Základní kompetence projektového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kompetence projektového řízení"

Transkript

1 Základní kompetence projektového řízení Stručný úvod do problematiky současného projektové řízení Branislav LACKO Certifikovaný projektový manager IPMA

2 Projektové řízení Představuje řízení procesu změny PROJEKT Výchozí Cílový stav stav

3 PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení, prováděny pro dosažení cíle, vyhovující specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích (ISO )

4 Atributy projektu Jedinečnost + acykličnost Vymezenost (termín, náklady, zdroje) Projektový tým Nadprůměrná rizika Složitost a komplexnost

5 Produkt projektu To, co je definováno v cílech projektu a má být předáno zákazníkovi

6 Projekty lze různě členit: Ve vztahu k produktu (IT, výstavbové, ) Ve vztahu k vlastníkovi (externí, interní) Ve vztahu k financování (jednoduché financování, sdružené financování) Ve vztahu k počtu činností (velké, střední) atd.

7 Vnitrofiremní projekt Převážná část činností probíhá ve firmě Řízení projektu převážně zajišťuje vlastní firma Výsledek projektu je orientován na potřeby firmy Platí převážně vnitrofiremní směrnice

8 Co je ve Vaší instituci projekt? Případně jaký?

9 Projektové řízení - filosofie řízení procesu změn Řízení projektů - jak plánovat a operativně řídit projekt (součást projektového řízení) Řízení podle projektů - filosofie projektového řízení se stává převažující v celé firmě a podřizuje se jí vše, včetně organizační struktury

10 Multiprojekt - soubor několika projektů, které sdílejí stejné zdroje Projekt A Projekt B Projekt C

11 Zavádění projektového řízení Zavádět projektové řízení jako projekt Systematicky a promyšleně v celé firmě Vytvořit vhodné podmínky Zpracovat firemní směrnici Vyškolit pracovníky a vedoucí projektových týmů Realizovat pilotní projekt

12 Principy projektového řízení Systémový přístup Systematický, metodický postup Princip přiměřenosti prostředků Interdisciplinární týmová práce Využití počítačové podpory Aplikace zásady vysoké jakosti (TQM)

13 Metody v projektovém řízení (jejich používání se dnes považuje za znak profesionality) Základní (vyžadují se běžně v projektech - představují běžný standard) Doplňkové (používají se ve zvláštních případech, kdy pomáhají řešit nestandardní problémy) Obecné (využívané i v jiných oblastech) Speciální (aplikují se ve specifických případech)

14 Základní metody Metoda logického rámce (LFM) Metody síťové analýzy (CPM, PERT, CC) Ganttovy diagramy Metody hodnocení stavu projektu (SSD, EVA- C/SCSC, milníková metoda) Metody analýzy rizik (RIPRAN, FRAP) Metody ekonomického hodnocení projektu (CBA, NPV)

15 Doplňkové metody Analýza cílů SWOT analýza CSF analýza Hodnotová analýza Postimplenetační analýza Metoda DELPHI Metody statistické analýzy

16 Obecné metody Brainstorming Technika Ischikavových diagramů Paretova analýza Modelování a simulace Benchmarking Vícekriteriální rozhodovací analýza

17 Co může projektové řízení Snížení rizika neúspěchu Snížení nákladů Zkrácení termínů Optimalizaci vynaložené námahy Další příležitosti Lepší dorozumění se západními firmami přinést?

18 Cílem projektového řízení je ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

19 Mezinárodní podpora PM International Project Managment Association nebo Project Management Institute (USA)

20 Jaká je situace s projektovým řízením u Vás?

21 Je projektové řízení zavedeno nebo ne? Funguje projektové řízení? Je projektové řízení pro Vás přínosem? Jaké vidíte problémy? V čem si myslíte, že jsou jejich příčiny? Co by se mělo podniknout pro zlepšení situace?

