody), Metro Quality (potravin skè v robky pro hotely, restaurace a catering v sìti Makro). Program»esk kvalita vych zì ve sv ch z sad ch z obdobnèho jednotnèho systèmu znaëek kvality, kter v SRN spïönï funguje jiû desìtky let. (tz) Plovoucí zahraniční kanceláře CzechTrade pokraëov nì ze strany 15 Agentura CzechTrade se podìlì na p ÌpravÏ tïchto program - nìûe je zmìnïn n vrh ËeskÈ strany, kter musì ofici lnï jeötï schv lit Evropsk komise. Program je zamï en na systematickè poradenstvì v oblasti mezin rodnìho obchodu realizovanè p Ìmo ve firmï. Program umoûnì firmï realizovat poradenstvì v oblasti rozvoje lidsk ch zdroj pro mezin rodnì obchod, zpracov nì pl nu marketingov ch aktivit na zahraniënìch trzìch a efektivnì Ëinnost obchodnìho oddïlenì se vztahem k zahraniëì. Celkem bude prost ednictvìm agentury CzechTrade v pr bïhu 7 let alokov no p ibliûnï 6 miliard korun v r mci n sledujìcìch program : SpecializovanÈ veletrhy a mise v zahraniëì, TrÈninkov centra, Internacionalizace a Marketing, kter jako jedin pokraëuje jiû ze st vajìcìho tzv. programovacìho obdobì (v r mci tohoto programu bylo jiû v tomto programovacìm obdobì prozatìm schv leno k realizaci 278 projekt v hodnotï 160 mil. KË). (tz) v r mci N rodnì ceny za jakost) a ady dalöìch. "»asto se setk v m s ot zkou, zda v bec m smysl vyhlaöovat soutïûe a programy na oce- Úov nì tïch nejlepöìch," ekl Doc. Ing. ZdenÏk VorlÌËek, CSc., v konn mìstop edseda Rady»R pro jakost. "J jsem p esvïdëen, ûe to smysl m. V dobï, kdy jsou mèdia zaplnïna p ev ûnï negativnìmi p Ìklady, je t eba uk zat, ûe existujì lidè a firmy, kterè svou pr ci dïlajì dob e, a ûe jich je ve skuteënosti naprost vïtöina. A musìme takè Ìct tïm nejlepöìm, ûe si jejich pr ce v ûìme a ûe ji oceúujeme. A v neposlednì adï je naöìm kolem objektivnï informovat obëany - spot ebitele, kterè v robky a sluûby jsou kvalitnì, kde na nï ËekajÌ kompetentnì ednìci a od koho se - v p ÌpadÏ pot eby - doëkajì kvalitnìch sluûeb soci lnì pèëe." (tz npj) 19

20 KOMORA AUDITORŮ ČR květen 2006 Auditoři pro vaši jistotu Aplikace mezinárodních auditorských standardů v České republice Auditorské standardy jsou profesní předpisy, které upravují postupy auditorů při poskytování auditorských služeb, jež jsou definovány zákonem o auditorech. Tento zákon ustavuje profesi auditora jako samosprávnou profesi, která nese i odpovědnost za tvorbu profesních standardů. Jelikož však auditoři nepůsobí v izolovaném prostředí, samozřejmě se do jejich práce promítá mezinárodní vývoj. Stejně tak jako se v praxi čím dále tím více prosazují mezinárodní účetní standardy, jejichž aplikace zajišťuje porovnatelnost údajů vykazovaných jednotlivými podniky, stejně tak je třeba zajistit i srovnatelné ověřování těchto údajů. Logickým výsledkem tohoto vývoje proto je i vytváření celosvětově uznávaných pravidel pro audit účetních závěrek i ostatní ověřovací služby. Těmito pravidly jsou mezinárodní auditorské standardy, které vydává Mezinárodní federace účetních známá pod zkratkou IFAC. Mezin rodnì auditorskè standardy (ISA) se staly od i z kladnìmi profesnìmi standardy Komory auditor»eskè republiky. O jejich p ijetì rozhodla Rada Komory jiû na podzim roku 2003 a n sledujìcì obdobì pak bylo vïnov no