IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK obèanské sdru ení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. obèanské sdru ení"

Transkript

1 IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 A N N U A L R E P O R T F O R T H E Y E A R obèanské sdru ení Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky znevýhodnìných a zdravotnì posti ených v jejich vlastních domovech, v pøirozeném prostøedí, na které jsou zvyklí. Je to projekt pro 95% lidí starších 60 let. The programme which we chose to call Home is at Home is a sum mary of services which seek to support older people, especially those among them who are lonely and socialy disadvantaged, as well as people with disabilities in their homes, their natural environment. It is a project for 95% of people over the age of 60.

2 Civil Association Zivot 90 Seat: Karolíny Svìtlé 18, Praha 1 Czech Republic OBÈANSKÉ SDRU ENÍ IVOT 90 Sídlo: ul. Karolíny Svìtlé 18, , Praha 1, Èeská republika Our mission is to improve the quality of life of the whole society by developing humanitarian activities which help to solve the problems of the elderly, whom we help to live an active and meaningful life in their homes as long as possible. We wish to guide them through the sunset of their lives, and make sure that noone needs to be ashamed of old age. Poslání: Jsme tu proto, abychom zlepšovali kvalitu ivota celé spoleènosti tím, e budeme pøispívat svou humani tární èinností k øešení problémù seniorù, kterým umo níme aktivnì a smysluplnì ít v jejich vlastním domovì tak dlouho, jak je to jen mo né a budeme je provázet podzimem ivota tak, aby se nikdo nemusel za své stáøí stydìt. Èlenové výboru: Mgr. Jan Lorman (pøedseda), Ing. Zdenìk Placher (1. místopøedseda), Ing. Zdenìk Schneider (2. mí stopøedseda), Mgr. Blanka Lormanová (zakladatelka), JUDr. Gabriela Rybková, Bc. Robert Pitrák, Marie Hradecká, Ing. Jaroslav Kula, Ing. Milan Strnad, Vìra Galatíková, Eliška Solomíková, Mgr. Vlastimil Venclík Èlenové revizní komise: Václav Bublík (pøedseda), Irena Kulasová, Vìra Indrová, Jana Lepoldová, Jiøina Hašová, Mgr. Anna Kuttelvašerová Top management ivota 90: Mgr. Jan Lorman (øeditel), Mgr. Blanka Lormanová (mana erka sekce aktivizace), Mgr. Augustin Valko (mana er sekce zdravotních a sociálních slu eb do MUDr. Hana Venkrbcová), Bc. Robert Pitrák (mana er sekce krizové pomoci a poradenství), ing. Václav Voda (mana er sekce finanèních zdrojù), JUDr. Oldøich Stanìk (tajemník), Mgr. Vlasta Vostalová (mana erka sekce PR do Ludìk Košek), Ludìk Vinohradník (mana er sekce servis) Èlenství v Evropském svazu seniorù (EURAG), HelpAge International Londýn a AGE (Evropská plat forma seniorù) Spolupráce s organizacemi: Help the Aged VelkáBritánie, The American Association of Retired Persons (AARP) USA, Age Concern England, European Network of Older Volunteers (ENOV), Lange Aktiv Bleiben Hamburg, NGO Futures Consultancy in Fundraising and Capacity Building Washington, Retired and Senior Volunteer Programme (RSVP) England, Senioren Kreis St. Karl Boromäus Nürnberg, Sozialwerk Berlin, Spolek pøátel Norimberk Praha, Stadt Nürnberg IÈ: CZ , DIÈ: CZ Registrace: Ministerstvo vnitra Èeské republiky è. VSP/ R, Pùsobnost: Èeská republika Náš bì ný úèet: IBAN CZ , BIC GIBACZPX, mìna CZK, ÈS a.s., Praha 1, Rytíøská 29 E mail: webová stránka: Senior telefon: Branch Offices of Zivot 90 POBOÈKY IVOTA 90 Hradec Králové Øeditelka: Bc. Pavlina Stašová; Pøedseda výboru: Mgr. Josef Staša; Èlenové výboru: Romana Beranová, Jana Flídrová, Eva Janèovièová, Jana Koubová, Dagmar Smrèková, Bc. Pavlina Stašová, Mgr. Josef Staša; Projekt Areíon tísòová péèe pro seniory a zdravotnì posti ené obèany: vedoucí Bc. Pavlina Stašová; Projekt Servis domácí péèe peèova telská slu ba: vedoucí pro slu by v domì Harmonie I, aktivizaèní, kulturní a vzdìlávací programy: Monika Malá; ve doucí pro slu by v terénu: Jana Mejsnarová; Projekt Informaèní centrum podávání informací 24 hodin dennì, projekt realizován v rámci projektu Areíon; Telefon: øeditelka: ; Fax: ; E mail: Peèovatelská slu ba: ; Dispeèink tísòové péèe a informaèní centrum: , mobil ; Adresa poboèky: tø. Dr. Edvarda Beneše 1747, Hradec Králové; IÈ: ; Èíslo úètu: /0800 Jihlava Øeditelka poboèky: Ing. Zuzana Pìchotová; Pøedsedkynì výboru: Vìra Šerá; Èlenové výboru: Václav Plánka, Ing. Zuzana Pìchotová, JUDr. Dana Táborská, RNDr. Ivan Rù ièka; Sekce infomediální: Ing. Zuzana Pìchotová, Šárka Divišová; Sekce zdravotnì sociální: Ing. Zuzana Pìchotová, Šárka Divišová,DiS, Jarmila Hubáèková,DiS; Sekce dobrovolníkù: Ing. Zuzana Pìchotová, Šárka Divišová; Komplex projektù Domov je doma (sociální slu by pro senio ry a zdravotnì posti ené); I.Øídící a informaèní centrum: Senior telefon ( hodin dennì), Styk s ve øejností (spoleèenské akce, vzdìlávací pøednášky, zájezdy, èasopis IVOTNÍK a knihovna); II. AREÍON: Tísòové vo lání (24 hodin dennì); III. osobní asistence (asistence školní, osobní a pracovní); Management IVOTa90 Jihlava: Ing. Zuzana Pìchotová, øeditelka poboèky, Šárka Divišová,DiS, vedoucí osobní asistence, Jarmila Hubáèková,DiS, mana erka tísòové péèe AREÍON, Blanka Štroblová, ekonomka, MUDr. Zuzana Zatloukalová, lékaøka; Telefon: , ; Infolinka ivota 90: ; E mail: zivot90 Adresa poboèky: i kova ulice 89(budova Èeské pojiš ovny 2. patro), Jihlava; IÈ: ; Èíslo úètu: /6800 VOLKSBANKCZ a.s., poboèka Jihlava, Benešova 15 Zruè nad Sázavou Pøedseda a øeditel poboèky: Zdenìk Jelínek; Organizaèní výbor: Zdenìk Jelínek a dobrovolníci: Bc. Jitka Èerná, Vla dimír Vyšohlíd, Anna Dole alová, Jiøí Bejèek, Marie Sombergová, Ludmila Èapková; Oblasti èinnosti: AREÍON, pøed nášková èinnost, seniorská pìší turistika (také autobusem), Svátky seniorù, Vánoèní projí ïka Prahou, Veletrh seniorù, klubová èinnost, Informaèní centrum pro seniory, Senior telefon, Linka domácího násilí pro seniory; Telefon: , , ; E mail: Adresa poboèky: Sad míru 789, Zruè nad Sázavou; IÈ: STRANA 2 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

