Základní kompetence projektového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kompetence projektového řízení"

Transkript

1 Základní kompetence projektového řízení Stručný úvod do problematiky současného projektové řízení Branislav LACKO Certifikovaný projektový manager IPMA

2 Projektové řízení Představuje řízení procesu změny PROJEKT Výchozí Cílový stav stav

3 PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení, prováděny pro dosažení cíle, vyhovující specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích (ISO )

4 Atributy projektu Jedinečnost + acykličnost Vymezenost (termín, náklady, zdroje) Projektový tým Nadprůměrná rizika Složitost a komplexnost

5 Produkt projektu To, co je definováno v cílech projektu a má být předáno zákazníkovi

6 Projekty lze různě členit: Ve vztahu k produktu (IT, výstavbové, ) Ve vztahu k vlastníkovi (externí, interní) Ve vztahu k financování (jednoduché financování, sdružené financování) Ve vztahu k počtu činností (velké, střední) atd.

7 Vnitrofiremní projekt Převážná část činností probíhá ve firmě Řízení projektu převážně zajišťuje vlastní firma Výsledek projektu je orientován na potřeby firmy Platí převážně vnitrofiremní směrnice

8 Co je ve Vaší instituci projekt? Případně jaký?

9 Projektové řízení - filosofie řízení procesu změn Řízení projektů - jak plánovat a operativně řídit projekt (součást projektového řízení) Řízení podle projektů - filosofie projektového řízení se stává převažující v celé firmě a podřizuje se jí vše, včetně organizační struktury

10 Multiprojekt - soubor několika projektů, které sdílejí stejné zdroje Projekt A Projekt B Projekt C

11 Zavádění projektového řízení Zavádět projektové řízení jako projekt Systematicky a promyšleně v celé firmě Vytvořit vhodné podmínky Zpracovat firemní směrnici Vyškolit pracovníky a vedoucí projektových týmů Realizovat pilotní projekt

12 Principy projektového řízení Systémový přístup Systematický, metodický postup Princip přiměřenosti prostředků Interdisciplinární týmová práce Využití počítačové podpory Aplikace zásady vysoké jakosti (TQM)

13 Metody v projektovém řízení (jejich používání se dnes považuje za znak profesionality) Základní (vyžadují se běžně v projektech - představují běžný standard) Doplňkové (používají se ve zvláštních případech, kdy pomáhají řešit nestandardní problémy) Obecné (využívané i v jiných oblastech) Speciální (aplikují se ve specifických případech)

14 Základní metody Metoda logického rámce (LFM) Metody síťové analýzy (CPM, PERT, CC) Ganttovy diagramy Metody hodnocení stavu projektu (SSD, EVA- C/SCSC, milníková metoda) Metody analýzy rizik (RIPRAN, FRAP) Metody ekonomického hodnocení projektu (CBA, NPV)

15 Doplňkové metody Analýza cílů SWOT analýza CSF analýza Hodnotová analýza Postimplenetační analýza Metoda DELPHI Metody statistické analýzy

16 Obecné metody Brainstorming Technika Ischikavových diagramů Paretova analýza Modelování a simulace Benchmarking Vícekriteriální rozhodovací analýza

17 Co může projektové řízení Snížení rizika neúspěchu Snížení nákladů Zkrácení termínů Optimalizaci vynaložené námahy Další příležitosti Lepší dorozumění se západními firmami přinést?

18 Cílem projektového řízení je ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

19 Mezinárodní podpora PM International Project Managment Association nebo Project Management Institute (USA)

20 Jaká je situace s projektovým řízením u Vás?

21 Je projektové řízení zavedeno nebo ne? Funguje projektové řízení? Je projektové řízení pro Vás přínosem? Jaké vidíte problémy? V čem si myslíte, že jsou jejich příčiny? Co by se mělo podniknout pro zlepšení situace?

22 Přehled dalších základních pojmů

23 Strategie projektu musí od samého počátku odrážet všechny vnější aspekty, které ovlivňují realizovatelnost cíle projektu!

