MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ"

Transkript

1 MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

2 STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE.

3 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ MANAGEMENT JE PROCES PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, MOTIVOVÁNÍ A ŘÍZENÍ ZDROJŮ, PROCEDUR NEBO PROTOKOLŮ ZA ÚČELEM DOSAŢENÍ KONKRÉTNÍCH VYTYČENÝCH CÍLŮ. CÍLEM JE DOKONČIT V CO NEJKRATŠÍM ČASE PROJEKT, KTERÝ BUDE VYPRACOVÁN PROFESIONÁLNĚ A KVALITNĚ. MANAGEMENT PROJEKTU SE OD DALŠÍCH MANAGEMENTŮ LIŠÍ, JEHO POVAHA JE SPECIFICKÁ A VYŢADUJE ROZVOJ URČITÝCH SCHOPNOSTÍ A STRATEGIÍ.

4 VYMEZENÍ PROJEKTU Vstupy Vymezení výsledků projektu Nároky na projektové řízení Vyhodnocení Jde o příleţitost? Vyplatí se vynaloţení času, peněz? Jaká jsou rizika? Výstupy Specifikace konečných výsledků Specifikace omezení, předpokladů

5 VYMEZENÍ PROJEKTU ÚSILÍ DOČASNĚ NAMÍŘENÉ NA VÝROBU SPECIFICKÉHO PRODUKTU, VYTVOŘENÍ URČITÉ SLUŢBY NEBO KONKRÉTNÍHO VÝSLEDKU. ZAČÁTEK I KONEC JSOU V RÁMCI PROJEKTU JASNĚ DEFINOVÁNY. Projekt můţeme postavit jako protiváhu běţným byznys operacím, které jsou na rozdíl od projektu permanentní, opakující se funkční aktivity, jejichţ cílem je vyprodukovat sluţby nebo produkty. PROJEKT JE VĚTŠINOU LIMITOVÁN ČASEM NEBO NAPLNĚNÍM CÍLŮ PROJEKTU, JEHO DOVEDENÍM DO ZDÁRNÉHO KONCE.

6 ÚSPĚŠNOST ŘÍZENÍ PROJEKTU JE DÁNA OCENĚNÍM VÝSLEDKŮ PROJEKTU RŮZNÝMI ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI (PŘEDEVŠÍM ZADAVATELEM PROJEKTU) Za úspěšný projekt povaţujeme ten, který dosáhl poţadovaných cílů, tzn., splnil parametry ve třech dimenzích: Výsledky (tedy CO se mělo udělat) Čas (KDY se to mělo udělat) Zdroje (ZA KOLIK se to mělo udělat) KLÍČOVÝM CÍLEM MANAŢERA PROJEKTU JE DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU A VYHNOUT SE NEZDARU

7 ÚSPĚŠNOST ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAXE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ POUŢÍVÁ TZV. KRITÉRIA ÚSPĚCHU PROJEKTU MUSÍ BÝT SROZUMITELNÁ, JEDNOZNAČNÁ A MĚŘITELNÁ SOUBORY KRITÉRII: - KRITÉRIA VLASTNÍKŮ PROJEKTU ČI ZADÁVAJÍCÍ FIRMY - KRITÉRIA KONEČNÉHO PROVOZOVATELE V ČASE A NÁKLADECH - ZISKOVÁ KRITÉRIA FINANCUJÍCÍCH SUBJEKTŮ A DODAVATELŮ Příklad kritérií úspěšnosti: - Projekt je funkční - Jsou splněny poţadavky zákazníka - Výstupní produkt projektu je na trhu včas - Výstupní produkt je v plánované jakosti a ceně - Je dosahována předpokládaná návratnost vloţených prostředků - Je vliv na ţivotní prostředí v obecné normě Příklad kritérií neúspěšnosti: - Nedodrţení plánovaných termínů a překročení plánovaných nákladů - Nedosaţení plánované kvality výstupního produktu - Nepředpokládané vlivy na ţivotní prostředí - Nespokojený zákazník a zainteresované osoby - Produkt projektu nelze umístit na trhu

