Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA"

Transkript

1 Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

2 Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace

3 FOREX a jeho struktura

4 FOREX a jeho struktura Označení Forex pochází z angličtiny, název vypovídá a náplni výše uvedeného trhu. Pojmenování Forex vzniklo sloučením Foreign Exchange, což v překladu znamená (směna či výměna cizích měn). Forex je globálním trhem, na kterém se obchoduje s měnami daných států tj. o místo, kde se realizuje prodej a nákup národních měn. Obliba Forexu strmě stoupá a počet účastníků zmíněného obchodování je obrovský. Jedná se jak o banky, mezinárodní společnosti, brokery, ale i o drobné spekulanty, kteří spekulují na pohyby devizových kurzů

5 FOREX Forex nedisponuje vlastní burzou, ale díky svým vysokým obchodním objemů si právem vydobyl přídomek - největší finanční trh světa. Velmi významné jsou tzv. obchodní sezení či seance,které se nejčastěji pořádají Londýně. Další důležité obchodní centra Forexu se nacházejí v New Yorku, Sydney, Tokiu a také v Hong Kongu. Průměrný počet denně zrealizovaného objemu obchodů je přes 4 biliony USD. Vysoké procento na zmíněném obratu mají především spotové obchody. S daleko menším procentuálním zastoupením disponují forwardové transakce, swapové a opční obchodní operace.

6 Časové rozvržení obchoddování ve významných centrech FOREXU Díky rozvinutým informačním technologiím a globalizaci se na devizovém trhu obchoduje nepřetržitě 24 hodin denně, pět dnů v týdnu (o víkendech se neobchoduje). Je to v důsledku umístění hlavních finančních center v různých časových pásmech.

7 FOREX Tvoří ho všechna místa, kde se s devizami v jakékoliv formě obchoduje. Odhaduje se, že jen 15 % objemů obchodů na Forexu souvisí s pohybem zboží a služeb. To značí, že většina realizovaných obchodů na tomto trhu má spekulativní charakter a je tedy motivována snahou po dosažení zisku z pohybu úrokových měr a devizových kursů.

8 Struktura devizového trhu - segmenty Devizový trh můžeme členit, podle zvolených kritérií, na jednotlivé segmenty. Pokud jako kriterium zvolíme objem obchodovaných částek můžeme devizový trh rozdělit na: Velkoobchodní Maloobchodní

9 Struktura devizového trhu - segmenty Velkoobchodní devizový trh je trh, kde jsou uzavírány obchody ve velkých částkách, jeho subjekty jsou obchodní banky, centrální banky, velké firmy a brokeři. Důležité postavení na tomto trhu mají velké obchodní banky, které tvoří trh mezibankovní, kde tyto banky zaujímají pozici tzv. tvůrců trhu - market-maker. Tvůrce trhu se vyznačuje tím, že je ochoten devizy v každém okamžiku prodávat nebo nakupovat za jím kótované kursy. Obchody se realizují na základě telefonního a počítačového spojení mezi dealery obchodních bank. Uzavírání devizových obchodů probíhá telefonicky na základě ústní komunikace s následným písemným potvrzením, ale taky se prosazuje automatizovaný obchodní systém.

10 Struktura devizového trhu - členění Na maloobchodním (klientském) devizovém trhu, jsou uzavírány obchody v relativně malých částkách, rozmanitých nominále. Transakce se odehrávají mezi bankou a jejími klienty, kterými mohou být malé banky, pojišťovny, investiční fondy, nejrůznější výrobní i nevýrobní firmy, fyzické osoby, apod. Ti jsou označováni jako příjemci trhu market takers. Tím, že velké banky vstupují do obchodních vztahů s těmito klienty, zajišťují fungování devizového trhu, neboť umožňují realizaci příkazů k nákupu či prodeji cizí měny jednotlivými účastníky. Bez nich by bylo často velice obtížné uskutečnit řadu obchodů, pokud by se ke každé operaci musela najít strana, která potřebuje realizovat opačnou operaci

11 Struktura devizového trhu - členění Podle formy organizace můžeme devizový trh rozčlenit na: - neorganizovaný - mimoburzovní - organizovaný - devizová burza Devizový trh má v současné době převážně charakter neorganizovaného mimoburzovního trhu OTC (over-thecounter) s volným přístupem. Na tomto trhu se střetávají exportéři a importéři, bankovní obchodníci s devizami (devizoví dealeři), zprostředkovatelé obchodování s devizami (devizoví brokeři- makléři) a devizoví obchodníci centrálních bank prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

