VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz"

Transkript

1 VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo

2 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i modulù nadøazeného øízení. Øídící systémy jsou postaveny na bázi stavebnice ModuRail, zpravidla doplnìných moduly výkonových výstupù NR5 a/nebo informaèních systémù cestujících a modulù distribuovaného øízení s komunikací CAN. Nadøazené øízení je realizováno pomocí modulu CRV_AVV, který spolupracuje s øídícím poèítaèem vozidla a rozšiøuje jeho funkce. Øídící poèítaèe jsou doplnìny displeji strojvedoucího, klávesnicemi ARR nebo ARR_AVV a snímaèi magnetických informaèních bodù. ModuRail - 19" stavebnicový systém pro øídící poèítaèe vozidel ModuRail - je stavebnicový mikroprocesorový systém, využívající 16 a 32-bitové procesory Fujitsu. Je urèen zejména pro sestavování vozových poèítaèù pro kolejová vozidla, kde zajištují zejména následující funkce: øízení jízdních režimù a ovládání technologie øízení vlaku øízení buzení alternátoru hlavního a pomocných pohonù automatická regulace rychlosti s øízením souèinnosti rùzných typù brzd protiskluzovou a protismykovou regulaci mezivozovou komunikaci a násobné øízení trakèních vozidel libovolné trakce automatické vedení vlaku snímání, zobrazování a záznam provozních dat a poruchových stavù, diagnostiku vozidla vazbu na zabezpeèovací zaøízení mìøení, zobrazování a registraci rychlosti vlaku a dalších informací Násobné øízení vozidel v aplikacích øídících a diagnostických poèítaèù pro kolejová vozidla firmy MSV elektronika s.r.o. je realizováno prostøednictvím standardizované sbìrnice WTB nebo národní vlakové linky. ÈD "Dálkové øízení a pøenos informací po vlaku" (NVL). NVL se používá od konce 90. let u øady vozidel Èeských drah i jiných dopravcù ( , , 842, 750.7, 741.7,742.7, 750.7,753.6, 753.7, (71Em), Dm12 (Finské dráhy), loko ( JHMD), loko 755, modernizované loko 754), vedle MSV elektroniky ji používají i jiní výrobci øídících systémù. Pøenos dat probíhá zpravidla po dvou u ÈD bìžnì nepoužívaných párech UIC kabelu, pro realizaci øídící a diagnostické linky je možné použít i jiných vodièù obdobných parametrù. Øídící poèítaè vozu CRV_DPV_NRV_842 1

3 Pro komunikaci v rámci daného kolejového vozidla se používají sériové linky CAN, popø. RS485, pro pøipojení servisních PC pak RS232 nebo USB. Stavebnicové øešení øídících systémù vede k opakovanému používání omezeného sortimentu odzkoušených modulù, což vedle zkrácení doby vývoje systému pro konkrétní aplikaci snižuje nároky na náhradní díly. Modulární koncepce rovnìž umožòuje rozšiøování škály jednotek stavebnice ModuRail o další moduly pro optimální øešení øídících systémù ve specifických aplikacích nebo jejich postupnou inovaci. Zásuvné jednotky stavebnice ModuRail jsou realizovány na deskách malého evropského formátu 160x100mm umístìných ve standardní 19" aluminiové skøíni pro EMC aplikace výšky 3U nebo 6U a hloubky 290mm, zpravidla o šíøce 84TE. Vnitøní propojení jednotek je realizováno individuálnì pro použitou sestavu jednotek v konkrétní aplikaci. CRV_DPV_750.7 Pro pøipojení kabeláže na vozidle k øídícímu systému jsou použity robustní konektory Harting na zadní a boèní stranì skøínì. Zásuvné jednotky pro paralelní sbìrnici: jednotka centrálního procesoru CPU s rozhraním CAN a USB nebo RS232 jednotka frekvenèních vstupù FRQ pro mìøení rychlosti nebo otáèek jednotka sériových komunikací SIO (8 komunikaèních linek CAN, RS232 nebo RS485 jednotka mezivozové komunikace TBA (komunikace prostøednictvím národní vlakové linky ÈD, "Dálkové øízení a pøenos informací po vlaku Zásuvné jednotky pro interní sbìrnici CAN: jednotka vstupù IN jednotka výstupù OUT jednotka výstupù OUT 110V jednotka reléových výstupù OR jednotka A/D pøevodníkù jednotka D/A pøevodníkù zásuvný modul regulátoru trakce RTR s vlastním diagnostickým displejem 128x64 bodù jednotka øízení krokového motoru Zásuvné jednotky napájení zdrojù PSU: galvanické oddìlení vstupního a výstupního napìtí vstupní napájecí napìtí 24VDC, 48VDC nebo 110VDC výstupní napájecí napìtí 5VDC výkony 35W, 70W pro rùzné aplikace výkon 15W s pomocnou baterií Ostatní zásuvné jednotky: jednotka pøepínaèe komunikaèních linek HUB jednotka reléových odpojovaèù DS blok výkonového modulu BVM modul DISPLAY s následujícími vlastnostmi: - obsahuje alfanumerický displej 2x16 znakù a ovládací tlaèítka - komunikace s CPU pomocí RS232 nabo CAN - používá se pro zobrazování a zadávání parametrù systému - umožòuje výbìr a zobrazování diagnostických dat a poruchových stavù Stavebnicový systém 19" pro øídící poèítaèe vozidel "ModuRail" od firmy MSV elektronika s.r.o. se používá na vozidlech ø. Dm12, 054, 842 a modernozovaných lokomotivách 162/163, 362, 705.9, 741.7, 742.7, 750.7, 753.6, 753.7, 754, 755, TME-3, TEM-LTX, TEM-33, TEM35, revizním voze MVTV2.2 aj. Modul nadøazeného øízení CRV&AVV Modul CRV_AVV umožòuje provozování trakèního vozidla v automatických režimech rùzné úrovnì. Umožòuje násobné øízení lokomotiv nebo ovládání lokomotivy s øídícího vozu a ve všech režimech podporuje souèinnost pneumatických a elektrodynamických brzdových systémù hnacích vozidel. Spolupracuje s øídícím poèítaèem vozidla, který na základì požadavkù z nadøazeného øízení ovládá zejména trakèní skupinu lokomotivy i její pomocné pohony. 2

