Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)"

Transkript

1 Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte, ûe r d cituji klasiky, a proto bych vzpomnïl filosofa Phaendra. Je to bezesporu p ÌjemnÈ, vidït svè pl ny a sny st vat se skuteënostì, ale takè je to obrovsk odpovïdnost, kter s kaûd m dalöìm spïchem roste. OdpovÏdnost za rozhodnutì, za zvolen smïr a koneënï i sama za sebe. Jste jeden z m la öpiëkov ch öèf, kter otev- enï p iznal, ûe je r d, m ûe-li svè zamïstnance podpo it v jejich vztahu k firmï nadstandardnìmi platy. JinÌ gener lnì editelè zase tvrdì, ûe pro zamïstnance oddanè sv m spoleënostem nenì pomysln v platnì s Ëek zas aû tak d leûit. Asi byste oponovalö V podstatï bych asi z sadnï neoponoval, pokud ročník 8 (3 / 2006) bychom hovo ili obecnï. TakÈ si myslìm, ûe spokojenost zamïstnanc a tìm i jejich loajalita nenì v p ÌmÈ mï e pouze s hmotn mi v hodami. VÏ Ìm, ûe spokojenost je v sledkem kombinace vìce v hod poskytovan ch zamïstnanc m, p iëemû nïkterè nemusì b t ty nejlepöì na trhu, nïkterè mohou b t specifickè pro danè odvïtvì, nïkterè mohou b t v raznï personalizovanè. Nikdy bych ale nesouhlasil www. premium.prosperita.info Jsem sice romantik, ale velmi disciplinovaný... Tři tečky na konci jedné z odpovědí pro náš časopis udělal Ing. Petr Chvátal, generální ředitel společnosti TNT Express Česká republika Napsat pár řádek úvodního textu k rozhovoru, na němž vám záleží, není vůbec nic jednoduchého. Předem víte, že se musíte trefit. Nepokazit to. Navíc jde-li o materiál na titulní stránku. Je to jako vysokoškolská zkouška - celkem zábavné, dobrodružné, s puncem stresu, ale s nadějí. Nadějí na to, že čtenáře zaujmete, a osobnost, jíž jste položili otázky, nenaštvete, ale uděláte jí radost (a kolegy nepoškádlíte k pomluvám). Život by totiž měl být o radosti. Ta by se měla družit ke konání jakkoli vážnému, důstojnému i překonávajícímu potíže všeho druhu. S kamarádkou radostí je vidět dál, výš a více. A také vás neokrádá o čas. Ing. Petr Chvátal není v Prosperitě poprvé. Dal nám důvěru prezentovat společnost TNT Express Česká republika, kterou v roli vrcholového manažera vede, a také svoji osobnost. A to není málo. Důvěra je totiž prostor. Prostor pro myšlení. Pro práci i slovíčka, s nimiž si hrajete, abyste mohli předat kousek světa dál, jiným. Když člověk píše sám za sebe, ani si to neuvědomuje. Když předává poselství jiného člověka, kterého si navíc váží, nemůže už tolik střílet od boku. Možná je to tak dobře. Kdoví, kdy a kde nastává riziko okamžiku. Slovo má Ing. Petr Chvátal, generální ředitel společnosti TNT Express Česká republika: Svět podnikatelek a manažerek (str ) Procenta, která mají zvuk SpoleËnost äkofin uzav ela v roce 2005 novè smlouvy v hodnotï 12,169 miliard korun, coû je ve srovn nì s p edch zejìcìcm rokem n r st o 20 % (2,052 miliard). Nav öenì objemu se v raznï projevilo v leasingu osobnìch automobil, a to o 30 % (2,467 miliard). NejvÏtöÌ r st z jmu klient byl zaznamen n v oblasti spot ebitelsk ch vïr - celkem o 746 % (1,245 miliard). FinanËnÌ leasing osobnìch voz je pro klienty äkofinu st le nejzajìmavïjöì formou financov nì. Objem 10,640 miliard korun odpovìd celkem leasingov m smlouv m. pokraëov nì na stranï 2 s nïk m, kdo by tvrdil, ûe si m ûe dovolit hazardovat se spokojenostì v konnèho a loaj lnìho odbornìka a nezaplatit ho tak, jak to odpovìd jeho trûnì hodnotï. V tè chvìli tohoto pracovnìka totiû zaëneme nutit, aby si zodpovïdïl ot zku, kter ze z kladnìch pot eb je pro nïj d leûitïjöì - pot eba dostat za svou pr ci pat iënou odmïnu anebo pot eba nemïnit existujìcì standard a vyhnout se tak nïëemu, co vïtöina lidì nem r da - zmïnï. VÌt m moûnost zaplatit nadstandardnì odmïny, kterè spoleënï s pevnou mzdou tvo Ì celkov p Ìjem velmi atraktivnì. TÈmÏ v luënï se vöak jedn o odmïny za splnïnè cìle stanovenè na minim lnï ËtvrtletnÌ b zi. Pevn Ë st mzdy je stanovena tak, aby byla vyööì neû u naöì p ÌmÈ konkurence a vyööì neû u 85 % spoleënostì v odvïtvì, ve kterèm podnik me. pokraëov nì na stranï 32 Hospodářské výsledky společnosti ŠkoFIN za rok 2005

