Návrh rozqoctu Príjmy , ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozqoctu 2011. Príjmy 3697570,33 32 304 594,00"

Transkript

1 Návrh rozqoctu 2011 Príjmy Návrh , ,00 rozpoctu , , , , , , , , , ,00 0,00 ODPA , , , ,00 000, ,00

2 Výdaje zvl. veter. péce , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33

3 Komentár k návrhu rozpoctu Obce Bludov na rok 2011 Rozpocet obce na príslušný rokje soucasne plánem akcí, které hodlá obec v daném období realizovat. I z tohoto duvodu pripojuji následující strucný komentár. Návrh rozpoctu je koncipován jako rozpocet vyrovnaný, tzn. Prijmy (po zapoctení zustatku roku tis. Kc) se rovnají Výdajum. Rozhodující cást príjmu - danové príjmy jsou v oblasti "sdílených daní" navrhovány ve výši skutecnosti Makroekonomové predpovídají po krizových letech 2009 a 2010 v letošním roce mírné oživení ekonomiky, s tím, že ocekávají nárust HDP o cca 1,5%. Prípadné mírne vyšší danové príjmy by mohly být rezervou v rozpoctu. Formou prímé dotace ze státního rozpoctu (prostrednictvím KÚ Olomouc) je pro rok 2011 financován pouze príspevek na výkon státní správy ve výši Kc. Ve tríde 8. Financování jsou rozpoctovány splátky investicních úveru. U úveru na "Kanalizaci a COV" ciní rocní splátka tis. Kc (zustatek k je tis. Kc), u úveru na "Prestavbu MŠ na 17 b.j." ciní rocní splátka 292 tis. Kc (zustatek k je tis. Kc). Omezené možnosti v oblasti príjmu obecního rozpoctu pro rok 2011 jednoznacne znamenají nenavyšovat cerpání neinvesticních penez. Proto je také v návrhu výdajové stránky rozpoctu uvažováno se stejne vysokými výdaji jako v rozpoctu 2010 na provoz základní školy, na provoz materské školy, na podpurné programy obce, na provoz kulturního domu, na mzdy zamestnancu úradu i na odmeny clenum zastupitelstva. I s omezenými financními možnostmi však hodláme také v roce 2011 výrazným zpusobem investovat do zvelebování obce. K tomu chceme využít predevším nejruznejších dotacních možností. Investicní akce, na které žádáme dotace, nejsou jmenovite v príjmové cásti návrhu rozpoctu zahrnuty, protože rozpoctová pravidla hovorí o tom, že mohou být do rozpoctu obce zahrnuty až po rozhodnutí o pridelení dotace. V tuto chvíli však v návrhu rozpoctu figurují dve dotace, kde rozhodnutí o pridelení dotace již bylo doruceno. Jedná se o dotaci na porízení nového územního plánu obce a o dotaci na rekonstrukci lesoparku Gryngle. Na porízení nového územního plánu obce byla priznána dotace z ROP IPRÚ ve výši Kc. Predpokládáme, že nový územní plán bude ješte do konce letošního kalendárního roku dopracován a schválen. Na rekonstrukci lesoparku Gryngle byla získána dotace z Ministerstva pro životní prostredí ve výši Kc. V letošním roce budou za tyto peníze provedeny zásadní úpravy na porostech v Gryngle tak, aby nejméne po dobu 5 let byl tento lesopark prístupný verejnosti bez rizika ohrožení na zdraví. Chodník Lázenská - by mel být za predpokladu získání dotace, o kterou bylo na SFDI vcas zažádáno, hlavní investicní akcí letošního roku. Jedná se o pokracování chodníku podél komunikace 1/11 v úseku od lázní po železnicní zastávku. Tato cást chodníku bude 425 m dlouhá. Na tuto stavbu je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Rozpoctové náklady ciní dle rozpoctu tis. Kc (vc. DPH). Uznatelné náklady jako základna pro poskytnutí dotace však ciní jen tis. Kc. Nejvetší položkou neuznatelných nákladu, na kterou nám nikdo žádnou dotaci nedá, je deštová kanalizace pod telesem chodníku. Také procento možné dotace bylo proti lonskému roku sníženo z 80 na 70%. Ocekáváme, že verejnou souteží na dodavatele stavby bude snížena cena díla až o 20%. Pokud bude dotace priznána, ocekáváme její výši v návaznosti na konecnou vysouteženou cenu