3 PØEHLED SEKCÍ IVOTA 90 Survey of ZIVOT 90 s Sections SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ Senior telefon Databáze informací Informaèní a poradenské centrum (IPC) a další odborné poradenství Sociální inzerce pro seniory Mens Sana Seniorum trénink pamìti Help in Crisis and Counselling Section Help Line for the elderly: Information database Information and Counselling Centre and other specialist advisory services Advertising for the elderly Mens Sana Seniorum memory training SEKCE ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍCH SLU EB Tísòová péèe AREÍON Peèovatelská slu ba Domácí péèe Zdravotní poradenství Lékaøská psychologická a psychiatrická péèe Respitní a rehabilitaèní centrum Pùjèovna kompenzaèních pomùcek Health care as part of social services AREÍON Distress care Nursing services Home care Health counselling Psychological and psychiatric care Respite care and physical therapy Compensation aids rental SEKCE DOBROVOLNÍKÙ A AKTIVIZAÈNÍCH PROGRAMÙ Akademie seniorù vzdìlávání klubová èinnost pohybové aktivity reminiscence terapie kultura módní pøehlídky sešlosti seniorù Centrum pra ských dobrovolníkù seniorù vyhledávání, nábor zaøazování výcvik databáze péèe o dobrovolníky Klubová kavárnièka U Elišky Vánoèní projí ïky Divadlo U Valšù Volunteer and Activation Programme Section Academy for the Elderly (learning programmes) cultural activities social events Christmas sightseeing in Prague other activities organized with the help of volunteers SEKCE SERVIS Dopravní slu by pro seniory Senior Bazary SEKCE PUBLIC RELATIONS Èasopis Generace Zpravodaj Senioøi Dny seniorù a doprava zdravotnì posti ených na ofín SEKCE ØEDITELSTVÍ Èinnosti øeditele sdru ení, tajemníka a sekretáøky, pøièem øeditel je statuárním orgánem sdru ení s nejvyšší schvalo vací pravomocí a zodpovìdností. Pracovníci sekce poskytují nejbli ší servis statuárnímu orgánu sdru ení. Úèast sekce øeditelství v domácích a zahranièních strukturách Úèast na konferencích a semináøích doma i ve svìtì SEKCE FINANÈNÍCH ZDROJÙ Service Section Transport services for the elderly Charity jumble sales Public Relations Section Generation magazine Newsletter for the elderly Days of the Elderly 2004, with the provision of transport for people with disabilities Section of the directorate Financial Management Section Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 3

4 Help in Crisis and Counselling Section Manager: Mr. Robert Pitrak SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ (KPP) Mana er sekce: Bc. Robert Pitrák Help Line for the Elderly The Help Line for the elderly ( ) is a service available 24 hours a day and 7 days a week. It aims to: assist people in crisis or difficulty and their families in resolving their situation provide counselling provide first aid offer the clients information which helps them to deal with their problem help families taking care of seriously ill elderly people keep in contact with lone clients through regu lar phone calls deal with third parties on behalf of the clients and in their interest represent the clients in official proceedings help the clients stay in touch with the commu nity arrange for the clients' therapy, activation and educational services conduct on the site inquiries Number of calls: Intervention: Visits: 36 Contact Club: 52 meetings with average atten dance of 6 people Information database The information database contains information regarding: organizations providing social services social support retirement security practical advice practical advice hobbies and sports learning opportunities for older people cultural events travelling SENIOR TELEFON Senior telefon je sociální slu ba telefonická krizová pomoc linka zamìøená na seniory, kteøí se nacházejí v tì ké ivotní situaci. Bezplatná linka Senior telefon je od nízkoprahovou krizovou telefonní lin kou pro seniory v tì kých ivotních situacích z celé Èeské republiky. Senior telefon je v provozu 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu. V roce 2003 byla zrekonstruována nová pracovištì pro krizovou telefonní linku Senior telefon. Díky podpoøe MPSV ÈR, EU Phare podpora aktivního ivota seniorù, Nadace Pfizer a hlavního mìsta Prahy, zapoèala bezplatná lin ka Senior telefon svùj provoz Tito donátoøi umo nili inovaci Senior telefonu, jejím cílem bylo pøejít z placené krizové telefonní linky, u které byl provoz zajiš ován dalším pracovištìm, na bezplatnou telefonní linku Senior telefon s vlastním pracovištìm, které doká e zajistit provoz linky po celých 24 hodin dennì po celý rok. Øešili jsme krizové situace seniorù. Sna ili se zlepšit jejich informovanost a orientaci v sociální a zdravotní proble matice i v sociálnì právní ochranì. Daøilo se nám zlepšit povìdomí seniorù o aktuálním dìní, co pøispívá k aktivní mu ivotu v tomto vìku. Dùle itou slo kou naší práce bylo i sociální šetøení pracovníci Senior telefonu navštìvovali své klienty doma a zjiš ovali tak jejich další potøeby. Ve spolupráci se sekcí dobrovolníkù jim byla poskytnuta odborná pomoc. Cílem bylo vrátit klienty na pøedkrizovou úroveò. Senior telefon se zabýval: øešením naléhavých a neodkladných situací (krize) odkrýváním a øešením abusu starších lidí poskytnutím krizového lù ka v respitní èásti Domu Portus radami jednotlivým klientùm s nabídkou rùzných mo ností øešení aktivní pomocí pøi problémech s návazností na odborné poradny a odborné instituce informacemi o vybraných tématech týkajících se starších obèanù komplexním øešením problémù Respitní slu bou, podpùrnou ve vztahu k rodinám, které doma peèují o tì ce nemocné seniory a hledají informace a pomoc doprovázením pro osamìlé seniory (pravidelnì je kontaktuje, nabízí jim úèast na aktivitách a akcích, vytváøí databázi kontaktù) vyjednáváním v zájmu klienta s tøetí osobou zastupováním klienta pøi úøedním jednání poradenstvím odborným a obecným kontaktem se spoleèenským prostøedím terapiemi (aktivaèní, výchovné a vzdìlávací slu by) místním sociálním šetøením Kvantitativní údaje evidence hovorù hovorù z celé ÈR v r bylo co je v prùmìru volajících mìsíènì, z toho 2965 intervencí delších ne 30 minut øešilo se 426 kauz seniorù (které vznikly na základì zavolání na Senior telefon) bylo 169 pøípadù abusu seniorù a 43 pøípadù suicidálních tendencí šetøení (návštìvy): 36 terapeutická skupina klub Kontakt uskuteènilo se 52 setkání s prùmìrným poètem 6 osob na jedno setkání DATABÁZE INFORMACÍ Poptávka seniorské veøejnosti po informacích na Senior telefonu a v Informaèním centru je zároveò impulsem pro distri buci informací do celostátního tisku a médií a pro zpracování potøebných témat ve vlastních tiskovinách IVOTa 90 (zpra vodaj Senioøi, èasopis Generace, bro ury, letáky). Prostøednictvím databáze, která obsahuje více jak záznamù, jsme zvýšili informovanost seniorù a jejich rodin. Databáze Informaèní a mediální centrum sbírá, aktualizuje a zároveò distri buuje informace mezi veøejnost. Aktualizace se provádí prùbì nì, u specifických informací nìkolikrát roènì, resp. dle potøeb. IVOT 90 spolupracuje s obvodními úøady, zdravotnì sociálními odbory nemocnic, nestátními subjekty zamìøe nými na pomoc seniorùm, domovy dùchodcù, ústavy sociální péèe atd. Jsou to pøedevším informace z tìchto oblastí: sociální pomoci sociální podpory dùchodového zabezpeèení praktické rady pro seniory vzdìlávání pro seniory kultury STRANA 4 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