8 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU Vstupy Zadání projektu Smluvní vztahy Komentáře k zadání Plánovací proces Určení činností a vazeb Vymezení času Určení nákladů Výstupy Specifikace věcné náplně Harmonogramu rozpočtu

9 CO V PROJEKTU ŘÍDIT? PŘEDEVŠÍM SYSTÉM PROCESŮ - INTEGRACI (PLÁNOVÁNÍ, OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, VEDENÍ) - ZÁMĚR STRATEGII, CÍLE - ČAS - NÁKLADY - JAKOST PROJEKTU - LIDSKÉ ZDROJE - KOMUNIKACI V PROJEKTU - PROJEKTOVÁ RIZIKA - SMLUVNÍ VZTAHY Řízení projektu znamená definovat postup při řízení uvedených oblastí. V začátku projektu se zpracovává plán řízení projektu, který definuje jakým způsobem budou řešeny jednotlivé oblasti (např. prostřednictvím dílčích plánů).

10 ČASOVÉ SKLUZY CO V PROJEKTU VYHODNOCUJEME? PŘEČERPÁNÍ NEBO NEČERPÁNÍ PLÁNOVANÝCH NÁKLADŮ ODCHYLKY OD NÁVAZNOSTÍ V PŘEDPOKLÁDANÝCH ČINNOSTECH DŮVODY PROVÁDĚNÍ RŮZNÝCH ZMĚN PRÁCI PROJEKTOVÉHO TÝMU JAKO CELKU I JEHO JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A VEDOUCÍHO PROJEKTU, SPOLUPRÁCI SE ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI EFEKTIVITU A FUNKČNOST POUŢÍVANÝCH IT PROGRAMŮ KONFLIKTY, KRIZE A RŮZNÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚROVEŇ A STRUKTURU DOKUMENTACE SCHOPNOST A ČINNOST SUBDODAVATELŮ ATD.

11 SHRNUTÍ KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI JSOU MĚŘÍTKEM, PODLE KTERÉHO POSUZUJEME POMĚRNÝ ÚSPĚCH NEBO NEZDAR PROJEKTU PRO KAŢDÝ NOVÝ PROJEKT BY MĚLA BÝT STANOVENA SROZUMITELNÁ, JASNÁ A MĚŘITELNÁ KRITÉRIA ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU VYŢADUJE KOORDINAČNÍ A ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ PROJEKTOVÉHO CÍLE ŘÍZENÍ PROJEKTU SE NEOBEJDE BEZ SYSTÉMOVÉHO MYŠLENÍ PŘEDSTAVUJE SCHOPNOST NAJÍT POŘÁDEK A VZÁJEMNÉ VAZBY PROJEKT JE NUTNO PRŮBĚŢNĚ MONITOROVAT, VYHODNOCOVAT, VČETNĚ ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ PŘÍČIN ÚSPĚCHU ČI NEZDARU

12 STRANY ZAINTERESOVANÉ NA PROJEKTU- CHARAKTERISTIKA ZAINTERESOVANOU STRANOU V PROJEKTU JE OSOBA/ORGANIZACE, KTERÁ JE DO PROJEKTU AKTIVNĚ ZAPOJENA NEBO JEJÍŢ ZÁJMY MOHOU BÝT POZITIVNĚ/NEGATIVNĚ OVLIVNĚNY REALIZACÍ PROJEKTU, POPŘ. JEHO VÝSLEDKEM. ČASTO TAKÉ MŮŽE OVLIVNIT PRŮBĚH PROJEKTU ČI JEHO VÝSLEDKY ZAINTERESOVANÉ STRANY ČLENÍME PODLE ZASTÁVANÉ ROLE NAPŘ. ZADAVATEL PROJEKTU, SPONZOR PROJEKTU, ZÁKAZNÍK, INVESTOR, REALIZÁTOR. KAŢDÁ ZE ZAINTERESOVANÝCH STRAN MÁ VĚTŠINOU JINÉ OČEKÁVÁNÍ. VLASTNÍCI A INVESTOŘI OČEKÁVAJÍ ZISK A RŮST HODNOTY PODNIKU, ZÁKAZNÍCI NAOPAK OČEKÁVAJÍ KVALITNÍ SLUŢBY A PRODUKTY.

