MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU NOVÁ (DIGITÁLNÍ) EKONOMIKA JAKO VÝCHODISKO PRO POCHOPENÍ MŘP

2 CÍL DEFINOVAT POJEM MARKETING VYSVĚTLIT TERMÍN NOVÁ EKONOMIKA NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH PŘEDSTAVIT FUNKCE INTERNETU A JEJICH VÝZNAM PRO FIRMY POJMENOVAT ROZDÍL MEZI E-SHOPEM A E-TRŽIŠTĚM VYHLEDAT NÁPLŇ OBSAHOVÉHO MARKETINGU

3 CO JE MARKETING? USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB ZISKOVĚ IKEA LIDÉ CHTĚJÍ FUNKČNÍ A KVALITNÍ NÁBYTEK, ALE ZA PODSTATNĚ NIŢŠÍ CENY společnost vytvořila rozkládatelný a snadno přepravitelný nábytek. ebay LIDÉ MAJÍ PROBLÉM SEHNAT NĚKTERÉ VĚCI, PO KTERÝCH TOUŢÍ vytvořila online aukční portál

4 CO JE MARKETING - DEFINICE MARKETING JE ZPŮSOB, JAK SLADIT TO, CO POTŘEBUJE A CHCE VNĚJŠÍ SVĚT ( ZÁKAZNÍK) S POSLÁNÍM, CÍLI A ZDROJI PODNIKU/ ORGANIZACE. Marketing je manaţerský proces zodpovědný za identifikaci, předvídání a ziskové uspokojování potřeb, poţadavků a přání dnešních i budoucích zákazníků, vytváření myšlenek, sluţeb nebo produktů, které tyto potřeby a přání naplňují.

5 CO JE MARKETING - DEFINICE Úspěšný marketing znamená mít správný produkt na správném místě ve správný čas za správnou cenu za podpory přiměřené komunikace tedy jistoty, ţe je zákazník o výhodách produktu informován. Marketing mezi podniky lze definovat jako všechny činnosti, které jsou zaměřeny na marketing produktů a sluţeb pro organizace (podnikatelské, vládní, distribuční), s cílem jejich opakovaného nákupu nebo uţití

6 MARKETING A JEHO VYMEZENÍ MARKETING JAKO KULTURA : STOJÍ ZÁKAZNÍK V CENTRU POZORNOSTI FIRMY? MARKETING JAKO STRATEGIE : STRATEGICKÉ CÍLENÍ FIREMNÍHO ÚSILÍ POMOCÍ SEGMENTACE TRHU TAK, ABY BYLY MARKETINGOVÉ AKTIVITY CO NEJEFEKTIVNĚJŠÍ. MARKETING JAKO TAKTIKA : MARKETINGOVÝ MIX 4C Buďme měřítkem kvality. Někteří lidé nejsou zvyklí na prostředí, kde se dokonalost očekává. Tlačítka na obrazovce jsme udělali tak lákavá, ţe máte chuť je olíznout. Chci rozezvučet vesmír. Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukáţete. Pracujte jen s génii, idioty vyhoďte!

7 ZBOŽÍ SLUŽBY UDÁLOSTI ZÁŽITKY OSOBY MÍSTA OBJEKTY MARKETINGU VLASTNICKÁ PRÁVA (NEMOVITOSTI, AKCIE, DLUHOPISY ) ORGANIZACE USILUJÍ O VYBUDOVÁNÍ SILNÉ, PŘÍZNIVÉ A JEDINEČNÉ IMAGE INFORMACE MYŠLENKY

8 ZÁKLADNÍ MARKETINGOVÉ KONCEPTY POTŘEBY, PŘÁNÍ A POPTÁVKA CÍLOVÉ TRHY, SEGMENTACE NABÍDKY A ZNAČKY HODNOTA A USPOKOJENÍ MARKETINGOVÉ KANÁLY KOMUNIKAČNÍ, DISTRIBUČNÍ, DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE KONKURENCE MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ

9 MARKETING JE O USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB Marketing se týká uspokojování potřeb různých zájmových skupin, zainteresovaných osob spotřebitelů, prodejců, investorů firmy, zaměstnanců, státu, menšin KDO JE VLASTNĚ ZÁKAZNÍK PRO VAŠI ORGANIZACI A KDO JE SPOTŘEBITEL?

