Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země"

Transkript

1 Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země The evaluation of convenience of measurement apparatures and the usage of data for remote sensing Jakub Brom, Lukáš Šmahel Laboratoř aplikované ekologie, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Studentská 13, České Budějovice Abstract/Souhrn We would like to know something about character of ground monitoring for remote sensing analysis of Temelin power plant influence on temperature-humidity parametres. We have done the comparison of air temperature, relative humidity, wind direction and velocity measurement by different apparatures (standard meterological box, Davis and Meteoservis automatic stations). We also estimated temperature and air humidity heterogenity of three typical habitats. The differences in measured temperature between the stations was not so large, the differences in air humidity were a bit larger. The differences in measured air direction were small, but the measured air velocity were quite different. The highest temperature heterogenity was observed in small cutted grass, the lowest one in reed community. The highest humidity heterogenity was observed in high not-cutted grass, the lowest one in reed community, too. We can say that tested own apparatures are possible to use for ground calibration of remote sensing data. Keywords/klíčová slova: temperature, relative humidity, wind velocity, wind direction, micrometeorological habitats heterogenity. Úvod Vliv JETE na teplotně-vlhkostní charakteristiky krajinného pokryvu je posuzován pomocí dálkového průzkumu Země, pro který je nezbytné získávat a využívat data z pozemního monitoringu. Abychom získali představu o jejich charakteru, provedli jsme srovnávací měření průběhu teplot, relativních vlhkostí vzduchu a rychlosti a směru větru. Pro tato srovnávací měření byly využity tři meteorologické stanice. Další částí této studie bylo porovnání teplotní a vlhkostní heterogenity tří vybraných biotopů. Materiál a metody Měření klimatologických charakteristik byla prováděna na terénní stanici Vomáčka Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích asi 2 km západně od Zlivi. Pro srovnávací měření teplot, relativních vlhkostí a rychlosti a směru větru byly využity tři meteorologické stanice umístěné na stejném stanovišti. Automatický systém pro sběr meteorologických dat Meteoservis v. o. s. Vodňany, zapůjčená od ENKI o. p. s. Třeboň pro období až s čidly HMP 45D Vaisala opatřené radiačním krytem pro snímání teploty a relativních vlhkostí v intervalu 15 min, umístěné 2 m nad půdním povrchem a snímačem pro měření rychlosti a směru větru W2 TM Praha.

2 Standardní meteorologická budka osazená termohygrografem THG 874 M s bimetalovým teploměrem a vlasovým vlhkoměrem, se zápisem časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti a automatickým teplotním záznamníkem L0141 Comet System s čidlem Pt 1000 pro záznam teploty v pětiminutovém intervalu. Čidla byla umístěna ve 2 metrech nad půdním povrchem. Stanice je na stanovišti umístěna trvale od Meteorologická stanice Davis Vantage Pro. (USA) s automatickým záznamem rychlosti a směru větru, teploty a relativních vlhkostí. Teplotně-vlhkostní čidlo je opatřeno radiačním krytem. Stanice je zde umístěna trvale od Srovnávací měření relativní vlhkosti byla doplněna měřením pomocí Assmannova aspiračního psychrometru, který byl použit jako standard měření relativní vlhkosti, vzhledem k nejvyšší deklarované přesnosti, a Elektronického psychrometru v průběhu 22. až Oba přístroje byly zapůjčeny od BÚ AV ČR v Třeboni. S ohledem na různý charakter získávaných dat o směru větru bylo použito 16 tříd pro hodnocení relativní četnosti směru větru. Pro hodnocení vlivu JETE na změnu teplotně-vlhkostních parametrů krajinného pokryvu je využíván dálkový průzkum Země. Pro kalibraci družicových dat jsou prováděna pozemní měření teplot. Abychom si vytvořili představu o charakteru získávaných bodových teplotních záznamů, sledovali jsme teplotní heterogenitu půdního pokryvu na třech vybraných biotopech, charakterizující nejčastěji zastoupené typy bezlesí pokosená vlhčí louka s kulturním druhově chudým porostem, nepokosený druhově bohatší luční porost s malým podílem ruderálních druhů a rákosina. V těchto biotopech byly měřeny hodnoty aktuálních teplot a relativních vlhkostí pomocí staničních rtuťových teploměrů, čtyřvstupových automatických teplotních záznamníků L0141 Comet System s čidly Pt 1000 a dvouvstupových automatických teplotně-vlhkostních záznamníků R3121 Comet System s čidlem T+RH se sintrovanou bronzovou krytkou. V každém biotopu byla zvolena vždy 4 měřící místa, a sice 1 m na sever, na západ, na východ a na jih od centrálního bodu. Kromě bodových měření bylo užito plošné měření heterogenity vybraných biotopů pomocí termokamery TermaCAM TM PM695 (Flir System, Švédsko) zapůjčené od ENKI o. p. s. Třeboň. Výsledky a diskuse Pro dlouhodobé sledování změny klimatických teplotně vlhkostních charakteristik krajinného pokryvu vlivem činnosti JETE byla na referenční ploše terénní stanice Vomáčka Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích instalována meteorologická stanice Davis. Z naměřených údajů zde uvádíme průměrné hodnoty teploty a relativní vlhkosti ve 2 m za měsíc červen (měřeno od ) a červenec jako základní ukazatele klimatické charakteristiky sledovaného stanoviště (Tab. 1). Vzhledem k výpadku dat nejsou uvedeny průměrné hodnoty za měsíc srpen. Dále je uveden graf relativních četností směru větru za období až ve formě 16-ti směrové větrné růžice (Graf 1). Tabulka 1 Průměrné hodnoty teploty a relativní vlhkosti. Table 1 Average means of temperature and relative humidity. Průměrná teplota [ C] Průměrná relativní vlhkost [%] Červen 15,9 75,5 Červenec 17,3 74,7

