A. j""~ ~PRAVODAJ "... dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. j""~ ~PRAVODAJ "... dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období"

Transkript

1 A. j""~ ~PRAVODAJ STAVEBNíHO BYTOV ÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Číslo 46. Květen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Nejvyšší orgán družstva SHROMÁŽDĚNí "... DELEGATU uzavřel hospodaření SBO Mír Teplice za rok 2004 Dne 1 O. května 2005 zasedal v sále domu Pramen v Teplicích Řetenicích nejvyšší orgán SeD Mír Teplice. Představenstvo družstva pově řilo ř ízen ím tohoto jednání člena představenstva pana Romana Schlosera. Ze 185 pozvaných de legátů, řádně zvolených v domech, kde bydlí se zúčastnilo 129 delegátů (69,7 "10), 9 členů představenstva a 5 členná kontrolní komise družstva. Zápis z jednání obdrželo všech 185 delegátů z našich jednotlivých bytových objektů. část byla obsažena již ve ~ družstva. 45 v breznu 2005 v článku "Jaký byl rok náročný". Toto stručné hodnocení družstva obdrželi takto všichni jeho členové). Připomněl, že členové představenstva družstva v průběhu roku 2004 pravidelně hodnotili činnost a výsledky družstva, jeho hospodaření vždy za uplynulé čtvrtletí roku. Na svých celkem 16 setkáních zejména sledovali stav a průběh velkých akcí - odstraňování vad Nejdůležitějšími body jednání bylo hospodafení družstva v roce 2004, schválen í fád né účetn í závěrky družstva k , zpráva auditora, zpráva kontrolní komise, rozdělení dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období přednesl pfedseda představenstva Ing. Vladimír Procházka (podstatná Z obsahu čísla: NejvyU i orgán družstva Sh romádě ni delegátů... Pi'ehled o porušováni stanov družstva a jejich důs ledky Můžete pobývat a uaazovat se v celé EU Ob/lané ze států Unie mohou snadněji nabýt nemovitost v ČR Soudy m ěni př istup ve sporu o nájmy Trh s byty je u nás.. Do Štrasburku mi řl dallli stižnosti Neplatit nájem? Hod ně drahá půjčka Nový ministr chystá vyllší č inže Rekonstrukce obje ktů - napsali jste nám... Prodej a ko upě družstevniho bytu Voda z kohoutku. Voda podraži Sousedské vztahy. Kdo se stará o chodnlk? Ú čelnl audii za rok 2004, účetní závě rka za rok 2004 Plán letních odstávek TUV. Telefonnl člala SBO Mlr Teplice panelové výstavby se zateplen lm domů. e em Dy1y fiokončeny rekonstrullce domů s 5n pyty a zahájeny byty domy s delšlmi 350 byty, které budou dokon~ Ieros, nejj:lq2:~ do června Dále průběžně věnovali velkou pozornost stavu placen í nájem ného členy družstva a vývoj dlužného nájemného. Stav se opět, tak jako v roce 2003, tak také v roce 2004 zlepšil a k čioii0 dlužné nájemné ,- Kč. V této souvislosti představenstvo družstva po marném upomínání členů /Dokon6enl na následujlcí straně/ tl 1.

2 Nejvyšší orgán družstva... IDokončenf z pfedcházejícf strany I o zaplacení dluhů, rozhodlo o udělení celkem 67 výstrah před vyloučením z družstva. Často až toto rozhodnutí spojené s další zbytečnou administrativou zaměstnanců družstva přimělo nedisciplinované členy družstva, v obavě ze ztráty bytu, konečně zaplatit své dluhy. U 29 členů družstva to nepomohlo a představenstvo rozhodlo poté o jejich vyloučení a následné bylo zahájeno vyklizení bytů. Někteří, nyní již bývalí členové družstva a bývalí nájemci bytů, teprve nyní zaplatili dluhy. Vyklizeno nakonec bylo pouze 12 bytů. V průběhu celého roku 2004 bylo představenstvo v kontaktu s kontrolní komisí družstva, kterou členové zvolili, aby kromě představenstva sledovala, případně kontrolovala veškerou činnost družstva. Vybraný člen kontrolní komise se zúčastňoval jednání a schůzí představenstva družstva. Kontrolní komise ani představenstvo nemusely v průběhu roku 2004 přijímat žádná mimořádná rozhodnutí nebo stanovovat opatření, které by řešilo nedostatky nebo napravovalo práci zaměstnanců družstva. Stejné stanovisko k činnosti družstva zaujímá auditorka pí Ing. Zdeňka Trojanová, která sdělila kontrolní komisi dne na jejich společné schůzce hodnocení a stav našeho družstva. Vzhledem k tomu, že máme za sebou již třetinu roku 2005, je třeba věnovat pozornost letošnímu roku a proto ng. roct18zka sezn mll J. s [iě erými dosaženými výsledlsy - ž J:lflpravovaných 11 objektů se 4$5 byty ~ YIO za aktivní účasti delegá'tu rovedeno výběrové rlzení na odavatele staveb a nynr jsou ji~ zahájeny komplexní opravy 8 obj'ektů P 276 byty. Dattí 3 objekty s 21'!l byty udou zahájeny jeilě letos, ale lá 2 Do konce I.pololetf 2005 bude s delegáty ukončena příprava objektů, které budou zahájeny v roce 2006 roz n~e Hž o W ob' II 7 RmL: Delegáti, ale i řada bydlících členů družstva si velice dobře uvědomují, že po roce 2007 budou dražší stavební práce, materiál, ale zejména dojde ke zdražení oprav domů zvýšením sazby daně z přidané hodnoty ze současně snížené 5%ní sazby na 19%, v lepším případě na 15%. Obdobné to bude s teplem na vytápění našich domů a ohřev teplé vody - také zde stát zvýší sazbu DPH z 5% na 19%, nebo "jen" na 15%. To znamená, že členové družstva bydlící v opravených zateplených domech ušetří nejen výdaje za opravy, ale následně každoročně též provozní výdaje za topení. tav alu~néllo o~emne o se k filo déle snfžlt na 2"801' 2~- Vedoucí ekonomického úseku Ing. Iveta Mandzáková seznámila delegáty s úplným zněním zprávy auditora Ing. Zdeňky Trojanové (Komora auditorů ČR č. dekretu 340) a podala podrobnou zprávu o hospodaření družstva včetně výsledku hospodaření - o hlo zisk nebytq 'ch edi&ek Kč. Zprávu kontroln í komise přednesl její předseda p.miroslav Vašta. Uvedl, že KK se v pr;jběhu roku 2004 zúčastňovala svým zástupcem jednání představenstva a také jednání bytové, ekonomické a technické komise. KK provedla kontrolu a inventarizaci majetku družstva. Členové KK provedli prohlldku bytů po vyklizených neplatičích nájemného. Po prověření výběrových řízení (která byla i za účasti delegátů objektů) konstatuje KK, že při výběru firem na opravy byl dáván důraz na kvalitu a nejnižší cenu. Předseda KK sdělil, že neshledal v činnosti družstva nedostatky. Doporučil schválit řádnou účetní závěrku k Shromáždění delegátů rozhodlo, íi6y eást zisku ve výti ,-Kč yla pfidělena do nedělitelného fondu ~ruž stva a ,- Kč bylo přiděleno do fondu družstevních emků Delegáti rozhodli v souladu s Obchodním zákonem též o zástavě vybraných 11 nemovitostí pro ČSOB v souvislosti s poskytnutím úvěrů na financování velkých oprav právě těchto nemovitostí. Jednání shromáždění delegátů bylo ukončeno přijetím usnesení. V závěru p. SchlOser poděkoval všem přítomným delegátům, členům kontrolní komise, členům představenstva a zaměstnancům družstva za jejich celoroční práci pro bytové družstvo tzn. především pro jeho členy a jejich spokojené bydlení. Ing. Miroslav Kubů místopředseda představenstva '~ PŘ'EHLED O PORuš1vAií SjANOV ť~ DRUŽSTVA A JEJICH DŮSLEDKY, Rok Udělení Rozhodnutí Vyklizení bytu výstrahy o vyloučení po vyloučení z družstva Ing. Vladimír Procházka ~ 2.