24 Závazná Jednoznačná Hodnotitelná Včas stanovená Strategie projektu musí být Odvozujeme z ní předmět a obsah projektu

25 Kritéria úspěšnosti projektu jsou měřítkem pro posouzení úspěchu resp. neúspěchu projektu (zejména pro jeho závěrečné vyhodnocení)

26 Životní cyklus a fáze projektu (skupiny fází) Předprojektové fáze (Strategické úvahy) Projektové fáze (Iniciace, Návrh, Realizace, Ukončení) Poprojektové fáze (Rozbor pro poučení ) Fáze členíme na etapy Etapy na činnosti

27 Rozeznáváme - Životní cyklus projektu (hledisko sekvence etap, kterými prochází projekt od koncepční fáze až po ukončení projektu - Životní cyklus předmětu projektu (sekvence etap produktu projektu -např.sw-formulace požadavků na SW, analýza, programování, testování, instalace, užívání - nebo postup při stavbě, která musí respektovat kroky podle stavebního zákona)

28 KONTEXT PROJEKTU (souvislosti s prostředím projektu) Okolí projektu (firma, region, místo) Vstupy a výstupy Zainteresované strany Souvislosti s realizací cílené změny Charakteristika doby, kdy projekt probíhá

29 MILNÍKY (Milestones) významné události v rámci projektu

30 Rozsah projektu Je potřeba stanovit, co vše bude projekt obsahovat Rozsah projektu nesmí být vytržen z kontextu Projekt nesmí být nesmyslně redukován Rozsah projekt se nesmí lavinovitě šířit

31 Co je to Occamm s razor? (Occamova břitva)

32 Předprojektová příprava projektu (Předprojektové fáze)

33 Neskákejte bezhlavě do neznámé vody!

34 Projekt je proces Cíl Současný stav

35 Studie příležitosti (Opportunity Study) Je to diskuse o výběru cíle! Co chceme dosáhnout? Jaképříležitosti chceme využít, ale také kterým hrozbám se chceme projektem bránit. Co nám to přinese? Máme na to peníze a lidi?

36 Důležité je uvědomit si Kdo půjde s námi? Kdo bude proti nám? Kdo nás k cíli povede? Koho se to dotkne? Kdo nad námi může držet ochranou ruku?

37 Používané metody SWOT analýza silné a slabé stránky SLEPT analýza hledisko Sociální, Legislativní, Ekonomické, Politické a Technické Porterova analýza tržního okolí Strom cílů Strom problémů Asociativní mapy Metoda logického rámce CSF analýza - nalezení kritických faktorů úspěchu

38 Trojimperativ - Magic Triangle Cíle (MAX) Čas (MIN) Náklady (MIN)

39 SMART(i) cíl S - Specifický a specifikovaný (Specific) M-Měřitelný (Measurable) A - Akceptovatelný (Acceptable) Realistický (Realistic) Testovatelný (Treackable) Integrovatelný (Intedrated) SMART (ang.) chytrý, bystrý

40 Měli bychom: Využít výhodné neopakovatelné příležitosti Odvrátit hrozby, které mohou přivodit katastrofické děje

41 Studie proveditelnosti Co víme o cestě, po které chceme dojít k cíli?

42 Studie proveditelnosti (FEASIBILITY STUDY) je standardní, běžně zpracovávaná studie v tržním prostředí, jejíž hlavním účelem je prokázat, že subjekt, který projekt hodlá realizovat, má jasnou představu o tom, jak projekt (investice) proběhne, jak bude výstup projektu dále provozován a že je projekt životaschopný. Zkoumá řadu finančních, tržních a provozních podmínek návrhu a realizace projektu. (J.Uchytil)

43 Jak postupujeme? Nalezneme možné cesty k cíli! U každé cesty odhadujeme čas, náklady, zdroje a rizika Stanovíme kritéria pro výběr nejvhodnější cesty Vybereme nejvhodnější Tu se snažíme více konkretizovat

44 Důležité je vyhodnotit různé možné cesty, jak dosáhnou cíl projektu!

45 Pak se zaměříme na podrobnější propracování vybrané cesty! Zpřesněný odhad času, nákladů a zdrojů

46 Poznámky: V řadě případů má FS stanovenu osnovu a požadované přílohy (Strukturální fondy EU, UNIDO, apod.) Nejlepší návody pro FS jsou na stránkách WWW. UNIDO. ORG viz odrážku Publications MMR vydalo příručku FS

47 Investiční studie Zdůrazňuje hledisko finanční Často se tato studie vyžaduje jako součást studie proveditelnosti

48 V tržním prostředí mají peníze velký význam!

49 V řadě případů je vhodné (nutné) poradit se s ekonomickými odborníky (poradci) Správné výpočty ukazatelů vyžadují často specializované ekonomické znalosti a problematicky získatelné údaje Řada poradenských firem nabízí např. zpracování CBA

