Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)"

Transkript

1 Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte, ûe r d cituji klasiky, a proto bych vzpomnïl filosofa Phaendra. Je to bezesporu p ÌjemnÈ, vidït svè pl ny a sny st vat se skuteënostì, ale takè je to obrovsk odpovïdnost, kter s kaûd m dalöìm spïchem roste. OdpovÏdnost za rozhodnutì, za zvolen smïr a koneënï i sama za sebe. Jste jeden z m la öpiëkov ch öèf, kter otev- enï p iznal, ûe je r d, m ûe-li svè zamïstnance podpo it v jejich vztahu k firmï nadstandardnìmi platy. JinÌ gener lnì editelè zase tvrdì, ûe pro zamïstnance oddanè sv m spoleënostem nenì pomysln v platnì s Ëek zas aû tak d leûit. Asi byste oponovalö V podstatï bych asi z sadnï neoponoval, pokud ročník 8 (3 / 2006) bychom hovo ili obecnï. TakÈ si myslìm, ûe spokojenost zamïstnanc a tìm i jejich loajalita nenì v p ÌmÈ mï e pouze s hmotn mi v hodami. VÏ Ìm, ûe spokojenost je v sledkem kombinace vìce v hod poskytovan ch zamïstnanc m, p iëemû nïkterè nemusì b t ty nejlepöì na trhu, nïkterè mohou b t specifickè pro danè odvïtvì, nïkterè mohou b t v raznï personalizovanè. Nikdy bych ale nesouhlasil www. premium.prosperita.info Jsem sice romantik, ale velmi disciplinovaný... Tři tečky na konci jedné z odpovědí pro náš časopis udělal Ing. Petr Chvátal, generální ředitel společnosti TNT Express Česká republika Napsat pár řádek úvodního textu k rozhovoru, na němž vám záleží, není vůbec nic jednoduchého. Předem víte, že se musíte trefit. Nepokazit to. Navíc jde-li o materiál na titulní stránku. Je to jako vysokoškolská zkouška - celkem zábavné, dobrodružné, s puncem stresu, ale s nadějí. Nadějí na to, že čtenáře zaujmete, a osobnost, jíž jste položili otázky, nenaštvete, ale uděláte jí radost (a kolegy nepoškádlíte k pomluvám). Život by totiž měl být o radosti. Ta by se měla družit ke konání jakkoli vážnému, důstojnému i překonávajícímu potíže všeho druhu. S kamarádkou radostí je vidět dál, výš a více. A také vás neokrádá o čas. Ing. Petr Chvátal není v Prosperitě poprvé. Dal nám důvěru prezentovat společnost TNT Express Česká republika, kterou v roli vrcholového manažera vede, a také svoji osobnost. A to není málo. Důvěra je totiž prostor. Prostor pro myšlení. Pro práci i slovíčka, s nimiž si hrajete, abyste mohli předat kousek světa dál, jiným. Když člověk píše sám za sebe, ani si to neuvědomuje. Když předává poselství jiného člověka, kterého si navíc váží, nemůže už tolik střílet od boku. Možná je to tak dobře. Kdoví, kdy a kde nastává riziko okamžiku. Slovo má Ing. Petr Chvátal, generální ředitel společnosti TNT Express Česká republika: Svět podnikatelek a manažerek (str ) Procenta, která mají zvuk SpoleËnost äkofin uzav ela v roce 2005 novè smlouvy v hodnotï 12,169 miliard korun, coû je ve srovn nì s p edch zejìcìcm rokem n r st o 20 % (2,052 miliard). Nav öenì objemu se v raznï projevilo v leasingu osobnìch automobil, a to o 30 % (2,467 miliard). NejvÏtöÌ r st z jmu klient byl zaznamen n v oblasti spot ebitelsk ch vïr - celkem o 746 % (1,245 miliard). FinanËnÌ leasing osobnìch voz je pro klienty äkofinu st le nejzajìmavïjöì formou financov nì. Objem 10,640 miliard korun odpovìd celkem leasingov m smlouv m. pokraëov nì na stranï 2 s nïk m, kdo by tvrdil, ûe si m ûe dovolit hazardovat se spokojenostì v konnèho a loaj lnìho odbornìka a nezaplatit ho tak, jak to odpovìd jeho trûnì hodnotï. V tè chvìli tohoto pracovnìka totiû zaëneme nutit, aby si zodpovïdïl ot zku, kter ze z kladnìch pot eb je pro nïj d leûitïjöì - pot eba dostat za svou pr ci pat iënou odmïnu anebo pot eba nemïnit existujìcì standard a vyhnout se tak nïëemu, co vïtöina lidì nem r da - zmïnï. VÌt m moûnost zaplatit nadstandardnì odmïny, kterè spoleënï s pevnou mzdou tvo Ì celkov p Ìjem velmi atraktivnì. TÈmÏ v luënï se vöak jedn o odmïny za splnïnè cìle stanovenè na minim lnï ËtvrtletnÌ b zi. Pevn Ë st mzdy je stanovena tak, aby byla vyööì neû u naöì p ÌmÈ konkurence a vyööì neû u 85 % spoleënostì v odvïtvì, ve kterèm podnik me. pokraëov nì na stranï 32 Hospodářské výsledky společnosti ŠkoFIN za rok 2005

