Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: 00273350 za rok 2012"

Transkript

1 PARDUBICKY KRAJ Krajsky ufad Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: za rok 2012 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Prezkoumani probehio na mestskem tirade v Laznich Bohdanec, Masarykovo nam. 1, Lazne Bohdanec Pi^ezkoumani vykonali: - kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani: Vera Louzilova - kontrolofi: Yvona Lambertyova Ing. Jan Slavik pfibrane osoby: - Ing. Anezka Vojtechova, statutami auditor, opravneni KA CR c Ing. Jifi Komarek, statutami auditor, opravneni KA CR c Ing. Simona Paukovicova, asistentka auditora, evid. c. KA CR 3235/0 - Ing. Pfemysl Cziglan, asijistent auditora Zastupci mesta: Ing. Kvetoslava Jenickova - starostka Ing. Jifi Dolezai - vedouci HSO - Dana Vosahlova - hlavni ucetni Komenskeho n^mfeti 125,53211 Pardubice, Tel.: ,535, Mdoil

2 Predmetem prezkoumani hospodareni bylo v souladu s 2 zakona c. 420/2004 Sb.: - plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku, - fmancni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu, - naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku, - penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku a cizich zdroju, - hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dal imi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, vyuctovani a vypofadani fmancnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam, - nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku a s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek, - zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, - ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob, - zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku, - ucetnictvi vedene uzemnim celkem. Pfedmet pfezkoumani hospodafeni byl ovefen z hiediska: - dodrzovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejmena pfedpisy o fmancnim hospodafeni uzemnich celku, o hospodafeni sjejich majetkem, o ucetnictvi a o odmenovani, - souladu hospodafeni s financnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, - dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne fmancni vypomoci a podminek jejich pouziti, - vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. V souladu s 6 odst. 3 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb. bylo pfezkoumani hospodafeni uskutecneno vyberovym zpusobem die pfedmetu a obsahu pfezkoumani. Komenskeho nanfeb'125, Pardubice, Tef: , 535, MoM:

3 A. Prezkoumane pisemnosti pfi pfezkoumani hospodafeni mesta Lazne Bohdanec byly pfezkoumany nasleduj ici pisemnosti: Druh pisemnosti Popis pisemnosti Navrh rozpoctu Navrh rozpoctu na rok 2012 byl zvefejnen do take v elektronicke podobe Rozpoctova opatfem' 1/2012 ZM , 2/2012 ZM , 3/2012 ZM , 4/2012 ZM , 5/2012 ZM , 6/2012 ZM Rozpoctovy vyhled , Schvaleny rozpocet ZM ^.. Stanoveni zavaznych Stanoveni zavazneho ukazatele rozpoctu ZS Lazne Bohdanec ukazatelu zfizenym ze dne organizacim Stanoveni zava/neho ukazatele rozpoctu ZS a MS Lazne Bohdanec - nove zfizovana PO - ze dne zav. ukazatel rozpoctu dopisem ze dne Stanoveni zavazneho ukazatele rozpoctu MS Lazne Bohdanec zedne Stanoveni zavazneho ukazatele rozpoctu Sluzby mesta Lazne Bohdanec ze dne , , HV ZS Lazne Bohdanec za rok 2011 RM soucasti celorocniho hospodafeni HV MS Lazne Bohdanec za rok 2011 RM soucasti celorocniho hospodafeni HV Sluzby mesta Lazne Bohdanec za rok 2011 RM soucasti celorocniho hospodafeni Zaverecny ucet ZM , zvefejneno na lifedni desce od do take v elektronicke podobe Bankovni vypis Komercni banka a. s. k ucetnim dokladum c za mesic prosinec 2012 Komercni banka a. s. k ucetnim dokladum c za mesic listopad 2012 Bankovni vypis Komercni banka c.u /0100-9/2012 Bankovni vypis zustatky na bankovnich uctech beznych, beznem uctu fondu i na uverovych uctech k Dohoda o hmotne ze dne , , , , odpovednosti Evidence poplatku ze psu a TKO, pfedpis dokladem c a ze dne Faktura vydaje 9/2012, cislo dokladu vydaje 11/2012, cislo dokladu Inventumi soupis majetku a zavazku Plan inventur na rok 2012 ze dne Inventarizacni zprava za rok 2012 mesta Lazne Bohdanec ze dne Proskoleni inventarizacnich komisi ze dne ze dne Hlavni kniha faktur viz. pisemnosti Faktury Kniha doslych faktur Odmenovani clenu ZM ze dne , mzdove listy vybranych zastupitelu 1- Komenskeho namesti 125, Pardubice. Tel.: ,535, MoM:

4 zastupitelstva 12/2012 Pokladni doklad doklad cislo pfijmove a vydajove doklady Pokladni kniha (denik) obdobi 7-9/2012 a cislo dokladu , , Pfiioha rozvahy 09/2012, 12/2012 Rozvaha 09/2012, 12/2012 Ucetni doklad c , za mesic prosinec 2012 Ucetni doklad cislo pfedkontace 9/2012 Vykaz pro hodnoceni pindni 12/2011,09/2012, 12/2012 rozpoctu Vykaz zisku a ztraty 09/2012, 12/2012 Rozvaha zfizenych pfispevkovych organizaci 03/2012 ZS Lazne Bohdaned, Sluzby mesta Lazne Bohdanec 06/2012 M Lazne Bohdanec Vykaz zisku a ztraty zfizenych pfispevkovych 03/2012 ZS Lazne Bohdanec, Sluzby mesta Lazne Bohdanec 06/2012 MS Lazne Bohdanec organizaci Dohody o pracovni cinnosti dve dohody ze dne pro rok 2012 Dohody o provedeni prace zedne ,24.9., 1.10., 9.10., Pracovni smlouvy vcetne platovych vymeru Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim pracovni smlouvy ze dne , , , , , platove vymery ze dne , , , , neinvesticni ucelova dotace ze SR na vydaje spojene s volbou prezidenta CR s UZ ve vysi Kc, smiouva 0 poskytnuti dotace, faktury, bankovni vypisy, zauctovani, mzdova rekapitulace - neinvesticni ucelova dotace ze SR na voiby do krajskych zastupitelstev s UZ ve vysi Kc, smiouva o poskytnuti dotace, uprava rozpoctu v pfijmech a ve vydajich, vydajove pokladni doklady, faktury, bankovni vypisy, zauctovani, technicky prukaz ke sluzebnimu vozidlu, podklady pro mzdy, dohody o provedeni prace - neinvesticni dotace KrU ve vysi Kc na splatky liroku z uvem na rekonstmkci Masarykova namesti podleha vyuctovani ze strany ucetni jednotky az v roce neinvesticni dotace KrU ve vysi Kc na nakup dychacich pfistroju pro hasice, smiouva o poskytnuti dotace, faktura, bankovni vypis, zauctovani, dodrzeni procentniho podilu dotace a vlastnich zdroju Smlouvy najemni ze dne , , Smlouvy o dilo e. smlouvy ze dne Smlouvy o pfevodu majetku smiouva na prodej nemovitosti a pozemku ze dne (koupe, prodej, smena, pfevod) Smlouvy o pfevodu majetku zedne a (koupe, prodej, smena, pfevod) Smlouvy o vecnych Smlouvy o zfizeni vecneho bfemene ze dne , bfemenech 2012, , Smlouvy ostatni Nakup spoficich statnich dluhopisu - vypis z majetkoveho uctu Komenskeho nirifeb' 125, Pardubice, Tel.: ,535, MoW:

5 Smlouvy ostatni Dokumentace k vei'ejnym zakazkam Vnitfni pfedpis a smemice Vysledky kontrol zfizenych organizaci Zapisy z jednani rady vcetne usneseni Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni Danove pfiznani k dani z pfijmu pravnickych osob k - smiouva o zfizem' majetkoveho uctu ze dne , majetkovy licet zfizen dne ve vysi Kc ,00, zastupitelstvo mesta schvalilo nakup statnich dluhopisu dne Smiouva o upsani akcii pfi zvysovani zakladniho kapitalu nepenszitym vklady - Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. smiouva ze dne ZM dne Smiouva o vlozem' nepeneziteho vkladu do zakladniho kapitalu obchodni spolecnosti Vodovody a kanalizace, a.s. smiouva ze dne ZM dne Vefejna zakazka zadana formou zjednoduseneho podhmitniho fizeni podle 38 z.c. 137/2006 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platnem zneni. Akce Oprava krovu a stfesniho plaste na cp. 1 - Radnice v Laznich Bohdanec, vyzva k podani nabidky ze dne , doplnujici informace k zadavacim podminkam ze dne , dodatedna infoimace k zadavacim podminkam ze dne , zadavaci dokumentace, jmenovani clenu komise pro otevirani obalek a hodnotici komise ze dne , cestna prohlaseni clenu hodnotici komise o nepodjatosti, seznam pfijatych nabidek, rozhodnuti zadavatele o vylouceni ze zadavaciho fizeni ze dne , protokol o otevirani obalek, zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek, rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodnejsi nabidky ze dne zvefejnene na profilu dodavatele, smiouva o dilo uzavfena s vybranym uchazecem ze dne , uvefejneni uzavfene smlouvy o dilo s vybranym uchazecem ze dne , informace o uzavfeni smlouvy o dilo s vybranych uchazecem ostatnim uchazecum, cena uvedena v nabidce shodna s cenou uvedenou v SOD, kontrola faktur a dodrzeni ceny nebyla provedena z duvodu realizace akce az v roce 2013, schvaleni uzavfeni smlouvy se zhotovitelem radou mesta na 56. zasedani dne c. 1/ Doplnujici smemice k vedeni ucetnictvi (casove rozliseni, opravne polozky, podrozvaha),. 2/ Odpisovy plan, c. 1/ Obeh ucetnich dokladu vc. dodatku c. 1/2012 k vyplaceni cestovnich nahrad, Smemice o evidenci majetku a inventarizaci majetku a zavazku, c. 2/ Smemice k aplikaci realne hodnoty u majetku urceneho k prodeji, Smemice o tvorbe, vyhodnocovani a kontrole rozpoctu, Kontroini fad ZS Lazne Bohdanec MS Lazne Bohdanec Sluzby mssta Lazne Bohdanec RM , ZM , , , , , Danove pfiznani k dani z pnjmu pravnickych osob k Komenskeho namfeti 125, Pandubioe, Tel.: ,535, MoM:

6 Obecne zavazne vyhlasky o mistnich poplatcich Zapisy z financniho vyboru 2012 Zapisy z kontrolniho vyboru 2012 OZV c. 1/2011 ze psu, za lazetisky nebo rekreacni pobyt, za uzivani vefejneho prostranstvi, z ubytovaci kapacity, c. 2/2011 za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, pfepravy, tfideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu na uzemi mesta Zapisy z financniho vyboru 2012 Zapisy z kontrolniho vyboru 2012 S. Zjisteni ze zaverecneho pfezkoumani pfi pfezkoumam' hospodafeni mesta Lazne Bohdanec nebyly zjisteny chyby a nedostatky. C. Zaver I. Plneni opati^eni k odstraneni nedostatku zjistenych a) ph pi^ezkoumani hospodareni uzemniho celku za pfedchozi roky nebyly zjisteny chyby a nedostatky. b) pi^i dilcim pi^ezkoumani nebyly zjisteny chyby a nedostatky. IL Pfi pfezkoumani hospodafeni mesta Lazne Bohdanec za rok 2012 Nebyly ziisteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 sb.) III. Pfi pfezkoumani hospodafeni Mesta Lazne Bohdanec za rok 2012 Neuvadi se zjistena rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. IV. Pfi pfezkoumani hospodafeni mesta Lazne Bohdanec za rok 2012 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujici ukazatele: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 1,98 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 54,06 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 4,56 % Komenskeho namfem 125, Pardubioe, Tel.: , MoW:

7 V Laznich Bohdanec dne Podpisy kontroloru: \ I Vera Louzilova / Jmeno Ing. Jan Slavik Yvona Lambertyova kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani V kontrolovanem obdobi uzemni celek die prohlaseni statutamiho zastupce nehospodafil s majetkem statu, nerucil za zavazky jinych osob, neuzavfel zastavni smlouvu tykajici se nemoviteho majetku, smlouvu o liveru, nepofidil ani neprodal obligace. S obsahem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni mesta Lazne Bohdanec o poctu 8 stran byla seznamena ajeho stejnopis cislo 1 obdrzela Ing. Kvetoslava JeniCkova starostka Rozdelovnik: Stejnopis Pocet vytisku Pi^edano Pi^evzal 1 1 Lazne Bohdaned Ing. Kvetoslava Jenickova 2 1 Pardubicky kraj Vera Louzilova Komenskeho n^mfeti 125,53211 Parekibice. Tel,: ,535, Mobi:

8 Poznamky: V teto zpravs jsou zapracovany vysledky uvedene v zapisu o vysledku dilciho pfezkoumani hospodafeni i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani hospodafeni uzemniho celku. Zapis nevylucuje dalsi kontroini zjisteni jinych kontrolnicb organu. Vsechny zapujcene dokumenty byly uzemnimu celku vraceny. Tato zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni je zaroven navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni a konecnym znenim zpravy se stava v pripade, ze uzemni celek nevyuzije moznosti podat pisemne stanovisko die 6 odst. 3 pism. I zakona c. 420/2004 Sb. Stanovisko se dorucuje kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani. Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni a podat o torn pisemnou informaci pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu (Pardubicky kraj ), a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest Ihutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatfeni a v teto Ihute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat, Za nesplneni techto povinnosti Ize ulozit uzemnimu celku die ustanoveni 14 pism. f), g), h) zakona 420/2004 Sb., pofidkove pokuty az do vyse Kc v jednom pfipade. Komensk6ho n*tl6s« Pardubice, Tel.: , 535, rwtobil:

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PARDUBICKY KRAJ Krajsky urad Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 Prezkoumani se uskutecnilo

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: 121588/2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok 2013

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.J.: 322/KN/12 r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY Se sidlem: Karlovy Vary, Zavodnf 353/88,360 21 Karlovy Vary-Dvory, Ceska republika Zprava o vysledku prezkoumanl hospodareni obce Tatrovice

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Krajsky ufad Zlmskeho kraje Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna 230 75611 Vala ska Polanka datum 19.4.2013 povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více