4 díla ve výši cca tis. Kc. Doprovodnou investicí musí být i v tomto prípade verejné osvetlení, bez nehož nelze chodník zkolaudovat. Nové verejné osvetlení bude stát cca tis. Kc a není, bohužel, soucásti uznatelných nákladu pro prípadnou dotaci. Rekonstrukce kulturního domu - i v letošním roce budeme maximálne usilovat o možnost získání dotace na tuto investicní akci. V tuto chvíli není zatím pro letošní rok žádný dotacní titul vypsán. Urcitou nadejí by mohly být "Norské fondy", které by mely možnost dotace vyhlásit snad ve 2. pololetí. Pripomínám, že na rekonstrukci je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Rozpoctové náklady dle projektu ciní cca tis. Kc(vc. DPH). I zde se dá ocekávat, že verejná soutež na dodavatele stavby sníží cenu díla o cca 20%. V prípade získání dotace by si obec musela vzít na "dofinancování" bankovní úver. Bezdrátový verejný rozhlas - budeme usilovat o možnost získání dotace na dokoncení výmeny všech reproduktoru na "bezdrát". V soucasné dobe má obec bezdrátový rozhlas na cca 40% svého území, pro dokoncení bude zapotrebí vynaložit ješte cca tis. Kc. Odbahnení Zámeckého rybníka - v návaznosti na postupné práce pri revitalizaci území stredu obce budeme usilovat o možnost získání dotace na uvedenou akci. Rekonstrukce topolové aleje u lázní -jsme si vedomi skutecnosti, že topolová alej u lázní je prestárlá, jednotlivé stromy jsou povetšinou ve špatném zdravotním stavu a nebezpecí pádu stromu ci silných vetví je cím dál vetší. Krome toho verejné osvetlení v aleji je v havarijním stavu je zapotrebí jej co nejdríve taktéž zásadne zrekonstruovat. Necháme vypracovat odborné posudky na zdravotní stav stromu i odborný návrh toho, jak a cím stávající topoly nahradit. Na rekonstrukci topolové aleje zajistíme projektovou dokumentaci a pokusíme se sehnat dotaci najejí realizaci. Místní komunikace a chodníky - postupné uvádení místních komunikací a chodníku do náležitého technického stavu zustává nadále prioritou. Na tyto aktivity však kvuli velikosti obce (nad 2000 obyvatel) není možno pocítat s dotacními prostredky. V nejbližším období je zapotrebí soustredit se na komunikáce s nejhorším technickým stavem, kterými jsou ulice Nerudova, Boženy Nemcové, Husova a Palackého. Co se týká oprav chodníku, pak budeme usilovat o opravy na ulici 8. kvetna a v okolí radnice. Postupne chceme pripravovat projektovou dokumentace na nový chodník smerem na Postrelmov (od autobusové zastávky až po Habermannovu vilu). Kruhová križovatka u zámku - na této investicní akci obec usilovne pracuje. V soucasné dobe je pripravována projektová dokumentace. V rozpoctu obce je navrhována cástka 800 tis. Kc na odkoupení dnes již neobydlené Hrochovy chalupy vcetne zahrady, tj. prostor, které budou stavbou dotceny. Rekonstrukce trídy Adolfa Kašpara - investorem není obec ale Olomoucký krai. V minulých letech se podarilo "dotlacit" SSOK k vypracování projektové dokumentace na uvedenou akci, na kterou je také již vydáno stavební povolení. Budeme nadále vyvíjet tlak na Olomoucký kraj, aby tuto svoji komunikaci zrekonstruoval. Bude to však velmi obtížné, dle posledních návšteva informací "zredukoval" Olomoucký kraj na své investice do komunikací svuj rozpocet z 800 mil. Kc na pouhých 90 mil. Kc. Na záver bych se chtel zmínit o aktivitách, které se prímo netýkají rozpoctu obce, které však výrazným zpusobem do života obce ajejich obcanu zasahují. Proto je obec podporuje a na jejich príprave se výrazne podílí. V letošním roce to bude výstavba HC - 5 a VC - 10 a VC Toto je oznacení, které vyplynulo z Komplexních pozemkových úprav. Preloženo do ceštiny to znamená výstavbu