12 Struktura devizového trhu- členění Vedle mimoburzovního trhu, existuje i devizový trh organizovaný, tj. devizová burza. Přestože každá burza má svá určitá specifika, existují určité obecné principy burzovního obchodování. Předem musí být stanoveno kde a kdy se obchoduje, kdo smí na burze obchodovat, s čím se může obchodovat, jaké obchody mohou být na burze realizovány a jakým způsobem se stanoví cena. Obchody na burze mohou provádět pouze burzou schválení obchodníci a makléři (členové burzy). Ostatní zájemci o obchodování musí využít služeb členů burzy. Na devizové burze se realizují pouze některé specifické devizové obchody, jako jsou obchody typu futures a opce. Termínové operace typu forward a swap a spotové operace se na burze vůbec neobchodují.

13 Struktura devizového trhu -členění Pro burzovní obchody je charakteristická standardizace. Na burze se obchodují pouze vybrané měny, je stanoveno minimální obchodované množství pro jednotlivé měny tzv. lot a kontrakty jsou uzavírány na celé násobky těchto lotů. Je standardizována i doba vypořádání obchodů. Standardizace na jedné straně stěžuje využití burzovních obchodů pro některé operace (např. pro zajištění otevřených devizových pozic), na straně druhé ale zvyšuje likviditu trhu.

14 Struktura devizového trhu - členění Podle techniky prováděných obchodů můžeme devizový trh členit na - spotový - termínový Na spotovém devizovém trhu dochází k vypořádání uzavřených obchodů zpravidla do dvou pracovních dnů od jejich uzavření a to při dohodnutých spotových kursech. Obchody na termínovém devizovém trhu jsou vypořádány v termínu dohodnutém při jejich uzavírání. Pro tyto obchody je charakteristické, že všechny podmínky obchodu, včetně ceny, jsou sjednány při jejich uzavření. Mezi nejvýznamnější obchody realizované na termínových trzích patří forward, futures, opce a swap.

15 Struktura devizového trhu - subjekty Na devizový trh vstupují různé ekonomické subjekty a různé jsou i motivy jejich vstupu na tento trh. Mezi hlavní subjekty devizového trhu patří: obchodní banky centrální banka nebankovní finanční instituce (pojišťovny, fondy) firmy

16 Struktura devizového trhu - subjekty Obchodní banky vstupují na devizový trh z důvodu: - uspokojení požadavků svých klientů od kterých cizí měnu nakupují nebo jim ji prodávají a tím přispívají k zabezpečení plynulosti platebního styku se zahraničím - aby umožnily klientům zajistit jejich zahraniční aktiva a pasiva proti pohybu devizového kursu. - optimalizace struktury vlastních devizových aktiv a pasiv z hlediska výnosnosti, rizikovosti a likvidity

17 Struktura devizového trhu - subjekty Dealeři obchodních bank na devizovém trhu na požádání neustále kotují nákupní (BID) a prodejní (ASK) kursy, při kterých jsou ochotny zrealizovat obchod. Pro toto vymezení kursu se běžně používá označení dvoucestná kotace (two way). Rozdíl mezi nákupním a prodejním kursem tzv. spread (příp. marže) je zdrojem zisku dealerů. Spread je společně s poplatky za uskutečněné měnové konverze obvykle hlavním výnosem banky z měnových transakcí a podílí se významnou měrou na celkovém zisku banky.

18 Struktura devizového trhu - subjekty Na devizový trh vstupují i centrální banky (CB) jako instituce, zodpovědné jak za vnitřní stabilitu měny, tak i za udržení stabilní hodnoty domácí měny vůči měnám zahraničním. CB vstupuje na devizový trh, aby svými intervencemi udržela kurs na úrovni, která je v souladu se záměry kursové politiky. Jejím prioritním cílem sice není realizace zisku z devizových operací, ale by být tyto by měly být obchody prováděny s případnými minimálními kursovými ztrátami. Jednou z funkcí centrální banky je i správa devizových rezerv. To znamená, že centrální banka musí dbát o to aby měla dostatek zahraničních aktiv k zajištění zahraniční likvidity země ale současně musí dbát i o to, aby se jí spravované devizové rezervy neznehodnocovaly.