4 Hlavními standartními ovladaèi nadøazeného øízení CRV_AVV jsou hlavní jízdní páka, klávesnice strojvedoucího, voliè režimu øízení, voliè smìru jízdy a ovladaèe pomocných funkcí brzdièe DAKO BSE. Poloha vlaku je snímána pomocí snímaèù magnetických informaèních bodù MSIB. cílové brzdìní k nástupištím stanic a zastávek, cílové brzdìní k pomalým jízdám, které jsou ruènì zadány, respektování snížené tratové nebo stanovené rychlosti nebo snížené rychlosti naøízené hlavním návìstidlem v úseku její platnosti a bìhem výjezdu vlaku z tohoto úseku, vyhodnocení kódu opakovaèe VZ a jeho pøevod na nejzávažnìjší možný návìstní znak (vícepovolující návìstní znaky pøíslušné skupinovým kódùm jsou vkládány ruènì strojvedoucím). Modul nadøazeného øízení CRV_AVV od firmy MSV elektronika s.r.o. je použit v lokomotivách ø. 380/381 (109E), elektrických jednotkách emj. 671 a emj. 675 (Ukrajina), soupravy push-pull ŽSSK a øídících vozech ø Modul CRV_AVV Modul nadøazeného øízení CRV_AVV umožnuje øízení jízdy vozidla (vlaku) ve ètyøech režimech øízení: (MAN) - ruèním, kdy strojvedoucí nastavuje pomìrný tah a úèinek prùbìžné brzdy vlaku, (AUT) - automatizovaném, kdy strojvedoucí nastavuje požadovanou rychlost jízdy a volí jízdní režim ( jízda/výbìh), zùstává mu pøi tom zachována možnost ruèního brzdìní jak brzdou elektrodynamickou, tak i pneumatickou a to bez nutnosti pøechodu do režimu MAN, (CB) - automatizovaném s cílovým brzdìním, kdy je jízda vlaku øízena samoèinnì na základì dat obsažených v tzv. mapì tratì, pøedpokladem je vybavení tratì tratovou èástí AVV (nebo v budoucnu ETCS), strojvedoucímu zùstává zachována možnost volby nižší než tra ové rychlosti i možnost ruèního brzdìní brzdou elektrodynamickou i pneumatickou a to bez nutnosti pøechodu do režimu AUT nebo MAN, (OJV) - automatizovaném s CB a optimalizací jízdy vlaku, kdy jsou funkce vyjmenované v pøedchozím bodì rozšíøeny o výpoèet a realizaci energeticky optimální jízdní strategie. Samoèinné øízení jízdy vlaku v režimech CB a OJV zahrnuje: cílové brzdìní k místùm snížení tratové a stanovené rychlosti vlaku, cílové brzdìní k návìstidlùm zakazujícím jízdu nebo naøizujícím jízdu sníženou rychlostí, Barevné grafické displeje Barevné grafické displeje jsou urèeny pøedevším pro aplikace v kolejových vozidlech, ale lze je použít také v prùmyslových aplikacích. MSV elektronika vyrábí displeje typu ZJS01 s úhlopøíèkou 8,4" a ZJS03 s úhlopøíèkou 10,4". Displeje jsou vybaveny barevnou grafickou obrazovkou TFT a membránovými tlaèítky po jejím obvodu. Mikroprocesorový øídící systém umožòuje použití displeje jako inteligentní zobrazovací jednotky, ale také jako nezávislou centrální jednotku pro øízení jednodušších aplikací. Dobrou èitelnost zobrazovacích informací pøi promìnných svìtelných podmínkách provozu na kolejových vozidlech zajištuje regulace jasu displeje. Zobrazovací jednotka strojvedoucího ZJS03 Displeje jsou urèeny pro použití v širokém rozsahu teplot dle EN50155 ed. 3 tøída T1 s rozšíøením - 30 C. Bezproblémový provoz i zapínání pøi nízkých teplotách je zajištìno vytápìním vnitøního prostoru a zobrazovací plochy s regulací teploty. 3

5 Displeje jsou standartnì vybaveny tøemi galvanicky oddìlenými komunikaèními linkami CAN a servisní linkou USB. Volitelnì lze displej vybavit vstupem analogového signálu nebo pøipojením do sítì Ethernet. Barevné grafické displeje typu ZJS01 se používají na vozidlech ø. 054, 842, 843, 943, a lokomotivách 705.9, 750.7, 753.7, , displeje typu ZJS03 jsou použity na lokomotivách ø. 162/163, 362, 741.7, 742.7, 753.6, TME-3, TEM-LTX, TEM-33, TEM35, revizním MVTV2 aj. Klávesnice strojvedoucího BKL Klávesnice strojvedoucího je mikroprocesorové zaøízení komunikace obsluhy s øídícím systémem, které je urèeno pro vyšší formu øízení drážního kolejového vozidla. Slouží k zadávání pøíkazù strojvedoucím v jízdních režimech s automatickou regulací rychlosti ARR, popø. s automatickým vedením vlaku ARR&AVV. Poèet a uspoøádání tlaèítek klávesnice se liší podle jejího použití. Klávesnice se základní sestavou tlaèítek se používá pro øídící systémy vozidel, umožòující režim jízdy s automatickou regulací rychlosti (ARR). Je urèena pro zadávání požadované rychlosti, a dále k omezení velikosti pomìrného tahu a zadávání konce pomalé jízdy. signálek LED v tlaèítkách na základì pøijaté informace a øízení jasu podsvícení. S nadøízeným zaøízením ve vozidle klávesnice komunikuje po sériové lince CAN, volitelnì s protokolem CANOPEN. Elektronika klávesnice je ze zadní strany chránìna kovovým krytem. Toto øešení umožòuje její snadnou montáž do pultu strojvedoucího. Klávesnice se vyrábí v tìchto variantách: BKL01 - klávesnice urèená pro systém ARR s mechanickými tlaèítky typu RAFI BKL02, BKL10 - membránová klávesnice urèená pro systém ARR BKL03 - membránová klávesnice urèená pro systém ARR&AVV Klávesnice strojvedoucího se používají na následujících vozidlech: typ BKL02 - emj. 575, 671 a 675, loko ø , 741.7, 742.7, 754 typ BKL03 - mv ø. 842, elektrické jednotky RegioPanter, loko ø. 380, 162 a 362/363, 363.5, a øídící vozy ø. 961 typ BKL10 - loko TME-3, TEM-LTX, TEM-33, TEM-35 Magnetické snímaèe informaèních bodù Magnetický snímaè informaèních bodù MSIB 24V MSV jsou standartní periferií systému CRV&AVV. Slouží k detekci polohy trakèního vozidla, popø. øídícího vozu na trati, vybavené tratovými informaèními body MIB-6. Klávesnice strojvedoucího BKL03 Pro vozidla s øídícím systémem umožòujícím jízdu v režimech automatického vedení vlaku (AVV), popø. cílového brzdìní nebo optimalizace jízdy se používají klávesnice s rozšíøenou sestavou tlaèítek (ARR&AVV), která má navíc ovládací tlaèítka potøebná pro tyto jízdní režimy. Tlaèítka klávesnice jsou prosvìtlená s možností nastavování jasu strojvedoucím. Piktogramy jednotlivých tlaèítek jsou výmìnné a dají se dle potøeby modifikovat pøi výrobì. Øídící elektronika zajištuje ètení stavu jednotlivých tlaèítek,vysílání jejich stavu po komunikaèní lince, Magnetické informaèní body jsou tvoøeny dvìma monolitickými døevìnými bloky délky 5m s až 6 øadami feritových magnetù. Bloky se pøipevòují pomocí upevòovacích armatur paralelnì mezi kolejnicemi pražcù. Jejich úkolem je pøedávat øídícímu systému informaci o poloze vlaku na trati. Snímaèe MSIB 24V MSV tra ových informaèních bodù MIB-6 za hardwarové a softwarové podpory øídícího poèítaèe vozidla snímají stejnosmìrné oboupolaritní magnetické pole tratového informaèního bodu MIB-6, které tvoøí stacionární èást subsystému automatického vedení vlaku AVV. Elektronika snímaèù je øešena takovým zpùsobem, aby bylo možno jejich správnou funkci diagnostikavat pomocí vozidlového poèítaèe. 4