5 polní prístupové cesty (cyklostezky) od Bludovecku po staré "hradské ceste" smerem k Šumperku až na hranici katastru mezi Bludovem a Šumperkem. Bude se jednat o 4,5 m širokou asfaltovou komunikaci. Investorem bude Pozemkový úrad Šumperk a stavba by mela být provedena ješte do konce prvního pololetí letošního roku. Dále to budou ješte dve vedlej ší cesty od Drážníku smerem ke Stráni. Na techto bude zpevnený prírodní povrch. Na akci obec výrazne spolupracovala pri príprave projektových prací a pri rešení majetkoprávních otázek. Celá akce má rozpoctované náklady cca tis. Kc. Podobne chceme v letošním roce aktivne napomáhat príprave další prístupové cesty (cyklostezky) HC - 2, cožje výstavba zpevnené asfaltové komunikace vedoucí podél železnicního telesa od zastávky Bludov - lázne kolem Habermannova mlýna, která se posléze stocí na ulici Nádražní. Investorem bude rovnež Pozemkový úrad a predbežné náklady ciní cca tis. Kc. Ing. Pavel Ston starosta obce

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 Bludovan ZDARMA 8/2014 Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014 V roce 2010 bylo v komunálních volbách zvoleno 15 členů zastupitelstva obce. Byli to: Za ODS: Ing. Pavel Ston,

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010.

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. BOHUŇOVICE Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice Bělkovice-Lašťany Sběrný dvůr na Pile Opravená Kalvárie (sestavil

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč Mládí na vodě Z obsahu Schůze rady........ str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 3 Kdysi a dnes...... str. 15 Školství.......... str. 16 Kultura.......... str. 24 Rozhovor

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Projednáno: radou města dne : 1.12. 2014 pracovním zastupitelstvem dne : 1.12. 2014 Zpracoval: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí finanční odbor Zveřejněno dne:

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Revitalizace vybraného brownfield

Revitalizace vybraného brownfield Expertní analýza na téma: Revitalizace vybraného brownfield Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Revitalizace vybraného brownfield Zpracovatelé expertní

Více

PRAVÁ VOLBA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014. Volební program. Místního sdružení ODS. Předvolební slib 2010: SKUTEČNOST 2014:

PRAVÁ VOLBA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014. Volební program. Místního sdružení ODS. Předvolební slib 2010: SKUTEČNOST 2014: PRAVÁ VOLBA Předvolební slib 2010: SKUTEČNOST 2014: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 Volební program Místního sdružení ODS Desatero část prvá: PROČ VOLIT PRAVOU VOLBU Vážení občané města Úvaly! Předkládáme návrh volebního

Více

(str. 173a) Kronikář: Starosta města Jiří Buřič: - 160 -

(str. 173a) Kronikář: Starosta města Jiří Buřič: - 160 - (Komparativní, ekvivalentní hodnoty z roku 2009, průměrná hrubá mzda = 23.598 Kč, průměrná cena 1 kg chleba = cca 19 Kč. Zdroj: Český statistický úřad) Rozpočet města je plán jeho finančního hospodaření,

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1.

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 3/2014 Datum vydání 1.dubna 2014 Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce Zastupitelstvo obce, které se konalo v pondělí 10. března, schválilo rozpočet obce

Více

Zpravodaj Nového Hrozenkova 1/2002 1/2002

Zpravodaj Nového Hrozenkova 1/2002 1/2002 Zpravodaj Nového Hrozenkova 1/2002 1/2002 Ohlédnutí za rokem 2001 Dne 28. března se uskutečnilo jednání zastupitelstva obce, které mělo na programu mimo jiné i hospodaření obce za rok 2001. Přehled hospodaření

Více