50 Poznámky: Často z časových důvodů studie nahrazujeme předprojektovými úvahami. V podnikové praxi si musíme uvědomit vztah mezi pojmy Studie příležitost poptávka, akvizice Studie proveditelnosti - nabídka

51 Předprojektové fáze musí vyřešit všechny strategické otázky!

52 Metoda logického rámce Logical Framework Method Project Logical Matrix

53 Metoda logického rámce (Logical Framework Method) Používá se ve fázi inicializace projektu (Možno ji také použít v předprojektových fázích) Vyvinula ji firma Team Technologies Je mezinárodně uznávána (UNIDO, Světová rozvojová banka, projekty programů EU) Lze ji použít pro široké spektrum projektů

54 Principy metody Jakost návrhu základních parametrů projektu závisí na logických vazbách Když neumíme změřit výsledek našeho snažení, obtížně směřujeme k cíli a těžko můžeme určit, zda jsme cíl dosáhli Systémový přístup je nutný, máme-li postihnout potřebné souvislosti

55 Logický rámec (4x4) PP OOU ZO P&R Cíle Účel Konkrétní výstupy Klíčové činnosti

56 Sloupec POPIS PROJEKTU CÍLE popisují zaměření projektu a odpovídají na otázku CO chceme dosáhnout ÚČEL deklaruje příčinu provádění projektu a odpovídá na otázku PROČ chceme výše uvedené cíle dosáhnout KONKRÉTNÍ VÝSTUPY projektu blíže specifikují JAK chceme cíle dosáhnout KLÍČOVÉ ČINNOSTI jsou ty, které rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci konkrétních výstupů

57 Sloupec OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ UKAZATELE Uvádí ukazatele, které prokazují, že účelu, cílů, konkrétních výstupů a klíčových činností bylo dosaženo Ukazatelů má být více než jeden Zásadně měřitelné ukazatele Nedovedeme-li OOU stanovit, pozměňme příslušnou formulaci cíle, účelu a pod.

58 Sloupec ZPUSOB OVĚŘENÍ Jak bude OOU zjištěn (včetně definovaného postupu pro ověření, když se jedná o složitější případ) Kdo ho zjistí Jaké náklady a čas ověření vyžaduje Kdy bude OOU ověřen Jakým způsobem bude dokumentován

59 Sloupec PŘEDPOKLADY A RIZIKA Uvádějí se výslovně předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizaci projektu Uvádějí se významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu

60 Okolí projektu VIZE Úroveň programů zajišťujících uskutečnění vize firmy Následníci Souběh Předchůdci

61 Vše podléhá změnám! Nejen Vaše zdraví! Ale i cíl a cesta k němu! Testujte, zda okolnosti nevyžadují změnit cíl projektu! Testujte, zda okolnosti nevyžadují změnit cestu k cíli Testujte, zda okolnosti nezměnily zdroje

62 Pro podporu návrhu využijte počítačové podpory např. od firmy Team Technologies (WWW. TEAM. CZ)

63 Inicializace projektu

64 Zahájení (start) projektu (iniciační fáze) Konkretizace cílů Analýza SWOT Systémové plánování Vytvoření týmu Organizační záležitosti Nastavení komunikace Přidělení základních zdrojů atd.

65 Dokument o zahájení projektu Název projektu Cíle a poslání projektu Plánovaný termín Plánovaný rozpočet Přidělené zdroje Projektový tým Pravomoci a další důležitosti (milníky)

66 Podrobné plánování projektu aneb Navrhování podrobného plánu projektu

67 Pojem NÁVRH Obecně návrh jako určitý krok a dokument Označení činnosti - správně by pak měl být použit termín navrhování My si jej vymezíme úžeji v rámci životních fází projektu

68 Soubor činností, kterými zajišťujeme zpracování návrhu podrobného plánu projektu

69 Na jaké otázky hledáme odpovědi? INICIALIZACE - CO? PROČ? KOMU? DO KDY? ZA KOLIK? PODROBNÝ NÁVRH - JAK? detailních otázek V řadě

70 Projektové fáze Fáze inicializace projektu Fáze návrhu projektu Fáze implementace činností projektu Fáze ukončení projektu

71 Detailní členění fáze návrhu projektu Fáze analýzy projektu Fáze syntézy projektu Fáze optimalizace projektu Fáze kontraktace a kompletace projektu

72 ANALÝZA Identifikovat potřebné činnosti Ohodnotit tyto činnosti Strukturovat činnosti (WBS,OBS) Zkontrolovat činnosti na úplnost, nadbytečnost a jakostní ohodnocení