22 Přehled dalších základních pojmů

23 Strategie projektu musí od samého počátku odrážet všechny vnější aspekty, které ovlivňují realizovatelnost cíle projektu!

24 Závazná Jednoznačná Hodnotitelná Včas stanovená Strategie projektu musí být Odvozujeme z ní předmět a obsah projektu

25 Kritéria úspěšnosti projektu jsou měřítkem pro posouzení úspěchu resp. neúspěchu projektu (zejména pro jeho závěrečné vyhodnocení)

26 Životní cyklus a fáze projektu (skupiny fází) Předprojektové fáze (Strategické úvahy) Projektové fáze (Iniciace, Návrh, Realizace, Ukončení) Poprojektové fáze (Rozbor pro poučení ) Fáze členíme na etapy Etapy na činnosti

27 Rozeznáváme - Životní cyklus projektu (hledisko sekvence etap, kterými prochází projekt od koncepční fáze až po ukončení projektu - Životní cyklus předmětu projektu (sekvence etap produktu projektu -např.sw-formulace požadavků na SW, analýza, programování, testování, instalace, užívání - nebo postup při stavbě, která musí respektovat kroky podle stavebního zákona)

28 KONTEXT PROJEKTU (souvislosti s prostředím projektu) Okolí projektu (firma, region, místo) Vstupy a výstupy Zainteresované strany Souvislosti s realizací cílené změny Charakteristika doby, kdy projekt probíhá

29 MILNÍKY (Milestones) významné události v rámci projektu

30 Rozsah projektu Je potřeba stanovit, co vše bude projekt obsahovat Rozsah projektu nesmí být vytržen z kontextu Projekt nesmí být nesmyslně redukován Rozsah projekt se nesmí lavinovitě šířit

31 Co je to Occamm s razor? (Occamova břitva)

32 Předprojektová příprava projektu (Předprojektové fáze)

33 Neskákejte bezhlavě do neznámé vody!

34 Projekt je proces Cíl Současný stav

35 Studie příležitosti (Opportunity Study) Je to diskuse o výběru cíle! Co chceme dosáhnout? Jaképříležitosti chceme využít, ale také kterým hrozbám se chceme projektem bránit. Co nám to přinese? Máme na to peníze a lidi?

36 Důležité je uvědomit si Kdo půjde s námi? Kdo bude proti nám? Kdo nás k cíli povede? Koho se to dotkne? Kdo nad námi může držet ochranou ruku?

37 Používané metody SWOT analýza silné a slabé stránky SLEPT analýza hledisko Sociální, Legislativní, Ekonomické, Politické a Technické Porterova analýza tržního okolí Strom cílů Strom problémů Asociativní mapy Metoda logického rámce CSF analýza - nalezení kritických faktorů úspěchu

38 Trojimperativ - Magic Triangle Cíle (MAX) Čas (MIN) Náklady (MIN)

39 SMART(i) cíl S - Specifický a specifikovaný (Specific) M-Měřitelný (Measurable) A - Akceptovatelný (Acceptable) Realistický (Realistic) Testovatelný (Treackable) Integrovatelný (Intedrated) SMART (ang.) chytrý, bystrý

40 Měli bychom: Využít výhodné neopakovatelné příležitosti Odvrátit hrozby, které mohou přivodit katastrofické děje

41 Studie proveditelnosti Co víme o cestě, po které chceme dojít k cíli?

42 Studie proveditelnosti (FEASIBILITY STUDY) je standardní, běžně zpracovávaná studie v tržním prostředí, jejíž hlavním účelem je prokázat, že subjekt, který projekt hodlá realizovat, má jasnou představu o tom, jak projekt (investice) proběhne, jak bude výstup projektu dále provozován a že je projekt životaschopný. Zkoumá řadu finančních, tržních a provozních podmínek návrhu a realizace projektu. (J.Uchytil)