5 SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ (KPP) Mana er sekce: Bc. Robert Pitrák Help in Crisis and Counselling Section Manager: Mr. Robert Pitrak cestování a slevy pro seniory zahranièí kontakty + zkušenosti nabídka aktivit z oblasti sportu, zájmových èinností, hobby Distribuce probíhá pøedevším tìmito informaèními kanály IVOTa 90: Senior telefon krizová a poradenská linka pro seniory Informaèní centrum pro starší lidi a jejich blízké v Domì Portus Celobarevný dvoumìsíèník èasopis Generace Zpravodaj Senioøi Dny seniorù Hromadnými sdìlovacími prostøedky, speciálními tiskovinami IVOTa 90, dále letáky a informaèními materiály. INFORMAÈNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM (IPC) A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ V souèasné dobì realizujeme v rámci IPC poradenství zamìøené na: 1. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: informace a pomoc pøi problémech s nízkou ivotní úrovní seniorù,orientace v sociálních dávkách, pomoc imobilním, vá nì nemocným, nevidomým a hùøe orientovaným seniorùm pøi vyøizování nejrùznìjších zále itostí sociálního charakteru, napø. zaøízení sociální slu by, získání potøebné kompenzaèní pomùcky, pomoc pøi vyøizování domovù dùchodcù atd. 2. PORADENSTVÍ K VYU ITÍ SOCIÁLNÍCH A OŠETØOVATELSKÝCH SLU EB: informace a pomoc pøi orientaci ve slu bách vhodných pro konkrétního klienta 3. SOCIÁLNÌ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ: právnické rady a konzultace v otázkách majetkoprávních a trestných èinù, pøestupkù, sociálního a dùchodového zabezpeèení, rodinného práva, nájmù a pronájmù, formulování a ukládání závìti. Konzultace a sepisování ádostí, smluv, dohod, alob, závìti 4. PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ: slou í ke korigování sociálního napìtí v rodinì, pøi mezigeneraèních problémech, depresích ve stáøí 5. FINANÈNÍ PORADENSTVÍ PRO SENIORY: slou í pro seniory, kteøí mají problémy s domácím finanèním hospodaøením, apod. 6. MEZIGENERAÈNÍ PORADENSTVÍ: jedná se o poradnu poskytující slu by ve slo ité vztahové rodinné problematice seniorùm a jejich blízkým 7. PSYCHOSOMATICKÉ PORADENSTVÍ: slou í pro seniory s psychiatrickým onemocnìním 8. PASTORAÈNÍ PORADNA: pomáhá v øešení naléhavých situací klientù podpora pro hledání vlastní orientace, pomoc v krizi smyslu ivota, obìtem sekt, a kdo má nìjakou otázku týkající se víry, køes anství èi smyslu ivota, poskytuje duchovní doprovázení 9. POØÁDÁNÍ A INZERCE DOPLÒKOVÝCH A SOCIÁLNÍCH SLU EB: besedy, pøednášky, pobyty v pøírodì s prùvodcem, sociální inzerce pro seniory v tisku V roce 2004 v Domì PORTUS probíhalo následující poradenství: 1. Sociální poradenství pro seniory: Po, Út, Èt 8,30 16,00; St 8,30 18,00; Pá 10,00 15,00 2. Sociální poradenství pro klienty po pøedchozí krizové intervenci: Po, St(terén) 9,00 16,00 3. Sociálnì právní: pondìlí a støeda 9,00 16,30 4. Psychologické a Mezigeneraèní: pondìlí; pátek 8,00 16,30 5. Finanèní poradenství pro seniory: ka dou první a druhou støedu v mìsíci 6. Pastoraèní poradna: pátek na objednání 7. Podpora svépomocných slu eb osobní inzerce: ve stejném èase jako Sociální poradenství pro seniory 8. Psychosomatická (psychiatrická) poradna: pøedávání klientù, na objednání V roce 2004 pøipravila sekce poradenství 17 pøednášek s úèastí 695 posluchaèù ve spolupráci s Tísòovou péèí Areíon, s psychology, lékaøi, právníky, sociálními pracovníky pro seniory i širokou veøejnost.atd. Kvantitativní údaje Poradenství: Informaèní a poradenské centrum pro starší lidi a jejich blízké: celkem 4570 kontaktù, 5878 dotazù Sociálnì právní poradna: celkem 677 intervencí Poradna pro problémy stáøí Psychologická a Mezigeneraèní poradna: celkem 89 intervencí Sociální poradna: celkem 234 intervencí, 77 terénních šetøení, 106 korespondenènì Finanèní a bytové poradenství: celkem 39 porad Psychosomatické poradenství (psychiatrické): celkem 9 intervencí Pastoraèní poradna: celkem 20 intervencí The information is disseminated mainly through: the Help Line for the Elderly the Information and Counselling Centre in Portus House the Generation magazine the newsletter the Days of the Elderly Information and Counselling Centre and other specialist advisory services Available types of counselling: 1. Counselling on social issues (social benefits, social support etc.) 2. Counselling on access to social (including home care) services 3. Counselling in legal matters 4. Psychological counselling 5. Counselling in financial matters 6. Counselling on inter generation relations 7. Psycho somatic counselling 8. Pastoral counselling 9. Organization and advertising of complementary services (meetings, lectures, guided trips etc.) Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 5

6 Help in Crisis and Counselling Section Manager: Mr. Robert Pitrak SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ (KPP) Mana er sekce: Bc. Robert Pitrák Advertising for older people Advertisements are broadcast in Czech Radio and published in the Generation magazine and the newsletter. Number of advertisements published: 167 Number of responses: 321 Mens Sana Seniorum memory training Memory training slows down the process of psy chological ageing. It uses methods focused on preventing the decline of psychological perfor mance and maintaining psycho social adaptability in older age. The training provided in the form of 6 week runs, each including 12 lessons for a group of 20 to 24 people, is delivered by professional trainers. Number of clients of the psycho social counselling in 2004: 63 Number of trainees who completed the memory training course: 89 SOCIÁLNÍ INZERCE PRO SENIORY Vá ným problémem stáøí je pocit osamìní, izolovanosti, nepotøebnosti, chybí mo nost scházet se s lidmi, mít mo nost navazovat nové mezilidské vztahy a kontakty. Ka dý osamìlý, nemocný i handicapovaný senior si mù e podat inzerát, který mu usnadní najít si nového ivotního partnera nebo najít pøátele, které spojuje stejná záliba v zahrádce, v domácnos ti a mnoho dalšího. Inzeráty jsou zveøejòovány ve vysílání Èeského rozhlasu, ve zpravodaji Senioøi a v èasopise Generace. Kvantitativní údaje: Poèet podaných inzerátù: 167 Poèet odpovìdí: 321 MENS SANA SENIORUM TRÉNINK PAMÌTI Projekt MENS SANA SENIORUM pozitivnì ovlivòuje proces psychického stárnutí. Jde o metody zamìøené pøedevším na postupy, jimi lze dosáhnout prevence úbytku psychické výkonnosti a psychosociální adaptibility ve starším vìku. V rám ci projektu MENS SANA SENIORUM je v provozu psychosociální poradna pro klienty, kteøí se ocitají v situacích, kdy si neví rady napø. v pøíbuzenských vztazích, s bydlením nebo se svým vlastním onemocnìním. Jsou to konzultace v otáz kách osobní hygieny, individuální formy psychoterapie a psychologické podpory pøi záva ných ivotních situacích a kri zích seniorského vìku. Souèasnì je v této poradnì provìøována indikace u klientù, kteøí se hlásí do kurzù Tréninkù pamìti. Kvantitativní údaje: poèet klientù psychosociální poradny v roce 2004: 63 poèet absolventù kurzù tréninkù pamìti: 89 Service Section Manager: Mr. Ludek Vinohradnik SEKCE SERVIS Mana er sekce: Ludìk Vinohradník Transport Since 1996 we have been providing transport for immobile clients, in our own, specially adapted minibus, which can be order at the Help Line ( , fax ). In 2004 it was used by a total of 1082 clients and altogether travelled a distance of km. Charity jumble sales Jumble sales are held in 2 shops, offering a wide assortment of second hand clothing, footwear and accessories. The shoppers by far do not include only elderly customers but other needy people. The goods are donated by our fellow citizens as well as foreign humanitarian organizations, and are sold for symbolic prices to cover the running costs. DOPRAVA Dopravu imobilních seniorù provozujeme od roku 1996 speciálnì upraveným mikrobusem, který si bylo mo no telefonic ky objednat na èísle Senior telefonu , popø. faxem , a to za úèelem dopravy k lékaøi, na rehabili taci, do nemocnice, do lázní apod. Organizovali jsme skupinovou úèast seniorù na rehabilitacích, rekondièních, kulturních a spoleèenských akcích, a u šlo o návštìvu muzea, shlédnutí divadelního pøedstavení nebo tøeba jen pøátelské posezení v pøíjemné klubové atmosféøe Domu Portus. Doprava mikrobusem umo òovala starším lidem mnohdy i po nìkolika letech navštívit místa, která navštìvovali v mládí a která jsou dnes pro nì jen tì ko dostupná. V roce 2004 bylo ujeto celkem km a pøepraveno 1082 osob za rùznými aktivitami. Pøispìli jsme k: usnadnìní pohybu seniorù za sociálnì zdravotními slu bami po mìstì pomoc pøi slo itých dopravních problémech velkomìsta integraci posti ených osob a z toho plynoucí zlepšení psychického stavu starších lidí èastìjší a tím i úèinnìjší návštìvy zdravotnických zaøízení zvýšení stupnì nezávislosti posti ených osob a z toho plynoucí vìtší procento seniorù, kteøí zùstanou i nadále bydlet ve svých domovech a nebudou se muset stìhovat do domova dùchodcù Mikrobus IVOTa 90 byl v provozu jak ve všední dny, tak i v sobotu èi nedìli, na základì objednávky i ve svátek. SENIOR BAZARY V Praze máme otevøeny dvì provozovny, kde nabízíme široký sortiment zánovního šatstva, obuvi a drobných doplòkù. Šaty a odìvní doplòky poskytujeme zájemcùm nejen z øad seniorù za velmi rozumnou cenu a pro sociálnì potøebné i zdarma. Dary získáváme od našich movitìjších spoluobèanù, ale i od humanitárních organizací. Adresy našich prodejen : Dùm PORTUS, Karolíny Svìtlé 18, Praha l, tel.: (PO ÈT 09:00 16:00 hod., PÁ 09:00 14:30 hod.) Senová né námìstí 18, Praha 1, tel.: (PO PÁ 09:00 17:00 hod.) STRANA 6 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