3 Můžete pobývat a usazovat se v celé Co z toho vyplývá Když se dnes občan EU rozhodne cestovat z jedné členské země do druhé jako turista, podnikatel, důchodce nebo jako student, nemůže mu v tom nikdo bránil. Dále má každý občan unie právo se usadit - krátkodobě nebo dlouhodobě - v jiné členské zemi EU, přičemž až na určité výjimky se toto právo uplat~uje automaticky. Občan prostě oznáml, že někde pobývá, a o vlc se nestará. Jak je to s povolením k pobytu V souvislosti se změnou pobytu majl občané Evropské unie právo přestěhovat věci ve svém vlastnictvl bez celních kontrol a bez asistence da~ových úředníků. Dá se tedy řfci, že svobodnému pohybu podléhajf veškeré movité věci s výjimkou napřfklad zbraní nebo munice. Další výjimku tvoří registračnf poplatky, které jsou majitelé aut nuceni zaplatit v rámci přeregistrovánf svého automobilu do jiné země Evropské unie. Malá komplíkace s daněmi Podobná situace jako s poplatky s řidičským oprávněním, platí i v oblasti daní. Da~ové systémy v rámci EU nejsou sjednoceny, takže je na samotném občanovi, aby si zjistil, ve které zemi je povinen platit daně a jaké. V rámci Evropské unie platí pouze pravidlo zákazu dvojfho zdaněni, což platl ostatně i v mezinárodnlm styku. Zdroj: Babičko, vy vlte, kdy co raší. Povězte, kdypak začnou růst preference nám, sociál nim demokratům..? Vydá\+. sao Mff,..,.. R8daktnI rada: pledsedkyn6 - Ing. ~ HaI\rOVj, tet ČIeftoVé reciait&il rady: Ing. Václav Sláma, ZQena\ Neudert, Ing. VIiIdImIt ProcItézka. JUDr. KMItl HlJmpkl<. Ad..- redakc:e: Gegarinow 1~, 41'5 01 Tepb. HákIád: ~100vjti&kU. -S- ~ úpmia: JiII KIcIlouálA<, Pottmir1ova b, Teplice, tet TI8k: sao Mír Tepííee, Glgadllo,á 1658 Občané ze států Unie mohou snadněji nabýt nemovitost v ČR Stačí jim k tomu úředně povolený pobyt Vstupem CR do Evropské unie se občanům zemi EU usnadnily podmínky pro nabývání nemovitostí v Cesku. Vyplývá to z poslední novely devizového zákona. K úplné liberalizaci pravidel ale zatím nedošlo. Až dosud mohli občané členských států EU, stejně jako ostatní cizinci, získat až na některé výjimky, které platí i nyní, nemovitosti v CR jen prostřednictvím právnických osob. Tyto firmy často vznikaly jen účelově. I S cizincí-občiiíiovi některé ze IZemí fu' k!ly.f je mu v Cesku úi'edně povolen pobyt, a to i pl'echodný. Tedy kdýž dostane!zv. průkaz o povoleni k pobytu pro státního pmslumíka členského státu E" kal ~ává olicie CR. Výjímkou jsou zemědělské pozemky a lesy. V těchto případech musl být cizinec-občan EU s průkazem o povolení k pobytu zanesen v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu a jeho trvalý pobyt v Cesku musí činit alespo~ tři roky. Ostatní případy : Pokud občan z některého členského státu EU zmíněný průkaz o povolení k pobytu nemá, nebo cizinec není státním příslušníkem členského státu Evropského společenství, pak může cizozemec nabývat nemovitosti v CR - jako tomu bylo dříve - jen v případech, které vyjmenovává devizový zákon. Těmi jsou např.: dědění nabývání do společného jmění manželů, z nichž jen jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela výměnou za jinou nemovitost v tuzemsku jejíž úřední cena nepřevyšuje cenu původní nemovitosti na základě předkupního práva z titulu podllového spoluvlastnictvl výstavbou na vlastním pozemku pokud to stanovl zvláštní zákon Cizozemci-právnické osoby mohou nabýt nemovitosti, pokud umístí v Cesku podnik nebo jeho organizační složku a jsou oprávněni v tuzemsku podnikat. Cizozemec s českým státním občanstvím může nabývat nemovitosti v CR bez omezení. PRÁvo ~ 3.

