KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz"

Transkript

1 KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: za rok 2011 Pfezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaklade pisemne zadosti obce v souladu s ustanovenim 42 odst. 1, zakona c. 128/2000 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu. Pfedmet pfezkoumani je urcen zakonem c. 420/2004 Sb.,o pfezkoumavani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Misto provedeni pfezkoumani: Zastupci za Obec: Obec Podhorni Ujezd a Vojice 141 Ing. Josef Chudoba - starosta - Marcela Novotna - ucetni Hofice Pfezkoumani zahrnovalo ovefeni provedene vyberovym zpusobem s pfihlednutim k vyznamnosti: - dodrzovani povinnosti ulozenych zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a dalsimi pravnimi pfedpisy upravujicimi fmancni hospodafeni USC, souladu hospodafeni s financnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne fmancni vypomoci a podminek jejichpouziti, - vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. Pfezkoumani vykonali: kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani: Ing. Roman Pavlicek vedouci oddeleni kontroly obci a analyz: Jaroslav Melis Pivovarsk nam tel.: / Hradec Kralov /

2 A. Pfezkoumane pisemnosti Pfi pfezkoumani hospodafeni - Obec Podhorni Ujezd a Vojice - byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Drub pisemnosti Pravidla rozpoctoveho provizoria Rozpoctova opatfeni Rozpoctovy vyhled Schvaleny rozpocet Zaverecny ucet Bankovni vypis Inventurni soupis majetku a zavazku Pokladni doklad Pokladni kniha (denik) Rozvaha Ucetni denik Ucetni doklad Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty Smlouvy a dalsf materialy k pfijatym ucelovym dotacim Pivovarski nam Hradec Kralovi Popis pisemnosti Pro obdobi do doby schvaleni rozpoctu na rok 2011 byla dne zastupitelstvem obce stanovena a schvalena pravidla rozpoctoveho provizoria ve smyslu 13 zakona o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu. Obec hospodafila podle schvaleneho rozpoctu ve smyslu 16 zakona o rozpoctovych pravidlech, jeho zmeny byly provadeny rozpoctovymi opatfenimi dne 24.3., 28.4., Obec ma sestaveny rozpoctovy vyhled do r V souladu s ustanovenim 11 zakona cis. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni byl navrh rozpoctu obce na rok 2011 zvefejnen pfed jeho projednanim a schvalenim v zastupitelstvu obce od do Navrh rozpoctu na rok 2011 byl projednan a schvalen zastupitelstvem obce dne ve vysi pfijmu ,- Kc a vydaju ,- Kc. Zaverecny ucet obce za rok 2010 byl schvalen zastupitelstvem obce dne vcetne zpravy o pfezkoumani hospodafeni obce "bez vyhrad". Zpracovany zaverecny ucet za rok 2010 byl vhodnym zpusobem zvefejnen od do Stavk Namatkove byly kontrolovany pokladni doklady za obdobi od do aprosinec2011. Pokladni doklady maji patficne nalezitosti, jsou dolozeny paragony a jsou shodne se zapisem v pokladni knize. Pfijmy v hotovosti probihaji pokladni evidenci. K30.9.a Namatkove byly kontrolovany ucetni doklady za obdobi od do a prosinec Doklady byly kontrolovany z hlediska nalezitosti ucetnich dokladu, casove a vecne souvislosti, zauctovani a zatfideni podle rozpoctove skladby a nebyly zjisteny nedostatky. K30.9. a K30.9.a Rozpocet obce byl v roce posilen o dotaci: - od SZIF na realizaci projektu "Rekonstrukce chodniku u tel.: / /

3 Smlouvy najemni Smlouvy o pfevodu majetku (koupe, prodej, smena, pfevod) silnice 1/35 v Podhornim Ujezde" v celkove vysi ,- Kc. Die pfedlozeneho protokolu o kontrole fyzicke realizace projektu c ze dne byly zjisteny drobne nedostatky ktere vsak nemely vliv na proplaceni dotace. Zastupitelstvo obce schvalilo: = dne pronajem sportovne rekreacniho arealu, zamer zvefejnen od do , sml. ze dne byla pf edlozena Zastupitelstvo obce schvalilo: = dne prodej podilu 154/160 pozemku p.c. 293/4 v k.u. Vojice za cenu 50,- Kc/1 m2, zamer zvefejnen od 8.4. do , sml. ze dne byla pfedlozena, - bezuplatny pfevod casti pozemku p.c. 259/3 a podil pozemku p.c. 259/1 v k.u. Vojice z majetku obce, zamer zvefejnen od 4.4. do , = dne prodej pozemku p.c. 259/6 v k.u. Vojice za cenu 50,- Kc/1 m2, - bezuplatny pfevod pozemku PK 283 v k.u. Vojice v podilu 148/160 do vlastnictvi obce, Smlouvy o vecnych bfemenech Dokumentace k vefejnym zakazkam = dne odkoupeni vlastnickych podilu pozemku ve vysi 4/160 za cenu 100,- Kc/1 m2, ZO schvalilo dne uzavfeni sml. o zfizeni VB se spol. CEZ Distribuce a.s. na ulozeni kabelu nizkeho napeti na pozemku p.c. 84/5 v k.u. Vojice, Obec v roce realizovala: - "Vybudovani kameroveho systemu ve sportovnim arealu", dne schvalilo ZO nabidku spolecnosti VSV Connect, spol. s.r.o. v castce ,- Kc vcetne DPH, - "Vymena oken v byte Fialovych v Podhornim Ujezde cp. 92, dne schvalilo ZO nabidku firmy PFT s.r.o. ve vysi ,- Kc, Vnitfni pfedpis a smernice Zapisy zjednani zastupitelstva vcetne usneseni Dale byla ukoncena a profinancovana akce "Rekonstrukce chodniku u silnice 1/35 v Podhornim Ujezde". Ze dne 22.2., 24.3., 28.4., 17.6., 6.9., , Pivovarsk nam Hradec Kralove tel.: / /