2 ZRCADLO březen 2006 Prosperita je mïsìënì periodikum o podnik nì a vz jemnè komunikaci mezi firmami a jejich velk mi skupinami, mezi profesnìmi uskupenìmi a navz jem v prost edì ËeskÈho trhu. P ednostnï informuje svè Ëten e o dïnì v ËeskÈ ekonomice p edevöìm oëima jednotliv ch podnikatelsk ch subjekt a svaz, asociacì, sdruûenì, uniì, komor a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r. Velk prostor je vïnov n prezentacìm formou Ël nk a rozhovor anebo klasickè reklamï, kter je jedin m zdrojem financov nì tohoto Ëasopisu. CÌlem je oslovit öirokè spektrum podnikatel a manaûer s tìm, ûe p ednost majì informace o aktivnìm postoji k podnik nì a vytv enì trval ch hodnot. Najdete nás Doba je drav, svït glob lnì a informace znaënï promïnnè.»asopis p en öìme i na internet. K tomu n m pom hajì nìûe uveden mìsta. MonitoringovÈ firmy Newton IT Anopress EkoInfo.cz V bïr z partnersk ch webov ch str nek Servery spoleënosti inet Solutions s.r.o. - Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r - Asociace mal ch a st ednìch podnik a ûivnostnìk»r - RozhodËÌ soud p i HK»R a AK»R - N rodnì politika podpory jakosti - KatalogovÈ a fulltextovè vyhled vaëe 2 Z obsahu Str. 4 Evropa by měla hledat sama sebe v nikdy nekončícím procesu Str. 7, 8, 9, 10 Jak jsme si půjčovali a mnoho dalších informací Str. 11 Zatím to byl nejlepší rok v historii Modré pyramidy Str. 16, 17 Podnikatelé potřebují peníze, úvěry pomáhají Str. 18 Investovat musíte, jinak nezmůžete nic Str. 19 EGAP má novinku pro malé a střední firmy Str. 24 Zlatá koruna jako punc nejlepších finančních produktů roku Procenta, která mají zvuk pokraëov nì ze strany 1 TakÈ finanënì leasing lehk ch uûitkov ch voz kategorie N1 zaznamenal nav öenì o 69 procent. Z jem klient se vöak postupnï p esouv do vïrovè oblasti, ve kterè äkofin posìlil svou produktovou nabìdku. PoËet smluv na spot ebitelskè vïry se zv öil z 937 kus v roce 2004 na v roce 2005, coû je tèmï pïtin sobn n r st (4,444 smluv). HlavnÌm d vodem n r stu byly akënì nabìdky na novè koncernovè osobnì vozy a zv öenì poëtu vïrov ch smluv u ojet ch voz. äkofinu se v raznï da ilo takè v oblasti operativnìho leasingu - objem obchod dos hl 895 milion korun. äkofin se tak umìstil v ûeb ÌËku»eskÈ leasingovè a finanënì asociace na druhèm mìstï. V prvnì desìtce tohoto ûeb ÌËku jsou vöak i dalöì dvï koncernovè spoleënosti pat ÌcÌ do skupiny äkofin: äkolease na 6. mìstï s 671 miliony korun a Europcar Fleet Services na 10. mìstï s objemem 514 milion Dobrá rada nad zlato O spokojenosti zaměstnanců V zkum, jehoû se ned vno z Ëastnilo p es zamïstnanc, potvrdil trend zlepöujìcì se firemnì kultury. LidÈ nejvïtöìho v robce zdravotnick ch prost edk v»r - firmy Hartmann-Rico ocenili zejmèna otev enost managementu a moûnost seberealizace. "Spokojenost zamïstnanc se vûdy vyplatì," to je n zor gener lnìho editele ºubomÌra P lenìka. Spokojenost na pracoviöti je nezbytn m p edpokladem pro r st firemnì kultury v oblasti lidsk ch zdroj. Za tìmto Ëelem prov dì Hartmann-Rico kaûdè dva roky pr zkum spokojenosti zamïstnanc. Sledovan trend se d oznaëit jako mìrnï zlepöujìcì. ZamÏstnanci oceúujì zejmèna otev enost mana- Nejhezčí pozvánka na tiskovku Prasata a bezdomovci Pozv nka na tiskovku, kter se uskuteënila 23. nora na p dï Agr rnì komory»r v Praze, nebyla nic vìce neû p r dek textu vëetnï pr vodnìho dopisu. To vöak staëilo, aby trefn obsah vyhr l mezi vöemi pozv nkami, kterè jsme do redakce dostali. TÈma bylo: jak zemïdïlci prodali sv prasata bezdomovc m. Organiz torem byla Agr rnì komora»r, pozv nì vyölo z reûie Edity LÌnkovÈ, jìû pat Ì naöe jedniëka. Nejen za dobrè a celospoleëensky varujìcì tèma tiskovky, ale i za jednoduchost a n paditost, jìû se zanepr zdnïnè novin e snaûila na akci upozornit. (rix) korun. Factoring poskytuje äkofin jiû od konce roku 2001 a i v roce 2005 zaznamenal n r st objemu financov nì z 19,545 miliard KË na 23,364 miliard KË, coû odpovìd nav öenì o 20 %. äkofin v roce 2005 zìskal takè v znamn ocenïnì - jiû podruhè v adï vyhr l v anketï o nejoblìbenïjöì finanënì instituci na port lu v kategorii vïrovè a leasingovè spoleënosti. A podruhè byl ocenïn titulem "European Trusted Brands" (u n s zn m jako "Dobr znaëka") v kategorii leasingovè spoleënosti. O spoleënosti: äkofin je jednou z nejvïtöìch finanënìch spoleënostì na ËeskÈm trhu a specializuje se na podporu prodeje znaëek äkoda, Volkswagen, Seat a Audi. KromÏ leasingu nabìzì takè spot ebitelsk vïr, a to jak soukrom m osob m, tak i podnikatel m. äkofin jiû od svèho zaloûenì v roce 1992 poskytuje vysoce kvalitnì sluûby znaëkovèho financov nì. Účetní a poradenská firma Ing. Mojmír Průša vám nabízí: vedenì jednoduchèho i podvojnèho ËetnictvÌ zpracov nì ËetnictvÌ za cel rok mzdy, DPH, daúov p izn nì vöeho druhu a adu dalöìch sluûeb ekonomick ch a daúov ch (podnikatelskè pl ny, vïry, ekonomickè vedenì firem, krizovè ÌzenÌ apod.) Kontakt: Gorazdova 16, Praha 2 tel.: , fax: , RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenì: Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s. Václav Kadlus, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Prodeco, a. s. Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán a. s. Dubí Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Milan Gerža, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti CAC Leasing, a. s. Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. gementu, pracovnì atmosfèru a p Ìsun informacì o firmï. NegativnÏ pak nynì hodnotili vïtöì d raz na pravidla v systèmu ÌzenÌ. "U pr zkumu spokojenosti si cenìme zapojenì spolupracovnìk a jejich z jmu o dïnì ve firmï, coû dokl d tèmï 75% n vratnost vyplnïn ch dotaznìk. ZÌskali jsme cennou zpïtnou vazbu jak o stylu pr ce managementu, tak t movè spolupr ci, komunikaci a v konnosti. Vûdy je co zlepöovat, ale v chozì stav je velmi dobr," uvedla editelka Human Resources Radoslava Klementov s odvol nìm na v sledky pr zkumu spokojenosti zamïstnanc. Hartmann-Rico se zamïstnanc m vïnuje dlouhodobï. Z aktivit firmy v oblasti lidsk ch zdroj v roce 2005 uveôme zavedenì systèmu ohodnocenì PMS (Performance Management System), ocenïnì internìho Ëasopisu "Co se dïje" t etìm mìstem v soutïûi FiremnÌ mèdium, proökolenì 92 % zamïstnanc v medik lnì kompetenci Ëi projekt rozvoje adaptability zamïstnanc, na kter Hartmann-Rico Ëerpal finanënì prost edky z Evropsk ch struktur lnìch fond a celkovï do vzdïl nì sv ch zamïstnanc nainvestuje 8,8 mil. KË z Evropsk ch struktur lnìch fond. S tužkou za uchem Píseň předjaří LetoönÌ zima se opravdu p edvedla. TuhÈ mrazy, snïhovè kalamity, spadanè st echyö Jenûe to je opravdov podoba zimy, ne ty plìskanice, na kterè jsme byli zvyklì poslednì roky. Kaûdop dnï v sledkem letoönì zimnì panovnice je nava a spavost. Rozhodla jsem se, ûe budu s navou bojovat a o vìkendu jsem se vydala ke svèmu srubu nad Slapskou p ehradou. Zajela jsem nejd Ìve na RabyÚskou vyhlìdku s cìlem, ûe se budu kochat p Ìrodou, a nabìjet se tak p irozenou energiì. Ale moje oblìben vyhlìdka mï zklamala. P Ìroda vypadala jako öediv c kanec. Pol manè bezlistè stromy, voda jako odraz zamraëenèho nebe, zledovatïl zem. RadÏji jsem popoöla d l k lesu. Ale lepöì to tu nebylo. Vöechno p sobilo ponu e. JednolitÏ a bez lesku. Rozjela jsem se ke srubu. I tady se zima vy dila a zanechala za sebou vyëerpanou p Ìrodu a podivnè ticho. Kdyû jsem otev ela srubovè dve e, d chla na mï zatuchlina. Dala jsem se do uklìzenì. A v tom jsem zaslechla zpïv. To je p ece zpïv pt k! Otev ela jsem okna doko n a pustila dovnit vzduch. VonÏl svïûe. DÌvala jsem se na ke e, na zöedivïlou tr vu, na p Ìrodu, kter se co nevidït probudì a zotavì. A znovu jsem se zaposlouchala do ptaëìch melodiì, kte Ì zpìvali jako o z vod. Byla to pìseú p edja Ì, jeden z nejkr snïjöìch lèk proti navï. MarkÈta BartÌkov Vítejte na www. Bojíme se internetu? Kdyû jsme zakl dali webovou adresu byla naöe prvotnì myölenka cìlen ke Ëten i, kterèho jsme chtïli nauëit listovat Prosperitou takè na internetu. Tuto ideu jsme poëìnaje letoönìm lednem obohatili o dalöì p idanou hodnotu - tento port l jsme zaëali nabìzet jednotliv m spolupracujìcìm profesnìm uskupenìm jako elektronickou k iûovatku jejich webov ch adres a informacì o nich. DomnÌv me se, ûe je to dalöì z cest, jak o sobï d t bezpracnï a pouze za symbolick roënì poplatek vïdït. Vyuûijte tuto moûnost, buôte vìce vidït! Internet v m nabìzì mnoho p ednostì, jak oslovit svït i svè nejbliûöì partnery. Sv mi moûnostmi p ekon v naöe spoleënè p edstavy i vize. Martin äimek, konzultant IT Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Mgr. Václav Kolombo, ředitel marketingu Družstva umělecké výroby Granát v Turnově Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A. PRAHA Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC. s. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a marketingovou strategii společnosti Sindat Group, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí rady, Strojírny Tatra Praha Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s.r.o. Našimi stálými partnery jsou: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Družstevní Asociace ČR Zemědělský svaz ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Sdružení podnikatelů ČR Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Česká manažerská asociace Manažerský svazový fond Český svaz zaměstnavatelů v energetice Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Sdružení automobilového průmyslu Svaz dovozců automobilů Svaz průmyslu a dopravy ČR Unie podnikových právníků ČR Česká společnost pro jakost Sdružení pro cenu ČR za jakost Czech Made Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Asociace podnikatelek a manažerek ČR Asociace inovačního podnikání ČR Euro Info Centrum Praha Sdružení pro informační společnost Svaz zdravotních pojišťoven ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů Svaz průmyslu papíru a celulózy Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká leasingová a finanční asociace Hospodářská komora České republiky Český svaz pivovarů a sladoven Sdružení Korektní podnikání Komora auditorů ČR Sdružení CZECH TOP 100 Gender Studies Česká asociace pro soutěžní právo Agrární komora ČR Mediální partnerství v roce N rodnì politika podpory jakosti 2. Akce»eskÈ manaûerskè asociace a ManaûerskÈho svazovèho fondu 3. Aktivity SdruûenÌ KorektnÌ podnik nì 4. VybranÈ konference a semin e VzdÏl vacì agentury 1. VOX a.s. 5. Akce spoleënosti Point Consulting mezin rodnì konference Hled nì novè Evropy Veletrh Pragooffice - veletrh kancel skèho n bytku a vybavenì 8. VybranÈ semin e CzechTrade 9. Znojemsk hrozen SoutÏû Zlat koruna Konference GenderovÈ aspekty spoleëenskè zodpovïdnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtïli b t? 12. SoutÏû MarketÈr roku Prosperita Vyd v : RIX, s.r.o. SÌdlo vydavatelstvì V clavskè n mïstì 21, Praha 1 I»: DI»: CZ PracoviötÏ redakce: Ocel sk 1, Praha 9 tel., fax: tel.: , Datum tisku Datum distribuce: äèfredaktorka PhDr. Eva Brixi-äimkov mobil: MarkÈta BartÌkov, redaktorka, internetov komunikace mobil: Martin äimek, konzultant IT, autor internetov ch projekt mobil: Petra»ervenkov, marketingov komunikace, inzerce mobil: Miroslav Mikula, inzerce mobil: Jarmila Nedvědová, inzerce mobil: Jindřiška Hauptmanová, inzerce tel.: InternetovÈ str nky: P Ìjem inzerce: Ocel sk 1, Praha 9 PlacenÈ textovè materi ly jsou na str nk ch Ëasopisu oznaëenè grafick m symbolem. Bez oznaëenì jsou publikov ny materi ly poskytnutè redakci d vïryhodn mi zdroji. Materi ly oznaëenè jsou p evzatè, p ÌpadnÏ redakënï upravenè tiskovè zpr vy. Scan, grafickè pravy: Ëep, mobil: Tisk a distribuce: Moravsk typografie Heröpick 6, Brno (zak zkov kancel T: ) Miloö Krm öek, spolupracovnìk redakce - ilustr tor mobil: »asopis je v roce 2006 rozöi ov n dle vlastnìho adres e redakce. Registrace MK»R E 8255 Mezin rodnì standardnì ËÌslo seriov ch publikacì ISSN

3 březen 2006 PENÍZE PRO PODNIKÁNÍ S ČSOB vás daně nezaskočí Jako podnikatelé se někdy můžete dostat do situace, kdy potřebujete mít k dispozici více peněz, než je na vašem účtu. Ať už se takové problémy objeví při platební neschopnosti obchodních partnerů, při rozvoji nových aktivit nebo v okamžiku nutných plateb, je vám k dispozici ČSOB Povolené přečerpání účtu pro podnikatele. Aktu lnì pot ebou pro mnohè z v s m ûe b t nutnost uhradit daú z p Ìjmu. S pomocì»sob se tak lze snadno vyhnout zbyteënèmu pen le za opoûdïnou platbu. KomfortnÌ eöenì napjatè situace PovolenÈ p eëerp nì je v podstatï ne Ëelov kr tkodob vïr. Minim lnì limit KË zìsk kaûd klient bez ohledu na v sledky jeho finanënìch v kaz. VyööÌ limity jsou v sledkem ratingu provedenèho na z kladï obratu na klientovï podnikatelskèm bïûnèm Ëtu a podle v öe obchodnìho obratu. Na zaplacenì danì tedy m ûe opravdu kaûd zìskat dostatek prost edk. Pokud jde o Ëerp nì prost edk, dost v z jemce velkou svobodu. PenÌze si vyzvedne podle sv ch pot eb, a to formou platebnìch p Ìkaz, pomocì platebnì karty Ëi svolenìm k inkasu. P itom penìze jsou p ipravenè k Ëerp nì jiû 30 minut po n vötïvï poboëky, takûe termìn pro splnïnì daúovè povinnosti nem ûe nikoho zaskoëit. UûivatelÈ sluûby spl cejì roky pravidelnï jed- nou mïsìënï, ale jen z vybranè Ë stky a za dny Ëerp nì. Svoji daúovou z tïû si tak pohodlnï rozloûì do