4 Soudy mění přístup ve sporu o nájmy Pražský soud navrhl snížit ochranu nájem ník ů, zrušit převody nájmů či výmě ny bez souhlasu vlastníka Praha - Drlve než u vlády najdou majitelé domů volajlcl po zrušeni regulace nájmů a jiných výhod nájemníků pochopení nakonec u Dosud soudy odmltaly jeji většinou s tím, že když neelxisitl o nájemném, nejde činže ani řadě rozsudků sice soudci nastaveni regulovaného které už t ř i roky sta protiústavni, ale do,jál,ajl nejde nic děla!. V Praze se objevil první pokus Městský soud, který řeší spor činžovnlho domu s jednou z obyvatelek se obrátil na nejvyššl autoritu - Ústavní soud. Chce po něm, ochranu nájemn l ků, kterou zaručenu podle zákona. Navrhuje Ústavnimu soudu, aby většin u z paragraf ů občanského zákoniku, c h ránici nájemniky a znevýhodňujíci majitele bytů, Pokud by vyhověl, nebyly by možné převody nájm ů, v praxi často uplatňované jako dědě ni dekretů na regulo'va n,ým nájemným. Lidé by měnit byty bez souhlasu, a ten by naopak už neměl zarldit náhradní bydlení v~tl\hlw~,",íl" nájemnlkům. K výpovědi z bytu by také nemusel mít SOLJhl,.~ soudu. správným směrem. Konečně soudci, kteřl se dopouštějl myšleni. Podle mě je pravidel hry mezi nájemnlky.ih,..at.,lli důležitější než samotná cen," řlká bývalý předseda soudu Vojtěch Cepl s tím, že předjímat, jak by mohli soudci v novém složeni nudm)ut. "Pravidlem by mělo být, že nájem j e dočasný, založený na sm l o u vě, Ať už skonč i to dnešni kvazivlastnictví nájemniků, Lidé měn i TRH S BYTY JE U NAS.... Voj těc h Cepl, bývalý ústavní soudce a expert na bydlení vysvě l uj e: Soud ve $trasburku odsoudil polskou praxi, kdy stát postupně zdvihá strop regulovaných nájmů. Soudci naopak chtěji, aby se nejdřive došlo k tržnlm cenám, které se pak mohou nějakým způsobem regulovat. $trasburský verdikt vysvětluje. právník Vojtěch Cepl, který jako soudce Ústavního soudu odsuzoval českou regulaci nájmů. o> co""se= u'=' nas ozna za reg ' nájmó, nem, co to znamená na záiiio~l nás se 11m mysli úporné zachovávánl Jl~,\:h cen, které.vmk!y~nulém na trž cen Byly dány právním předpisem, teď se postupně modifikují, jsou i náznaky, že se bude deregulovat. Ale stále prvním základem těch výpočtů - o kolik procent, v jakém čase a v jakých krocích,je administrativní rozhodnutí minulého režimu. se nezačne záldadnl cena OdVOzovat Od 1r!i1I, Hrůza u nás je v tom, že termíny se převzaly zpátky z naší původní evropské límskoprávní civilizace a obsah, který označují, zůstal v nezměněné formě z minulého režimu. To, co se u nás označuje jako nájem, není nájem, to co se označuje jako regulace nájmů, není regulace nájmů. Protože napři klad nájem m určité pbjr\'lc?l{é znaky: To znamená, že Je založen na S1IObociné &mióiiii - mezi dvěma stranami že ie~í!l' m~ ~i. že 8. em n~. nemůže 1!!:Ql! vůti 'ImateIe disp9q!?vat:, Určitá uplímnost za socialismu spočívala v tom, že se to plejmenovalo a z nájmu se udělalo osobnl užívání bytů. Místo toho se dnes opět líká nájmy, obsah ale zůstal stejný jako dříve. Teď jsme vstoupili do větš í ho společenství, kde my mluvíme o voze a oni o koze. To je celou oblast nejdůležitějš l problém, což většina novinálů pochopitelně nevnímá. Hospodářské noviny 25, ~ 4,, byty, j ako by jím pat řily, obchoduje se s dekrety a obecně se to toleruje. To je strašná cesta ke korupci," ř l ká Cepl. Majitel domu, kterému svitla naděje u soudu, nechce zatlm vystupovat v médifch an i zve řejn i t jméno nájemnice či soudců, kteř l jeho pflpad řeš í. Obává se, že by je vystavil velkému tlaku veřejnosti a politiků. "Vid lm to jako pomalý obrat v Majitelé domů: Do Štrasburku d a lš í s t ížnosti mí ř í Praha (CTK) - Hnuti na obranu majite lů realit (HaMR) včera předalo VfOps emu SOLI u pro Iid~ piiva v.e štrasburku dálš(éh ruba 100 stlžnostl vlastnlků domů na liul ci nájemného. První stížnosti předalo sdruženi evropskému soudu v březnu. Vzhledem k tlaku vlastnlků realit uvažuje ještě o tretí vlně. Majitele povzbudilo nedávné rozhodnutí štrasburského soudu, který dal Polsku půl roku na změnu regulace tak, aby na ní ma'itelé domů neprodělávali. ois y ústavn! soud inulý I9den lrmll novelu Zákona, která omezovala deregulaci Oinžl, a umotnil tak ma 'itel ů m domů ná'emné MF Dnes 25,4, 2005 rozhodován i soudů. Také už ten neblahý stav trvá tř i roky. Sou d kyně uznaly, že vzt ah m ezi pron ajimat elem a nájemcem j e velm i nevyvážený, Zruše nim těch ustanoveni by se stali rovnoprávnými subj ekty," řlká jeho advokát Stanislav Němec. Mlrnějšl cestou se k oslabeni ochrany nájemníků snaží dostat některr poslanci. " Připravujeme novelu zákoníku, která nahrazuje stejné paragrafy. Dáváme tam ochranné lhůty. Napřlklad roční, než by zaniklo právo na převod nájmu. Zrušit ty paragrafy úplně by bylo velm i razantnl," myslí si poslanec Tomáš Vrblk. MF Dnes 9,4 2005

