Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r. 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r. 2015"

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r položka stručný komentář příjmy_ výdaje investice 1111 Daň z příjmů fyzických osob příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , Daň z příjmů ze samostatné činnosti příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , Daň z příjmů z kapitálových výnosů příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , Daň z příjmů právnických osob příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , DPH příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , Poplatek za komunální odpad příjmy jde o částku, která se vybere od poplatníků občanů dle Obecně závazné vyhlášky , Poplatek ze psů příjmy tento poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky a je příjmem obce , Poplatek z veřejného prostranství příjmy příjem za stánky a atrakce o pouti a stánkový prodej během roku , Odvod z výtěžku loterií příjmy celostátní přepočet za hrací automaty , Správní poplatky příjmy výběr poplatků ze zákona, matrika, ověřování, CUZK, registry ,- 1

2 1511 Daň z nemovitostí příjmy vychází ze skutečnosti předešlého, mírné navýšení zemědělských pozemků , Splátky půjček příjmy splácení poskytnuté neúročné půjčky 6 000, Investiční transfer ze státního fondu příjmy doplatek dotace na zateplení ÚML 9 079, Investiční transfer ze státního rozpočtu příjmy doplatek dotace na zateplení ÚML , Dotace na státní správu příjmy státní dotace na výkon státní správy podle počtu občanů , Les příjmy plánovaná mýtní těžba m ,- výdaje navrženy výdaje na těžbu, obnovu a ošetření lesa , Silnice a mosty výdaje v této položce je navrhována částka pouze na běžnou údržbu opravy děr, výsprava, osekání krajů, pluhování, posyp , Chodníky a ostatní plochy výdaje investice zřízení dvou sjezdů na pozemky v lokalitě Větrov Smolíkovi a Palounek a Ondráková , Dopravní obslužnost výdaje zde jde o částku, kterou každoročně přispíváme LK na zajištění dopravní obslužnosti , Pitná voda výdaje výměna hydrantů, šoupat, práce s tím spojená ,- energie 5 000,- celkem ,- investice vyřízení stavebního povolení na Vrt v Hliňáku odhad ,- 2

3 2321 Kanalizace a čistička výdaje běžné energie přečerpávačka Větrov 3 000,- investice 1 proplacení faktury Ing. Hudcovi ,- 2 realizace odkanalizování úřadu městyse Libštát přes komunikaci do stávající kanalizace na Beraňáku odhad ,- celkem , Mateřská škola výdaje viz. rozpočet ředitelky MŠ, příspěvek městyse Libštát ,- výdaje příspěvek na provoz voda, elektrická energie revize, údržba, pojištění budovy , Základní škola výdaje viz. rozpočet ředitelky ZŠ příspěvek městyse Libštát ,- výdaje oprava střechy sportovní haly dle rozpočtu ,- veřejnoprávní kontrola 8 000,- celkem , Kino příjmy nahodilý pronájem nájem pan Klobouček 400,- celkem 5 000,- výdaje spotřeba vody, plyn, elektřina, údržba a pojištění, vychází ze skutečnosti z předchozích let , Knihovna příjmy výdaje mzdy ,- materiál, licence programu ,- nákup nových regálů ,- celkem , Ostatní kultura - kulturní léto-kronika příjmy vstupné a dary ,- výdaje pořádání kulturních akcí, divadla, kronika, plat kronikáře a kulturního manažera , Rozhlas výdaje běžná údržba ,- 3

4 3349 Zpravodaj výdaje náklady na vydávání zpravodaje , Kulturní dům příjmy nájemné ubytovny, sálu a pohostinství ,- výdaje revize, pojištění, opravy a údržba , Společenské akce výdaje vítání občánků, upomínkové předměty k životním výročím občanů, společenské akce dětský den, karneval, besídka na DPS podle skutečnosti v roce 2014 a navýšení o vítání občánků ,- 34xx Příspěvky organizacím výdaje do výdajů bylo zařazeno podle podaných žádostí, zatím bez redukce , Koupaliště výdaje za elektrickou energii pro čerpání vody, opravy koupaliště, sekání koupaliště , Hřiště za objektem ÚML 3612 Bytové hospodářství příjmy za nájem a služby ,- výdaje pojištění, revize, běžná výměna dosloužilého zařízení, opravy, mzdy , Nebytové hospodářství, kiosek příjmy za pronájmy kiosek, anténa ve škole ,- výdaje údržba kiosku a oprava buňky , Veřejné osvětlení výdaje cena energie ,- běžná údržba ,- a materiál na nákup, či opravu osvětlení na Ptačáku ,- celkem ,- 4