13 ŘÍZENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN VYŢADUJE OD MANAŢERA PROJEKTU ZNAČNOU DOVEDNOST PRIMÁRNÍ JE VYTIPOVÁNÍ TĚCH STRAN, S NIMIŢ JE NUTNO ÚZCE SPOLUPRACOVAT, DEFINOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH RIZIK POPŘ. JINÝCH BARIÉR PROCES ŘÍZENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN ZAHRNUJE JEJICH: IDENTIFIKACI, ANALÝZU, VYPRACOVÁNÍ MATICE VLIVU X ZÁJMU NA ÚSPĚCHU PROJEKTU, VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE A ZPŮSOBU ZAPOJENÍ, MONITOROVÁNÍ JEJICH SPOKOJENOSTI.

14 ANALÝZA, ZAČLENĚNÍ, POSTUP MATICE VLIV X ZÁJEM Postup pro jednotlivé strany MÍRA ZÁJMU Míra očekávání OSOBY KLÍČOVÍ HRÁČI Průběžně informovat Vést dialog DAV TVŮRCI Odpovídat na otázky Zajistit spokojenost MÍRA VLIVU Míra vlivu

15 PROJEKT, PROGRAM, PORTFOLIO HLAVNÍ ZÁLEŢITOSTI A ROZDÍLY

16 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU Logický rámec nástroj pro SMART projekt Vstupy nástroje, činnosti Výstupy poţadované výsledky, produkty, sluţby Cíl důvod, proč produkujeme výstupy

17 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU JE ZNÁZORNĚN TABULKOU Záměr Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Předpoklady, za jakých cíl přispěje a bude v souladu se záměrem Výstupy Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Předpoklady, za jakých výstupy skutečně povedou k cíli Klíčové činnosti Zdroje peníze, lidi, materiál, prostory. Časový rámec aktivit Předpoklady, za jakých klíčové činnosti skutečně povedou k výstupům Co nebude v projektu řešeno

18 PŘÍKLAD STRUKTURY A OBSAHU LOGICKÉHO RÁMCE

19 SHRNUTÍ Strategie Cíl Logický rámec Každý projekt by měl mít nějakou strategii k dosažení stanovených cílů Kvalitně definovaný cíl je základním předpokladem úspěchu (metodologie SMART).U zainteresovaných stran je nutná zpětná vazba, zda všichni stanoveným cílům rozumí Vhodná metoda pro stanovení základních parametrů projektu

20 ČAS A FÁZE PROJEKTU PROJEKT JE VE STANDARDU IPMA DEFINOVÁN JAKO ČASOVĚ, NÁKLADOVĚ A ZDROJOVĚ OMEZENÝ PROCES REALIZOVANÝ ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ DEFINOVANÝCH VÝSTUPŮ CO DO KVALITY, STANDARDŮ A POŢADAVKŮ. NĚKDY SE TÉŢ HOVOŘÍ O PROJEKTU JAKO O PROCESU ZMĚNY Z POČÁTEČNÍHO STAVU DO STAVU CÍLOVÉHO, KTERÝ MÁ SVŮJ ZAČÁTEK, KONEC A DALŠÍ OMEZENÍ (ČAS, ZDROJE, MATERIÁL ) PROJEKT JAKO CELEK MŮŢEME Z ČASOVÉHO HLEDISKA A DLE CHARAKTERU PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ ROZDĚLIT Z MANAŢERSKÉHO HLEDISKA NA NĚKOLIK FÁZÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU DOHROMADY TVOŘÍ ŢIVOTNÍ CYKLUS ŘÍZENÍ

21 ŢIVOTNÍ CYKLUS ŘÍZENÍ PROJEKTU Fázový model projektu - Každá z těchto fází je pro výsledný projekt velice důležitá a proto by neměla být přehlížena Předprojektová fáze Vznik projektu Zahájení projektu Příprava projektu plánování, identifikační listina, logický rámec, veškerá potřebná dokumentace Realizace projektu Ukončení projektu Poprojektová fáze po ukončení projektu

