VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz"

Transkript

1 VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo

2 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i modulù nadøazeného øízení. Øídící systémy jsou postaveny na bázi stavebnice ModuRail, zpravidla doplnìných moduly výkonových výstupù NR5 a/nebo informaèních systémù cestujících a modulù distribuovaného øízení s komunikací CAN. Nadøazené øízení je realizováno pomocí modulu CRV_AVV, který spolupracuje s øídícím poèítaèem vozidla a rozšiøuje jeho funkce. Øídící poèítaèe jsou doplnìny displeji strojvedoucího, klávesnicemi ARR nebo ARR_AVV a snímaèi magnetických informaèních bodù. ModuRail - 19" stavebnicový systém pro øídící poèítaèe vozidel ModuRail - je stavebnicový mikroprocesorový systém, využívající 16 a 32-bitové procesory Fujitsu. Je urèen zejména pro sestavování vozových poèítaèù pro kolejová vozidla, kde zajištují zejména následující funkce: øízení jízdních režimù a ovládání technologie øízení vlaku øízení buzení alternátoru hlavního a pomocných pohonù automatická regulace rychlosti s øízením souèinnosti rùzných typù brzd protiskluzovou a protismykovou regulaci mezivozovou komunikaci a násobné øízení trakèních vozidel libovolné trakce automatické vedení vlaku snímání, zobrazování a záznam provozních dat a poruchových stavù, diagnostiku vozidla vazbu na zabezpeèovací zaøízení mìøení, zobrazování a registraci rychlosti vlaku a dalších informací Násobné øízení vozidel v aplikacích øídících a diagnostických poèítaèù pro kolejová vozidla firmy MSV elektronika s.r.o. je realizováno prostøednictvím standardizované sbìrnice WTB nebo národní vlakové linky. ÈD "Dálkové øízení a pøenos informací po vlaku" (NVL). NVL se používá od konce 90. let u øady vozidel Èeských drah i jiných dopravcù ( , , 842, 750.7, 741.7,742.7, 750.7,753.6, 753.7, (71Em), Dm12 (Finské dráhy), loko ( JHMD), loko 755, modernizované loko 754), vedle MSV elektroniky ji používají i jiní výrobci øídících systémù. Pøenos dat probíhá zpravidla po dvou u ÈD bìžnì nepoužívaných párech UIC kabelu, pro realizaci øídící a diagnostické linky je možné použít i jiných vodièù obdobných parametrù. Øídící poèítaè vozu CRV_DPV_NRV_842 1

3 Pro komunikaci v rámci daného kolejového vozidla se používají sériové linky CAN, popø. RS485, pro pøipojení servisních PC pak RS232 nebo USB. Stavebnicové øešení øídících systémù vede k opakovanému používání omezeného sortimentu odzkoušených modulù, což vedle zkrácení doby vývoje systému pro konkrétní aplikaci snižuje nároky na náhradní díly. Modulární koncepce rovnìž umožòuje rozšiøování škály jednotek stavebnice ModuRail o další moduly pro optimální øešení øídících systémù ve specifických aplikacích nebo jejich postupnou inovaci. Zásuvné jednotky stavebnice ModuRail jsou realizovány na deskách malého evropského formátu 160x100mm umístìných ve standardní 19" aluminiové skøíni pro EMC aplikace výšky 3U nebo 6U a hloubky 290mm, zpravidla o šíøce 84TE. Vnitøní propojení jednotek je realizováno individuálnì pro použitou sestavu jednotek v konkrétní aplikaci. CRV_DPV_750.7 Pro pøipojení kabeláže na vozidle k øídícímu systému jsou použity robustní konektory Harting na zadní a boèní stranì skøínì. Zásuvné jednotky pro paralelní sbìrnici: jednotka centrálního procesoru CPU s rozhraním CAN a USB nebo RS232 jednotka frekvenèních vstupù FRQ pro mìøení rychlosti nebo otáèek jednotka sériových komunikací SIO (8 komunikaèních linek CAN, RS232 nebo RS485 jednotka mezivozové komunikace TBA (komunikace prostøednictvím národní vlakové linky ÈD, "Dálkové øízení a pøenos informací po vlaku Zásuvné jednotky pro interní sbìrnici CAN: jednotka vstupù IN jednotka výstupù OUT jednotka výstupù OUT 110V jednotka reléových výstupù OR jednotka A/D pøevodníkù jednotka D/A pøevodníkù zásuvný modul regulátoru trakce RTR s vlastním diagnostickým displejem 128x64 bodù jednotka øízení krokového motoru Zásuvné jednotky napájení zdrojù PSU: galvanické oddìlení vstupního a výstupního napìtí vstupní napájecí napìtí 24VDC, 48VDC nebo 110VDC výstupní napájecí napìtí 5VDC výkony 35W, 70W pro rùzné aplikace výkon 15W s pomocnou baterií Ostatní zásuvné jednotky: jednotka pøepínaèe komunikaèních linek HUB jednotka reléových odpojovaèù DS blok výkonového modulu BVM modul DISPLAY s následujícími vlastnostmi: - obsahuje alfanumerický displej 2x16 znakù a ovládací tlaèítka - komunikace s CPU pomocí RS232 nabo CAN - používá se pro zobrazování a zadávání parametrù systému - umožòuje výbìr a zobrazování diagnostických dat a poruchových stavù Stavebnicový systém 19" pro øídící poèítaèe vozidel "ModuRail" od firmy MSV elektronika s.r.o. se používá na vozidlech ø. Dm12, 054, 842 a modernozovaných lokomotivách 162/163, 362, 705.9, 741.7, 742.7, 750.7, 753.6, 753.7, 754, 755, TME-3, TEM-LTX, TEM-33, TEM35, revizním voze MVTV2.2 aj. Modul nadøazeného øízení CRV&AVV Modul CRV_AVV umožòuje provozování trakèního vozidla v automatických režimech rùzné úrovnì. Umožòuje násobné øízení lokomotiv nebo ovládání lokomotivy s øídícího vozu a ve všech režimech podporuje souèinnost pneumatických a elektrodynamických brzdových systémù hnacích vozidel. Spolupracuje s øídícím poèítaèem vozidla, který na základì požadavkù z nadøazeného øízení ovládá zejména trakèní skupinu lokomotivy i její pomocné pohony. 2