7 SEKCE PUBLIC RELATIONS Mana erka sekce: Mgr.Vlasta Vostalová Public Relations Section Manager: Mrs. Vlasta Vostalova ÈASOPIS GENERACE Vychází jako celobarevný dvoumìsíèník, který je urèen vìkové kategorii 50 plus, tedy zaèínajícím i pokroèilým seniorùm. Povzbuzuje seniory k aktivitì a pøináší aktuální informace i ohlédnutí do minulosti. Pomáhá nacházet cesty ke zkvalitnìní jejich ivota. Ètenáøský okruh se neomezuje jen na seniory. Pøedplatitele má ve všech krajích Èeské republiky a také na Slovensku. Prezentován je pravidelnì na Dnech seniorù, které se konají ka doroènì v Praze na ofínì. K této pøíle itosti vychází i speciální èíslo èasopisu. Jeho ètenáøi se setkávají, jsou poøádány kulturní poøady i pøedplatitelské soutì e. Celobarevný èasopis s rozsahem 52 stran, formát A4 Cena: 15 Kè Celoroèní pøedplatné vèetnì poštovného: 120 Kè Èasopis lze objednat telefonicky na èí sle nebo e mailem na ad rese èi písemnou formou na adresu redakce Èasopis Generace, Karolíny Svìtlé 18, Praha 1. Informace o pøedplatném jsou také na ZPRAVODAJ SENIOØI Poskytuje ka dý mìsíc informace o èinnosti v Domì Portus a upozoròuje na akce ivota 90. Soustøeïuje informace o kulturních programech, vycházkách, kurzech, telefonních kontaktech, nabízí slu by, poskytuje prostor osobní inzerci. Informaèní bulletin, formát A5 Cena: 4 Kè Celoroèní pøedplatné: 100 Kè DNY SENIORÙ Ji tøináctý roèník Dnù senioru 2004 probìhl ve dnech v paláci ofín na Slovanském ostrovì. Nad akcí Dny seniorù 2004 pøevzal opìt záštitu ministr práce a sociálních vìcí Ing. Zdenìk Škromach a primátor hlavního mìsta Prahy MUDr.Pavel Bém. Tato akce je originálním projektem, který dovede øadu starších lidí povzbudit v jejich èasté osamìlosti. Sna íme se, aby nabídka slu eb a produktù byla stále pestøejší podle potøeb seniorù. Naše sdru ení tak chce co nejvíc zpøístupnit lidem informace, slu by ale i výrobky, které jsou speciálnì jim urèeny. Nastává proto oboustranný tok informací mezi seniory a odborníky z oblasti poradenství, poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších slu eb. Také navenek pro širokou veøejnost se daøí zviditelòovat potøeby a problé my seniorù a pomáhat jim tak prosazovat jejich práva na dùstojný ivot. Stejnì jako ka dý rok se Dnù seniorù zúèastnila široká škála vystavovatelù nabízejících slu by a produkty pro jejich ka dodenní potøeby (doplò ky stravy a zdravá vý iva, potraviny, dia výrobky, kosmetika, ortopedická obuv, rehabilitaèní a kom penzaèní pomùcky, vozíky a vozítka, lázeòské po byty a rekreace, volný èas). Vedle výstavnické èásti byly pøipraveny odborné pøednášky na zdra votní a sociální témata. Dny seniorù doplnily kulturní programy, módní pøehlídky a venkovní sportovní hry šipky, ruské ku elky a petanque. Novì byla vedena trasa 3.roèníku Seniorské mí le. Bì ce pøivezla na start pod oblouk Karlova mostu historická tramvaj. Trasa mìøila 1300 metrù a vedla z Kampy na ofín. Bìh se uskuteènil a patronát nad ním pøevzal Èeský olympijský výbor. Bì elo historicky nejvíc 27 bì cù. Vítìzem kategorie mu ù se stal pan František Pergl v èase 5min. 24s a v kategorii en zvítìzila paní Milena Bro ová èasem 9min. 38s. Generation magazine Bi monthly designed for the 50+ age category. It seeks to encourage older people to remain active, boost their self confidence and keep them interested in public affairs. Generation offers up to date information as well as retrospective glan ces. It has a wide reading community, is available in all regions of the Czech Republic and since re cently also in Slovakia. Newsletter for the elderly Monthly newsletter informing about a variety of cultural, educational and leisure activities and events held in Portus House and elsewhere, pro viding important telephone numbers, offering services and space for advertising. Annual Days for Older People were held for the 13th time already on 30 Sep tember till 2 October, 2004 in the Zofin Palace on Slovansky ostrov (Slavonic Island) in Prague, again under the auspices of Ing. Zdenìk Škro mach, Czech Minister of Labour and Social Affairs and Prague Mayor Dr. Pavel Bém. Days for Older People represent a novel project which has proved to be of great encouragement for older people who often feel lonely. Our aim is to offer them an ever growing variety of services and products responding to their needs and designed specially for them. Our association also seeks to provide senior citizens with better access to rele vant information and facilitate a two way informa tion flow between them and counselling specialists, providers of social, health and other services. It rea ches out to a wider pubic as well, and succeeds in making the needs and problems of older people more visible, thus helping them to exercise their right to a dignified life. Just as every year, in 2004, too, a broad range of exhibitors, offering many dif ferent services and products of everyday use (such as food supplements, health and diabetic foodstuffs, cosmetics, orthopaedic footwear, rehabilitation and compensation aids, wheelchairs and walking frames, spa and recreational stays and leisure time items) participated in the event. Also available were lectures on health and social topics. The Days for Older People were complemented with cultural programmes, fashion shows and opportunities to have a go at outdoor games, such as darts, skittles and petanque. A novelty was the altered route of the 3rd Seniors' Mile run (measuring 1300 metres, to be more precise), held on 2 October Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 7