22 SCHÉMA ŢIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU V předprojektové fázi dochází ke vzniku samotného projektu. Účelem této fáze je posoudit proveditelnost daného záměru, tedy jestli je projekt skutečně realizovatelný. Dále se v rámci této fáze musí prozkoumat příleţitosti pro daný projekt. Studie příleţitostí (Opportunity Study) Studie má odpovědět na otázku: Je vůbec správná doba navrhnout a realizovat zamýšlený projekt? Výstupem studie příleţitostí je doporučení či nedoporučení zamýšlený projekt realizovat. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) Rozhodne-li se organizace zamýšlený projekt realizovat, tak studie proveditelnosti by měla ukázat nejvhodnější cestu k uskutečnění projektu. Dále by měla upřesnit plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, obsah projektu a odhadované celkové náklady na projekt a zdroje Investiční studie dává odpověď na otázky: o Jak celý projekt bude financován? o Jakými přínosy uhradíme poţadované náklady?

23 METODY PŘEDPROJEKTOVÉ FÁZE VHODNÉ METODY, KTERÉ SE PŘI TVORBĚ STUDIE PŘÍLEŢITOSTÍ A STUDIE PROVEDITELNOSTI MOHOU POUŢÍT JSOU: METODA LOGICKÉHO RÁMCE SWOT ANALÝZA SMART SLEPT ANALÝZA PORTEROVA ANALÝZA WORK BREAKDOWN STRUCTURE (SESKUPENÍ ČINNOSTÍ DO LOGICKÝCH SKUPIN) OBJECT BREAKDOWN STRUCTURE (SESKUPENÍ OBJEKTŮ DO LOGICKÝCH SKUPIN) SÍTOVÉ DIAGRAMY (GANTT, CPM, PERT) METODY MĚŘENÍ VÝKONU (PROCENTUÁLNÍ, SSD, EVA) MÍSTO STUDIE PŘÍLEŢITOSTÍ A STUDIE PROVEDITELNOSTI LZE VYPRACOVAT POUZE JEDEN DOKUMENT TZV. PŘEDPROJEKTOVOU ÚVAHU, JENŢ JE KOMBINACÍ DVOU ZMÍNĚNÝCH STUDIÍ. V PŘEDPROJEKTOVÉ FÁZI BYCHOM MĚLI DOSTAT ODPOVĚĎ NA STRATEGICKÉ OTÁZKY PROJEKTU ODKUD JDEME, KAM CHCEME DOJÍT, JAKOU CESTU JE VHODNÉ ZVOLIT A ZDA MÁ VŮBEC SMYSL PROJEKT REALIZOVAT

24 PLÁNOVÁNÍ ČASU KLÍČOVÁ SOUČÁST KAŢDÉ FÁZE PROJEKTU GANTTŮV DIAGRAM - JEDNODUŠE A NÁZORNĚ UKAZUJE SLED ÚKOLŮ A JEJICH ZAČÁTKY A KONCE. ÚKOLY JSOU ORGANIZOVÁNY V POSLOUPNOSTI SHORA DOLŮ, ČASOVÁ OSA JE ROZVINUTA NA HORIZONTÁLNÍ LINII. Diagramy milníků - jednoduchý časový údaj, který se váţe k určité události. Diagram milníků je podstatně jednodušší nástroj neţ Ganttův diagram.

25 KRITICKÁ CESTA V GRAFICKÉM VYJÁDŘENÍ

26 PROJEKTOVÁ FÁZE Zahájení projektu (inicializace, někdy také tzv. start-up) určit cíl, obsah a rozsah projektu, poţadované výstupy. Jmenování projektového manaţera a týmu, personální obsazení, pravomoci a zodpovědnost, zakládací (identifikační) listina projektu, logický rámec projektu Příprava projektu (plánování) tým po svém sestavení definuje rozsah projektu a vytvoří plán řízení projektu, tzv. výchozí plán baseline Realizace projektu začíná tzv. kick-off meetingem, kdy se střetnou všechny zainteresované strany a kde dojde k rekapitulaci plánu řízení a harmonogramu projektu. V průběhu realizace projektu je velice důleţité projekt sledovat a porovnávat jeho průběh s plánem. Na všechny případné odchylky od plánu je potřeba adekvátně reagovat, pokud je třeba provedou se korekční opatření, případně můţe dojít k přeplánování nebo lze přistoupit k vytvoření nového základního plánu projektu

