TEORIE ENDOGENITY PENĚZ A JEJÍ EVIDENCE V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE ENDOGENITY PENĚZ A JEJÍ EVIDENCE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomické teorie TEORIE ENDOGENITY PENĚZ A JEJÍ EVIDENCE V ČESKÉ REPUBLICE The Endogenous Money Theory and its Evidence in Czech Republic Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Jonáš Autor: Ondřej Komínek Brno, 2012

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Název diplo mo vé práce: Název práce v angličt ině: Katedra: Vedoucí diplo mové práce: Ondřej Komínek Teorie endogenity peněz a její evidence v ČR Endogenous Money Theory and its Evidence in Czech Republic ekonomie Ing. Jan Jonáš Rok obhajo by: 2012 Anotace Předložená diplomová práce prezentuje teorie zabývající se endogenní povahou peněz. V úvodu práce jsou popsány teoretické podklady, určující základní definice, potřebné pro analýzu peněžní povahy. Samotná endogenní teorie je poté prozkoumána v historickém vývoji, který probíhá od 19. století po současnost, kdy je kladen důraz na dva současné směry zastupující teorii endogenity peněz. Prvním z nich je představena škola peněžního oběhu a její teoretické východiska a koncepty. Důkladněji však je zde zkoumána rozvinutější postkeynesiánská teorie peněz. Ta je chronologicky rozčleněna tak, aby byl zřetelně popsán její vývoj, který vyústil ve dva odlišné proudy, v teorii absolutní endogenity peněz a institucionálně odlišnou relativní teorii endogenity peněz. Koncepty těchto teorií slouží v poslední části pro stanovení hypotéz v rámci ekonometrického modelu, který je vytvořen na datech České republiky z let Annotation Submitted thesis presents theory dealing with endogenous nature of money. In the introduction of work are described theoretical backgrounds, determining elemental definitions, required for analysis of money nature. The endogenous theory is outlined in historical development, which reaches from 19 th century to the present, when it puts emphasis to the two present schools of thought. The former is introduced monetary circuit theory and its theoretical foundations and concepts. The latter is rigorously researched advanced postkeynesian money theory. This theory is chronologically segmented to distinctly describe historical development that results in two different views, in horizontalist s theory and institutional different structuralist s theory. Concepts of those theories serve in the last section for hypothesis setting in frame of econometrical model, which is carved on statistical data of the Czech Republic during years.

5 JEL klasifikace: E52 E12 C12 Klíčová slova peněžní politika, postkeynesiánská ekonomie, testování hypotéz Keywords monetary politics, postkeynesian economics, hypothesis testing

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Teorie endogenity peněz a její evidence v České republice vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jana Jonáše. V této práci jsem uvedl všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 27. dubna 2012 vl a st n or učn í podpis a utor a

7 Poděkování Zde bych velmi rád vyjádřil svou vděčnost, vedoucímu této diplomové práce Ing. Janu Jonášovi, za jeho ochotu při konzultacích a jeho metodologické vedení. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Danielu Němcovi Ph.D. za jeho věcné připomínky a korekce v oblasti ekonometrie.

8 OBSAH ÚVOD Základní literatura PENÍZE Definice peněz Užší vymezení peněž Širší vymezení peněz Vnější peníze Vnitřní peníze Emise peněz Rovnice směny Exogenita Endogenita Portfoliová endogenita Exogenní úroková míra HISTORICKÉ NÁZNAKY TEORIE ENDOGENITY PENĚZ Bullionistická kontroverze Knut Wiksell John Maynard Keynes Radcliffova komise TEORIE PENĚŽNÍHO OBĚHU Revoluční endogenita Škola peněžního oběhu POSTKEYNESIÁNSKÁ TEORIE ENDOGENNÍCH PENĚZ Tvorba peněz v postkeynesovské teorii Teorie absolutní endogenity peněz Nicholas Kaldor... 35

9 4.2.2 Sidney Weintraub Basil Moore Strukturalismus Paul Davidson Hyman Minsky Teorie relativní endogenity peněz Philip Arestis L. Randall Wray Sheila Dowová Rozpory mezi horizontalismem a strukturalismem EMPIRICKÁ EVIDENCE V ČESKÉ REPUBLICE Předchozí výzkumy a teoretické práce v České republice Kauzální vztahy Data Testování modelu Grangerův test kauzality Zpoždění proměnných Výsledky testování ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Internetové zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam zkratek Seznam příloh Příloha A Data Příloha B Výsledky testování... 65

