FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:"

Transkript

1 FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a telekomunikaních technologií, ovládá zpsoby bezhotovostního platebního styku zvolí optimální zpsob financování svých osobních poteb (spoení, úvr, splátky, leasing) Uivo (dle RVP): peníze funkce penz, formy platebního styku, cenné papíry, akcie, burza bankovní soustava NB a komerní banky, specializované finanní instituce, bankovní produkty, typy spoení, úvr, moderní formy bankovnictví, leasing, pojištní Užitené internetové adresy: informace o financích, finanních trzích, investování informace z finanních trh- jak název napovídá, zejména z akciových informace z obchodování s cennými papíry mimo burzovní trh informace z komoditních burz server Burzy cenných papír BCP Praha, a.s. Ministerstvo financí R server Hospodáských novin a týdeníku Ekonom FINANNÍ TRHY Finanní trhy jsou prostor, kde se realizuje tvorba ceny penz, kde se setkává nabídka relativn volných penz s poptávkou po tchto penzích. Cena penz se pak utváí na základ tohoto stetu nabídky s poptávkou. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: penžní trh krátkodobé vklady a úvry (se splatností do 1 roku) kapitálový trh dlouhodobé termínované vklady a úvry (se splatností nad 1 rok) trh drahých kov doplkový trh, dnes už se vtšina transakcí neodehrává prostednictvím drahých kov (nap. zlata) devizový trh trh založený na nabídce a poptávce po cizích mnách Jak poznáte, jak drahé jsou peníze? Které ukazatele signalizují zdražení nebo zlevnní penz? CENNÉ PAPÍRY Cenný papír (CP) je to, co zákon o cenných papírech 591/1992 Sb. prohlásí za cenný papírjednoznanjší definice cenného papíru neexistuje, protože pod pojmem cenný papír se skrývá ada dokument odlišných vlastností a odlišného obsahu (viz píklady níže). S nkterými CP lez obchodovat pouze na organizovaném trhu (viz níže burzy)- nap. dluhopisy. U všech typ CP je zákonem stanoveno, jaký má být jejich obsah a jakou mají mít podobu.

2 Pozn.: OBLIGACE není druh CP, to slovo znamená v pekladu závazek- vtšinou se ale používá ve významu cenný papír, ale je to však vícemén laické oznaení (viz znní zákona o CP). DRUHY CENNÝCH PAPÍR A JEJICH PODOBA Pozitivní právo rozlišuje cenné papíry takto: Podle druhu: akcie (viz níže) zatímní listy (pokud nezaplatím plnou cenu akcie pi jejím nákupu, nesmím ji podle zákona dostat, ale místo ní obdržím pro prokázání svých akcionáských práv tento CP; po zaplacení plné ceny akcií jej vymním za akcie) podílové listy (viz níže) dluhopisy (viz níže) investiní kupony (záležitost historická - týkaly se kuponové privatizace) kupony (ty s kuponovou privatizací naopak nesouvisejí- tyto CP jsou souástí nkterých CP; pi jejich pedložení má majitel právo na urité ástené plnní z cenného papíru) smnky (viz níže) šeky cestovní šeky náložné listy (pedstavují právo na zboží v njakém pepravním prostedku) skladištní listy (totéž, ale ve skladišti) jiné listiny dle zvláštních pedpis Podle formy: cenné papíry na jméno na CP je uvedeno konkrétní jméno majitele, nelze pevádt na jinou osobu cenné papíry na ad tento cenný papír lez pevádt na jinou osobu tzv. indosamentem neboli rubopisem (lidskou eí- na druhé stran CP mohu napsatnap. u smnky: za mne na ad Jany Procházkové. PODPIS Jan Novák; no a Procházková mže opt smnku pedat/prodat dál a pevést ji tak na ad jiného: za mne na ad Františka Vocáska. PODPIS Jana Procházková. atd.) cenné papíry na doruitele (na majitele) zaplate doruiteli této smnky 1000,- K. není uvedeno jméno, kdokoliv, kdo pedloží tento CP, musí ástku obdržetpevod je jednoduchý, prostým pedáním CP; Podle podoby: listinné mají materiální podobu (lidskou eí- je to papír popsaný správným zpsobem ) zaknihované i když to název nenapovídá, jedná se o cenné papíry v digitální podob- jde o soubor dat v poítaích Stediska pro cenné papíry) Podle osoby emitenta (tj. toho, kdo CP vydává): veejné emitentem je osoba veejného práva (stát, obec, kraj, NB...) soukromé emitentem je osoba soukromého práva- nap. a.s., s.r.o., ale nap. u smnky kdokoliv

