IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK obèanské sdru ení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. obèanské sdru ení"

Transkript

1 IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 A N N U A L R E P O R T F O R T H E Y E A R obèanské sdru ení Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky znevýhodnìných a zdravotnì posti ených v jejich vlastních domovech, v pøirozeném prostøedí, na které jsou zvyklí. Je to projekt pro 95% lidí starších 60 let. The programme which we chose to call Home is at Home is a sum mary of services which seek to support older people, especially those among them who are lonely and socialy disadvantaged, as well as people with disabilities in their homes, their natural environment. It is a project for 95% of people over the age of 60.

2 Civil Association Zivot 90 Seat: Karolíny Svìtlé 18, Praha 1 Czech Republic OBÈANSKÉ SDRU ENÍ IVOT 90 Sídlo: ul. Karolíny Svìtlé 18, , Praha 1, Èeská republika Our mission is to improve the quality of life of the whole society by developing humanitarian activities which help to solve the problems of the elderly, whom we help to live an active and meaningful life in their homes as long as possible. We wish to guide them through the sunset of their lives, and make sure that noone needs to be ashamed of old age. Poslání: Jsme tu proto, abychom zlepšovali kvalitu ivota celé spoleènosti tím, e budeme pøispívat svou humani tární èinností k øešení problémù seniorù, kterým umo níme aktivnì a smysluplnì ít v jejich vlastním domovì tak dlouho, jak je to jen mo né a budeme je provázet podzimem ivota tak, aby se nikdo nemusel za své stáøí stydìt. Èlenové výboru: Mgr. Jan Lorman (pøedseda), Ing. Zdenìk Placher (1. místopøedseda), Ing. Zdenìk Schneider (2. mí stopøedseda), Mgr. Blanka Lormanová (zakladatelka), JUDr. Gabriela Rybková, Bc. Robert Pitrák, Marie Hradecká, Ing. Jaroslav Kula, Ing. Milan Strnad, Vìra Galatíková, Eliška Solomíková, Mgr. Vlastimil Venclík Èlenové revizní komise: Václav Bublík (pøedseda), Irena Kulasová, Vìra Indrová, Jana Lepoldová, Jiøina Hašová, Mgr. Anna Kuttelvašerová Top management ivota 90: Mgr. Jan Lorman (øeditel), Mgr. Blanka Lormanová (mana erka sekce aktivizace), Mgr. Augustin Valko (mana er sekce zdravotních a sociálních slu eb do MUDr. Hana Venkrbcová), Bc. Robert Pitrák (mana er sekce krizové pomoci a poradenství), ing. Václav Voda (mana er sekce finanèních zdrojù), JUDr. Oldøich Stanìk (tajemník), Mgr. Vlasta Vostalová (mana erka sekce PR do Ludìk Košek), Ludìk Vinohradník (mana er sekce servis) Èlenství v Evropském svazu seniorù (EURAG), HelpAge International Londýn a AGE (Evropská plat forma seniorù) Spolupráce s organizacemi: Help the Aged VelkáBritánie, The American Association of Retired Persons (AARP) USA, Age Concern England, European Network of Older Volunteers (ENOV), Lange Aktiv Bleiben Hamburg, NGO Futures Consultancy in Fundraising and Capacity Building Washington, Retired and Senior Volunteer