10 ÚVOD Ačkoli ekonomové vypotřebovali na peníze zřejmě více inkoustu než na jakékoli jiné téma své vědy, a ačkoli se peněžní teorie dotýká snad každého jiného odvětví ekonomické analýzy, hospodářskou nauku i nadále souží zmatky ohledně významu a podstaty peněz. Paul Davidson Současné debaty rozvíjející se nad podstatou peněz přináší rozpor do současné ekonomie hlavního proudu. Neboť právě sama podstata peněz není dodnes vysvětlena natolik, aby uspokojivě podala teoretický základ pro vybudování úspěšně fungující, od reality neodtržené, monetární politiky. Teorií peněž se zabývá i tato předložená práce, neboť jejím cílem je zkoumat právě endogenní povahu peněz. Vždyť exogenní povaha peněz, jak je dnes předkládána veřejnosti a studentům ekonomických oborů, zapříčiňuje domnění, že monetární politika je otázkou pouze centrální banky a především její schopnosti predikovat peněžní vývoj. Dle této predikce je poté možné určit celkový vývoj peněžní politiky. Z toho tedy vyplívá, že centrální banka je jedinou institucí zodpovědnou za monetární politiku. Česká národní banka, která za svůj primární cíl považuje zabezpečení cenové stability, změnila svou monetární politiku již v roce 1998 a to na cílování inflace. Tato změna vznikla v důsledku neúspěchu měnové politiky, kdy v průběhu devadesátých let byla prosazována politika cílování měnových agregátů. Důvodem neúspěchu bylo, že centrální banka nebyla schopna dosáhnout takového tempa růstu peněžní zásoby, aby byla zajištěna cenová stabilita. Jak je dobře známo, politika cílování inflace je prosazována pomocí nastavení úrokových sazeb, jež vychází z makroekonomických prognóz a vyhodnocení rizik jejich naplnění. Česká národní banka provádí cílování inflace do dnes a to poměrně úspěšně. Proto tato změna monetární politiky centrální bankou by mohla značit, že došlo k posunu ve vývoji peněžní teorie. Jak již bylo řečeno, tato práce nám předkládá analýzu peněžní teorie. Přičemž výzkumným cílem je vysvětlení teorie endogenity peněz, která se může jevit jako alternativní přístup k současné mainstreamové monetární ekonomii. Teorie endogenity peněz je zde rozebírána od jejích historických náznaků až do dnešní rozpracované podoby.

11 První kapitola nám pouze definuje základní pojmy, jakožto základ pro vybudování ucelené peněžní teorie. V druhé kapitole je možné nalézt historický vývoj, který začíná na sklonku devatenáctého století. V té době přichází Knut Wicksell se svou teorií kreditního finančního systému, kdy v rámci tohoto systému nabývají peníze endogenní povahy. V rámci historického vývoje je nutné zmínit také J. M. Keynese a jeho přínos pro vývoj peněžní teorie. Tato kapitola je poté završena peněžním vývojem ve Velké Británii na konci šedesátých let, kdy vzniká Radcliffova komise, která představila své překvapivé závěry týkající se finančního systému fungujícího právě ve Velké Británii. V následující třetí kapitole je popsána škola peněžního oběhu s jejími teoretickými koncepty. Právě teorie peněžního oběhu se stává prvním uceleným systémem, který představuje endogenní peníze jako součást funkční ekonomiky. Čtvrtá kapitola úzce navazuje na školu peněžního oběhu, kdy je detailně popsán vývoj postkeynesiánské peněžní teorie. Ta je však do dnešní doby nejednotná a vyvíjí se ve dvou názorově odlišných větvích. V následné podkapitole postkeynesiánské ekonomie je představena, historicky starší, teorie absolutní endogenity peněz, jež je reprezentována ekonomy, jako jsou N. Kaldor, S. Weintraub a B. Moore. Právě tito ekonomové svými teoretickými pracemi připravili půdu pro plné rozvinutí postkeynesiánské ekonomie. Následující podkapitola postkeynesiánské teorie je věnována strukturalismu a jejím konceptům. Přičemž pozornost je soustředěna hlavně institucionálnímu přístupu P. Davidsona a H. Minského. V návaznosti na strukturalismus jsou uvedeni současní autoři, kteří zastupují teorii relativní endogenity peněz. Tato teorie v sobě zahrnuje, jak institucionální přístup, tak i část značně transformovaných prvků teorie absolutní endogenity peněz. Doplněním čtvrté kapitoly je zhodnocení obou postkeynesiánských teorií a zvýraznění jejich rozporů. Poslední kapitola se zabývá empirickým testováním výše zmíněných teorií spolu s teorií ekonomie hlavního proudu. Tato empirická část je založena na ekonometrickém modelu, testující hypotézy kauzálních vztahů v Grangerově smyslu, přičemž data pochází z prostředí České republiky.