6 Parametry vstupù a výstupù: Magnetický snímaè informaèních bodù MSIB 24V optronový vstup...4ma, 16,8-60V, odolný proti pøepólování reléový výstup...pøepínací kontakt, 1A polovodièový výstup 1A/24V, min. zátìž 10mA vstup A/D V, 0-20mA, 4-20mA výstup D/A V, 0-20mA, 4-20mA vstup PT100...standartnì od -40 C do +80 C výstup PWM...støída 0-100% Snímaèe magnetických informaèních bodù MSIB dodává MSV elektronika pro emj mv842, loko 162, 362/363, 363.5, 380/381, 750.7, øv Jednotky distribuovaného øízení a sbìru dat CAN Pøipojení vstupù a výstupù je provedeno pomocí vícepólových konektorù Phoenix s pružnými kontakty. Bezpeènost funkce modulu CAN zvyšuje relé "porucha", slouží k indikaci nesprávné funkce procesoru modulu nebo detekované chyby v øízeném procesu. Standartnì jsou dodávány: Jednotky CAN jsou elektronické moduly urèené zejména k distribuovanému sbìru dat, ovládání a øízení procesù na dopravních prostøedcích i v rùzných prùmyslových aplikacích. Konstrukènì jsou moduly CAN øešeny jako samostaný celek v uzavøeném kompaktním krytu z hliníkového profilu s uchycením na DIN lištu. Moduly se vyrábí v nìkolika konfiguracích vstupù a výstupù. Každý modul obsahuje dvì komunikaèní linky CAN a linku USB. Moduly CAN se dodávají s podsvìtleným alfanumerickým displejem 2x16 znakù a fóliovými tlaèítky (šipky pro pohyb v menu) nebo ve variantì bez tìchto zobrazovacích a ovládacíh prvkù. F-CAN_IN01 (24 binárních vstupù do 60V), F-CAN_I/O01 (16 binárních vstupù, 8 polovodièových výstupù), F-CAN_A/D (8 binárních vstupù 24V, 8 analogových vstupù), F-CAN_IN/AD01 (16 binárních vstupù, 8 analogových vstupù), F-CAN_UIC01 (16 binárních vstupù, 8 reléových výstupù), F-CAN_MINI_I/O_A (zmenšená verze, 12 vstupù 16,8-144V/1mA, 8 polovodièových výstupù), F-CAN_MINI_IN (zmenšená verze, 12 vstupù 16,8-144V/1mA), F-CAN_MINI_I/O/1W (12x vstupù 16,8-144V/1mA, 5x polovodièových výstupù, 2x komunikace 1 WIRE) Gateway národní vlakové linky GTBA Modul distrubuovaného sbìru dat CAN I/O Linka USB slouží pro diagnostiku, testování a nahrávání provozního SW, nahrávání a ètení EEPROM pamìti. Pomocí linek CAN lze v aplikacích pøipojit moduly do sítì, a to hierarchické. Modul CAN obsahuje 24 pozic, které mohou být variabilnì osazeny dle požadavku vstupními a výstupními obvody s následujícími parametry. Zásuvná jednotka GTBA slouží k zajištìní mezivozové komunikace hnacích a hnaných kolejových vozidel všech trakcí prostøednictvím národní vlakové linky ÈD NVL zpravidla prostøednictvím kabelu UIC. Její použití pro standart NVL je obdobné jako gateway WTB, osvobozuje výrobce øídících systémù vozidla od øešení mezivozových komunikací. Øídící systémy na vozidlech se k jednotce GTBA pøipojuje standartnì prostøednictvím sériového rozhraní RS485 (2x) nebo CAN bus (2x). 5

7 Mobilní jednotka systému MCR je umístìna v rozvadìèi lokomotivy, pomocí komunikaèních linek je pøipojena k ostatním systémùm vozidla (DPV, CRV, Tachograf,.). Souèástí jednotky MCR je také GPS rozhraní pro stanovení pøesné polohy vozidla na základì signálu ze satelitù systému GPS. Hlavním úkolem této jednotky je z pøipojených systémù schraòovat požadovaná diagnostická data a ta dále pøedávat pøes GSM sít serverové aplikaci MCR. Dále je jednotka MCR schopna z serverové aplikace pøes GSM sí data/pokyny pøijímat a provést patøiènou akci (napø. zobrazení pøijatých dat na displej). Serverová aplikace pøijímá a ukládá data ze všech jednotek MCR do své databáze. Jednotka GTBA je øešena jako zásuvná jednotka urèená k montáži do skøínì 19" výšky 6U, lze ji však upevnit i samostatnì. Kabeláž vozidla se pøipojuje konektory na èelním panelu jednotky. Každý zákazník pak má pøidìlen k této databázi pøístup pomocí kterého má kdykoliv dostupné veškeré diagnostické informace o všech svých vozidlech vybavených jednotkou MCR. Mezivozová komunikace probíhá prostøednictvím diagnostické a øídící linky. Provádí automatickou identifikaci vozidel v soupravì, zjištuje poøadí a orientaci vozidel sestaveného vlaku. Dále kontroluje stav komunikace, kdy v soupravì mùže být jen jediné vozidlo v režimu "MASTER" a ostatní v režimu "SLAVE", a eventuálnì vyhodnotí "konflikt MASTERÙ". Modul bezdrátové komunikace MCR Systém MCR se skládá ze dvou èástí: Mobilní jednotka systému MCR Serverová jednotka systému MCR Modul bezdrátové komunikace MCR Funkce systému MCR: Sbìr diagnostických dat a polohy vozu, jejich Zálohování a pøehledné zobrazení zákazníkovi Zjištìní aktuální polohy vozidla, identifikace strojvedoucího, stav lokomotivy, stav paliva (pøi vypnutí lokomotivy) - pravidelné denní hlášení stavu vozu - hlášení napadení vozidla - pøedávání polohy vozidla systému AVV Blokové schéma komunikaèního systému MCR Do budoucna se plánují další funkce systému MCR jako napø. aktualizace SW jednotky MCR, pøenos dat/pokynù zákazníka do vozidla, funkce Pomoc - odeslání aktuálních diagnostických dat. 6

8 2. Informaèní systémy cestujících MSV elektronika je výrobce a dodavatelem vizuálních a akustických informaèních systémù pro kolejová vozidla i jejich jednotlivých komponent (ISC). Øešení informaèních systémù je optimalizováno pro pøíslušnou aplikaci na vozidle tak, aby využívalo standardních na vozidle existujících modulù mezivozových komunikací a jednotek styku s obsluhou. Subsystém ISC zajiš uje vedle pøedávání informací cestujícím informaèními tabulemi a vlakovým rozhlasem i na vozidlech i hovorové spojení mezi stanovišti strojvedoucího v soupravì a stanovištìm vlakového personálu, hovorové spojení s cestujícími prostøednictvím interkomù a umožòuje akustická hlášení strojvùdce èi vlakového personálu. Mezivozové propojení mùže být realizováno standartním UIC kabelem. Jádrem informaèních systémù je øídící jednotka BIS, ve které jsou uloženy texty pro zobrazování a akustická hlášení. Øídící jednotka na základì informací o ujeté dráze, rychlosti, otvírání dveøí popø. o poloze z vlastního nebo cizího GPS pøijímaèe vysílá zprávy s texty pro zobrazení prostøednictvím linek CAN pro zobrazovací panely vlastního vozidla a pomocí komunikaèní jednotky vozidla do linek CAN pro zobrazovací panely vlastního vozidla a pomocí komunikaèní jednotky vozidla do celého vlaku. Tabule informaèního systému TIS02 Vnìjší tabule TIS01 a TISE01 jsou urèeny pro montáž za oknem ve vnitøním prostoru vozidla, popø. v jeho boènici. Tabule jsou tvoøeny maticí 32x160 LED, umožòující zobrazení až tøí øádkù textu nebo dvou øádkù s rùznou velikostí písmen. Jsou urèeny pro zobrazování výchozí a cílové stanice vlaku a jeho a nácestných stanic. Výchozí stanice se uvozuje slovem "z", nácestná pak slovem "pøes". Zobrazení nácestných stanic na trase mùže být dynamicky modifikováno vzhledem ke skuteèné poloze vlaku. Tabule TIS01 jsou použity na emj. 460 a 560 a mv843, TISE01 na mv842 a øv961. Dvojøádkové tabule TISE03 jsou urèeny pro zabudování do boènic patrového vozu. Jejich montáž lze jednoduše provést bez zásahu do interiéru vozidla. Pro obsluhu informaèního systému na vozech regionální pøepravy se využívají displeje strojvùdce na pultech, které jsou využity i pro další aplikace. Je možné využívat i samostatné zobrazovací jednotky. Vnìjší tabule informaèního systému TISE03 7