43 Jak postupujeme? Nalezneme možné cesty k cíli! U každé cesty odhadujeme čas, náklady, zdroje a rizika Stanovíme kritéria pro výběr nejvhodnější cesty Vybereme nejvhodnější Tu se snažíme více konkretizovat

44 Důležité je vyhodnotit různé možné cesty, jak dosáhnou cíl projektu!

45 Pak se zaměříme na podrobnější propracování vybrané cesty! Zpřesněný odhad času, nákladů a zdrojů

46 Poznámky: V řadě případů má FS stanovenu osnovu a požadované přílohy (Strukturální fondy EU, UNIDO, apod.) Nejlepší návody pro FS jsou na stránkách WWW. UNIDO. ORG viz odrážku Publications MMR vydalo příručku FS

47 Investiční studie Zdůrazňuje hledisko finanční Často se tato studie vyžaduje jako součást studie proveditelnosti

48 V tržním prostředí mají peníze velký význam!

49 V řadě případů je vhodné (nutné) poradit se s ekonomickými odborníky (poradci) Správné výpočty ukazatelů vyžadují často specializované ekonomické znalosti a problematicky získatelné údaje Řada poradenských firem nabízí např. zpracování CBA

50 Poznámky: Často z časových důvodů studie nahrazujeme předprojektovými úvahami. V podnikové praxi si musíme uvědomit vztah mezi pojmy Studie příležitost poptávka, akvizice Studie proveditelnosti - nabídka

51 Předprojektové fáze musí vyřešit všechny strategické otázky!

52 Metoda logického rámce Logical Framework Method Project Logical Matrix

53 Metoda logického rámce (Logical Framework Method) Používá se ve fázi inicializace projektu (Možno ji také použít v předprojektových fázích) Vyvinula ji firma Team Technologies Je mezinárodně uznávána (UNIDO, Světová rozvojová banka, projekty programů EU) Lze ji použít pro široké spektrum projektů

54 Principy metody Jakost návrhu základních parametrů projektu závisí na logických vazbách Když neumíme změřit výsledek našeho snažení, obtížně směřujeme k cíli a těžko můžeme určit, zda jsme cíl dosáhli Systémový přístup je nutný, máme-li postihnout potřebné souvislosti

55 Logický rámec (4x4) PP OOU ZO P&R Cíle Účel Konkrétní výstupy Klíčové činnosti

56 Sloupec POPIS PROJEKTU CÍLE popisují zaměření projektu a odpovídají na otázku CO chceme dosáhnout ÚČEL deklaruje příčinu provádění projektu a odpovídá na otázku PROČ chceme výše uvedené cíle dosáhnout KONKRÉTNÍ VÝSTUPY projektu blíže specifikují JAK chceme cíle dosáhnout KLÍČOVÉ ČINNOSTI jsou ty, které rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci konkrétních výstupů

57 Sloupec OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ UKAZATELE Uvádí ukazatele, které prokazují, že účelu, cílů, konkrétních výstupů a klíčových činností bylo dosaženo Ukazatelů má být více než jeden Zásadně měřitelné ukazatele Nedovedeme-li OOU stanovit, pozměňme příslušnou formulaci cíle, účelu a pod.

58 Sloupec ZPUSOB OVĚŘENÍ Jak bude OOU zjištěn (včetně definovaného postupu pro ověření, když se jedná o složitější případ) Kdo ho zjistí Jaké náklady a čas ověření vyžaduje Kdy bude OOU ověřen Jakým způsobem bude dokumentován

59 Sloupec PŘEDPOKLADY A RIZIKA Uvádějí se výslovně předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizaci projektu Uvádějí se významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu

60 Okolí projektu VIZE Úroveň programů zajišťujících uskutečnění vize firmy Následníci Souběh Předchůdci

61 Vše podléhá změnám! Nejen Vaše zdraví! Ale i cíl a cesta k němu! Testujte, zda okolnosti nevyžadují změnit cíl projektu! Testujte, zda okolnosti nevyžadují změnit cestu k cíli Testujte, zda okolnosti nezměnily zdroje

62 Pro podporu návrhu využijte počítačové podpory např. od firmy Team Technologies (WWW. TEAM. CZ)

63 Inicializace projektu

64 Zahájení (start) projektu (iniciační fáze) Konkretizace cílů Analýza SWOT Systémové plánování Vytvoření týmu Organizační záležitosti Nastavení komunikace Přidělení základních zdrojů atd.