19 Struktura devizového trhu - subjekty Dealeři centrální banky vstupují na devizový trh aby konverzí měn snižovali možná rizika poklesu hodnoty devizových rezerv z důvodů pohybů měnových kursů. Dealeři centrální banky nevystupují v roli market maker a nekotují tedy kursy na bázi BID/ASK. Obchody provádějí při kursech kotovaných dealery obchodních bank, které se utváří na základě nabídky a poptávky na mezibankovním trhu.

20 Struktura devizového trhu - subjekty Dalšími subjekty trhu jsou firmy a finanční instituce nebankovního charakteru, které vstupují na devizový trh aby si: nákupem a prodejem cizí měny pro své potřeby zajistily platby související s jejich mezinárodním obchodem a zahraničními investicemi, zajistili zahraniční pohledávky a závazky proti kursovému a úrokovému riziku. Tyto subjekty pro své operace většinou využívají služeb obchodních bank.

21 Struktura devizového trhu - subjekty Brokeři (makléři), kteří zprostředkovávají obchody mezi účastníky trhu. Sami nezaujímají žádnou otevřenou pozici, tzn. sami nenesou kursové riziko. K tomu, aby mohli provádět tyto služby pro zákazníky musí mít licenci. Zdrojem jejich zisku je poplatek stanovený procentem z realizovaného obchodu v závislosti na druhu obchodované měny. Služeb brokerů využívají především dealeři často proto, aby mohli zůstat v anonymitě a eliminovali nebezpečí, že ostatní dealeři mohou odhadnout záměry jednoho z nich a využít toho při kotaci kursů. Ze stejného důvodu využívají služeb brokerů i centrální banky. Obchodování přes zprostředkovatele umožňuje utajit jejich záměry na devizovém trhu. Služeb brokerů využívají často i méně zkušení dealeři, kteří se obávají, že by vzhledem mohli při přímém obchodování s jinými dealery, přistoupit na nevýhodnou kotaci.

22 Devizová pozice Při provádění devizových obchodů se mění devizová pozice jednotlivých ekonomických subjektů, kteří vstupují na devizový trh. Devizovou pozici můžeme charakterizovat jako vztah mezi devizovými aktivy a pasivy z hlediska měny, množství dané měny, doby splatnosti a způsobu a výše úročení. Z hlediska výše uvedeného vztahu pak může být devizová pozice uzavřená a nebo otevřená. Pod uzavřenou devizovou pozici rozumíme, pokud se d e v i z o v á a k t i v a a p a s i v a r o v n a j í jak z kvantitativního tak kvalitativního hlediska. Banka při ní nepodstupuje žádné devizové riziko.

23 Devizová pozice Pokud se devizová aktiva a pasiva sobě nerovnají, pak mluvíme o otevřené devizové pozici, která je spojena s devizovým rizikem. Otevřená devizová pozice může být dlouhá (long) nebo krátká (short). Dlouhá devizovou pozici nastane v případě, kdy devizová aktiva převyšují devizová pasiva. Pokud devizová pasiva převyšují devizová aktiva jde o krátkou devizovou pozici.

24 Technika realizace devizových obchodů

25 Technika realizace devizových obchodů Devizovými obchody se nazývají nákupy a prodeje zahraničních měn na devizovém trhu. K jejich nejdůležitějším typům patří následující: spotové obchody termínové obchody: forward futures opce swapy

26 Spotové obchody Základním instrumentem obchodovaným na devizovém trhu jsou spotové obchody, při kterých dochází k spotové konverzi dvou měn. Jsou t o devizové obchody, k jejichž vypořádání dochází zpravidla do dvou pracovních dnů od uzavření kontraktu (T+2 dny). Spotové obchody jsou prováděny při spotových kursech. Jejich kotace může být: - přímá (outright) - nepřímá

27 Spotové obchody Přímá kotace spotového kursu Při přímé kotaci (outright quotation) se kurs vyjadřuje jako počet domácích peněžních jednotek za jednu jednotku zahraniční měny. Banky, které obchodují na devizovém trhu v pozici tvůrců trhu (market-maker), kotují prodejní a nákupní kurs dané měny (dvoucestná kotace). Nákupní kurs (BID) dolaru v korunách označíme symbolem SR B (CZK/USD) a prodejní kurs dolaru v korunách (ASK) označíme symbolem SR A (CZK/USD). Kurs se vždy vztahuje k té měně, která je uvedena za lomítkem čili jednotkově. Měna v níž kurs vyjadřujeme je uvedena před lomítkem tedy číselně ( např. CZK/USD 20,04).

