VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009"

Transkript

1 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN Brno, Příkop 6, tel., fax: e mail:

2 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA 3 3. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ MIMOŘÁDNÉ ODPISY MINIMÁLNÍ DOBA NÁJMU U FINANČNÍHO LEASINGU PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU FINANČNÍ NÁKLADY ÚVĚRŮ A PŮJČEK VÝDAJOVÉ PAUŠÁLY PRO OSVČ DALŠÍ ZMĚNY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ ZÁKON O REZERVÁCH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY ODPOČET U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ ZÁKLAD DANĚ PŘI TZV. SAMOPLNĚNÍ SAZBY DANĚ OSVOBOZENÍ DOVÁŽENÉHO ZBOŽÍ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ 15 ZÁVĚR 15 2

3 1. ÚVOD Vzhledem k tom, že v průběhu roku 2009 došlo k několika podstatným daňovým změnám, připravili jsme pro vás metodickou směrnici, ve které se pokusíme důležité daňové novinky, které se vás mohly dotknout v roce 2009, shrnout ve srozumitelné a přehledné formě. Výklad dále doplníme o nejdůležitější změny v daňové legislativě, které byly v roce 2009 schváleny a budou účinné od roku PRÁVNÍ ÚPRAVA Legislativní vývoj v průběhu roku 2009 můžeme rozdělit do pěti hlavních etap. První změny nastaly již na Nový rok vyhlášením novely zákona o dani z nemovitostí č. 1/2009 Sb. a dále novely zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP ) a zákona o rezervách č. 2/2009 Sb.. Druhá vlna změn proběhla v dubnu vyhlášením zákona č. 87/2009 Sb., který zavedl zásadní změny v oblasti DPH a daně z příjmů. Třetí etapa představovala novely v rámci tzv. legislativních protikrizových opatření. Nejdůležitější je novela ZDP č. 216/2009 Sb., která mimo jiné zavádí mimořádné odpisy některého hmotného majetku. Další důležité novely byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů na přelomu srpna a září, jde např. o novelu zákona o správě daní a poplatků a ZDP č. 304/2009 Sb., která mimo jiné obsahuje ustanovení umožňující uplatnění paušálních výdajů na dopravu již za rok Poslední významné změny přináší zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o stáním rozpočtu České republiky na rok 2010 (jedná se např. o změny sazeb daně z nemovitostí nebo sazeb DPH počínaje rokem 2010) a dále zákon č. 489/2009 Sb., který novelizuje DPH od roku 2010 v návaznosti na změny vyvolané přijetím směrnic Rady EU v oblasti DPH. Tato směrnice se zabývá nejdůležitějšími daňovými změnami, které nabyly platnosti v období od do ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 3.1. MIMOŘÁDNÉ ODPISY Novela ZDP č. 216/2009 Sb. přinesla celou řadu změn. Především však upravuje v 30a možnost (nikoli povinnost) uplatnění mimořádných odpisů u nového hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 a 2 a pořízeného po Podmínky pro uplatnění mimořádných odpisů hmotného majetku jsou následující: mimořádné odpisy lze uplatnit jen u majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině podle přílohy č. 1 k ZDP, musí jít o hmotný majetek pořízený v období , poplatník, který majetek pořizuje, musí být jeho prvním vlastníkem, mimořádné odpisy se stanoví s přesností na měsíce, odpisování se zahájí počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování, měsíční odpisy jsou uplatňovány rovnoměrně a jejich uplatňování nelze přerušit, mimořádné odpisy poplatník může, ale nemusí uplatnit, mimořádné odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, mimořádné odpisy nelze uplatnit u majetku odpisovaného podle 30 odst. 4 a 5 (odepisování otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace a dále odepisování matric, zápustek, forem, modelů a šablon), hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců, hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 pořízený v období může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny 3