Programme (RSVP) England, Senioren Kreis St. Karl Boromäus Nürnberg, Sozialwerk Berlin, Spolek pøátel Norimberk Praha, Stadt Nürnberg IÈ: CZ , DIÈ: CZ Registrace: Ministerstvo vnitra Èeské republiky è. VSP/ R, Pùsobnost: Èeská republika Náš bì ný úèet: IBAN CZ , BIC GIBACZPX, mìna CZK, ÈS a.s., Praha 1, Rytíøská 29 E mail: webová stránka: Senior telefon: Branch Offices of Zivot 90 POBOÈKY IVOTA 90 Hradec Králové Øeditelka: Bc. Pavlina Stašová; Pøedseda výboru: Mgr. Josef Staša; Èlenové výboru: Romana Beranová, Jana Flídrová, Eva Janèovièová, Jana Koubová, Dagmar Smrèková, Bc. Pavlina Stašová, Mgr. Josef Staša; Projekt Areíon tísòová péèe pro seniory a zdravotnì posti ené obèany: vedoucí Bc. Pavlina Stašová; Projekt Servis domácí péèe peèova telská slu ba: vedoucí pro slu by v domì Harmonie I, aktivizaèní, kulturní a vzdìlávací programy: Monika Malá; ve doucí pro slu by v terénu: Jana Mejsnarová; Projekt Informaèní centrum podávání informací 24 hodin dennì, projekt realizován v rámci projektu Areíon; Telefon: øeditelka: ; Fax: ; E mail: Peèovatelská slu ba: ; Dispeèink tísòové péèe a informaèní centrum: , mobil ; Adresa poboèky: tø. Dr. Edvarda Beneše 1747, Hradec Králové; IÈ: ; Èíslo úètu: /0800 Jihlava Øeditelka poboèky: Ing. Zuzana Pìchotová; Pøedsedkynì výboru: Vìra Šerá; Èlenové výboru: Václav Plánka, Ing. Zuzana Pìchotová, JUDr. Dana Táborská, RNDr. Ivan Rù ièka; Sekce infomediální: Ing. Zuzana Pìchotová, Šárka Divišová; Sekce zdravotnì sociální: Ing. Zuzana Pìchotová, Šárka Divišová,DiS, Jarmila Hubáèková,DiS; Sekce dobrovolníkù: Ing. Zuzana Pìchotová, Šárka Divišová; Komplex projektù Domov je doma (sociální slu by pro senio ry a zdravotnì posti ené); I.Øídící a informaèní centrum: Senior telefon ( hodin dennì), Styk s ve øejností (spoleèenské akce, vzdìlávací pøednášky, zájezdy, èasopis IVOTNÍK a knihovna); II. AREÍON: Tísòové vo lání (24 hodin dennì); III. osobní asistence (asistence školní, osobní a pracovní); Management IVOTa90 Jihlava: Ing. Zuzana Pìchotová, øeditelka poboèky, Šárka Divišová,DiS, vedoucí osobní asistence, Jarmila Hubáèková,DiS, mana erka tísòové péèe AREÍON, Blanka Štroblová, ekonomka, MUDr. Zuzana Zatloukalová, lékaøka; Telefon: , ; Infolinka ivota 90: ; E mail: zivot90 Adresa poboèky: i kova ulice 89(budova Èeské pojiš ovny 2. patro), Jihlava; IÈ: ; Èíslo úètu: /6800 VOLKSBANKCZ a.s., poboèka Jihlava, Benešova 15 Zruè nad Sázavou Pøedseda a øeditel poboèky: Zdenìk Jelínek; Organizaèní výbor: Zdenìk Jelínek a dobrovolníci: Bc. Jitka Èerná, Vla dimír Vyšohlíd, Anna Dole alová, Jiøí Bejèek, Marie Sombergová, Ludmila Èapková; Oblasti èinnosti: AREÍON, pøed nášková èinnost, seniorská pìší turistika (také autobusem), Svátky seniorù, Vánoèní projí ïka Prahou, Veletrh seniorù, klubová èinnost, Informaèní centrum pro seniory, Senior telefon, Linka domácího násilí pro seniory; Telefon: , , ; E mail: Adresa poboèky: Sad míru 789, Zruè nad Sázavou; IÈ: STRANA 2 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