4 Hlavními standartními ovladaèi nadøazeného øízení CRV_AVV jsou hlavní jízdní páka, klávesnice strojvedoucího, voliè režimu øízení, voliè smìru jízdy a ovladaèe pomocných funkcí brzdièe DAKO BSE. Poloha vlaku je snímána pomocí snímaèù magnetických informaèních bodù MSIB. cílové brzdìní k nástupištím stanic a zastávek, cílové brzdìní k pomalým jízdám, které jsou ruènì zadány, respektování snížené tratové nebo stanovené rychlosti nebo snížené rychlosti naøízené hlavním návìstidlem v úseku její platnosti a bìhem výjezdu vlaku z tohoto úseku, vyhodnocení kódu opakovaèe VZ a jeho pøevod na nejzávažnìjší možný návìstní znak (vícepovolující návìstní znaky pøíslušné skupinovým kódùm jsou vkládány ruènì strojvedoucím). Modul nadøazeného øízení CRV_AVV od firmy MSV elektronika s.r.o. je použit v lokomotivách ø. 380/381 (109E), elektrických jednotkách emj. 671 a emj. 675 (Ukrajina), soupravy push-pull ŽSSK a øídících vozech ø Modul CRV_AVV Modul nadøazeného øízení CRV_AVV umožnuje øízení jízdy vozidla (vlaku) ve ètyøech režimech øízení: (MAN) - ruèním, kdy strojvedoucí nastavuje pomìrný tah a úèinek prùbìžné brzdy vlaku, (AUT) - automatizovaném, kdy strojvedoucí nastavuje požadovanou rychlost jízdy a volí jízdní režim ( jízda/výbìh), zùstává mu pøi tom zachována možnost ruèního brzdìní jak brzdou elektrodynamickou, tak i pneumatickou a to bez nutnosti pøechodu do režimu MAN, (CB) - automatizovaném s cílovým brzdìním, kdy je jízda vlaku øízena samoèinnì na základì dat obsažených v tzv. mapì tratì, pøedpokladem je vybavení tratì tratovou èástí AVV (nebo v budoucnu ETCS), strojvedoucímu zùstává zachována možnost volby nižší než tra ové rychlosti i možnost ruèního brzdìní brzdou elektrodynamickou i pneumatickou a to bez nutnosti pøechodu do režimu AUT nebo MAN, (OJV) - automatizovaném s CB a optimalizací jízdy vlaku, kdy jsou funkce vyjmenované v pøedchozím bodì rozšíøeny o výpoèet a realizaci energeticky optimální jízdní strategie. Samoèinné øízení jízdy vlaku v režimech CB a OJV zahrnuje: cílové brzdìní k místùm snížení tratové a stanovené rychlosti vlaku, cílové brzdìní k návìstidlùm zakazujícím jízdu nebo naøizujícím jízdu sníženou rychlostí, Barevné grafické displeje Barevné grafické displeje jsou urèeny pøedevším pro aplikace v kolejových vozidlech, ale lze je použít také v prùmyslových aplikacích. MSV elektronika vyrábí displeje typu ZJS01 s úhlopøíèkou 8,4" a ZJS03 s úhlopøíèkou 10,4". Displeje jsou vybaveny barevnou grafickou obrazovkou TFT a membránovými tlaèítky po jejím obvodu. Mikroprocesorový øídící systém umožòuje použití displeje jako inteligentní zobrazovací jednotky, ale také jako nezávislou centrální jednotku pro øízení jednodušších aplikací. Dobrou èitelnost zobrazovacích informací pøi promìnných svìtelných podmínkách provozu na kolejových vozidlech zajištuje regulace jasu displeje. Zobrazovací jednotka strojvedoucího ZJS03 Displeje jsou urèeny pro použití v širokém rozsahu teplot dle EN50155 ed. 3 tøída T1 s rozšíøením - 30 C. Bezproblémový provoz i zapínání pøi nízkých teplotách je zajištìno vytápìním vnitøního prostoru a zobrazovací plochy s regulací teploty. 3

