Krajsky urad Usteckeho kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajsky urad Usteckeho kraje"

Transkript

1 Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec Kamen, IC: za rok 2013 Zprava o vysledku prezkoumani hospodafeni byla vypracovana na zaklade Zapisu z dilciho prezkoumani hospodafeni a na zaklade vysledku konecneho prezkoumani hospodafeni. Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaklade 42 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich. Prezkoumani probehlo v obci Kamen se sidlem Kamen 40, Ludvikovice. Prezkoumani vykonaly: Ing. Dana Junkova - kontrolor povefeny fizenim prezkoumani Ing. Gabriela Silinkova - kontrolor Zastupci uzemniho samospravneho celku: - Stanislav Nacar - starosta obce Ludmila Hlucha - ucetni

2 Predmet pfezkoumani hospodafeni: Strana2(Celkem6) Pfedmetem pfezkoumani jsou udaje o rocnim hospodafeni uzemniho celku, tvofici soucast zaverecneho uctu podle 17 odst. 2 a 3 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a to v souladu se zakonem c. 420/2004 Sb., 2 odst. 1 pism.: a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku, b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu, c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku, d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na zaklade smlouvy mezi dvema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami, e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi, f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, g) vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam). Pfedmetem pfezkoumani dale je die 2 odst. 2) zakona c. 420/2004 Sb.: a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku, b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek, c) zadavani a uskutechovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organem dohledu podle zakona c. 137/2006, o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, f) zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob, g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku, h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem. Hlediska pfezkoumani hospodafeni: Pfedmet pfezkoumani podle ustanoveni 2 zakona c. 420/2004 Sb. se ovefuje z hlediska: a) dodrzovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejmena pfedpisy o financnim hospodafeni uzemnich celku, o hospodafeni s jejich majetkem, o ucetnictvi a o odmenovani, b) souladu hospodafeni s financnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, c) dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podminek jejich pouziti, d) vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich.

3 A. Prezkoumane pisemnosti Strana 3 (Celkem 6) I. Vyberovym zpusobem byly proverovany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Popis pisemnosti Navrh rozpoctu Zvefejneni navrhu rozpoctu na ufedni desce i v elektronicke podobe od do Rozpoctova opatfenf Rozpoctove opatfeni c. 1 bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne Rozpoctove opatfeni 6.2 bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne Rozpoctovy vyhled Rozpoctovy vyhled zpracovan na roky Schvcileny rozpocet Rozpocet obce byl schvalen zastupitelstvem obce dne jako vyrovnany. Zaverecny ucet Zaverecny ucet projednan zastupitelstvem obce dne se souhlasem s celorocnim hospodafenim bez vyhrad, navrh zaverecneho uctu byl zvefejnen vyvesenim na ufedni desce od do a v elektronicke podobe od do Bankovni vypis Ovefeni navaznosti zustatku bankovnich uctu ze dne a k na zustatek SO "Zakladni bezny ucet" v rozvaze. Dohoda o hmotne Dohoda o hmotne odpovednosti uzavfena s ucetni obce dne odpovednosti Faktura Faktury dosle vyberovym zpusobem za mesic duben, kveten, cerven a prosinec Faktury odeslane vyberovym zpusobem za rok Hlavni kniha Hlavni kniha - analyticka pfedvaha cerven a prosinec Inventurni soupis Inventurni soupisy majetku a zavazku k , plan inventur ze majetku a zavazku dne , zaverecna zprava ze dne Kniha doslych faktur Kniha doslych faktur k a k Kniha odeslanych Kniha odeslanych faktur k a k faktur Odmehovani clenu Zapis z jednani zastupitelstva obce ze dne 8.' , na kterem byla zastupitelstva stanovena vyse odmen zastupitelu obce. Kontrola stanoveni vyse odmen zastupitelu a zpusob jejiho vyplaceni na zaklade mzdovych listu za rok Pokladnf doklad Pokladni doklady vyberovym zpusobem za kveten, cerven a prosinec Pokladni kniha (denik) Ovefeni navaznosti zustatku pokladni hotovosti uvedeneho v pokladni knize se SU "Pokladna" v rozvaze a s polozkou "Poskytovane zalohy vlastnl pokladne" rozpoctove skladby k datu a k Pfiloha rozvahy Pfiloha rozvahy k a k Rozvaha Rozvaha obce k a k Ucetni doklad Ucetni doklady vyberovym zpusobem za mesic duben, kveten, cerven a prosinec Uctovy rozvrh Uctovy rozvrh platny pro rok Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty Vykaz zisku a ztraty k a k Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu FIN 2-12 M k a k