4 za 24 měsíců, přičemž prvních 12 měsíců se uplatní odpis do výše 60 % vstupní ceny a za dalších bezprostředně navazujících 12 měsíců se uplatní odpis do výše 40% vstupní ceny hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného majetku, u kterého poplatník uplatňuje mimořádný odpis, nezvyšuje jeho vstupní cenu; ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle 26 až 30 a 31 až 33 ZDP, tedy metodou rovnoměrného nebo zrychleného odepisování. Mimořádný odpis lze uplatnit u hmotného majetku pořízeného od Tato úprava vyvolává otázky např. u nového stroje, který byl koupen v prosinci roku 2008 (zachycen na účtu pořízení dlouhodobého majetku) a uveden do užívání až v lednu 2009 (přeúčtován na účet samostatné movité věci a zachycen na kartě hmotného majetku). Uvedený problém byl projednán na zářijovém Koordinačním výboru (příspěvek 284/ ), ze kterého citujeme následující závěry: Klíčový pro správnou aplikaci ustanovení 30a ZDP je pojem pořízení, který účetní ani daňové předpisy jednoznačně nedefinují. Existují dva základní možné výklady, a to výklad jazykový a výklad založený na používání pojmu v účetních a daňových předpisech. výklad pojmu ztotožňující pořízení s uvedením majetku do užívání vede k objektivnějšímu výsledku, který zvyšuje právní jistotu poplatníka a z pohledu následné kontroly splnění podmínek je spravovatelnější i z hlediska správců daně. Navrhujeme proto přijmout závěr, že pojem pořízení je nutné vykládat ve světle účetních a daňových předpisů pouze jako okamžik uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání. Stanovisko Ministerstva financí: Souhlas se závěrem předkladatele. Jednoznačným záměrem úpravy bylo umožnit mimořádné odpisy pouze u hmotného majetku, který ve vymezeném období splňuje definici 26 odst. 10 ZDP. Ze závěru Koordinačního výboru tedy vyplývá, že mimořádný odpis lze uplatnit u hmotného majetku uvedeného do užívání v době od do , tedy i u výše zmiňovaného stroje. Další pochybnosti v oblasti mimořádných odpisů mohou nastat zejména v případě odpisování technického zhodnocení majetku, u kterého je uplatňován mimořádný odpis. Poplatník se může octnout v nejistotě, jakou sazbu (koeficient) použije v prvním roce odpisování, případně při opakovaném technickém zhodnocení. I tato problematika byla řešena v příspěvku na Koordinačním výboru s číslem 284/ , ze kterého vyplynuly následující závěry potvrzené Ministerstvem financí ČR: Technické zhodnocení majetku odpisovaného v režimu mimořádných odpisů představuje jiný majetek ve smyslu 26 odst. 3 písm. a) ZDP. U toho majetku se uplatní standardní pravidla pro hmotný majetek, tedy i možnost zvýšení odpisu v prvním roce odpisování......technické zhodnocení, které je provedeno na hmotném majetku odpisovaném podle 30a ZDP, nezvyšuje vstupní cenu tohoto hmotného majetku. Součet výdajů (hodnot) na provedená technická zhodnocení, která budou dokončena a uvedena do stavu způsobilého k užívání v prvním roce odpisování, bude vstupní cenou samostatně evidovaného technického zhodnocení jako jiného hmotného majetku a při jeho odpisování se použije sazba (koeficient) pro první rok odpisování tj. 31 odst. 1 ZDP a 32 odst. 1 ZDP. V případě zvýšení vstupní ceny samostatně evidovaného technického zhodnocení hmotného majetku v důsledku opakovaného technického zhodnocení provedeného v dalších letech, se pro odpisování tohoto technického zhodnocení použije sazba (koeficient) pro zvýšenou vstupní cenu resp. zvýšenou zůstatkovou cenu. Závěrem této kapitoly bychom chtěli odkázat na výše citovaný příspěvek z Koordinačního výboru s pořadovým číslem 284/ , který obsahuje závěry Ministerstva financí ČR i k dalším výkladovým otázkám týkajících se mimořádných odpisů, např. tvoření rezerv k majetku, u kterého se uplatní mimořádný odpis, uplatnění mimořádných odpisů v hospodářském roce a v období, za které se podává daňové přiznání, zvýšení vstupní ceny majetku jinak než technickým zhodnocením v režimu mimořádných odpisů aj. 4