5 _---::":':~_;.,:;.::::,.;,~'17~ n,plafit "",,!'. České domácnosti se ~tále víc: zad~žují BODNE DR,caHA PUJCKA V předvánočn ím čase vytvořili Češi znovu rekord ve výši tržeb. Obchodníci si opět mnou ruce, jak výborně se podařilo prodat. Většina velkých nákupů však byla udě lána na splátky. Dle zveřejněných informací vzrostly dluhy domácností v loňském roce o 77,5 miliardy korun a celkem tak domácnosti dluží bankám neuvěři telných 315 miliard korun. Češi tak kopírují západní trendy, kde je život na dluh velmi moderní záležitosti. To je naprosto v pořádku. Problém nastává v okamžiku, kdy dlužník neodhadne zcela své schopnosti splácet dluhy, nebo se proti nesplácení nepojistí a při náhlé změně svých finančních možností pak není schopen svým závazkům dostát. Takové situace končí bohužel exekucí, tedy zabavováním veškerého majetku dlužníka, a to až do výše dluhu. K celkové výši dluhu je nutné také přičíst úroky za včasné neplacení a komplexní náklady exekuce, takže se celá věc může ještě značně prodražit. Exekutoři již hlásí další nárůsty případů. Zatímco v roce 2001 bylo vedeno něco přes exekučních řízení, v roce 2004 to bylo již více jak exekucí. Přes případů bylo již ukončeno. I v budoucím období se očekává další nárůst, a to mezi 10% až 20% za rok. Co z této neradostné bilance vyplývá pro naše bytové družstvo? Mnoho élomáenosti, m -II nějaké finančnl problémy, často sáhne k takovému tešenl, že sice zaplati splátku své bojčky, ale nezaplatí nájem. Dfu%nlk Ílájemného st rikš, že později nájem dop-lati, ale ravidla dluhy dále rostou. Je třeba mít také na zřeteli, že uh na nájemném je OPravd", hodné drahqu půjčkou". vždjjf POPlatky z proqleni čin! tlle vládního narlzenl 2,5 promile z /1odnoty dlu ě ed vice ž ~ rok' Za rok neplacení se dluh téměř zdvojnásobí a zároveň takovému dlužníkovi hrozí reálná možnost soudní výpovědi. Na druhou stranu platit řádně nájemné, ale dlužit kdekoliv jinde, rovněž není řešením. SBD Sever zaznamenává stále rostoucí počet případů exekuce členských ráv a povinností, resp. členského podílu v družstvu. Č1ensk~ podll, ačkiivsám o sobě nemá vysoko", I1odnotu, úzce souvlsl s právem nájmu br.užstevnlho bytu, který vyplacen lm hodnoty členského padnu z titulu exekuce zaniká. V ten okamži již " 'v~' ná~mce musl b~ tit. Vyhráno nemají ani vlastníci bytů. V jejich případech není předmětem exekuce členský podíl v družstvu, ale přímo nemovitost v jejich vlastnictví. Byt je pak prodán v nařizené dražbě a z jejího výnosu je dluh uhrazen. Vlastník tedy může přijít o svůj byt, přestože dluhy, které mu vznikly, s jeho užíváním nesouvisely. po rld závěrem? Snad jen to, že by si každý, kdo si půjčuje penlze, měl pred jejich zapůjčen lm v klidu rozmyslet a!zvážit své kove mosti Oj dluh!>lácet vzít v úvahu všechna možná rizika a každopádně se proti těmto rizikům pojistit. V takovém případě není třeba se půjček bát, protože v současné situaci stále platí, že vzít si půjčku nebo čerpat úvěr je dnes mimořádně výhodné. Zpravodaj SBD Sever Liberec Nový ministr chystá vyšší ČiNŽE Praha - Nový ministr pro mistní rozvoj Radko Martínek slibuje do léta připravít kompromisní návrh deregulace náj mů, aby se nová vláda vyhnula ostudě před mezínárodnlmí soudy. Majitelé domů s regulovanou činž i totiž zvyšují tlak, aby se letitý problém vyřešil, a podali na Českou republiku několik stovek žalob u soudu ve Strasburku. ento zákon mus projlf co hlavni ' narovnat vztal!y mezi ná~ky iteli dnes e to ta," řekl včera Martinek. Nájmy v bytech 5 regulovanými činžemi byse podle nového ministra měly v jednotlivých regionech země zvyšovat rozdllně, ročně by to mohlo být v průměru zhruba o deset procent. Postupně by měly dosáhnout zhruba pěti procent tržní ceny nemovitosti. U bytu za milion by to bylo 4200 Kč měsíčně. Tempo růstu nájmů má určit dohoda v koalici. Lidovci i unionisté jsou pro rychlejšl deregulaci. V Česku je 750 tisíc bytů s regulovaným nájemným, tedy každý pátý. Soukromým majitelům z toho patří kolem 300 tislc bytů, ostatní byty vlastní obce. Na vládu si ve Strasburku stěžuje už kolem 250 majitelů domů. Těm vadl, že kvůli státnl politice nesmějí volně nakládat se svým majetkem. Oprávněnost této stlžnosti již dříve podpořil český Ústavní soud. Trojbarevná koalice však ani za Vladimíra Spidly, ani za S~anislava Grosse nenašla kompromis, a tak se nemění nic. MF Dnes tl 5.

6 REKONSTRUKCE:-~-~' Generální oprava elektroinstalace Alejní 2754, Teplice Vážený pane Procházko! Ve vašem objektu v Alejnl ul. Č byla zahájena II U - a e wdenl v celém domě která byla dokončena předáním p. Salačoví a p. Vopaskoví. Po celou tuto dobu rekonstrukce tj. 3 a půl měsíce jsem byl velmí spokojený s profesíonálním přístupem firmy Sakař. Ačkolív prováděli tyto práce při provozu domu, až na nejnutnějši práce, zorganizovali si práci tak, aby co nejméně vypínali proud a lim nepoškozovali nájemníky v domě, protože i sporáky na vaření jsou na el. energii. r I~ byéh vém cl\ll!fi'p; ~Oiivet. že ]Sta ~U firmu p_ Sakai'e, cl se E!! s bez závad p~ protože i revizní technik nezjistil žádné závady a to je dům ve kterém je 13 pater a 104 bytů. 1'1 leh opra Ob V pieji, abyste vidy nstel tak $OIidIri s ~ ~jakou j!j!. Saka(. Též děkuji za velmi vstřícný a ochotný přístup zaměstnanců dužstva p. Vopaskovi a pi Pelcové, kteři si vždy našli čas na naše starosti v domě. Bylo radost s nimi spolupracovat. Děkuji domovnik M. Novák Alejní Č Výměna oken Libušina , Teplice k rukám J:>~ ln. Vl. Proct\áZliY) Vážení, byla bych moc ráda, kdyby se mých pár slov dostalo do správných rukou a spravedlivému srdci. V naši Libušině ulici v Teplicích 1 probíhá asi třetí týden Pf<i1ii, pod záštitou vaší firmy. Než se dostala řada na mne (77 let), byla jsem vyděšena jak to zvládnu s nemocnou páteří a nemocnýma nohama a to až do doby, kdy jsem se setkala s vašimi třemi mladými dělníky. Jakoby vlna laskavých paprsků vnikla do mého těla a já zázrakem přežila. Tak příkladná pracovitost, laskavost, vstřicnost, pomoc a exelentní chování a slušnost, mně ještě teď vhán í slzy do očí. Docela by mne zajímala jejich rodinná zázemí. Prosím poděkujte jim za mne a za celou naší ulici, která byla jejich jednáním, pracovitostí nadšena - jen to asi nedovedla tak vyjádfit. ~ 6. Prosím vyřiďte jim, aby dokázali i v dalšich svých pracovištích být tak hodni a laskaví k lidem. Jejich jména neznám, ale když jsem je příští den uviděla,... dokázali být ke mně tak pozornl a citliví. Kopii svého dopisu posílám na ústředí našeho družstva, protože ti chlapci jsou vaší nejlepší vizitkou. Děkuji vám za trpělivost a přeji vám mnoho úspěchů ve vašem dalším podnikání. Marcela Fořtová Libušina 2351/9, Teplice Poznámka: Výměnu oken realizovala firma CASTOR PLUS S.r.O., s kterou družstvo dlouhodobě spolupracuje. Po zkušenostech s jejich materiálem (okny) a prístupu zaměstnanců mohu tuto firmu doporučit. Ing. Procházka. Výměna stoupaček Habrová , Teplice V březnu letošního roku byly na sídlišti Nová ves prováděny ~stoil'j)iičei<.llymi"ny ~1Iřijii~MeU4éks.r.o";Le~;;!. ~ Snažili se pustit vodu co nejdříve a co nejméně obtěžovat nájemníky. Hodně jim však ztěžovala práci neukéiriěl\ost ilěktefyci:i ~ IdiíJI!!!!Ii! 88lavěné kou ln z stavebnlho povoleni.. Tito nájemnici si po přestavbě nenechali dostatečně velký přístup do prostoru stoupaček. Nechali si jen otvor pro odečty vodoměrů a nepředpokládali, že je potreba někdy provádět v tomto prostoru opravy. K jejich velké nevoli jim zaměstnanci firmy Instas museli tento prostor vybourat. Protože si to nájemníci nevybourali předem sami, aby se na výměnu stoupaček připravili, celou práci to značně zdržovalo a komplikovalo.!l<8!(ij n y m pe ii1-estavból's~ oupeiily j)očltat s l1utnostl oprava záse.h<l moblých havárilch a nechal si prosioi!!ltpupatek p/lslupný. Z tohólo důvodu není velloí ov an z ČIlá admi- IlJj;!rati a. Před jeho vydáním vám jsou zkontrolovány všechny návrhy přestavby a W~ lik~náileaíiěril(j 1)(íírifi, ~ te ce V souvislosti s těmito opravami bych chtěla V ~&íjik\um(habrová ). i avil akce, Po celé čtyři dny se zaměstnanci firmy Instas spolupracoval (dokonce jim pomáhal vynášet odpad a sám uklízel sklepy). Také tito femeslnlci si spolupráci s ním chválili. Kromě toho se i po celý rok vzorně o dům stará. Sám opravuje v domě co je třeba, aby nájemníkům ušetřil peníze ve fondu oprav. Přejeme mu i do budoucna hodně elánu. Ing. S. Hakrová člen představenstva ooooooooooooooo