9 Jednoøádkové tabule TISE102 a TISE102A jsou urèeny pro umístìní za èelní okno hlavového vozidla - emj. 671 a 675, soupravách push-pull ŽSSK, øv. 961 èi loko 162/163. Vnitøní tabule jsou urèeny k montáži na stìnu nebo pøíèku oddílu pro cestující. Jsou vyrábìny jako jednoøádkové (typ TIS01, TIS02, TIS03, TIS04) nebo dvouøádkové (typ TIS02_ZNZ12). Používají se k zobrazování cílové stanice a pøíští zastávky vlaku. Pro zobrazení slouží matice LED o prùmìru 3mm. Tabule TIS02 a TIS02_ZNZ12 obsahují rovnìž reproduktor pro akustická hlášení, což mj. umožòuje její použití u rekonstruovaných vozidel ve stávajícím systému "zastávka na znamení" ZNZ použitého napø. u vø na vozidle lze zobrazovat text "ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ", "ZASTAVÍME" a reprodukovat požadovaný akustický gong. Tabule TIS03 a TIS04 mají integrováno zobrazení stavu WC. Interkomy cestujících TVC01, TVC02 Interkom cestujícího TVC01 je urèen k použití do interiéru drážních vozidel a prostøedkù hromadné dopravy osob k hovorovému spojení cestujícího a k zobrazování informací pro cestující textem nebo jednoduchými grafickými symboly. Dotykový displej je opatøen ochranným pouzdrem na èelním panelu. U typu TVC01 je nutné pøed dotykem prstu na displej, odsunout chránící kryt dotykového displeje. Pomocí mikrofonu instalovaného v TVC lze sdìlit dùležité informace vlakovému personálu. Linka CAN je urèena pro komunikaci s nadøazeným poèítaèem vozidla. Linka CAN je rovnìž urèena pro nahrávání software ve výrobním závodì. vedení dle UIC 558. Souprava plní funkce dle kodexu UIC 568 a je urèena k pøipojení k jednotce TVC01. Rozšiøuje funkce jednotky interkomu TVC01 o funkce žádané UIC 568. Jednotka TVC01 napájí hovorovou soupravu a zajištuje spolupráci této hovorové soupravy s ústøednou vozového informaèního systému. Hovorová souprava se skládá ze základny a sluchátka s ovládacími prvky. Je urèena pro montáž na pult strojvedoucího a nebo do hovorny osobního vozu a tedy pouze pro použití pro vlakový a lokomotivní personál. Modul øízení hlasitosti BRH01 a modul mìøení hluku BMH01 Moduly BMH01/BMH02 a BRH01 slouží k automatickému a/ nebo manuálnímu nastavení hlasitosti vlakového rozhlasu. jsou propojeny sériovou komunikaèní linkou (MSV ONE- WIRE) s nadøazeným procesorem JCA informaèního systému cestujících, který øídí mj. hlasitost reprodukce zvuku. Blok regulace hlasitosti BRH01 Modul mìøení hluku BMH provádí mìøení a zpracované výsledky vysílá komunikaèní linkou. Modul regulace hlasitosti BRH01 umožòuje manuální nastavení hlasitosti pomocí tlaèítek, úroveò hlasitosti je signalizována pomocí LED. Informaèní systém elektrické jednotky Interkom cestujících TVC01 Hovorový adaptér VCA01 Hovorová souprava VCA01 je urèena k ovládání vlakového rozhlasu a dorozumívacího systému využívajícího vlakové Informaèní systém elektrické jednotky využívá vozidlových poèítaèù VOPO, které zajištují pøenos dat z øídící jednotky informaèního systému BIS mezi vozidly jednotky po komunikaèní lince jednotky i mezi spøaženými jednotkami vlakovou linkou WTB, jakož i obsluho ISC prostøednictvím displejù strojvùdce. 8

10 Vlaková linka WTB Informaèní systémy od firmy MSV elektronika s.r.o. jsou Vlakový rozhlas používány na motorových vozech ø. 842,8423 a pøípojném DISPLAY VOPO VOPO Komunikace jednotky voze 054 (komunikace NVL), emj. 460, 560 (bez mezivozové komunikace), emj. 671, 675 (ruština + BIS BIS angliètina), soupravách pish-pull (komunikace WTB Škoda, øv. 961 a loko162/163 (komunikace WTB). CAN ISC CAN ISC TISE TIS AKU TISE TIS AKU MOTOROVÝ VÙZ ØÍDÍCÍ VÙZ VLOŽENÝ VÙZ Pøenos dat na zobrazovací panely TIS a TISE v rámci vozidel a øízení komponent akustického subsystému AKU (zesilovaèe vlakového rozhlasu, komunikátory strojvedoucího, prùvodèího, cestujících) jsou zajištìny prostøednictvím vlastní jednotky BIS. Informaèní systém vozidel s Národní vlakovou linkou NVL Implementace informaèního systému na vozidla x43, 842 a 054 maximálnì využívá hardware vozidel. Øídící jednotkou informaèního systému je jednotka BIS. Pro komunikaci jsou využity diagnostické poèítaèe DPV vozidel, kdy vlaková komunikace je realizována prostøednictvím Národní vlakové linky NVL. Pro obsluhu informaèního systému slouží displeje strojvedoucího. Pøenost dat pro vnìjší tabule TISE a vnitøní TIS probíhá prostøednictvím linky CAN. Pro akustická hlášení jsou využity zesilovaèe vlakového rozhlasu. Vlakový rozhlas Vlaková linka NVL DISPLAY DPV BIS DPV CAN ISC CAN ISC TISE1... TISE2 TIS1 TIS3 TIS1 TIS4 MOTOROVÝ VÙZ 843 ØÍDÍCÍ VÙZ 943 VLOŽENÝ VÙZ 043 9

11 3. Ovládání dveøí a plošin, øízení WC MSV elektronika je výrobcem a dodavatelem øídících jednotek pro ovládání dveøí na kolejových vozidlech. Vedle øídící jednotek dodává MSV elektronika i další pomocné moduly pro dveøní systémy. Pro vstupní, pøedsuvné i lámací dveøe s pneumatickým ovládáním pro aplikace na osobních vozech i elektrických jednotkách slouží jednotky SOD97, SOD98, SOD02, SOD05 a DCS04, které zajištují funkce dveøí v souladu se standardem UIC560, pokud to umožòuje elektrická výstroj vozidla. Øídící jednotky jsou urèeny pro rùzné typy dveøí na jednotlivých vozech. Obsahují optronové vstupy, polovodièové a reléové výstupy a komunikaèní linky CAN pro zapojení do vozidlových sítí a servisní USB nebo RS232 (u starších typù). Pro èelní a vnitøní posuvné dveøe jsou používány øídící jednotky APD10K. pro vstupní i vnitøní dveøe s elektrickým ovládáním nabízí MSV elektronika øídící jednotky EDC07. Blok ovládání dveøí SOD98 UIC kabel (vlaková linka) Jejich aplikaèní SW zajištují následující funkce: odjištìno vlevo odjištìno vpravo zavøít centrálnì dveøe zavøeny (smyèka) akustická signalizace Øídící jednotka vstupní dveøe otevøít zavøít odjištìní plošina vysunuta optická ochrana proti pøivøení vozidlové signály kontaktní ochrana proti pøivøení 5km/h 50km/h z protismyku nebo BPK01 otevírání a zavírání dveøí z pultu strojvedoucího zavírání dveøí v soupravì po kabelu UIC blokování otevírání dveøí z pultu strojvedoucího tøi nezávislé ochrany proti pøivøení cestujícího zvukovou a svìtelnou výstrahu automatické zavírání dveøí uzamèení dveøí komplexní diagnostiku a zadávání provozních parametrù pneumatické ventily popø. elektromotor 10