10 MARKETING JE O VYTVÁŘENÍ KONKURENČNÍ VÝHODY Produkt poskytuje výhodu, jestliţe uspokojí potřebu nebo přání. Pro úspěšný marketing je nutno vytvářet produkty, které poskytují výhody důleţité pro zákazníky. Základním úkolem marketingu je identifikovat, jaké výhody lidé hledají a přijít s produktem, který tyto výhody poskytuje a zároveň spotřebitele přesvědčí, ţe je lepší neţ produkt konkurence tím jim usnadní rozhodnutí pro koupi.

11 NOVÁ EKONOMIKA Nová ekonomika je pojem, který souvisí s celospolečenskými změnami v kulturní, hospodářské, ekonomické a zejména politické oblasti (pád ţelezné opony, rozšiřování evropské unie, konec komunistických reţimů apod. ). Systémový synergický proces směřující k úplné závislosti všech ekonomických subjektů na fenoménu ict nebo-li information and communication technologies. Představuje komplex technických, softwarových a komunikačních prostředků pro získávání, zpracování, vyhodnocení, uchování a prezentaci informací. Nová ekonomika je spjata s pojmy globalizace, inovace, internet, znalosti a úkolem podniků je nejen tyto rozsáhlé a rychlé změny sledovat a vnímat, ale také na ně reagovat pomocí nových nástrojů a metod managementu marketingu, obchodu, logistiky..

12 NOVÁ EKONOMIKA DVA PROPOJENÉ SVĚTY Hmotný svět atomů - svět budov, automobilů, spotřebního zboţí, jaderných elektráren. Nehmotný svět bitů - počítačových softwaru, televizní vysílání, iphone, internet, informací, mikročipy a ovládání spotřebičů.. Revoluce ve druhém světě - a ona neustále probíhá - se nevyhnutelně promítá do světa prvního.

13 NOVÁ EKONOMIKA STROJE MLUVÍ SE STROJI Ať podnikáme v jakémkoli oboru, jeho pravidla jsou plně diktována pravidly světa bitů, tedy digitálních informací. https://www.youtube.com/watch?v=zvci8gi-tx0 Jiţ dnes je zabudováno výrazně více mikroprocesorů v nepočítačových zařízeních neţ v počítačích. O jakých zařízeních to je řeč? - Číslicově řízené stroje a výrobní linky, automobily, domácí spotřební elektronika (pračky, ledničky), mobilní telefony, navigace... Jádrem všech těchto přístrojů a zařízení jsou malé vestavěné počítače. A ty se mohou připojit k internetu a komunikovat mezi sebou. Zakladatel internetu píše: bude vám nepochybně připadat zcela přirozené, kdyţ od vašeho psacího stolu zapnete automatickou pračku nebo zkontrolujete zásoby v lednici. Vaše auto samo bude moci zavolat do opravny, ţe uţ potřebuje vyměnit brzdové destičky

14 NOVÉ SCHOPNOSTI SPOLEČNOSTÍ - Marketéři mohou vyuţívat internet jako mocný informační a prodejní kanál - Marketéři mají snadný přístup k informacím o trzích, zákaznících, konkurentech - Marketéři mohou uchopit komunikaci na sociálních médiích, zprostředkovat komunikaci mezi spotřebiteli - Marketéři mohou oslovit zákazníky v pohybu díky mobilnímu marketingu - Společnosti mohou vyrábět a prodávat individuálně diferencované zboţí díky pokrokům v customizaci výrobních linek např. formou personalizovaných etiket, velikosti balení atd.