3 PØEHLED SEKCÍ IVOTA 90 Survey of ZIVOT 90 s Sections SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ Senior telefon Databáze informací Informaèní a poradenské centrum (IPC) a další odborné poradenství Sociální inzerce pro seniory Mens Sana Seniorum trénink pamìti Help in Crisis and Counselling Section Help Line for the elderly: Information database Information and Counselling Centre and other specialist advisory services Advertising for the elderly Mens Sana Seniorum memory training SEKCE ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍCH SLU EB Tísòová péèe AREÍON Peèovatelská slu ba Domácí péèe Zdravotní poradenství Lékaøská psychologická a psychiatrická péèe Respitní a rehabilitaèní centrum Pùjèovna kompenzaèních pomùcek Health care as part of social services AREÍON Distress care Nursing services Home care Health counselling Psychological and psychiatric care Respite care and physical therapy Compensation aids rental SEKCE DOBROVOLNÍKÙ A AKTIVIZAÈNÍCH PROGRAMÙ Akademie seniorù vzdìlávání klubová èinnost pohybové aktivity reminiscence terapie kultura módní pøehlídky sešlosti seniorù Centrum pra ských dobrovolníkù seniorù vyhledávání, nábor zaøazování výcvik databáze péèe o dobrovolníky Klubová kavárnièka U Elišky Vánoèní projí ïky Divadlo U Valšù Volunteer and Activation Programme Section Academy for the Elderly (learning programmes) cultural activities social events Christmas sightseeing in Prague other activities organized with the help of volunteers SEKCE SERVIS Dopravní slu by pro seniory Senior Bazary SEKCE PUBLIC RELATIONS Èasopis Generace Zpravodaj Senioøi Dny seniorù a doprava zdravotnì posti ených na ofín SEKCE ØEDITELSTVÍ Èinnosti øeditele sdru ení, tajemníka a sekretáøky, pøièem øeditel je statuárním orgánem sdru ení s nejvyšší schvalo vací pravomocí a zodpovìdností. Pracovníci sekce poskytují nejbli ší servis statuárnímu orgánu sdru ení. Úèast sekce øeditelství v domácích a zahranièních strukturách Úèast na konferencích a semináøích doma i ve svìtì SEKCE FINANÈNÍCH ZDROJÙ Service Section Transport services for the elderly Charity jumble sales Public Relations Section Generation magazine Newsletter for the elderly Days of the Elderly 2004, with the provision of transport for people with disabilities Section of the directorate Financial Management Section Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 3