7 Nemužete využít žádnou z hypoték, a přesto chcete bydlet? Nebo potřebujete své bydlení jen zmodernizovat, abyste se ještě raději vraceli domu? Vše vám pomuže vyřešit ČSOB Pujčka na lepší bydlení. S ní mužete vesele stavět, renovovat, zařizovat... esob Pro bohatff život Jaké IIýhody zlskáte s ČSOB POjčkou na lepši bydleni? vý~e p~jčky dle vašich potřeb. Vý~ i splátek sl mažete určit sami. Možnost zpětného proplacení dokladů. Možnost čerpat až šest měs rco od podpisu smlouvy. Zvýhodněná sazba přt ~oup j bytu nebo družstevního padflu. Splatnost až 10 let. Možnost předčasného splacení kdykoliv bez sankce. V čem všem vám pomožeme? Při pořízení vlastního bydlení II p řípadech, kdy není možné nebo výhodné využft hypotéky (privatizace obecních byte., koupě družstevního podílu, předplacen f nájmu u obecních bytu, koupě stavebního pozemku...). Při modemlzad čl rekonstrukci vašeho bydlenf (rekonstrukce ko.upelny, kuchyně, oken, dveří, fasádyt zateplení, vybudovánf bazénu...), Pobočka ČSOB Teplice, Kollárova 9, telefon CI S; př,l'." př,ili", l,tl, tlr",sl",,,,.,!prtlfl'tůli,1 Také do dalšfho čisla družstevnfhq Zpravodaje připravujeme sérii článků na téma byty, domy, bydleni... napi'. "Jek správné pouflvat fmo$fbtjcký ventil a hjilvici a radiátorových tělesech v"ytech s centrál nim Zásobovánlm tepla" nebo "Ja uspofltvelkepenlzeza pár/(orun". Hubneme! Přidáte se k nám? Účinné, levné a trvalé hubnutí pro ty, kteř í nemají pevnou vůli.žádné "zaručené" pilulky na hubnuti, kokteily, hladověn!! Upravte svůj jídelníček tak, aby vyhovoval Vašim chutim, a přitom jste hubli! MUDr. Narcisa Vitnerová vds dovede k Vdi vysnéné hmotnosti Každý týden 2 hodiny po dobu 12 týdnů v ZŠ Maršovské, Teplice Kursovné 200, -Kč (dálkový kurs 150,- Kč) za lekci zahrnuje odbornou radu a podporu pii hubnutí a pomocné materiály. SLEVY: Klienti VZP 5% a dalších až 500,- Kč pii zhubnutí 05%, dtlchodci 20%. Slevy se sč ítají. První lekce zdarma. BlitU informace: telefon , Tato metoda vám hude slušet! tl 7.