28 Spotové obchody Nepřímá kotace spotového kursu Při nepřímé kotaci je kurs vyjadřován jako počet zahraničních peněžních jednotek za jednu peněžní jednotku domácí měny. Praxe na devizových trzích: Při přímé kotaci je na prvním místě uváděna kotovaná měna a na druhém místě měna v níž je kurs vyjádřen (např. USD/CZK 20,04)

29 Termínové obchody Forward Forward je termínový obchod, ve kterém se kupující zavazuje odebrat a prodávající dodat předem určené množství měny v předem určeném termínu a při předem určené ceně (forwardový kurs).

30 Forward Uzavírání forwardových kontraktů je dobrovolné a zahrnuje vždy dvě strany: kupujícího a prodávajícího. Koupí termínového kontraktu zaujímá kupující tzv. dlouhou (long) pozici, která ho chrání před rizikem zvýšení ceny podkladového aktiva, tedy v našem případě před zhodnocením cizí měny, která je předmětem koupě. Na druhé straně je prodávající, který zaujímá krátkou (short) pozici, která ho chrání před poklesem ceny podkladového aktiva, tedy před znehodnocením cizí měny.

31 Výnos z dlouhé forwardové pozice

32 Výnos z krátké forwardové pozice

33 Vztah spotové a forwardové ceny Názor trhu na to, jaká bude budoucí spotová cena aktiva vyjadřuje očekávaná budoucí spotová cena. Klíčovou se stává otázka, jestli současná forwardová cena předpovídá budoucí spotovou cenu. Existuje mnoho různých hypotéz, které se snaží vysvětlit vztah současné forwardové ceny a očekávané budoucí spotové ceny.

34 Vztah spotové a forwardové ceny Obecně platí, že přirozenými uživateli zajištění (hedgeři) formou forwardu jsou ti, kteří chtějí v budoucnu aktivum (devizu) prodat. Proto hedgeři budou společně držet krátkou pozici na forwardovém trhu. Hedgerům jde o snížení rizika a proto budou akceptovat určité ztráty z forwardových kontraktů. Druhou stranu těchto kontraktů budou držet spekulanti, kteří musí logicky zastávat pozici dlouhou. Spekulantům jde o zisk, takže vstoupí do kontraktu pouze pokud očekávají zisk. Takže pokud spekulanti drží dlouhou pozici, musí očekávat vyšší budoucí spotovou cenu, než je forwardová cena.

35 Forward Forwardové obchody jsou prováděny při forwardových kursech, které se stanovují při sjednání kontraktu a takto stanovené kursy jsou pro obě smluvní strany závazné. Kotace forwardových kursů může být: přímá (outright) v bodech (swapové body) v procentech

36 Forward Kontrakty jsou OTC, tj, jsou uzavírány mezi bankou a klientem na základě individuálních smluv tj. jsou tzv. šité na míru. Forwardové kontrakty nejsou standardizované, jsou proto velmi nelikvidními nástroji, které nelze zrušit bez vzájemné dohody obou stran.

37 Přímá kotace forwardového kursu Při přímé kotaci je vyjadřována lhůta, na kterou je kurs kotován (např. jeden měsíc, tři měsíce, šest měsíců, jeden rok apod.) a celá hodnota nákupního a prodejního forwardového kursu. Tato hodnota závisí na výši spotového kursu a dále na depozitní a zápůjční úrokové míře na domácí a cizí aktiva. je forwardový nákupní ( prodejní ) kurs cizí měny je spotový nákupní ( prodejní) kurs cizí měny je depozitní ( zápůjční) úroková míra na domácí měnu je zápůjční (depozitní) úroková míra na cizí měnu t je lhůta ve dnech