3 Graf 1 Relativní četnosti směru větru. Graph 1 Relative frequency of wind direction. Jednou z významných částí meteorologických měření je měření průběhu teplot a relativních vlhkostí vzduchu. Pro zajištění korektnosti získávaných dat byly srovnávány tři meteorologické stanice z hlediska měření průběhu teplot, relativních vlhkostí, doplněných psychrometrickým měřením vlhkosti a v případě dvou stanic z hlediska směru a rychlosti větru. Porovnání teplotních průběhů bylo provedeno na základě vyhodnocení základních statistických charakteristik, tedy směrodatné odchylky rozdílu získaných hodnot a průměrného rozdílu získaných hodnot, vždy ze dvou stanic. Tabulka 2 Porovnání zaznamenaných teplotních průběhů. Table 2 The comparison of recorded temperature rate. Rozdíl hodnot Průměr rozdílu [ C] Směrodatná odchylka Období měření rozdílu [ C] Záznamník ve stand. 0,75 0, met. budce-meteoservis Záznamník ve stand. 0,16 0, met. budce-davis Meteoservis-Davis 0,76-0, Z tabulky 2 je patrné, že se získané hodnoty značně liší. Vysoké hodnoty směrodatné odchylky a průměru rozdílu hodnot mezi automatickým záznamníkem teplot v standardní met. budce a stanicí Meteoservis zřejmě vycházejí z toho, že časová řada srovnávaných dat je příliš krátká ve srovnání s časovou řadou porovnání mezi údaji z met. budky a stanicí Davis. Tato skutečnost je patrně dána i jinou metodou záznamu teplot. Vysoká hodnota průměru rozdílu hodnot teplot naměřených stanicemi Meteoservis a Davis ve srovnání s nízkou směrodatnou odchylkou rozdílu značí jistý posun v naměřených hodnotách. Srovnávání průběhu relativních vlhkostí bylo doplněno ještě o psychrometrické měření elektronickým psychrometrem a Assmannovým aspiračním psychrometrem, který byl pro tuto práci použit za standard měření relativní vlhkosti. Měřeno bylo v průběhu 22. a