15 NEJČASTĚJŠÍ POJMY V OBLASTI E-BUSINESSU Pro novou ekonomiku je charakteristická často pouţívaná předpona "e", respektive přívlastek "elektronický". Mezi nejčastěji pouţívaná spojení patří : E-business (elektronická komunikace v podnikání a obchodování), E-commerce ( konečné aktivity elektronického obchodování), e-selling (zaměřený na nabídku a prodej), e-buying (zaměřený na nákupní aktivity) E-procurement (elektronické prostředí), E-scm (elektronické řízení dodavatelského řetězce), E-marketing (elektronický marketing), E-payments (elektronické platby), E-hrm (elektronické řízení lidských zdrojů), E-learning (elektronické vzdělávání), E-gambling (elektronické hraní zábavných her), E-government (elektronické sluţby státní správy)

16 FUNKCE INTERNETU A JEJICH VÝZNAM PRO FIRMY FUNKCE INFORMAČNĚ- KATALOGIZAČNÍ - PRŮVODCE KAŢDODENNÍMI INFORMACEMI (DOPRAVA, CENY, PROGRAMY KIN A DIVADEL, ZÁBAVA, CENOVÁ POROVNÁNÍ Funkce informačněkatalogizační být vidět ( vlastní www prezentace, umístění ve vyhledávačích ) FUNKCE MARKETINGOVÉHO MÉDIA NOSIČ INFORMACÍ, FUNKCE KOMUNIKAČNÍHO MÉDIA - OBOUSTRANNÁ KOMUNIKACE, REKLAMA, PODPORA PRODEJE BLOGY, KOMUNIKACE). Funkce marketingového média, funkce komunikačního média inzertní servery (AAA poptávka, Anonce), bannery, directmail, video, vzkaz do profilu, sponzor sluţby.

17 FUNKCE INTERNETU A JEJICH VÝZNAM PRO FIRMY FUNKCE PRODEJNÍHO KANÁLU - PROSTOROVĚ NEOMEZENÉ TERITORIÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ Funkce prodejního kanálu prezentace, nabídka, poptávka v cizojazyčných verzích FUNKCE NÁSTROJE ZMĚNY ŢIVOTNÍHO STYLU - LIDÉ JSOU KONFRONTOVÁNI S NOVÝMI ŢIVOTNÍMI STYLY, NÁVYKY, TOUŢÍ PO VĚCECH A HODNOTÁCH, KTERÉ NEJSOU V DANÉM MÍSTĚ K DISPOZICI Funkce nástroje změny ţivotního stylu dle jednotlivých odvětví podnikání. Změna vzhledu, stravování, nákupní zvyklosti, design výrobků, práce, partnera, volný čas https://www.youtube.com/watch?v= UrsAgsKHWG0

18 ATRIBUTY FILOSOFIE INTERNETOVÉHO VĚKU - OPATŘENÍ Zákazníci jsou mnohem lépe informováni, neţ kdykoliv předtím jakoukoli informaci (o produktu, firmě, sluţbě) si mohou vyhledat na internetu nebo na sociálních sítích a umí s informacemi pracovat. Konkurenti dokáţí kopírovat nové výrobky a sluţby stále snadněji a rychleji, čímţ sniţují návratnost investic inovací (ROI), konkurenční výhody tak mají mnohem kratší dobu trvání Informační věk vytváří hyperkonkurenční prostředí ve firmě je nutno - řídit znalosti, - pracovat s informacemi, - znát výsledky VaV, - znát konkurenci, PPO z. - stále inovovat, - zapojit se do sítí (KLASTRŮ), - vyuţívat strategických programů (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 aţ 2020) - Kdo chce kupředu, musí se učit P. Senge

19 MARKETING V NOVÉ EKONOMICE Marketing a jeho nástroje reaguje na tyto dynamické procesy změnou svého paradigmatu. Výsledkem je zacílení marketingových nástrojů na zákazníka, na zákaznickou spokojenost, na navázání co nejuţších vztahů s individuálním zákazníkem, na maximalizaci hodnoty pro zákazníka. Klasická východiska pojetí Marketing 90. let Marketing počátku 21.stol. na instituce na chování subjektů na informace na různé funkce marketingu na strategická a operativní rozhodnutí na vztahy na různé vlastnosti na situaci na proces produktu