12 Základní literatura Úvodní literaturou, která dobře seznámí s peněžním tématem je určitě kniha českého původu Teorie peněz (Koderová, Sojka, Havel, 2011). K užšímu poznání postkeynesiánské ekonomie a teorie endogenity peněz byla vybrána kniha Introduction to PostKeynesian economics (Lavoie, 2004). Pro pokročilejší a dobře zpracovanou monetární ekonomii se jevila kniha v podání Paula Davidsona, Post Keynesian Macroeconomic Theory: Foundation for Successful Economic Policies for the Twenty-First Century, (Davidson, 2004) nebo o trochu starší dílo Stephena Roussease, Post Keynesian Monetary Economics, (Rousseas, 1998). V poslední řadě je záhodno rozšířit základní literaturu o díla českého profesora Milana Sojku, který postkeynesiánské ekonomii zasvětil svou vědeckou činnost, přičemž Sojka se zaměřuje také na možná východiska v oblasti chování centrálních bank. Za zmínku jistě stojí jeho článek Postkeynesovská teorie peněz, peněžní a úvěrová politika a postavení centrální bank, (Sojka, 2002).

13 1 PENÍZE Cílem kapitoly je přiblížit pojmy, které poslouží jako základní kameny pro vybudování teoretického rámce tak, aby bylo možné uspokojivě popsat procesy, myšlenky a hypotézy popisující peněžní teorii. Nejprve je nutné pevně specifikovat samotný pojem peníze, především jejich funkce a povahu, následně pak jejich tvorbu. Poté budou definovány pojmy, které jsou úzce spjaty, buď se samotnými penězi, nebo s procesy, z nichž jsou odvozené. 1.1 Definice peněz Peníze jsou společenskou konvencí, nikoliv komoditou. (Moore, 2006) Peníze nesou jedinečné postavení v hospodářské soustavě a je záhodné, definovat je skutečností, že peníze jsou takovým statkem, který nabývá směnné užitečnosti neboli možnosti použít tento statek jako organizační prostředek pro individualistické směnné společenství Užší vymezení peněž Ze zákona ustanovené jedinečné aktivum, jemuž je garantována vlastnost právně podloženého platidla pro vyrovnání dluhu mezi dlužníkem a věřitelem. Peníze tedy představují aktivum, které má schopnost konečného umoření dluhu 1. Všechny další funkce peněz (prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnot) mohou být nahrazeny jinými aktivy. Takto definované peníze zahrnují oběživo, tj. bankovky a mince, a také zůstatky, které lze okamžitě 1 v České republice se jedná o zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 16 se prohlašuje, že platné bankovky a mince, vydané Českou národní bankou, jsou zákonné peníze v jejich nominální hodnotě, použitelné při všech platbách na území České republiky. 13

14 převést na oběživo nebo použít k bezhotovostní platbě, např. jednodenní vklady neboli peněžní agregát M Širší vymezení peněz Širokými penězi lze nazvat peněžní agregát M3 3, který zahrnuje jak úzké peníze M1, tak i vklady se splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců neboli peněžní agregát M2 4 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí. Do tohoto agregátu patří některé nástroje peněžního trhu, zejména pak akcie nebo podílové listy fondů, cenné papíry peněžního trhu, a repo operace 5. Vysoká míra likvidity a cenová jistota zajišťují, že jsou tyto instrumenty velmi podobné vkladům. Jejich zahrnutí vede k tomu, že M3 je méně ovlivňován substitucí mezi různými kategoriemi likvidních aktiv, než jsou užší definice peněz a je stabilnější Vnější peníze Vnější peníze jsou peníze, které buď nejsou podloženy žádným aktivem (z angl. fiat money 6 ) nebo jsou podloženy aktivem, které není součástí soukromého sektoru. Můžeme tedy říci, že vnější peníze jsou čisté aktivum v rámci soukromého sektoru. Samotný název vnější peníze je dán proto, že tyto peníze pochází právě mimo soukromý sektor. (vlastní překlad, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2008). Jinými slovy můžeme tuto definici přeformulovat tak, že se jedná o tu část peněžní nabídky, jež je označena jako neumořitelná pohledávka u centrální banky ze strany soukromých hospodářských subjektů. Jedná se tedy o hotovostní oběživo a rezervy uložené u centrální banky, pro tyto vnější peníze lze použít dle peněžní teorie označení měnová báze 7. 2 ČNB - Peněžní agregáty Eurozóny, citováno dne , Dostupné z: nice 3 ČNB - Peněžní agregáty Eurozóny, citováno dne , Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harmonizace_mbs/harmonizace_mbs_agregaty.html#de finice> 4 ČNB - Peněžní agregáty Eurozóny, citováno dne , Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harmonizace_mbs/harmonizace_mbs_agregaty.html#de finice> 5 Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. ČNB - Měnověpolitické nástroje, citováno dne , Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/> 6 nekrytá měna (peníze s nuceným oběhem vytvořená mocí úřední) 7 měnová báze představuje poptávku bank a všech hospodařících subjektů po penězích 14