2 ZRCADLO březen 2006 Prosperita je mïsìënì periodikum o podnik nì a vz jemnè komunikaci mezi firmami a jejich velk mi skupinami, mezi profesnìmi uskupenìmi a navz jem v prost edì ËeskÈho trhu. P ednostnï informuje svè Ëten e o dïnì v ËeskÈ ekonomice p edevöìm oëima jednotliv ch podnikatelsk ch subjekt a svaz, asociacì, sdruûenì, uniì, komor a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r. Velk prostor je vïnov n prezentacìm formou Ël nk a rozhovor anebo klasickè reklamï, kter je jedin m zdrojem financov nì tohoto Ëasopisu. CÌlem je oslovit öirokè spektrum podnikatel a manaûer s tìm, ûe p ednost majì informace o aktivnìm postoji k podnik nì a vytv enì trval ch hodnot. Najdete nás Doba je drav, svït glob lnì a informace znaënï promïnnè.»asopis p en öìme i na internet. K tomu n m pom hajì nìûe uveden mìsta. MonitoringovÈ firmy Newton IT Anopress EkoInfo.cz V bïr z partnersk ch webov ch str nek Servery spoleënosti inet Solutions s.r.o Svaz podnikatel ve stavebnictvì v»r - Asociace mal ch a st ednìch podnik a ûivnostnìk»r - RozhodËÌ soud p i HK»R a AK»R - N rodnì politika podpory jakosti - KatalogovÈ a fulltextovè vyhled vaëe 2 Z obsahu Str. 4 Evropa by měla hledat sama sebe v nikdy nekončícím procesu Str. 7, 8, 9, 10 Jak jsme si půjčovali a mnoho dalších informací Str. 11 Zatím to byl nejlepší rok v historii Modré pyramidy Str. 16, 17 Podnikatelé potřebují peníze, úvěry pomáhají Str. 18 Investovat musíte, jinak nezmůžete nic Str. 19 EGAP má novinku pro malé a střední firmy Str. 24 Zlatá koruna jako punc nejlepších finančních produktů roku Procenta, která mají zvuk pokraëov nì ze strany 1 TakÈ finanënì leasing lehk ch uûitkov ch voz kategorie N1 zaznamenal nav öenì o 69 procent. Z jem klient se vöak postupnï p esouv do vïrovè oblasti, ve kterè äkofin posìlil svou produktovou nabìdku. PoËet smluv na spot ebitelskè vïry se zv öil z 937 kus v roce 2004 na v roce 2005, coû je tèmï pïtin sobn n r st (4,444 smluv). HlavnÌm d vodem n r stu byly akënì nabìdky na novè koncernovè osobnì vozy a zv öenì poëtu vïrov ch smluv u ojet ch voz. äkofinu se v raznï da ilo takè v oblasti operativnìho leasingu - objem obchod dos hl 895 milion korun. äkofin se tak umìstil v ûeb ÌËku»eskÈ leasingovè a finanënì asociace na druhèm mìstï. V prvnì desìtce tohoto ûeb ÌËku jsou vöak i dalöì dvï koncernovè spoleënosti pat ÌcÌ do skupiny äkofin: äkolease na 6. mìstï s 671 miliony korun a Europcar Fleet Services na 10. mìstï s objemem 514 milion Dobrá rada nad zlato O spokojenosti zaměstnanců V zkum, jehoû se ned vno z Ëastnilo p es zamïstnanc, potvrdil trend zlepöujìcì se firemnì kultury. LidÈ nejvïtöìho v robce zdravotnick ch prost edk v»r - firmy Hartmann-Rico ocenili zejmèna otev enost managementu a moûnost seberealizace. "Spokojenost zamïstnanc se vûdy vyplatì," to je n zor gener lnìho editele ºubomÌra P lenìka. Spokojenost na pracoviöti je nezbytn m p edpokladem pro r st firemnì kultury v oblasti lidsk ch zdroj. Za tìmto Ëelem prov dì Hartmann-Rico kaûdè dva roky pr zkum spokojenosti zamïstnanc. Sledovan trend se d oznaëit jako mìrnï zlepöujìcì. ZamÏstnanci oceúujì zejmèna otev enost mana- Nejhezčí pozvánka na tiskovku Prasata a bezdomovci Pozv nka na tiskovku, kter se uskuteënila 23. nora na p dï Agr rnì komory»r v Praze, nebyla nic vìce neû p r dek textu vëetnï pr vodnìho dopisu. To vöak staëilo, aby trefn obsah vyhr l mezi vöemi pozv nkami, kterè jsme do redakce dostali. TÈma bylo: jak zemïdïlci prodali sv prasata bezdomovc m. Organiz torem byla Agr rnì komora»r, pozv nì vyölo z reûie Edity LÌnkovÈ, jìû pat Ì naöe jedniëka. Nejen za dobrè a celospoleëensky varujìcì tèma tiskovky, ale i za jednoduchost a n paditost, jìû se zanepr zdnïnè novin e snaûila na akci upozornit. (rix) korun. Factoring poskytuje äkofin jiû od konce roku 2001 a i v roce 2005 zaznamenal n r st objemu financov nì z 19,545 miliard KË na 23,364 miliard KË, coû odpovìd nav öenì o 20 %. äkofin v roce 2005 zìskal takè v znamn ocenïnì - jiû podruhè v adï vyhr l v anketï o nejoblìbenïjöì finanënì instituci na port lu v kategorii vïrovè a leasingovè spoleënosti. A podruhè byl ocenïn titulem "European Trusted Brands" (u n s zn m jako "Dobr znaëka") v kategorii leasingovè spoleënosti. O spoleënosti: äkofin je jednou z nejvïtöìch finanënìch spoleënostì na ËeskÈm trhu a specializuje se na podporu prodeje znaëek äkoda, Volkswagen, Seat a Audi. KromÏ leasingu nabìzì takè spot ebitelsk vïr, a to jak soukrom m osob m, tak i podnikatel m. äkofin jiû od svèho zaloûenì v roce 1992 poskytuje vysoce kvalitnì sluûby znaëkovèho financov nì. Účetní a poradenská firma Ing. Mojmír Průša vám nabízí: vedenì jednoduchèho i podvojnèho ËetnictvÌ zpracov nì ËetnictvÌ za cel rok mzdy, DPH, daúov p izn nì vöeho druhu a adu dalöìch sluûeb ekonomick ch a daúov ch (podnikatelskè pl ny, vïry, ekonomickè vedenì firem, krizovè ÌzenÌ apod.) Kontakt: Gorazdova 16, Praha 2 tel.: , fax: , RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenì: Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s. Václav Kadlus, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Prodeco, a. s. Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán a. s. Dubí Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Milan Gerža, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti CAC Leasing, a. s. Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. gementu, pracovnì atmosfèru a p Ìsun informacì o firmï. NegativnÏ pak nynì hodnotili vïtöì d raz na pravidla v systèmu ÌzenÌ. "U pr zkumu spokojenosti si cenìme zapojenì spolupracovnìk a jejich z jmu o dïnì ve firmï, coû dokl d tèmï 75% n vratnost vyplnïn ch dotaznìk. ZÌskali jsme cennou zpïtnou vazbu jak o stylu pr ce managementu, tak t movè spolupr ci, komunikaci a v konnosti. Vûdy je co zlepöovat, ale v chozì stav je velmi dobr," uvedla editelka Human Resources Radoslava Klementov s odvol nìm na v sledky pr zkumu spokojenosti zamïstnanc. Hartmann-Rico se zamïstnanc m vïnuje dlouhodobï. Z aktivit firmy v oblasti lidsk ch zdroj v roce 2005 uveôme zavedenì systèmu ohodnocenì PMS (Performance Management System), ocenïnì internìho Ëasopisu "Co se dïje" t etìm mìstem v soutïûi FiremnÌ mèdium, proökolenì 92 % zamïstnanc v medik lnì kompetenci Ëi projekt rozvoje adaptability zamïstnanc, na kter Hartmann-Rico Ëerpal finanënì prost edky z Evropsk ch struktur lnìch fond a celkovï do vzdïl nì sv ch zamïstnanc nainvestuje 8,8 mil. KË z Evropsk ch struktur lnìch fond. S tužkou za uchem Píseň předjaří LetoönÌ zima se opravdu p edvedla. TuhÈ mrazy, snïhovè kalamity, spadanè st echyö Jenûe to je opravdov podoba zimy, ne ty plìskanice, na kterè jsme byli zvyklì poslednì roky. Kaûdop dnï v sledkem letoönì zimnì panovnice je nava a spavost. Rozhodla jsem se, ûe budu s navou bojovat a o vìkendu jsem se vydala ke svèmu srubu nad Slapskou p ehradou. Zajela jsem nejd Ìve na RabyÚskou vyhlìdku s cìlem, ûe se budu kochat p Ìrodou, a nabìjet se tak p irozenou energiì. Ale moje oblìben vyhlìdka mï zklamala. P Ìroda vypadala jako öediv c kanec. Pol manè bezlistè stromy, voda jako odraz zamraëenèho nebe, zledovatïl zem. RadÏji jsem popoöla d l k lesu. Ale lepöì to tu nebylo. Vöechno p sobilo ponu e. JednolitÏ a bez lesku. Rozjela jsem se ke srubu. I tady se zima vy dila a zanechala za sebou vyëerpanou p Ìrodu a podivnè ticho. Kdyû jsem otev ela srubovè dve e, d chla na mï zatuchlina. Dala jsem se do uklìzenì. A v tom jsem zaslechla zpïv. To je p ece zpïv pt k! Otev ela jsem okna doko n a pustila dovnit vzduch. VonÏl svïûe. DÌvala jsem se na ke e, na zöedivïlou tr vu, na p Ìrodu, kter se co nevidït probudì a zotavì. A znovu jsem se zaposlouchala do ptaëìch melodiì, kte Ì zpìvali jako o z vod. Byla to pìseú p edja Ì, jeden z nejkr snïjöìch lèk proti navï. MarkÈta BartÌkov Vítejte na www. Bojíme se internetu? Kdyû jsme zakl dali webovou adresu byla naöe prvotnì myölenka cìlen ke Ëten i, kterèho jsme chtïli nauëit listovat Prosperitou takè na internetu. Tuto ideu jsme poëìnaje letoönìm lednem obohatili o dalöì p idanou hodnotu - tento port l jsme zaëali nabìzet jednotliv m spolupracujìcìm profesnìm uskupenìm jako elektronickou k iûovatku jejich webov ch adres a informacì o nich. DomnÌv me se, ûe je to dalöì z cest, jak o sobï d t bezpracnï a pouze za symbolick roënì poplatek vïdït. Vyuûijte tuto moûnost, buôte vìce vidït! Internet v m nabìzì mnoho p ednostì, jak oslovit svït i svè nejbliûöì partnery. Sv mi moûnostmi p ekon v naöe spoleënè p edstavy i vize. Martin äimek, konzultant IT Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Mgr. Václav Kolombo, ředitel marketingu Družstva umělecké výroby Granát v Turnově Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A. PRAHA Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC. s. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a marketingovou strategii společnosti Sindat Group, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí rady, Strojírny Tatra Praha Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s.r.o. Našimi stálými partnery jsou: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Družstevní Asociace ČR Zemědělský svaz ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Sdružení podnikatelů ČR Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Česká manažerská asociace Manažerský svazový fond Český svaz zaměstnavatelů v energetice Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Sdružení automobilového průmyslu Svaz dovozců automobilů Svaz průmyslu a dopravy ČR Unie podnikových právníků ČR Česká společnost pro jakost Sdružení pro cenu ČR za jakost Czech Made Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Asociace podnikatelek a manažerek ČR Asociace inovačního podnikání ČR Euro Info Centrum Praha Sdružení pro informační společnost Svaz zdravotních pojišťoven ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů Svaz průmyslu papíru a celulózy Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká leasingová a finanční asociace Hospodářská komora České republiky Český svaz pivovarů a sladoven Sdružení Korektní podnikání Komora auditorů ČR Sdružení CZECH TOP 100 Gender Studies Česká asociace pro soutěžní právo Agrární komora ČR Mediální partnerství v roce N rodnì politika podpory jakosti 2. Akce»eskÈ manaûerskè asociace a ManaûerskÈho svazovèho fondu 3. Aktivity SdruûenÌ KorektnÌ podnik nì 4. VybranÈ konference a semin e VzdÏl vacì agentury 1. VOX a.s. 5. Akce spoleënosti Point Consulting mezin rodnì konference Hled nì novè Evropy Veletrh Pragooffice - veletrh kancel skèho n bytku a vybavenì 8. VybranÈ semin e CzechTrade 9. Znojemsk hrozen SoutÏû Zlat koruna Konference GenderovÈ aspekty spoleëenskè zodpovïdnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtïli b t? 12. SoutÏû MarketÈr roku Prosperita Vyd v : RIX, s.r.o. SÌdlo vydavatelstvì V clavskè n mïstì 21, Praha 1 I»: DI»: CZ PracoviötÏ redakce: Ocel sk 1, Praha 9 tel., fax: tel.: , Datum tisku Datum distribuce: äèfredaktorka PhDr. Eva Brixi-äimkov mobil: MarkÈta BartÌkov, redaktorka, internetov komunikace mobil: Martin äimek, konzultant IT, autor internetov ch projekt mobil: Petra»ervenkov, marketingov komunikace, inzerce mobil: Miroslav Mikula, inzerce mobil: Jarmila Nedvědová, inzerce mobil: Jindřiška Hauptmanová, inzerce tel.: InternetovÈ str nky: P Ìjem inzerce: Ocel sk 1, Praha 9 PlacenÈ textovè materi ly jsou na str nk ch Ëasopisu oznaëenè grafick m symbolem. Bez oznaëenì jsou publikov ny materi ly poskytnutè redakci d vïryhodn mi zdroji. Materi ly oznaëenè jsou p evzatè, p ÌpadnÏ redakënï upravenè tiskovè zpr vy. Scan, grafickè pravy: Ëep, mobil: Tisk a distribuce: Moravsk typografie Heröpick 6, Brno (zak zkov kancel T: ) Miloö Krm öek, spolupracovnìk redakce - ilustr tor mobil: »asopis je v roce 2006 rozöi ov n dle vlastnìho adres e redakce. Registrace MK»R E 8255 Mezin rodnì standardnì ËÌslo seriov ch publikacì ISSN

3 březen 2006 PENÍZE PRO PODNIKÁNÍ S ČSOB vás daně nezaskočí Jako podnikatelé se někdy můžete dostat do situace, kdy potřebujete mít k dispozici více peněz, než je na vašem účtu. Ať už se takové problémy objeví při platební neschopnosti obchodních partnerů, při rozvoji nových aktivit nebo v okamžiku nutných plateb, je vám k dispozici ČSOB Povolené přečerpání účtu pro podnikatele. Aktu lnì pot ebou pro mnohè z v s m ûe b t nutnost uhradit daú z p Ìjmu. S pomocì»sob se tak lze snadno vyhnout zbyteënèmu pen le za opoûdïnou platbu. KomfortnÌ eöenì napjatè situace PovolenÈ p eëerp nì je v podstatï ne Ëelov kr tkodob vïr. Minim lnì limit KË zìsk kaûd klient bez ohledu na v sledky jeho finanënìch v kaz. VyööÌ limity jsou v sledkem ratingu provedenèho na z kladï obratu na klientovï podnikatelskèm bïûnèm Ëtu a podle v öe obchodnìho obratu. Na zaplacenì danì tedy m ûe opravdu kaûd zìskat dostatek prost edk. Pokud jde o Ëerp nì prost edk, dost v z jemce velkou svobodu. PenÌze si vyzvedne podle sv ch pot eb, a to formou platebnìch p Ìkaz, pomocì platebnì karty Ëi svolenìm k inkasu. P itom penìze jsou p ipravenè k Ëerp nì jiû 30 minut po n vötïvï poboëky, takûe termìn pro splnïnì daúovè povinnosti nem ûe nikoho zaskoëit. UûivatelÈ sluûby spl cejì roky pravidelnï jed- nou mïsìënï, ale jen z vybranè Ë stky a za dny Ëerp nì. Svoji daúovou z tïû si tak pohodlnï rozloûì do dalöìch obdobì. P itom k zajiötïnì vïru staëì pouze blankosmïnka a poplatky se platì jen tehdy, pokud dojde k vyuûitì sluûby. Na velikosti nez leûì»sob PovolenÈ p eëerp nì Ëtu je snadno dostupnè pro jakoukoli velkou firmu. PouûÌv