4 Tabulka 3 Porovnání zaznamenaných průběhů relativní vlhkosti během 22. a Jako standard byl brán Assmannův aspirační psychrometr. Table 3 The comparison of recorded relative humidity rate during July, 22nd and 23rd, The Assmann aspirated psychrometer was used as a standard. Průměrný rozdíl relativní vlhkosti [%] Směrodatná odchylka rozdílu [%] Assman. psychrometr 0,0 0,0 Davis -2,2 3,3 Termohygrograf -7,1 5,0 Meteoservis -1,0 4,9 Elektr. psychrometr -1,1 4,5 Jak ukazuje tabulka 3, největší odchylku má měření vlhkosti termohygrografem umístěným ve standardní meteorologické budce, kde lze data odečítat s určitým zkreslením jedenkrát za hodinu. Takto získaná data jsou navíc ovlivněna určitým zpožděním vlasového vlhkoměru při měření vlhkosti (graf 2). Stanice Davis při záznamu vlhkosti vykazuje zpoždění odpovědi a ani v ranních hodinách nedosahuje hodnoty 100 % relativní vlhkosti, což přičítáme softwarovému nedostatku. Má ale nejnižší směrodatnou odchylku rozdílu od Assmannova psychrometru. Údaje z elektronického psychrometru a meteostanice firmy Meteoservis jsou svým charakterem velmi podobné. Graf 2 Průběh relativních vlhkostí během 22. a Graph 2 The relative humidity rate during July, 22nd and 23rd, % Elektr. psychrometr Davis Meteoservis Assmannův psychrometr Meteo. budka 90% 80% 70% 60% 50% 40% 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 22:55 0:55 2:55 4:55 6:55 Relativní vlhkost [%] 8:55 10:55 12:55 14:55 Dalšími porovnávanými veličinami byly aktuální rychlost a směr větru ve 2 m. Data byla získána ze stanic Meteoservis a Davis pro období až Z analýzy dat směru větru bylo zjištěno, že se relativní četnosti od sebe statisticky neliší. Aktuální hodnoty směru větru není možné statisticky porovnat vzhledem k rozdílnému zápisu dat z použitých stanic. Srovnání průběhu aktuální rychlosti větru vykazuje značnou rozdílnost mezi oběma použitými systémy (Graf 3). Data byla porovnána párovým t-testem po logaritmické transformaci dat přirozeným logaritmem. Hodnoty měření se významně lišily na hladině významnosti p<0,05.

5 Graf 3 Porovnání aktuálních rychlostí větru. Graph 3 The comparison of actual wind velocity Aktuální rychlost větru [m/s] Davis Meteoservis Lze předpokládat, že rozdíl mezi naměřenými rychlostmi větru je způsoben rozdílnou citlivostí měřících zařízení a popřípadě možným rozdílem v chování vzdušných mas v blízkosti obou stanic. Tabulka 4 zachycuje zjištěné hodnoty heterogenity teplot prostředí třech sledovaných biotopů. Největší heterogenita teplot byla naměřena v nízkém pokoseném trávníku, nejnižší v rákosu. U vlhkosti byla největší heterogenita v nepokosené ploše, nejnižší opět v rákosu. V denním průměru se hodnoty naměřené na jednotlivých místech hodně vyrovnávají, aktuální hodnoty se ale mohou dosti lišit. Tabulka 4 Přehled teplotní heterogenity vybraných biotopů v průběhu 22. a První číslo udává průměrnou teplotu, druhé směrodatnou odchylku. Table 4 The overview of temperature heterogenity at the selected habitats during July, 22nd and 23rd, The first number is the temperature mean, the second is standard deviation. Nekosená Kosená Rákos Povrch rákosu Čas Teploměr IR kamera Teploměr IR kamera Teploměr IR kamera IR kamera [ C] [ C] [ C] [ C] [ C] [ C] [ C] 15:00 27,2±0,3 26,4±0,7 31,5±1,2 30,6±1,7 27,1±0,4 27,3±0,5 30,2±0,7 18:00 23,9±1,0 22,9±0,6 26,3±0,6 21,7±0,6 25,4±0,1 20,2±1,0 22,2±0,7 19:00 21,9±0,4 21,5±0,6 24,3±0,6 22,5±0,5 24,1±0,1 23,8±0,6 24,4±0,5 21:00 18,2±0,4 16,6±0,8 18,8±0,6 18,0±0,4 19,7±0,0 19,6±0,4 18,9±0,5 12:00 30,3±2,2 26,8±2,1 36,6±2,6 26,8±2,0 21,8±0,6 20,5±0,8 22,8±0,9 14:00 29,3±0,9 28,1±1,2 35,2±2,0 28,0±1,5 26,3±0,6 26,4±0,9 25,8±0,6 15:00 27,3±1,0 29,8±1,6 36,2±2,1 27,5±1,6 28,5±0,8 27,1±1,3 28,6±1,1 Z analýzy snímků pořízených termokamerou v uvedených biotopech vyplývá, že průměrné teploty zjištěné z jednotlivých snímků jsou srovnatelné s bodovým měřením v terénu,