4 Strana 4 (Celkem 6) Smlouvy a dalsf materialy k prijatym ucelovym dotacfm Smlouvy najemni Smlouvy o vecnych bfemenech Vnitfni pfedpis a smernice Zapisy zjednani zastupitelstva vcetne usnesenf Avlzo o pfevodu financnich prostfedku na volbu prezidenta republiky ze dne , UZ Vyuctovani dotace na volby PS PCR ze dne , UZ Dohoda o vytvofenf pracovnlch pnlezitosti v ramci VPP ze , UZ Postup zvefejneni a odsouhlaseni pronajmu pozemku ovefen o p. p. c 1370/12 a 1370/13. Dohoda o docasnem uzivani pozemku ze dne Smlouva o zfizeni vecneho bfemene na parcele p. p. c. 1573/2 ze dne Vnitfni organizacnf smernice platne pro rok 2013 vyberovym zpusobem. Zapisy z jednanl ZO ze dne , , , , II. Zastupce USC Kamen prohlasuje, ze: obec nema zastaveny majetek, obec neuskutecnila zadne akce, podlehajici zadavacimu fizeni die zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, obec neprovozuje hospodafskou cinnost, obec neni zfizovatelem pfispevkove organizace, obec nehospodafi s majetkem statu. B. Zjisteni z konecneho dilciho pfezkoumani Pfi pfezkoumanf hospodareni USC Kamen nebyly zjisteny chyby a nedostatky. C. Plneni opatreni k odstraneni nedostatku a) zjistenych v minulych letech nebyly zjisteny chyby a nedostatky b) zjistenych pfi dilcim pfezkoumani za rok 2013 nebyly zjisteny chyby a nedostatky. D. Zaver I. Pfi pfezkoumani hospodafeni USC Kamen za rok 2013 nebyly zjisteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.)

5 II. Pri prezkoumani hospodareni USC Kamen za rok 2013 Strana 5 (Celkem 6) nebyla zjistena rizika die 10 odst 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. III. Pri prezkoumani hospodareni USC Kamen za rok 2013 byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb. nasledujici podily a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,00 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 2,49 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku 0,00 % uzemniho celku Kamen dne Podpisy kontroloru: Ing. Dana Junkova kontrolor povefeny fizenim prezkoumani Ing. Gabriela Silinkova kontrolor S obsahem zpravy o vysledku prezkoumani hospodareni USC Kamen o poctu 6 stran byl seznamen a jeho stejnopis cislo 1 obdrzel Dne: >tanislav Naca starosta obce Rozdelovn k: Stejnopis Pocet vytisku Pfedano Pfevzal 1 1 Obec Kamen Stanislav Nacar

6 Strana 6 (Celkem 6) KU UK 2 1 oddeleni PHO Ing. Dana Junkova Poznamka: Tato zprava o vysledku pfezkoumani je soucasne i navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni a obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. Konecnym znenim zpravy se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v 6 odst. 3 pism. I) zakona c. 420/2004 Sb., k moznosti podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu Krajskeho ufadu Usteckeho kraje. Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni a podat o torn pisemnou informaci pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu (Krajsky ufad Usteckeho kraje, odbor kontroly, Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem), a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen vinformacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest Ihutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatfeni a v teto Ihute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti Ize ulozit uzemnimu celku die ustanoveni 14 pism. f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb. pofadkovou pokutu az do vyse Kc.

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PARDUBICKY KRAJ Krajsky urad Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 Prezkoumani se uskutecnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: 121588/2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok 2013

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.J.: 322/KN/12 r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY Se sidlem: Karlovy Vary, Zavodnf 353/88,360 21 Karlovy Vary-Dvory, Ceska republika Zprava o vysledku prezkoumanl hospodareni obce Tatrovice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni

Více

Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Krajsky ufad Zlmskeho kraje Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna 230 75611 Vala ska Polanka datum 19.4.2013 povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více