5 Displeje jsou standartnì vybaveny tøemi galvanicky oddìlenými komunikaèními linkami CAN a servisní linkou USB. Volitelnì lze displej vybavit vstupem analogového signálu nebo pøipojením do sítì Ethernet. Barevné grafické displeje typu ZJS01 se používají na vozidlech ø. 054, 842, 843, 943, a lokomotivách 705.9, 750.7, 753.7, , displeje typu ZJS03 jsou použity na lokomotivách ø. 162/163, 362, 741.7, 742.7, 753.6, TME-3, TEM-LTX, TEM-33, TEM35, revizním MVTV2 aj. Klávesnice strojvedoucího BKL Klávesnice strojvedoucího je mikroprocesorové zaøízení komunikace obsluhy s øídícím systémem, které je urèeno pro vyšší formu øízení drážního kolejového vozidla. Slouží k zadávání pøíkazù strojvedoucím v jízdních režimech s automatickou regulací rychlosti ARR, popø. s automatickým vedením vlaku ARR&AVV. Poèet a uspoøádání tlaèítek klávesnice se liší podle jejího použití. Klávesnice se základní sestavou tlaèítek se používá pro øídící systémy vozidel, umožòující režim jízdy s automatickou regulací rychlosti (ARR). Je urèena pro zadávání požadované rychlosti, a dále k omezení velikosti pomìrného tahu a zadávání konce pomalé jízdy. signálek LED v tlaèítkách na základì pøijaté informace a øízení jasu podsvícení. S nadøízeným zaøízením ve vozidle klávesnice komunikuje po sériové lince CAN, volitelnì s protokolem CANOPEN. Elektronika klávesnice je ze zadní strany chránìna kovovým krytem. Toto øešení umožòuje její snadnou montáž do pultu strojvedoucího. Klávesnice se vyrábí v tìchto variantách: BKL01 - klávesnice urèená pro systém ARR s mechanickými tlaèítky typu RAFI BKL02, BKL10 - membránová klávesnice urèená pro systém ARR BKL03 - membránová klávesnice urèená pro systém ARR&AVV Klávesnice strojvedoucího se používají na následujících vozidlech: typ BKL02 - emj. 575, 671 a 675, loko ø , 741.7, 742.7, 754 typ BKL03 - mv ø. 842, elektrické jednotky RegioPanter, loko ø. 380, 162 a 362/363, 363.5, a øídící vozy ø. 961 typ BKL10 - loko TME-3, TEM-LTX, TEM-33, TEM-35 Magnetické snímaèe informaèních bodù Magnetický snímaè informaèních bodù MSIB 24V MSV jsou standartní periferií systému CRV&AVV. Slouží k detekci polohy trakèního vozidla, popø. øídícího vozu na trati, vybavené tratovými informaèními body MIB-6. Klávesnice strojvedoucího BKL03 Pro vozidla s øídícím systémem umožòujícím jízdu v režimech automatického vedení vlaku (AVV), popø. cílového brzdìní nebo optimalizace jízdy se používají klávesnice s rozšíøenou sestavou tlaèítek (ARR&AVV), která má navíc ovládací tlaèítka potøebná pro tyto jízdní režimy. Tlaèítka klávesnice jsou prosvìtlená s možností nastavování jasu strojvedoucím. Piktogramy jednotlivých tlaèítek jsou výmìnné a dají se dle potøeby modifikovat pøi výrobì. Øídící elektronika zajištuje ètení stavu jednotlivých tlaèítek,vysílání jejich stavu po komunikaèní lince, Magnetické informaèní body jsou tvoøeny dvìma monolitickými døevìnými bloky délky 5m s až 6 øadami feritových magnetù. Bloky se pøipevòují pomocí upevòovacích armatur paralelnì mezi kolejnicemi pražcù. Jejich úkolem je pøedávat øídícímu systému informaci o poloze vlaku na trati. Snímaèe MSIB 24V MSV tra ových informaèních bodù MIB-6 za hardwarové a softwarové podpory øídícího poèítaèe vozidla snímají stejnosmìrné oboupolaritní magnetické pole tratového informaèního bodu MIB-6, které tvoøí stacionární èást subsystému automatického vedení vlaku AVV. Elektronika snímaèù je øešena takovým zpùsobem, aby bylo možno jejich správnou funkci diagnostikavat pomocí vozidlového poèítaèe. 4

6 Parametry vstupù a výstupù: Magnetický snímaè informaèních bodù MSIB 24V optronový vstup...4ma, 16,8-60V, odolný proti pøepólování reléový výstup...pøepínací kontakt, 1A polovodièový výstup 1A/24V, min. zátìž 10mA vstup A/D V, 0-20mA, 4-20mA výstup D/A V, 0-20mA, 4-20mA vstup PT100...standartnì od -40 C do +80 C výstup PWM...støída 0-100% Snímaèe magnetických informaèních bodù MSIB dodává MSV elektronika pro emj mv842, loko 162, 362/363, 363.5, 380/381, 750.7, øv Jednotky distribuovaného øízení a sbìru dat CAN Pøipojení vstupù a výstupù je provedeno pomocí vícepólových konektorù Phoenix s pružnými kontakty. Bezpeènost funkce modulu CAN zvyšuje relé "porucha", slouží k indikaci nesprávné funkce procesoru modulu nebo detekované chyby v øízeném procesu. Standartnì jsou dodávány: Jednotky CAN jsou elektronické moduly urèené zejména k distribuovanému sbìru dat, ovládání a øízení procesù na dopravních prostøedcích i v rùzných prùmyslových aplikacích. Konstrukènì jsou moduly CAN øešeny jako samostaný celek v uzavøeném kompaktním krytu z hliníkového profilu s uchycením na DIN lištu. Moduly se vyrábí v nìkolika konfiguracích vstupù a výstupù. Každý modul obsahuje dvì komunikaèní linky CAN a linku USB. Moduly CAN se dodávají s podsvìtleným alfanumerickým displejem 2x16 znakù a fóliovými tlaèítky (šipky pro pohyb v menu) nebo ve variantì bez tìchto zobrazovacích a ovládacíh prvkù. F-CAN_IN01 (24 binárních vstupù do 60V), F-CAN_I/O01 (16 binárních vstupù, 8 polovodièových výstupù), F-CAN_A/D (8 binárních vstupù 24V, 8 analogových vstupù), F-CAN_IN/AD01 (16 binárních vstupù, 8 analogových vstupù), F-CAN_UIC01 (16 binárních vstupù, 8 reléových výstupù), F-CAN_MINI_I/O_A (zmenšená verze, 12 vstupù 16,8-144V/1mA, 8 polovodièových výstupù), F-CAN_MINI_IN (zmenšená verze, 12 vstupù 16,8-144V/1mA), F-CAN_MINI_I/O/1W (12x vstupù 16,8-144V/1mA, 5x polovodièových výstupù, 2x komunikace 1 WIRE) Gateway národní vlakové linky GTBA Modul distrubuovaného sbìru dat CAN I/O Linka USB slouží pro diagnostiku, testování a nahrávání provozního SW, nahrávání a ètení EEPROM pamìti. Pomocí linek CAN lze v aplikacích pøipojit moduly do sítì, a to hierarchické. Modul CAN obsahuje 24 pozic, které mohou být variabilnì osazeny dle požadavku vstupními a výstupními obvody s následujícími parametry. Zásuvná jednotka GTBA slouží k zajištìní mezivozové komunikace hnacích a hnaných kolejových vozidel všech trakcí prostøednictvím národní vlakové linky ÈD NVL zpravidla prostøednictvím kabelu UIC. Její použití pro standart NVL je obdobné jako gateway WTB, osvobozuje výrobce øídících systémù vozidla od øešení mezivozových komunikací. Øídící systémy na vozidlech se k jednotce GTBA pøipojuje standartnì prostøednictvím sériového rozhraní RS485 (2x) nebo CAN bus (2x). 5