3 Podle charakteru inkorporovaného práva (tj. podle toho, jaké právo CP nese): obliganprávní ztlesují právo typu pohledávky, vtšina CP; dlí se dále na penžité (nap. dluhopisy, smnky- obsahují povinnost zaplatit peníze), vcné (obsahují právo na njakou vc nebo povinnost vydat njakou vc- nap. skladištní listy) a s právem na jiný cenný papír (nap. zatímní list) podílnické obsahují právo na podíl typickým píkladem je akcie nebo podílový list Podle ekonomického významu: platební místo zaplacení vydám CP- typický píklad smnka úvrové tím, že pijmu CP, poskytuji úvr- p. dluhopis ukládací nesou právo na pravidelný výnos- p. dluhopis spekulaní nesou právo na nepravidelný výnos p. akcie CENNÉ PAPÍRY PENŽNÍHO TRHU Jedná se o krátkodobé cenné papíry se splatností do jednoho roku. Mezi základní cenné papíry penžního trhu patí depozitní certifikát, pokladniní poukázky, bankovní akcept (o tchto tech se podrobnji zmiovat nebudeme, zájemci využijte nap. a pedevším smnka. SMNKA Smnka je cenný papír, který lze velmi jednoduše využít k zajištní závazk. Vystavují se velmi asto, a tak se s nimi mže setkat i obyejný lovk. Pokud však chcete smnku vystavit i pijmout, mli byste znát všechny její náležitosti, jinak byste mohli pijmout smnku neplatnou a jako vitel ekat, zda vám dlužník nezaplatí dobrovoln. Smnka je písemný doklad o finanním závazku. Je to obchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínen zavazuje, že osob uvedené ve smnce zaplatí ve stanovené dob smnenou sumu (smnka vlastní), pop. v nmž výstavce pikazuje tetí osob (smneníkovi), aby zaplatila osob uvedené ve smnce smnenou sumu za nj (cizí smnka). Používání smnky upravuje speciální smnený a šekový zákon. 191/1950 Sb., ve znní zákona. 29/2000 Sb. Konkrétní podoba smnky není pedepsána, zákonem jsou pouze stanoveny náležitosti, jež musí smnka obsahovat, aby byla platná. Smnka musí být v psané podob - mže být celá napsána rukou, na stroji, vytištna nebo teba vyplnna jako pedtištný formulá. V každém pípad však musí být vlastnorun podepsána výstavcem. Zákon požaduje, aby smnka obsahovala tyto údaje: Oznaení listiny jako "smnka" nestaí jen v nadpisu, ale musí být uvedeno v textu listiny. Bezpodmínený píkaz zaplatit ástku uvedenou ve smnce. Zaplacení smnky nemže být podmínno splnním jakékoliv podmínky. Jméno toho, kdo má platit. Splatnost smnky jedním z tchto zpsob: tzv. na vidnou - smnka je splatná pi pedložení na uritý as po vidné - smnka je splatná uplynutím stanoveného asu po pedložení smnky

4 na uritý as po datu vystavení smnky - smnka je splatná uplynutím stanovené lhty po datu vystavení smnky na uritý den - smnka je splatná v den uvedený na smnce Místo, kde má být placeno. Není-li místo uvedeno, smnka je platná, ale místem placení je ze zákona uvedené sídlo nebo bydlišt smneníka. Datum a místo vystavení smnky. Vlastnoruní podpis výstavce pod textem listiny. Na platnost smnky nemají vliv pravopisné ani gramatické chyby. Pokud smnka obsahuje zákonem požadované náležitosti a má "souvislý obsah vyjadující vli vyžadovanou pro právní úkon", je platná - i kdyby byla napsána velmi špatnou eštinou na toaletním papíru. Se sousedem v lavice napište smnku- vymyslete si jména a dohodnte fiktivní pjku. Snažte se smnku napsat tak, aby byla platná. CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Cenné papíry kapitálové trhu jsou dlouhodobé cenné papíry se splatností nad 1 rok. Jejich emise bývá velká, málokdy je menší než 500 milion korun. Cenné papíry kapitálového trhu se lení na: Majetkové cenné papíry: AKCIE emituje (= vydává) je akciová spolenost, která mezi akcie rozvrhne své základní jmní; akcie reprezentuje právo akcionáe podílet se na zisku, na ízení spolenosti a na likvidaním zstatku; nominální hodnota akcie je uvedena pímo na akcii, tržní hodnota (reálná) se od nominální hodnoty liší- je bu vyšší nebo nižší PODÍLOVÉ LISTY - emituje podílový fond; práva majitele podílového listu jsou velmi podobná právm majitel akcií, jen s tím rozdílem, že majitel podílového listu nemá právo na podíl na ízení spolenosti; otevený podílový fond znamená, že je povinností fondu kdykoliv na žádost majitele podílový list odkoupit za aktuální cenu zpt Na em je závislá tržní hodnota akcie? Vyhledejte v bankách letáky o podílových fondech- porovnejte jejich nabídku, ve skupinách proberte, do kterého fondu byste investovali. Úvrové cenné papíry: DLUHOPISY- emitují banky, obce nebo stát a znamenají závazek emitenta (tj. toho, kdo je vydává) vrátit dlužnou ástku ve stanovené dob zpt navýšenou o uritý úrok Zjistte, co jsou to tzv. povodové dluhopisy, kdo je emitoval a pro. Zjistte, co jsou to státní dluhopisy, kdo je jejich emitentem, k emu slouží a zda si je mže koupit obyejný oban.