15 1.1.4 Vnitřní peníze Vnitřní peníze jsou peníze, které představují aktivum podložené jakoukoliv formou soukromého dluhu, obíhající uvnitř soukromého hospodářského systému jako prostředek směny. Pokud vnitřní peníze tvoří aktivum pro jakýkoliv hospodářský subjekt v rámci soukromého sektoru, představují ve stejný okamžik pasivum jiného hospodářského subjektu v soukromém sektoru. Pojem vnitřní peníze tedy značí, že tyto peníze pochází ze soukromého sektoru a jsou kryty jakoukoliv formou dluhu (vlastní překlad, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2008). Účetně lze vnitřní peníze definovat, jako položku zachycenou na obou stranách agregátního učtu, tedy jako pohledávku i závazek. Tato účetní podvojnost zapříčiňuje, že vnitřní peníze netvoří bohatství dané hospodářské soustavy. 1.2 Emise peněz Vznik peněz je úzce spojen s úvěrováním bank. Účetně můžeme pojmout emisi peněz jako vytvořením pohledávky vůči bankovní soustavě tedy vůči obchodním bankám nebo centrální bance. Nejčastější formou kreace peněz je poskytnutí úvěru obchodními bankami nebankovním subjektům, dále za vznik peněz může považovat následující bankovní operace, jakými jsou úročení vkladů a dluhových cenných papírů, koupí majetku a služeb bankami od nebankovních subjektů a v neposlední řadě výplaty platů, odměn, dividend a tantiém zaměstnancům a akcionářům bank (Jílek, 2004, s. 40). Úvěrování obchodních bank není spojeno se změnou velikosti povinných rezerv. Změna rezerv se projeví až ve chvíli, kdy je úvěr připsán na vrub jiné bance (jinými slovy byl použit příkaz k úhradě nebo vypsán šek a určitý objem peněz byl přesunut z jedné banky do druhé). Peníze mohou být vytvořeny i centrální bankou. Jedná se o podobnou formu kreace jako u komerčních bank, prvním typem je úvěrová emise neboli diskontní operace, druhou běžnější formou je emise nákupem cenných papírů či deviz známou jako operace na volném trhu 8. 8 nutnou podmínku účinnosti operací na volném trhu představuje dostatečné množství vhodných cenných papírů vytvářejících likvidní, plynulý a stabilní trh. 15