8 rodej a kou~ tevniho b tu Družstevni vlastnictv' p edstavuje nájemní vztah bytu, k1erýje ve vlastníctvl družstva. Clen ružs!va však může s bytem volně disponoveí. To znamená, že může převádět člensliá práva a povinnosti spojená s nájmem k bytu na libovolnou osobu. Pfevod členských práva povínnosti můžeme prakticky označit za prodej bytu. Nový nabyvatel přeblrá na sebe všechna práva a povinnosti spojené s daným bytem. Vlastní úkon převodu bytu probíhá na bytovém oddělení družstva. Obě zůčastněné strany maji tak právni jistotu, že vše proběhne fádně, na bytu neváznou žádné dluhy, dispozični práva s bytem jsou v pořádku. Z hlediska správy družstva není podstatné, jaké finančnl vyrovnáni si mezi sebou převodce a nabyvatel bytu domluvili. Je běžné, že uživatel bytu chce za převod svého členství a postoupení uživatelských práv k družstevnlmu bytu od nabyvatele částku ve výši tržnl hodnoty bytu. Vlastni úkon převodu bytu je spojen s úhradou administrativnlho poplatku. Nezbytným předpokladem převodu družstevního bytu je tedy kontakt uživatele bytu se zájemcem, který si chce byt pořidit. Možnosti jsou různé. Od prosté inzerce v různých médiích, až po využiti služeb některé z realitnlch kanceláří, jež také nablzejl družstevnl byty. Zde je třeba si uvědomit, že se jedná o službu sice pohodlnějšl a rychlejšl, než je podáni inzerátu s následným čekáním na odpověď a osobním vyjednáváním s druhou stranou, nicméně také jde o službu mnohem nákladnější. Některé realitnl kanceláře sice nabízejl prodeje družstevnlch bytů, víme však, že se ve skutečnosti jedná o pfevod užívaclch práv, který může učinit osobně pouze současný uživatel bytu v součinnosti se správou družstva, a to na konkrétnl osobu nabyvatele. Realitnl kancelář může pouze zprostředkovat vzájemný kontakt a prohlldku bytu, při pad ně být prostřednlkem při předáni dohodnuté peněžni částky za převod. Ale uživatelem družstevnlho bytu se zájemce stává až okamžikem podepsání smlouvy o převodu členských práva povinnosti s původnlm uživatelem bytu na správě družstva, podmlněném zaplacen lm výše uvedeného adminisuativnlho poplatku, a to bez ohledu na 10, kolik zaplatil původnlmu ut1vateli nebo realitnl kancelán. Závěrem J. treba dodat; že správa družstva/je schopna v'm ~kytnout veške 1,u pomoc a poradenskou slutliu pr, prodeji tl koupi dru~nlho bytu. Ing. \lflidlmlr ProcháZka Severočeské vodárny chtějí zastavit pokles spotřeby Úsfecki kra; - P;;fe ""du ~ k"h"ufku. ;e sfe;ná neij" ; lepii. nei.alená. I takovou reklamou chtějí Severočeské vodovody a kanalizace zastavit neustálý propad spotreby vody v kraji. Chtějí lidi znovu naučit pit vodu z kohoutku. Brzy dostanou domácnosti na severu Cech /dery srovnává. kvalitu,tetené" a balené ~y. "Lidé se nemají čeho bát, voda z kohoutku je kvalitní a v některých parametrech předčí i balenou vodu," vysvělila mluvči vodáren Iveta Kardianová. Nevyloučila, že použijí i jiné možnosti, jak dostat informaci o kvalitě vody k lidem. "Zatím jsme o tom ještě nejednali, ale je možné, že se k tomu odhodláme," dodala. Kvalita vody z kohoutku se má ještě zlepšovat: kvůli novým evropským normám musí vodárny investovat stovky milionů korun do vylepšení úpraven vody nebo vodovodů. Spotřeba vooy klésá rapjdi\ě Od začétk4 b;ade8átých lel. I když největší propad už ~ončii, lidé v kraji spo\febi.ijí rok Od roku méně vody. Jeltě v roce 1990 dodal~ vodárhy do sltě 1M> milionů metrll!<ryéhlových. loni jiiii 67 miftonů. SpoIi'ebou se ale ut -domácnosti dostávaji k hygienickému m' i 1. IItfU na osobu a!!!ň, Důvod? "Změnil se průmysl, je mnohem méně energeticky náročný. Podststně méně spotřebovávají také domácnosti," míní člen představenstva Severočeské vodárenské společenosti Ivo Sušický. Statistiky vodáren jsou pfitom neúprosné: spotřeba klesá prakticky každý rok. "Letos jsme počítali opět s poklesem," říká Kardianová. I přesto jsou už za první čtyři měsíce vodovody o další čtyři procenta pod plánem prodané vody. Reklama na vodu z kohoutku ve světě podle odborníků neexistuj-;: e,-. ~~~_ l idé!jiráci šllené ~nlze za balené vqc!y. Pokud by lídé spotřebovali vice vody, mohla by se i snižitjejí cena. Stávajíci zařízení jsou totíž projektována na mnohem vyšší spotřebu. "Náklady na jejich provoz se počítají na méně vody, a proto je pak kubík dražší," vysvětlil ředitel Severočeské vodárenské společnosti Miroslav Harcinik. MF Dnes 'e>t-""kém kraji každý rok až o desetinu Severní Cechy - Až k 80,- Kč za kubík se může během pěti let vyšplhat cena vody pro většinu domácností v Ústeckém kraji. Za to by se měli lidé dočkat kvalitnějš! vody a čistších řek. Severočeská vodárenská společnost počítá s tím, že každý rok zdraží vodné a stočné až o deset procent. Důvod? Musí dát miliardy korun do lepších vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, aby splnila požadavky Evropské unie. "Je to maximální zdraženi, které nechceme prekročit," řekl generální ředijel Severočeské vodárenské společnosti Miroslav Harcinik. O více jak desetinu zdražily vodárny už letos. Letos stojí vodné a stočné í s daní 48,44 korun. Do vodárenské a kanalizační sítě vloží firma do roku 2010 přibližně 8,9 miliardy. Ani poté nebude plnit stoprocentně evropské normy, ale zhruba z 82 procent. "Stoprocentní plnění by stálo mnohem více, minimálně dvojnásobek," dodal Harcinik. Opravy zaplatí vodárenská společnost lavně ze svého. Zhruba půldruhé miliardy pokryje dotacemí, hlavně z EU.,Pokud získáme ještě další, nebudeme muset tolik zdražovat," dodal Harciník. Podle unijnlch norem musl mít do roku 2010 čistírnu každá obec s více jak dvěma tisíci obyvateli. MF Dnes tl 8.