4 Help in Crisis and Counselling Section Manager: Mr. Robert Pitrak SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ (KPP) Mana er sekce: Bc. Robert Pitrák Help Line for the Elderly The Help Line for the elderly ( ) is a service available 24 hours a day and 7 days a week. It aims to: assist people in crisis or difficulty and their families in resolving their situation provide counselling provide first aid offer the clients information which helps them to deal with their problem help families taking care of seriously ill elderly people keep in contact with lone clients through regu lar phone calls deal with third parties on behalf of the clients and in their interest represent the clients in official proceedings help the clients stay in touch with the commu nity arrange for the clients' therapy, activation and educational services conduct on the site inquiries Number of calls: Intervention: Visits: 36 Contact Club: 52 meetings with average atten dance of 6 people Information database The information database contains information regarding: organizations providing social services social support retirement security practical advice practical advice hobbies and sports learning opportunities for older people cultural events travelling SENIOR TELEFON Senior telefon je sociální slu ba telefonická krizová pomoc linka zamìøená na seniory, kteøí se nacházejí v tì ké ivotní situaci. Bezplatná linka Senior telefon je od nízkoprahovou krizovou telefonní lin kou pro seniory v tì kých ivotních situacích z celé Èeské republiky. Senior telefon je v provozu 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu. V roce 2003 byla zrekonstruována nová pracovištì pro krizovou telefonní linku Senior telefon. Díky podpoøe MPSV ÈR, EU Phare podpora aktivního ivota seniorù, Nadace Pfizer a hlavního mìsta Prahy, zapoèala bezplatná lin ka Senior telefon svùj provoz Tito donátoøi umo nili inovaci Senior telefonu, jejím cílem bylo pøejít z placené krizové telefonní linky, u které byl provoz zajiš ován dalším pracovištìm, na bezplatnou telefonní linku Senior telefon s vlastním pracovištìm, které doká e zajistit provoz linky po celých 24 hodin dennì po celý rok. Øešili jsme krizové situace seniorù. Sna ili se zlepšit jejich informovanost a orientaci v sociální a zdravotní proble matice i v sociálnì právní ochranì. Daøilo se nám zlepšit povìdomí seniorù o aktuálním dìní, co pøispívá k aktivní mu ivotu v tomto vìku. Dùle itou slo kou naší práce bylo i sociální šetøení pracovníci Senior telefonu navštìvovali své klienty doma a zjiš ovali tak jejich další potøeby. Ve spolupráci se sekcí dobrovolníkù jim byla poskytnuta odborná pomoc. Cílem bylo vrátit klienty na pøedkrizovou úroveò. Senior telefon se zabýval: øešením naléhavých a neodkladných situací (krize) odkrýváním a øešením abusu starších lidí poskytnutím krizového lù ka v respitní èásti Domu Portus radami jednotlivým klientùm s nabídkou rùzných mo ností øešení aktivní pomocí pøi problémech s návazností na odborné poradny a odborné instituce informacemi o vybraných tématech týkajících se starších obèanù komplexním øešením problémù Respitní slu bou, podpùrnou ve vztahu k rodinám, které doma peèují o tì ce nemocné seniory a hledají informace a pomoc doprovázením pro osamìlé seniory (pravidelnì je kontaktuje, nabízí jim úèast na aktivitách a akcích, vytváøí databázi kontaktù) vyjednáváním v zájmu klienta s tøetí osobou zastupováním klienta pøi úøedním jednání poradenstvím odborným a obecným kontaktem se spoleèenským prostøedím terapiemi (aktivaèní, výchovné a vzdìlávací slu by) místním sociálním šetøením Kvantitativní údaje evidence hovorù hovorù z celé ÈR v r bylo co je v prùmìru volajících mìsíènì, z toho 2965 intervencí delších ne 30 minut øešilo se 426 kauz seniorù (které vznikly na základì zavolání na Senior telefon) bylo 169 pøípadù abusu seniorù a 43 pøípadù suicidálních tendencí šetøení (návštìvy): 36 terapeutická skupina klub Kontakt uskuteènilo se 52 setkání s prùmìrným poètem 6 osob na jedno setkání DATABÁZE INFORMACÍ Poptávka seniorské veøejnosti po informacích na Senior telefonu a v Informaèním centru je zároveò impulsem pro distri buci informací do celostátního tisku a médií a pro zpracování potøebných témat ve vlastních tiskovinách IVOTa 90 (zpra vodaj Senioøi, èasopis Generace, bro ury, letáky). Prostøednictvím databáze, která obsahuje více jak záznamù, jsme zvýšili informovanost seniorù a jejich rodin. Databáze Informaèní a mediální centrum sbírá, aktualizuje a zároveò distri buuje informace mezi veøejnost. Aktualizace se provádí prùbì nì, u specifických informací nìkolikrát roènì, resp. dle potøeb. IVOT 90 spolupracuje s obvodními úøady, zdravotnì sociálními odbory nemocnic, nestátními subjekty zamìøe nými na pomoc seniorùm, domovy dùchodcù, ústavy sociální péèe atd. Jsou to pøedevším informace z tìchto oblastí: sociální pomoci sociální podpory dùchodového zabezpeèení praktické rady pro seniory vzdìlávání pro seniory kultury STRANA 4 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