p ÌpravÏ na jejich aplikaci. ISA byly postupnï p eloûeny a poprvè byly publikov ny na podzim N sledovalo obdobì anal z dopad jejich plnè aplikace v naöem pr vnìm prost edì. V sledkem tohoto procesu bylo vytvo enì aplikaënìch doloûek, kterè up esúujì uplatnïnì nïkter ch standard ve vazbï na specifickè poûadavky naöì legislativy. Mezin rodnì auditorskè standardy se ËlenÌ do tïchto skupin: Mezin rodnì standardy pro ÌzenÌ kvality (ISQC), Mezin rodnì standardy pro audity a provïrky historick ch finanënìch informacì (ISA) a pokyny pro praxi (IAPS), Mezin rodnì standardy pro jinè ovï ovacì zak zky neû audit a provïrka historick ch finanënìch informacì (ISAE), Mezin rodnì standardy pro souvisejìcì sluûby (ISRS). NejpoËetnÏjöÌ skupinu standard tvo Ì standardy pro audit ËetnÌ z vïrky, jejichû principy je vöak moûnè uplatúovat i p i ovï ov nì dalöìch skuteënostì. Audit ËetnÌ z vïrky Vzdělávání otevírá X možností StavebnÌ z kon a p edpisy navazujìcì a souvisejìcì v praxi 20 CÌlem auditu ËetnÌ z vïrky je umoûnit auditorovi - na ËetnÌ jednotce nez vislèmu odbornìkovi - vyj d it n zor, zda je ËetnÌ z vïrka sestavena v souladu s deklarovan m r mcem ËetnÌho v kaznictvì. Auditor tedy p i auditu posuzuje p edevöìm ËetnÌ z vïrku tj. finanënì informace, kterè o sobï prezentuje ËetnÌ jednotka. Jeho zpr va, ve kterè je formulov n n zor auditora na ËetnÌ z vïrku, je pak urëena vöem potenci lnìm uûivatel m ËetnÌ z vïrky. Z kon o ËetnictvÌ ukl d ËetnÌm jednotk m povinnost zve ejúovat ËetnÌ z vïrku, vybranè subjekty majì za povinnost nechat svou ËetnÌ z vïrku p ed jejìm zve- ejnïnìm ovï it auditorem. ËetnÌ jednotka ve svè ËetnÌ z vïrce prezentuje nejen informace o tom, jak hospoda ila v ËetnÌm obdobì, ale i informace o tom, jak majetek ËetnÌ jednotka ke dni sestavenì ËetnÌ z vïrky vlastnì (jak jsou jejì aktiva), jak je jejì vlastnì kapit l a jejì z vazky (jak jsou jejì pasiva). Prezentace aktiv a pasiv v ËetnÌ z vïrce je z visl na zp sobu jejich ocenïnì, a proto ovï ov nì spr vnosti ocenïnì tvo Ì podstatnou Ë st auditorsk ch postup p i auditu ËetnÌ z vïrky. Auditor p i auditu ËetnÌ z vïrky pracuje s pojmem v znamnosti a zkoum p edevöìm informace a tvrzenì, kter jsou z hlediska ËetnÌ z vïrky v znamn. Vöechny ovï ovanè informace podrobuje auditor procesu shromaûôov nì d kaz, kterè n slednï vyhodnotì s cìlem zìskat p imï enou jistotu, ûe ovï ovanè informace jsou spr vnè. Princip p imï enè jistoty uzn v existenci rizika tzv. auditorskèho rizika, ûe v rok auditora nebude vhodn. Auditor je vöak povinen TERMÕN: PÿEDN äõ: stav. Ji Ì Doleûal (Ministerstvo pro mìstnì rozvoj»r - z stupce editele odboru stavebnìho du, vedoucì technickèho oddïlenì; spoluautor novel stavebnìho z kona a prov dïcìch vyhl öek k nïmu) PROGRAM: zemnì rozhodov nì a stavebnì d, p ehled p edpis a novinek. K D: CENA: KË (vëetnï 19% DPH) Z kon o zamïstnanosti - aktu lnì a komplikovanè ot zky z praxe TERMÕN: PÿEDN äõ: JUDr. Ladislava Steinichov (MPSV»R - editelka odboru metodiky a spr vnìho ÌzenÌ; specialistka na problematiku zamïstnanosti) K D: CENA: KË (vëetnï 19% DPH) ProcviËujte s n mi - DPH, ËetnÌ p Ìklady z praxe a jejich daúovè souvislosti pro rok 2006 TERMÕN: a Semin eöì ËetnÌ p Ìpady, jejichû spr vnè eöenì nenì na