5 BURZY Cenné papíry jsou speciální zboží, se kterým lze obchodovat na speciálním míst- na burze cenných papír- tady se skrze nabídku a poptávku utváí tržní cena cenných papír. Burza je zvláštní trh- obchoduje se na nm se vzájemn zastupitelným zbožím, které se na nm fyzicky nenachází, obchoduje se pravideln, na stejném míst, v uritou dobu a za uritých pesn stanovených pravidel. také okruh obchodujících je omezený- obchod se úastní burzovní dohodci, makléi a další, kteí mají pístup k obchodm. V našem prostedí se burzovní obchody stále teprve rozjíždjí, naše burzy nejsou píliš silnými hrái... Zjistte, kolik burz je v naší zemi (není to tak tžké, je jich velmi málo) a na jakou oblast obchod se orientují. V naší zemi existuje ješt jedna možnost k obchodování s cennými papíry- jedná se o mimoburzovní obchody. Zjistte, o jaký zpsob obchodování s cennými papíry se jedná a zda a jak je možné se do nj zapojit. BANKOVNICTVÍ Bankovní systém R je dvouúrovový- specifické postavení má centrální banka- NB, druhou úrove tvoí všechny ostatní banky - komerní banky jako podnikatelské subjekty. CENTRÁLNÍ BANKA má ve svých rukou monetární (mnovou) politiku státu (více viz kapitola o hospodáské politice) je emitentem mny ( tiskne peníze) kontroluje množství penz v obhu vykonává bankovní dozor- tj. dohlíží na innost komerních bank, poskytuje jim úvry, ukládá jejich vklady vede úty státnímu rozpotu kontroluje mnové rezervy ve zlat a devizách vydává státní dluhopisy obchoduje s cennými papíry KOMERNÍ (OBCHODNÍ) BANKY podnikatelské subjekty- cíl = zisk- ten je dán úrokovým rozptím a poplatky za služby pasivní úvrové operace: banka pijímá vklady- je v roli dlužníka vklady jsou bu netermínované- mohu kdykoliv vybrat, nebo termínované- na pevný termín, mohu vybrat až po tomto termínu, jinak sankce aktivní úvrové operace: banka poskytuje úvry- je v roli vitele

6 DRUHY ÚVR Zjistte, co znamenají vyjmenované druhy úvr- kolik penz je možné si pjit, na jakou dobu, za jakých podmínek: kontokorentní revolvingový lombardní hypotení spotební BANKOVNÍ SLUŽBY Zjistte, jaké služby se skrývají za tmito pojmy: vedení útu bezhotovostní platební styk jednorázový píkaz trvalý píkaz souhlas s inkasem homebanking phonebanking internetbanking platební karty kreditní karty devizové operace smnárenská innost bezpenostní schránky DCEINNÉ SPOLENOSTI Banky zakládají specializované dceinné spolenosti, které nabízejí uritý druh služeb blízkých bankovnímu trhu. Stejné služby nabízejí samostatné spolenosti, specializující se na uritou oblast z níže vyjmenovaných: Zjistte, jaké služby nabízejí tyto dceinné spolenosti bank (respektive tyto spolenosti): stavební spoitelny investiní spolenosti pojišovny penzijní fondy leasingové spolenosti

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více