5 SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ (KPP) Mana er sekce: Bc. Robert Pitrák Help in Crisis and Counselling Section Manager: Mr. Robert Pitrak cestování a slevy pro seniory zahranièí kontakty + zkušenosti nabídka aktivit z oblasti sportu, zájmových èinností, hobby Distribuce probíhá pøedevším tìmito informaèními kanály IVOTa 90: Senior telefon krizová a poradenská linka pro seniory Informaèní centrum pro starší lidi a jejich blízké v Domì Portus Celobarevný dvoumìsíèník èasopis Generace Zpravodaj Senioøi Dny seniorù Hromadnými sdìlovacími prostøedky, speciálními tiskovinami IVOTa 90, dále letáky a informaèními materiály. INFORMAÈNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM (IPC) A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ V souèasné dobì realizujeme v rámci IPC poradenství zamìøené na: 1. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: informace a pomoc pøi problémech s nízkou ivotní úrovní seniorù,orientace v sociálních dávkách, pomoc imobilním, vá nì nemocným, nevidomým a hùøe orientovaným seniorùm pøi vyøizování nejrùznìjších zále itostí sociálního charakteru, napø. zaøízení sociální slu by, získání potøebné kompenzaèní pomùcky, pomoc pøi vyøizování domovù dùchodcù atd. 2. PORADENSTVÍ K VYU ITÍ SOCIÁLNÍCH A OŠETØOVATELSKÝCH SLU EB: informace a pomoc pøi orientaci ve slu bách vhodných pro konkrétního klienta 3. SOCIÁLNÌ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ: právnické rady a konzultace v otázkách majetkoprávních a trestných èinù, pøestupkù, sociálního a dùchodového zabezpeèení, rodinného práva, nájmù a pronájmù, formulování a ukládání závìti. Konzultace a sepisování ádostí, smluv, dohod, alob, závìti 4. PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ: slou í ke korigování sociálního napìtí v rodinì, pøi mezigeneraèních problémech, depresích ve stáøí 5. FINANÈNÍ PORADENSTVÍ PRO SENIORY: slou í pro seniory, kteøí mají problémy s domácím finanèním hospodaøením, apod. 6. MEZIGENERAÈNÍ PORADENSTVÍ: jedná se o poradnu poskytující slu by ve slo ité vztahové rodinné problematice seniorùm a jejich blízkým 7. PSYCHOSOMATICKÉ PORADENSTVÍ: slou í pro seniory s psychiatrickým onemocnìním 8. PASTORAÈNÍ PORADNA: pomáhá v øešení naléhavých situací klientù podpora pro hledání vlastní orientace, pomoc v krizi smyslu ivota, obìtem sekt, a kdo má nìjakou otázku týkající se víry, køes anství èi smyslu ivota, poskytuje duchovní doprovázení 9. POØÁDÁNÍ A INZERCE DOPLÒKOVÝCH A SOCIÁLNÍCH SLU EB: besedy, pøednášky, pobyty v pøírodì s prùvodcem, sociální inzerce pro seniory v tisku V roce 2004 v Domì PORTUS probíhalo následující poradenství: 1. Sociální poradenství pro seniory: Po, Út, Èt 8,30 16,00; St 8,30 18,00; Pá 10,00 15,00 2. Sociální poradenství pro klienty po pøedchozí krizové intervenci: Po, St(terén) 9,00 16,00 3. Sociálnì právní: pondìlí a støeda 9,00 16,30 4. Psychologické a Mezigeneraèní: pondìlí; pátek 8,00 16,30 5. Finanèní poradenství pro seniory: ka dou první a druhou støedu v mìsíci 6. Pastoraèní poradna: pátek na objednání 7. Podpora svépomocných slu eb osobní inzerce: ve stejném èase jako Sociální poradenství pro seniory 8. Psychosomatická (psychiatrická) poradna: pøedávání klientù, na objednání V roce 2004 pøipravila sekce poradenství 17 pøednášek s úèastí 695 posluchaèù ve spolupráci s Tísòovou péèí Areíon, s psychology, lékaøi, právníky, sociálními pracovníky pro seniory i širokou veøejnost.atd. Kvantitativní údaje Poradenství: Informaèní a poradenské centrum pro starší lidi a jejich blízké: celkem 4570 kontaktù, 5878 dotazù Sociálnì právní poradna: celkem 677 intervencí Poradna pro problémy stáøí Psychologická a Mezigeneraèní poradna: celkem 89 intervencí Sociální poradna: celkem 234 intervencí, 77 terénních šetøení, 106 korespondenènì Finanèní a bytové poradenství: celkem 39 porad Psychosomatické poradenství (psychiatrické): celkem 9 intervencí Pastoraèní poradna: celkem 20 intervencí The information is disseminated mainly through: the Help Line for the Elderly the Information and Counselling Centre in Portus House the Generation magazine the newsletter the Days of the Elderly Information and Counselling Centre and other specialist advisory services Available types of counselling: 1. Counselling on social issues (social benefits, social support etc.) 2. Counselling on access to social (including home care) services 3. Counselling in legal matters 4. Psychological counselling 5. Counselling in financial matters 6. Counselling on inter generation relations 7. Psycho somatic counselling 8. Pastoral counselling 9. Organization and advertising of complementary services (meetings, lectures, guided trips etc.) Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 5