38 Kotace v bodech Kotace v bodech vychází z rozdílu mezi forwardovým a spotovým kursem. Tento rozdíl, který pak násobíme 10 nebo 100, příp nebo , podle toho, na kolik desetinných míst je kotován spotový kurs. je označován jako swapové body (swap points). Jestliže je rozdíl mezi forwardovým kursem a spotovým kursem kladný, mluvíme o prémii, tzn. že na termínovém trhu zaplatíme (dostaneme) za cizí měnu více, než na spotovém trhu. V případě záporného rozdílu mluvíme o diskontu, který znamená, že na termínovém trhu zaplatíme (dostaneme) za cizí měnu méně, než na trhu spotovém. Forwardový kurs v přímé kotaci pak dostaneme přičtením swapových bodů ke spotovému kursu (v případě kladných swapových bodů) a nebo jejich odečtením od spotového kursu (pokud jsou swapové body záporné). Dealeři, kteří kotují forwardový kurs v bodech, uvádějí pouze dvě čísla bez znaménka. Při kombinaci menší číslo/větší číslo (30/40) jde o kladné swapové body a naopak při kombinaci větší číslo/menší číslo (40/30) jde o záporné swapové body.

39 Kotace v procentech Spočívá ve vyjádření procentní změny forwardového kursu oproti kursu spotovému. Jde tedy o vyjádření rozdílu mezi forwardovým a spotovým kursem ve formě procentní prémie nebo procentního diskontu. Význam této kotace spočívá v tom, že umožňuje porovnání změny forwardového kursu oproti kursu spotovému s úrokovým diferenciálem. Pokud procentní změna forwardového kursu oproti kursu spotovému neodpovídá úrokovému diferenciálu, vzniká prostor pro arbitráž.

40 Výhody a nevýhody forwardových kontraktů Hlavní výhody: Jsou uzavírány na volném trhu, např. prostřednictvím banky nebo mezi bankami, a mají tedy tu výhodu, že nejsou standardizovány a mohou být tzv. ušité na míru. Možnost využití k uzavření otevřených devizových pozic. Fixní cena, která je dána forwardovým kursem a nejsou s ní již spojeny žádné další poplatky nebo provize. Možnost předem přesně kalkulovat s příjmy a výdaji ze zahraniční směny. Je to mimobilanční položka a nezatěžuje rozvahu.

41 Výhody a nevýhody forwardových kontraktů Nevýhody: Individuální sjednávání forwardového kontraktu mezi dvěma stranami značně omezuje jeho likviditu, tzn. že není snadno obchodovatelný. Najít před termínem splatnosti kontraktu třetí stranu, která by závazek převzala, resp. dodala nebo odebrala sjednané množství měny v dohodnutém čase je velmi nepravděpodobné. Nemožnost odstoupení od kontraktu neumožňuje využít příznivějšího vývoje kursu na spotovém trhu. Neexistuje žádná garance smluvního plnění, což znamená, že pokud jedna smluvní strana nebude schopna dostát svému závazku, k plnění nemusí dojít.

42 Termínové obchody Futures Kontrakty futures představují standardizovány typ obchodu, které jsou obchodovány na devizových burzách. Vyplývá z nich pro kupujícího povinnost odebrat a pro prodávajícího povinnost dodat podkladové aktivum v době splatnosti a za cenu dohodnutou na burze.

43 Termínové obchody Futures Pro futures je charakteristická standardizace : Doba a datum splatnosti (většinou do 1 roku, výjimečně do 2 let) Okruh měn, se kterými se na burze obchoduje. Kurs neboli cena kontraktu futures, za kterou má kupující právo a povinnost koupit a prodávající právo a povinnost prodat podkladové aktivum v době splatnosti kontraktu. Cena je dohodnuta v den uzavření kontraktu. Způsobu kótování kursu futures, rovněž jako nejmenší možná změna kursu tzv. krok kotace (tick) a to buď v peněžním vyjádření a nebo jako určité procento z nominální hodnoty.

44 Termínové obchody Futures Na rozdíl od forwardů neexistuje u kontraktů futures prakticky žádné riziko související se selháním některého z účastníků obchodování. Vypořádání závazků z uzavřených obchodů garantuje clearingové centrum (clearinghouse) Clearingové centrum se proti riziku ze strany investorů chrání systémem marží (margin). U něj skládají investoři prostřednictvím makléřů počáteční zálohu tzv. initial margin. Je to pouze zlomek celkové sumy, která je následně vystavena riziku. Jde o tzv. pákový efekt (leverage), který je jednou z důležitých charakteristik termínových obchodů. S využitím pákového efektu jsou tržním pohybům vystaveny řádově vyšší sumy než je vložená marže a tím se vytváří prostor pro realizaci značných zisků na straně jedné ale i značných ztrát na straně druhé.