73 SYNTÉZA Sestavit řetězce činností Vypočítat kritickou cestu Vypočítat rozložení nákladů v čase Vypočítat potřeby zdrojů v čase Zkontrolovat potřebné technologické návaznosti a splnění zadaných podmínek pro činnosti

74 OPTIMALIZACE Optimalizovat vztah CÍLE-ČAS-NÁKLADY Odstranění případných rozporů vzhledem k zadání při inicializaci Kontrola, zda výslední řešení je optimální podle zadaných kritérií

75 Základní používané metody Metody CPM a PERT jako základní, standardně používané metody Tyto metody začnou být nahrazovány v mnoha případech metodou Kritického řetězce

76 Metoda Ganttových diagramů Vznikla v průběhu I.světové války v USA, když bylo potřeba zlepšit plánování v loděnicích pro podporu US NAVY Princip je v grafickém znázornění souběžného průběhu činností Má mnohostranné užití při tvorbě rozličných plánů a kontrolních nástrojů

77 Kdy vystačíme s jednoduchým seznamem koncových termínů? Kdy už nevystačíme? Úkol V. Úkol VI. Úkol 3 5. VIII. Úkol XII

78 Nevystačíme když: úkolů budou desítky bude potřeba sledovat i začátky, které nebudou souhlasit s koncem předchozí činnosti chceme mít přehled jak se činnosti překrývají budeme chtít mít pohled na usazení termínu do časové osy

79 Zkrátit dodávky výroby plavidel, které měly dopravit na různá bojiště americké vojáky, vedl k vytvoření nové metody plánování termínů

80 Návrh pana Gantta Č i n n o s t i Časová osa

81 Původní návrh lze různě doplňovat a zlepšovat barevným značením (plán - skutečnost) přidáním speciálních značek (milníky) přeměněním úseček na obdélníkové pruhy s možností vepisování různých údajů a informací apod.

82 Kdy nevystačíme s Ganttovými diagramy? Když potřebujeme znát výslovně možné návaznosti činností Když musíme mít přehled, které činnosti rozhodujícím způsobem ovlivňují délku projektu Když kromě hlediska času chceme přidat hledisko nákladů a zdrojů Když činností budou stovky a tisíce

83 Tyto požadavky přinesly závody ve zbrojení po II. světové válce Obava, že SSSR bude mít mezikontinentální raketu dříve než USA si vynutila novou techniku plánování pomocí síťových diagramů

84 Síťová analýza (Net Analysis) Je založena na teorii grafů Umožňuje provést časovou analýzu a zjistit kritickou cestu a časové rezervy Umožňuje provést nákladovou analýzu Umožňuje provést zdrojovou analýzu Lze ji použít pro plánování projektu i sledování plnění projektu při jeho implementaci

85 Rozeznáváme Hranově orientované síťové grafy (angl. ArrowDiagrammingMethod- ADM) Uzlově orientované síťové grafy (angl. Precedence Diagramming Method)

86 Hranově orientované grafy Hrany představují činnosti Uzly představují události

87 Uzlově orientované grafy Uzly představují činnosti Hrany představují označení posloupnosti činností A 2 B 23 D 4 E 3 C F G H 11 7

88 Rozlišujeme Deteministickou metodu CPM (Critical Path Method), kdy přiřazujeme jeden hodnotu odhadu pro každou činnost Stochastickou metodu PERT (Program Evaluation Review Technique), kdy přiřazujeme tři odhady (pesimistický, normální, optimistický) pro každou činnost

89 Plánování provádíme za prostřednictvím počítačové podpory. Nejrozšířenějším produktem je MS Project

90 Ganttův diagram (MS Project)

91 Histogram zdrojů (MS Project)

92 Postupy zkracování celkové délky projektu Absolutní zkracování délky činností Relativní zpracování překrýváním činností Překrývání dělených činností Změna technologie

93 Další plány: Plán komunikace Naplánování reportingu Plán zajišťování jakosti Plán realizace nákupu Podrobná analýza rizik Plán zajišťování změn Apod.