9 S,used TAHY KDO se stará o chod ník? Sousedy si většinou nevybiráme a to ani v domě a nebo na patře, což je úrodná půda pro množení konfliktů. Někdy se dá vše vyřešit domluvou, ale co když dohoda není možná? S nájemníky, kten žijí v našem okolí, bychom měli se snažit dobře vycházet. Zákon nám řrká, že se máme zdržet všeho, co nad mrru přiměřenou obtěžuje sousedy. Kde je však hranice oné míry? Občanský zákoník nám říká, že nesmíme ohrozit sousedův byt úpravami našeho bytu, obtěžovat hlukem, prachem, kouřem, parami, pachy, odpady a vibracemi. Tento výčet je pouze příkladovým a lze si představit I jiné jednání, které by zakládalo nárok dotčeného souseda na zjednání nápravy. Dále si musíme uvědomit, že obtěžovaným sousedem také nemusr být pouze bezprostřední soused, ale i vzdálenějšr. Co je přiměřená míra? Podle čeho se pozná, zda jednáme přiměřeně a kdy ne? Jednáni nad miru přiměřenou závis i na mistnich poměrech, intenzitě, frekvenci a stupni obtěžováni v rámci sousedských vztahů. Napřiklad.!i7 paneláku máiriei sousedé, Itterý 6i pravidelně dlouho do nocí POIiAIí hlasitě udbij, to se ~ I. Na druhou stranu však těžko můžeme chtit, aby byl v paneláku absolutnl klid, protože za chybnou konstrukci typu domů náš soused určitě nemůže. Takže napři klad muslme sl a y e o rok, lii-uslme se smířit s aktem že ~esně Vlme co má soused k protože maji rádi smaženou cibulku a to neni nic nepřiměřeného. Ale pokud soused jj(j I na balkoně a my' e nemijžeme ani ~máme vetkod.anci na yýhru i u soudu. Kdo nám pomůže? Občanský zákonik nám říká, došlo-ii ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, [Izi! se do~ochríiny -SluWIiO OigamJ látní kt' ne' 1!f.!I!l", Ten může sousedovi zásah předběžně zakázat nebo mu může uložit, aby obnovil předešlý stav. Rozhodnutím obecního úřadu však v žádném připadě není dotčeno vaše právo domáhat se u soudu ochrany proti narušeni. Jak se konfliktům snažíte předcházet? - Buďme tolerantni ke svým sousedům. - Izolujme hluk kvalitní izolaci podlah a stěn a máme-ii rádi hlasitou hudbu, použivejme sluchátka. - Pfedem informujme sousedy o stavebních pracích, na pf. vývěskou, a omluvme se jim za pfípadný hluk či nepofádek, který s úpravami souvisí. - Nedělejme si naschvály a provokace, např. tím, že křik či hlasitou hudbu pustíme těsně pfed začátkem nočniho klidu. - Ruši-Ii nás soused, nebouchejme smetákem do stropu či do tělesa topení, ale vyřiďme si to osobni domluvou. seď SI 10ll! časlo an neuvě(lomi, že, do.pustil rěčeho závažného a často ~laktn upoz9fněnl a nebo pomůže písemná domluva. - Vyvarujte se násili v každém případě. protože násilí plodi další násilí a hrozí zde trestní oznámení pro ublížení na zdraví. - V pfípadě že neuspějme sami, ani zástupce obecního úfadu či družstva, pak jedině je potřeba se obrátit na příslušný soud. ~.' Tak vy byste u nás c h tě l nastoupít jako strážný... a máte vůbec, pane Anděl, něj akou praxi? Kresba Oldřich Krupička.. Ve zprávách jsem slyšela, že mám povinnost udržovat v zimě chodnik před mým domem i přes to, že mi pozemek, na kterém je chodnik, nepatří. Je to vážně pravda? Co ml hrozi, pokud tak neučinim?" R.S. Humpolec Z uvedeného dotazu soudím, že jste vlastníkem zmíněného domu. Z ákon o pozemm. komun aeich Sb, " 27 odst. 4 stanoví, že vtastnlk Ile!\'lOViIOSti, Iderá v zastavěném územl obce hraničí se ' Unlci neblil mlsthl komunikací, odpov\dá za likody, jejichž pflčinou byla záva<1a ve ~údnostl na pl'llehlém chodníku, která ~klaz~, náledlm nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstran~. Závadou ve schůdnosti se pak rozumí taková změna ve schůdnosti chodníku, kterou nemůže chodec předvldat př i pohybu prizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům : Je tak v zájmu vlastn í ků nemovitosti zajistit fádnou údržbu chodníku. Pokud na nedostatečně udržovaném chodníku dojde ke škodné události, m ůže pokozený, který prokáže, že se mu stal na chodníku např. úraz, po vlastníkovi nemovitosti požadovat náhradu škody (poškozený musí prokázat, že pfičinou úrazu byla závada ve schůdnosti chodníku). Náhradou škody se rozumí bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatněn í, náhrada za ušlou mzdu, náhrada ú čelně vynaložených nákladů spojených s léčen ím, které nehradí zdravotní pojišťovny, ale také náhrada škody na věci, k nimž došlo v důsledku závady ve schůdnosti chodniku. tiiiastnlk nemovllosti se vlak 7iiUže vymw ~ odpovědností za Akody způsobené Závadou ve schůdnosti pl'liehlého dlodnlku, pokud prokáže, že nebylo v mezlch jeho možnosti závadu odstlllfllt (napf. škooa-se rtane v brzkých ranních hoc:iinách, kdy ~ě nenastala obvyklá ranní činnost, poté co-se řes "C (vorno n~ledl al?qd.). Této zákonné odpovědností se však nelze zprostit např. upozoměnín, že chodnik není udržován, nebo tvlzením, že vlastník přilehlé nemovitosti byl na dovolené apod. (vlastník mohl údržbu chodníku zajístit i prostfednictvím jiné osoby). Proto pro plípadf,"kdy' vlastník nemovirostí nebude ~chopen zajistit dostatečnou celoročnl r,tržbu pfilehlého chodtuku, doporučuji sjednat pojljlěnl odpovědností za škodu rvfllt'<'íicl z vlastnictvl nel'l1ov!losti v rámci pojistěni majetku. JUDr. Petr Toman

10 ÚČETNí ZÁVĚRKA ZA ROK NáIe druhtvo podlmlá ze úkona povinnému úěetnlmu audltq, ktert Jil několik po sobě )cioqclch obdobfch u nás "ovádi auditorka paní' Ing. Zdeňka Tl'OjIInovi z Děefna. V plném zninl zde otiai<ujeme ~I zprlvu: Zpráva nezávislého auditora o ověření řád né ú čet n í závěrky k 31. prosinci 2004 v účetní j ednotce Stavební bytové družstvo " Mír" Teplice se sídlem v Teplicích, Gagarinova ul. 1558, PSČ (zapsané v OR u Krajského soudu v Ustl n. L. odd. DR XXVI, vložka 297) IČO Zpráva je určena pro pfedstavenstvo a členy Stavebního bytového družstva " Mf ť Teplice. Podává ji auditorka Ing. Zdeňka Trojanová, osvědčen f č. 340, se sfdlem v Riegerově ul. 984/83, Děčfn. Na základě rozhodnuti pfedstavenstva družstva byl proveden audit pfiložené účetnf závěrky Stavebního bytového družstva " Mfť' Teplice za obdobf od 1. ledna 2004 do 31. prosince Za sestavenf účetnf závěrky je zodpovědný statutárnf orgán družstva. Ulohou nezávislého auditora je vydat na základě auditu výrok k této účetnf závěrce. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditoru České republiky. Audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor měl jistotu, že účetnf závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Auditzahrnuje výběrovým způsobem provedené ověfenf úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetn f závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzenf správnosti a vhodnosti použitých účetnfch postupu a významných odhadů učiněných družstvem a zhodnocení celkové prezentace účetnf závěrky. Provedený audit poskytuje pfiměfený podklad pro vyjádfenf výroku. VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetn í závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a fi nanční situace Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účet nictv í a p říslušnými předp isy, a proto k ní nemám výhrady. Ověřila jsem soulad informací uvedených ve výročn í zprávě auditovaného družstva za uplynulé období s ověřovanou účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrko u, z níž byly převzaty. V Teplicích dne 28. dubna 2005 ~ 10.