se p ev ûnï jako finanënì rezerva, na pokrytì p echodnèho nedostatku finanënìch prost edk nebo na v daje spojenè s neoëek van mi ud - lostmi. Pokud jiû nynì tuöìte, ûe byste mïli problèm s blìûìcìm se termìnem pro daúovè p izn - nì, nev hejte a obraùte se na»sob. Jak»SOB dok ûe pomoci Ji Ì Navr til podnik v oblasti v roby a prodeje westernovè mûdy, Jan Rychta Ìk vlastnì reklamnì agenturu. Oba v ned vnè minulosti vyuûili»sob PovolenÈho p eëerp nì Ëtu pro podnikatele. ProË jste si vybrali tuto sluûbu a v Ëem v m pomohla? J. Navr til: Umoûnila mi urychlit n kup vybavenì pro n ö nov obchod v OstravÏ. Prost edky z p eëerp nì mi rovnïû slouûì k p eklenutì obdobì, kdy je v oblasti naöeho sortimentu niûöì popt vka, tj. v zimnìch mïsìcìch. J. Rychta Ìk: P ed V nocemi jsme dìky tomu mohli realizovat nejen vysok objem objedn - vek, ale takè jednu velkou a pro naöi spoleënost prestiûnì zak zku. Pom h n m zachovat norm lnì fungov nì firmy v p ÌpadÏ pozdnìch plateb odbïratel. M ûeme tak realizovat vìce zak - zek, neû by n m dovolily vlastnì prost edky. Co se v m na povolenèm p eëerp nì nejvìce lìbì? J. Navr til: OceÚuji, ûe je dostupnè pr bïûnï dle pot eby a poskytuje mi rychl p Ìstup k finanënìm prost edk m. NavÌc rok platìm pouze z ËerpanÈ Ë stky a jen za dny Ëerp nì. J. Rychta Ìk: Je to nejmènï zavazujìcì forma p jëky. PenÌze Ëerp me, jen kdyû pot ebujeme. NavÌc bance nemusìme pokaûdè vysvïtlovat, na co dalöì prost edky vyuûijeme. (r) Factoring - rychlý start a téměř neomezené možnosti Na specifika a v hody factoringovèho financov nì jsme se zeptali obchodnìho editele spoleënosti O.B.HELLER Jind icha Hor ka: ProË by si firmy mïly vybrat pr vï factoring? TÏch d vod je urëitï vìce, proto se zmìnìm pouze o tïch nejz sadnïjöìch. V kaûdèm p ÌpadÏ se jedn o rychlost vy ÌzenÌ û dosti o spolupr ci (prakticky v nïkolika dnech) p i minimalizovan ch poûadavcìch na podklady. Druh m d vodem je, ûe klienti od n s mohou Ëerpat penìze jiû ten sam den, kdy na n s postoupì pohled vky. K tomu, v p ÌpadÏ z jmu klienta, nabìzìme p evzetì rizika vypl vajìcìho z platebnì neschopnosti u vybran ch odbïratel. Factoring m ûe b t takè cestou k vyvedenì pohled vek z bilance spoleënosti, coû vyuûìvajì zejmèna velkè nadn rodnì spoleënosti. V neposlednì adï bych zde zmìnil i aktivnì spr vu postupovan ch pohled vek, kter vïtöinou p in öì zlepöenì platebnì k znï odbïratel. Vedle v öe vyjmenovan ch nejëastïjöìch motiv pro vyuûìv nì factoringu se snaûìme s naöimi klienty hledat cesty vedoucì ke komplexnìm finanënìm eöenìm. To v praxi na jednè stranï m ûe p edstavovat nap. profinancov nì objedn vek Ëi skladov ch z sob p Ìmo od O.B. HELLER nebo jinè eöenì uöitè na mìru ve spolupr ci s»sob. NabÌzÌte klient m nïco navìc ve srovn nì s bankovnìmi finanënìmi produkty? UrËitÏ ano, jinak by tu factoringovè spoleënosti vedle rychle expandujìcìch bank jiû d vno neexistovaly (smìch). NejvÏtöÌ p idanou hodnotu factoringu spat uji v tom, ûe financov nì nabìzìme i zaëìnajìcìm a rychle expandujìcìm firm m, pop. i spoleënostem s vysokou sezûnnostì. Druh m podstatn m rozdìlem je to, ûe standardnï poskytujeme financov nì proti pohled vk m aû do 90 dn po lh tï splatnosti, a to aû do 90 % jejich nomin lnì hodnoty. Minim lnï z tïchto dvou d vod si myslìm, ûe dok ûeme naöim klient m nabìdnout nïco navìc oproti bankovnìmu financov nì. M ûete na konkrètnìm p Ìpadu demonstrovat efekty a v sledky zapojenì factoringovèho financov nì? Samoz ejmï a r d. S jednìm z naöich klient, zab vajìcìm se dovozem vysoce sezûnnìho produktu, jsme zah jili spolupr ci v roce V prvnìm roce spolupr ce dos hl klient obratu 63 milion korun. Vzhledem k tomu, ûe trh s hraëkami nenì jednoduch a prodej klasick ch hraëek se spìöe sniûuje, poklesl obrat v roce 2000 na 60 milion. V roce 2001 jsme klientovi poskytli prost edky nikoliv aû na z kladï postoupen ch pohled vek, ale jiû p ed sezûnou tak, aby n sledn dovoz pokryl zcela zak zky, kterè se mu poda ilo zìskat. Obrat stoupl na 86 milion. P edfinancov nì dovozu se klientovi velmi osvïdëilo, poskytujeme je kaûd rok a klient v roce 2005 odvinul p es naöi spoleënost obrat ve v öi 155 milion korun. V roce 2003 jsme navìc vyuûili postupovanè pohled vky jako z klad pro dalöì financov nì a poskytli klientovi st ednïdobè zdroje na po ÌzenÌ administrativnì budovy a skladu, kam p esìdlil z dosud pronajat ch prostor. (rix) Kontakty: O.B.HELLER, a.s. Beneöovsk 2538/40, Praha 10 Tel.: web: Tel.:

4 TRH INFORMACÍ březen 2006 Titul Podnikatel roku 2005 České republiky získal Radim Jančura, ředitel společnosti Student Agency Držitelem prestižního ocenění Podnikatel roku 2005 České republiky se stal Ing. Radim Jančura, ředitel a jediný majitel společnosti Student Agency. Svou trofej převzal v únoru v Paláci Žofín z rukou Dirka Kroonena, vedoucího partnera společnosti Ernst & Young, která soutěž v České republice vyhlašuje od roku Titul Technologický podnikatel roku získal Radim Králík, ředitel společnosti Grapo. Trofej Začínajícího podnikatele roku si odnesl Jan Řežáb ze společnosti Redboss. Letos poprvé byli v rámci soutěže oceněni také nejlepší podnikatelé v regionech Střední Čechy, Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj a Moravskoslezský kraj. Ing. Radim JanËura, absolvent elektrotechnickè fakulty VUT Brno, zaloûil spoleënost Student Agency v roce 1996, kdyû jiû o rok d Ìve podnikal v oblasti zprost edkov v nì au pair pobyt jako fyzick osoba. "PostupnÏ jsem podnik nì rozöi oval o dalöì sluûby, kterè se nabìzely jako doplnïk k tïm dosavadnìm. Od poë tku svèho podnik nì jsem kladl d raz na silnou orientaci na klienta a svè zamïstnance jsem vedl k tomu, aby byli ztotoûnïni s postavenìm klienta na prvnì mìsto. ZamÏstnanci byli vûdy prost ednictvìm odmïn motivov ni k tomu, aby bojovali o kaûdèho z kaznìka," ekl Radim JanËura. Aû do roku 1999 pracoval ve spoleënosti pouze jednocifern poëet zamïstnanc, jejì obrat p esto prudce rostl, uû v roce 2000 dos hl 150 milion korun. Ke konci roku 2004 zamïstn vala Student Agency 368 zamïstnanc, roënì obrat Ëinil tèmï 1,554 miliardy korun, provoznì zisk 9 milion korun. Podle Radima JanËury, kterèmu je t icet Ëty i let, stojì za spïchem Student Agency p edevöìm jejì snaha nabìzet ty nejkvalitnïjöì sluûby za nìzkè ceny, okamûitè investov nì do expanze firmy a firemnì kultura Student Agency, kter je postaven na orientaci na klienta. HlavnÌm cìlem spoleënosti je v souëasnè dobï rozvoj luxusnì autobusovè p epravy na link ch po»eskè republice, SlovenskÈ republice a EvropÏ. Drûitelem ocenïnì Technologick podnikatel roku 2005»eskÈ republiky se stal Radim Kr - lìk, editel spoleënosti Grapo. Tato cena je sou- Ë stì soutïûe Podnikatel roku vyhlaöovanè kaûdoroënï spoleënostì Ernst & Young. SpoleËnost Grapo se zab v v vojem a v robou digit lnìch velkoploön ch tisk ren s inkousty tvrzen mi UV z enìm, tiskem velkoploönè grafiky, v robou svïteln ch reklam a v robou POP a POS materi l. Radim Kr lìk zaëal podnikat v roce 1992 jako spolumajitel firmy na dod vky DTP systèm, v roce 1994 zaloûil vlastnì reklamnì spoleënost Radim Kr lìk GRAPO a zaëal podnikat jako fyzick osoba. K zaloûenì spoleënosti Grapo doölo v roce V roce 2002 p i hled nì vhodnèho tiskovèho stroje pro vlastnì firmu Radim Kr lìk zjistil, ûe ceny tisk ren pracujìcìch s vyuûitìm technologie inkoust vytvrzovan ch ultrafialov m z enìm jsou velmi vysokè, a zaëal pracovat na v voji vlastnì tisk rny. "ZaËÌt vyvìjet plnï nov produkt nenì lehkè. O tom, ûe jdeme spr vnou cestou, svïdëì nejen naöe v sledky, ale i titul Technologick podnikatel roku OcenÏnÌ si velmi v ûìm. Douf m, ûe je v povïdì o tom, ûe v technologickèm svïtï nïco opravdu znamen me, a vï Ìm, ûe do budoucna p ispïje k naöemu dalöìmu r stu a rozvoji," ekl Radim Kr lìk, editel spoleënosti Grapo. Na konci roku 2004 zamïstn vala spoleënost Grapo 11 zamïstnanc a jejì roënì obrat p esahoval 70 miliûn korun. ProvoznÌ zisk spoleënosti za rok 2004 Ëinil tèmï 18 milion korun. V roce 2004 investovala spoleënost t i miliony korun do v voje a v zkumu. "Inspirovalo mï zejmèna vyuûitì techniky a grafiky v reklamï, kter byla v tè dobï velice modernì. M j spïch je zaloûen na v voji stroj V roce 1998 byla spoleënost Student Agency asociacì IAPA (International Au Pair Association) ocenïna jako nejvïtöì au pair agentura na svïtï, v roce 2005 se umìstila na prvnìm mìstï v eb ÌËku asociace IATA (International Air Transport Association) jako nejvïtöì prodejce letenek v»r a mezin rodnì Ëasopis TTG ji vyhl - sil za nejlepöìho autobusovèho dopravce. V r mci ocenïnì 100 obdivovan ch firem»r po danèm Czech Top 100 zìskala Student Agency 2. mìsto v oboru Doprava, pomocnè Ëinnosti v dopravï a 1. mìsto v regionu JiûnÌ Moravy. "Titulu Podnikatel roku si velice v ûìm jakoûto ocenïnì, kterè po nïkolik let poukazuje nejen