Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)"

Transkript

1 Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte, ûe r d cituji klasiky, a proto bych vzpomnïl filosofa Phaendra. Je to bezesporu p ÌjemnÈ, vidït svè pl ny a sny st vat se skuteënostì, ale takè je to obrovsk odpovïdnost, kter s kaûd m dalöìm spïchem roste. OdpovÏdnost za rozhodnutì, za zvolen smïr a koneënï i sama za sebe. Jste jeden z m la öpiëkov ch öèf, kter otev- enï p iznal, ûe je r d, m ûe-li svè zamïstnance podpo it v jejich vztahu k firmï nadstandardnìmi platy. JinÌ gener lnì editelè zase tvrdì, ûe pro zamïstnance oddanè sv m spoleënostem nenì pomysln v platnì s Ëek zas aû tak d leûit. Asi byste oponovalö V podstatï bych asi z sadnï neoponoval, pokud ročník 8 (3 / 2006) bychom hovo ili obecnï. TakÈ si myslìm, ûe spokojenost zamïstnanc a tìm i jejich loajalita nenì v p ÌmÈ mï e pouze s hmotn mi v hodami. VÏ Ìm, ûe spokojenost je v sledkem kombinace vìce v hod poskytovan ch zamïstnanc m, p iëemû nïkterè nemusì b t ty nejlepöì na trhu, nïkterè mohou b t specifickè pro danè odvïtvì, nïkterè mohou b t v raznï personalizovanè. Nikdy bych ale nesouhlasil www. premium.prosperita.info Jsem sice romantik, ale velmi disciplinovaný... Tři tečky na konci jedné z odpovědí pro náš časopis udělal Ing. Petr Chvátal, generální ředitel společnosti TNT Express Česká republika Napsat pár řádek úvodního textu k rozhovoru, na němž vám záleží, není vůbec nic jednoduchého. Předem víte, že se musíte trefit. Nepokazit to. Navíc jde-li o materiál na titulní stránku. Je to jako vysokoškolská zkouška - celkem zábavné, dobrodružné, s puncem stresu, ale s nadějí. Nadějí na to, že čtenáře zaujmete, a osobnost, jíž jste položili otázky, nenaštvete, ale uděláte jí radost (a kolegy nepoškádlíte k pomluvám). Život by totiž měl být o radosti. Ta by se měla družit ke konání jakkoli vážnému, důstojnému i překonávajícímu potíže všeho druhu. S kamarádkou radostí je vidět dál, výš a více. A také vás neokrádá o čas. Ing. Petr Chvátal není v Prosperitě poprvé. Dal nám důvěru prezentovat společnost TNT Express Česká republika, kterou v roli vrcholového manažera vede, a také svoji osobnost. A to není málo. Důvěra je totiž prostor. Prostor pro myšlení. Pro práci i slovíčka, s nimiž si hrajete, abyste mohli předat kousek světa dál, jiným. Když člověk píše sám za sebe, ani si to neuvědomuje. Když předává poselství jiného člověka, kterého si navíc váží, nemůže už tolik střílet od boku. Možná je to tak dobře. Kdoví, kdy a kde nastává riziko okamžiku. Slovo má Ing. Petr Chvátal, generální ředitel společnosti TNT Express Česká republika: Svět podnikatelek a manažerek (str ) Procenta, která mají zvuk SpoleËnost äkofin uzav ela v roce 2005 novè smlouvy v hodnotï 12,169 miliard korun, coû je ve srovn nì s p edch zejìcìcm rokem n r st o 20 % (2,052 miliard). Nav öenì objemu se v raznï projevilo v leasingu osobnìch automobil, a to o 30 % (2,467 miliard). NejvÏtöÌ r st z jmu klient byl zaznamen n v oblasti spot ebitelsk ch vïr - celkem o 746 % (1,245 miliard). FinanËnÌ leasing osobnìch voz je pro klienty äkofinu st le nejzajìmavïjöì formou financov nì. Objem 10,640 miliard korun odpovìd celkem leasingov m smlouv m. pokraëov nì na stranï 2 s nïk m, kdo by tvrdil, ûe si m ûe dovolit hazardovat se spokojenostì v konnèho a loaj lnìho odbornìka a nezaplatit ho tak, jak to odpovìd jeho trûnì hodnotï. V tè chvìli tohoto pracovnìka totiû zaëneme nutit, aby si zodpovïdïl ot zku, kter ze z kladnìch pot eb je pro nïj d leûitïjöì - pot eba dostat za svou pr ci pat iënou odmïnu anebo pot eba nemïnit existujìcì standard a vyhnout se tak nïëemu, co vïtöina lidì nem r da - zmïnï. VÌt m moûnost zaplatit nadstandardnì odmïny, kterè spoleënï s pevnou mzdou tvo Ì celkov p Ìjem velmi atraktivnì. TÈmÏ v luënï se vöak jedn o odmïny za splnïnè cìle stanovenè na minim lnï ËtvrtletnÌ b zi. Pevn Ë st mzdy je stanovena tak, aby byla vyööì neû u naöì p ÌmÈ konkurence a vyööì neû u 85 % spoleënostì v odvïtvì, ve kterèm podnik me. pokraëov nì na stranï 32 Hospodářské výsledky společnosti ŠkoFIN za rok 2005