7 Mobilní jednotka systému MCR je umístìna v rozvadìèi lokomotivy, pomocí komunikaèních linek je pøipojena k ostatním systémùm vozidla (DPV, CRV, Tachograf,.). Souèástí jednotky MCR je také GPS rozhraní pro stanovení pøesné polohy vozidla na základì signálu ze satelitù systému GPS. Hlavním úkolem této jednotky je z pøipojených systémù schraòovat požadovaná diagnostická data a ta dále pøedávat pøes GSM sít serverové aplikaci MCR. Dále je jednotka MCR schopna z serverové aplikace pøes GSM sí data/pokyny pøijímat a provést patøiènou akci (napø. zobrazení pøijatých dat na displej). Serverová aplikace pøijímá a ukládá data ze všech jednotek MCR do své databáze. Jednotka GTBA je øešena jako zásuvná jednotka urèená k montáži do skøínì 19" výšky 6U, lze ji však upevnit i samostatnì. Kabeláž vozidla se pøipojuje konektory na èelním panelu jednotky. Každý zákazník pak má pøidìlen k této databázi pøístup pomocí kterého má kdykoliv dostupné veškeré diagnostické informace o všech svých vozidlech vybavených jednotkou MCR. Mezivozová komunikace probíhá prostøednictvím diagnostické a øídící linky. Provádí automatickou identifikaci vozidel v soupravì, zjištuje poøadí a orientaci vozidel sestaveného vlaku. Dále kontroluje stav komunikace, kdy v soupravì mùže být jen jediné vozidlo v režimu "MASTER" a ostatní v režimu "SLAVE", a eventuálnì vyhodnotí "konflikt MASTERÙ". Modul bezdrátové komunikace MCR Systém MCR se skládá ze dvou èástí: Mobilní jednotka systému MCR Serverová jednotka systému MCR Modul bezdrátové komunikace MCR Funkce systému MCR: Sbìr diagnostických dat a polohy vozu, jejich Zálohování a pøehledné zobrazení zákazníkovi Zjištìní aktuální polohy vozidla, identifikace strojvedoucího, stav lokomotivy, stav paliva (pøi vypnutí lokomotivy) - pravidelné denní hlášení stavu vozu - hlášení napadení vozidla - pøedávání polohy vozidla systému AVV Blokové schéma komunikaèního systému MCR Do budoucna se plánují další funkce systému MCR jako napø. aktualizace SW jednotky MCR, pøenos dat/pokynù zákazníka do vozidla, funkce Pomoc - odeslání aktuálních diagnostických dat. 6

8 2. Informaèní systémy cestujících MSV elektronika je výrobce a dodavatelem vizuálních a akustických informaèních systémù pro kolejová vozidla i jejich jednotlivých komponent (ISC). Øešení informaèních systémù je optimalizováno pro pøíslušnou aplikaci na vozidle tak, aby využívalo standardních na vozidle existujících modulù mezivozových komunikací a jednotek styku s obsluhou. Subsystém ISC zajiš uje vedle pøedávání informací cestujícím informaèními tabulemi a vlakovým rozhlasem i na vozidlech i hovorové spojení mezi stanovišti strojvedoucího v soupravì a stanovištìm vlakového personálu, hovorové spojení s cestujícími prostøednictvím interkomù a umožòuje akustická hlášení strojvùdce èi vlakového personálu. Mezivozové propojení mùže být realizováno standartním UIC kabelem. Jádrem informaèních systémù je øídící jednotka BIS, ve které jsou uloženy texty pro zobrazování a akustická hlášení. Øídící jednotka na základì informací o ujeté dráze, rychlosti, otvírání dveøí popø. o poloze z vlastního nebo cizího GPS pøijímaèe vysílá zprávy s texty pro zobrazení prostøednictvím linek CAN pro zobrazovací panely vlastního vozidla a pomocí komunikaèní jednotky vozidla do linek CAN pro zobrazovací panely vlastního vozidla a pomocí komunikaèní jednotky vozidla do celého vlaku. Tabule informaèního systému TIS02 Vnìjší tabule TIS01 a TISE01 jsou urèeny pro montáž za oknem ve vnitøním prostoru vozidla, popø. v jeho boènici. Tabule jsou tvoøeny maticí 32x160 LED, umožòující zobrazení až tøí øádkù textu nebo dvou øádkù s rùznou velikostí písmen. Jsou urèeny pro zobrazování výchozí a cílové stanice vlaku a jeho a nácestných stanic. Výchozí stanice se uvozuje slovem "z", nácestná pak slovem "pøes". Zobrazení nácestných stanic na trase mùže být dynamicky modifikováno vzhledem ke skuteèné poloze vlaku. Tabule TIS01 jsou použity na emj. 460 a 560 a mv843, TISE01 na mv842 a øv961. Dvojøádkové tabule TISE03 jsou urèeny pro zabudování do boènic patrového vozu. Jejich montáž lze jednoduše provést bez zásahu do interiéru vozidla. Pro obsluhu informaèního systému na vozech regionální pøepravy se využívají displeje strojvùdce na pultech, které jsou využity i pro další aplikace. Je možné využívat i samostatné zobrazovací jednotky. Vnìjší tabule informaèního systému TISE03 7