11 Dne byla na shromáždění delegátů schválena roční účetn í závěrka k Ve zkrácené verzi otiskujeme účetní výkazy, jejichž plná verze je součástí účetní závěrky, která byla zveřejněna dle platných předpisů. Rozvaha k v tis. Kč (zkrácená verze) běžné období minulé období běžné období minulé období Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsané jměni Vlastni kapitál Dlouhodobý majetek Základ ni kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fondy, nedělitelný fond a Dlouhodobý finanční majetek ostatní fondy ze zisku z toho podíl cenné papíry VH minulých let Oběžná aktiva VH běžného účetniho obdob i Zásoby Cizí zdroje Dlouhodobé pohledávky Rezervy Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky Finanční majetek Krátkodobé závazky Časové rozlišení Bankovní úvěry a výpomoci z toho dlouhodobé bank. úvěry Výkaz zisků a ztrát k v tis. Kč (zkrácená verze) běžné období mínulé období Časové rozlišení běžné období mínulé období Výkony a prodej zbožl Provozní výsledek hospod z toho prodej vlastních výrobků Změna stavu rezerv, oprav. položek Změna stavu zás. vlast. výrobků ve finanční oblasti Aktívace Jiné finanční výnosy Výkon. spotřeba a náklady Jiné finanční náklady Přídaná hodnota Finanč. VH vč. daně z příjmů z běžné činnosti Osobní náklady Výsledek hosp. z běž. činnosti Odpisy DNHM a OHM Mimoládné výnosy Změna stavu rezerv, oprav položek v provoznl oblasti Mimořádné náklady Jiné provozní výnosy Mimoládný hospod. výsledek Jiné provozní náklady Výsledek hospod. za ÚČ. období běžné období mínulé období běžné období minulé období Peněžní tok z provoz, činn, Pohledávky po lhůtě splat, 9,035 4,422 Peněžní tok z ínvest, činností Závazky 180 dnů po lhůtě splal Peněžní tok z finanční čínnosti HM zatížený zástav. právem pro účely komerčn ích a hypotečních úvě rů (na TZ) Zveřejnění ůčetní závěrky k Dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnl pozdějšlch předpisů byla účetní závěrka zveřejněna, a to uložen lm výroční zprávy, jejíž součástí je i účetnl.závěrka, do sbfrky listin u Krajského soudu v Ústl nad Labem. Dne Ing. Iveta Mandzáková, vedoucí ekonomického úseku ~ 11.

12 Plán letních odstávek teplé užitkové vody pro rok Dle s děleni dodavatele teplé užitkové vody (TUV) United energy a.s. divize Teplice nebude v některých dnech dodávána do našich objektů TUV z důvodu údržby teplárenského zařízeni. Odstávky teplé užitkové. vody budou v následujicich terminech: Oblasti, které budou mít v uvedených termínech odstávku TUV: Nová ves (ulice - Javorová, Habrová. B řezová. Novoveská) Bílá cesta (ulice - Opavská, Slovenská. Jugoslávská) Střed města (ulice - Alejn!. Cs. Dobrovol ců. U Divadla) Šanov (ulice - Trnovanská. KpUaroše, Doubravická, V Závětři, Fr. Srámka, Raisova, Van čurova, Horova, Sochorova) Trnovany (ulice - Gagarinova, Arbesova, Maršovská, Krušnohorská. Unčins k á, Májová, Přitk ovská, Haví řská, J.Koziny. Scheinerova, U C. Kostela, Fibichova, Nedbalova, Edisonova, AnI. Staška) Řetenice (ulice - Svojsíkova. Duchcovská a Libušina) Řetenice (ulice - Jaselská, Buzulucká, Zrenjaninská) Oblasti, které zde nejsou uvedeny, odstávku TUV nemají. Milan Vopasek, energetik Telefonní čís l a na SBD Mír Teplice Od 1. května 2004 došlo ke změně telefonních čise l sao Mír Teplice. Nyní se již můžete dovolat přímo do jednotlivých kance l áří, aniž byste museli být přepojeni spojovatelkou. spojovatelka sekretariát p ředsedy družstva sekretariát vedoucl ekonomického a technického úseku evidence nájemného předpis nájemného, inkaso, platby p řev. z účtu hlavni ú četn l pokladna i nvestičn l oddělenl (dotazy a sděleni k velkým akclm) stavebnl úpravy a přestavby v bytech opravy a údržba bytů a spol. prostor v domech údržba zeleně, nepořáde k v domech a okolí bytovl technici: (pro oblast Trnovany, Sanov) bytovl technici: (pro oblast Řeten ice, Nová ves, Bflá cesta, střed města Krupka) energetik druž. (el.energie, plyn, topen i, voda) členská evidence - dlužné nájemné, výstrahy a vyloučeni člen ů z družstva výměn y bytů, podnájmy převody č l. práva povin ností fax - v pracovnl době poruchy výtahů - v pracovnl době poruchy výtah ů - nep řetržitě pohotovost - v mimopracovnl době Pohotovostní havarijni služba je zajištěna takto: ponděll - čtvrte k od 15,30-06,00 pátek od sobota, neděle, svátky nepřet rž itě Ivana Flihnrichová, asistentka p ředsedy

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE -STAVEBNIH BYTVEH DRUZSTVA MIR TEPLICE TEPLICE 27. číslo - duben 2001 Jaký by/rok 2000 Vzhledem Ve zpravodaji našeho družstva č_ 22/2000 jsem velice stručně v článku" Jaký byl rok 1999 - dost dobrý" zhodnotil

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007 pro členy a klienty družstva Cena bytu - je tím nejdůležitějším? Cena bytu závisí na jeho velikosti, kvalitě a také na lokalitě, kde bude stavba umístěna. Ve většině případů se pro nabyvatele nového bytu

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

...'. RAVODAJ ." I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i " ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE

...'. RAVODAJ . I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i  ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA ~.,." I~....'. 5BDmiit. i " ~ j RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 41. Září 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Tak, jak stárnou bytové objekty našeho

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou.

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 10 červen 2012 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Léto, neutíkej příliš rychle Blížící se volby v družstvu! Jistě vám neuniklo, že v listopadu

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více