5 3.2. MINIMÁLNÍ DOBA NÁJMU U FINANČNÍHO LEASINGU Novinky v oblasti finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku byly v roce 2009 pro nájemce pozitivní. Tyto změny jsou obsaženy ve třech novelách ZDP, a to v zákonu č. 2/2009 Sb., v zákonu č. 87/2009 Sb. a v zatím poslední zásadní novele ZDP provedené zákonem č. 216/2009 Sb.. Zákon č. 2/2009 Sb., přinesl nové daňové řešení finančního leasingu, pokud je doba nájmu kratší, než je stanoveno v 24 odst. 4 písm. a) ZDP. Do znění 24 odst. 4 ZDP zákonodárci doplnili, že je-li sjednaná doba nájmu kratší, než je stanoveno v 24 odst. 4 písm. a) (minimální doba odpisování hmotného movitého majetku a 30 let u nemovitostí), uznává se nájemné při splnění ostatních podmínek stanovených v 24 odst. 4 jako daňový výdaj (náklad) u nájemce jen v případě, pokud je kupní cena stanovena podle 24 odst. 5 písm. a) ZDP, tedy že kupní cena najatého hmotného majetku nebude nižší, než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle 31 odst. 1 písm. a) ZDP ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován. Další změnu v minimální době trvání nájmu hmotného majetku přinesla novela ZDP č. 87/2009 Sb.. Upraven byl 24 odst. 4 písm. a) minimální doba trvání nájmu hmotného majetku byla změněna pro odpisovou skupinu 2 a 3. Od tak doba nájmu hmotného majetku zařazeného podle přílohy č. 1 k ZDP v 1. odpisové skupině trvá 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců. Pro nemovitosti zůstává nadále 30 let. Dle bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 87/2009 Sb. se tento postup použije u leasingových smluv uzavřených po nabytí jeho účinnosti. Účinnost zákona č. 87/2009 Sb. nastala dnem jeho vyhlášení, ke kterému došlo ve Sbírce zákonů dne Pro leasingové smlouvy uzavřené do zůstávají podmínky o minimální době nájmu uvedené v 24 odst. 4 písm. a) ve znění zákona účinného do tedy pro tyto smlouvy platí i nadále, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v 30 odst. 1 ZDP. V návaznosti na zavedení mimořádných odpisů byla provedena další změna v oblasti minimální doby trvání finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, rovněž zákonem č. 216/2009 Sb.. Podle nového ustanovení 24 odst. 15 se zkracuje minimální doba nájmu finančního leasingu u majetku odpisovaného dle 30a na 12 měsíců (majetek zařazený u pronajímatele v odpisové skupině 1), resp. 24 měsíců (majetek zařazený u pronajímatele v odpisové skupině 2). Důležitá je skutečnost, že uvedené zkrácení minimální doby nájmu pro najatý movitý majetek se vztahuje u nájemce na pronajatý hmotný majetek formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého majetku, u kterého jsou u vlastníka (pronajímatele) uplatněny mimořádné odpisy. Podle přechodného ustanovení zákona č. 216/2009 Sb. se toto týká smluv uzavřených po účinnosti tohoto zákona, tedy po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů dne Tento postup ale nelze použít na dodatky ke smlouvám o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřeným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení 24 odst. 15 ZDP ve znění účinném od se použije na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené od do a který je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Na závěr uvádíme srovnání minimální doby nájmu u smluv na finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřených v roce 2009: Odpisová skupina Minimální doba nájmu u smluv uzavřených v období Minimální doba nájmu u smluv uzavřených od Minimální doba nájmu u smluv uzavřených od v případě, že pronajímatel postupuje dle 30a 1 3 roky 36 měsíců 12 měsíců 2 5 let 54 měsíců 24 měsíců 3 10 let 114 měsíců - 5