20 OBSAHOVÝ MARKETING OBECNĚ JE OBSAHOVÝ MARKETING UMĚNÍ KOMUNIKOVAT SE SVÝMI PŘÍZNIVCI A ZÁKAZNÍKY, ANIŽ BYSTE JIM COKOLIV PRODÁVALI. JE TO FORMA NENUCENÉHO MARKETINGU. DĚLAT OBSAHOVÝ MARKETING ZNAMENÁ VYTVÁŘET ZDARMA A PRAVIDELNĚ EXTRA KVALITNÍ OBSAH, KTERÝ VAŠI POSLUCHAČI BUDOU SDÍLET A BUDE PRO NĚ BUĎ UŽITEČNÝ, NEBO JE POBAVÍ. KVALITNÍ OBSAH NĚKTERÉ Z NICH PŘITÁHNE A ZAČNOU SE O VAŠI FIRMU ZAJÍMAT PODROBNĚJI. Z NICH SE POTÉ MŮŽOU STÁT ZÁKAZNÍCI. A POKUD PROCESY NASTAVÍTE DOBŘE A ZÁKAZNÍCI BUDOU SPOKOJENÍ, TAK SE ZE ZÁKAZNÍKŮ STANOU VRACEJÍCÍ SE KLIENTI. DÍKY TOMU, ŽE ZVEŘEJŇUJETE KVALITNÍ EDUKATIVNÍ OBSAH, TAK VÁM ZÁKAZNÍCI VĚŘÍ, MAJÍ VÁS RÁDI A CHTĚJÍ S VÁMI OBCHODOVAT SAMI.

21 INTERNET JAKO NÁSTROJ OBCHODU A MARKETINGU NÁZVOSLOVÍ Názvosloví - v r vznikla typologie pojmů a v souladu se standardy EU se člení na : - Podniky, producenty hodnot, produktů b-business), - Zákazníky tj. Kupující produkty nebo sluţby c-customers, - Státní správu a samosprávu, resp. Municipality a-authority, - Zaměstnance coby tvůrce hodnot e-employement Iniciativa vychází od firmy Iniciativa vychází od spotřebitele Cílovou skupinou jsou spotřebitelé B2C ( Business to customer) C2C ( customer to customer) Cílovou skupinou jsou firmy B2B ( business to business) C2B ( consumer to business)

22 TRH B2B Připojeno k vysokorychlostnímu internetu je v současné době v průměru 96,3 % firem v ČR. B2B trh se skládá ze všech společností, které nabývají zboží a služby využívané k tvorbě jiných výrobků nebo služeb, jež jsou prodávány, pronajímány nebo dodávány jiným. Hlavními odvětvími, které vytvářejí firemní (B2B) trh jsou zemědělství, lesnictví, rybářství, výroba, stavebnictví, doprava, služby

23 TRANSAKČNÍ E-COMMERCE Pod pojmem e-b2b rozumíme obchodní transakce realizované firmami prostřednictvím veřejných nebo soukromých počítačových sítí. Vlastní nákup a prodej zboţí a sluţeb; Platby a jiné finanční operace; Logistické operace, dodávku zboţí na místo určení; Zpětnou logistiku (reklamace apod.); Administrativu obchodních transakcí (objednávka, fakturace, vazba na účetnictví a sklad); Práci s prodejním řetězcem (nepřímý prodej přes partnery); Vyhodnocování informací (CRM, knowledge management); Vyuţití těchto informací (marketing, data mining). Transakční e-commerce - umoţňuje nákup a prodej produktů online. Hlavním předmětem transakční e-commerce je nákup a prodej výrobků přes samostatné online obchody nebo přes stránky, JEJICHŢ SOUČÁSTÍ JE E-SHOP.