6 Help in Crisis and Counselling Section Manager: Mr. Robert Pitrak SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ (KPP) Mana er sekce: Bc. Robert Pitrák Advertising for older people Advertisements are broadcast in Czech Radio and published in the Generation magazine and the newsletter. Number of advertisements published: 167 Number of responses: 321 Mens Sana Seniorum memory training Memory training slows down the process of psy chological ageing. It uses methods focused on preventing the decline of psychological perfor mance and maintaining psycho social adaptability in older age. The training provided in the form of 6 week runs, each including 12 lessons for a group of 20 to 24 people, is delivered by professional trainers. Number of clients of the psycho social counselling in 2004: 63 Number of trainees who completed the memory training course: 89 SOCIÁLNÍ INZERCE PRO SENIORY Vá ným problémem stáøí je pocit osamìní, izolovanosti, nepotøebnosti, chybí mo nost scházet se s lidmi, mít mo nost navazovat nové mezilidské vztahy a kontakty. Ka dý osamìlý, nemocný i handicapovaný senior si mù e podat inzerát, který mu usnadní najít si nového ivotního partnera nebo najít pøátele, které spojuje stejná záliba v zahrádce, v domácnos ti a mnoho dalšího. Inzeráty jsou zveøejòovány ve vysílání Èeského rozhlasu, ve zpravodaji Senioøi a v èasopise Generace. Kvantitativní údaje: Poèet podaných inzerátù: 167 Poèet odpovìdí: 321 MENS SANA SENIORUM TRÉNINK PAMÌTI Projekt MENS SANA SENIORUM pozitivnì ovlivòuje proces psychického stárnutí. Jde o metody zamìøené pøedevším na postupy, jimi lze dosáhnout prevence úbytku psychické výkonnosti a psychosociální adaptibility ve starším vìku. V rám ci projektu MENS SANA SENIORUM je v provozu psychosociální poradna pro klienty, kteøí se ocitají v situacích, kdy si neví rady napø. v pøíbuzenských vztazích, s bydlením nebo se svým vlastním onemocnìním. Jsou to konzultace v otáz kách osobní hygieny, individuální formy psychoterapie a psychologické podpory pøi záva ných ivotních situacích a kri zích seniorského vìku. Souèasnì je v této poradnì provìøována indikace u klientù, kteøí se hlásí do kurzù Tréninkù pamìti. Kvantitativní údaje: poèet klientù psychosociální poradny v roce 2004: 63 poèet absolventù kurzù tréninkù pamìti: 89 Service Section Manager: Mr. Ludek Vinohradnik SEKCE SERVIS Mana er sekce: Ludìk Vinohradník Transport Since 1996 we have been providing transport for immobile clients, in our own, specially adapted minibus, which can be order at the Help Line ( , fax ). In 2004 it was used by a total of 1082 clients and altogether travelled a distance of km. Charity jumble sales Jumble sales are held in 2 shops, offering a wide assortment of second hand clothing, footwear and accessories. The shoppers by far do not include only elderly customers but other needy people. The goods are donated by our fellow citizens as well as foreign humanitarian organizations, and are sold for symbolic prices to cover the running costs. DOPRAVA Dopravu imobilních seniorù provozujeme od roku 1996 speciálnì upraveným mikrobusem, který si bylo mo no telefonic ky objednat na èísle Senior telefonu , popø. faxem , a to za úèelem dopravy k lékaøi, na rehabili taci, do nemocnice, do lázní apod. Organizovali jsme skupinovou úèast seniorù na rehabilitacích, rekondièních, kulturních a spoleèenských akcích, a u šlo o návštìvu muzea, shlédnutí divadelního pøedstavení nebo tøeba jen pøátelské posezení v pøíjemné klubové atmosféøe Domu Portus. Doprava mikrobusem umo òovala starším lidem mnohdy i po nìkolika letech navštívit místa, která navštìvovali v mládí a která jsou dnes pro nì jen tì ko dostupná. V roce 2004 bylo ujeto celkem km a pøepraveno 1082 osob za rùznými aktivitami. Pøispìli jsme k: usnadnìní pohybu seniorù za sociálnì zdravotními slu bami po mìstì pomoc pøi slo itých dopravních problémech velkomìsta integraci posti ených osob a z toho plynoucí zlepšení psychického stavu starších lidí èastìjší a tím i úèinnìjší návštìvy zdravotnických zaøízení zvýšení stupnì nezávislosti posti ených osob a z toho plynoucí vìtší procento seniorù, kteøí zùstanou i nadále bydlet ve svých domovech a nebudou se muset stìhovat do domova dùchodcù Mikrobus IVOTa 90 byl v provozu jak ve všední dny, tak i v sobotu èi nedìli, na základì objednávky i ve svátek. SENIOR BAZARY V Praze máme otevøeny dvì provozovny, kde nabízíme široký sortiment zánovního šatstva, obuvi a drobných doplòkù. Šaty a odìvní doplòky poskytujeme zájemcùm nejen z øad seniorù za velmi rozumnou cenu a pro sociálnì potøebné i zdarma. Dary získáváme od našich movitìjších spoluobèanù, ale i od humanitárních organizací. Adresy našich prodejen : Dùm PORTUS, Karolíny Svìtlé 18, Praha l, tel.: (PO ÈT 09:00 16:00 hod., PÁ 09:00 14:30 hod.) Senová né námìstí 18, Praha 1, tel.: (PO PÁ 09:00 17:00 hod.) STRANA 6 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