65 Dokument o zahájení projektu Název projektu Cíle a poslání projektu Plánovaný termín Plánovaný rozpočet Přidělené zdroje Projektový tým Pravomoci a další důležitosti (milníky)

66 Podrobné plánování projektu aneb Navrhování podrobného plánu projektu

67 Pojem NÁVRH Obecně návrh jako určitý krok a dokument Označení činnosti - správně by pak měl být použit termín navrhování My si jej vymezíme úžeji v rámci životních fází projektu

68 Soubor činností, kterými zajišťujeme zpracování návrhu podrobného plánu projektu

69 Na jaké otázky hledáme odpovědi? INICIALIZACE - CO? PROČ? KOMU? DO KDY? ZA KOLIK? PODROBNÝ NÁVRH - JAK? detailních otázek V řadě

70 Projektové fáze Fáze inicializace projektu Fáze návrhu projektu Fáze implementace činností projektu Fáze ukončení projektu

71 Detailní členění fáze návrhu projektu Fáze analýzy projektu Fáze syntézy projektu Fáze optimalizace projektu Fáze kontraktace a kompletace projektu

72 ANALÝZA Identifikovat potřebné činnosti Ohodnotit tyto činnosti Strukturovat činnosti (WBS,OBS) Zkontrolovat činnosti na úplnost, nadbytečnost a jakostní ohodnocení

73 SYNTÉZA Sestavit řetězce činností Vypočítat kritickou cestu Vypočítat rozložení nákladů v čase Vypočítat potřeby zdrojů v čase Zkontrolovat potřebné technologické návaznosti a splnění zadaných podmínek pro činnosti

74 OPTIMALIZACE Optimalizovat vztah CÍLE-ČAS-NÁKLADY Odstranění případných rozporů vzhledem k zadání při inicializaci Kontrola, zda výslední řešení je optimální podle zadaných kritérií

75 Základní používané metody Metody CPM a PERT jako základní, standardně používané metody Tyto metody začnou být nahrazovány v mnoha případech metodou Kritického řetězce

76 Metoda Ganttových diagramů Vznikla v průběhu I.světové války v USA, když bylo potřeba zlepšit plánování v loděnicích pro podporu US NAVY Princip je v grafickém znázornění souběžného průběhu činností Má mnohostranné užití při tvorbě rozličných plánů a kontrolních nástrojů

77 Kdy vystačíme s jednoduchým seznamem koncových termínů? Kdy už nevystačíme? Úkol V. Úkol VI. Úkol 3 5. VIII. Úkol XII

78 Nevystačíme když: úkolů budou desítky bude potřeba sledovat i začátky, které nebudou souhlasit s koncem předchozí činnosti chceme mít přehled jak se činnosti překrývají budeme chtít mít pohled na usazení termínu do časové osy

79 Zkrátit dodávky výroby plavidel, které měly dopravit na různá bojiště americké vojáky, vedl k vytvoření nové metody plánování termínů

80 Návrh pana Gantta Č i n n o s t i Časová osa

81 Původní návrh lze různě doplňovat a zlepšovat barevným značením (plán - skutečnost) přidáním speciálních značek (milníky) přeměněním úseček na obdélníkové pruhy s možností vepisování různých údajů a informací apod.