9 Jednoøádkové tabule TISE102 a TISE102A jsou urèeny pro umístìní za èelní okno hlavového vozidla - emj. 671 a 675, soupravách push-pull ŽSSK, øv. 961 èi loko 162/163. Vnitøní tabule jsou urèeny k montáži na stìnu nebo pøíèku oddílu pro cestující. Jsou vyrábìny jako jednoøádkové (typ TIS01, TIS02, TIS03, TIS04) nebo dvouøádkové (typ TIS02_ZNZ12). Používají se k zobrazování cílové stanice a pøíští zastávky vlaku. Pro zobrazení slouží matice LED o prùmìru 3mm. Tabule TIS02 a TIS02_ZNZ12 obsahují rovnìž reproduktor pro akustická hlášení, což mj. umožòuje její použití u rekonstruovaných vozidel ve stávajícím systému "zastávka na znamení" ZNZ použitého napø. u vø na vozidle lze zobrazovat text "ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ", "ZASTAVÍME" a reprodukovat požadovaný akustický gong. Tabule TIS03 a TIS04 mají integrováno zobrazení stavu WC. Interkomy cestujících TVC01, TVC02 Interkom cestujícího TVC01 je urèen k použití do interiéru drážních vozidel a prostøedkù hromadné dopravy osob k hovorovému spojení cestujícího a k zobrazování informací pro cestující textem nebo jednoduchými grafickými symboly. Dotykový displej je opatøen ochranným pouzdrem na èelním panelu. U typu TVC01 je nutné pøed dotykem prstu na displej, odsunout chránící kryt dotykového displeje. Pomocí mikrofonu instalovaného v TVC lze sdìlit dùležité informace vlakovému personálu. Linka CAN je urèena pro komunikaci s nadøazeným poèítaèem vozidla. Linka CAN je rovnìž urèena pro nahrávání software ve výrobním závodì. vedení dle UIC 558. Souprava plní funkce dle kodexu UIC 568 a je urèena k pøipojení k jednotce TVC01. Rozšiøuje funkce jednotky interkomu TVC01 o funkce žádané UIC 568. Jednotka TVC01 napájí hovorovou soupravu a zajištuje spolupráci této hovorové soupravy s ústøednou vozového informaèního systému. Hovorová souprava se skládá ze základny a sluchátka s ovládacími prvky. Je urèena pro montáž na pult strojvedoucího a nebo do hovorny osobního vozu a tedy pouze pro použití pro vlakový a lokomotivní personál. Modul øízení hlasitosti BRH01 a modul mìøení hluku BMH01 Moduly BMH01/BMH02 a BRH01 slouží k automatickému a/ nebo manuálnímu nastavení hlasitosti vlakového rozhlasu. jsou propojeny sériovou komunikaèní linkou (MSV ONE- WIRE) s nadøazeným procesorem JCA informaèního systému cestujících, který øídí mj. hlasitost reprodukce zvuku. Blok regulace hlasitosti BRH01 Modul mìøení hluku BMH provádí mìøení a zpracované výsledky vysílá komunikaèní linkou. Modul regulace hlasitosti BRH01 umožòuje manuální nastavení hlasitosti pomocí tlaèítek, úroveò hlasitosti je signalizována pomocí LED. Informaèní systém elektrické jednotky Interkom cestujících TVC01 Hovorový adaptér VCA01 Hovorová souprava VCA01 je urèena k ovládání vlakového rozhlasu a dorozumívacího systému využívajícího vlakové Informaèní systém elektrické jednotky využívá vozidlových poèítaèù VOPO, které zajištují pøenos dat z øídící jednotky informaèního systému BIS mezi vozidly jednotky po komunikaèní lince jednotky i mezi spøaženými jednotkami vlakovou linkou WTB, jakož i obsluho ISC prostøednictvím displejù strojvùdce. 8

10 Vlaková linka WTB Informaèní systémy od firmy MSV elektronika s.r.o. jsou Vlakový rozhlas používány na motorových vozech ø. 842,8423 a pøípojném DISPLAY VOPO VOPO Komunikace jednotky voze 054 (komunikace NVL), emj. 460, 560 (bez mezivozové komunikace), emj. 671, 675 (ruština + BIS BIS angliètina), soupravách pish-pull (komunikace WTB Škoda, øv. 961 a loko162/163 (komunikace WTB). CAN ISC CAN ISC TISE TIS AKU TISE TIS AKU MOTOROVÝ VÙZ ØÍDÍCÍ VÙZ VLOŽENÝ VÙZ Pøenos dat na zobrazovací panely TIS a TISE v rámci vozidel a øízení komponent akustického subsystému AKU (zesilovaèe vlakového rozhlasu, komunikátory strojvedoucího, prùvodèího, cestujících) jsou zajištìny prostøednictvím vlastní jednotky BIS. Informaèní systém vozidel s Národní vlakovou linkou NVL Implementace informaèního systému na vozidla x43, 842 a 054 maximálnì využívá hardware vozidel. Øídící jednotkou informaèního systému je jednotka BIS. Pro komunikaci jsou využity diagnostické poèítaèe DPV vozidel, kdy vlaková komunikace je realizována prostøednictvím Národní vlakové linky NVL. Pro obsluhu informaèního systému slouží displeje strojvedoucího. Pøenost dat pro vnìjší tabule TISE a vnitøní TIS probíhá prostøednictvím linky CAN. Pro akustická hlášení jsou využity zesilovaèe vlakového rozhlasu. Vlakový rozhlas Vlaková linka NVL DISPLAY DPV BIS DPV CAN ISC CAN ISC TISE1... TISE2 TIS1 TIS3 TIS1 TIS4 MOTOROVÝ VÙZ 843 ØÍDÍCÍ VÙZ 943 VLOŽENÝ VÙZ 043 9

11 3. Ovládání dveøí a plošin, øízení WC MSV elektronika je výrobcem a dodavatelem øídících jednotek pro ovládání dveøí na kolejových vozidlech. Vedle øídící jednotek dodává MSV elektronika i další pomocné moduly pro dveøní systémy. Pro vstupní, pøedsuvné i lámací dveøe s pneumatickým ovládáním pro aplikace na osobních vozech i elektrických jednotkách slouží jednotky SOD97, SOD98, SOD02, SOD05 a DCS04, které zajištují funkce dveøí v souladu se standardem UIC560, pokud to umožòuje elektrická výstroj vozidla. Øídící jednotky jsou urèeny pro rùzné typy dveøí na jednotlivých vozech. Obsahují optronové vstupy, polovodièové a reléové výstupy a komunikaèní linky CAN pro zapojení do vozidlových sítí a servisní USB nebo RS232 (u starších typù). Pro èelní a vnitøní posuvné dveøe jsou používány øídící jednotky APD10K. pro vstupní i vnitøní dveøe s elektrickým ovládáním nabízí MSV elektronika øídící jednotky EDC07. Blok ovládání dveøí SOD98 UIC kabel (vlaková linka) Jejich aplikaèní SW zajištují následující funkce: odjištìno vlevo odjištìno vpravo zavøít centrálnì dveøe zavøeny (smyèka) akustická signalizace Øídící jednotka vstupní dveøe otevøít zavøít odjištìní plošina vysunuta optická ochrana proti pøivøení vozidlové signály kontaktní ochrana proti pøivøení 5km/h 50km/h z protismyku nebo BPK01 otevírání a zavírání dveøí z pultu strojvedoucího zavírání dveøí v soupravì po kabelu UIC blokování otevírání dveøí z pultu strojvedoucího tøi nezávislé ochrany proti pøivøení cestujícího zvukovou a svìtelnou výstrahu automatické zavírání dveøí uzamèení dveøí komplexní diagnostiku a zadávání provozních parametrù pneumatické ventily popø. elektromotor 10