8 Help in Crisis and Counselling Section Manager: Mr. Robert Pitrak SEKCE PUBLIC RELATIONS Mana erka sekce: Mgr.Vlasta Vostalová under the aegis of the Czech Olympic Committee. The participants a total of 27 travelled to the star ting line under an arch of Charles Bridge on Kampa Island onboard a historical tramway. The winner in the male category, Mr. František Pergl, reached the finish at ofín in 5 minutes and 24 seconds, and Mrs. Milena Bro ová won the female category, co vering the distance in 9 minutes and 38 seconds. Some statistics about the 2004 Days for Older People : The diverse programme attracted a total of 6538 visitors, of whom 40 % came from places outside Prague; expositions of 57 exhibitors were on view. The provision of special, subsidized transport made it possible even for people whom health problems normally prevent from attending events of this type to participate. They were brought to Prague by 53 coaches from all over the Czech Republic, together with 1960 other visitors from differen towns and cities. The organizers wish to thank the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, the Muni cipality of Prague, the Czech Ministry of Health, and Agency NKL Ltd.. ofín for their support. Our thanks also go to the companies Oskar Salus, Ltd., NOVO NORDISK, Ltd., the Czechoslovak Commercial Bank (ÈSOB), joint stock company, the Postal Savings Bank, the Transport Comapny of the Capital City of Prague, joint stock company, and our media part ners, namely Czech Radio 2 (Radio Prague), and the GENERATION magazine. Èísla ze Dnù seniorù 2004: Dny seniorù navštívilo 6538 návštìvníkù, okolo 40% bylo klientù mimopra ských Poèet expozic úèastníkù vystavovatelù: 57 Svozy na Dny seniorù umo nily úèast i tìm obèanùm, kterým zdravotní potí e brání se bez cizí pomoci na takovou akci dopravit. Pro nì byla zajištìna a dotována speciální doprava. Na Dny seniorù 2004 pøijelo 53 autobusu z celé ÈR s 1960 ná vštìvníky z tìchto mìst: Adamov, Blan sko, Bystøice nad Pernštejnem, Dvùr Krá lové nad Labem,Hostomice pod Brdy, Hronov, Chyòava, Jablonec nad Nisou, Jemnice, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohøí, Klatovy, Láznì Kyn vart, Libìchov, Li bochovice, Litvínov, Louny, Most, Ná chod, Nová Paka, Postoloprty, Pøeštice, Pøíbram, Ro mitál pod Tøemšínem, Sedl èany, Slaný, Spálené Poøíèí, Štìtí, Tachov, Terezín, Tuèapy, Turnov, Ústí nad Labem, Velehrad, Votice, Zástávka, Zruè nad Sázavou, ïár nad Sázavou, lutice. Organizátoøi dìkují za podporu: Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR, hlavnímu mìstu Praze, Ministerstvu zdravotnictví ÈR, Agentuøe NKL s.r.o. ofín Další podìkování patøí: spoleènosti Oskar Salus, s.r.o., spoleènosti NOVO NORDISK, s.r.o., akciové spoleènosti ÈSOB, Poštovní spoøitelnì, Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s., Mediální partneøi: Èeský rozhlas 2, stanice Praha, èasopis GENERACE Health care as part of social services Manager: Mr. Augustin Valko SEKCE ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍCH SLU EB Mana er sekce: Mgr. Augustin Valko AREÍON DistrDistress Care Service This long distance control unit serves older clients with disabilities and lonely people. The clients' state of health is monitored 24 hours a day, which enables them to live an independent life in their home envi ronment. In case of emergency (fall, injury, rapid deterioration of health, assault) the client sends a call to the control unit by simply pushing a button. The staff of the help line can immediately arrange for professional assistance. First aid is also organi zed if the sensors in the client's flat do not signal any movement for a prolonged period of time. Total number of installations: 163 Help calls transmitted to first aid service: 40 To medical emergency duty: 14 To the Czech or State police: 7 Emergency team of Life 90: 91 Others (relatives, neighbours): 42 Total number of departures: 200 Contacts with clients: Number of monitored clients on : 523 Average clients age: 83,57 years (number of clients older than 90 years: 90 clients) TÍSÒOVÁ PÉÈE AREÍON Dispeèink tísòové péèe slou í seniorùm, zdravotnì posti eným nebo osamìlým obèanùm. Stav klientù je po celých 24 hodin monitorován a to jim umo òuje samostatný ivot v jejich vlastním domovì. V pøípadì krizové situace pád, zhoršení zdravotního stavu, napadení, apod. zašle klient pomocí stisku tísòového tlaèítka (zavìšeného na krku) do dis peèinku zprávu. Pracovníci tísòové péèe se okam itì s bytem propojí, zjistí klientùv stav a potøeby, a rychle zorganizují odbornou pomoc. Klienti jsou pravidelnì pracovníky dispeèinku kontaktováni, minimálnì 1x za 48 hodin, pøi zhoršení zdravotního stavu dle potøeby, napø. ka dou hodinu. Poèet instalací systémù tísòové péèe: 163 Poèet tísòových volání pøedaných: rychlé záchranné slu bì: 40 lékaøské pohotovosti: 14 obvodnímu lékaøi: 3 Èeské nebo Mìstské policii: 7 hasièùm: 3 pohotovosti IVOTa 90: 91 ostatní (pøíbuzní, sousedé): 42 Poèet výjezdù celkem: 200 Poèet kontaktù s klientem: Poèet monitorovaných klientù k : 523 Prùmìrný vìk klientù k : 83,57 rokù (z toho nad 90 let 90 klientù) STRANA 8 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

9 SEKCE ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍCH SLU EB Mana er sekce: Mgr. Augustin Valko Health care as part of social services Manager: Mr. Augustin Valko PEÈOVATELSKÁ SLU BA Slu ba poskytuje klientùm tísòové péèe, dalším seniorùm a zdravotnì posti eným obèanùm: pomoc pøi základní hygie nické péèi, nákupy, pøípravu a podávání stravy, údr bu domácnosti a doprovody. Na této èinnosti se podílel tým peèo vatelek a pracovníci civilní slu by. Poèet klientù k : 116 Poèet výkonù slu by k : Prùmìrný vìk klientù k : 83,3 let (z toho nad 90 let 15 klientù) DOMÁCÍ PÉÈE Vyšetøovací, ošetøovatelská, léèebná a rehabilitaèní péèe provádìná kvalifikovanými zdravotními sestrami v domácno stech klienta podle indikací praktických lékaøù. Poèet klientù k : 76 Poèet výkonù k : Prùmìrný vìk klientù k : 80,3 let ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ Lékaøi v poradnách (interní, a gynekologická) vykonávají preventivní a poradenskou èinnost. V pøípadì patologických nálezù odesílají klienty na speciální odborná vyšetøení a léèbu. Èasový rozsah poraden: á 4 hodiny týdnì Celkový poèet klientù k : 75 LÉKAØSKÁ PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHIATRICKÁ PÉÈE Lékaø psychiatr dochází podle potøeby do bytù ke klientùm. Provádí individuální psychoterapii v jejich krizových situacích. Èasový rozsah péèe: 3 návštìvy týdnì Poèet klientù k : 180 RESPITNÍ A REHABILITAÈNÍ CENTRUM Pobytové respitní (odlehèovací) a rehabilitaèní centrum Domu PORTUS v sobì zahrnuje kombinaci respitního ubytování a ambulantního rehabilitaèního oddìlení. Centrum je urèeno pøedevším seniorùm, jejich funkèní stav vy aduje peèova telské zajištìní a dohled. Peèujícím rodinám umo òuje absolvovat dovolenou èi vlastní léèení v nemocnici. Jejich dlou hodobou starost pøebírá doèasnì kolektiv respitního centra. Osamìlým seniorùm jsou nabízeny podpùrné pobyty napø. v období rekonvalescence èi za kalamitních situací. Délka pobytu je stanovena od 1 dne do 3 mìsícù. Centrum posky tuje jistotu kontaktu a dohledu, pomoc v bì ných èinnostech a brání osamìlosti. Pomoc je zamìøena na zlepšení zdravotního stavu klientù cílenou tìlesnou rehabilitací, fyzickým rekondièním cvièením pod dohledem zkušených fyzio terapeutù. Bìhem pobytu klienti vyu ívají nabídku aktivizaèních programù vèetnì divadelních pøedstavení èi tréninku pamìti. Mo né je také vyzkoušení a zapùjèení kompenzaèních pomùcek. Poèet klientù k : 48 klientù støednìdobý pobyt (1 3 mìsíce): 15 klientù hospitalizováno po dobu kalendáøních dnù krátkodobý pobyt (1 29 kal. dnù): 33 klientù hospitalizováno po dobu 434 kalendáøních dnù Poèet poskytnutých rehabilitaèních cvièení vèetnì edukace: Poèet poskytnutých celodenních stravování: PÙJÈOVNA KOMPENZAÈNÍCH POMÙCEK Pùjèovna kompenzaèních pomùcek slou í obèanùm, kteøí v dùsledku poranìní nebo onemocnìní jsou nuceni buï do èasnì nebo trvale pou ívat rehabilitaèní èi kompenzaèní pomùcky. Nabídka pùjèovny obsahuje øadu druhù holí, berlí, sedaèky do van, sprch, nástavce na WC, chodítka, vozíky, polohovací lù ka aj. Poèet klientù pùjèovny k : 383 Home care Provision of assistance with basic hygiene, shop ping, cooking and serving meals, cleaning, tidying up etc. This type of services is often provided by young people as an alternative to serving in the army. Number of clients on : 116 Number of outputs on : Average clients age: 83,3 years (number of clients older than 90 years: 15) Nursing services Care executed by nurses at client s home based on the medical prescription of GP. Number of clients on : 76 Number of outputs:2 500 Average clients age: 80,3 years Health counselling Services provided by specialists in different areas (internal medicine, gynaecology) in counselling cen tres. In case of pathological findings the clients are referred for more detailed examination and treatment. Frequency: 4 hours a week Number of clients as of : 75 Psychological and Psychiatric Care Psychiatrist visits the clients in their flats and pro vides individual psychotherapy. Frequency: 3 visits in a week No. of clients as of : 180 Respite and rehabilitation centre The centre provides a combination of a residential and outpatient programmes, mainly for clients requi ring nursing and supervisory care while enabling their carers to take holidays or undergo hospital treatment. Lonely older people are offered suppor tive schemes for instance, they can stay in the centre during their convalescence or a calamitous situation. The length of stay ranges from 1 day to 3 months. The assistance is focused on improving the clients' health condition by means of targeted physical rehabilitation and reconditioning exercises under the guidance of experienced physiotherapists. Clients can make use of activation programmes like drama performances and memory training sessions. They can also try out and borrow compensation aids. Number of clients as of : 48 (1 3 months 15 clients hospitalized for 1082 calendar days; 1 29 cal. days 33 clients hospitalized for 434 cal. days) Number of provided rehabilitation exercise sessions including instruction:2 442; Number of cases when day long board was provided: Compensation aids rental Lending physical therapy and compensation aids to clients on a permanent or temporary basis. Number of clients as of : 383 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 9