5 3632 Hřbitovy příjmy poplatek za hrobové místo 2 500,- výdaje údržba, sekání 5 000,- oprava vstupní brány na hřbitov zjistit rozpočet na opravu 3635 Územní plánování výdaje investice doplatek za pořízení změny ÚP s ohledem na provedenou digitalizaci k.ú. Libštát dostaneme od zpracovatele změny ÚP cenový návrh na zapracování této digitalizace do právního stavu ÚP Libštát 3639 Obec - pronájmy, projekty, pozemky příjmy z pronájmu pozemků ,- výdaje zákonné pojištění, pojištění budov, nájemné, kolky, daně, běžný příspěvek na MR Pojizeří, správní poplatky ,- hydrogeologický posudek na vsakování odpadních vod Vyšehrad ,- investice nákup budovy ,- celkem , Místní hospodářství příjmy za zapůjčené stroje a za dopravu ,- výdaje mzdy a odvody technických pracovníků, voda, elektrická energie, PHM, údržba vozidel, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, telefony, nářadí a materiál na opravy, oprava střechy staré hasičárny dle rozpočtu ,- celkem , Komunální odpady příjmy výdaje činí poplatek za odvoz a uložení, pojištění vozidel, údržba kontejnerů, PHM podle skutečnosti r , Tříděné odpady příjmy za třídění odpadů od EKO-KOM ,- výdaje za tříděný odpad plastové lahve, sklo, papír, kovy a pronájem nádob podle skutečnosti v roce ,- 5

6 3745 Veřejná zeleň výdaje na mzdy, odvody, údržba, péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství náměstí, okolí DPS, škola, školka, hřiště ve hliňáku pohonné hmoty - podle skutečnosti r , Dům s pečovatelskou službou příjmy za nájemné a služby ,- výdaje provoz budovy, servis zařízení, údržba, revize zařízení, mzdy personálu údržbář, domovník, uklízečka spotřební materiál , Pečovatelská služba příjmy za služby v domácnostech v DPS ale i v obci ,- výdaje výdaje na služby mzdy vedoucí a pečovatelka PHM, materiál , Požární ochrana výdaje zde se jedná o zajištění prostředků požární ochrany obce pohonné hmoty, pracovní oděvy, hadice, školení a cestovné, povinné zdravotní prohlídky členů zásahového družstva, nákup vybavení vlastní podíl k dotaci , Zastupitelstvo obcí výdaje na mzdy, odvody, školení, pojištění, cestovné volených zastupitelů , Úřad městyse Libštát příjmy nájemné z pošty, kopírování ,- výdaje mzdy, odvody, cestovné, školení pracovníků ÚML a provozní výdaje jako voda, el. energie, pojištění, revize, údržba, kancelářský materiál, tiskoviny, poštovné, telefony, aktualizace software, nákup DHIM ,- výdaje investice stavba bezbariérového přístupu do budovy ÚML ,- zažádáno o dotaci na ,- vícenáklady na fasádu dle návrhu Ing. Kožnara cenová nabídka na prvky lepidlo atd ,- s DPH, slíbená sleva cca 25 % + oplechování říms a práce, tj. odhad max ,- dodělávky ,- a spoluúčast dotace ,64 celkem ,64 6

7 6310 Úroky a poplatky příjmy výnos z běžného účtu 3 000,- výdaje poplatky za vedení účtu , Finanční vypořádání příjmy navýšení dotace z LK na volby 683,- výdaje vratka části dotace z komunálních voleb 5 660, Ochrana obyvatelstva výdaje dohodnutá rezerva na případné povodně ,- Rozpočet tohoto účtu je navržen jako přebytkový. Je nutné nechat zpracovat cenové rozpočty, nabídky na záměry, které se rozhodne zastupitelstvo v tomto a nadcházejících letech realizovat. Zatím jsme si nestanovili pořadí jednotlivých priorit. I když víme o neodkladných věcech, které bude nutné letos realizovat, tak k nim nemáme jednotlivé cenové rozpočty a z tohoto důvodu nejsou do rozpočtu zahrnuty, předpokládané odhady jsme si netroufli do rozpočtu zakomponovat. přehled žádostí o dotace r Program obnovy venkova 2015 Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, Evropských projektů a rozvoje dotační titul DT 4 oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejných osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť Bezbariérový přístup do budovy ÚML, účast 50/50 % (dotace/vlastní), předpokládaná dotace vlastní podíl účastníka max ,- Kč ,-Kč ,-Kč 2. Dále se plánuje s podáním žádostí na dotace: - Fond požární ochrana Lbc kraje xxx xxx,- ochranné prostředky seznam podaných žádostí o příspěvek r Český rybářský svaz místní organizace Košťálov 5 000,- Český svaz včelařů o. s. ZO Libštát ,- TJ Jiskra Libštát ,- SDH Libštát 5 000,- FOKUS Semily ,- 7

8 Svaz tělesně postižených v ČR - organizace Libštát ,- DIAKONIE ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí 5 000,- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě x,- x,- TJ Jachting Libštát v žádosti neuvedli částku v roce 2014 obdrželi 4 000,- x,- ŠK Libštát ,- Myslivecké sdružení Kavkazko Libštát ,- ZO ČSOP Křižánky stanice Libštát x,- Svaz diabetiků ČR 1 000,- Centrum pro zdravotně postižené LK 1 500,- součet ,- V Libštátě dne 27. února 2015 Pavel Janata starosta městyse Libštát 8

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. Rozpočet na rok 2007 ve výši 61.054 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.276 tis. Kč, které budou použity

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Rozpočet MČ Praha Libuš se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný (zákon č. 250/2000

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více