2 ZRCADLO březen 2006 Prosperita je mïsìënì periodikum o podnik nì a vz jemnè komunikaci mezi firmami a jejich velk mi skupinami, mezi profesnìmi uskupenìmi a navz jem v prost edì ËeskÈho trhu. P ednostnï informuje svè Ëten e o dïnì v ËeskÈ ekonomice p edevöìm oëima jednotliv ch podnikatelsk ch subjekt a svaz, asociacì, sdruûenì, uniì, komor a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r. Velk prostor je vïnov n prezentacìm formou Ël nk a rozhovor anebo klasickè reklamï, kter je jedin m zdrojem financov nì tohoto Ëasopisu. CÌlem je oslovit öirokè spektrum podnikatel a manaûer s tìm, ûe p ednost majì informace o aktivnìm postoji k podnik nì a vytv enì trval ch hodnot. Najdete nás Doba je drav, svït glob lnì a informace znaënï promïnnè.»asopis p en öìme i na internet. K tomu n m pom hajì nìûe uveden mìsta. MonitoringovÈ firmy Newton IT Anopress EkoInfo.cz V bïr z partnersk ch webov ch str nek Servery spoleënosti inet Solutions s.r.o. - Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r - Asociace mal ch a st ednìch podnik a ûivnostnìk»r - RozhodËÌ soud p i HK»R a AK»R - N rodnì politika podpory jakosti - KatalogovÈ a fulltextovè vyhled vaëe 2 Z obsahu Str. 4 Evropa by měla hledat sama sebe v nikdy nekončícím procesu Str. 7, 8, 9, 10 Jak jsme si půjčovali a mnoho dalších informací Str. 11 Zatím to byl nejlepší rok v historii Modré pyramidy Str. 16, 17 Podnikatelé potřebují peníze, úvěry pomáhají Str. 18 Investovat musíte, jinak nezmůžete nic Str. 19 EGAP má novinku pro malé a střední firmy Str. 24 Zlatá koruna jako punc nejlepších finančních produktů roku Procenta, která mají zvuk pokraëov nì ze strany 1 TakÈ finanënì leasing lehk ch uûitkov ch voz kategorie N1 zaznamenal nav öenì o 69 procent. Z jem klient se vöak postupnï p esouv do vïrovè oblasti, ve kterè äkofin posìlil svou produktovou nabìdku. PoËet smluv na spot ebitelskè vïry se zv öil z 937 kus v roce 2004 na v roce 2005, coû je tèmï pïtin sobn n r st (4,444 smluv). HlavnÌm d vodem n r stu byly akënì nabìdky na novè koncernovè osobnì vozy a zv öenì poëtu vïrov ch smluv u ojet ch voz. äkofinu se v raznï da ilo takè v oblasti operativnìho leasingu - objem obchod dos hl 895 milion korun. äkofin se tak umìstil v ûeb ÌËku»eskÈ leasingovè a finanënì asociace na druhèm mìstï. V prvnì desìtce tohoto ûeb ÌËku jsou vöak i dalöì dvï koncernovè spoleënosti pat ÌcÌ do skupiny äkofin: äkolease na 6. mìstï s 671 miliony korun a Europcar Fleet Services na 10. mìstï s objemem 514 milion Dobrá rada nad zlato O spokojenosti zaměstnanců V zkum, jehoû se ned vno z Ëastnilo p es zamïstnanc, potvrdil trend zlepöujìcì se firemnì kultury. LidÈ nejvïtöìho v robce zdravotnick ch prost edk v»r - firmy Hartmann-Rico ocenili zejmèna otev enost managementu a moûnost seberealizace. "Spokojenost zamïstnanc se vûdy vyplatì," to je n zor gener lnìho editele ºubomÌra P lenìka. Spokojenost na pracoviöti je nezbytn m p edpokladem pro r st firemnì kultury v oblasti lidsk ch zdroj. Za tìmto Ëelem prov dì Hartmann-Rico kaûdè dva roky pr zkum spokojenosti zamïstnanc. Sledovan trend se d oznaëit jako mìrnï zlepöujìcì. ZamÏstnanci oceúujì zejmèna otev enost mana- Nejhezčí pozvánka na tiskovku Prasata a bezdomovci Pozv nka na tiskovku, kter se uskuteënila 23. nora na p dï Agr rnì komory»r v Praze, nebyla nic vìce neû p r dek textu vëetnï pr vodnìho dopisu. To vöak staëilo, aby trefn obsah vyhr l mezi vöemi pozv nkami, kterè jsme do redakce dostali. TÈma bylo: jak zemïdïlci prodali sv prasata bezdomovc m. Organiz torem byla Agr rnì komora»r, pozv nì vyölo z reûie Edity LÌnkovÈ, jìû pat Ì naöe jedniëka. Nejen za dobrè a celospoleëensky varujìcì tèma tiskovky, ale i za jednoduchost a n paditost, jìû se zanepr zdnïnè novin e snaûila na akci upozornit. (rix) korun. Factoring poskytuje äkofin jiû od konce roku 2001 a i v roce 2005 zaznamenal n r st objemu financov nì z 19,545 miliard KË na 23,364 miliard KË, coû odpovìd nav öenì o 20 %. äkofin v roce 2005 zìskal takè v znamn ocenïnì - jiû podruhè v adï vyhr l v anketï o nejoblìbenïjöì finanënì instituci na port lu v kategorii vïrovè a leasingovè spoleënosti. A podruhè byl ocenïn titulem "European Trusted Brands" (u n s zn m jako "Dobr znaëka") v kategorii leasingovè spoleënosti. O spoleënosti: äkofin je jednou z nejvïtöìch finanënìch spoleënostì na ËeskÈm trhu a specializuje se na podporu prodeje znaëek äkoda, Volkswagen, Seat a Audi. KromÏ leasingu nabìzì takè spot ebitelsk vïr, a to jak soukrom m osob m, tak i podnikatel m. äkofin jiû od svèho zaloûenì v roce 1992 poskytuje vysoce kvalitnì sluûby znaëkovèho financov nì. Účetní a poradenská firma Ing. Mojmír Průša vám nabízí: vedenì jednoduchèho i podvojnèho ËetnictvÌ zpracov nì ËetnictvÌ za cel rok mzdy, DPH, daúov p izn nì vöeho druhu a adu dalöìch sluûeb ekonomick ch a daúov ch (podnikatelskè pl ny, vïry, ekonomickè vedenì firem, krizovè ÌzenÌ apod.) Kontakt: Gorazdova 16, Praha 2 tel.: , fax: , RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenì: Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s. Václav Kadlus, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Prodeco, a. s. Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán a. s. Dubí Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Milan Gerža, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti CAC Leasing, a. s. Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. gementu, pracovnì atmosfèru a p Ìsun informacì o firmï. NegativnÏ pak nynì hodnotili vïtöì d raz na pravidla v systèmu ÌzenÌ. "U pr zkumu spokojenosti si cenìme zapojenì spolupracovnìk a jejich z jmu o dïnì ve firmï, coû dokl d tèmï 75% n vratnost vyplnïn ch dotaznìk. ZÌskali jsme cennou zpïtnou vazbu jak o stylu pr ce managementu, tak t movè spolupr ci, komunikaci a v konnosti. Vûdy je co zlepöovat, ale v chozì stav je velmi dobr," uvedla editelka Human Resources Radoslava Klementov s odvol nìm na v sledky pr zkumu spokojenosti zamïstnanc. Hartmann-Rico se zamïstnanc m vïnuje dlouhodobï. Z aktivit firmy v oblasti lidsk ch zdroj v roce 2005 uveôme zavedenì systèmu ohodnocenì PMS (Performance Management System), ocenïnì internìho Ëasopisu "Co se dïje" t etìm mìstem v soutïûi FiremnÌ mèdium, proökolenì 92 % zamïstnanc v medik lnì kompetenci Ëi projekt rozvoje adaptability zamïstnanc, na kter Hartmann-Rico Ëerpal finanënì prost edky z Evropsk ch struktur lnìch fond a celkovï do vzdïl nì sv ch zamïstnanc nainvestuje 8,8 mil. KË z Evropsk ch struktur lnìch fond. S tužkou za uchem Píseň předjaří LetoönÌ zima se opravdu p edvedla. TuhÈ mrazy, snïhovè kalamity, spadanè st echyö Jenûe to je opravdov podoba zimy, ne ty plìskanice, na kterè jsme byli zvyklì poslednì roky. Kaûdop dnï v sledkem letoönì zimnì panovnice je nava a spavost. Rozhodla jsem se, ûe budu s navou bojovat a o vìkendu jsem se vydala ke svèmu srubu nad Slapskou p ehradou. Zajela jsem nejd Ìve na RabyÚskou vyhlìdku s cìlem, ûe se budu kochat p Ìrodou, a nabìjet se tak p irozenou energiì. Ale moje oblìben vyhlìdka mï zklamala. P Ìroda vypadala jako öediv c kanec. Pol manè bezlistè stromy, voda jako odraz zamraëenèho nebe, zledovatïl zem. RadÏji jsem popoöla d l k lesu. Ale lepöì to tu nebylo. Vöechno p sobilo ponu e. JednolitÏ a bez lesku. Rozjela jsem se ke srubu. I tady se zima vy dila a zanechala za sebou vyëerpanou p Ìrodu a podivnè ticho. Kdyû jsem otev ela srubovè dve e, d chla na mï zatuchlina. Dala jsem se do uklìzenì. A v tom jsem zaslechla zpïv. To je p ece zpïv pt k! Otev ela jsem okna doko n a pustila dovnit vzduch. VonÏl svïûe. DÌvala jsem se na ke e, na zöedivïlou tr vu, na p Ìrodu, kter se co nevidït probudì a zotavì. A znovu jsem se zaposlouchala do ptaëìch melodiì, kte Ì zpìvali jako o z vod. Byla to pìseú p edja Ì, jeden z nejkr snïjöìch lèk proti navï. MarkÈta BartÌkov Vítejte na www. Bojíme se internetu? Kdyû jsme zakl dali webovou adresu byla naöe prvotnì myölenka cìlen ke Ëten i, kterèho jsme chtïli nauëit listovat Prosperitou takè na internetu. Tuto ideu jsme poëìnaje letoönìm lednem obohatili o dalöì p idanou hodnotu - tento port l jsme zaëali nabìzet jednotliv m spolupracujìcìm profesnìm uskupenìm jako elektronickou k iûovatku jejich webov ch adres a informacì o nich. DomnÌv me se, ûe je to dalöì z cest, jak o sobï d t bezpracnï a pouze za symbolick roënì poplatek vïdït. Vyuûijte tuto moûnost, buôte vìce vidït! Internet v m nabìzì mnoho p ednostì, jak oslovit svït i svè nejbliûöì partnery. Sv mi moûnostmi p ekon v naöe spoleënè p edstavy i vize. Martin äimek, konzultant IT Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Mgr. Václav Kolombo, ředitel marketingu Družstva umělecké výroby Granát v Turnově Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A. PRAHA Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC. s. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a marketingovou strategii společnosti Sindat Group, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí rady, Strojírny Tatra Praha Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s.r.o. Našimi stálými partnery jsou: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Družstevní Asociace ČR Zemědělský svaz ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Sdružení podnikatelů ČR Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Česká manažerská asociace Manažerský svazový fond Český svaz zaměstnavatelů v energetice Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Sdružení automobilového průmyslu Svaz dovozců automobilů Svaz průmyslu a dopravy ČR Unie podnikových právníků ČR Česká společnost pro jakost Sdružení pro cenu ČR za jakost Czech Made Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Asociace podnikatelek a manažerek ČR Asociace inovačního podnikání ČR Euro Info Centrum Praha Sdružení pro informační společnost Svaz zdravotních pojišťoven ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů Svaz průmyslu papíru a celulózy Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká leasingová a finanční asociace Hospodářská komora České republiky Český svaz pivovarů a sladoven Sdružení Korektní podnikání Komora auditorů ČR Sdružení CZECH TOP 100 Gender Studies Česká asociace pro soutěžní právo Agrární komora ČR Mediální partnerství v roce N rodnì politika podpory jakosti 2. Akce»eskÈ manaûerskè asociace a ManaûerskÈho svazovèho fondu 3. Aktivity SdruûenÌ KorektnÌ podnik nì 4. VybranÈ konference a semin e VzdÏl vacì agentury 1. VOX a.s. 5. Akce spoleënosti Point Consulting mezin rodnì konference Hled nì novè Evropy Veletrh Pragooffice - veletrh kancel skèho n bytku a vybavenì 8. VybranÈ semin e CzechTrade 9. Znojemsk hrozen SoutÏû Zlat koruna Konference GenderovÈ aspekty spoleëenskè zodpovïdnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtïli b t? 12. SoutÏû MarketÈr roku Prosperita Vyd v : RIX, s.r.o. SÌdlo vydavatelstvì V clavskè n mïstì 21, Praha 1 I»: DI»: CZ PracoviötÏ redakce: Ocel sk 1, Praha 9 tel., fax: tel.: , Datum tisku Datum distribuce: äèfredaktorka PhDr. Eva Brixi-äimkov mobil: MarkÈta BartÌkov, redaktorka, internetov komunikace mobil: Martin äimek, konzultant IT, autor internetov ch projekt mobil: Petra»ervenkov, marketingov komunikace, inzerce mobil: Miroslav Mikula, inzerce mobil: Jarmila Nedvědová, inzerce mobil: Jindřiška Hauptmanová, inzerce tel.: InternetovÈ str nky: P Ìjem inzerce: Ocel sk 1, Praha 9 PlacenÈ textovè materi ly jsou na str nk ch Ëasopisu oznaëenè grafick m symbolem. Bez oznaëenì jsou publikov ny materi ly poskytnutè redakci d vïryhodn mi zdroji. Materi ly oznaëenè jsou p evzatè, p ÌpadnÏ redakënï upravenè tiskovè zpr vy. Scan, grafickè pravy: Ëep, mobil: Tisk a distribuce: Moravsk typografie Heröpick 6, Brno (zak zkov kancel T: ) Miloö Krm öek, spolupracovnìk redakce - ilustr tor mobil: »asopis je v roce 2006 rozöi ov n dle vlastnìho adres e redakce. Registrace MK»R E 8255 Mezin rodnì standardnì ËÌslo seriov ch publikacì ISSN

