HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky"

Transkript

1 HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární politika NB inflace, kurs mny, zahraniní platební bilance, HDP sociální politika dchodový systém, systém sociálních dávek, životní minimum, nezamstnanost, státní politika zamstnanosti Užitené internetové adresy: Ministerstvo financí R eský statistický úad server deníku Dnes server deníku Hospodáského noviny a týdeníku Ekonom eská národní banka FUNKCE STÁTU V EKONOMICE Mezi ekonomikou a politikou je velmi úzká souvislost- hospodáská politika státu se nás tudíž dotýká denn. Všechny zásahy státu do ekonomiky jsou siln ovlivovány volbami a politickou konstelací v zemi, ekonomika je také závislá na situaci nejen v zemi naší, ale v souvislosti s naším lenstvím v EU je naše ekonomika provázána s ekonomikou evropskou, no a v dnešním globalizovaném svt i s ekonomikou svtovou. Ve skupinách vymyslete co nejvíce píklad, kdy stát zasahuje do ekonomiky. Práce s novinami. Ve skupinách- každá skupina má k dispozici nkolik výtisk novin- projdte noviny a vyhledejte lánky, které se týkají zásah státu do ekonomiky. Alternativa- pracujte s rznými typy deník- doporuuji Dnes, Právo a Hospodáské noviny; v tchto denících vyhledejte zprávu, týkající se hospodáské politiky- ideální je njaká zásadní zmna, nap. úprava v daové politice. porovnejte, jak o tomto tématu informují jednotlivé deníky. SUBJEKTY HOSPODÁSKÉ POLITIKY Parlament R- má v rukou legislativní moc, pijímá zákony, které dávají ekonomice rámec, uruje pravidla hry ; schvaluje zákon o státním rozpotu; Vláda R- nejvyšší výkonný orgán- tvrce hospodáské politiky- sestavuje státní rozpoet eská národní banka- sleduje stabilitu mny, hlídá množství penz v obhu, dohlíží na bankovní trh

2 NÁSTROJE HOSPODÁSKÉ POLITIKY Stát má k výkonu své politiky v oblasti ekonomické nkolik nástroj- bu institucí, nebo politických a legislativních postup. Mezi tyto nástroje patí: právní systém a legislativní proces mnový systém fiskální politika dchodová a cenová politika zahranin obchodní politika PRÁVNÍ SYSTÉM A LEGISLATIVNÍ PROCES V tomto bod jen strun- instituce, která má tuto oblast pod palcem je Parlament R, který ve svých rukou drží legislativní moc. Pokud je vláda nestabilní, nemá opravdovou vtšinu v parlamentu, pak se jí jen tžko realizují jakékoliv kroky- což mžeme již nkolik let pozorovat v našem politickém prostedí. pokud dojde k porušení pravidel- nejen v oblasti ekonomiky- rozhoduje soud. Více k tomuto bodu viz Úvod do práva- oprašte své znalosti o legislativním procesu. MNOVÝ (MONETÁRNÍ) SYSTÉM Mnovou politiku ve svých rukou drží centrální banka, která má své postavení zakotveno pímo v Ústav R- touto institucí je eská národní banka (NB). Tato banka má ústavou dány nkteré povinnosti a zárove i pravomoci- hlavním posláním NB je udržet mnu stabilní, hlídat inflaci (inflace viz Hodnocení národního hospodáství). K udržení stability mny využívá centrální banka tyto nástroje: diskontní sazba (= diskont) - úrok, kterým se úroí vklady komerních bank u centrální banky; tato sazba uruje dolní mez pro krátkodobé úrokové sazby - NB má monopol na emisi penz )tj. na tisk penz)- dokud byly bankovky kryté zlatem, tak banka mohla tisknout jen tolik, kolik mla zlata- ale te? te rozhoduje sama eská národní banka!! POLITIKA NB OVLIVUJE POPTÁVKU VE STÁT - tím ovlivuje i inflaci a nezamstnanost!! - vrame se k hospodáskému procesu (viz kapitola Hodnocení nár. hospodáství)- pi expanzi roste inflace / pi recesi roste nezamstnanost obojí je nepíjemné, centrální banka se snaží tyto jevy tlumit a korigovat: expanzivní monetární politika V dob recese klesají investice, roste nezamstnanost, klesá HDP centrální banka chce oživit poptávku emituje peníze + sníží diskont zlevní se pjky zvýší se investiní a spotební poptávka restriktivní monetární politika Ekonomika je ve fázi konjunktury, blíží se vrcholu, zaíná narážet na hranice produkních možností roste inflace centrální banka sníží emisi penz a zvýší diskont zvýší se úroková míra = zdraží se pjky, brzdí inflace povinné minimální rezervy (PMR)