6 3.3. PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU Součástí zákona č. 304/2009 Sb. je mimo jiné změna zákona ZDP, která umožňuje již pro rok 2009 uplatnit měsíční paušální výdaje na dopravu ve výši Kč na jedno vozidlo, resp. krácený paušál Kč na vozidlo využívané rovněž pro soukromé účely. Rozhodne-li se poplatník pro tento paušální výdaj, nevzniká mu pro účely ZDP povinnost vedení evidence, která by prokazovala výdaje v souvislosti s provozem silničního motorového vozidla tzv. kniha jízd. ZDP umožňuje využít paušální výdaj za splnění následujících podmínek: poplatník využíval v daném kalendářním měsíci příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů podle 10, nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce vozidlo k užívání jiné osobě, jedná se o vozidla vlastní zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo vozidla v nájmu, nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle 24 odst. 2 písm. k) bodu 4 ZDP, paušální výdaj lze uplatnit nejvýše pro 3 vozidla. Paušální výdaj na dopravu je možnou alternativou k prokazování skutečných výdajů, rozhodně se nejedná o zákonem stanovenou povinnost. Takže pokud je to pro poplatníka výhodnější, může zůstat u dosavadního režimu prokazování skutečných výdajů na dopravu, nebo může využít paušální výdaje na dopravu jen u některých vozidel (maximálně tří). Pokud se poplatník rozhodne pro použití paušálních výdajů na dopravu, musí pamatovat, že následující výdaje se stanou daňově neúčinnými ( 25, odst. 1 písm. zp)): spotřebované pohonné hmoty a parkovné a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty, 20 % ostatních výdajů (nákladů) - s výjimkou odpisů - vynaložených v souvislosti s vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu. Odpisy jsou samostatně řešeny doplněním 28 odst. 6, který doposud upravoval pouze obecně povinnost krácení daňových odpisů majetku používaného k zajištění zdanitelného příjmu pouze zčásti, a to o závazný krátící poměr při odpisování vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu - poměrnou částí odpisů se pak rozumí 80 % odpisů. Paušální výdaje na dopravu s sebou přináší spoustu výkladových otázek, které řeší příspěvek na Koordinačním výbor č. 281/ V dalším textu uvádíme podstatné závěry z uvedeného příspěvku: Paušální výdaj na dopravu lze za předpokladu splnění ostatních podmínek použít v případě vozidel prokazatelně zatříděných do kategorií L, M a N podle přílohy k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Paušální výdaj mohou použít za předpokladu splnění stanovených podmínek fyzické osoby v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle 7 a podle 9 ZDP a právnické osoby. Paušální výdaj mohou použít poplatníci, kteří využívají vozidlo pouze v souvislosti s vlastní výdělečnou činností nebo (krácený paušální výdaj) i pro vlastní soukromé použití. Tato podmínka je splněna i v případě, kdy vozidlo řídí zaměstnanec poplatníka (ve smyslu 6 odst. 2 ZDP). Paušální výdaj naopak nemohou použít poplatníci, kteří vozidlo pronajímají, vypůjčují nebo poskytují bezplatně či za cenu nižší než tržní svým zaměstnancům k používání pro služební i soukromé účely. Paušální výdaj nelze použít u vozidel používaných na základě smlouvy o výpůjčce. V případě vozidel zahrnutých do obchodního majetku nebo vozidel v nájmu nelze používání paušálního výdaje kombinovat s uplatňováním výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem podle 24 odst. 2 písm. k) bodu 4. ZDP. V případě vozidel nezahrnutých do obchodního majetku zákon kombinaci paušálního výdaje a uplatňování výdajů podle 24 odst. 2 písm. k) bodu 3. ZDP nevylučuje, tzn., je možné uplatnit sazbu 6