3 březen 2006 PENÍZE PRO PODNIKÁNÍ S ČSOB vás daně nezaskočí Jako podnikatelé se někdy můžete dostat do situace, kdy potřebujete mít k dispozici více peněz, než je na vašem účtu. Ať už se takové problémy objeví při platební neschopnosti obchodních partnerů, při rozvoji nových aktivit nebo v okamžiku nutných plateb, je vám k dispozici ČSOB Povolené přečerpání účtu pro podnikatele. Aktu lnì pot ebou pro mnohè z v s m ûe b t nutnost uhradit daú z p Ìjmu. S pomocì»sob se tak lze snadno vyhnout zbyteënèmu pen le za opoûdïnou platbu. KomfortnÌ eöenì napjatè situace PovolenÈ p eëerp nì je v podstatï ne Ëelov kr tkodob vïr. Minim lnì limit KË zìsk kaûd klient bez ohledu na v sledky jeho finanënìch v kaz. VyööÌ limity jsou v sledkem ratingu provedenèho na z kladï obratu na klientovï podnikatelskèm bïûnèm Ëtu a podle v öe obchodnìho obratu. Na zaplacenì danì tedy m ûe opravdu kaûd zìskat dostatek prost edk. Pokud jde o Ëerp nì prost edk, dost v z jemce velkou svobodu. PenÌze si vyzvedne podle sv ch pot eb, a to formou platebnìch p Ìkaz, pomocì platebnì karty Ëi svolenìm k inkasu. P itom penìze jsou p ipravenè k Ëerp nì jiû 30 minut po n vötïvï poboëky, takûe termìn pro splnïnì daúovè povinnosti nem ûe nikoho zaskoëit. UûivatelÈ sluûby spl cejì roky pravidelnï jed- nou mïsìënï, ale jen z vybranè Ë stky a za dny Ëerp nì. Svoji daúovou z tïû si tak pohodlnï rozloûì do dalöìch obdobì. P itom k zajiötïnì vïru staëì pouze blankosmïnka a poplatky se platì jen tehdy, pokud dojde k vyuûitì sluûby. Na velikosti nez leûì»sob PovolenÈ p eëerp nì Ëtu je snadno dostupnè pro jakoukoli velkou firmu. PouûÌv se p ev ûnï jako finanënì rezerva, na pokrytì p echodnèho nedostatku finanënìch prost edk nebo na v daje spojenè s neoëek van mi ud - lostmi. Pokud jiû nynì tuöìte, ûe byste mïli problèm s blìûìcìm se termìnem pro daúovè p izn - nì, nev hejte a obraùte se na»sob. Jak»SOB dok ûe pomoci Ji Ì Navr til podnik v oblasti v roby a prodeje westernovè mûdy, Jan Rychta Ìk vlastnì reklamnì agenturu. Oba v ned vnè minulosti vyuûili»sob PovolenÈho p eëerp nì Ëtu pro podnikatele. ProË jste si vybrali tuto sluûbu a v Ëem v m pomohla? J. Navr til: Umoûnila mi urychlit n kup vybavenì pro n ö nov obchod v OstravÏ. Prost edky z p eëerp nì mi rovnïû slouûì k p eklenutì obdobì, kdy je v oblasti naöeho sortimentu niûöì popt vka, tj. v zimnìch mïsìcìch. J. Rychta Ìk: P ed V nocemi jsme dìky tomu mohli realizovat nejen vysok objem objedn - vek, ale takè jednu velkou a pro naöi spoleënost prestiûnì zak zku. Pom h n m zachovat norm lnì fungov nì firmy v p ÌpadÏ pozdnìch plateb odbïratel. M ûeme tak realizovat vìce zak - zek, neû by n m dovolily vlastnì prost edky. Co se v m na povolenèm p eëerp nì nejvìce lìbì? J. Navr til: OceÚuji, ûe je dostupnè pr bïûnï dle pot eby a poskytuje mi rychl p Ìstup k finanënìm prost edk m. NavÌc rok platìm pouze z ËerpanÈ Ë stky a jen za dny Ëerp nì. J. Rychta Ìk: Je to nejmènï zavazujìcì forma p jëky. PenÌze Ëerp me, jen kdyû pot ebujeme. NavÌc bance nemusìme pokaûdè vysvïtlovat, na co dalöì prost edky vyuûijeme. (r) Factoring - rychlý start a téměř neomezené možnosti Na specifika a v hody factoringovèho financov nì jsme se zeptali obchodnìho editele spoleënosti O.B.HELLER Jind icha Hor ka: ProË by si firmy mïly vybrat pr vï factoring? TÏch d vod je urëitï vìce, proto se zmìnìm pouze o tïch nejz sadnïjöìch. V kaûdèm p ÌpadÏ se jedn o rychlost vy ÌzenÌ û dosti o spolupr ci (prakticky v nïkolika dnech) p i minimalizovan ch poûadavcìch na podklady. Druh m d vodem je, ûe klienti od n s mohou Ëerpat penìze jiû ten sam den, kdy na n s postoupì pohled vky. K tomu, v p ÌpadÏ z jmu klienta, nabìzìme p evzetì rizika vypl vajìcìho z platebnì neschopnosti u vybran ch odbïratel. Factoring m ûe b t takè cestou k vyvedenì pohled vek z bilance spoleënosti, coû vyuûìvajì zejmèna velkè nadn rodnì spoleënosti. V neposlednì adï bych zde zmìnil i aktivnì spr vu postupovan ch pohled vek, kter vïtöinou p in öì zlepöenì platebnì k znï odbïratel. Vedle v öe vyjmenovan ch nejëastïjöìch motiv pro vyuûìv nì factoringu se snaûìme s naöimi klienty hledat cesty vedoucì ke komplexnìm finanënìm eöenìm. To v praxi na jednè stranï m ûe p edstavovat nap. profinancov nì objedn vek Ëi skladov ch z sob p Ìmo od O.B. HELLER nebo jinè eöenì uöitè na mìru ve spolupr ci s»sob. NabÌzÌte klient m nïco navìc ve srovn nì s bankovnìmi finanënìmi produkty? UrËitÏ ano, jinak by tu factoringovè spoleënosti vedle rychle expandujìcìch bank jiû d vno neexistovaly (smìch). NejvÏtöÌ p idanou hodnotu factoringu spat uji v tom, ûe financov nì nabìzìme i zaëìnajìcìm a rychle expandujìcìm firm m, pop. i spoleënostem s vysokou sezûnnostì. Druh m podstatn m rozdìlem je to, ûe standardnï poskytujeme financov nì proti pohled vk m aû do 90 dn po lh tï splatnosti, a to aû do 90 % jejich nomin lnì hodnoty. Minim lnï z tïchto dvou d vod si myslìm, ûe dok ûeme naöim klient m nabìdnout nïco navìc oproti bankovnìmu financov nì. M ûete na konkrètnìm p Ìpadu demonstrovat efekty a v sledky zapojenì factoringovèho financov nì? Samoz ejmï a r d. S jednìm z naöich klient, zab vajìcìm se dovozem vysoce sezûnnìho produktu, jsme zah jili spolupr ci v roce V prvnìm roce spolupr ce dos hl klient obratu 63 milion korun. Vzhledem k tomu, ûe trh s hraëkami nenì jednoduch a prodej klasick ch hraëek se spìöe sniûuje, poklesl obrat v roce 2000 na 60 milion. V roce 2001 jsme klientovi poskytli prost edky nikoliv aû na z kladï postoupen ch pohled vek, ale jiû p ed sezûnou tak, aby n sledn dovoz pokryl zcela zak zky, kterè se mu poda ilo zìskat. Obrat stoupl na 86 milion. P edfinancov nì dovozu se klientovi velmi osvïdëilo, poskytujeme je kaûd rok a klient v roce 2005 odvinul p es naöi spoleënost obrat ve v öi 155 milion korun. V roce 2003 jsme navìc vyuûili postupovanè pohled vky jako z klad pro dalöì financov nì a poskytli klientovi st ednïdobè zdroje na po ÌzenÌ administrativnì budovy a skladu, kam p esìdlil z dosud pronajat ch prostor. (rix) Kontakty: O.B.HELLER, a.s. Beneöovsk 2538/40, Praha 10 Tel.: web: Tel.:

4 TRH INFORMACÍ březen 2006 Titul Podnikatel roku 2005 České republiky získal Radim Jančura, ředitel společnosti Student Agency Držitelem prestižního ocenění Podnikatel roku 2005 České republiky se stal Ing. Radim Jančura, ředitel a jediný majitel společnosti Student Agency. Svou trofej převzal v únoru v Paláci Žofín z rukou Dirka Kroonena, vedoucího partnera společnosti Ernst & Young, která soutěž v České republice vyhlašuje od roku Titul Technologický podnikatel roku získal Radim Králík, ředitel společnosti Grapo. Trofej Začínajícího podnikatele roku si odnesl Jan Řežáb ze společnosti Redboss. Letos poprvé byli v rámci soutěže oceněni také nejlepší podnikatelé v regionech Střední Čechy, Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj a Moravskoslezský kraj. Ing. Radim JanËura, absolvent elektrotechnickè fakulty VUT Brno, zaloûil spoleënost Student Agency v roce 1996, kdyû jiû o rok d Ìve podnikal v oblasti zprost edkov v nì au pair pobyt jako fyzick osoba. "PostupnÏ jsem podnik nì rozöi oval o dalöì sluûby, kterè se nabìzely jako doplnïk k tïm dosavadnìm. Od poë tku svèho podnik nì jsem kladl d raz na silnou orientaci na klienta a svè zamïstnance jsem vedl k tomu, aby byli ztotoûnïni s postavenìm klienta na prvnì mìsto. ZamÏstnanci byli vûdy prost ednictvìm odmïn motivov ni k tomu, aby bojovali o kaûdèho z kaznìka," ekl Radim JanËura. Aû do roku 1999 pracoval ve spoleënosti pouze jednocifern poëet zamïstnanc, jejì obrat p esto prudce rostl, uû v roce 2000 dos hl 150 milion korun. Ke konci roku 2004 zamïstn vala Student Agency 368 zamïstnanc, roënì obrat Ëinil tèmï 1,554 miliardy korun, provoznì zisk 9 milion korun. Podle Radima JanËury, kterèmu je t icet Ëty i let, stojì za spïchem Student Agency p edevöìm jejì snaha nabìzet ty nejkvalitnïjöì sluûby za nìzkè ceny, okamûitè investov nì do expanze firmy a firemnì kultura Student Agency, kter je postaven na orientaci na klienta. HlavnÌm cìlem spoleënosti je v souëasnè dobï rozvoj luxusnì autobusovè p epravy na link ch po»eskè republice, SlovenskÈ republice a EvropÏ. Drûitelem ocenïnì Technologick podnikatel roku 2005»eskÈ republiky se stal Radim Kr - lìk, editel spoleënosti Grapo. Tato cena je sou- Ë stì soutïûe Podnikatel roku vyhlaöovanè kaûdoroënï spoleënostì Ernst & Young. SpoleËnost Grapo se zab v v vojem a v robou digit lnìch velkoploön ch tisk ren s inkousty tvrzen mi UV z enìm, tiskem velkoploönè grafiky, v robou svïteln ch reklam a v robou POP a POS materi l. Radim Kr lìk zaëal podnikat v roce 1992 jako spolumajitel firmy na dod vky DTP systèm, v roce 1994 zaloûil vlastnì reklamnì spoleënost Radim Kr lìk GRAPO a zaëal podnikat jako fyzick osoba. K zaloûenì spoleënosti Grapo doölo v roce V roce 2002 p i hled nì vhodnèho tiskovèho stroje pro vlastnì firmu Radim Kr lìk zjistil, ûe ceny tisk ren pracujìcìch s vyuûitìm technologie inkoust vytvrzovan ch ultrafialov m z enìm jsou velmi vysokè, a zaëal pracovat na v voji vlastnì tisk rny. "ZaËÌt vyvìjet plnï nov produkt nenì lehkè. O tom, ûe jdeme spr vnou cestou, svïdëì nejen naöe v sledky, ale i titul Technologick podnikatel roku OcenÏnÌ si velmi v ûìm. Douf m, ûe je v povïdì o tom, ûe v technologickèm svïtï nïco opravdu znamen me, a vï Ìm, ûe do budoucna p ispïje k naöemu dalöìmu r stu a rozvoji," ekl Radim Kr lìk, editel spoleënosti Grapo. Na konci roku 2004 zamïstn vala spoleënost Grapo 11 zamïstnanc a jejì roënì obrat p esahoval 70 miliûn korun. ProvoznÌ zisk spoleënosti za rok 2004 Ëinil tèmï 18 milion korun. V roce 2004 investovala spoleënost t i miliony korun do v voje a v zkumu. "Inspirovalo mï zejmèna vyuûitì techniky a grafiky v reklamï, kter byla v tè dobï velice modernì. M j spïch je zaloûen na v voji stroj V roce 1998 byla spoleënost Student Agency asociacì IAPA (International Au Pair Association) ocenïna jako nejvïtöì au pair agentura na svïtï, v roce 2005 se umìstila na prvnìm mìstï v eb ÌËku asociace IATA (International Air Transport Association) jako nejvïtöì prodejce letenek v»r a mezin rodnì Ëasopis TTG ji vyhl - sil za nejlepöìho autobusovèho dopravce. V r mci ocenïnì 100 obdivovan ch firem»r po danèm Czech Top 100 zìskala