24 E-SHOP ČESKÉ E-COMMERCI SE DAŘÍ. V ROCE 2013 SE V INTERNETOVÉ EKONOMICE PROTOČILO VÍCE NEŽ 70 MILIARD KORUN, MEZIROČNĚ PŘITOM JEJÍ OBRAT VZROSTL O PŘIBLIŽNĚ 15,5 PROCENTA. POZICI LÍDRA SI DRŽÍ ALZA.CZ. DOSÁHL V ROCE 2013 TRŽEB VE VÝŠI 11,1 MILIARDY KORUN V TUZEMSKU JE PŘIBLIŽNĚ 35 TISÍC AKTIVNÍCH E-SHOPŮ. V roce 2014 předpokládáme v rámci celé Evropy on-line obraty v hodnotě více neţ 425 miliard eur. Podíváme-li se aţ do roku 2016, očekáváme dosaţení hranic 625 miliard eur.

25 DRUHY E-SHOPŮ Pokud pomineme prvotní rozdělení na B2B a B2C, lze e-shopy rozdělit do tři základních kategorií podle druhu činnosti a typu zřizovatelské firmy. E-shop, který byl zaloţen jako jeden z prodejních kanálů, zejména výrobcem nebo distributorem, pro určité zboţí (www.apcom.cz výhradně pro trh B2B, E-shopy, které vznikly jako pobočka jiţ existujících kamenných obchodů (www.itesco.cz), E-shopy, existující jako samostatný obchodní model (www.skladem.eu)

26 PRÁVNÍ ASPEKTY ZALOŢENÍ E-SHOPU Ţivnostenské oprávnění - provoz internetového obchodu spadá podle nařízení vlády č. 278/2008 sb. Do ţivnosti "výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona", obor č.48 "velkoobchod a maloobchod" pod tzv. Volné ţivnosti. Registrace na úřadě pro ochranu osobních údajů. Pokud zákazník vyplní své osobní údaje ( jméno nebo adresa ) a údaje ukládáme do databáze, jedná se dle zákona o zpracování osobních údajů, které musí být ohlášeno. E-shop (a firemní web obecně) je povaţován zákonem za dokument stejné úrovně jako faktura, objednávka apod., A proto musí obsahovat zákonem stanovené údaje jako jméno, název, sídlo podnikání nebo identifikační číslo. Z právního hlediska je nutné, aby kaţdý web obsahoval obchodní podmínky (kupní smlouvu) a informace o ochraně osobních údajů. Zbytek právních aspektů pak záleţí na konkrétním sortimentu a typu podnikání. Například pro obchod se zbraněmi je potřeba příslušná koncesní listina, pro výrobce a dovozce elektroniky je to nutností zajištění zpětného odběru zařízení apod.

27 B2B ELEKTRONICKÁ TRŢIŠTĚ Elektronické tržiště (e-marketplace) je ve své podstatě virtuální místo, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Na elektronickém tržišti, stejně jako na tržišti klasickém, dochází k nejrůznějším jednáním mezi dodavateli a odběrateli, která vedou k uzavírání konkrétních obchodů. E-trţiště přinášejí společnostem moţnosti provádět transakce v reálném čase, měnit ceny, parametry produktu atd. Hlavní myšlenkou je sjednotit kupující a prodávající do jednoho kontaktního místa, coţ umoţňuje organizacím koupit a prodat cokoliv snadno, rychle a úsporně. Elektronické trţiště je webová aplikace, která umoţňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-trţiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

28 B2B ELEKTRONICKÉ TRŢIŠTĚ DRUHY Nezávislé elektronické trţiště - provozovatelem je společnost nezávislá na účastnících obchodování na e- tržišti. Funguje jako zprostředkovatel, který poskytuje oběma stranám informace o příleţitostech uzavřít obchod. Jeho hlavním smyslem je spojovat poptávku s nabídkou a umoţnit oběma stranám vyjednat podmínky uzavření obchodu. Po registraci na samotné e- tržiště získáte přístup k inzerátům nebo žádosti o poptávky nebo nabídky v průmyslovém sektoru. - Posláním ABC Českého Hospodářství je zvýšit prodej a vytvořit nové obchodní příleţitosti pro klienty. - epoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který vyuţívá dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracuje přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více neţ 1,5 mld. Kč.