7 základní náhrady. Při uplatnění sazby základní náhrady do daňových výdajů je třeba vést evidenci ujetých kilometrů při pracovních cestách. Další výdaje spojené s provozem vozidla neuvedené v 25 odst. 1 písm. zp) ZDP se v základu daně uplatňují v prokázané výši včetně výdajů na dlouhodobý pronájem parkovacích míst nebo stání na plochách a v garážích. Paušální výdaj může použít poplatník maximálně u tří silničních motorových vozidel za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Celkový počet těchto vozidel není u poplatníka omezen. V případě uplatňování výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů u čtvrtého a dalších vozidel je však poplatník povinen prokazovat výši vzniklých výdajů (nákladů) podle ostatních ustanovení 24 ZDP. Paušální výdaj na dopravu i prokázané výdaje podle 24 odst. 2 písm. k) jsou uplatňovány za celé zdaňovací období a je na poplatníkovi, který způsob využije. Paušální výdaj tedy nemůže být v rámci jednoho zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání kombinován se způsobem uplatňování prokázaných výdajů podle ostatních ustanovení 24 ZDP tak, že bude uplatňován pouze v některých měsících. V případě, že poplatník použije vozidlo i k soukromým účelům pouze v některých měsících, krátí se pouze výdaje vzniklé v těchto měsících. Roční daňové odpisy lze uplatnit i v těchto případech pouze ve výši 80 %. V případě měsíčních odpisů (např. 30a ZDP) se krátí pouze odpisy za příslušné měsíce. Do doby případné změny ZDP bude uplatňována fikce, podle které se v případě, že poplatník jedno z vozidel označí pro účely krácení paušálního výdaje a dalších výdajů spojených s tímto vozidlem za vozidlo používané k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu pouze zčásti, považují se ostatní vozidla za vozidla užívaná výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (a výdaje u nich kráceny nebudou), i když to nemusí odpovídat skutečnosti. Na závěr je třeba upozornit, že z hlediska zákona o DPH k žádné podobné změně nedošlo. Pokud tedy poplatník zvolí možnost uplatnění paušálních výdajů na dopravu, tato skutečnost se DPH nijak nedotkne. Poplatník bude muset nadále nárok na odpočet daně doložit daňovými doklady a obhájit, že přijaté zdanitelné plnění bylo použito pro jeho ekonomickou činnost (což se nejlépe prokáže knihou jízd) FINANČNÍ NÁKLADY ÚVĚRŮ A PŮJČEK ZDP upravuje daňovou uznatelnost finančních nákladů v několika paragrafech: 24 odst. 2 psím. zi) podmínka zaplacení úroku 25 odst. 1 písm. w) vyloučení finančních nákladů úvěrů a půjček nevyhovujících testu nízké kapitalizace 25 odst. 1 písm. zk) vyloučení finančních nákladů úvěrů a půjček přijatých mateřskou společností na pořízení obchod. podílu v dceřiné společnosti 25 odst. 1 písm. zm) vyloučení finančních nákladů úvěrů a půjček závislých na zisku Omezení daňové uznatelnosti finančních nákladů platná pro smlouvy uzavřené po a dodatky k těmto smlouvám byla shledána jako příliš přísná, a proto byl v této oblasti ZDP v průběhu roku 2009 dvakrát novelizován (zákony 2/2009 Sb. k a 87/2009 Sb. k ), ovšem s možností použití této novelizace už i pro rok 2008 (danou přechodnými ustanoveními zákona). Stručné shrnutí nové úpravy: finanční náklady již nezahrnují pouze úroky z úvěrů a půjček, ale kromě úroků také jiné související finanční náklady a náklady na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, provize zprostředkovatelům atp. Smyslem této rozšířené definice je zabránit účelovým přesunům mezi úroky a jinými náklady (zejména poplatky). Ve zveřejněném Sdělení Ministerstva financí ČR z jsou jednotlivé druhy souvisejících finančních nákladů upřesněny, 7