Student Agency 2. mìsto v oboru Doprava, pomocnè Ëinnosti v dopravï a 1. mìsto v regionu JiûnÌ Moravy. "Titulu Podnikatel roku si velice v ûìm jakoûto ocenïnì, kterè po nïkolik let poukazuje nejen na podnikatelskè spïchy jednotlivc, ale i na p Ìnos podnikatel obecnï. Jsem proto velmi potïöen, ûe jsem se stal Podnikatelem roku tento titul vnìm m jako ocenïnì vöeho, co Student Agency bïhem poslednìch let dok - zala. VÏ Ìm, ûe budu dobr m z stupcem Ëesk ch podnikatel na svïtovèm fin le v Monte Carlu," ekl Radim JanËura, CEO spoleënosti Student Agency. Finalisty soutïûe Podnikatel roku se kromï vìtïze stali n sledujìcì podnikatelè: Viliam Sivek - EuroAgentur Hotels & Travel Technologickým podnikatelem roku 2005 České republiky se stal Radim Králík ze společnosti Grapo pro toto odvïtvì. Jsme jedinou firmou v»eskè republice, kter se zab v v robou takov ch tisk ren, ve svïtï je asi pït firem s podobn m oborem podnik nì. P estoûe je spoleënost Grapo nejmladöì a nejmenöì, dosahuje velmi rychlèho r stu," ekl Radim Kr lìk, editel spoleënosti Grapo. SpoleËnost Grapo nynì vyvìjì, vyr bì a distribuuje digit lnì velkoploönè tisk rny ady Octopus pracujìcì na b zi inkoust vytvrzovan ch ultrafialov m z enìm. Jedn se o tisk rny, kterè jsou, jak jiû bylo uvedeno, v sledkem vlastnìho v voje spoleënosti. SpoleËnost m obchodnì a servisnì zastoupenì v tèmï vöech zemìch Evropy, ale i v Africe, Austr lii, JiûnÌ Americe a Indii. KromÏ tïchto aktivit nabìzì spoleënost Grapo rovnïû tisk velkoploönè grafiky, v robu svïteln ch reklam a v robu POP a POS materi l. Roman Svit k - GRADA Publishing Radim Kr lìk - Grapo Ivo LukaËoviË - Seznam CZ Rostislav Dvo k - V VOJ, odïvnì druûstvo Letos poprvè byl udïlen titul ZaËÌnajÌcÌ podnikatel roku urëen pro podnikatele, kte Ì podnikajì mènï neû pït let. Tento titul zìskal Jan ÿeû b ze spoleënosti Redboss. Porota se rovnïû rozhodla k udïlenì speci lnìho ocenïnì, kterè zìskala Jana Proch zkov ze spoleënosti Global Express Group a.s. PremiÈrovÏ byly letos udïleny tituly region lnì Podnikatel roku v nïkter ch krajìch»eskè republiky. Drûitelem titulu Podnikatel roku 2005 St ednìch»ech se stal Ivo LukaËoviË ze spoleënosti Seznam.cz, Podnikatelem roku 2005 PlzeÚskÈho kraje se stal VladimÌr Z bransk z PRVNÕ CHODSK STAVEBNÕ SPOLE»NOSTI, titul Podnikatel roku 2005 JihomoravskÈho kraje zìskal Radim JanËura ze spoleënosti Student Agency s.r.o., ocenïnì Podnikatel roku 2005 MoravskoslezskÈho kraje obdrûel Ladislav Kraus ze spoleënosti Bochemie. V porotï soutïûe Podnikatel roku 2005 zasedla ada v znamn ch osobnostì podnikatelskè, akademickè a finanënì sfèry. "Vzhledem ke specifiënosti podnikatelskèho prost edì jsme r di, ûe v porotï byli zastoupeni i aktivnì podnikatelè. MajÌ osobnì zkuöenost s problèmy, na kterè podnikatelè nar ûejì. DomnÌv m se, ûe i dìky tomu porota vybrala opravdu nejlepöìho z nejlepöìch," uvedl Dirk Kroonen, vedoucì partner Ernst & Young v»eskè republice. "P i pohledu na rozsah ËinnostÌ, ve kter ch letoönì finalistè podnikajì, se mi znovu potvrzuje zkuöenost, kterou m me i my s Ëesk mi podnikateli p i procesu podpory jejich projekt ze struktur lnìch fond. A sice, ûe mìra originality a inovativnosti a schopnost nalèzat novè moûnosti je opravdu vysok," dodal Tom ö Hruda, gener lnì editel agentury CzechInvest, jeden z Ëlen poroty soutïûe.»leny poroty byli: Miroslav ÿih k, p edseda poroty - Podnikatel roku 2004»eskÈ republiky, gener lnì editel spoleënosti ANECT ZbynÏk FrolÌk - Podnikatel roku 2003»eskÈ republiky, gener lnì editel spoleënosti Co můžeme dát Evropě 3. VÏ Ìme, ûe jste si se z jmem Ëetli informace, kterè od ledna p in öìme v naöì novè rubrice Co m ûeme d t EvropÏ. MÌ Ì k velkolepï chystanè mezin rodnì konferenci, jejìmu prvnìmu roënìku, pojmenovanè Hled nì novè Evropy. MÏly by na nì zaznìt zajìmavè n zory, probïhnout v mïna zkuöenostì, zesìlit diskuse k tomu, jak efektivnï podnikat, zejmèna v pojetì mal ch a st ednìch firem. Jak si podnik nì zjednoduöit, abychom se nestali otroky systèm, ökatulek, p edpis, ale abychom mïli prostor pro tvo iv p Ìstup k hled nì sama sebe. Abychom mïli Ëas pracovat uûiteënï. Abychom si nekomplikovali