94 Kompletace Výběr subdodavatelů Smlouvy se subdodavateli Kompletní analýza rizik Kompletace dokumentace projektu Základní dokumentace Plán jakosti Plán komunikace případné další dílčí plány (alternativní krizové plány)

95 DOKUMENTACE Stručná Srozumitelná Přehledná Úplná Systematická Formalizovaná (struktura, obsah) Aktualizovaná (v řízeném režimu změn) Elektronická

96 Závěr Chybně navržený plán je zdrojem velkých potíží při implementaci projektu!!!! Této fázi se věnuje u nás málo času V našich podmínkách se provádí málo jakostně Velkým problémem jsou špatně prováděné odhady času, nákladů a zdrojů pro jednotlivé činnosti

97 Dva přístupy k průběhu projektu: Operativní: Copak plán projektu, ten se vždy nějak udělá. Největším problémem je realizace projektu! Plánovací: Nejtěžší je navrhnout dobrý plán projektu. Pak už se to jen udělá!

98

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Management. Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci

Management. Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci Management Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU. Projektová dekompozice

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU. Projektová dekompozice NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu METODY A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Tvoří jádro projektového managementu.

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management Osnova - Metody a techniky plánování projektu - Časové plány a jejich úrovně - Ganttův diagram a síťový graf - Strukturní plán, dokumentace staveb Ing. Jana Nováková Ústav stavební

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář A3RIP Řízení projektů 6. seminář 24. 10. 2012 Obsah 1. od iniciace k plánovaní 2. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) čas (Ganttův diagram, síťové diagramy) zdroje náklady rizika 3. bonusový

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu Projektové řízení (BI-PRR) Životní cyklus projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management 2009 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Svozilová, A.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN-80-247-1501-5 2. Němec, V.: Projektový management. Praha:

Více

Projekt znamená změnu. Jdete od výchozíhostavu k cíli po své jedinečné cestě. Svým. materiál).

Projekt znamená změnu. Jdete od výchozíhostavu k cíli po své jedinečné cestě. Svým. materiál). 1 Projekt znamená změnu. Jdete od výchozíhostavu k cíli po své jedinečné cestě. Svým způsobem. Každý může cestu volit odlišně. Na to potřebujete čas a zdroje (lidi, finance, materiál). 2 Cíl projektu kvanitfikujete(kolik

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

Regionální rozvoj a praxe

Regionální rozvoj a praxe Regionální rozvoj a praxe Základy projektového řízení Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 3.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Navazující magisterský studijní

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

EDURO Projektové vzdělávání I

EDURO Projektové vzdělávání I EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EDURO Projektové vzdělávání I PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Jitka Svatošová Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Úvod Úvod - co je

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Brainstorming není technika využitelná v žádné fázi přípravy projektu. Vyberte jednu z Identifikujte alespoň 3 rizika, která lze očekávat u

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Co je Logická rámcová matice? - definice dle NCB v.3.2 Dokument ve formě tabulky 4x4, který popisuje strategii. Obsahuje popis vlastního v souvislosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. Obsah Definice procesního řízení Výhody procesního řízení Klasifikace procesů podle důležitosti Popis kontextu procesů Základní

Více

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Projektové řízení Stručná charakteristika kurzu: Jedná

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 2 Tržní postavení produktu, management a síťová analýza. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 2 Tržní postavení produktu, management a síťová analýza. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 2 Tržní postavení produktu, management a síťová analýza LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Tržní postavení produktu LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku

Více

Návrh projektů a hodnocení projektu USV

Návrh projektů a hodnocení projektu USV Návrh projektů a hodnocení projektu USV Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. Ing. Miroslav Marada, MBA 1. Co je projekt, jeho logické uspořádání, rizika. 2. Co musí projekt (námět, návrh projektu, zpráva) obsahovat.

Více

4EK311 Operační výzkum. 6. Řízení projektů

4EK311 Operační výzkum. 6. Řízení projektů 4EK311 Operační výzkum 6. Řízení projektů 6. Řízení projektů Typická aplikace teorie grafů Projekt = soubor činností Příklady: Vývoj a uvedení nového výrobku Výstavba či rekonstrukce objektu Plán výrobního

Více

Druhy a formy projektového managementu, projektový cyklus a úvod do vybraných nástrojů projektového managementu

Druhy a formy projektového managementu, projektový cyklus a úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Druhy a formy projektového managementu, projektový cyklus a úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Druhy projektů Teoretická část Další možné členění projektů: Z pohledu základních rozlišovacích

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Analýza. Roman Danel 1. Metody analýzy

Analýza. Roman Danel 1. Metody analýzy Analýza Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části, je to metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem (dissolution) na jednodušší. Cílem analýzy je tedy identifikovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Projektové řízení 2. část. Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým

Projektové řízení 2. část. Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým Projektové řízení 2. část Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým Projektové etapy 3. VEDENÍ vedení projektového týmu k včasnému a