8 nově se za spojené osoby považují rovněž věřitelé z těch smluv o úvěrech a půjčkách, kdy podmínkou pro jejich uzavření je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru nebo půjčky anebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (tzv. back-to-back financování) jinak řečeno, pokud osoba spojená ve vztahu k dlužníkovi poskytne úvěr, půjčku nebo vklad jinému věřiteli, které jsou podmínkou poskytnutí úvěru nebo půjčky věřitelem dlužníkovi, považuje se i tento věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi, po novelizaci ZDP v dubnu 2009 již testu nízké kapitalizace nepodléhají úvěry a půjčky z toho důvodu, že by osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje (ve smyslu ručení), byla osoba spojená, finanční náklady se testují na tzv. TEST ČTYŘNÁSOBKU VLASTNÍHO KAPITÁLU tento test se týká pouze úvěrů a půjček od spojených osob tj. v případě finančních nákladů vzniklých v souvislosti s úvěry a půjčkami od spojených osob, jsou nedaňové finanční náklady z té částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu. Podrobnosti k výpočtu stanovilo MF ve svém sdělení a další podrobnosti (např. výpočet denního průměrného stavu úvěrů a půjček atd.) lze nalézt také v Pokynu D-300, do průměrného denního stavu úvěrů a půjček se pro účely testu nízké kapitalizace zahrnují rovněž úvěry a půjčky, z nichž finanční náklady nelze uznat jako daňový náklad dle 25 odst. 1 písm. zm) (úvěry a půjčky závislé na zisku), výjimky, kterých se ustanovení 25, odst. 1, písm. w) ZDP netýká jsou stanoveny v 25, odst. 3: o do úvěrů a půjček se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž jsou finanční náklady součástí vstupní ceny majetku a také prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky, o ustanovení se netýká poplatníků fyzických osob (tj. fyzických osob jakožto dlužníků, nikoliv jakožto věřitelů), a dále poplatníků neziskových organizací a burzy cenných papírů, od roku 2010 se znění písmene w) platné od uplatní na veškeré finanční výdaje (náklady) plynoucí ze všech smluv včetně jejich dodatků (konec dočasné výjimky), TEST VÁZANOSTI NA ZISK ( 25, odst. 1 písm. zm) ZDP) nedaňové jsou finanční náklady, které plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční náklady stanou splatnými, závisí zcela nebo převážně na zisku dlužníka zůstal po novelizaci nezměněn, za finanční výdaje z úvěrů a půjček, které jsou vázány na zisk, se dle sdělení MF považují finanční výdaje z takových smluv o úvěrech a půjčkách, ze kterých věřitel nenese typické riziko věřitele, ale riziko investora. Mezi tyto finanční výdaje se tedy nezahrnují finanční výdaje ze smluv o úvěrech a půjčkách, kde závislost výše finančních nákladů je inverzní (tj. čím vyšší zisk, tím nižší finanční náklady) a kde úrok nebo výnos, nebo skutečnost, zda se finanční výdaje stanou splatnými, bude funkcí jiného ekonomického ukazatele než výsledku hospodaření (tj. např. výnosů, odpisů atp.), TEST PODŘÍZENÝCH DLUHŮ ( 25, odst. 1, písm. zp) ZDP) nedaňové jsou finanční náklady, které plynou z úvěrů a půjček podřízených jinému závazku (dle 172, odst. 2 zákona č. 182/2006 insolvenční zákon) byl novelou od ZRUŠEN a nemusí se použít ani v roce Jak již bylo zmíněno, uvedenou novelizaci může poplatník dle přechodných ustanovení zákonů 2/2009 Sb. a 87/2009 Sb. použít již pro zdaňovací období započatá v roce Problém může nastat při kombinaci smluv uzavřených do a smluv uzavřených počínaje nebo dodatkovaných po tomto datu. Toto téma bylo projednáváno na Koordinačním výboru v příspěvku č. 273/ Ministerstvo financí ČR potvrdilo následující: V letech 2008 a 2009 se budou aplikovat dvojí pravidla pro výpočet částky daňově neuznatelných úroků podle 25 odst. 1 písm. w) ZDP: pravidla platná do , která se uplatní na smlouvy uzavřené do konce roku 2007, tzn. všechny smlouvy mezi spojenými osobami uzavřené bez časového omezení (i před rokem 2004), avšak s výjimkou smluv uzavřených mezi sesterskými společnostmi do konce roku 2003, a 8