12 komunikaci s nadøízeným øídícím systémem po lince synchronizace pohybu køídel u dvoukøídlých vstupních dveøí ovládání výsuvné stupaèky pomocí modulu RKM10 Øídící jednotky a pomocné moduly systému ovládání dveøí od firmy MSV elektronika s.r.o. jsou používány na elektrických jednotkách ø. 471, 575, 671, 675, soupravách push-pull ŽSSK, motorových vozech RegioNova, pøípojném voze 054, motorové jednotce ŽOS Zvolen, modernizovaných vozech Bdteer a Bdghmeer ŽSSK, Bbdgmsee a Bdmpee a Bdmpee Èeské dráhy. Øídící jednotky ovládání MSV elektronika s.r.o. je výrobcem komponent pro øízení zdvihacích plošin pro invalidy. Její dodávky zahrnují øídící jednotky plošin typu SOP02 a MS320, výkonové moduly a rozvadìèové skøínì s elektrickou výzbrojí ovládání plošin pro invalidy. Pro aplikace plošin na vozidlech zpracovává MSV elektronika projekèní dokumentaci. MSV elektronika dodává øídícící jednotky ovládání plošin pro Dm12, emj. 471, øv 954, vozy Bbdgmsee ÈD a Bdghmeer ŽSSK. Blok vodního hospodáøeství BVH02 MSV elektronika dodává tøi typy øídících jednotek: BVH01 pro øízení vìtších systémù s možností komunikace CAN na nadøízený systém BVH02 shodné s BVH01 s integrovaným displejem - 8 binárních galvanicky oddìlených vstupù 24VDC - 3 analogové vstupy PT100-1 analogový vstup 0-30V (napìtí baterie) - 8 reléových výstupù - Rozhraní USB - Komunikaèní rozhraní pro sériovou sbìrnici CAN BVH 10 pro øízení malých systémù - 6 binárních galvanicky oddìlených vstupù 24VDC - 4 polovodièové výstupy 24V DC - 2 reléové výstupy - Rozhraní RS232 - Programovací vstup Rj45 Øídící systémy zabezpeèují zaèlenìné WC Evac do vozidlové sítì a ovládají ventily vody pro mytí a splachování, popø. odsávací ventilátor. Rovnìž mohou øídit i dvìøe WC, pokud mají elektrické ovládání. Na základì údajù o teplotách vzduchu a vody, tlaku vzduchu a napìtí baterie zajištují ochranu WC a vodojemu proti zamrznutí. WC EVAC TIP signalizace WC DVEØE WC Rozvadìè plošiny Bdghmeer Ovládací panel BSV05 Øídící jenotka BSV05 signalizace vodojemu Øízení WC a vodního hospodáøství linka CAN BSV06 Pomocná relé Svorkovnice BSV06 signalizace odpadní nádrže MSV elektronika je výrobcem a dodavatelem komponent vodního hospodáøství pro kolejová vozidla. V jednotlivých aplikacích spolupracujeme s firmou VKV Praha, která je dodavatelem WC Evac a dalších komponent vodního hospodáøství a je výrobcem odpadních nádrží. Øídící systémy zajištují vedle vlastního øízení systému jeho odvodnìní v pøípadì rizika zamrznutí pomocí sofistikovaných algoritmù na základì mìøení øady velièin. teplota vody T teplota vzduchu T BOJLER ohøev vody vypouštìní vodojemu Typické schéma øízení vodního hospodáøství splachování WC mytí rukou 11

13 Øídící jednotka vodního hospodáøství mùže být dodávána jako jeden montážní celek spolu s pomocnými relé a svorkovnice pøipojení kabeláže vozidla. Pro signalizaci stavu vodojemù a odpadních nádrží vyrábí MSV elektronika nìkolik typù stavoznakù. Komponenty a øídící systém vodního hospodáøství pro kolejová vozidla od firmy MSV elektronika s.r.o. je používán na elektrických jednotkách ø. 471, 575, 671, 675, soupravách push-pull ŽSSK rekonstruovaném vloženém voze 054, modernizovaných vozech Bee ÈD a modernizovaných vozech Bdteer a Bdghmeer ŽSSK. Pro signalizaci stavu WC (obsazeno, porucha) dodává MSV elektronika signalizaèní panely TIP01 a TIP10. Spoleènost VKV Praha s.r.o. vyrábí uzavøenou buòku WC, pro kterou MSV elektronika dodává øídící jednotku a další komponenty. Uzavøené buòky WC jsou použity napø. na vozidlech regionova, øídících vozech ø Signalizaèní panel TIP01 Stavoznaky vodojemu a odpadní nádrže Rozvadìè Bee_WC_panel_pøístrojù MSV elektronika dodává øadu stavoznakù pro signalizaci naplnìní vodojemu, odpadní nádrže popø. kombinované stavoznaky s obìma funkcemi. Pro signalizaci vodojemu jsou využity stavoznaky BSV01, BSV02, BSV03, BSV06 a BSV07. Stavoznak BSV06 využívá samostatnou mìøící jednotku BCV06 V, která vysílá namìøené hodnoty do stavoznaku prostøednictvím sériového komunikaèního rozhraní MSV ONE-WIRE. Pro signalizaci stavu odpadní nádrže se používají BSV05. MSV elektronika dodává kombinované stavoznaky BSV08 a BSV10, které zobrazují jak stav vodojemu, tak i odpadní nádrže. Obì využívají samostatnou mìøící jednotku BSV06_V pro mìøení naplnìní vodojemu. Blok signalizace stavu odpadní nádrže BSV05 12