dalöìch obdobì. P itom k zajiötïnì vïru staëì pouze blankosmïnka a poplatky se platì jen tehdy, pokud dojde k vyuûitì sluûby. Na velikosti nez leûì»sob PovolenÈ p eëerp nì Ëtu je snadno dostupnè pro jakoukoli velkou firmu. PouûÌv se p ev ûnï jako finanënì rezerva, na pokrytì p echodnèho nedostatku finanënìch prost edk nebo na v daje spojenè s neoëek van mi ud - lostmi. Pokud jiû nynì tuöìte, ûe byste mïli problèm s blìûìcìm se termìnem pro daúovè p izn - nì, nev hejte a obraùte se na»sob. Jak»SOB dok ûe pomoci Ji Ì Navr til podnik v oblasti v roby a prodeje westernovè mûdy, Jan Rychta Ìk vlastnì reklamnì agenturu. Oba v ned vnè minulosti vyuûili»sob PovolenÈho p eëerp nì Ëtu pro podnikatele. ProË jste si vybrali tuto sluûbu a v Ëem v m pomohla? J. Navr til: Umoûnila mi urychlit n kup vybavenì pro n ö nov obchod v OstravÏ. Prost edky z p eëerp nì mi rovnïû slouûì k p eklenutì obdobì, kdy je v oblasti naöeho sortimentu niûöì popt vka, tj. v zimnìch mïsìcìch. J. Rychta Ìk: P ed V nocemi jsme dìky tomu mohli realizovat nejen vysok objem objedn - vek, ale takè jednu velkou a pro naöi spoleënost prestiûnì zak zku. Pom h n m zachovat norm lnì fungov nì firmy v p ÌpadÏ pozdnìch plateb odbïratel. M ûeme tak realizovat vìce zak - zek, neû by n m dovolily vlastnì prost edky. Co se v m na povolenèm p eëerp nì nejvìce lìbì? J. Navr til: OceÚuji, ûe je dostupnè pr bïûnï dle pot eby a poskytuje mi rychl p Ìstup k finanënìm prost edk m. NavÌc rok platìm pouze z ËerpanÈ Ë stky a jen za dny Ëerp nì. J. Rychta Ìk: Je to nejmènï zavazujìcì forma p jëky. PenÌze Ëerp me, jen kdyû pot ebujeme. NavÌc bance nemusìme pokaûdè vysvïtlovat, na co dalöì prost edky vyuûijeme. (r) Factoring - rychlý start a téměř neomezené možnosti Na specifika a v hody factoringovèho financov nì jsme se zeptali obchodnìho editele spoleënosti O.B.HELLER Jind icha Hor ka: ProË by si firmy mïly vybrat pr vï factoring? TÏch d vod je urëitï vìce, proto se zmìnìm pouze o tïch nejz sadnïjöìch. V kaûdèm p ÌpadÏ se jedn o rychlost vy ÌzenÌ û dosti o spolupr ci (prakticky v nïkolika dnech) p i minimalizovan ch poûadavcìch na podklady. Druh m d vodem je, ûe klienti od n s mohou Ëerpat penìze jiû ten sam den, kdy na n s postoupì pohled vky. K tomu, v p ÌpadÏ z jmu klienta, nabìzìme p evzetì rizika vypl vajìcìho z platebnì neschopnosti u vybran ch odbïratel. Factoring m ûe b t takè cestou k vyvedenì pohled vek z bilance spoleënosti, coû vyuûìvajì zejmèna velkè nadn rodnì spoleënosti. V neposlednì adï bych zde zmìnil i aktivnì spr vu postupovan ch pohled vek, kter vïtöinou p in öì zlepöenì platebnì k znï odbïratel. Vedle v öe vyjmenovan ch nejëastïjöìch motiv pro vyuûìv nì factoringu se snaûìme s naöimi klienty hledat cesty vedoucì ke komplexnìm finanënìm eöenìm. To v praxi na jednè stranï m ûe p edstavovat nap. profinancov nì objedn vek Ëi skladov ch z sob p Ìmo od O.B. HELLER nebo jinè eöenì uöitè na mìru ve spolupr ci s»sob. NabÌzÌte klient m nïco navìc ve srovn nì s bankovnìmi finanënìmi produkty? UrËitÏ ano, jinak by tu factoringovè spoleënosti vedle rychle expandujìcìch bank jiû d vno neexistovaly (smìch). NejvÏtöÌ p idanou hodnotu factoringu spat uji v tom, ûe financov nì nabìzìme i zaëìnajìcìm a rychle expandujìcìm firm m, pop. i spoleënostem s vysokou sezûnnostì. Druh m podstatn m rozdìlem je to, ûe standardnï poskytujeme financov nì proti pohled vk m aû do 90 dn po lh tï splatnosti, a to aû do 90 % jejich nomin lnì hodnoty. Minim lnï z tïchto dvou d vod si myslìm, ûe dok ûeme naöim klient m nabìdnout nïco navìc oproti bankovnìmu financov nì. M ûete na konkrètnìm p Ìpadu demonstrovat efekty a v sledky zapojenì factoringovèho financov nì? Samoz ejmï a r d. S jednìm z naöich klient, zab vajìcìm se dovozem vysoce sezûnnìho produktu, jsme zah jili spolupr ci v roce V prvnìm roce spolupr ce dos hl klient obratu 63 milion korun. Vzhledem k tomu, ûe trh s hraëkami nenì jednoduch a prodej klasick ch hraëek se spìöe sniûuje, poklesl obrat v roce 2000 na 60 milion. V roce 2001 jsme klientovi poskytli prost edky nikoliv aû na z kladï postoupen ch pohled vek, ale jiû p ed sezûnou tak, aby n sledn dovoz pokryl zcela zak zky, kterè se mu poda ilo zìskat. Obrat stoupl na 86 milion. P edfinancov nì dovozu se klientovi velmi osvïdëilo, poskytujeme je kaûd rok a klient v roce 2005 odvinul p es naöi spoleënost obrat ve v öi 155 milion korun. V roce 2003 jsme navìc vyuûili postupovanè pohled vky jako z klad pro dalöì financov nì a poskytli klientovi st ednïdobè zdroje na po ÌzenÌ administrativnì budovy a skladu, kam p esìdlil z dosud pronajat ch prostor. (rix) Kontakty: O.B.HELLER, a.s. Beneöovsk 2538/40, Praha 10 Tel.: web: Tel.:

4 TRH INFORMACÍ březen 2006 Titul Podnikatel roku 2005 České republiky získal Radim Jančura, ředitel společnosti Student Agency Držitelem prestižního ocenění Podnikatel roku 2005 České republiky se stal Ing. Radim Jančura, ředitel a jediný majitel společnosti Student Agency. Svou trofej převzal v únoru v Paláci Žofín z rukou Dirka Kroonena, vedoucího partnera společnosti Ernst & Young, která soutěž v České republice vyhlašuje od roku Titul Technologický podnikatel roku získal Radim Králík, ředitel společnosti Grapo. Trofej Začínajícího podnikatele roku si odnesl Jan Řežáb ze společnosti Redboss. Letos poprvé byli v rámci soutěže oceněni také nejlepší podnikatelé v regionech Střední Čechy, Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj a Moravskoslezský kraj. Ing. Radim JanËura, absolvent elektrotechnickè fakulty VUT Brno, zaloûil spoleënost Student Agency v roce 1996, kdyû jiû o rok d Ìve podnikal v oblasti zprost edkov v nì au pair pobyt jako fyzick osoba. "PostupnÏ jsem podnik nì rozöi oval o dalöì sluûby, kterè se nabìzely jako doplnïk k tïm dosavadnìm. Od poë tku svèho podnik nì jsem kladl d raz na silnou orientaci na klienta a svè zamïstnance jsem vedl k tomu, aby byli ztotoûnïni s postavenìm klienta na prvnì mìsto. ZamÏstnanci byli vûdy prost ednictvìm odmïn motivov ni k tomu, aby bojovali o kaûdèho z kaznìka," ekl Radim JanËura. Aû do roku 1999 pracoval ve spoleënosti pouze jednocifern poëet zamïstnanc, jejì obrat p esto prudce rostl, uû v roce 2000 dos hl 150 milion korun. Ke konci roku 2004 zamïstn vala Student Agency 368 zamïstnanc, roënì obrat Ëinil tèmï 1,554 miliardy korun, provoznì zisk 9 milion korun. Podle Radima JanËury, kterèmu je t icet Ëty i let, stojì za spïchem Student Agency p edevöìm jejì snaha nabìzet ty nejkvalitnïjöì sluûby za nìzkè ceny, okamûitè investov nì do expanze firmy a firemnì kultura Student Agency, kter je postaven na orientaci na klienta. HlavnÌm cìlem spoleënosti je v souëasnè dobï rozvoj luxusnì autobusovè p epravy na link ch po»eskè republice, SlovenskÈ republice a EvropÏ. Drûitelem ocenïnì Technologick podnikatel roku 2005»eskÈ republiky se stal Radim Kr - lìk, editel spoleënosti Grapo. Tato cena je sou- Ë stì soutïûe Podnikatel roku vyhlaöovanè kaûdoroënï spoleënostì Ernst & Young. SpoleËnost Grapo se zab v v vojem a v robou digit lnìch velkoploön ch tisk ren s inkousty tvrzen mi UV z enìm, tiskem velkoploönè grafiky, v robou svïteln ch reklam a v robou POP a POS materi l. Radim Kr lìk zaëal podnikat v roce 1992 jako spolumajitel firmy na dod vky DTP systèm, v roce 1994 zaloûil vlastnì reklamnì spoleënost Radim Kr lìk GRAPO a zaëal podnikat jako fyzick osoba. K zaloûenì spoleënosti Grapo doölo v roce V roce 2002 p i hled nì vhodnèho tiskovèho stroje pro vlastnì firmu Radim Kr lìk zjistil, ûe ceny tisk ren pracujìcìch s vyuûitìm technologie inkoust vytvrzovan ch ultrafialov m z enìm jsou velmi vysokè, a zaëal pracovat na v voji vlastnì tisk rny. "ZaËÌt vyvìjet plnï nov produkt nenì lehkè. O tom, ûe jdeme spr vnou cestou, svïdëì nejen naöe v sledky, ale i titul Technologick podnikatel roku OcenÏnÌ si velmi v ûìm. Douf m, ûe je v povïdì o tom, ûe v technologickèm svïtï nïco opravdu znamen me, a vï Ìm, ûe do budoucna p ispïje k naöemu dalöìmu r stu a rozvoji," ekl Radim Kr lìk, editel spoleënosti Grapo. Na konci roku 2004 zamïstn vala spoleënost Grapo 11 zamïstnanc a jejì roënì obrat p esahoval 70 miliûn korun. ProvoznÌ zisk spoleënosti za rok 2004 Ëinil tèmï 18 milion korun. V roce 2004 investovala spoleënost t i miliony korun do v voje a v zkumu. "Inspirovalo mï zejmèna vyuûitì techniky a grafiky v reklamï, kter byla v tè dobï velice modernì. M j spïch je zaloûen na v voji stroj V roce 1998 byla spoleënost Student Agency asociacì IAPA (International Au Pair Association) ocenïna jako nejvïtöì au pair agentura na svïtï, v roce 2005 se umìstila na prvnìm mìstï v eb ÌËku asociace IATA (International Air Transport Association) jako nejvïtöì prodejce letenek v»r a mezin rodnì