ûivot tìm, co je sloûitè a nepraktickè. VÌce vöak Prof. Ing. R ûena Pet Ìkov, CSc., jeden z hlavnìch aktèr a myölenkov ch v dc zmìnïnè konference: S nïkter mi ekonomy a dalöìmi odbornìky chyst te atraktivnì konferenci Hled nì novè Evropy. ProË jste se k tomu rozhodli? Uû na poë tku p Ìprav tèto mezin rodnì konference (v lètï minulèho roku) jsme se rozhodli, ûe Hled nì novè Evropy nebude jen jednor zovou akcì, ale ûe se identifikacì (oznaëenìm) prvnì, druh atd. tato mezin rodnì konference stane Linet Jana Ryölinkov - editelka, US Business School Prague Ond ej Bartoö - v konn editel, TUESDAY Business Network Tom ö Hruda - gener lnì editel, CzechInvest S ndor K rti - Podnikatel roku 2004 MaÔarska, prezident K RT Corporation Krzysztof Pawlowski - Podnikatel roku 2003 Polska, zakladatel a rektor polskè vysokè ökoly Wyzsza Szkola Biznesu - National Louis University LetoönÌ drûitel ËeskÈho titulu Podnikatel roku se stejnï jako jeho p edch dci z ËastnÌ svïtovèho fin le tèto soutïûe, kterè se uskuteënì v Ëervnu v Monte Carlu. HlavnÌmi partnery soutïûe Podnikatel roku 2005 jsou spoleënosti ABRA a AMCICO AIG Life a ofici lnìm dopravcem je»sa. SoutÏû podporujì agentura CzechInvest, sdruûenì TUESDAY Business Network, Hospod sk komora»eskè Evropa by měla hledat sama sebe v nikdy nekončícím procesu A my bychom se tak mohli st t prvnì zemì na svïtï, kter vyhl sì program nep etrûitèho hled nì v mnoha nastaven ch smïrech a p izve ostatnì k Ëasti trval m kontinu lnìm procesem s typick m rysem neust lèho zlepöov nì. Jsme si uû od poë tku vïdomi, ûe novou Evropu neobjevìme, nenajdeme, ale Evropa by mïla hledat sama sebe v nikdy nekonëìcìm procesu, Ëehoû jsme ostatnï kaûdodennï svïdky. A my bychom se tak mohli st t prvnì zemì na svïtï, kter vyhl sì program nep etrûitèho hled nì v mnoha nastaven ch smïrech a p izve ostatnì k Ëasti. Moûn je to velk ambice, ale proë se o to spoleënï nepokusit? Vaöe kroky vych zejì mimo jinè z cty k podnikatelskè filozofii rodiny Baùovy. Co je na nì dnes pro n s nejcennïjöì? Jsem p esvïdëena, ûe tèmï kaûdèho z Ëlen t mu, p ipravujìcìch tuto konferenci, v ûe k tèto unik tnì podnikatelskè filozofii nïjak vztah - proûit skuteënost, setk nì se zajìmav m ËlovÏkem, vlastnì p esvïdëenì na z kladï hluböìho studia tèto soustavy ÌzenÌ apod. V r mci zamï enì konference chceme p edstavit adu aktu lnìch tèmat, kde bezpochyby nebude absentovat ani toto v souëasnosti tolik diskutovanè tèma. pokraëov nì na stranï 5 4 Jubileum on-line poradny SOS DesetitisÌcÌ dotaz zodpovïdïli poradci SdruûenÌ obrany spot ebitel v on-line poradnï na adrese kter funguje necelè Ëty i roky a je bezplatn. JubilejnÌ tazatel zìskal jako pozornost od SOS p edplatnè Ëasopisu ätìt spot ebitele. Online poradna SdruûenÌ obrany spot ebitel»r je jednìm ze t Ì pilì poradenskè Ëinnosti SOS. ČMSS rozšířila svou nabídku o nový tarif Atraktiv Od 1. b ezna 2006 rozöi uje»eskomoravsk stavebnì spo itelna svoji produktovou nabìdku o nov tarif Atraktiv. NabÌdka vedle slouëenì tradiënìch v hod stavebnìho spo enì s principy hypotèky podstatn m zp sobem upevúuje dlouhodobou rokovou jistotu klient»mss a usnadúuje pl nov - nì i realizaci rodinn ch investic do bydlenì. Doprovodný program stavebních veletrhů míří k odborné veřejnosti Cel pr bïh StavebnÌch veletrh i veletrhu Urbis Invest bude v termìnech od 24. do 28. dubna jiû tradiënï obohacen takè o kvalitnì doprovodn program, zahrnujìcì odbornè konference a semin e. O pestrosti doprovodn ch akcì svïdëì takè bohat seznam po adatelsk ch i organizaënìch subjekt, vëetnï Ministerstva pro mìstnì rozvoj»r, Asociace kraj»r, Svazu mïst a obcì nebo»d Reality a.s. VŠFS má první inženýry Vysok ökola finanënì a spr vnì v Praze, kter zah jila svoji Ëinnost v prosinci 1999 bakal sk mi programy a od roku 2003 ji rozöì ila o programy magisterskè, bude ve dnech 27. a promovat prvnì absolventy navazujìcìch magistersk ch obor. Ke st tnìm zkouök m, kterè probìhaly 10. do , se p ihl silo 146 student. Ve zkuöebnìch komisìch zasedli renomovanì odbornìci, jako Ing. HrnËÌ, DrSc., poradce v»nb, Ing. VladimÌr Ezr, CSc., b val n mïstek gener lnìho editele Burzy cenn ch papìr a dalöì.