9 pravidla platná od , která se aplikují na smlouvy uzavřené po a dodatky sjednané po ke všem smlouvám o úvěrech a půjčkách měnící výši poskytnuté půjčky nebo úvěru nebo výši hrazených úroků (včetně dodatků ke smlouvám mezi sesterskými společnostmi uzavřenými do konce roku 2003), přičemž v případě pravidel platných pro rok 2008 mají daňoví poplatníci možnost si zvolit, zda budou při zohledňování finančních výdajů (nákladů) pro účely výpočtu daně pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008, postupovat podle 25 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění zákona č. 87/2009 Sb., nebo podle 25 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., anebo podle znění tohoto ustanovení účinného k Jistiny a úroky ze smluv uzavřených do konce roku 2007 budou v roce 2008 i 2009 testovány pomocí pravidel nízké kapitalizace ve znění účinném do (dále jen stará pravidla ) a jistiny a úroky ze smluv uzavřených po a z dodatků sjednaných po měnící výši poskytnuté půjčky nebo úvěru nebo výši hrazených úroků budou v roce 2008 a 2009 zahrnovány do výpočtu nízké kapitalizace podle pravidel pro rok 2008, resp (nová pravidla). V letech 2008 a 2009 budou tedy paralelně aplikována obojí pravidla, přičemž bude nutné provést dva separátní výpočty poměru úvěrů a půjček k vlastnímu kapitálu. Pro každý z těchto výpočtů bude možné použít plnou výši průměrného vlastního kapitálu a budou použity jen ty jistiny, které se vztahují k úrokům podléhajícím danému výpočtu. Jistiny a úroky ze smluv uzavřených mezi sesterskými společnostmi do konce roku 2003 nebudou v letech 2008 a 2009 testovány podle nových ani podle starých pravidel. Nová pravidla se nepoužijí na dodatky, kterými se snižuje úroková sazba u již poskytnutého úvěru nebo půjčky, a to jak v případě, kdy je úroková sazba sjednána jako fixní, tak v případě, kdy je úroková sazba odvislá od vývoje tržní referenční sazby (tj. dochází ke snížení marže). Nová pravidla se použijí pouze v případě dodatků, kterými se úroková sazba u již poskytnutého úvěru nebo půjčky zvyšuje (opět jak v případě, kdy je úroková sazba sjednána jako fixní, tak v případě, kdy je úroková sazba odvislá od vývoje tržní referenční sazby), a to pro úroky z celé dlužné částky. Naopak v případě dodatku, jehož předmětem je zvýšení jistiny, se nová pravidla nízké kapitalizace uplatní pouze na přírůstek jistiny, který je předmětem dodatku. Sjednání dodatků na změnu měny a související změnu referenční úrokové sazby nemá za následek uplatnění nových pravidel nízké kapitalizace z důvodu uzavření takového dodatku. Změny jistiny, vyplývající pouze z přepočtu neměnícího se stavu úvěrů a půjček v cizí měně na českou měnu, se nepovažují za změnu stavu úvěrů a půjček. Do úvěrů a půjček od spojených osob ve smyslu 25 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění zákona č. 87/2009 Sb., se nezahrnují částky poskytnuté věřitelem dlužníkovi vedle nebo nad rámec přímo souvisejícího úvěru, půjčky nebo vkladu poskytnutého věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi VÝDAJOVÉ PAUŠÁLY PRO OSVČ Novela ZDP provedená zákonem č. 289/2009 Sb. přinesla možnost uplatnění již v roce 2009 nového procenta paušálních výdajů u OSVČ. Změna se týká: řemeslných živností - výdaje nově ve výši 80 % (doposud 60 % příjmů), neřemeslných živností - výdaje ve výši 60 % příjmů (dříve 50 % příjmů) a podnikání podle zvláštních předpisů či u autorských práv - nově výdaje 60 % z příjmů (dříve 40 % příjmů). Podle přechodných ustanovení se nové znění ZDP použije již pro zdaňovací období započatá v roce Vyšší výdajové paušály pro podnikání dle zvláštních předpisů a u autorských práv se však použijí pouze v roce Od roku 2010 bude opět platit nižší 40 %-ní výdajový paušál. U řemeslných a neřemeslných živností zůstávají zvýšené paušály i v roce