na podnikatelskè spïchy jednotlivc, ale i na p Ìnos podnikatel obecnï. Jsem proto velmi potïöen, ûe jsem se stal Podnikatelem roku tento titul vnìm m jako ocenïnì vöeho, co Student Agency bïhem poslednìch let dok - zala. VÏ Ìm, ûe budu dobr m z stupcem Ëesk ch podnikatel na svïtovèm fin le v Monte Carlu," ekl Radim JanËura, CEO spoleënosti Student Agency. Finalisty soutïûe Podnikatel roku se kromï vìtïze stali n sledujìcì podnikatelè: Viliam Sivek - EuroAgentur Hotels & Travel Technologickým podnikatelem roku 2005 České republiky se stal Radim Králík ze společnosti Grapo pro toto odvïtvì. Jsme jedinou firmou v»eskè republice, kter se zab v v robou takov ch tisk ren, ve svïtï je asi pït firem s podobn m oborem podnik nì. P estoûe je spoleënost Grapo nejmladöì a nejmenöì, dosahuje velmi rychlèho r stu," ekl Radim Kr lìk, editel spoleënosti Grapo. SpoleËnost Grapo nynì vyvìjì, vyr bì a distribuuje digit lnì velkoploönè tisk rny ady Octopus pracujìcì na b zi inkoust vytvrzovan ch ultrafialov m z enìm. Jedn se o tisk rny, kterè jsou, jak jiû bylo uvedeno, v sledkem vlastnìho v voje spoleënosti. SpoleËnost m obchodnì a servisnì zastoupenì v tèmï vöech zemìch Evropy, ale i v Africe, Austr lii, JiûnÌ Americe a Indii. KromÏ tïchto aktivit nabìzì spoleënost Grapo rovnïû tisk velkoploönè grafiky, v robu svïteln ch reklam a v robu POP a POS materi l. Roman Svit k - GRADA Publishing Radim Kr lìk - Grapo Ivo LukaËoviË - Seznam CZ Rostislav Dvo k - V VOJ, odïvnì druûstvo Letos poprvè byl udïlen titul ZaËÌnajÌcÌ podnikatel roku urëen pro podnikatele, kte Ì podnikajì mènï neû pït let. Tento titul zìskal Jan ÿeû b ze spoleënosti Redboss. Porota se rovnïû rozhodla k udïlenì speci lnìho ocenïnì, kterè zìskala Jana Proch zkov ze spoleënosti Global Express Group a.s. PremiÈrovÏ byly letos udïleny tituly region lnì Podnikatel roku v nïkter ch krajìch»eskè republiky. Drûitelem titulu Podnikatel roku 2005 St ednìch»ech se stal Ivo LukaËoviË ze spoleënosti Seznam.cz, Podnikatelem roku 2005 PlzeÚskÈho kraje se stal VladimÌr Z bransk z PRVNÕ CHODSK STAVEBNÕ SPOLE»NOSTI, titul Podnikatel roku 2005 JihomoravskÈho kraje zìskal Radim JanËura ze spoleënosti Student Agency s.r.o., ocenïnì Podnikatel roku 2005 MoravskoslezskÈho kraje obdrûel Ladislav Kraus ze spoleënosti Bochemie. V porotï soutïûe Podnikatel roku 2005 zasedla ada v znamn ch osobnostì podnikatelskè, akademickè a finanënì sfèry. "Vzhledem ke specifiënosti podnikatelskèho prost edì jsme r di, ûe v porotï byli zastoupeni i aktivnì podnikatelè. MajÌ osobnì zkuöenost s problèmy, na kterè podnikatelè nar ûejì. DomnÌv m se, ûe i dìky tomu porota vybrala opravdu nejlepöìho z nejlepöìch," uvedl Dirk Kroonen, vedoucì partner Ernst & Young v»eskè republice. "P i pohledu na rozsah ËinnostÌ, ve kter ch letoönì finalistè podnikajì, se mi znovu potvrzuje zkuöenost, kterou m me i my s Ëesk mi podnikateli p i procesu podpory jejich projekt ze struktur lnìch fond. A sice, ûe mìra originality a inovativnosti a schopnost nalèzat novè moûnosti je opravdu vysok," dodal Tom ö Hruda, gener lnì editel agentury CzechInvest, jeden z Ëlen poroty soutïûe.»leny poroty byli: Miroslav ÿih k, p edseda poroty - Podnikatel roku 2004»eskÈ republiky, gener lnì editel spoleënosti ANECT ZbynÏk FrolÌk - Podnikatel roku 2003»eskÈ republiky, gener lnì editel spoleënosti Co můžeme dát Evropě 3. VÏ Ìme, ûe jste si se z jmem Ëetli informace, kterè od ledna p in öìme v naöì novè rubrice Co m ûeme d t EvropÏ. MÌ Ì k velkolepï chystanè mezin rodnì konferenci, jejìmu prvnìmu roënìku, pojmenovanè Hled nì novè Evropy. MÏly by na nì zaznìt zajìmavè n zory, probïhnout v mïna zkuöenostì, zesìlit diskuse k tomu, jak efektivnï podnikat, zejmèna v pojetì mal ch a st ednìch firem. Jak si podnik nì zjednoduöit, abychom se nestali otroky systèm, ökatulek, p edpis, ale abychom mïli prostor pro tvo iv p Ìstup k hled nì sama sebe. Abychom mïli Ëas pracovat uûiteënï. Abychom si nekomplikovali ûivot tìm, co je sloûitè a nepraktickè. VÌce vöak Prof. Ing. R ûena Pet Ìkov, CSc., jeden z hlavnìch aktèr a myölenkov ch v dc zmìnïnè konference: S nïkter mi ekonomy a dalöìmi odbornìky chyst te atraktivnì konferenci Hled nì novè Evropy. ProË jste se k tomu rozhodli? Uû na poë tku p Ìprav tèto mezin rodnì konference (v lètï minulèho roku) jsme se rozhodli, ûe Hled nì novè Evropy nebude jen jednor zovou akcì, ale ûe se identifikacì (oznaëenìm) prvnì, druh atd. tato mezin rodnì konference stane Linet Jana Ryölinkov - editelka, US Business School Prague Ond ej Bartoö - v konn editel, TUESDAY Business Network Tom ö Hruda - gener lnì editel, CzechInvest S ndor K rti - Podnikatel roku 2004 MaÔarska, prezident K RT Corporation Krzysztof Pawlowski - Podnikatel roku 2003 Polska, zakladatel a rektor polskè vysokè ökoly Wyzsza Szkola Biznesu - National Louis University LetoönÌ drûitel ËeskÈho titulu Podnikatel roku se stejnï jako jeho p edch dci z ËastnÌ svïtovèho fin le tèto soutïûe, kterè se uskuteënì v Ëervnu v Monte Carlu. HlavnÌmi partnery soutïûe Podnikatel roku 2005 jsou spoleënosti ABRA a AMCICO AIG Life a ofici lnìm dopravcem je»sa. SoutÏû podporujì agentura CzechInvest, sdruûenì TUESDAY Business Network, Hospod sk komora»eskè Evropa by měla hledat sama sebe v nikdy nekončícím procesu A my bychom se tak mohli st t prvnì zemì na svïtï, kter vyhl sì program nep etrûitèho hled nì v mnoha nastaven ch smïrech a p izve ostatnì k Ëasti trval m kontinu lnìm procesem s typick m rysem neust lèho zlepöov nì. Jsme si uû od poë tku vïdomi, ûe novou Evropu neobjevìme, nenajdeme, ale Evropa by mïla hledat sama sebe v nikdy nekonëìcìm procesu, Ëehoû jsme ostatnï kaûdodennï svïdky. A my bychom se tak mohli st t prvnì zemì na svïtï, kter vyhl sì program nep etrûitèho hled nì v mnoha nastaven ch smïrech a p izve ostatnì k Ëasti. Moûn je to velk ambice, ale proë se o to spoleënï nepokusit? Vaöe kroky vych zejì mimo jinè z cty k podnikatelskè filozofii rodiny Baùovy. Co je na nì dnes pro n s nejcennïjöì? Jsem p esvïdëena, ûe tèmï kaûdèho z Ëlen t mu, p ipravujìcìch tuto konferenci, v ûe k tèto unik tnì podnikatelskè filozofii nïjak vztah - proûit skuteënost, setk nì se zajìmav m ËlovÏkem, vlastnì p esvïdëenì na z kladï hluböìho studia tèto soustavy ÌzenÌ apod. V r mci zamï enì konference chceme p edstavit adu aktu lnìch tèmat, kde bezpochyby nebude absentovat ani toto v souëasnosti tolik diskutovanè tèma. pokraëov nì na stranï 5 4 Jubileum on-line poradny SOS DesetitisÌcÌ dotaz zodpovïdïli poradci SdruûenÌ obrany spot ebitel v on-line poradnï na adrese kter funguje necelè Ëty i roky a je bezplatn. JubilejnÌ tazatel zìskal jako pozornost od SOS p edplatnè Ëasopisu ätìt spot ebitele. Online poradna SdruûenÌ obrany spot ebitel»r je jednìm ze t Ì pilì poradenskè Ëinnosti SOS. ČMSS rozšířila svou nabídku o nový tarif Atraktiv Od 1. b ezna 2006 rozöi uje»eskomoravsk stavebnì spo itelna svoji produktovou nabìdku o nov tarif Atraktiv. NabÌdka vedle slouëenì tradiënìch v hod stavebnìho spo enì s principy hypotèky podstatn m zp sobem upevúuje dlouhodobou rokovou jistotu klient»mss a usnadúuje pl nov - nì i realizaci rodinn ch investic do bydlenì. Doprovodný program stavebních veletrhů míří k odborné veřejnosti Cel pr bïh StavebnÌch veletrh i veletrhu Urbis Invest bude v termìnech od 24. do 28. dubna jiû tradiënï obohacen takè o kvalitnì doprovodn program, zahrnujìcì odbornè konference a semin e. O pestrosti doprovodn ch akcì svïdëì takè bohat seznam po adatelsk ch i organizaënìch subjekt, vëetnï Ministerstva pro mìstnì rozvoj»r, Asociace kraj»r, Svazu mïst a obcì nebo»d Reality a.s. VŠFS má první inženýry Vysok ökola finanënì a spr vnì v Praze, kter zah jila svoji Ëinnost v prosinci 1999 bakal sk mi programy a od roku 2003 ji rozöì ila o programy magisterskè, bude ve dnech 27. a promovat prvnì absolventy navazujìcìch magistersk ch obor. Ke st tnìm zkouök m, kterè probìhaly 10. do , se p ihl silo 146 student. Ve zkuöebnìch komisìch zasedli renomovanì odbornìci, jako Ing. HrnËÌ, DrSc., poradce v»nb, Ing. VladimÌr Ezr, CSc., b val n mïstek gener lnìho editele Burzy cenn ch papìr a dalöì.

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (5 / 2007) www. premium.prosperita.info Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE iii OBSAH STRUČNÝ PodÏkov nì P edmluva XVII XIX ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 3 Integrovan marketingov komunikace 3 FiremnÌ image a ÌzenÌ znaëky 27 N kupnì chov nì 57 Anal za propagaënìch

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R 1 2 OBSAH 1. Výskyt / 4 2. Anatomie varlat / 6 3. Rizikové faktory / 7 4. Jak provádět samovyšetřování varlat / 7 5. Nádory varlat / 9 6. Diagnostika / 9 7. Léčení / 10 8. Nutnost pravidelných kontrol

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více