Ëasopis TTG ji vyhl - sil za nejlepöìho autobusovèho dopravce. V r mci ocenïnì 100 obdivovan ch firem»r po danèm Czech Top 100 zìskala Student Agency 2. mìsto v oboru Doprava, pomocnè Ëinnosti v dopravï a 1. mìsto v regionu JiûnÌ Moravy. "Titulu Podnikatel roku si velice v ûìm jakoûto ocenïnì, kterè po nïkolik let poukazuje nejen na podnikatelskè spïchy jednotlivc, ale i na p Ìnos podnikatel obecnï. Jsem proto velmi potïöen, ûe jsem se stal Podnikatelem roku tento titul vnìm m jako ocenïnì vöeho, co Student Agency bïhem poslednìch let dok - zala. VÏ Ìm, ûe budu dobr m z stupcem Ëesk ch podnikatel na svïtovèm fin le v Monte Carlu," ekl Radim JanËura, CEO spoleënosti Student Agency. Finalisty soutïûe Podnikatel roku se kromï vìtïze stali n sledujìcì podnikatelè: Viliam Sivek - EuroAgentur Hotels & Travel Technologickým podnikatelem roku 2005 České republiky se stal Radim Králík ze společnosti Grapo pro toto odvïtvì. Jsme jedinou firmou v»eskè republice, kter se zab v v robou takov ch tisk ren, ve svïtï je asi pït firem s podobn m oborem podnik nì. P estoûe je spoleënost Grapo nejmladöì a nejmenöì, dosahuje velmi rychlèho r stu," ekl Radim Kr lìk, editel spoleënosti Grapo. SpoleËnost Grapo nynì vyvìjì, vyr bì a distribuuje digit lnì velkoploönè tisk rny ady Octopus pracujìcì na b zi inkoust vytvrzovan ch ultrafialov m z enìm. Jedn se o tisk rny, kterè jsou, jak jiû bylo uvedeno, v sledkem vlastnìho v voje spoleënosti. SpoleËnost m obchodnì a servisnì zastoupenì v tèmï vöech zemìch Evropy, ale i v Africe, Austr lii, JiûnÌ Americe a Indii. KromÏ tïchto aktivit nabìzì spoleënost Grapo rovnïû tisk velkoploönè grafiky, v robu svïteln ch reklam a v robu POP a POS materi l. Roman Svit k - GRADA Publishing Radim Kr lìk - Grapo Ivo LukaËoviË - Seznam CZ Rostislav Dvo k - V VOJ, odïvnì druûstvo Letos poprvè byl udïlen titul ZaËÌnajÌcÌ podnikatel roku urëen pro podnikatele, kte Ì podnikajì mènï neû pït let. Tento titul zìskal Jan ÿeû b ze spoleënosti Redboss. Porota se rovnïû rozhodla k udïlenì speci lnìho ocenïnì, kterè zìskala Jana Proch zkov ze spoleënosti Global Express Group a.s. PremiÈrovÏ byly letos udïleny tituly region lnì Podnikatel roku v nïkter ch krajìch»eskè republiky. Drûitelem titulu Podnikatel roku 2005 St ednìch»ech se stal Ivo LukaËoviË ze spoleënosti Seznam.cz, Podnikatelem roku 2005 PlzeÚskÈho kraje se stal VladimÌr Z bransk z PRVNÕ CHODSK STAVEBNÕ SPOLE»NOSTI, titul Podnikatel roku 2005 JihomoravskÈho kraje zìskal Radim JanËura ze spoleënosti Student Agency s.r.o., ocenïnì Podnikatel roku 2005 MoravskoslezskÈho kraje obdrûel Ladislav Kraus ze spoleënosti Bochemie. V porotï soutïûe Podnikatel roku 2005 zasedla ada v znamn ch osobnostì podnikatelskè, akademickè a finanënì sfèry. "Vzhledem ke specifiënosti podnikatelskèho prost edì jsme r di, ûe v porotï byli zastoupeni i aktivnì podnikatelè. MajÌ osobnì zkuöenost s problèmy, na kterè podnikatelè nar ûejì. DomnÌv m se, ûe i dìky tomu porota vybrala opravdu nejlepöìho z nejlepöìch," uvedl Dirk Kroonen, vedoucì partner Ernst & Young v»eskè republice. "P i pohledu na rozsah ËinnostÌ, ve kter ch letoönì finalistè podnikajì, se mi znovu potvrzuje zkuöenost, kterou m me i my s Ëesk mi podnikateli p i procesu podpory jejich projekt ze struktur lnìch fond. A sice, ûe mìra originality a inovativnosti a schopnost nalèzat novè moûnosti je opravdu vysok," dodal Tom ö Hruda, gener lnì editel agentury CzechInvest, jeden z Ëlen poroty soutïûe.»leny poroty byli: Miroslav ÿih k, p edseda poroty - Podnikatel roku 2004»eskÈ republiky, gener lnì editel spoleënosti ANECT ZbynÏk FrolÌk - Podnikatel roku 2003»eskÈ republiky, gener lnì editel spoleënosti Co můžeme dát Evropě 3. VÏ Ìme, ûe jste si se z jmem Ëetli informace, kterè od ledna p in öìme v naöì novè rubrice Co m ûeme d t EvropÏ. MÌ Ì k velkolepï chystanè mezin rodnì konferenci, jejìmu prvnìmu roënìku, pojmenovanè Hled nì novè Evropy. MÏly by na nì zaznìt zajìmavè n zory, probïhnout v mïna zkuöenostì, zesìlit diskuse k tomu, jak efektivnï podnikat, zejmèna v pojetì mal ch a st ednìch firem. Jak si podnik nì zjednoduöit, abychom se nestali otroky systèm, ökatulek, p edpis, ale abychom mïli prostor pro tvo iv p Ìstup k hled nì sama sebe. Abychom mïli Ëas pracovat uûiteënï. Abychom si nekomplikovali ûivot tìm, co je sloûitè a nepraktickè. VÌce vöak