10 3.6. DALŠÍ ZMĚNY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ V následujícím textu uvádíme ve zkratce další podstatné změny týkající se zejména podnikatelů a fyzických osob, které proběhly v rámci roku 2009 v ZDP: zákonem č. 2/20009 Sb. bylo zrušeno snížení sazby DPFO z 15 na 12,5 % doprovázené snížením slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na dítě; stejně tak srážková daň, která měla být původně od roku 2009 snížena na 12,5%, zůstává po novelizaci na úrovni 15%; snížení sazby DPPO pro rok 2010 na 19 % stále platí, od roku 2009 jsou mírnější podmínky pro osvobození důchodů od daně z příjmů fyzických osob v 4 odst. 1 písm. h) ZDP - místo Kč je hranice nyní 36násobek minimální mzdy, tj Kč, zákonem č. 2/2009 Sb. bylo upraveno znění 6 odst. 13 a 15 ZDP týkající způsobu stanovení základu daně u zaměstnanců, na které se nevztahuje povinné tuzemské pojištění; k této novelizaci vydalo Ministerstvo financí na svých internetových stránkách sdělení dne , zákonem č. 2/2009 Sb. se také změnilo znění 23 odst. 3 písm. a) bod 12 týkající se přidanění polhůtních závazků ; změna se týkala FO nevedoucích účetnictví a byla řešena v příspěvku č. 262/ na Koordinačním výboru (ustanovení se nevztahuje na FO uplatňující procentní výdaje z příjmů, u osob vedoucích daňovou evidenci jen v případě vzniku daňového výdaje bez provedení platby, závazky se přidaňují v úrovni vč. DPH), zákon č. 2/2009 Sb. dále přinesl zvýšení hranice rozhodných příjmů druhého z manželů pro uplatnění slevy na manžela s nízkými příjmy na Kč, od roku 2009 mají podnikatelé, kteří nemají vlastní vozidlo zahrnuté do obchodního majetku, rovněž možnost uplatnit ceny pohonných hmot vyhlašovaných MPSV, novelou 2/2009 Sb. bylo zrušeno ustanovení 25, odst. 1, písm. zm), které určovalo daňovou neuznatelnost finančních výdajů (nákladů) u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, ve výši 1 % z úhrnu nájemného, zákonem č. 216/2009 Sb. bylo do 4 odst. 2 doplněno, že doba mezi nabytím a prodejem se nepřerušuje, dojde-li v této době k rozdělení pozemku (důležité pro počítání časového testu pro osvobození příjmu z prodeje pozemku od daně z příjmů fyzických osob), daňoví nerezidenti ze států EU a EHP mají nově možnost podat daňové přiznání i na příjmy, z nichž je srážena srážková daň (např. úroky, licenční poplatky, příjmy z nezávislého povolání), a tak uplatnit vůči těmto příjmům související výdaje (změna 5 odst. 5, nově vložený odst. 7 do 36, do 38d odst. 5 a do 38g odst. 3 ZDP lze použít již pro období roku 2009), novelizace 6 odst. 9 písm. a) ZDP počínaje rokem 2009 přináší osvobození jakéhokoli nepeněžitého plnění vynaloženého zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců, tedy i na zvyšování kvalifikace které není pracovněprávními předpisy považováno za výkon práce; analogicky jsou od roku 2009 uvedené náklady zaměstnavatele daňově účinnými náklady novelizovaného 24 odst. 2 psím. j), bod 3 ZDP, osvobozeny od DPPO jsou nově také příjmy z převodu podílu mateřské společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, v dceřiné společnosti ( 19 odst. 1 písm. ze) bod 2) a osvobození pro dividendy plynoucí od dceřiné společnosti ( 19 odst. 1 písm. zi) bylo rozšířeno i na dceřiné společnosti z Norska a Islandu (nově vložený odst. 10 do 19 ZDP) lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2009, podle 22 odst. 1 písm. g) bod 3 se rozdíl mezi sjednanou a obvyklou cenou a dále, úroky, které jsou dle 25 odst. 1 písm. w) a zm) neuznatelné považují za podíly na zisku; počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 je uvedená překvalifikace zrušena, plyne-li příjem rezidentovi jiného členského státu EU nebo jiného státu EHP, 10

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu ZDAŇOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více