7 SEKCE PUBLIC RELATIONS Mana erka sekce: Mgr.Vlasta Vostalová Public Relations Section Manager: Mrs. Vlasta Vostalova ÈASOPIS GENERACE Vychází jako celobarevný dvoumìsíèník, který je urèen vìkové kategorii 50 plus, tedy zaèínajícím i pokroèilým seniorùm. Povzbuzuje seniory k aktivitì a pøináší aktuální informace i ohlédnutí do minulosti. Pomáhá nacházet cesty ke zkvalitnìní jejich ivota. Ètenáøský okruh se neomezuje jen na seniory. Pøedplatitele má ve všech krajích Èeské republiky a také na Slovensku. Prezentován je pravidelnì na Dnech seniorù, které se konají ka doroènì v Praze na ofínì. K této pøíle itosti vychází i speciální èíslo èasopisu. Jeho ètenáøi se setkávají, jsou poøádány kulturní poøady i pøedplatitelské soutì e. Celobarevný èasopis s rozsahem 52 stran, formát A4 Cena: 15 Kè Celoroèní pøedplatné vèetnì poštovného: 120 Kè Èasopis lze objednat telefonicky na èí sle nebo e mailem na ad rese èi písemnou formou na adresu redakce Èasopis Generace, Karolíny Svìtlé 18, Praha 1. Informace o pøedplatném jsou také na ZPRAVODAJ SENIOØI Poskytuje ka dý mìsíc informace o èinnosti v Domì Portus a upozoròuje na akce ivota 90. Soustøeïuje informace o kulturních programech, vycházkách, kurzech, telefonních kontaktech, nabízí slu by, poskytuje prostor osobní inzerci. Informaèní bulletin, formát A5 Cena: 4 Kè Celoroèní pøedplatné: 100 Kè DNY SENIORÙ Ji tøináctý roèník Dnù senioru 2004 probìhl ve dnech v paláci ofín na Slovanském ostrovì. Nad akcí Dny seniorù 2004 pøevzal opìt záštitu ministr práce a sociálních vìcí Ing. Zdenìk Škromach a primátor hlavního mìsta Prahy MUDr.Pavel Bém. Tato akce je originálním projektem, který dovede øadu starších lidí povzbudit v jejich èasté osamìlosti. Sna íme se, aby nabídka slu eb a produktù byla stále pestøejší podle potøeb seniorù. Naše sdru ení tak chce co nejvíc zpøístupnit lidem informace, slu by ale i výrobky, které jsou speciálnì jim urèeny. Nastává proto oboustranný tok informací mezi seniory a odborníky z oblasti poradenství, poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších slu eb. Také navenek pro širokou veøejnost se daøí zviditelòovat potøeby a problé my seniorù a pomáhat jim tak prosazovat jejich práva na dùstojný ivot. Stejnì jako ka dý rok se Dnù seniorù zúèastnila široká škála vystavovatelù nabízejících slu by a produkty pro jejich ka dodenní potøeby (doplò ky stravy a zdravá vý iva, potraviny, dia výrobky, kosmetika, ortopedická obuv, rehabilitaèní a kom penzaèní pomùcky, vozíky a vozítka, lázeòské po byty a rekreace, volný èas). Vedle výstavnické èásti byly pøipraveny odborné pøednášky na zdra votní a sociální témata. Dny seniorù doplnily kulturní programy, módní pøehlídky a venkovní sportovní hry šipky, ruské ku elky a petanque. Novì byla vedena trasa 3.roèníku Seniorské mí le. Bì ce pøivezla na start pod oblouk Karlova mostu historická tramvaj. Trasa mìøila 1300 metrù a vedla z Kampy na ofín. Bìh se uskuteènil a patronát nad ním pøevzal Èeský olympijský výbor. Bì elo historicky nejvíc 27 bì cù. Vítìzem kategorie mu ù se stal pan František Pergl v èase 5min. 24s a v kategorii en zvítìzila paní Milena Bro ová èasem 9min. 38s. Generation magazine Bi monthly designed for the 50+ age category. It seeks to encourage older people to remain active, boost their self confidence and keep them interested in public affairs. Generation offers up to date information as well as retrospective glan ces. It has a wide reading community, is available in all regions of the Czech Republic and since re cently also in Slovakia. Newsletter for the elderly Monthly newsletter informing about a variety of cultural, educational and leisure activities and events held in Portus House and elsewhere, pro viding important telephone numbers, offering services and space for advertising. Annual Days for Older People were held for the 13th time already on 30 Sep tember till 2 October, 2004 in the Zofin Palace on Slovansky ostrov (Slavonic Island) in Prague, again under the auspices of Ing. Zdenìk Škro mach, Czech Minister of Labour and Social Affairs and Prague Mayor Dr. Pavel Bém. Days for Older People represent a novel project which has proved to be of great encouragement for older people who often feel lonely. Our aim is to offer them an ever growing variety of services and products responding to their needs and designed specially for them. Our association also seeks to provide senior citizens with better access to rele vant information and facilitate a two way informa tion flow between them and counselling specialists, providers of social, health and other services. It rea ches out to a wider pubic as well, and succeeds in making the needs and problems of older people more visible, thus helping them to exercise their right to a dignified life. Just as every year, in 2004, too, a broad range of exhibitors, offering many dif ferent services and products of everyday use (such as food supplements, health and diabetic foodstuffs, cosmetics, orthopaedic footwear, rehabilitation and compensation aids, wheelchairs and walking frames, spa and recreational stays and leisure time items) participated in the event. Also available were lectures on health and social topics. The Days for Older People were complemented with cultural programmes, fashion shows and opportunities to have a go at outdoor games, such as darts, skittles and petanque. A novelty was the altered route of the 3rd Seniors' Mile run (measuring 1300 metres, to be more precise), held on 2 October Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90 STRANA 7