10 Volunteer and Activation Programme Section Manager: Mrs. Blanka Lormanova SEKCE DOBROVOLNÍKÙ A AKTIVIZAÈNÍCH PROGRAMÙ Mana erka sekce: Mgr. Blanka Lormanová Dobroèinnost provází èlovìka od nepamìti jako jedna z dùle itých obèanských ctností, které v našem svìtì mají koøeny v køes anské morálce (bez ohledu na to, zda jsme vìøící èi ne). Academy for the Elderly Rehabilitation exercises Swimming Exercise of arthritic joints Yoga Hiking Local history excursions Musical therapy Language courses Computers Hygiene Needlework Patchwork Club reemigrants Stamp collectors' club Club of lonely women Pottery Chess Café bar Cultural events for the elderly String quartet Accordion band Reminiscence Women singing choir Fashion shows Reminiscence events Theatre U Valsu (permanent professional theatre run by Zivot 90) Dramatic performances Film Wednesdays Gatherings Benefits Concerts Recitals Legends of the Opera series Knights of the Chanson and Jazz series Average attendance of the events held in Theatre U Valsu was 560 people monthly. AKADEMIE SENIORÙ Cílem akademie seniorù je udr et a zvyšovat aktivní pøístup seniorù k úèasti na spoleèenských i vzdìlávacích aktivi tách a vyu ívat jejich potenciálu k realizaci programù a projektù pro nì samé. Tato aktivita vede ke zlepšení zdravotního stavu, omezuje rùst poètu závislých seniorù a je podmínkou pro zajištìní kvalitního a dùstojného stárnutí. Nabízíme tyto kurzy vedené odbornými lektory dobrovolníky: (týdnì) Rehabilitaèní tìlocvik: 3 kurzy Procvièování velkých kloubù: 1 kurz Plavání: 2 kurzy Jóga: 4 kurzy Procházky starou Prahou: 2 kurzy Pìší turistika (duben èerven): 1 kurz Muzikoterapie aktivní: 1 kurz Muzikoterapie pasivní: 1 kurz Jazykové kurzy: 32 kurzù Zdravovìda, zdravotní pøednášky: 1 kurz Kurz šití a støihová slu ba: 1 kurz Klub filatelistù: 1 kurz Klub osamìlých en: 1 kurz Ergoterapie: 1 kurz Arteterapie: 2 kurzy Keramika: 2 kurzy Bridge: 1 kurz Šachy: 4 kurzy Odborné pøednášky: 1 x mìsíènì Poèítaèová výuka: 5 kurzù Internetová výuka: 5 kurzù Klubová kavárnièka U Elišky a internetová kavárna: 93 lidí Týdnì se aktivizuje 961 starších lidí KULTURA SENIORÙ (NEPROFESIONÁLNÍ SKUPINY) MÌSÍÈNÌ Heligonkáøi: 5 muzikantù a zpìvákù 1 x mìsíènì koncertuje pro 80 posluchaèù enský pìvecký sbor ivota 90: 32 zpìvaèek zkouší 4 x mìsíènì a 2 x koncertuje pro 120 posluchaèù Výroba loutek a hraní loutkového divadla: šestièlenná skupina zkouší a vyrábí 4 x do mìsíce, 2 x mìsíènì hraje pro 120 posluchaèù. Smyècové kvarteto: 4 x do mìsíce zkouška, 1 x koncert pro 40 posluchaèù Módní pøehlídky: 1 x mìsíènì šest manekýn pøedvádí pro 60 divákù Mìsíènì se aktivizuje 533 starších obèanù REMINISENÈNÍ POØADY (OHLÉDNUTÍ ZPÌT S NOSTALGIÍ A HUMOREM) Hovory pod lampou: 1 x týdnì pro 30 seniorù Setkávání sbìratelù: 1 x týdnì pro 60 seniorù Literárium: 1 x týdnì pro 60 seniorù Školka prarodièù: 1 x týdnì pro 45 seniorù Výstavy: Betlémy, Staré dózy a krabièky, Naše hraèky, Kapesníèky atd. Výstavu navštívilo mìsíènì 1286 divákù. V reminiscenci se setkává týdnì 195 starších obèanù. DIVADLO U VALŠÙ (PROFESIONÁLNÍ SCÉNA IVOTA 90) Divadelní pøedstavení Filmové støedy Sešlosti Benefice Koncerty Recitály Legendy opery Rytíøi šansonu a jazzu Mìsíènì navštívilo Divadlo U Valšù v prùmìru 560 divákù. STRANA 10 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