prvnì pohled obsaûeno v û dnèm p edpise. PÿEDN äõ: Ing. Eva Krekulov (daúov poradkynï, Ëlen sekce DPH p i KDP»R), Eva Z rubov (daúov poradce Ë. 045, bilanënì ËetnÌ) K D: CENA: KË (zv hodnïn cena p i Ëasti na obou semin Ìch, vëetnï 19% DPH) ZAPIäTE SI DO DI ÿe, I V L TÃ JSME TU PRO V S! LetnÌ ökola myölenì a komunikace TERMÕN: PÿEDN äõ: Ing. Eva Holoubkov (Ëlenka lektorskèho t mu 1. VOX a. s.) K D: CENA: KË (vëetnï 19% DPH) Ëto a danï aneb ökolìme se v p ÌrodÏ - IV. roënìk TERMÕN: MÕSTO: SPORTHOTEL K cov, V H jku 307, K cov PÿEDN äõ: Ing. Ji Ì KlÌma ( ËetnÌ a daúov poradce, Ëlen P edstavenstva SdruûenÌ ËetnÌch a daúov ch poradc ) Ing. Ivana Pila ov (daúov poradkynï, auditorka, Ëlenka Rady KA»R) Ing. Jana Sk lov (partner Horwath TPA Notia, auditorka, Ëlenka Prezidia Komory daúov ch poradc ) K D: CENA: KË (vëetnï 19% DPH a celodennìho obëerstvenì) PODROBN PROGRAM a MÕSTO KON NÕ vöech kurz a semin vzdïl vacì spoleënosti 1. VOX a.s. naleznete na Vaöe dotazy v m r di zodpovìme na informaënì lince napl novat a provèst audit tak, aby toto riziko snìûil na p ijatelnï nìzkou roveú. Mezin rodnì standardy pro audit ËetnÌ z vïrky Standardy pro audit ËetnÌ z vïrky jsou rozëlenïny do skupin, kterè tematicky eöì vûdy urëitou etapu procesu auditu. PrvnÌ skupinu tvo Ì standardy upravujìcì vöeobecnè principy a celkovou odpovïdnost. Jedn se o tyto standardy: ISA 200 CÌle a obecnè principy auditu ËetnÌ z vïrky (cìl - vyj d enì n zoru, zda je ËetnÌ z vïrka sestavena v souladu s deklarovan m r mcem ËetnÌho v kaznictvì; obecnè principy dodrûov nì EtickÈho kodexu, dodrûov nì profesnìch standard, profesion lnì skepticismus, koncept p imï enè jistoty; auditorskè riziko, v znamnost; odpovïdnost vedenì za ËetnÌ z vïrku, odpovïdnost auditora za v rok), ISA 210 PodmÌnky auditnìch zak zek (dohodnutì podmìnek zak zky; smlouva na audit; zmïny zak zky), ISA 220R ÿìzenì kvality u audit historick ch finanënìch informacì (odpovïdnost vedenì auditorskè spoleënosti za zajiötïnì kvality p i prov dïnì auditorsk ch zak zek; p ijìm nì zak zek; jmenov nì t mu pro zak zky, partner odpovïdn za zak zku, ÌzenÌ pracì na zak zce; provïrka ÌzenÌ kvality), ISA 230R Dokumentace (spis auditora a jeho obsah; nakl d nì se spisem a jeho archivace), ISA 240 Postupy auditor p i posuzov nì moûn ch podvod p i auditu ËetnÌ z vïrky (charakteristika podvodu, odpovïdnost vedenì a osob povï en ch ÌzenÌm; odpovïdnost auditora za odhalenì v znamn ch nespr vnostì zp soben ch podvodem; postupy vyhodnocov nì rizik podvodu; reakce na v skyt rizika podvodu; komunikace s vedenìm a osobami povï en mi ÌzenÌm ËetnÌ jednotky), ISA 250 P ihlìûenì k z kon m a na ÌzenÌm p i auditu ËetnÌ z vïrky (vliv nedodrûov nì z kon na ËetnÌ z vïrku; odpovïdnost vedenì; posuzov nì nedodrûov nì z kon auditorem; auditorskè postupy p i odhalenì nedodrûov nì z kon ; ozn menì p Ìpad nedodrûenì z kon ), ISA 260 P ed v nì informacì o z leûitostech auditu osob m povï en m ÌzenÌm ËetnÌ jednotky (povinnost auditora p ed vat informace o z leûitostech auditu osob m povï en m ÌzenÌm ËetnÌ jednotky; zachov nì mlëenlivosti). DalöÌ skupinu ISA tvo Ì standardy zamï enè na hodnocenì rizik a reakce na vyhodnocen rizika p i auditu ËetnÌ z vïrky. Do tèto skupiny pat Ì