Prof. Ing. R ûena Pet Ìkov, CSc., jeden z hlavnìch aktèr a myölenkov ch v dc zmìnïnè konference: S nïkter mi ekonomy a dalöìmi odbornìky chyst te atraktivnì konferenci Hled nì novè Evropy. ProË jste se k tomu rozhodli? Uû na poë tku p Ìprav tèto mezin rodnì konference (v lètï minulèho roku) jsme se rozhodli, ûe Hled nì novè Evropy nebude jen jednor zovou akcì, ale ûe se identifikacì (oznaëenìm) prvnì, druh atd. tato mezin rodnì konference stane Linet Jana Ryölinkov - editelka, US Business School Prague Ond ej Bartoö - v konn editel, TUESDAY Business Network Tom ö Hruda - gener lnì editel, CzechInvest S ndor K rti - Podnikatel roku 2004 MaÔarska, prezident K RT Corporation Krzysztof Pawlowski - Podnikatel roku 2003 Polska, zakladatel a rektor polskè vysokè ökoly Wyzsza Szkola Biznesu - National Louis University LetoönÌ drûitel ËeskÈho titulu Podnikatel roku se stejnï jako jeho p edch dci z ËastnÌ svïtovèho fin le tèto soutïûe, kterè se uskuteënì v Ëervnu v Monte Carlu. HlavnÌmi partnery soutïûe Podnikatel roku 2005 jsou spoleënosti ABRA a AMCICO AIG Life a ofici lnìm dopravcem je»sa. SoutÏû podporujì agentura CzechInvest, sdruûenì TUESDAY Business Network, Hospod sk komora»eskè Evropa by měla hledat sama sebe v nikdy nekončícím procesu A my bychom se tak mohli st t prvnì zemì na svïtï, kter vyhl sì program nep etrûitèho hled nì v mnoha nastaven ch smïrech a p izve ostatnì k Ëasti trval m kontinu lnìm procesem s typick m rysem neust lèho zlepöov nì. Jsme si uû od poë tku vïdomi, ûe novou Evropu neobjevìme, nenajdeme, ale Evropa by mïla hledat sama sebe v nikdy nekonëìcìm procesu, Ëehoû jsme ostatnï kaûdodennï svïdky. A my bychom se tak mohli st t prvnì zemì na svïtï, kter vyhl sì program nep etrûitèho hled nì v mnoha nastaven ch smïrech a p izve ostatnì k Ëasti. Moûn je to velk ambice, ale proë se o to spoleënï nepokusit? Vaöe kroky vych zejì mimo jinè z cty k podnikatelskè filozofii rodiny Baùovy. Co je na nì dnes pro n s nejcennïjöì? Jsem p esvïdëena, ûe tèmï kaûdèho z Ëlen t mu, p ipravujìcìch tuto konferenci, v ûe k tèto unik tnì podnikatelskè filozofii nïjak vztah - proûit skuteënost, setk nì se zajìmav m ËlovÏkem, vlastnì p esvïdëenì na z kladï hluböìho studia tèto soustavy ÌzenÌ apod. V r mci zamï enì konference chceme p edstavit adu aktu lnìch tèmat, kde bezpochyby nebude absentovat ani toto v souëasnosti tolik diskutovanè tèma. pokraëov nì na stranï 5 4 Jubileum on-line poradny SOS DesetitisÌcÌ dotaz zodpovïdïli poradci SdruûenÌ obrany spot ebitel v on-line poradnï na adrese kter funguje necelè Ëty i roky a je bezplatn. JubilejnÌ tazatel zìskal jako pozornost od SOS p edplatnè Ëasopisu ätìt spot ebitele. Online poradna SdruûenÌ obrany spot ebitel»r je jednìm ze t Ì pilì poradenskè Ëinnosti SOS. ČMSS rozšířila svou nabídku o nový tarif Atraktiv Od 1. b ezna 2006 rozöi uje»eskomoravsk stavebnì spo itelna svoji produktovou nabìdku o nov tarif Atraktiv. NabÌdka vedle slouëenì tradiënìch v hod stavebnìho spo enì s principy hypotèky podstatn m zp sobem upevúuje dlouhodobou rokovou jistotu klient»mss a usnadúuje pl nov - nì i realizaci rodinn ch investic do bydlenì. Doprovodný program stavebních veletrhů míří k odborné veřejnosti Cel pr bïh StavebnÌch veletrh i veletrhu Urbis Invest bude v termìnech od 24. do 28. dubna jiû tradiënï obohacen takè o kvalitnì doprovodn program, zahrnujìcì odbornè konference a semin e. O pestrosti doprovodn ch akcì svïdëì takè bohat seznam po adatelsk ch i organizaënìch subjekt, vëetnï Ministerstva pro mìstnì rozvoj»r, Asociace kraj»r, Svazu mïst a obcì nebo»d Reality a.s. VŠFS má první inženýry Vysok ökola finanënì a spr vnì v Praze, kter zah jila svoji Ëinnost v prosinci 1999 bakal sk mi programy a od roku 2003 ji rozöì ila o programy magisterskè, bude ve dnech 27. a promovat prvnì absolventy navazujìcìch magistersk ch obor. Ke st tnìm zkouök m, kterè probìhaly 10. do , se p ihl silo 146 student. Ve zkuöebnìch komisìch zasedli renomovanì odbornìci, jako Ing. HrnËÌ, DrSc., poradce v»nb, Ing. VladimÌr Ezr, CSc., b val n mïstek gener lnìho editele Burzy cenn ch papìr a dalöì.

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Typického zákazníka nemáme, v centru našeho zájmu jsou drobní živnostníci i velké dopravní společnosti www.premium.prosperita.info VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více