12 komunikaci s nadøízeným øídícím systémem po lince synchronizace pohybu køídel u dvoukøídlých vstupních dveøí ovládání výsuvné stupaèky pomocí modulu RKM10 Øídící jednotky a pomocné moduly systému ovládání dveøí od firmy MSV elektronika s.r.o. jsou používány na elektrických jednotkách ø. 471, 575, 671, 675, soupravách push-pull ŽSSK, motorových vozech RegioNova, pøípojném voze 054, motorové jednotce ŽOS Zvolen, modernizovaných vozech Bdteer a Bdghmeer ŽSSK, Bbdgmsee a Bdmpee a Bdmpee Èeské dráhy. Øídící jednotky ovládání MSV elektronika s.r.o. je výrobcem komponent pro øízení zdvihacích plošin pro invalidy. Její dodávky zahrnují øídící jednotky plošin typu SOP02 a MS320, výkonové moduly a rozvadìèové skøínì s elektrickou výzbrojí ovládání plošin pro invalidy. Pro aplikace plošin na vozidlech zpracovává MSV elektronika projekèní dokumentaci. MSV elektronika dodává øídícící jednotky ovládání plošin pro Dm12, emj. 471, øv 954, vozy Bbdgmsee ÈD a Bdghmeer ŽSSK. Blok vodního hospodáøeství BVH02 MSV elektronika dodává tøi typy øídících jednotek: BVH01 pro øízení vìtších systémù s možností komunikace CAN na nadøízený systém BVH02 shodné s BVH01 s integrovaným displejem - 8 binárních galvanicky oddìlených vstupù 24VDC - 3 analogové vstupy PT100-1 analogový vstup 0-30V (napìtí baterie) - 8 reléových výstupù - Rozhraní USB - Komunikaèní rozhraní pro sériovou sbìrnici CAN BVH 10 pro øízení malých systémù - 6 binárních galvanicky oddìlených vstupù 24VDC - 4 polovodièové výstupy 24V DC - 2 reléové výstupy - Rozhraní RS232 - Programovací vstup Rj45 Øídící systémy zabezpeèují zaèlenìné WC Evac do vozidlové sítì a ovládají ventily vody pro mytí a splachování, popø. odsávací ventilátor. Rovnìž mohou øídit i dvìøe WC, pokud mají elektrické ovládání. Na základì údajù o teplotách vzduchu a vody, tlaku vzduchu a napìtí baterie zajištují ochranu WC a vodojemu proti zamrznutí. WC EVAC TIP signalizace WC DVEØE WC Rozvadìè plošiny Bdghmeer Ovládací panel BSV05 Øídící jenotka BSV05 signalizace vodojemu Øízení WC a vodního hospodáøství linka CAN BSV06 Pomocná relé Svorkovnice BSV06 signalizace odpadní nádrže MSV elektronika je výrobcem a dodavatelem komponent vodního hospodáøství pro kolejová vozidla. V jednotlivých aplikacích spolupracujeme s firmou VKV Praha, která je dodavatelem WC Evac a dalších komponent vodního hospodáøství a je výrobcem odpadních nádrží. Øídící systémy zajištují vedle vlastního øízení systému jeho odvodnìní v pøípadì rizika zamrznutí pomocí sofistikovaných algoritmù na základì mìøení øady velièin. teplota vody T teplota vzduchu T BOJLER ohøev vody vypouštìní vodojemu Typické schéma øízení vodního hospodáøství splachování WC mytí rukou 11

13 Øídící jednotka vodního hospodáøství mùže být dodávána jako jeden montážní celek spolu s pomocnými relé a svorkovnice pøipojení kabeláže vozidla. Pro signalizaci stavu vodojemù a odpadních nádrží vyrábí MSV elektronika nìkolik typù stavoznakù. Komponenty a øídící systém vodního hospodáøství pro kolejová vozidla od firmy MSV elektronika s.r.o. je používán na elektrických jednotkách ø. 471, 575, 671, 675, soupravách push-pull ŽSSK rekonstruovaném vloženém voze 054, modernizovaných vozech Bee ÈD a modernizovaných vozech Bdteer a Bdghmeer ŽSSK. Pro signalizaci stavu WC (obsazeno, porucha) dodává MSV elektronika signalizaèní panely TIP01 a TIP10. Spoleènost VKV Praha s.r.o. vyrábí uzavøenou buòku WC, pro kterou MSV elektronika dodává øídící jednotku a další komponenty. Uzavøené buòky WC jsou použity napø. na vozidlech regionova, øídících vozech ø Signalizaèní panel TIP01 Stavoznaky vodojemu a odpadní nádrže Rozvadìè Bee_WC_panel_pøístrojù MSV elektronika dodává øadu stavoznakù pro signalizaci naplnìní vodojemu, odpadní nádrže popø. kombinované stavoznaky s obìma funkcemi. Pro signalizaci vodojemu jsou využity stavoznaky BSV01, BSV02, BSV03, BSV06 a BSV07. Stavoznak BSV06 využívá samostatnou mìøící jednotku BCV06 V, která vysílá namìøené hodnoty do stavoznaku prostøednictvím sériového komunikaèního rozhraní MSV ONE-WIRE. Pro signalizaci stavu odpadní nádrže se používají BSV05. MSV elektronika dodává kombinované stavoznaky BSV08 a BSV10, které zobrazují jak stav vodojemu, tak i odpadní nádrže. Obì využívají samostatnou mìøící jednotku BSV06_V pro mìøení naplnìní vodojemu. Blok signalizace stavu odpadní nádrže BSV05 12

14 4. Vnìjší LED osvìtlení MSV elektronika je výrobcem návìstních svìtel LED typu BKS02 a reflektorù LED typu BKS11. Oba typy svìtel splòují požadavky barevnosti a svítivosti dle EN a UIC534 a úspìšnì byly certifikovány jako prvek interoperability dle TSI2011/291/UE LOC&PAS. LED svìtla jsou vyrábìna v následujích variantách : BKS02_N/A bílé návìstní svìtlo BKS02_N/B èervené návìstní svìtlo BKS02_N bílé / èervené návìstní svìtlo BKS11 dálkový LED reflektor BKS11/B dálkový LED reflektor s bílým návìstním svìtlem BKS11/A dálkový LED reflektor s bílo / èerveným návìstním svìtlem Svìtlomety jsou urèeny pro použití v teplotním rozsahu T1 dle EN50155 ed. 3 rozšíøeném do -40 C. Návìstní svìtla BKS02 Návìstní svìtla pro drážní vozidla na bázi LED diod jsou urèena k použití jako návìstní svìtla, kde jsou dosahovány výraznì lepší užitné vlastnosti ve srovnání s bìžnými žárovkami svítivost a životnost. Díky zapojení LED diod v nìkolika vìtvích a interní diagnostice je dosaženo vysoké spolehlivosti a tím bezpeènosti v provozu drážního vozidla. Svìtla umožòují jejich tlumení na polovièní intenzitu svítivosti. Návìstní svìtla LED jsou montována do krytù, které jsou rozmìrovì shodné se svìtly, které se standardnì používají na drážních vozidlech, aby je bylo možné jednoduše použít pøi modernizacích vozidel. Návìstní svìtlo BKS02 MSV elektronika je schopna ve spolupráci se zákazníkem vyvinout návìstní svìtla i v jiných rozmìrech nebo tvarech. Jako zdroj svìtla jsou použity vysoce svítivé LED diody s technologií povrchové montáže. Návìstní svìtla BKS jsou konstruována s využitím èiré optiky. Optické vlastnosti svìtel jsou zajištìny speciálním odražeèem z vysoce odolného plastu s pokoveným povrchem, konstrukènì vycházícím z principù používaných v automobilovém prùmyslu. Technické øešení návìstního svìtla je v Èeské republice registrováno jako užitný vzor. Svìtla BKS02 jsou dodávána pro øadu vozidel v Èeské republice i zahranièí. Mezi nejvìtší zahranièní zakázky patøí dodávka 250 svìtel pro Bombardier. Dálkové reflektory BKS11 Dálkový svìtlomet BKS11 využívá 10 vysokosvítivých LED diod v kombinaci s originálnì navrženou optikou, aby splòovalo požadavky norem. BKS11 disponuje také diagnostikou LED diod a pomocí komunikaèní sbìrnice nebo diagnostického výstupu mùže informovat o poruchovém èi bezporuchovém stavu. BKS11 je vybaven seøizovacím 13