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Obsah. Předmluva Irsko ve zkratce Pobyt a vstupní pravidla Život v Irsku... 23

Obsah. Předmluva Irsko ve zkratce Pobyt a vstupní pravidla Život v Irsku... 23 Předmluva........................................... 11 Irsko ve zkratce...................................... 12 Politická a ekonomická struktura........................... 12 Ekonomika..........................................

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

Zhodnocení konference

Zhodnocení konference Zhodnocení konference ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garan : Produkce a organizační zajištění:

Více

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0 III. STAVEBNICTVÍ III.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita Stavebnictví patřilo svou dynamikou k odvětvím s nejvyšším růstem, který se téměř zdvojnásobil z 5,3 % v roce 2000 na 9,6 % v roce 2001. Stavební

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Dagmar Vránová EPMA Agentura pro evropské projekty & management Iniciativa Czech PSI Watch INFORUM 2007 Praha, 22. 24. května

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

ZA5894. Flash Eurobarometer 377 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 15) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5894. Flash Eurobarometer 377 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 15) Country Questionnaire Czech Republic ZA89 Flash Eurobarometer 77 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 77 The introduction of the Euro in the most recently acceded MS - CZ D Kolik

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 1. Rozhodnutí ČNB bylo překvapivé a šokující pro trhy i podniky. Na několika

Více

ZA5771. Flash Eurobarometer 336 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 13) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5771. Flash Eurobarometer 336 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 13) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer 6 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave ) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 6 - Euro in NMS - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět",

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Tisková zpráva Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Praha 31. března 2016 Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo

Více

CFA Society Forecasting Dinner 2016 Survey

CFA Society Forecasting Dinner 2016 Survey Donath Business & Media Herzmann Society Forecasting Dinner 2016 Survey Závěrečná zpráva z průzkumu únor 2016 Vážení čtenáři, předkládáme Vám závěrečnou zprávu z dalšího průzkumu, který tradičně pořádáme

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie PwC ČR 16. prosince 2010

www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie PwC ČR 16. prosince 2010 www.pwc.com/cz Čtyři pilíře strategického CSR Případová studie ČR 16. prosince 2010 Agenda O Česká republika Strategický přístup k CSR CSR v Česká republika Koncepce Struktura Komunikace Měření 2 O ČR

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2015/2016 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

Uč se efektivně. Podrobný program konference

Uč se efektivně. Podrobný program konference Uč se efektivně Podrobný program konference Marek Sýkora Jmenuji se Marek Sýkora a jsem jeden z předních českých paměťových atletů, kteří trénují svoji paměť a využívají speciální metody, které mohou každému

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A představenstva o činnosti společnosti v roce 2008 F P D C O R P O R A T I O N C Z a. s. O B S A H 3 Základní údaje společnosti 3 Z historie společnosti 3 Obchodní strategie 4

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení Per aspera ad Mars Výpravy k cizím planetám a vesmírným tělesům nelétají každý rok. A co teprve ty pilotované. Slyšeli jste už někdy o Expedici Mars? Pod zkratkou EM se ukrývá mezinárodní soutěž pro děti

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011. 29. března 2012

AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011. 29. března 2012 AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011 29. března 2012 Agenda 1. Skupina AAA AUTO v roce 2011 2. Situace na trhu & strategie společnosti 3. Předběžné hospodářské výsledky za rok

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Bytov nedostatek v»eskè republice?

Bytov nedostatek v»eskè republice? Bytov nedostatek v»eskè republice? BydlenÌ je obecnï povaûov no za jednou ze z kladnìch lidsk ch pot eb. Ve vöech zemìch, bez ohledu na politickè, kulturnì, soci lnì Ëi ekonomickè rozdìly mezi nimi, proto

Více

» st B. zemì EU: Trendy, p Ìleûitosti a v zvy

» st B. zemì EU: Trendy, p Ìleûitosti a v zvy » st B zemì EU: Trendy, p Ìleûitosti a v zvy 1 PodmÌnky a trendy zemnìho rozvoje v EvropskÈ unii 1.1 ZemÏpisn charakteristika EU Obr. 8: Geografick pozice EU - SpojenÈ st ty pol rnì kruh (231) Evropsk

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty Jihočeský svaz karate Ekonomická směrnice č.1/2013 I. Účel směrnice II. Identifikační údaje subjektu Jihočeský svaz karate III. Rámcové zásady účetní spolupráce mezi JčSKe a JčKS ČSTV IV. Zásady bezhotovostního

Více

3. Projednání projektu Revitalizace Základní školy v Dobré, vestavba nad pavilonem E a B

3. Projednání projektu Revitalizace Základní školy v Dobré, vestavba nad pavilonem E a B Zápis z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 27.3.2008 Program jednání: 1. Zahájení, volba návrhové komise a ur ení ov ovatel zápisu 2. Projednání projektu Revitalizace Základní školy v Dobré, vestavba

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Budoucnost je opravdu blízko!

Budoucnost je opravdu blízko! Budoucnost je opravdu blízko! Je načase se ptát KDE JSOU MOJE PENÍZE a MILIONOVÝ POTENCIÁL? Internetem dnešních dnů k nám všem z různých stran proudí otázky a odpovědi na témata» Je lepší být expertem,

Více

Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu.

Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Říjen 2013 Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Z pohledu státního rozpočtu jsou programy SFRB charakteristické výrazným multiplikačním efektem a pro stavebnictví

Více

PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU. v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice

PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU. v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice Zlín, 2008 Cíle průzkumu Hlavní cílem projektu bylo shromáždění dat o prodeji injekčního materiálu lékárnami ve

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

Česká bankovní asociace představila 5 doporučení pro zlepšení kvality státního rozpočtu

Česká bankovní asociace představila 5 doporučení pro zlepšení kvality státního rozpočtu Tisková zpráva Česká bankovní asociace představila 5 doporučení pro zlepšení kvality státního rozpočtu Praha, 24. 9. 2013 Vědecké grémium ČBA, v čele s ekonomy Luďkem Niedermayerem, Petrem Blažkem a Jiřím

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Hospodaření domácnosti Obsah workshopu Význam sestavování rozpočtu domácnosti Typy rozpočtu Podoba rozpočtu Tvorba rozpočtu Příjmy

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Daně (charakteristika a formy daní)

Daně (charakteristika a formy daní) NÁZEV/TÉMA: Daně (charakteristika a formy daní) Vyučovací předmět: Ekonomika Učitel: Ing. Jarmila Fojtíková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída: PO2A Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45minut) Metody:

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii. James Milne

Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii. James Milne Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii James Milne Tatopřednáškaobsahuješestčástí: Část1: Pozadísociálnípéče ve VelkéBritánii Část2: Stávajícísystém Část3:Plánovanézměny

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Reklamace, nekalé spotřebitelské soutěže, bankovní (úvěrové) registry dlužníků Obsah workshopu Reklamace Postup při reklamaci Praktiky

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích

Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích Shrnutí základních údajů o kazuistice Název kampaně: Himálajský Patron Zpracoval: Jiří Sázel Datum vypracování: říjen 2015 Celkové materiální a ostatní náklady

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 Obchodní právo JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-86730-93-6

Více

MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie

MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie V lednu 1992 strávil Vladimír týden na semináři věnovanému podnikatelskému plánování v Československém manažerském centru v Čelákovicích.

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Podnikatelé mají zájem o riziková pojištění, manažeři firem využívají

Podnikatelé mají zájem o riziková pojištění, manažeři firem využívají Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Životní styl a pojištění, a nejen životní. To má přece hodně společného. Jak byste spojení těchto slov charakterizoval v roce 2007? Pokud porovn me Ëesk pojistn

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více