6 směrodatné odchylky se částečně liší, což může být dáno rozdílnou metodou měření, kdy termokamerou snímáme radiační teplotu povrchu s rozlišením 320 x 240 bodů a teploměrem provádíme bodová měření. Závěr Představu o charakteru dat získávaných při pozemním monitoringu, využívaných při studiu vlivu JETE na teplotně-vlhkostní parametry, poskytuje srovnávací měření průběhu teplot, relativních vlhkostí vzduchu a rychlosti a směru větru. Další částí této studie bylo porovnání teplotní a vlhkostní heterogenity tří vybraných biotopů. Rozborem teplotních měření se neprokázal významný rozdíl průměrných hodnot, ovšem směrodatné a průměrné odchylky rozdílů získaných hodnot se mezi sebou značně liší, nejlépe spolu korespondují měření ve standardní meteorologické budce se záznamy stanice Davis. Tyto údaje jsou ovšem značně ovlivněny rozdíly v době a délce měření. Pro porovnání relativní vlhkosti vzduchu byla měření doplněna o elektronický a Assmannův aspirační psychrometr, který byl brán jako standard. Největší rozdíl v průběhu relativních vlhkostí se projevil ve srovnání s měřením termohygrografem umístěným ve standardní meteorologické budce, kde je patrné určité zpoždění, nejlepší shoda průběhu hodnot byla se stanicí Meteoservis. Z analýzy směru větru bylo zjištěno, že se relativní četnosti ve zvolených 16 třídách od sebe statisticky neliší. Srovnání průběhu aktuální rychlosti větru vykazuje značnou rozdílnost mezi oběma použitými systémy, statisticky se významně liší. Z hodnocení teplotní a vlhkostní heterogenity testovaných porostů vyplývá, že největší heterogenita teplot byla naměřena v nízkém pokoseném trávníku, nejnižší v rákosu. U vlhkosti byla největší heterogenita v nepokosené ploše, nejnižší opět v rákosu. Doplňující měření pomocí termokamery koresponduje s uvedenými závěry. Celkově lze konstatovat, že použité vlastní přístroje (Davis a záznamníky teplot a vlhkostí Comet) je možné s určitými korekcemi považovat za standard pro pozemní kalibraci dat získaných z dálkového průzkumu. Poděkování Tato studie vznikla s podporou projektů VaV 640/8/03 a MSM /1 na LAE ZF JU v Českých Budějovicích a katedře ekologie (terénní stanice Vomáčka). Poděkování patří především týmu LAE a ENKI o. p. s.

VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU

VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU Petra Malenová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Abstract: This article is focused on land use evaluation

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Ladislav Chmela ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Automatická

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

4/2013. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

4/2013. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 4/2013 Praha, duben 2013 Roč. 59 (101) o Číslo 4 o str. 69 88 školicí

Více

TEPLOTNÍ REŽIM MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ. Temperature Regime of the Urban Environment

TEPLOTNÍ REŽIM MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ. Temperature Regime of the Urban Environment TEPLOTNÍ REŽIM MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ Temperature Regime of the Urban Environment Středa T., Středová H., Rožnovský J. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Abstrakt Městská zástavba vykazuje znatelně

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

VLIV PŮD NA PRŮCHODNOST II

VLIV PŮD NA PRŮCHODNOST II VLIV PŮD NA PRŮCHODNOST II npor. Ing. Martin HUBÁČEK, Ph.D. Národní centrum simulačních a trenažérových technologií E-mail: martin.hubacek@vabo.cz Anotace: Půdy jsou svrchní částí zemské kůry a mají významný

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

LZE ZLEPŠIT VZCHÁZIVOST OSIVA DOUGLASKY TISOLISTÉ?