15 systémem pro snadné nastavení svìtla do požadované polohy na voze. Svìtelné parametry svìtlometu splòují normu ÈSN EN a UIC 534 pro tlumený i netlumený provoz. Svìtlo 680 pro Pendolino Dálkové svìtlo BKS11 Svìtlo 680 Reflektor LED typu BKS11 je vyrábìn ve variantách s návìstním svìtlem bílým a èerveným. Reflektory BKS11 jsou použity napø. na loko a 744, modernizovaných revizních vozech MVTV2.2, emj. 471 aj. Èeské dráhy se rozhodly vymìnit vnìjší osvìtlení u jednotek Pendolino. Stávající osvìtlení bylo nahrazeno návìstními svìtly LED MSV elektronika a halogenovými reflektory Hela. MSV elektronika pro Pendolino vyvinula montážní celek s obìma svìtly a zajistila i schválení zmìny na Drážním úøadì. Výbìr dodavatele provedly ÈD na základì kvality a provozní spolehlivosti svìtel BKS02, použitých na vozech 054, motorových vozech ø. 842, lokomotivách 163/363, øídících vozech 961 aj. Nová svìtla jsou úspornìjší pøi vìtším výkonu. Zlepšují viditelnost, èímž ulehèují práci strojvedoucím a pomáhají zvyšovat bezpeènost železnièní dopravy. 14

16 5. Øízení a ovládání brzd Jednotka øízení brzdového systému (zkrácenì brzdový poèítaè vozu ) ovládá a diagnostikuje kompletní systém pneumatické brzdy DAKO-CZ kolejového vozidla dle zadaných požadavkù konstruktérù vozidla, konstruktérù pneumatické brzdy a v neposlední øadì také dle požadavkù nadøazeného systému øízení samotného drážního vozidla. Konstrukèní øešení je plnì modulární a umožòuje snadnou konfigurovatelnost pro rùzné typy drážních vozidel a brzdových systémù èi pøípadné budoucí rozšíøení. Obrovskou výhodou tohoto øešení je jeho témìø neomezená možnost použití, která pokrývá naprostou vìtšinu konstrukèních øešení pneumatické brzdy, které sahají od jednoduchých pneumatických brzd pro soupravy metra až po velice složité ucelené soupravy kombinující velké množství rùzných typù pneumatických brzd vèetnì ovládání elektronického brzdièe samoèinné brzdy BSE. Kromì výše zmínìných výhod, nabízí toto kompletnì modulární øešení i velice jednoduchou údržbu a servis, bez jakékoliv složité demontáže celého zaøízení. Jednotka brzdového poèítaèe vozu se nachází ve standardní skøíni 19 výšky 3U. Jmenovité napájecí napìtí pro jednotku brzdového poèítaèe vozu pokrývá všechny standardní napì ové úrovnì vozových baterií od standardních 24 V DC až po 110 V DC (samozøejmì s pøihlédnutím ke standardním povoleným tolerancím). Veškeré diskrétní, analogové a frekvenèní vstupy jsou navzájem galvanicky oddìlené a plnì konfigurovatelné dle konkrétních dispozic pøíslušného pneumatického schéma brzdy. S tím úzce souvisí i jednotlivé výstupy pro ovládání jednotlivých periferií pneumatické brzdy, které jsou rovnìž plnì konfigurovatelné dle konkrétních dispozic pneumatické brzdy. Napì ovì lze tyto výstupy zatìžovat v plném standardním rozsahu vozových baterií od 24 do 110 V DC. Jednotka brzdového poèítaèe vozu disponuje øadou komunikaèních rozhranní, prostøednictvím kterých lze tento brzdový poèítaè velice jednoduše zaèlenit do kompletního øídicího systému vozidla (spolupráce se systémy automatické regulace rychlosti èi automatického vedení vlaku) nebo propojit s dalšími øídicími systémy brzdy jako je napø. protismykový regulátor ASS06 èi jednotka øízení magnetické kolejnicové brzdy RMB01. Nedílnou souèástí jednotky brzdového poèítaèe vozu je i rozhranní ETHERNET, které se v dnešní dobì stává již pomalu standardem. Øídící jednotky elektronického protismyku ASS06.1 a ASS06.2 Øídící jednotka elektronického protismyku je urèena pro železnièní kolejová vozidla vybavená kotouèovou nebo špalíkovou brzdou. Je vhodná pro použití na dvou- nebo ètyønápravových vozidlech se 4 nebo 2 brzdovými válci, využívajícím pasivní nebo aktivní generátory rychlosti náprav DAKO FE1.4 a tøípolohové vypouštìcí ventily DAKO N8. Øídící jednotka elektronického protismyku ASS06.1_110V 15

17 Modifikované jednotky ASS06 mohou využívat i jiné snímaèe rychlosti èi pneumatické ventily. Pøi použití na vícenápravových vozidlech èi jednotkách se používají zpravidla dvì nebo tøi øídící jednotky. Øídící jednotka ASS06 na základì mìøení rychlostí otáèení náprav poèítá skuteènou rychlost vozidla. V prùbìhu brzdìní samoèinnou tlakovou brzdou se na základì rozdílù rychlostí jednotlivých náprav a jejich poklesù vyhodnocuje vznik smyku. V tomto pøípadì øídící jednotka krátkodobì sníží brzdnou sílu pùsobící na nápravu a nastaví úèinný smyk pro dosažení minimální brzdné dráhy pøi minimální spotøebì vzduchu. Øídící jednotka provádí regulaèní zásah každých 10 ms, hodnoty skuteèných rychlostí a zrychlení náprav se aktualizují po 500µs. nouzového brzdìní, pomocného brzdìní na velkých spádech, popøípadì umožòuje zlepšení adhezních podmínek v pøípadì brzdìní za velmi špatných povìtrnostních podmínek. Za špatné adhezní podmínky lze napø. považovat kolej pokrytou vrstvou napadaného mokrého listí, jinovatkou, vrstvou rosy, atd. Za tìchto podmínek magnetická kolejnicová brzda úèinnì odstraòuje výše zmínìné negativní aspekty, èistí povrch koleje a zlepšuje tak adhezi brzdícího dvoukolí, které se nachází tìsnì za ní. Modul øízení magnetické brzdy RMB01 neustále vyhodnocuje rychlost drážního vozidla bìhem samotného brzdìní a v pøípadì nízké rychlosti, a s tím souvisejícího možného nepøíjemného cuknutí, vypne magnetickou kolejnicovou brzdu a po opìtovném zvýšení rychlosti drážního vozidla ji opìt spustí. Nezávislými prostøedky je kontrolována èinnost procesoru a délka výstupních impulsù na tøípolohové ventily. Kontrolovány jsou i cívky ventilù (zkrat, odpojení) nebo pøi poruše odpovídajícího snímaèe otáèek. Øídící jednotky ASS06 jsou vybaveny grafickým displejem OLED pro zobrazování stavù a poruch s ovládacími tlaèítky. Poruchy se ukládají do pamìti, kterou je možno prohlížet ruènì nebo pomocí pøipojeného PC. Jednotku je možno propojit s øídícím poèítaèem vozidla pomocí linky CANOPEN. Øídící jednotky ASS06.1 jsou dodávány ve skøíních výšky 6U, jednotky ASS06.2 pak ve standardních skøíních 19 výšky 3U. K dispozici jsou varianty pro napájecí napìtí 24V, 36V, 48V a 110V. Øídící jednotka elektronického protismyku ASS06 od firmy MSV elektronika s.r.o. je používána napø. na vozech ø. 054, Bgmrsee, Bdmpee, 961, dvounápravových lokomotivách TME-3, ètyønápravových lokomotivách ø. 380, 757, 744, šestinápravových lokomotivách ø. 773, TEM-33 a TEM-35, motorových jednotkách RegioNova Trio, ŽOS Zvolen, motorových vozech ø. 842 a soupravách metra v Kyjevì. Øízení magnetické kolejnicové brzdy Modul øízení magnetické brzdy RMB01 slouží pro ovládání magnetické kolejnicové brzdy, pro kterou zajiš uje její korektní funkci za všech možných provozních podmínek dle pøíslušných pøedpisù. Tento modul využívá pokroèilou mikroprocesorovou techniku zpracování veškerých dùležitých provozních parametrù a mìøených velièin. Použitím magnetické kolejnicové brzdy v provozu je zajištìna znatelnì kratší zábrzdná vzdálenost v pøípadì Modul øízení magnetické brzdy RMB01 Chování tohoto modulu vyhovuje veškerým pøíslušným normám a pøedpisùm. Zmínìný modul je umístìn ve spoleèném elektrickém rozvadìèi spoleènì se silovými pøístroji, které se starají o samotné napájení brzdných magnetù jednotlivých trámcù. Modul øízení magnetické kolejnicové brzdy RMB01 disponuje komunikaèním rozhranním CAN s protokolem aplikaèní vrstvy CANopen, které slouží pro propojení s øídicím poèítaèem vozu. Tímto je umožnìno velice jednoduše sledovat korektní chování modulu øízení magnetické brzdy a rovnìž jednotlivých mechanických èástí magnetické brzdy vozu. Kromì zmínìného komunikaèního rozhraní disponuje modul øízení magnetické kolejnicové brzdy také speciálním rozhranním CAN, které slouží pro pøipojení diagnostického displeje DISPLAY03. Tento diagnostický displej lze velice snadno umístit napø. do hlavního rozvadìèe vozu, kde je velice snadno pøístupný obsluze vozu. Prostøednictvím tohoto displeje je možné sledovat veškeré provozní èi pøípadné poruchové stavy magnetické kolejnicové brzdy. Modul øízení magnetické kolejnicové brzdy RMB01 od firmy MSV elektronika s.r.o. je používán napø. na vozech Bdbmsee èi Bdmpee. 16