29 B2B ELEKTRONICKÉ TRŢIŠTĚ ELEKTRONICKÁ TRŢIŠTĚ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK CENTRUM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK STÁTNÍ PODNIK ČESKÁ POŠTA ČESKÝ TRH SPOLEČNOST ČESKÝ TRH TENDER MARKET SDRUŢENÍ TENDERS GEMIN SPOLEČNOST SYNTAXIT VORTALGOV SPOLEČNOST VORTAL CONNECTING BUSINESS CZ (NÁSTUPCE PLATFORMY ALLYTRADE) Elektronické trţiště je webová aplikace, která umoţňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-trţiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. Hlavním záměrem nové úpravy elektronických trţišť je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Explorer.aspx

30 ZPŮSOBY SNIŢOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH NÁKLADŮ DOKÁŢE VAŠE SPOLEČNOST? - Sníţit náklady na vstupní suroviny pomocí vyjednání niţších cen od dodavatelů při udrţení kvality na internetovém trţišti? - Přejít k levnějším přepravcům jak je vyhledává? - Zavřít prodejní kanceláře, které nejsou plně vyuţívány? (práce zaměstnanců z domu) - Spolupracovat s reklamní agenturou, která se orientuje v internetovém marketingu a odměňovat ji za prokazatelný obrat? - Nahradit draţší komunikační prostředky levnějšími? ( reklama v televizi na internetu, public relations) - Přestat nabízet některé funkce výrobků či produktové řady o které zákazníci nestojí? - Pořádat zákaznické konference v levnějších lokalitách? - Změnit firemní strategie v návaznosti na změnu chování zákazníků?

31 PŘÍPADOVÁ STUDIE 9.4 E-commerce jako součást marketingové komunikace Str

32 SLOVO ZÁVĚREM Chraňte svůj trţní podíl v klíčových segmentech, nejziskovější a nejvěrnější zákazníky Agresivně se snaţte ukrást podíl konkurentů Zintenzivněte průzkumy měnících se potřeb zákazníků Snaţte se navýšit nebo alespoň udrţet market.rozpočet Rychle se zbavte programů, které prostě nefungují Nezlevňujte své nejlepší nebo klíčové značky, přidejte jim další hodnotu, zaveďte značky či produkty levnější Zaměřte se na moderní technologie, znalostní management, inovace. Děkuji vám za pozornost Těším se na další setkání Ing. Naděţda Petrů TEL

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové nástroje na trzích B2B Marketing tools for B2B markets Barbora Kavková Plzeň 2013 Zadání práce Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace V. Název tématického celku: Základní modely komunikace externí, interní, integrovaná.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Diplomová práce Autor: Bc. Jan Froněk Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čapek

Více

Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt

Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bakalářská práce Autor: Simona Lacinová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Václav

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková

Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou projektu Eshopmaniac realizovaného

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem

Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem Bakalářská práce Autor: Obor: Olga Trush Ekonomika a management malého

Více

Ekonomické aspekty elektronického obchodování

Ekonomické aspekty elektronického obchodování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Ekonomické aspekty elektronického obchodování Bakalářská práce Autor: Marek Poč Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bakalářská práce Autor: Ivo Bilan Ekonomika

Více

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. středa, 28. září 11

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. středa, 28. září 11 1 Elektronický obchod Jan Doubek, MBA Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA Osnova přednášek Úvod Pojem elektronický obchod Rozdělení elektronického obchodu B2C Marketingový

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace organizace Evaluation of company's website Petr Polanský Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový mix a jeho vyuţití v lázeňském cestovním ruchu Eva Štěpánková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

7 Marketingové koncepty e-commerce

7 Marketingové koncepty e-commerce 7 Marketingové koncepty e-commerce Cíle výuky modulu Identifikovat klíčové prvky uživatelů Diskutovat o základních pojmech chování spotřebitelů a jejich rozhodnutí o koupi. Vysvětlit, jak se spotřebitelé

Více