LZE ZLEPŠIT VZCHÁZIVOST OSIVA DOUGLASKY TISOLISTÉ? ZPRÁVY LESNICKÉHO HOUŠKOVÁ VÝZKUMU, K. et 59, al. 2014 (4): 256-263 LZE ZLEPŠIT VZCHÁZIVOST OSIVA DOUGLASKY TISOLISTÉ? IS IT POSSIBLE TO IMPROVE EMERGENCE RATE OF DOUGLAS-FIR SEED? Kateřina Houšková 1)

Více

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1]

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1] Obsah I) Úvod... 2 II) Cíl metodiky... 5 III) Vlastní popis metodiky... 7 III. 1. Mikroklima... 7 III. 2. Kvalita ovzduší... 16 III. 3. Ekosystém vody... 19 III. 4. Flóra a fauna... 24 III. 5. Pedologie...

Více

1(issue) Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica. Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica

1(issue) Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica. Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica 1(issue) Volume 15. České Budějovice Czech Republic 2014 ISSN 1213-2101 1 STUDIA KINANTROPOLOGIA

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více

Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů

Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období - a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů Karel Matějka IDS, Na Komořsku 175/a, 13 Praha matejka@infodatasys.cz Klima je dynamický

Více

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Optimalizácia závlahového množstva špeciálnych plodín

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Optimalizácia závlahového množstva špeciálnych plodín SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA STAVEBNÁ FAKULTA Katedra vodného hospodárstva krajiny SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA Optimalizácia závlahového

Více

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference Student GIS Projekt 2013 Sborník konference ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2013 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato

Více

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani Autor Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 7. MODELOVÉ SYSTÉMY 7.1. ÚVOD

Více

ŠANCE A RIZIKA V ROZVOJI NEJMENŠÍCH OBCÍ KRAJE VYSOČINA

ŠANCE A RIZIKA V ROZVOJI NEJMENŠÍCH OBCÍ KRAJE VYSOČINA ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVI 17 Číslo 3, 2008 ŠANCE A RIZIKA V ROZVOJI NEJMENŠÍCH OBCÍ KRAJE

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Změny krajiny v chráněném území a okolí NPR Velký a Malý Tisý

Změny krajiny v chráněném území a okolí NPR Velký a Malý Tisý 83 JIŘÍ ŽALOUDÍK, MARTIN ŠÍMA, JAROMÍR KOLEJKA Změny krajiny v chráněném území a okolí NPR Velký a Malý Tisý J. Žaloudík, M. Šíma, J. Kolejka: Landscape Changes in the National Nature Reserve Velký and

Více

APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ

APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ OBJEMU ROVNANÉHO DŘÍVÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY OBRAZU A JEJÍ VERIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ PŘEJÍMKY A STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PODLE DŘEVIN A SORTIMENTŮ

Více

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Mgr. Marta Martínková Praha, červen 2014 Vliv klimatické změny na

Více

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice SBORNÍK KONFERENCE.-. listopadu 9, Čejkovice Vydala Česká aerosolová společnost ISBN 978-8-8686--7 OBSAH J.Smolík: Úvod 7 L. Ondráčková, J. Ondráček, L. Andělová, J. Smolík: Koncentrace aerosolu v Barokním

Více

Příloha 1: Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích projektu TA01021283 v roce 2011

Příloha 1: Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích projektu TA01021283 v roce 2011 Příloha 1: Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích projektu TA01021283 v roce 2011 Stanovený cíl pro první rok projektu spočívající ve vyvinutí zdokonalené stanice pro měření

Více

VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH PATOGENŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH PATOGENŮ V JIHOČESKÉM KRAJI GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK 114 PAVEL ŠVEC, VÁCLAV HÖNIG, MILAN DANIEL, VLASTA DANIELOVÁ, LIBOR GRUBHOFFER VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH

Více

EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA

EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA David Martinčík 1. Úvod Témata jako regionální rozvoj, konkurenceschopnosti regionů apod. jsou častým námětem jak jednotlivých publikací,

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Teplotní poměry jižní Moravy v období a změny v jejich extremitě Air temperature and

Více