27 ZAKLÁDACÍ LISTINA INICIALIZACE PROJEKTU NEBOLI VLASTNÍ ROZHODNUTÍ O SPUŠTĚNÍ PROJEKTU OBVYKLE ZAČÍNÁ TVORBOU A SCHVÁLENÍM ZAKLÁDACÍ LISTINY PROJEKTU (PROJECT CHARTER). ZAKLÁDACÍ LISTINA PROJEKTU JE DOKUMENT, KTERÝ OBSAHUJE: NÁZEV PROJEKTU, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, JMÉNO ZADAVATELE (VLASTNÍKA) PROJEKTU ZÁMĚR, CÍL, VÝSTUPY PLÁNOVANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A PLÁNOVANÝ TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKTU, PLÁNOVANÉ NÁKLADY HLAVNÍ MILNÍKY JMÉNO ZODPOVĚDNÉ OSOBY, TEDY MANAŢERA PROJEKTU KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI VÝZNAMNÁ RIZIKA DATUM SCHVÁLENÍ VLASTNÍ PODOBA IDENTIFIKAČNÍ LISTINY SE V PRAXI MŮŢE ODLIŠOVAT. NĚKTERÉ DOKUMENTY OBSAHUJÍ JINAK POJMENOVANÉ POLOŢKY, AVŠAK JEJICH SMYSL A ÚČEL JE VŠAK VŢDY VELMI PODOBNÝ.

28 UKONČENÍ PROJEKTU V TÉTO FÁZI DOCHÁZÍ K FYZICKÉMU I PROTOKOLÁRNÍMU PŘEDÁNÍ VÝSTUPŮ. PROJEKTOVÝ TÝM V TÉTO FÁZI ZPRACOVÁVÁ ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU O PROJEKTU, VE KTERÉM SHRNE VŠECHNY ZKUŠENOSTI SE KTERÝMI SE SETKAL PŘI REALIZACI PROJEKTU. PROJEKT JE VYHODNOCEN PROJEKTOVÝM TÝMEM A JE MOŢNÉ HO UZAVŘÍT. UKONČENÍ PROJEKTU BY MĚL BÝT PŘESNĚ DEFINOVANÝ PROCES V PŘESNĚ DEFINOVANÉM ČASOVÉM OKAMŢIKU. JE DŮLEŢITÉ PODOTKNOUT, ŢE UKONČENÍ PROJEKTU NEZNAMENÁ, ŢE JSME ZBAVENI VŠECH ZÁVAZKŮ

29 POPROJEKTOVÁ FÁZE POPROJEKTOVÁ FÁZE SE ZABÝVÁ ANALÝZOU UKONČENÉHO PROJEKTU. DOCHÁZÍ K VYHODNOCOVÁNÍ SPRÁVNOSTI ODHADŮ TERMÍNŮ, NÁKLADŮ. VYHODNOCUJE SE PRÁCE CELÉHO TÝMU. AUTOŘI POSTER A APPLEGARTH PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ NAVRHUJÍ METODU SEMAFORU, KDY SI ODPOVÍME NA JEDNODUCHÉ OTÁZKY: ČERVENÁ CO BYCHOM NEMĚLI DĚLAT? ORANŢOVÁ CO JE POTŘEBA ZVÁŢIT A PAK BUĎ NEOPAKOVAT, NEBO S TÍM POKRAČOVAT? ZELENÁ CO JSME PROVEDLI DOBŘE A MĚLI BYCHOM DĚLAT I PŘÍŠTĚ? DÁLE SE ANALYZUJÍ DOKUMENTY VYTVOŘENÉ BĚHEM PROJEKTU. Z KAŢDÉ CHYBY BY SE MĚL PROJEKTOVÝ MANAGER POUČIT A VYPRACOVAT NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PŘÍŠTÍCH PROJEKTŮ, KTERÝ ZAMEZÍ OPAKOVANÍ CHYB V BUDOUCÍCH PROJEKTECH. VÝSTUPEM POPROJEKTOVÉ FÁZE JE TZV. POSTIMPLEMENTAČNÍ ZPRÁVA A SOUBORY DOPORUČENÍ A OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ PROJEKTŮ.