14 4. Vnìjší LED osvìtlení MSV elektronika je výrobcem návìstních svìtel LED typu BKS02 a reflektorù LED typu BKS11. Oba typy svìtel splòují požadavky barevnosti a svítivosti dle EN a UIC534 a úspìšnì byly certifikovány jako prvek interoperability dle TSI2011/291/UE LOC&PAS. LED svìtla jsou vyrábìna v následujích variantách : BKS02_N/A bílé návìstní svìtlo BKS02_N/B èervené návìstní svìtlo BKS02_N bílé / èervené návìstní svìtlo BKS11 dálkový LED reflektor BKS11/B dálkový LED reflektor s bílým návìstním svìtlem BKS11/A dálkový LED reflektor s bílo / èerveným návìstním svìtlem Svìtlomety jsou urèeny pro použití v teplotním rozsahu T1 dle EN50155 ed. 3 rozšíøeném do -40 C. Návìstní svìtla BKS02 Návìstní svìtla pro drážní vozidla na bázi LED diod jsou urèena k použití jako návìstní svìtla, kde jsou dosahovány výraznì lepší užitné vlastnosti ve srovnání s bìžnými žárovkami svítivost a životnost. Díky zapojení LED diod v nìkolika vìtvích a interní diagnostice je dosaženo vysoké spolehlivosti a tím bezpeènosti v provozu drážního vozidla. Svìtla umožòují jejich tlumení na polovièní intenzitu svítivosti. Návìstní svìtla LED jsou montována do krytù, které jsou rozmìrovì shodné se svìtly, které se standardnì používají na drážních vozidlech, aby je bylo možné jednoduše použít pøi modernizacích vozidel. Návìstní svìtlo BKS02 MSV elektronika je schopna ve spolupráci se zákazníkem vyvinout návìstní svìtla i v jiných rozmìrech nebo tvarech. Jako zdroj svìtla jsou použity vysoce svítivé LED diody s technologií povrchové montáže. Návìstní svìtla BKS jsou konstruována s využitím èiré optiky. Optické vlastnosti svìtel jsou zajištìny speciálním odražeèem z vysoce odolného plastu s pokoveným povrchem, konstrukènì vycházícím z principù používaných v automobilovém prùmyslu. Technické øešení návìstního svìtla je v Èeské republice registrováno jako užitný vzor. Svìtla BKS02 jsou dodávána pro øadu vozidel v Èeské republice i zahranièí. Mezi nejvìtší zahranièní zakázky patøí dodávka 250 svìtel pro Bombardier. Dálkové reflektory BKS11 Dálkový svìtlomet BKS11 využívá 10 vysokosvítivých LED diod v kombinaci s originálnì navrženou optikou, aby splòovalo požadavky norem. BKS11 disponuje také diagnostikou LED diod a pomocí komunikaèní sbìrnice nebo diagnostického výstupu mùže informovat o poruchovém èi bezporuchovém stavu. BKS11 je vybaven seøizovacím 13

15 systémem pro snadné nastavení svìtla do požadované polohy na voze. Svìtelné parametry svìtlometu splòují normu ÈSN EN a UIC 534 pro tlumený i netlumený provoz. Svìtlo 680 pro Pendolino Dálkové svìtlo BKS11 Svìtlo 680 Reflektor LED typu BKS11 je vyrábìn ve variantách s návìstním svìtlem bílým a èerveným. Reflektory BKS11 jsou použity napø. na loko a 744, modernizovaných revizních vozech MVTV2.2, emj. 471 aj. Èeské dráhy se rozhodly vymìnit vnìjší osvìtlení u jednotek Pendolino. Stávající osvìtlení bylo nahrazeno návìstními svìtly LED MSV elektronika a halogenovými reflektory Hela. MSV elektronika pro Pendolino vyvinula montážní celek s obìma svìtly a zajistila i schválení zmìny na Drážním úøadì. Výbìr dodavatele provedly ÈD na základì kvality a provozní spolehlivosti svìtel BKS02, použitých na vozech 054, motorových vozech ø. 842, lokomotivách 163/363, øídících vozech 961 aj. Nová svìtla jsou úspornìjší pøi vìtším výkonu. Zlepšují viditelnost, èímž ulehèují práci strojvedoucím a pomáhají zvyšovat bezpeènost železnièní dopravy. 14

16 5. Øízení a ovládání brzd Jednotka øízení brzdového systému (zkrácenì brzdový poèítaè vozu ) ovládá a diagnostikuje kompletní systém pneumatické brzdy DAKO-CZ kolejového vozidla dle zadaných požadavkù konstruktérù vozidla, konstruktérù pneumatické brzdy a v neposlední øadì také dle požadavkù nadøazeného systému øízení samotného drážního vozidla. Konstrukèní øešení je plnì modulární a umožòuje snadnou konfigurovatelnost pro rùzné typy drážních vozidel a brzdových systémù èi pøípadné budoucí rozšíøení. Obrovskou výhodou tohoto øešení je jeho témìø neomezená možnost použití, která pokrývá naprostou vìtšinu konstrukèních øešení pneumatické brzdy, které sahají od jednoduchých pneumatických brzd pro soupravy metra až po velice složité ucelené soupravy kombinující velké množství rùzných typù pneumatických brzd vèetnì ovládání elektronického brzdièe samoèinné brzdy BSE. Kromì výše zmínìných výhod, nabízí toto kompletnì modulární øešení i velice jednoduchou údržbu a servis, bez jakékoliv složité demontáže celého zaøízení. Jednotka brzdového poèítaèe vozu se nachází ve standardní skøíni 19 výšky 3U. Jmenovité napájecí napìtí pro jednotku brzdového poèítaèe vozu pokrývá všechny standardní napì ové úrovnì vozových baterií od standardních 24 V DC až po 110 V DC (samozøejmì s pøihlédnutím ke standardním povoleným tolerancím). Veškeré diskrétní, analogové a frekvenèní vstupy jsou navzájem galvanicky oddìlené a plnì konfigurovatelné dle konkrétních dispozic pøíslušného pneumatického schéma brzdy. S tím úzce souvisí i jednotlivé výstupy pro ovládání jednotlivých periferií pneumatické brzdy, které jsou rovnìž plnì konfigurovatelné dle konkrétních dispozic pneumatické brzdy. Napì ovì lze tyto výstupy zatìžovat v plném standardním rozsahu vozových baterií od 24 do 110 V DC. Jednotka brzdového poèítaèe vozu disponuje øadou komunikaèních rozhranní, prostøednictvím kterých lze tento brzdový poèítaè velice jednoduše zaèlenit do kompletního øídicího systému vozidla (spolupráce se systémy automatické regulace rychlosti èi automatického vedení vlaku) nebo propojit s dalšími øídicími systémy brzdy jako je napø. protismykový regulátor ASS06 èi jednotka øízení magnetické kolejnicové brzdy RMB01. Nedílnou souèástí jednotky brzdového poèítaèe vozu je i rozhranní ETHERNET, které se v dnešní dobì stává již pomalu standardem. Øídící jednotky elektronického protismyku ASS06.1 a ASS06.2 Øídící jednotka elektronického protismyku je urèena pro železnièní kolejová vozidla vybavená kotouèovou nebo špalíkovou brzdou. Je vhodná pro použití na dvou- nebo ètyønápravových vozidlech se 4 nebo 2 brzdovými válci, využívajícím pasivní nebo aktivní generátory rychlosti náprav DAKO FE1.4 a tøípolohové vypouštìcí ventily DAKO N8. Øídící jednotka elektronického protismyku ASS06.1_110V 15