8 Help in Crisis and Counselling Section Manager: Mr. Robert Pitrak SEKCE PUBLIC RELATIONS Mana erka sekce: Mgr.Vlasta Vostalová under the aegis of the Czech Olympic Committee. The participants a total of 27 travelled to the star ting line under an arch of Charles Bridge on Kampa Island onboard a historical tramway. The winner in the male category, Mr. František Pergl, reached the finish at ofín in 5 minutes and 24 seconds, and Mrs. Milena Bro ová won the female category, co vering the distance in 9 minutes and 38 seconds. Some statistics about the 2004 Days for Older People : The diverse programme attracted a total of 6538 visitors, of whom 40 % came from places outside Prague; expositions of 57 exhibitors were on view. The provision of special, subsidized transport made it possible even for people whom health problems normally prevent from attending events of this type to participate. They were brought to Prague by 53 coaches from all over the Czech Republic, together with 1960 other visitors from differen towns and cities. The organizers wish to thank the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, the Muni cipality of Prague, the Czech Ministry of Health, and Agency NKL Ltd.. ofín for their support. Our thanks also go to the companies Oskar Salus, Ltd., NOVO NORDISK, Ltd., the Czechoslovak Commercial Bank (ÈSOB), joint stock company, the Postal Savings Bank, the Transport Comapny of the Capital City of Prague, joint stock company, and our media part ners, namely Czech Radio 2 (Radio Prague), and the GENERATION magazine. Èísla ze Dnù seniorù 2004: Dny seniorù navštívilo 6538 návštìvníkù, okolo 40% bylo klientù mimopra ských Poèet expozic úèastníkù vystavovatelù: 57 Svozy na Dny seniorù umo nily úèast i tìm obèanùm, kterým zdravotní potí e brání se bez cizí pomoci na takovou akci dopravit. Pro nì byla zajištìna a dotována speciální doprava. Na Dny seniorù 2004 pøijelo 53 autobusu z celé ÈR s 1960 ná vštìvníky z tìchto mìst: Adamov, Blan sko, Bystøice nad Pernštejnem, Dvùr Krá lové nad Labem,Hostomice pod Brdy, Hronov, Chyòava, Jablonec nad Nisou, Jemnice, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohøí, Klatovy, Láznì Kyn vart, Libìchov, Li bochovice, Litvínov, Louny, Most, Ná chod, Nová Paka, Postoloprty, Pøeštice, Pøíbram, Ro mitál pod Tøemšínem, Sedl èany, Slaný, Spálené Poøíèí, Štìtí, Tachov, Terezín, Tuèapy, Turnov, Ústí nad Labem, Velehrad, Votice, Zástávka, Zruè nad Sázavou, ïár nad Sázavou, lutice. Organizátoøi dìkují za podporu: Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR, hlavnímu mìstu Praze, Ministerstvu zdravotnictví ÈR, Agentuøe NKL s.r.o. ofín Další podìkování patøí: spoleènosti Oskar Salus, s.r.o., spoleènosti NOVO NORDISK, s.r.o., akciové spoleènosti ÈSOB, Poštovní spoøitelnì, Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s., Mediální partneøi: Èeský rozhlas 2, stanice Praha, èasopis GENERACE Health care as part of social services Manager: Mr. Augustin Valko SEKCE ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍCH SLU EB Mana er sekce: Mgr. Augustin Valko AREÍON DistrDistress Care Service This long distance control unit serves older clients with disabilities and lonely people. The clients' state of health is monitored 24 hours a day, which enables them to live an independent life in their home envi ronment. In case of emergency (fall, injury, rapid deterioration of health, assault) the client sends a call to the control unit by simply pushing a button. The staff of the help line can immediately arrange for professional assistance. First aid is also organi zed if the sensors in the client's flat do not signal any movement for a prolonged period of time. Total number of installations: 163 Help calls transmitted to first aid service: 40 To medical emergency duty: 14 To the Czech or State police: 7 Emergency team of Life 90: 91 Others (relatives, neighbours): 42 Total number of departures: 200 Contacts with clients: Number of monitored clients on : 523 Average clients age: 83,57 years (number of clients older than 90 years: 90 clients) TÍSÒOVÁ PÉÈE AREÍON Dispeèink tísòové péèe slou í seniorùm, zdravotnì posti eným nebo osamìlým obèanùm. Stav klientù je po celých 24 hodin monitorován a to jim umo òuje samostatný ivot v jejich vlastním domovì. V pøípadì krizové situace pád, zhoršení zdravotního stavu, napadení, apod. zašle klient pomocí stisku tísòového tlaèítka (zavìšeného na krku) do dis peèinku zprávu. Pracovníci tísòové péèe se okam itì s bytem propojí, zjistí klientùv stav a potøeby, a rychle zorganizují odbornou pomoc. Klienti jsou pravidelnì pracovníky dispeèinku kontaktováni, minimálnì 1x za 48 hodin, pøi zhoršení zdravotního stavu dle potøeby, napø. ka dou hodinu. Poèet instalací systémù tísòové péèe: 163 Poèet tísòových volání pøedaných: rychlé záchranné slu bì: 40 lékaøské pohotovosti: 14 obvodnímu lékaøi: 3 Èeské nebo Mìstské policii: 7 hasièùm: 3 pohotovosti IVOTa 90: 91 ostatní (pøíbuzní, sousedé): 42 Poèet výjezdù celkem: 200 Poèet kontaktù s klientem: Poèet monitorovaných klientù k : 523 Prùmìrný vìk klientù k : 83,57 rokù (z toho nad 90 let 90 klientù) STRANA 8 Výroèní zpráva humanitárního obèanského sdru ení ivot 90 Annual Report of Civic Association Zivot 90

ivot 90 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ

ivot 90 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 ivot 90 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky

Více

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 2.1 Poslání občanského sdružení ŽIVOT 90 4 2.2 Kdo jsme a co seniorům nabízíme 4 2.3 Orgány o. s. ŽIVOT

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

NEZDI PROXIMA SOCIALE

NEZDI PROXIMA SOCIALE NEZDI PROXIMA SOCIALE Výroční zpráva Annual report 2012 Prvky jubilejní komunikace použité ve vlacích ČD Elements of anniversary communication used in Czech Railways trains Někdy zajdu do nízkoprahového

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V Organization for Aid to Refugees Vážení čtenáři, rok 2004 byl pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velmi zajímavým a na události bohatým rokem,

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace.

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace. Občanské sdružení ROSA oslavilo v roce 2008 patnáct let své činnosti ROSA završila v červenci 2008 patnáct let pomoci ženám - obětem domácího násilí. ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, v roce

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více