18 6. Rozvadìèe, pulty a kabelové svazky MSV elektronika se mimo vývoje a výroby elektronických øídících systémù zabývá také návrhy, vyvazováním a dodávkou rozvadìèù a rozvadìèových sestav, pultù a také výrobou kabelových svazkù pro oblast kolejové dopravy. Zabezpeèujeme následující èinnosti: Návrhy a projektování rozvadìèù a pøístrojových skøíní Návrhy a projektování pultù strojvùdce Návrhy a projektování elektromechanických celkù Vyvazování a vyzbrojování rozvadìèù a pultù Výroba kabelových svazkù Zajištìní materiálu a pøíslušných elektrických komponentù RTO428 Hlavní rozvadìè HR1 vozu 851 Rozvadìè NN pro vùz Bee Rozvadìè NN pro vùz Bdghmeer Rozvadìèe od firmy MSV elektronika jsou použity napø. na elektrických jednotkách ø. 471, 575, 675, 951, motorových vozech 842 a Dm12, modernizovaných revizních vozech MVTV2.2, modernizovaných vozech 054, Bee, Bbdgmsee, Bdteer, Bdghmeer. 17

19 7. Ostatní výrobky Pomocné relé RP810SI Pomocné relé RP 810 SC/A, RP 810 SI/A s možností uchycení na DIN lištu slouží jako plnohodnotná náhrada za dnes již nevyrábìné relé s oznaèením RP 810 S1 PC-L, široce používané na kolejových vozidlech (dle ÈSN ). Charakteristickými vlastnostmi tohoto relé jsou 3 pøepínací kontakty, signalizace sepnutého stavu LED diodou, široký rozsah ovládacího stejnosmìrného napìtí, nízký pøíkon a snadná vymìnitelnost. Základem modulu je dvojice relé CR-P012DC2 osazené na DPS. Na plošném spoji jsou rovnìž svorky WAGO pro pøipojení vodièù k cívce a jednotlivým kontaktùm. Rp810 se vyrábìjí v nìkolika variantách : Rp810 - SI pro nominální napìtí 24V Rp810 - TI pro nominální napìtí 48V Cyklovaè stìraèù BCS01 Lampièka MLO02 Modul LED osvìtlení MLO02 je osazen 12 ks LED diod bílé barvy a slouží k osvìtlení plochy urèené k umístìní jízdního øádu na pultu strojvedoucího. Modul je instalován pøímo do pultu. Ovládání intenzity svìtla je øešeno pomocí externího prvku (napø. vypínaè, stmívaè), který je umístìn mimo modul osvìtlení MLO2. Cyklovaè stìraèù BCS01 Cyklovaè stìraèù BCS01, se vyrábí ve dvou variantách - pro motory se stále pøipojeným záporným nebo kladným pólem. V pøípadì aplikace, kde je potøeba použít více cyklovaèù, lze jejich chod synchronizovat. Výstup pro spínání motoru stìraèù je na bázi polovodièù, èímž je dosaženo dlouhé životnosti cyklovaèe. Periodu cyklováni lze nastavit v kroku po 1s v rozmezí 3-60s. Cyklovaè je zabudován v plastové krabièce, která je pøizpùsobena pro montáž na 35mm DIN lištu. Model LED osvìtlení MLO02 Jednotka monitorování napìtí BMN01 Jednotka BMN01 je programovatelný modul, který svými releovými výstupy mùže ovládat rùzné obvody napø. svìtelné okruhy na základì mìøeného napìtí bateriové sítì 18

20 vozidla. Úroveò spínaní výstupù a jejich hystereze je stanovena softwarem jednotky. Jednotka monitorování napìtí BMN01 obsahuje: 2 AD vstupy 24V DC 4 reléové výstupy rozhraní RS232 programovací vstup RJ45 Stavy jednotlivých vstupù a reléových výstupù jsou signalizovány LED na èelním panelu. Jednotka BMN01 je urèena k montáži na pøístrojovou lištu DIN 35mm. Regulátor topení SOT01 Modul SOT01 je programovatelný mikroprocesorový systém z øady modulù distribuovaného øízení a sbìru dat CAN pro drážní vozidla. Je urèen k øízení jednoduchých systému vytápìní kolejových vozidel. Blok BPK01 Blok BPK01 je urèen k mìøení rychlosti kolejového vozidla a ujeté vzdálenosti na základì frekvenèních signálù nápravových generátorù rùzného typu. Výstupy bloku BPK01 jsou uživatelsky nastavitelné tak, aby byla pokryta široká škála aplikací. Typické použití modulu je zavírání a blokování vstupních dveøí osobního vozidla nebo mìøení ujeté dráhy vozidla. Blok poèítadla kilometrù MPCI, BPK01 obsahuje: dva galvanicky oddìlené vstupy 24V DC?2 polovodièové výstupy 24V DC 3 reléové výstupy 2 frekvenèní vstupy?rozhraní RS232?Programovací vstup Rj45 Typické schéma vnìjšího pøipojení Regulátor topení SOT01 SOT01 svými výstupy ovládá akèní èleny aplikace a svými binárními vstupy se stará o sbìr dat, v tomto pøípadì se jedná o regulaci vytápìní oddílu pro cestujíci ve voze. Tyto informace jsou pøedávány pomocí sbìrnice CAN do nadøazeného øídicího systému. SOT01 lze pro download nebo diagnostiku pøipojit k PC pøes rozhraní USB. Komunikaèní modul MCC01 Modul MCC01 je komunikaèní modul, vybavený tøemi galvanicky oddìlenými CAN linkami. Všechny CAN sbìrnice jsou vyvedeny na konektory 3x D-SUB9 a 1x RJ45. Pod krytem na èelní stranì jsou LED diody pro signalizaci režimu zaøízení a konektor USB pro diagnostiku a download SW. Modul lze použít v režimu master nebo pøiposlech komunikace po lince CAN. Obsahuje i rezistory zakonèení sbìrnice, které je možné zapojit pomocí propojky v pøíchozím konektoru. G1, G2 - Frekvenèní vstupy nápravových genenerátorù, možnost nastavit typ vstupního signálu (sinusový nebo obdélníkový 0-24V), poèet pulsù na otáèku, prùmìr støednì opotøebovaného dvojkolí. Blok pracuje i pøi poruše jednoho tachogenerátoru. 50km/h - Releový výstup, spíná pøi pøekroèení rychlosti 50km/h. 5km/h - Releový výstup, spíná pøi poklesu rychlosti pod 5km/h. ERR - Releový výstup, spíná pøi správné èinnosti BPK01, odpadá pøi poruše bloku nebo aktivním vstupu NOUZE, periodicky spíná pøi poruše jednoho tachogenerátoru. TEST - Binární vstup, pøivedením napìtí 24V na tento vstup se simuluje pøekroèení rychlosti 5km/h pro odzkoušení systému blokování dveøí. NOUZE - Binární vstup, pøivedením napìtí 24V se vyøadí blokování dveøí nad 5 km/h. KP - Polovodièový výstup generuje pulsy 24V DC 19