16 1.3 Rovnice směny Rovnice 9 ukazuje vztah mezi celkovým nominálním produktem hospodářství (P*Q) na jedné straně a realizovaným peněžními transakcemi (M*V) na druhé straně. Kde veličina P značí cenovou hladinu a Q celkový produkt na druhé straně M je peněžní zásoba a V je rychlost oběhu peněz. Podle exogenního přístupu centrální banka ovládá celkovou likviditu hospodářství, jinými slovy přesně vymezí množství peněz a rychlost jejich obratu, tedy levou stranu rovnice (M*V), čímž je schopna ovlivnit celkový výstup hospodářství (P*Q). Kvantitativní teorie 10 předpokládá, že peněžní zásoba je odvozena z peněžní báze působením peněžního multiplikátoru a velikostí povinných minimálních rezerv. Matematicky zapsáno, kde M je peněžní zásoba, B odpovídá peněžní bázi a m je peněžní multiplikátor. Banky tedy mohou poskytnout úvěry pouze do výše minimálních rezerv. Pokud centrální banka určuje výši povinných minimálních rezerv a množství papírových peněz a mincí v oběhu poté je schopna ovlivňovat i monetární bázi. Důležitým předpokladem pro splnění rovnosti rovnice směny je konstantní oběh peněž (V), přičemž změna rychlosti oběhu je umožněna pouze institucionálně. Proto můžeme říci, že centrální banka kontroluje celkovou peněžní zásobu. Pokud se znovu podíváme na rovnici směny, můžeme konstatovat, že ovládá-li centrální banka levou stranu rovnice, může ovlivňovat i pravou stranu a tím celkovou výši nominálního produktu. Avšak podle pojetí peněz v ekonomii hlavního proudu, jsou peníze v dlouhém období neutrální 11, a proto centrální banka ovlivňuje přímo pouze cenovou hladinu. Z toho nám pramení jeden z cílů centrální banky a tím je stabilita cenové hladiny rovnice směny byla poprvé představena Johnem Stuartem Millem (Mill, J. S. Principles of Political Economy 1848), který rozšířil myšlenky Davida Huma (Hume, D. Essays Moral and Political, 1742). Matematickou formulaci rovnice představil až Irving Fisher v roce první, kdo tuto teorii zdařile rozpracoval, byl David Hume ve svém díle Political Discourses (obsahující esej O penězích), neovlivňují reálné veličiny hospodářství tzn. nevyvolávají ani inflační, ani deflační změny v hospodářství 12 Česká národní banka rozhodla o změně režimu měnové politiky a počínaje rokem 1998 přešla k cílování inflace. 16

17 1.3.1 Exogenita Kauzálně lze exogenitu vymezit jako situaci, kdy daná proměnná může být ovlivňována jinými veličinami a současně jinými veličinami ovlivňována není, avšak důležitým faktorem je, že exogenní veličina je chápána jako nezávisle proměnná. Pod pojmem exogenní nabídka peněz bude tedy chápána situace, kdy je centrální banka schopna množství peněz v ekonomice ovládat s požadovanou přesností. Zjednodušeně lze říci, že centrální banka určí, vyhlásí a následně vytvoří určitý objem peněz v oběhu a úrokotvornou rovnici ponechá volnému působení tržních sil. Pokud toho centrální banka není schopna, pak bude nabídka peněz považována za endogenní Endogenita Endogenní veličinou je rozuměna situace, kdy daná veličina je ovlivňována jinými veličinami, a proto je chápána jako závisle proměnná. Nabídka peněz bude chápana jako endogenní tehdy, když centrální banka zaměří svou pozornost na úrokovou míru a smíří se pak s poptávkově řízenou determinací peněžního množství Rozlišování mezi exogenitou a endogenitou se v rámci ekonometrického pohledu na problém stává rozlišováním mezi příčinou a následkem Portfoliová endogenita V důsledku porušení předpokladu konstantního oběhu peněz či nestabilitě peněžního multiplikátoru může docházet ke změnám likvidity celého systému, tedy ke změnám levé strany rovnice směny (M*V). Portfoliový efekt, v literatuře také někdy nazýván ekonomizace hotovostních zůstatků, 13 se vyznačuje citlivostí úrokové míry na držbu likvidních aktiv. Při růstu úrokové sazby se ochota držet likviditu snižuje a dochází k růstu držby méně likvidních aktiv, čímž se rychlost oběhu zvětšuje. 13 z angl. idle balance - peníze držené na bankovních účtech, které nevynáší úrok (např. běžné účty) 17

18 Jedna z dalších příčin, kdy může dojít změně rychlosti peněz, je při vzniku finančních inovací (např. řízení likvidity 14 ). Tyto inovace zapříčiňují změnu stávajících institucí, čímž dochází ke změně zaběhlých strukturálních vazeb, které způsobují právě změnu rychlosti peněz. Obrázek 1.1: Vliv úrokových sazeb a finančních inovací na rychlost oběhu peněz (Lavoie, 1992) Pokud dochází v průběhu času pouze k malým změnám úrokových sazeb a ve stálém institucionálním prostředí, roste rychlost oběhu postupně. Na obrázku je možné si toto představit jako posun po jedné z křivek rychlosti peněz. Při velkých změnách úrokových sazeb nebo při zavedení finančních inovací dochází k posunu křivky doprava, což nám značí, že větší tok peněz je možné obhospodařit i s menší peněžní bází. Podle endogenního přístupu je tedy nutné nahlížet na rovnici směny z jiného úhlu pohledu a to tak, abychom četli tuto rovnici obráceně, tedy zprava doleva. Tím dostáváme jiný závěr, kdy množství peněz (M*V) je determinováno poptávkou po penězích. Tím se nabídka peněz stává endogenní a je tvořená v závislosti na poptávce po penězích. Na počátku transmisního mechanismu je pevně daná úroková míra, které jsou přizpůsobeny ostatní veličiny včetně peněžní zásoby. Díky této implikaci jsou peníze považovány za 14 rozvoj elektronických systémů a asset and liability managementu související s únikem bank z regulovaných oblastí do oblastí, které regulacím nepodléhají 18