82 Kdy nevystačíme s Ganttovými diagramy? Když potřebujeme znát výslovně možné návaznosti činností Když musíme mít přehled, které činnosti rozhodujícím způsobem ovlivňují délku projektu Když kromě hlediska času chceme přidat hledisko nákladů a zdrojů Když činností budou stovky a tisíce

83 Tyto požadavky přinesly závody ve zbrojení po II. světové válce Obava, že SSSR bude mít mezikontinentální raketu dříve než USA si vynutila novou techniku plánování pomocí síťových diagramů

84 Síťová analýza (Net Analysis) Je založena na teorii grafů Umožňuje provést časovou analýzu a zjistit kritickou cestu a časové rezervy Umožňuje provést nákladovou analýzu Umožňuje provést zdrojovou analýzu Lze ji použít pro plánování projektu i sledování plnění projektu při jeho implementaci

85 Rozeznáváme Hranově orientované síťové grafy (angl. ArrowDiagrammingMethod- ADM) Uzlově orientované síťové grafy (angl. Precedence Diagramming Method)

86 Hranově orientované grafy Hrany představují činnosti Uzly představují události

87 Uzlově orientované grafy Uzly představují činnosti Hrany představují označení posloupnosti činností A 2 B 23 D 4 E 3 C F G H 11 7

88 Rozlišujeme Deteministickou metodu CPM (Critical Path Method), kdy přiřazujeme jeden hodnotu odhadu pro každou činnost Stochastickou metodu PERT (Program Evaluation Review Technique), kdy přiřazujeme tři odhady (pesimistický, normální, optimistický) pro každou činnost

89 Plánování provádíme za prostřednictvím počítačové podpory. Nejrozšířenějším produktem je MS Project

90 Ganttův diagram (MS Project)

91 Histogram zdrojů (MS Project)

92 Postupy zkracování celkové délky projektu Absolutní zkracování délky činností Relativní zpracování překrýváním činností Překrývání dělených činností Změna technologie

93 Další plány: Plán komunikace Naplánování reportingu Plán zajišťování jakosti Plán realizace nákupu Podrobná analýza rizik Plán zajišťování změn Apod.

94 Kompletace Výběr subdodavatelů Smlouvy se subdodavateli Kompletní analýza rizik Kompletace dokumentace projektu Základní dokumentace Plán jakosti Plán komunikace případné další dílčí plány (alternativní krizové plány)

95 DOKUMENTACE Stručná Srozumitelná Přehledná Úplná Systematická Formalizovaná (struktura, obsah) Aktualizovaná (v řízeném režimu změn) Elektronická

96 Závěr Chybně navržený plán je zdrojem velkých potíží při implementaci projektu!!!! Této fázi se věnuje u nás málo času V našich podmínkách se provádí málo jakostně Velkým problémem jsou špatně prováděné odhady času, nákladů a zdrojů pro jednotlivé činnosti

97 Dva přístupy k průběhu projektu: Operativní: Copak plán projektu, ten se vždy nějak udělá. Největším problémem je realizace projektu! Plánovací: Nejtěžší je navrhnout dobrý plán projektu. Pak už se to jen udělá!

98

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management 2009 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Svozilová, A.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN-80-247-1501-5 2. Němec, V.: Projektový management. Praha:

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

Projektové řízení 2. část. Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým

Projektové řízení 2. část. Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým Projektové řízení 2. část Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým Projektové etapy 3. VEDENÍ vedení projektového týmu k včasnému a

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Brainstorming není technika využitelná v žádné fázi přípravy projektu. Vyberte jednu z Identifikujte alespoň 3 rizika, která lze očekávat u

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Vzdělávací program: Akademie projektového řízení. Vzdělávací subjekt: ACSA - Akademické centrum studentských aktivit

Vzdělávací program: Akademie projektového řízení. Vzdělávací subjekt: ACSA - Akademické centrum studentských aktivit Popis obsahu a struktury programu (Akreditace vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) Vzdělávací program: Akademie projektového řízení Vzdělávací subjekt: ACSA - Akademické centrum

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

Zásady moderního projektového řízení Doc. Ing.Branislav LACKO, CSc. Fakulta strojního inženýrství VUT Brno Co je PROJECT MA AGEME T? Projektové řízení (angl. termín Project Management) slouží k rozplánování

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

Projektové řízení. 1. část. http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book.