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Pou ití Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu vytápìní a regulace teploty teplé vody a ve tøech regulaèních

Více

modulární řídicí systém pro všechny druhy vozidel na energeticky úsporné řízení AŽD Praha, s.r.o. MSV elektronika s.r.o., Studénka

modulární řídicí systém pro všechny druhy vozidel na energeticky úsporné řízení AŽD Praha, s.r.o. MSV elektronika s.r.o., Studénka AŽD Praha CRV & AVV modulární řídicí systém pro všechny druhy vozidel se zvláštním zaměřením na energeticky úsporné řízení Dr. Ing. Aleš Lieskovský, Dr. Ing. Ivo Myslivec AŽD Praha, s.r.o. Ing. Pavel Hanzelka,

Více

REA 105 Modul zábleskové ochrany. Provozní manuál. ABB Network Partner 1 MRS 751005-MUM. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98.

REA 105 Modul zábleskové ochrany. Provozní manuál. ABB Network Partner 1 MRS 751005-MUM. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98 Èeské vydání: 10. 9. 98 Verze: A Vyhrazujeme si právo zmìnit údaje zde uvedené bez pøedchozího upozornìní ABB Network Partner Obsah Obsah... 2 1 Všeobecnì... 3 1.1 Charakteristika...

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5.

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5. ABB Network Partner SPAJ 1 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana SPAJ 1 C Vlastnosti: Nadproudová ochrana fází a ochrana pøi zemních poruchách pro chránìní vývodù.

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

Automatický systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5476

Automatický systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5476 Automatický systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5476 Dvou a tøíbodové regulátory pro montá na stìnu a panelové zabudování (pøední rám 144 mm x 96 mm) Pou ití Optimalizaèní, ekvitermnì

Více

S el. panelová mìøidla. www.panelovameridla.cz

S el. panelová mìøidla. www.panelovameridla.cz S el panelová mìøidla mìøidla snímaèe elektronika www.panelovameridla.cz S.el, Havránkova 30/11, 61900 Brno, tel.: 543 521 413, 777 601 452 Digitální panelová poèítadla 1 2 3 4 Základní typy panelových

Více

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A)

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A) TR RS -0.0 ompaktní regulátory /5 en - 0.999 RU/, RU/ (RUT../) igitální podstanice rogramovatelné kompaktní regulátory pro mìøicí, øídicí a regulaèní úlohy v systémech VV. ohou být použity pro autonomní

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty DRIVER víøivé vany a SA. Návod k montáži a použití ool Driver - je procesorová jednotka urèená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Mìøí a zobrazuje teplotu bazénu (TUV) a teplotu

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty EX05 / EX05H interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr INTELIGENTNÍ PERIFERIE PES-EX Technický list - 06.2005 Pro mìøení a zobrazování teploty prostoru, relativní vlhkosti, rosného bodu a dal ích informací

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL

INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL APLIKAÈNÍ LIST 12.2006 Systém PLC MICROPEL Souhrn malých, kompaktních automatù pro realizaci øídících a regulaèních funkcí, pro øízení strojù, mìøení a regulaci, anebo pro sbìr

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu leden 1997 Obsah 1 Typy komunikaèního protokolu 3 2 Protokol typu 1 4 2.1 Propojení regulátoru s automatikou MA-2 4 3 Protokol typu 2 5 3.1 Pøipojení regulátorù

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

PELLEVENT. Teplo na klíè. Automatické zapalování pelet. Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ

PELLEVENT. Teplo na klíè. Automatické zapalování pelet. Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ AUTOMATICKÝ KOTEL PELLEVENT šetrný k životnímu prostøedí PELLEVENT Automatické zapalování pelet Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování Teplo na klíè kotel PELEVENT

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah G6000 / G6001 Automatický systém pro rychlé silnièní závory 1 Standardní montážní sestava 1. Jednotka GARD 2. Ovládací panel pøíslušenství 3. Hliníková závora 4. Èervené fluorescenèní pásy 5. Anténa 6.

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012 www.zmue.eu MULTIMETRY Napájecí napìtí (vnitøní baterie 6F22) 10 h +5 C 40 C 180 95 44 mm II 2G EExia IIC T4, I M2 EExia I PARAMETRY VOLTMETRU

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Ovládání a řízení kolejiště

Ovládání a řízení kolejiště MODELOVÁ ŽELEZNICE Ovládání a řízení kolejiště Kolejištì mùžete ovládat polohovì nebo impulsnì. V prvním pøípadì se jedná o použití páèkových spínaèù a pøepínaèù, vícepolohových otoèných pøepínaèù a posuvných

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475 Dvou a tøíbodový regulátor pro montá na stìnu a pro panelové zabudování. (Pøední rám 144 mm x 96 mm) Pou ití Optimalizující, ekvitermnì

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod vlhkost vzduchu Digitální teploměr/vlhkoměr Funkce MAX / MIN, rozsah měření teploty -10 až +60 C (-14 až +140 F), rozsah měření relativní vlhkosti 10 až 99%, přepínání C/ F, bílá barva, možno postavit

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Zesilovač indukční smyčky ZIS

Zesilovač indukční smyčky ZIS Zesilovač indukční smyčky ZIS Uživatelská příručka Vydání 1.0 Počet stran: 6 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Sortiment a objednávání... 3 2.2 Záruka... 3 2.3 Opravy... 3 2.4 Informace

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

Technická dokumentace TRBOcontrol

Technická dokumentace TRBOcontrol Revize dokumentu 1.01a Technická dokumentace OBSAH: Stručný popis...3 Přehled verzí...3 Popis funkce...4 popis...4 komunikace v síti...5 ovládání...6 Topologie sítě...7 přístupový bod-klienti...7 multikanálový

Více

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY PT55 X MS 1 EXTERNÍ MODUL MS1 SIGNALIZACE PORUCHY MS1 je externí modul pro systém signalizace poruchy kotlů a kaskádových kotelen. Krabička modulu signalizace MS1 se připojuje k termostatu PT55X. Při chybovém

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

TECHNOLOGIE PRESTIGE LINE

TECHNOLOGIE PRESTIGE LINE SÉRIE Z DIODOVÉ HODINY Nabídka platná od 01.01.2012 A8LED je oficiální distributor panelů technologie LED (používané LED diody se super-jasnou svítivosti, s velkým úhlem svíceni). Zařízení ze série Z nabízíme

Více

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ JISTIÈ WL Pøestavbu jistièe a doplnìní pøíslušenství provádí servis OEZ. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Nedodržení tohoto

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

OBSAH Co je dobré vìdìt, než zaènete pracovat s elektrickým proudem... 12 Úraz elektrickým proudem... 12 První pomoc pøi úrazu elektrickým proudem... 12 Pro práci pod napìtím a v blízkosti èástí s napìtím

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více