3 - každá komerní banka a všechny stavební spoitelny mají za povinnost složit u centrální banky ást svých depozit (tj. vklad) jako rezervu- s tmito penzi nemohou podnikat operace na volném trhu - centrální banka obchoduje na finanních trzích, prodává a kupuje cenné papíry, je emitentem státních dluhopis, se kterými obchoduje Co jsou to státní dluhopisy? Jaká je jejich role v hospodáské politice státu? Mže si státní dluhopis koupit obyejný lovk? Pokud ano, tak kde, pokud ne, tak pro? ostatní nástroje centrální banky - centrální banka má krom zmínných adu dalších nástroj k ovlivování naší mny a zárove má také adu dalších povinností na finanních trzích a v bankovním sektoruvíce o NB jako takové viz kapitola Finanní trhy) FISKÁLNÍ ( ROZPOTOVÁ) POLITIKA Stát (konkrétn vláda) plánuje na každý rok svého vládnutí, kolik penz bude potebovat a kolik penz získá STÁTNÍ ROZPOET MÁ SVOU STRÁNKU PÍJMOVOU A VÝDAJOVOU vyrovnaný rozpoet: PÍJMY = VÝDAJE pebytkový rozpoet: PÍJMY VÝDAJE schodkový rozpoet: PÍJMY VÝDAJE Promyslete, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých rozpot. Jak stát ovlivuje stránku píjmovou? A jak výdajovou? Vyhledejte na internetu, jak se vyvíjela píjmová a výdajová stránka našeho státního rozpotu od roku Využijte informací z webu Ministerstva financi Státní rozpoet má podobu zákona- návrh tohoto zákona podává ministerstvo financí, respektive vláda, návrh schvaluje Poslanecká snmovna- tento zákon je pro vládu životn dležitý, je to hlavní nástroj, kterým vládá vládne. Zjistte, co se stane, když zákon o státním rozpotu není schválen. Mže padnout vláda? Pebytkový rozpoet - takový rozpoet mohou vytvoit ti, kteí šetí- vytváí se rezervy, ale vtšinou se brzdí podnikání- výsledek restriktivní politiky Vyrovnaný rozpoet

4 - zlatý sted - zn. ideál, doporuuje jej jak EU, tak MMF, bohužel jej takka nikdo nedosahuje, vtšina se radji zadluží a koní ve schodku- viz níže Schodkový rozpoet - u tohoto typu rozpotu se zastavme, protože v našich podmínkách jej máme už od v letech 1996/97/98 byl rozpoet plánován ješt jako vyrovnaný, ale skonil ve schodku, od roku 1999 už byl jako schodkový plánován - co ten schodek znamená? Jednoduše se vláda rozhodne, že utratí víc, než vybere - toto naše víc pak postupn narstá, takže od cca 30 mld. v roce 1999 jsme se v roce 2003 pehoupli pes 100 mld, no a na letošní rok (2005) vláda pvodn poítala se schodkem opt pevyšujícím 100 mld, ale na základ tlak na reformu veejných rozpot se snažila schodek stlait, letos tedy vládne se schodkem cca 83,5 mld. Jestliže schodek znamená, že jsou výdaje státu vyšší než píjmy, kde stát vezme peníze na tyto zvýšené výdaje??? Zjistte pesn, jak je financován schodek státního rozpotu a jakou roli v tomto financování hraje NB. Jaký je vztah mezi schodkem státního rozpotu a státním dluhem? jaký je pomr mezi schodkem státního rozpotu, státním dluhem a HDP? Napište si všechna ísla, tj. HDP, státní rozpoet, schodek státního rozpotu a státní dluh a diskutujte o jejich vzájemném vztahu. Zdá se vám schodek a dluh ve vztahu k naší produkci v poádku, bez problém, nebo naopak varovný, nebezpený??? DCHODOVÁ A CENOVÁ POLITIKA Zasahuje njak stát do mezd? Reguluje mzdy? Jak, jakými nástroji? Zasahuje i do cen, tj. do výše cen jakýchkoliv produkt? Pro? Mzdy - do roku 1995 stát mzdy reguloval (ale ne každou jednotlivou mzdu,jen jejich celkový objem), dnes stát v soukromém sektoru mzdy nereguluje, mzda je tedy vc smluvní, ale stát ovlivuje mzdy ve státním sektoru- pak hovoíme o platech, které jsou pesn vymezeny tzv. tabulkové/ tarifní platy (školství, zdravotnictví, úady, policie...)- protože v tomto sektoru pracuje cca 1/5 práceschopného obyvatelstva, nejedná se zanedbatelný zásah do ekonomiky!! Ceny - vtšina cen je tvoena trhem, ALE jsou oblasti, kde stát výrazn zasahuje Které oblasti to jsou? Pro práv v tchto oblastech stát reguluje? Diskuse: prodiskutujte téma deregulace nájemného- rozdlte se na dva tábory, vyhledejte argumenty, nejjednodušší cestou je navštívit stránky Sdružení nájemník a naopak stránky nájemc- majitel nemovitostí. pro stát tuto oblast reguluje a jiné ne? Diskuse:

5 Prodiskutujte téma dotací v zemdlském sektoru. Vyhledejte argumenty pro a proti. pro stát / EU takto dotuje a tím vymezuje/omezuje trh? ZAHRANIN OBCHODNÍ POLITIKA Stát se samozejm zapojuje do ekonomiky evropské a svtové a má k tomu nkolik nástroj. tvorba kurzu koruny vi mnám pechod od nekonvertibilní mny k vnitn konvertibilní 1995 pln konvertibilní mna 1997 plovoucí kurz tvoený nabídkou a poptávkou ochranáská opatení- dovozní a vývozní kvóty a cla podpora exportu mezinárodní smlouvy a obchodní mise

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11 Kamil Kovář Působící v CERGE-EI a v Analytickém týmu think-tanku Evropské hodnoty Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která prosazuje zvyšování politické kultury v České republice i na evropské

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda České předsednictví Rady EU přichází

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více