45 Termínové obchody Futures Výhodou futures je tedy vysoká likvidita a absence kreditního rizika, neboť zisky vyplácí sama burza (i když každý má přiřazeného partnera, počet obchodníků nemůže být lichý). Aby burza nemohla zkrachovat, je stanovena marže (margin), kterou musí zaplatit každý zájemce o futures. Jedná se o částku mnohem menší než nominální hodnota futures (cena podkladového instrumentu) a vychází z maximální částky, kterou může obchodník s určitou mírou pravděpodobnosti za den prodělat. Na konci dne je obchodníkovi zisk přičten na účet, kde již má marži. V případě ztráty je mu odečtena z marže a musí marži doplnit na částku požadovanou pro obchodování pro další den.

46 Termínové obchody Futures Ceny futures se podřizují stejným zákonitostem jako forwardové kursy, protože formálně jsou kontrakty typu futures identické s forwardovými kontrakty. Někdy jsou také označovány termínem over-the-counter futures. Základní vztah mezi cenou kontraktu typu futures a spotovým kursem je dán paritou úrokových měr, kterou pro potřeby odvození ceny kontraktu typu futures upravíme následujícím způsobem. Pro cenu futures platí: FR (t,t) - Cena kontraktu typu futures s termínem splatnosti T obchodovaného v čase t SR t Spotový kurs dané měny v čase t. (T t) Lhůta od koupě nebo prodeje kontraktu do jeho splatnosti IR D a IR Z Referenční úrokové míry na domácí aktiva označíme a na cizí aktiva :

47 Termínové obchody Futures Během doby splatnosti kontraktu se cena futures sbližuje se spotovým kursem. To vyplývá z výše uvedeného vztahu. S růstem t klesá doba do splatnosti a rozdíl T - t se snižuje a tím se zlomek ve výše uvedeném vzorci blíží k jedné. V okamžiku splatnosti T nastává situace, kdy se spotový kurs rovná ceně kontraktu typu futures, tedy FR (t,t) = SR T, což lze dokázat, když ve vzorci stanovíme t = T.

48 Termínové obchody Opce Devizová opce je právo, nikoli povinnost, na prodej nebo nákup cizí měny ve stanoveném množství a stanovené lhůtě za určenou cenu tzv. realizační cenu opce (strike price). Devizová opce může být kupní nebo prodejní. Kupní devizová opce (call option) je právo na nákup cizí měny a prodejní devizová opce (put option) je právo na prodej cizí měny. Při realizaci opčního obchodu se potkávají dva druhy subjektů:

49 Termínové obchody Opce Subjekt, který opci nakupuje, se nazývá majitel opce nebo také kupující (holder). Subjekt, který opci vypisuje (tj. prodává) se nazývá vypisující opce nebo také prodávající (writer). Subjekt, který vypsal kupní opci, má povinnost dodat stanovené množství cizí měny ve stanovené lhůtě za realizační cenu. Subjekt, který vypsal prodejní opci, má povinnost odebrat stanovené množství cizí měny ve stanovené lhůtě za realizační cenu. Tato povinnost plnění nastává pouze tehdy, když se majitel opce rozhodne svou opci uplatnit čili realizovat. Měna, na kterou je opce vypsána se nazývá podkladová měna.

50 Termínové obchody Opční prémie Z vymezení opce vyplývá, že mezi kupujícím a prodávajícím je asymetrický vztah. Kupující má právo na plnění, vypisující opce má povinnost plnění, pokud kupující své opční právo uplatní. Proto musí kupující při nákupu opce za toto právo opci uplatnit nebo ji nechat propadnout, vypisujícímu zaplatit tzv. opční prémii. Opční prémie je stanovena na jednotku podkladové měny. Cena, kterou majitel zaplatí za celou opci, je dána součinem opční prémie a množství podkladové měny, na kterou opce zní.