Projektové řízení. 1. část. http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book. Projektové řízení 1. část http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book.php http://www.amazon.com/project-management- Books/lm/R2JSEO2N6WOUEJ Definice

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Základy tvorby projektových plánů metodou CPM - projektové řízení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Plánování projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů

Plánování projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů Plánování projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. tomankov@fsv.cvut.cz rozhodnutí o inv. (územní řízení) smlouva o dílo (stav. povolení) předání a převzetí st. (uvedení

Více

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015 Projektové řízení základní pojmy Michal Beránek 17.1.2015 Obsah Základní pojmy, definice Řízení projektu Souvislost strategie a projektu Životní cykly projektu Procesy řízení projektu Důležité techniky

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Teorie versus realita při řízení projektů

Teorie versus realita při řízení projektů Teorie versus realita při řízení projektů Monika Pidrmanová 16.11.2011 NORMY PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments) = je univerzální metodologie založená na popisu procesu efektivního řízení projektu.

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor

ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor 1 ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Typy organizačních struktur projektu. v kontextu trvalé organizace. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně

Typy organizačních struktur projektu. v kontextu trvalé organizace. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Typy organizačních struktur projektu v kontextu trvalé organizace Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Organizační struktura projektu je vždycky dočasná má vyhraněně problémovou orientaci vždy

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Obecné metody systémové analýzy

Obecné metody systémové analýzy Obecné metody systémové analýzy Graf jako pojem matematické teorie grafů (nikoliv např. grafické znázornění průběhu funkce): určitý útvar (rovinný, prostorový), znázorňující vztahy (vazby, relace) mezi

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Seminární práce. Téma: Síťové diagramy, Ganttovy diagramy

Seminární práce. Téma: Síťové diagramy, Ganttovy diagramy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Seminární práce Téma: Síťové diagramy, Ganttovy diagramy Vypracovali: Šilhánek Jiří Homolka Tomáš BRNO 2005 OBSAH: 1. Hamronogramy... 1 2. Cyklogramy...

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Řízení projektů v praxi

Řízení projektů v praxi Řízení projektů v praxi Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA (IPMA CPM) SHINE Consulting s.r.o. haj@shine.cz Abstrakt V rámci tohoto přízpěvku se soustředím na zdánlivě samozřejmé věci, které by z manažerského

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

D7 Zahájení projektu

D7 Zahájení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D7 Zahájení projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu zahájení, inicializace projektu tak,

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Řízení projektů v praxi

Řízení projektů v praxi Řízení projektů v praxi Ing.Josef Hajkr, Ph.D.,MBA (IPMA CPM) haj@shine.cz 25.3.2008 (c) SHINE Consulting s.r.o. www.shine.cz 1 Bylo nebylo... Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium Časové plánov nování rozsáhlých a složitých staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STATIKA PROSTOROVÉ OMEZENÍ (MINIMÁLNÍ STAVENIŠTĚ V CENTRU MĚSTA) Rozsáhlá stavba just in time (

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika. G1 Řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika. G1 Řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G1 Řízení projektu Anotace tématu: V rámci tohoto tématu jsou nejprve probrány základní informace

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Státnice odborné č. 13

Státnice odborné č. 13 Státnice odborné č. 13 Proces plánování projektů, proces řízení realizace projektu, projektový tým. Nástroje pro řízení projektů. Rozvrhování a sledování projektu. Analýza rizik, rizikové komponenty, zmírnění,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Řízení projektů. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Řízení projektů. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Řízení projektů Ing. Michal Dorda, Ph.D. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Použitá literatura Tato prezentace byla vytvořena především s využitím následujících zdrojů: ŠIROKÝ, J. Aplikace počítačů v provozu vozidel.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více