30 SHRNUTÍ PROCESNÍ CHARAKTER PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ČLENÍ PROJEKT DO FÁZÍ A ETAP. ETAPA PROJEKTU JE ČASOVĚ DEFINOVANÝ ÚSEK TRVÁNÍ PROJEKTU, KTERÝ JE RACIONÁLNĚ ROZDĚLEN NA DALŠÍ ČASOVÉ ÚSEKY. V ZÁVISLOSTI NA DRUHU PROJEKTU A NA JEHO OBOROVÉM UPLATNĚNÍ SE POUŢÍVAJÍ RŮZNÉ TYPY ŢIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU.

31 DOKONČIT PROJEKT MALOB ÚKOL NA PŘÍŠTĚ

32 STUDIJNÍ LITERATURA

33 SLOVO ZÁVĚREM JOHN C. MAXWELL: ŠÉF SVÉ PODŘÍZENÉ ŘÍDÍ, VŮDCE JE VEDE. ŠÉF JE ZÁVISLÝ NA AUTORITĚ, VŮDCE NA DOBRÉ VŮLI. ŠÉF VZBUZUJE STRACH, VŮDCE NADŠENÍ. ŠÉF ŘÍKÁ "JÁ", VŮDCE ŘÍKÁ "MY". ŠÉF SE SOUSTŘEĎUJE NA VINÍKA PŘI SELHÁNÍ, VŮDCE NA SAMOTNÉ SELHÁNÍ. ŠÉF VÍ, JAK SE MÁ CO UDĚLAT, VŮDCE UKAZUJE, JAK TO MÁ BÝT. ŠÉF ŘÍKÁ "JDĚTE!", VŮDCE ŘÍKÁ "POJĎME! ÚSPĚCH VEDOUCÍHO JE MOŢNÉ DEFINOVAT JAKO MAXIMÁLNÍ VYUŢITÍ SCHOPNOSTÍ JEHO PODŘÍZENÝCH. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST, TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ ING. NADĚŢDA PETRŮ TEL

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu Projektové řízení (BI-PRR) Životní cyklus projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS

Více

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Co je Logická rámcová matice? - definice dle NCB v.3.2 Dokument ve formě tabulky 4x4, který popisuje strategii. Obsahuje popis vlastního v souvislosti

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

D7 Zahájení projektu

D7 Zahájení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D7 Zahájení projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu zahájení, inicializace projektu tak,

Více

EDURO Projektové vzdělávání I

EDURO Projektové vzdělávání I EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EDURO Projektové vzdělávání I PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Jitka Svatošová Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Úvod Úvod - co je

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Plán projektu Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 0.1 8. 4. 2010 Špaček Petr Vytvoření 0.2 11. 4. 2010 Špaček Petr

Více

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers LLP Grundtvig Learning Partnership Projektové řízení Lenka Švecová, Tomáš Říčka University of Economics, Prague This project has been

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení (BI-PRR) Cíle projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS 2011/12,

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Projekt znamená změnu. Jdete od výchozíhostavu k cíli po své jedinečné cestě. Svým. materiál).

Projekt znamená změnu. Jdete od výchozíhostavu k cíli po své jedinečné cestě. Svým. materiál). 1 Projekt znamená změnu. Jdete od výchozíhostavu k cíli po své jedinečné cestě. Svým způsobem. Každý může cestu volit odlišně. Na to potřebujete čas a zdroje (lidi, finance, materiál). 2 Cíl projektu kvanitfikujete(kolik

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Studie proveditelnosti obsah a struktura

Studie proveditelnosti obsah a struktura Studie proveditelnosti obsah a struktura Datum: Místo: Prezentuje: 21. 8. 2008 ÚRR Ing. Hana Gavlasová Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Všeobecná ženijní podpora T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext projektu, komunikační plán Key words: stakeholders, project context, communication plan

Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext projektu, komunikační plán Key words: stakeholders, project context, communication plan Cíl prezentace: A.Co je kontext projektu B.Co je zainteresovaná strana C.Proč jsou zainteresované strany důležité D.Jak se zainteresovanými stranami pracovat Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext

Více

Management. Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci

Management. Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci Management Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Vstupní a výstupní test modul D

Vstupní a výstupní test modul D Vstupní a výstupní test modul D 1) Jaký je význam prvního řádku logického rámce? a) Na prvním řádku je uveden hlavní cíl projektu, jakožto formulace výsledného stavu v okamžiku ukončení projektu b) Význam

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MANAGEMENT PROJEKTU, PROJEKTOVÝ MANAGEMENT, TÝMOVÝ MANAGEMENT PROJEKTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

MANAGEMENT PROJEKTU, PROJEKTOVÝ MANAGEMENT, TÝMOVÝ MANAGEMENT PROJEKTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB MANAGEMENT PROJEKTU, PROJEKTOVÝ MANAGEMENT, TÝMOVÝ MANAGEMENT PROJEKTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Management. Plánování a monitorování projektu

Management. Plánování a monitorování projektu Management Plánování a monitorování projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář A3RIP Řízení projektů 6. seminář 24. 10. 2012 Obsah 1. od iniciace k plánovaní 2. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) čas (Ganttův diagram, síťové diagramy) zdroje náklady rizika 3. bonusový

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015 Projektové řízení základní pojmy Michal Beránek 17.1.2015 Obsah Základní pojmy, definice Řízení projektu Souvislost strategie a projektu Životní cykly projektu Procesy řízení projektu Důležité techniky

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

náměstí Maxplatz v Bamberku

náměstí Maxplatz v Bamberku Tematická oblast: Decentrální správa blízká občanům ; Projektová skupina Strategie Zápis z 1. schůze konané ve čtvrtek dne 13. října 2005 v 10.00 hod. v knihovně radnice na náměstí Maxplatz v Bamberku

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Charakteristické rysy projektů

Charakteristické rysy projektů Řízení projektů Charakteristické rysy projektů Cíl projektu Trojrozměrný cíl (věcné provedení, časový plán, rozpočtové náklady) = trojimperativ Jedinečnost Každý projekt je jedinečný Zdroje Realizace pomocí

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle Investiční záměr c): 2. skupina osvojování schopností 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Obsah. Předmluva 9. Kapitola 1 Než se pustíme do plánování projektu 11. Kapitola 2 Jak se vyrábí úspěšný projekt (aneb Jak poznáme úspěch.

Obsah. Předmluva 9. Kapitola 1 Než se pustíme do plánování projektu 11. Kapitola 2 Jak se vyrábí úspěšný projekt (aneb Jak poznáme úspěch. Obsah Předmluva 9 Kapitola 1 Než se pustíme do plánování projektu 11 Co je to IT 11 Úvod do oboru IT 11 Některé základní termíny a pojmy 11 Rozdělení oboru IT na podobory 13 Role, se kterými se můžeme

Více

PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU Program dnešního Workshopu 1) Průběh tvorby SPRM 2) Projekt, projektový inkubátor a akční plán 3) Provázání

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

Management. Plánování a monitorování projektu

Management. Plánování a monitorování projektu Management Plánování a monitorování projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do:

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do: Strategický plán - 1 - Jaroslav Jindra Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN pro: období: od: do: datum: zpracoval: Strategický plán - 2 - Jaroslav Jindra STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ POSLÁNÍ

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace. B6 Portfolio

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace. B6 Portfolio Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B6 Portfolio Toto téma vysvětluje pojem portfolio, jeho smysl ve vztahu k organizaci a otázky spojené

Více

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Informační systémy (projektování) Vypracovali: Jakub Drobný, Jakub Mazal, Monika

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika. G1 Řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika. G1 Řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G1 Řízení projektu Anotace tématu: V rámci tohoto tématu jsou nejprve probrány základní informace

Více