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

CW52 Modelování výrobních procesů PPT #01 Metody plánování a řízení stavebních procesů Ing. Václav Venkrbec

CW52 Modelování výrobních procesů PPT #01 Metody plánování a řízení stavebních procesů Ing. Václav Venkrbec CW52 Modelování výrobních procesů PPT #01 Metody plánování a řízení stavebních procesů Ing. Václav Venkrbec Základní metody plánování 1, Metoda postupná Základní metody plánování 1, Metoda postupná Nízké

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

Základy řízení projektů MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 2008

Základy řízení projektů MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 2008 Petr Smutný Ivan Hálek MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 2008 Obsah Autorský kolektiv: Ing. Petr Smutný, Ph.D. Doc. Ing. Ivan Hálek, Ph.D. Technická spolupráce Zuzana Zavadilová Vážení čtenáři, 13 i. Úvod do

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Charakteristické rysy projektů

Charakteristické rysy projektů Řízení projektů Charakteristické rysy projektů Cíl projektu Trojrozměrný cíl (věcné provedení, časový plán, rozpočtové náklady) = trojimperativ Jedinečnost Každý projekt je jedinečný Zdroje Realizace pomocí

Více

Časové plánování v projektu

Časové plánování v projektu Projektové řízení (BI-PRR) Časové plánování v projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

Logický rámec projektu

Logický rámec projektu Logický rámec projektu Logická rámcová matice (Logical Framework Matrix) - plánovací a pracovní nástroj identifikace a analýza problémů definování záměru a cílů stanovení konkrétních činností k řešení

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení (BI-PRR) Cíle projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS 2011/12,

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

Proč je nutné umět ve 21. století řídit projekty? Jiří Krátký

Proč je nutné umět ve 21. století řídit projekty? Jiří Krátký Proč je nutné umět ve 21. století řídit projekty? Jiří Krátký www.pmconsulting.cz 1 Proč jste dnes přišli a co byste se chtěli dozvědět? www.pmconsulting.cz 2 Struktura 1. Co mi dalo studium na FES a co

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vstupní a výstupní test modul D

Vstupní a výstupní test modul D Vstupní a výstupní test modul D 1) Jaký je význam prvního řádku logického rámce? a) Na prvním řádku je uveden hlavní cíl projektu, jakožto formulace výsledného stavu v okamžiku ukončení projektu b) Význam

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ /0.0/0.

ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ /0.0/0. ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 Konference Moderní veřejná správa Národní konference kvality ve

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

Řízení projektů. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT

Řízení projektů. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT Řízení projektů Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT 1 Úvod základní pojmy Projekt souhrn činností, které musí být všechny realizovány, aby byl projekt dokončen Činnost

Více

Časové rezervy. Celková rezerva činnosti

Časové rezervy. Celková rezerva činnosti Časové rezervy Celková rezerva činnosti CR Volná rezerva činnosti VR Nezávislá rezerva činnosti - NR Celková rezerva činnosti Maximální počet časových jednotek, které jsou k dispozici pro provedení činnosti,

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ Plán a odhady projeku Ing. Ondřej Macek 2013/14 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Příprava plánu projektu 3 Motivace k plánování Průběh projektu Bolest Dobré plánování Špatné

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Metody síťové analýzy

Metody síťové analýzy Metody síťové analýzy Řeší problematiku složitých systémů, zejména pak vazby mezi jejich jednotlivými prvky. Vychází z teorie grafů. Základní metody síťové analýzy: CPM (Critical Path Method) deterministický

Více

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3 Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií Skupina kritérií (max. počet bodů) Potřebnost (30) Účelnost (20) Efektivnost a hospodárnost (20) Proveditelnost (25) Název kritéria (max.

Více

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Ing. Štěpánka Cvejnová vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra

Více

Kapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5. Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11

Kapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5. Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11 OBSAH ÚVOD 1 ODDÍL A INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 3 Kapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5 Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11 2.1 Základní pojmy z logiky vztažené k internímu auditu 12 2.2 Postup

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd. SÍŤOVÁ ANALÝZA Semestrální práce z předmětu KMA/MAB

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd. SÍŤOVÁ ANALÝZA Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd SÍŤOVÁ ANALÝZA Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracovala: Kristýna Slabá kslaba@students.zcu.cz Obor: Matematické inženýrství Školní rok:

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

B7 Logický rámec projektu

B7 Logický rámec projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B7 Logický rámec projektu Toto téma obsahuje informace o metodě logického rámce projektu, která slouží

Více