51 Termínové obchody Zpeněžitelnost opce Zpenežitelnost opce, která má vliv na její hodnotu opisují 3 různé stavy, které může opce mít: At-the-money (ATM, při penězích) - put nebo call opce je při penězích, když se momentální tržní cena (spot) rovná realizační ceně (strike). V tomhle případě nemá opce žádnou vnitřní hodnotu, nýbrž jenom časovou hodnotu. In-the-money (ITM, v penězích) - call opce je v penězích, když se realizační cena nachází pod spotovou cenou. Put opce je v penězích, když se realizační cena nachází nad spotovou cenou. ITM opce mají vysokou vnitřní hodnotu a proto jsou dražší. Out-of-the-money (OTM, mimo peněz) - call opce je mimo peněz, když se spot nachází pod strikem. Put opce je mimo peněz, když se spot nachádzí nad strikem. OTM opce nemají žádnou vnitřní hodnotu a existuje tak vyšší pravděpodobnost, že expirují bezcenné. Pro tyto opce platí, že hodnota opce = její časová složka.

52 Termínové obchody Opce Opční prémie je závislá na vnitřní a časové hodnotě opce. Vnitřní hodnota opce (intrinsic value) závisí na vztahu mezi realizační cenou a aktuálním spotovým kursem v době uzavření kontraktu. Čím bude vnitřní hodnota opce vyšší tím bude i vyšší opční prémie.

53 Termínové obchody Vnitřní hodnota opce (intristic value) - představuje zisk, který by majitel opce dosáhl jejím okamžitým uplatněním (koupí nebo prodejem bazického instrumentu za realizační cenu) a současným kompenzujícím obchodem na spotovém trhu. Jenom opce v penězích (in-the-money) mají vnitřní hodnotu; opce, které nelze uplatnit se ziskem má nulovou vnitřní hodnotu. Výše vnitřní hodnoty závisí na vztahu mezi současnou cenou (spot) a realizační cenou (strike) (viz níže zpeněžitelnost opce).

54 Vnitřní hodnota opce Kupní opce U kupní opce se vnitřní hodnota vypočítá jako rozdíl spotového kursu a realizační ceny. Kupní opce má vnitřní hodnotu v případě kdy rozdíl mezi spotovým kursem (SR) a realizační cenou (RC) je kladný tzn., že realizační cena je v daném okamžiku nižší než spotový kurs. Pokud má opce vnitřní hodnotu, mluvíme o opci tzv. in-the-money neboli v penězích. V případě, kdy je realizační cena stejná jako spotový kurs, mluvíme o opci at-the-money neboli přesně na penězích. Bude-li rozdíl mezi spotovým kursem a realizační cenou záporný tzn., že v daném okamžiku je realizační cena vyšší než spotový kurs, bude vnitřní hodnota kupní opce nulová (pouze teoreticky záporná). Jde o opci mimo peníze čili out-of-themoney.

55 Vnitřní hodnota opce Kupní opce U kupní (call) opce jsou tedy tyto možnosti: SR > RC - opce má vnitřní hodnotu - je in the money, SR = RC - vnitřní hodnota opce je nulová - je at the money, ( držitel ji může nechat propadnout anebo využít) SR < RC - vnitřní hodnota opce je nulová ( i když teoreticky záporná) - je out of the money.

56 Prodejní (Call) opce Výnosová křivka držitele

57 Prodejní (Call) opce Výnosová křivka vypisovatele

58 Vnitřní hodnota opce Prodejní opce U prodejní opce je situace opačná. Prodejní opce má vnitřní hodnotu v případě, kdy je rozdíl mezi spotovým kursem a realizační cenou záporný tzn. že realizační cena je v daném okamžiku vyšší než spotový kurs. Prodejní opce je v penězích čili in-the-money. V případě, kdy je realizační cena stejná jako spotový kurs, mluvíme o opci at-the-money neboli přesně na penězích. Bude-li rozdíl mezi spotovým kursem a realizační cenou kladný tzn., že v daném okamžiku je spotový kurs vyšší než realizační cena, bude vnitřní hodnota prodejní opce nulová (teoreticky záporná). Daná opce je mimo peníze čili out-of-the-money.

59 Vnitřní hodnota opce Prodejní opce U prodejní (put) opce jsou možnosti následující: SR < RC - opce má vnitřní hodnotu - je in the money, SR = RC - vnitřní hodnota opce je nulová - je at the money, ( držitel ji může nechat propadnout anebo využít) SR > RC vnitřní hodnota opce je nulová ( i když teoreticky záporná) - je out of the money.