19 endogenní, neboť se staly vysvětlovanou proměnnou, nikoli vysvětlující. Můžeme tedy konstatovat, že úroková míra je předem dána a nabídka peněz se přizpůsobuje poptávce po penězích, která je determinována úrokovou mírou, reálným důchodem a cenovou hladinou. Z postkeynesiánské ekonomie plyne, že centrální banky se zaměřují na řízení krátkodobé úrokové míry, protože ta je z postkeynesiánského pohledu jedinou veličinou, která může být pod jejich kontrolou. Posun ekonomické teorie od pojímání nabídky peněz jako exogenní veličiny k její endogenizaci je významný. Jak už bylo v úvodu předesláno, tento posun byl zřejmě vyvolán tím, že etablovaná teorie byla v rozporu s praxí centrálních bank, které se zaměřují na řízení krátkodobé úrokové míry (Lavoie, 2004). 1.4 Exogenní úroková míra Tak jako peníze, tak i úroková míra, je vnímána ekonomickou teorií, jako společenská konvence, 15 resp. neexistuje nic jako přirozená úroková míra. Jedná se spíše o politický konsenzus než o spontánní rovnováhu na trhu. Neboť úroková míra je plně v rukou centrální banky a ostatní sazby úrokových měr se řídí výší této základní úrokové míry 16. Lze tedy říci, že výše úrokové sazby nemá vliv na nabídku finančního sektoru, neboť banky převedou vyšší cenu za poskytování úvěrů na své klienty. Efekt změny úrokové sazby se tedy projeví, nikoli v nabídce obchodních bank, ale ve výrobním sektoru. Pokud výše úroku přesáhne jistý práh citlivosti ve vnímání výše úrokové sazby jako spravedlivé ceny za poskytnutí úvěru, dojde k přehodnocení investičního plánování a dochází k poklesu investic ve výrobním sektoru. Velikost tzv. spravedlivé ceny za poskytnutí úvěru je přirovnávána k velikosti růstu produktivity práce se započtením míry inflace. Tato velikost sazby je taková, že nezpůsobuje dodatečné transfery mezi průmyslovým a rentiérským sektorem (Lavoie, 1992, s. 194). Jak již bylo předesláno, kapitola prezentovala pojmy a koncepty, jež byly vysvětleny z pohledu postkeynesovské ekonomie, tím se ucelil teoretický základ pro výklad monetární 15 ekonomie hlavního proudu vidí úrokovou míru jako tržní cenu peněz, postkeynesiánské ekonomie v ní spatřuje rozdělovací hodnotu 16 v ČR se jedná o dvoutýdenní repo sazbu 19

20 teorie. Zde je však důležité upozornit na fakt, že vždy záleží na specifickém chápání a kontextu jednotlivých pojmů, neboť právě různost výkladu těchto pojmů odlišuje postkeynesiánskou monetární ekonomii od výkladu ekonomie hlavního proudu. 20