tyto standardy: ISA 300 Pl nov nì auditu ËetnÌ z vïrky (stanovenì strategie zak zky, sestavenì pl nu auditu; dokumentace; problematika prvnìho auditu), ISA 315 Znalost ËetnÌ jednotky a jejìho prost edì a vyhodnocenì rizik v skytu v znamnè nespr vnosti (charakteristika ËetnÌ jednotky a znalost jejìho prost edì; postupy vyhodnocov nì rizik; vnit nì kontrola; informaënì systèmy ËetnÌho v kaznictvì; p ed v nì informacì; dokumentace), ISA 320 V znamnost z hlediska auditu (v znamnost a jejì vztah k auditorskèmu riziku; hodnocenì dopadu nespr vnostì), ISA 330 Postupy prov dïnè auditorem v reakci na vyhodnocen rizika (auditorskè postupy prov dïnè v reakci na riziko v znamnè nespr vnosti tvrzenì; stanovenì ËasovÈho r mce a rozsahu auditorsk ch postup ; testy spolehlivosti vnit nìch kontrol; testy vïcnè spr vnosti; posouzenì dostateënosti a vhodnosti zìskan ch d kaznìch informacì), ISA 402 ZvaûovanÈ skuteënosti t kajìcì se subjekt vyuûìvajìcìch sluûeb servisnìch organizacì (vliv zpracov nì ËetnictvÌ externì organizacì; dopad na vnit nì kontroly; zpr va auditora servisnì organizace). Samostatnou skupinu ISA tvo Ì standardy vïnovanè d kaz m p i auditu a jejich zìsk v nì. Tuto oblast eöì n sledujìcì standardy: ISA 500 D kaznì informace (dostateënost a vhodnost d kaznìch informacì, postupy zìsk v nì d kaznìch informacì), ISA 501 D kaznì informace - dalöì aspekty t kajìcì se specifick ch poloûek (fyzickè inventury, postupy souvisejìcì se soudnìmi spory a ûalobami, oceúov nì a zve ejúov nì dlouhodob ch finanënìch investic, informace o segmentech), ISA 505 ExternÌ konfirmace (tvrzenì, jeû jsou p edmïtem externìch konfirmacì, pozitivnì a negativnì konfirmace, mechanismus zìsk - v nì konfirmacì, spolehlivost), ISA 510 Audit v prvnìm ËetnÌm obdobì zak zky - poë teënì z statky (specifika prov dïnì auditu v prvnìm ËetnÌm obdobì, auditorskè postupy; dopady na z vïry z auditu a v rok auditora), ISA 520 AnalytickÈ postupy (analytickè postupy p i vyhodnocov nì rizik, analytickè postupy p i testech vïcnè spr vnosti, analytickè postupy p i formulov nì z vïru z auditu), ISA 530 V bïr vzork a dalöì zp soby testov nì (v bïr testovan ch poloûek, velikost vzorku, prov dïnì auditorsk ch postup, charakter a p ÌËiny chyb, projekce chyb, hodnocenì v sledk ), ISA 540 Audit ËetnÌch odhad (charakter odhad, rozbor a ovï ov nì postup pouûit ch vedenìm, pouûitì nez vislèho odhadu, vyhodnocenì v sledk auditorsk ch postup a posouzenì p imï enosti odhad ), ISA 545 Audit ocenïnì re lnou hodnotou a jejìho vykazov nì (porozumïnì procesu ocenïnì, vyhodnocenì vhodnosti ocenïnì a jejìho vykazov nì, vyuûitì pr ce experta, postupy zamï enè na rizika vzniku v znamnè nespr vnosti, tvorba nez visl ch odhad pro Ëely ovï enì, komunikace s osobami povï en mi ÌzenÌm), ISA 550 PropojenÈ osoby (existence a zve ejnïnì propojen ch osob, transakce s propojen mi osobami), ISA 560 Ud losti po datu ËetnÌ z vïrky (ud - losti p ed zve ejnïnìm a po zve ejnïnì ËetnÌ z vïrky), ISA 570 P edpoklad nep etrûitèho trv nì ËetnÌ jednotky (povinnosti vedenì, povinnosti auditora, pl nov nì postup a vyhodnocov nì rizik, auditorskè postupy v p ÌpadÏ ohroûenì p edpokladu nep etrûitèho trv nì ËetnÌ jednotky, dopady na v rok auditora), ISA 580 