60 Prodejní (Put) opce Výnosová křivka držitele

61 Prodejní (Put) opce Výnosová křivka vypisovatele

62 Časová hodnota opce Časová hodnota opce je spekulativním ohodnocením doby, která zbývá do konce splatnosti opce. Časová hodnota opce závisí na: - volatilitě spotového kursu je rostoucí s rizikovostí podkladové měny - době do splatnosti opce je klesající funkcí času - úrokovém diferenciálu (rozdíl mezi domácí a zahrniční úrokovou mírou) - jeho růst vede k růstu časové hodnoty opce

63 Termínové obchody Swapy Swapy patří mezi nejvýznamnější mimoburzovní deriváty. Swapů existuje několik druhů nejznámějšími jsou devizový swap, měnový swap a měnově úrokový swap. Vedle zde uvedených existuje ještě mnoho dalších druhů a variací těchto základních druhů swapů.

64 Termínové obchody Devizový swap Anglicky foreign exchange swap (forex, FX). Cílem je směna určité částky jedné měny do druhé a poté opět zpět. První směna může proběhnout ihned, anebo za nějakou dobu. Jedná se o hojně používaný (zejména bankami) krátkodobý derivát.

65 Termínové obchody Devizový swap Devizový swap je obchod uzavíraný s jedním obchodním partnerem ve stejném čase, na základě kterého dochází k nákupu (prodeji) jedné měny proti druhé měně k určitému datu a zpětnému prodeji (nákupu) této měny proti měně původní s jinou dobou splatnosti za předem dohodnutý kurs.

66 Termínové obchody Swapy Existují dva základní typy devizových swapů: a) spot-forward b) forward-forward. V případě swapu a) jde o spotový nákup deviz (příp. prodej) a forwardový prodej (příp. nákup) jedné měny proti druhé v den vypořádání spot (T+2) na základě dohody o zpětném prodeji (nákupu) dané měny za měnu původní k určitému datu v budoucnosti. Počáteční výměna je realizována při spotovém kursu střed. Při opačné operaci se výměna uskuteční při spotovém kursu střed, který se zvyšuje o swapové body (swap point) a to buď BID nebo ASK, podle toho o jakou operaci se jedná. Rozdíl mezi kursem na počátku a na konci swapového období je způsoben úrokovým diferenciálem (rozdílnou úrokovou mírou na domácí a cizí měnu). V případě b) swapu typu forward-forward jde o termínový nákup deviz (příp. prodej) a následný prodej (příp. nákup) s jinou, delší dobou splatnosti.

67 Termínové obchody Měnový swap Anglicky (cross) currency swap. Jedná se o dlouhodobý derivát. Na počátku si dvě strany vymění určitou částku mezi sebou do jiné měny, pak si vzájemně po nějakou dobu platí kupónové platby podle předem domluveného scénáře a poté si opět smění původní částky zpět za předem domluvený směnný kurz.

68 Termínové obchody Swapy Swapy jsou využívány především na mezibankovním trhu, kde dokonce převažují nad forwardovými kontrakty. Standardně se tyto operace využívají k překlenutí přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Jsou tedy určitou alternativou ke krátkodobým úvěrům. Předpokladem pro využití swapu je držba měny, která pak bude swapována do měny jiné.

69 Termínové obchody Swapy Význam swapu spočívá i v tom, že umožňuje klientovi dostát svému závazku z forwardového kontraktu uzavřeného s bankou i v případě, kdy dojde ke změně podmínek a jeho obchodní partner nedodrží smlouvu a neuhradí mu včas dlužnou částku. Devizový swap je součástí produktového portfolia všech velkých bank. Minimální objem transakce pro devizový swap je u jednotlivých bank různý, ale obecně se dá říci, že nižší než je tomu u forwardů či opcí.

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

3 Devizové obchody z hlediska účelu jejich provádění

3 Devizové obchody z hlediska účelu jejich provádění 3 evizové obchody z hlediska účelu jejich provádění V předchozí kapitole byla věnována pozornost technice provádění jednotlivých devizových obchodů. Nyní se zaměříme na využití těchto obchodů k devizové

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

N_MF Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. Vztah k devizovému kurzu 4. Kotace spotového a forwardového kurzu Hlavní úlohy devizového trhu z hlediska

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody 5

Více

Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová

Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na řízení devizových rizik. Práce má dvě

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá řízením devizových rizik ve společnosti ABC s.r.o.

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Finanční trhy Burzovní trhy

Finanční trhy Burzovní trhy Finanční trhy Burzovní trhy Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Burzovní trh Vysoce

Více

Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR

Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodně podnikatelský obor Využití měnového futures

Více