11 SEKCE DOBROVOLNÍKÙ A AKTIVIZAÈNÍCH PROGRAMÙ Mana erka sekce: Mgr. Blanka Lormanová Volunteer and Activation Programme Section Manager: Mrs. Blanka Lormanova INTERNETOVÁ KAVÁRNA Internet café Specializovaná slu ba, poskytovaná v denním re imu Domu Portus, chce seniory aktivizovat a posilovat jejich schop nosti a dovednosti. Kavárna byla zøízena díky finanèní podpoøe Evropské unie PHARE 2002 Podpora aktivního ivota seniorù v øíjnu Projekt je pøístupný všem, kteøí mají zájem. Výuka práce s internetem je poøádána v místnosti s bezbariérovým pøístupem, kde je osm poèítaèových terminálù. Souèástí je i tiskárna a scanner. Dopoledne jsou odbor nými lektory z ÈVUT vedeny kurzy s ohledem na sní ené motorické schopnosti seniorù. Odpoledne je internetová kavárna k dispozici seniorské veøejnosti. DALŠÍ ÈINNOSTI DOBROVOLNÍKÙ Vánoèní projí ïka Prahou 2004 Vánoèní projí ïka Prahou se konala v sobotu Celkem 28 autobusù (z toho 7 uzpùsobených pro imobilní osoby) vezlo pøedvánoèní Prahou 820 zdravotnì posti ených seniorù z 11 mìst ÈR. Na akci se podílelo 92 dobrovolníkù. Dny seniorù (v paláci ofín na Slovanském ostrovì) od do Na Dnech seniorù pracovalo 96 dobrovolníkù. Seniorská míle 3.roèník Seniorské míle probìhl Trasu bìhu zajiš ovalo 60 dobrovolníkù. NAŠI DOBROVOLNÍCI Other activities organized with the help of volunteers Christmas sightseeing in Prague: 92 volunteers Days of the Elderly : 96 volunteers Seniorska mile run: 60 volunteers List of permanent volunteers Eva Bartošová Kvìtoslava Baštová Jana Bayerová Václav Bublík Stanislava Bùchová Vendula Buková Petra Burešová Eva Bursová Vìra Cardová Ladislav Èechák Jan Daneš Hana Dolejšová Helena Doubková Stanislava Doubková Stanislava Drahá Václava Druhanová Erika Dubaèová Kateøina Fadljevièová Nadì da Fajtlová Vladimír Fiala František Filip Ludmila Fišnerová Jana Franzová Zuzana Fuèíková Markéta Hájková Jaroslav Hanzl Jiøina Hašová Kateøina Havránková Jan Hemala Anna Henyková Jana Himmlová Veronika Hlinská Bo ena Hodanová Vlastimila Hoppová Eliška Horáková Vìra Hoštáková Šárka Ivana Hrubešová Milada Hùrková Alena Charvátová Vìra Indrová Jan Janoušek Jaroslava Janoušková Jana Jodlová Veronika Johnová Lucie Kaèírková Milena Kimlová Mariana Kleinová Pavlína Koblihová Jana Kolarovièová Jana Koøánová Václav Kotrba Tereza Kotrèová Alena Krásná Veronika Krejèíková Marie Krejèová Vlasta Køí ková Adéla Kudláèková Pravoslav Kukaèka Jana Kuklová Jaroslav Kula Irena Kulasová Jaroslava Kusá Anna Kuttelvašerová Jiøí Kvíz Gerard Langer Iva Langmayerová Lucia Lendelová Jana Leopoldová Karel Lesse Zdenìk Lipovèan Olga Lukešová Milena Machová Ivana Marešová Zuzana Markelová Eva Marková Jarmila Martínková Helena Matìjíèková Hana Matoušová Pavla Mejšnerová Bla ena Mertlová Jana Mìstková Petra Mráèková Vìra Neckáøová Marie Netolièková Tereza Nováková Jaroslava Olšanská Zdena Ouzká Michal Oveèka Jana Pavlíková Jaroslava Peterová Jana Petrusková Marta Pilná Michaela Pitáková Zdenìk Placher Marie Pletichová Radka Pokorná Nadì da Potzová Lucie Redmerová Jaroslava Richterová Monika Roèeòová Daniela Rypáèková Jiøina Øenèová Jaromír Schneider Martina Skálová Marie Slívová Milan Strnad Zdeòka Strnadová Alena Šantrochová Miroslava Šárová Renata Šerá Lucie Šímová Jarmila Šimšová Jan Šindeláø Táòa Šmelíková Lucie Šmídmajerová Jana Š astná Jiøina Š astná Hedvika Š edrá Alena Štìpánová Ludmila Štìpánová Jakub Štulíø Jiøí Švec Pavlína Táborská Zdenìk Taubler Zdenìk Tetour Alena Tichá Lenka Tluèhoøová Pavla Topolánková Jana Trávníèková Kvìta Trojanová Kateøina Tùmová Kateøina Tylšová Lucie Vanková Bohunka Vaòhová Alena Vávrová Petra Vejvodová Dana Veselá Anna Vinklerová Lukáš Vitáèek Martin Vodehnal Dagmar Vojíøová Kateøina Voleková Kitty Voleníková Alena Vondráková Inka Vostøezová Jan Všeteèka Petra Zechová Petra Zrcková Šárka Zrcková Kvìta áková Odborní lektoøi: 69 dobrovolníkù Pøátelské návštìvy: 20 dobrovolníkù Expedice zpravodaje: 10 dobrovolníkù Drobné nákupy: 10 dobrovolníkù Cizojazyèné pøeklady: 4 dobrovolníci Redakèní rada: 12 dobrovolníkù Recepce: 2 dobrovolníci V roce 2004 pracovalo v IVOTì dobrovolníkù. Výbor ivota 90: 6 dobrovolníkù Revizní komise: 6 dobrovolníkù Kanceláøské práce: 3 dobrovolníci Vyhledávání týraných osob: 3 dobrovolníci Návštìvy v nemocnicích: 5 dobrovolníkù Sepisování ádostí na úøady: 5 dobrovolníkù Pomocné práce v Domì Portus: 10 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 11

12 Financial Management Section Manager: Mr. Vaclav Voda SEKCE FINANÈNÍCH ZDROJÙ Mana er sekce: Ing. Václav Voda Financial Management HOSPODAØENÍ Náklady neinvestièní (provozní) v roce 2004: Kè Kè 1 SPOTØEBA MATERIÁLU ,85 aktivace a nákup DDHM ,90 nové montá e terminálních stanic tísòové péèe ,00 kanceláøský,hygienický a zdravotnický materiál, ochranné prostøedky ,85 PHM ,99 ostatní materiálové náklady ,11 2 SPOTØEBA ENERGIE ,81 3 PRODANÉ ZBO Í ,50 spotøeba darovaného zbo í (Senior bazary) ,00 ostatní zbo í (kavárnièka) ,50 4 OPRAVY A UDR OVÁNÍ ,80 opravy terminálních stanic tísòové péèe ,50 opravy kanceláøské techniky ,10 opravy ostatní ,20 5 CESTOVNÉ (MHD,tuzemsko,zahranièí) ,47 6 OSTATNÍ SLU BY ,14 náklady na spoje (telefony,poštovné,internet) ,63 èasopis Generace, zpravodaj Senioøi,ostatní tiskoviny (tisk,grafika,distribuce) ,08 nájemné a pùjèovné (vè. ofín) ,66 Dny seniorù, benefièní pøedstavení Národní divadlo ,70 demontá a remontá terminálních stanic tísòové péèe ,50 náklady na reklamu a inzerci ,20 právní slu by ,00 náklady na tisk,xerox,foto ,75 doprava externí (vè.vánoèní projí ïky a dopravy na Dny seniorù) ,00 externí stravování (klienti Respitního centra) ,28 DDNM (software) ,80 školení, kurzy,vzdìlávání ,28 ostatní slu by ,26 7 OSOBNÍ NÁKLADY ,00 mzdy zamìstnanci ,00 DPÈ a DPP ,00 honoráøe ,00 civilní slu ba (mzdové a ostatní náklady) ,00 odvody z mezd(sociální a zdravotní pojištìní) ,00 zákonné sociální náklady ,00 8 OSTATNÍ NÁKLADY ,72 bankovní,èlenské a jiné poplatky ,51 pojistné ,90 dary 5 724,00 odpisy DHM ,00 odstupné ,00 úroky ,50 ostatní náklady ,81 náklady neinvestièní celkem ,29 STRANA 12 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

13 SEKCE FINANÈNÍCH ZDROJÙ Mana er sekce: Ing. Václav Voda Financial Management Section Manager: Mr. Vaclav Voda Stav Poèet zamìstnancù v roce 2004: fyzické osoby k NÁŠ ÚÈET ÈÍSLO: /0800 ÈS,A.S. PRAHA 1, RYTÍØSKÁ 29 evid.pøepoètený stav k Praha 62 60,745 Hradec Králové 32 21,7 Jihlava 23 20,9 Zruè nad Sázavou 11 8 Výnosy neinvestièní (provozní) v roce 2004: Kè 1 dotace MPSV ,00 2 dotace MZ ,00 3 dotace MK ,00 4 granty HMP ,00 5 granty a pøíspìvky MÈ Praha 2,6,7 (podpora Tísòové péèe Areíon a Rehabilit. péèe v MÈ Praha) ,00 6 granty EU Phare (NROS) ,96 7 nadace zahranièní (Tha Pfizer Foundation N.Y.) ,00 8 nadace tuzemské (ÈRHO) ,00 9 organizace tuzemské (Pfizer s.r.o, Transgas,a.s., ÈS,a.s. a jiné) ,89 10 pøíspìvky a dary od fyzických osob ,73 11 pøíjmy od klientù ,59 12 pøíjmy za slu by od VZP ,85 13 pøíjmy za slu by od organizací ,50 14 pøíjmy z nájemného ,00 15 pøíjmy z pronájmù ,00 16 pøíjmy z inzerce ,00 17 tr by z prodeje majetku ,00 18 pøijaté úroky ,81 19 pøijaté pojistné náhrady ,00 20 aktivace majetku ,90 21 ostatní pøíjmy a výnosy ,38 náklady neinvestièní celkem ,61 Hospodáøský výsledek úèetní za rok ,68 Hospodáøský výsledek po úpravì: Náklady ,29 bez aktivace DDHM ,90 bez odpisù DHM poøízeného z dotace ,00 bez odpisù DHM poøízeného z vlastních zdrojù ,00 bez spotøeby darovaného zbo í ,00 Náklady po úpravì ,39 Výnosy ,61 bez výnosù zúètování ,90 Výnosy po úpravì ,71 Výsledek hospodaøení (po úpravì) za rok ,68 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 13