Prohl öenì vedenì k auditu (prohl - öenì jako d kaznì informace, n leûitosti prohl öenì, postupy p i odmìtnutì prohl öenì). Sv pravidla m i vyuûìv nì pr ce jin ch odbornìk p i auditu ËetnÌ z vïrky. TÏm jsou vïnov ny tyto standardy: ISA 600 VyuûitÌ pr ce jinèho auditora ( loha a postupy hlavnìho auditora, spolupr ce auditor, rozdïlenì odpovïdnosti), ISA 610 Posuzov nì pr ce internìho auditu (rozsah a cìle internìho auditu, vztahy mezi internìm a externìm auditorem, hodnocenì pr ce internìho auditu), ISA 620 VyuûitÌ pr ce experta (nutnost vyuûitì experta, odborn zp sobilost a objektivita, hodnocenì pr ce experta). Standardy podrobnï upravujì i z vïry z auditu a obsah auditorsk ch zpr v. TÈto problematice se vïnujì n sledujìcì standardy: ISA 700 Zpr va auditora o ovï enì ËetnÌ z vïrky (z kladnì Ë sti zpr vy, skuteënosti neovlivúujìcì v rok auditora, skuteënosti ovliv- ÚujÌcÌ v rok auditora), ISA 700R Zpr va auditora o plnè ËetnÌ z vïrce urëenè k vöeobecn m Ëel m (nahrazuje ISA 700, Ëinn od ), ISA 701 Modifikace zpr vy auditora (nahrazuje ISA 700, Ëinn od ), ISA 710 SrovnatelnÈ informace (srovnatelnè daje a srovnateln ËetnÌ z vïrka, vliv na zpr vu auditora, nastupujìcì auditor), ISA 720 OstatnÌ informace v dokumentech obsahujìcìch auditovanou ËetnÌ z vïrku (p Ìstup k ostatnìm informacìm, posouzenì souladu s auditovanou ËetnÌ z vïrkou). Standard ISA 800 Zpr va auditora o auditu pro zvl ötnì Ëely upravuje ovï ov nì ËetnÌch z vïrek na z kladï specifick ch ËetnÌch r mc, ovï- ov nì urëit ch Ët, jejich souë stì nebo poloûek ËetnÌ z vïrky, ovï ov nì plnïnì smluvnìch podmìnek a audit agregovanè ËetnÌ z vïrky. V z jmu zajiötïnì maxim lnì transparentnosti auditorsk ch proces si Komora auditor»eskè republiky stanovila jako cìl umoûnit co nejöiröì ve ejnosti se s auditorsk mi standardy sezn mit. P eklad mezin rodnìch auditorsk ch standard do Ëeötiny byl v srpnu 2005 poprvè vyd n Komorou auditor v tiötïnè podobï. P ÌruËku vyd nì 2006 bude moûnè zakoupit v elektronickè i tiötïnè podobï v adu Komory, elektronickou verzi standard vëetnï aplikaënìch doloûek je moûnè najìt na internetov ch str nk ch Komory auditor Ing. ZdeÚka Dr palov p edsedkynï v boru pro auditorskè standardy

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (5 / 2007) www. premium.prosperita.info Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU sekretariát Opletalova 55 11 Praha 1 Tel.: +42 221 62 982 až 986 Fax: + 42 224 239 69 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Otevřený

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 24. rokem a ročně

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE iii OBSAH STRUČNÝ PodÏkov nì P edmluva XVII XIX ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 3 Integrovan marketingov komunikace 3 FiremnÌ image a ÌzenÌ znaëky 27 N kupnì chov nì 57 Anal za propagaënìch

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics.

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics. dárková balení OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč po slevě od 209 Kč V noce 2008 od 10. listopadu Přírodní péče o r ty Balzámy na rty pro stálou krásu vašeho úsměvu na bázi mandlového

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více