21 2 HISTORICKÉ NÁZNAKY TEORIE ENDOGENITY PENĚZ Následující kapitola je věnována historickému vývoji teorie peněz, především však myšlence endogenních peněz. Smyslem kapitoly je seznámení s některými historickými souvislostmi, které předurčily, že rozvoj peněžních teorií se v některých směrech značně odlišil a tím předurčil vznik nových monetárních směrů. Značná část textu této kapitoly je věnována především konceptům, které byly později implementovány do struktur postkeynesiánské ekonomie. 2.1 Bullionistická kontroverze Samotný názor na nabídku peněz a její endogenní povahu, je poměrně starý. V neformální podobě byla endogenita peněz předmětem již dvou diskusí na přelomu 18. a 19. století a to mezi bullionisty 17 a jejich odpůrci 18 tzv. Bullionistická kontroverze (Laidle, 1999). Tato kontroverze vznikla na základě špatného stavu anglického bankovnictví, kdy během války s Francií došlo k nadměrné emisi bankovek, jež vyústila až v zastavení konvertibility bankovek v drahé kovy. Hlavním tématem bylo obnovení konvertibility bankovek Bank of England a jejich následný poměr (Holman, 1999, s. 96). Tato diskuze předznamenala následný, o několik dekád pozdější, otevřený konflikt mezi bankovní 19 a měnovou školou 20 a školou svobodného bankovnictví 21. Tyto debaty se týkaly sporu, zdali má centrální banka dostát závazku a na počkání umožnit směnitelnosti svých 17 Bullionismus je ekonomická teorie, definující velikost bohatství na základě množství vzácných kovů. Její zastánci požadují v bankovní soustavě plnou směnitelnost papírové měny v drahé kovy (zlato, stříbro). Kdy toto argumentují, že pokud není zaručena konvertibilita měny, může docházet při přílišném tisku peněz k znehodnocování měny (inflace). Tento směr vzniká v Anglii (17. st) jako jedna z prvních forem merkantilismu, reprezentován osobnostmi jako Henry Thorntone a John Wheatley a nebo David Ricardo. 18 Anti-bullionismus reakce na bullionistické hnutí, tedy na zastánce zákona nařizující směnitelnost bankovek. Argumentující příkladem skotského svobodného bankovnictví, kde fungovalo odložení konvertibility na určitou dobu. V praxi fungovalo tak, že poptávka po penězích byla limitována potřebou obchodu a banky nevydávaly více bankovek, než bylo požadováno obchodníky, tudíž nikdy nevznikl nadbytek peněz. Zastánci tohoto směru byli John Law, James Steuart a Adam Smith. 19 Britská bankovní škola skupina britských ekonomů zastávající názor, že vydávání nových bankovek je přirozeně omezeno poptávkou vkladatelů banky směňovat bankovky za zlato. 20 Britská měnová škola skupina britských ekonomů, kteří zastávali názor, že nadměrné vydávání bankovek je hlavní příčinou cenové inflace. Jejich doporučením při tisku nových bankovek bylo, aby vždy zůstal zachován poměr bankovek k objemu rezerv zlata v trezorech Bank of England. 21 Škola svobodného bankovnictví vznikla názorovým odtržením od Bankovní školy, kdy skotští bankéři zastávali názor, že úplná deregulace bankovnictví zajistí stabilitu celého bankovního systému. Tento názor podkládali fungujícím bankovnictvím ve Skotsku v 18. století 21

22 bankovek za zlato. Příčinou konfliktu, k němuž došlo, byl zákon 22, který zaručoval monopol tisku bankovek pro Bank of England, na druhé straně přikazoval maximální objem emise a určoval, jakým způsobem budou bankovky kryty, jak drahými kov tak komoditami (Davies 2002, s. 305). Tyto debaty, mezi výše zmíněnými školami a týkající se centrálního bankovnictví a regulace bankovnictví, probíhaly na pozadí nově tvořícího se peněžního vývoje, který směřoval k opuštění stříbrno-zlatého standardu, a poté s přípravou zákona ukládajícího úplné zlaté krytí nově vydaných bankovek Bank of England. Výsledky těchto sporů jsou však považovány za jedny nejdůležitějších v dějinách moderního bankovnictví, neboť vedly k pozdějšímu uspořádání celého monetárního systému nejen v Británii, ale i ve zbytku světa. 2.2 Knut Wiksell Švédský ekonom, který sehrál významnou úlohu ve vývoji neortodoxní teorie peněz. Jeho dílo silně ovlivnilo jak učení stockholmské školy 23 tak i rakouské školy. Monetární teorie, rozvíjející se na konci 19. století, byla plná diskuzí týkající se udržování zlatého standardu, platností kvantitativní teorie peněz a kontroly úvěrových zdrojů. V té době přichází Knut Wicksell se svou monetární teorií, vysvětlující stabilizaci cenové úrovně, které má být dosaženo prostřednictvím úrokových měr. Důležitým konceptem jeho teorie se stal kumulativní proces. (Wood, 1994, s. 97) Kumulativní metoda je mechanismus, který vysvětluje, jak odchylky tržní úrokové míry od reálné úrokové míry vedou ke změnám cenové úrovně. Pokud se přirozená úroková míra nerovná tržní úrokové míře, pak se nebude rovnat ani poptávka po investicích a množství úspor. Pokud se tržní úroková míra nachází pod přirozenou mírou, nastává ekonomická expanze a ceny, ceteris paribus, budou růst. Wicksell se stal také kritikem zlatého standardu, když vyjádřil myšlenku, že k zachování plynulosti mezinárodního obchodu není potřeba krytí oběživa zlatem. V rámci této kritiky 22 Banking Charter Act, 1844 zákon přijatý konzervativní vládou Roberta Peela 23 skupina švédských ekonomů působící ve Stockholmu v 30. letech 20. st., reprezentována především G. Myrdalem a B. Ohlinem 22