14 Financial Management Section Manager: Mr. Vaclav Voda SEKCE FINANÈNÍCH ZDROJÙ Mana er sekce: Ing. Václav Voda PØEHLED NÁKLADÙ NA ÈINNOSTI A PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2004 PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJÙ: STRANA 14 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

15 SEKCE FINANÈNÍCH ZDROJÙ Mana er sekce: Ing. Václav Voda Financial Management Section Manager: Mr. Vaclav Voda Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 15

16 Sponsors and Donors SPONZOØI A DÁRCI Plaque Awards Gold Plaque Awards Silver Plaque Awards Bronze Plaque Awards For the support of humanitarian activities of Zivot 90 Honour Plaque for Significant Help Awards Our Sponzors and Donors in 2004 State and Local Grants Legal entities Allowed finances Natural persons Funding granted over the sum of 500 CZK Benefit Performance in the National Theatre PLAKETY V LETECH 1996 A 2004 PØEVZALI Zlatou plaketu Èeská spoøitelna, a.s., za dar nad , Kè; Národní divadlo Praha; Agentura NKL, s.r.o. ofín; Hartmann Rico, a.s.; Pfizer ÈR, spol. s r.o. Støíbrnou plaketu Výtahy Schindler, a.s.; Journal TV, Èeská televize; Hartmann Rico, a.s.; Jaroslav Turek JATUR; Èeskobudìjovické pozemní stavby, s.r.o. Bronzovou plaketu za dar nad , Kè Václav Havel; Helena Myšáková; Milada Zoulová; Lidové noviny; MF Dnes; Hartmann Rico, a.s.; Citroën ÈR, s.r.o. Za podporu humanitární èinnosti sdru ení ivot 90 Èestnou plaketu za významnou pomoc projektu: Libuše Benešová, Jaroslava Brtnová, MUDr. Milena Èerná, Ing. František Dušek, Dr. Jana Filáèková, Marie Hradecká, Jiøina Jirásková, Ing. Kvìtoslava Koøínková, RNDr. Jan Koukal, Marin Knobloch, Jiøí Kvíz, Marie Netolièková, Vydava telství Lotos, Národní divadlo Praha, Marie Pelouchová, MUDr. Anna Placherová, Ing. Zdenìk Placher, Marie Pulpá nová, MUDr. Vladimír Øíha, Jiøina Seidlová, Mistr Josef Suk, JUDr. Jiøí Srstka, man elé Strnadovi, Nataša Špaèková, Ing. Jindøich Vodièka, Vratislav Vojnar, Marie Vošterová, PhDr. Ludmila Vostøáková, Výbor dobré vùle Nadace Olgy Havlové, Olga Wister, Kvìta áková NAŠI SPONZOØI A DÁRCI V ROCE 2004 Státní a obecní dotace penì ní prostøedky poskytly: Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR, Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Ministerstvo kultury ÈR, Hlavní mìsto Praha, Mìstská èást Praha 2, Mìstská èást Praha 6, Mìstská èást Praha 7 Právnické osoby: EU Phare/NROS; Èeská rada humanitárních organizací; The Pfizer Foundation; Pfizer ÈR, s.r.o.; Èeská spoøitelna, a.s.; Transfinance, a.s.; Transgas, a.s.; Hartmann Rico, a.s.; Fortuna, sázková kanceláø, a.s.; Cornea Lexum, s.r.o.; Výsta vištì Èeské Budìjovice, a.s.; Potra s.r.o.; Avam Plus, s.r.o. Ing. Vaòková; British American Tobacco; Firma Tomáš Jung; OÚSS Praha 8; KD Praha 15; Poštovní spoøitelna; Novo Nordisk Fyzické osoby penì ní prostøedky nad 500 Kè poskytli: Bohdanecká Libìna, Durmanová Irena, Hejdová Jitka, Hellrieger Zdenìk, Hocková Milada, Holá Marie, Jung Tomáš s man elkou, Ing. Koèí Tomáš, Kolaøíková Ludmila, Kroutilová Martina, Lormanová Blanka, Margoltová Zdeòka, Nájem níková, Neuhauserová, Paterová, Reifová Hana, Schröttrová Hana, Sluneèková Antonie, Souhradová, Šejharová, Ing. Šíp Emanuel, Zoubek Olbram, Zvìøinová Dagmar BENEFIÈNÍ PØEDSTAVENÍ V NÁRODNÍM DIVADLE Na 1. øíjen pøipadá Mezinárodní den seniorù. Stalo se ji tradicí, e u pøíle itosti tohoto svátku seniorù vìnuje Národní divadlo své benefièní pøedstavení ve prospìch projektù našeho humanitárního obèanského sdru ení. V roce 2004 se tak stalo ji po dvanácté pøedstavením opery Francesca Cilei Adriana Lecouvreur. Záštitu nad pøedstavením pøevzala paní Livia Klausová. Sponzorem byla firma Pfizer ÈR, s.r.o. STRANA 16 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

Občanské sdružení ŽIVOT 90 str. 4 Civil Association Zivot 90. Organizační struktura o.s. ŽIVOT 90 str. 7 Zivot 90 Organizational Setup

Občanské sdružení ŽIVOT 90 str. 4 Civil Association Zivot 90. Organizační struktura o.s. ŽIVOT 90 str. 7 Zivot 90 Organizational Setup ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2007 OBSAH CONTENTS Občanské sdružení ŽIVOT 90 str. 4 Civil Association Zivot 90 Organizační struktura o.s. ŽIVOT 90 str. 7 Zivot 90 Organizational Setup Krizová pomoc a poradenství

Více

ivot 90 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ

ivot 90 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 ivot 90 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Kazatel 11,4 Zpráva auditora urèená pøedstavenstvu Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí OBSAH 3 5 6

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2006 Introductory Word ÚVODNÍ SLOVO When we are young we are living our life with a thought that the real and authentic will come. When we

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2005. Home care in 2005

Domácí zdravotní péče v roce 2005. Home care in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3.7.26 Domácí zdravotní péče v roce 25 Home care in 25 Souhrn Koncem roku poskytovalo domácí zdravotní péči v České

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je snaha o optimalizaci

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ŽIVOT 90 - Jihlava. Tísňová péče AREÍON Služba pro seniory a občany se zdravotním postižením

ŽIVOT 90 - Jihlava. Tísňová péče AREÍON Služba pro seniory a občany se zdravotním postižením ŽIVOT 90 - Jihlava Tísňová péče AREÍON Služba pro seniory a občany se zdravotním postižením Tísňová péče co to vlastně je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 41 Terénní sociální služba,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Kompetence sester z pohledu lékaře Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Vyhláška MZ č. 99/2012 o (minimálním!!!) personálním vybavení Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Strana 1 z 8 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji účetní závěrku roku 2011 ANO 2. Souhlasím s tím, aby výše odměn funkcionářů

Více

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích Pražská 20 503 15 Nechanice IČ: 86703951 Telefon: 495 441 821 Internet: www.senior-centrum.cz E-mail: info@senior-centrum.cz Popis realizace poskytované sociální

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

- støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3

- støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 - støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2006 Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 OBSAH 3 5 6 7 8 10 12 14 17 18 22 24 26 28 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více