4 8. Zjistenize zaverecneho (jednorazoveho) pfezkoumani Pfi pfezkoumani hospodareni - Obec Podhorni Ujezd a Vojice nebyly zjisteny chyby a nedostatky. C. Plneni opatfeni Plneni opatfeni k odstraneni nedostatku zjistenych a) pfi pfezkoumani hospodareni uzemniho celku za pfedchozi roky nebyly zjisteny chyby a nedostatky. b) pfi dilcim pfezkoumani nebyly zjisteny chyby a nedostatky. D. Zaver I. Pfi prezkoumanim hospodareni - Obec Podhorni Ujezd a Vojice - za rok 2011 nebyly ziisteny chyby a nedostatky ($10 odst. 3 pism. a) zdkona c. 420/2004 sb.). II. Pfi pfezkoumanim hospodafeni - Obec Podhorni Ujezd a Vojice - za rok 2011 se neuvadi zadna rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. III. Pfi pfezkoumani hospodafeni - Obec Podhorni Ujezd a Vojice - za rok 2011 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujici ukazatele: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 2,82 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 2,25 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 6,29 % Pivovarske nam tel.: / Hradec Kralove /

5 Kralovehradecky kraj dne :19:00 Podpisy kontroloru: c Ing. Roman Pavlicek kontrolor povefeny f izenim pfezkoumani Krajsky urad Kralovehradeckdio kraje odborekonomicky Jaroslav Melis Vedouci oddeleni kontroly obci a analyz V kontrolovanem obdobi uzemni celek die prohlaseni statutarniho zastupce neprovozoval zadnou hospodafskou cinnost, nema zfizeny penezni fondy, nevlozil zadne penezite ci nepenezite vklady do pravnickych osob, zadne dotace ze sveho rozpoctu neposkytoval, nehospodafil s majetkem statu, nerucil za zavazky jinych osob, neuzavfel smennou, darovaci, zastavni smlouvu, smlouvu o sdruzem peneznich prostfedku a majetkovych hodnot. smlouvu o uveru ani nehospodafil sjinymi cizimi zdroji, nepofidil ani neprodal zadny financni majetek. S obsahem navrhu zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni - Obec Podhorni Ujezd a Vojice - o poctu 6 stran byl seznamen a jeho stejnopis cislo 1 obdrzel Ing. Josef Chudoba starosta Dne EEC PODHORNI UJEZD A VOJICE HOfclCE ico Rozdelovnik: Stejnopis 1 Pocet vytisku 1 Pfedano Podhorni Ujezd a Vojice Pfevzal Ing. Josef Chudoba ^ 77) rf / 1%#-0WU\. Roman Pavlicek 2 1 Kralovehradecky kraj o **^ Tato zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, pficemz konecnym znenim zpravy se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v 6 odst. 3 pism. 1) zakona c. 420/2004 Sb., kpodani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu Krajskeho ufadu Kralovehradeckeho kraje. Pivovarske nam Hradec Kralov tel.: / /

6 Tento navrh zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. Poznamka: Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni a podat o torn pisemnou informaci pfislusnem pfezkoumavajicimu organu (Kralovehradecky kraj, /, ), a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest Ihutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatfeni a v teto Ihute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti Ize ulozit uzemnimu celku die ustanoveni 14 pism. f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do vyse Kc v jednom pfipade. Pivovarsk^n^m tel.: Hradec Kralove /

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: 121588/2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok 2013

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.J.: 322/KN/12 r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY Se sidlem: Karlovy Vary, Zavodnf 353/88,360 21 Karlovy Vary-Dvory, Ceska republika Zprava o vysledku prezkoumanl hospodareni obce Tatrovice

Více

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PARDUBICKY KRAJ Krajsky urad Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 Prezkoumani se uskutecnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, IČ: 70957606 za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více