23 představil svůj koncept ryzího úvěrového sytému 24 (Wood, 1994, s. 145), ve kterém představuje peněžní soustavu, kde veškeré platby probíhají ve formě bezhotovostního převodu. Poprvé byl tedy představen finanční systém, kde není zapotřebí hotovostních peněz (oběživa). V rámci této teorii byla nabídka peněz považována za endogenní a ekonomika byla znázorněna jako sekvenční proces, kdy financování firem pomocí bankovních úvěrů vede k nastartování výrobních procesů. 2.3 John Maynard Keynes John Maynard Keynes, působící na Cambridgeské univerzitě, počátkem 20. století, je bezpochyby jeden z nejdůležitějších ekonomů v historii moderní ekonomie. Právem je také považován za autora nejvlivnějších vědeckých prací, které později ovlivnily nejen ekonomickou vědu, ale také náhled celé společnosti na fungování ekonomie a role vlády ve společnosti. Ve svém stěžejním díle Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) pracuje Keynes s peněžní teorií, ve které předpokládá nabídku peněz exogenní 25, zde tato teorie peněz není plně rozpracována a spíše zde plní důležitý koncept jakožto nástroj pro potlačování nejistoty tím, že peníze slouží jako nástroj pro přenášení hodnot v čase (Holman, 2001, s. 359). Obecná teorie představuje čtyři základní motivy poptávky po penězích motiv transakční opatrnostní, spekulativní. K těmto třem přidává ještě motiv finanční (Holman, 2001, s. 371), ten vychází ze skutečnosti, že firmy své rozhodují o investicích mnohem dříve, než k nim vůbec dojde. Jinými slovy finanční motiv odráží skutečnost, že podnikatelé musí držet určité peněžní zůstatky v čase tak, aby byli, když se zavazují k budoucím nákupům vstupů, schopni těmto závazkům dostát. Keynes předpokládá, že veškeré zdroje pro budoucí investice poskytují banky. Avšak banky jsou ochotny financovat naplánované investice za určité úrokové míry, ta se odvíjí od stávající preference likvidity 26 a nabídky peněz tzn., že banky hrají významnou roli v určování tempa růstu investic. 24 z angl. pure credit system 25 množství peněz považoval za exogenní proměnnou determinovanou monetárními autoritami 26 pojem preference likvidity vyjadřuje upřednostnění držby peněz před držbou cenných papírů nebo reálných aktiv. Hospodářské subjekty dávají přednost držbě peněz, protože peníze vykazují nejvyšší likviditu: lze je směnit na jakoukoli formu majetku a s jejich držením nevznikají (s výjimkou období vysoké inflace či hyperinflace) žádné dodatečné náklady. Držení cenných papírů je spojeno s rizikem a vytváření zásob reálných aktiv navíc se vznikem dodatečných nákladů na skladování. U všech typů aktiv, s výjimkou peněz, vznikají problémy při převodu na jinou formu majetku. (Sojka, 1999, s. 50) 23

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Peníze Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Bez peněz by byl život trudný, aneb dvojí náhoda směny Bez peněz by se lidé nespecializovali. Peníze vznikly spontánně jako prostředek směny.

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

4. Peníze a poptávka po penězích

4. Peníze a poptávka po penězích 4. Peníze a poptávka po penězích 4.1. Charakter a formy soudobých peněz Peníze zaujímají výsadní postavení v hospodářství i v ekonomické teorii, stejně jako v životě každého člověka, a to i těch, kteří

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz Peníze Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně typickým

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie)

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 8. Kapitola Bankovní soustava a multiplikace depozit Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Počátky dějin ekonomických teorií Cíl: Seznámit posluchače s počáteční etapou vývoje Dějin ekonomických

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více