17 Modifikované jednotky ASS06 mohou využívat i jiné snímaèe rychlosti èi pneumatické ventily. Pøi použití na vícenápravových vozidlech èi jednotkách se používají zpravidla dvì nebo tøi øídící jednotky. Øídící jednotka ASS06 na základì mìøení rychlostí otáèení náprav poèítá skuteènou rychlost vozidla. V prùbìhu brzdìní samoèinnou tlakovou brzdou se na základì rozdílù rychlostí jednotlivých náprav a jejich poklesù vyhodnocuje vznik smyku. V tomto pøípadì øídící jednotka krátkodobì sníží brzdnou sílu pùsobící na nápravu a nastaví úèinný smyk pro dosažení minimální brzdné dráhy pøi minimální spotøebì vzduchu. Øídící jednotka provádí regulaèní zásah každých 10 ms, hodnoty skuteèných rychlostí a zrychlení náprav se aktualizují po 500µs. nouzového brzdìní, pomocného brzdìní na velkých spádech, popøípadì umožòuje zlepšení adhezních podmínek v pøípadì brzdìní za velmi špatných povìtrnostních podmínek. Za špatné adhezní podmínky lze napø. považovat kolej pokrytou vrstvou napadaného mokrého listí, jinovatkou, vrstvou rosy, atd. Za tìchto podmínek magnetická kolejnicová brzda úèinnì odstraòuje výše zmínìné negativní aspekty, èistí povrch koleje a zlepšuje tak adhezi brzdícího dvoukolí, které se nachází tìsnì za ní. Modul øízení magnetické brzdy RMB01 neustále vyhodnocuje rychlost drážního vozidla bìhem samotného brzdìní a v pøípadì nízké rychlosti, a s tím souvisejícího možného nepøíjemného cuknutí, vypne magnetickou kolejnicovou brzdu a po opìtovném zvýšení rychlosti drážního vozidla ji opìt spustí. Nezávislými prostøedky je kontrolována èinnost procesoru a délka výstupních impulsù na tøípolohové ventily. Kontrolovány jsou i cívky ventilù (zkrat, odpojení) nebo pøi poruše odpovídajícího snímaèe otáèek. Øídící jednotky ASS06 jsou vybaveny grafickým displejem OLED pro zobrazování stavù a poruch s ovládacími tlaèítky. Poruchy se ukládají do pamìti, kterou je možno prohlížet ruènì nebo pomocí pøipojeného PC. Jednotku je možno propojit s øídícím poèítaèem vozidla pomocí linky CANOPEN. Øídící jednotky ASS06.1 jsou dodávány ve skøíních výšky 6U, jednotky ASS06.2 pak ve standardních skøíních 19 výšky 3U. K dispozici jsou varianty pro napájecí napìtí 24V, 36V, 48V a 110V. Øídící jednotka elektronického protismyku ASS06 od firmy MSV elektronika s.r.o. je používána napø. na vozech ø. 054, Bgmrsee, Bdmpee, 961, dvounápravových lokomotivách TME-3, ètyønápravových lokomotivách ø. 380, 757, 744, šestinápravových lokomotivách ø. 773, TEM-33 a TEM-35, motorových jednotkách RegioNova Trio, ŽOS Zvolen, motorových vozech ø. 842 a soupravách metra v Kyjevì. Øízení magnetické kolejnicové brzdy Modul øízení magnetické brzdy RMB01 slouží pro ovládání magnetické kolejnicové brzdy, pro kterou zajiš uje její korektní funkci za všech možných provozních podmínek dle pøíslušných pøedpisù. Tento modul využívá pokroèilou mikroprocesorovou techniku zpracování veškerých dùležitých provozních parametrù a mìøených velièin. Použitím magnetické kolejnicové brzdy v provozu je zajištìna znatelnì kratší zábrzdná vzdálenost v pøípadì Modul øízení magnetické brzdy RMB01 Chování tohoto modulu vyhovuje veškerým pøíslušným normám a pøedpisùm. Zmínìný modul je umístìn ve spoleèném elektrickém rozvadìèi spoleènì se silovými pøístroji, které se starají o samotné napájení brzdných magnetù jednotlivých trámcù. Modul øízení magnetické kolejnicové brzdy RMB01 disponuje komunikaèním rozhranním CAN s protokolem aplikaèní vrstvy CANopen, které slouží pro propojení s øídicím poèítaèem vozu. Tímto je umožnìno velice jednoduše sledovat korektní chování modulu øízení magnetické brzdy a rovnìž jednotlivých mechanických èástí magnetické brzdy vozu. Kromì zmínìného komunikaèního rozhraní disponuje modul øízení magnetické kolejnicové brzdy také speciálním rozhranním CAN, které slouží pro pøipojení diagnostického displeje DISPLAY03. Tento diagnostický displej lze velice snadno umístit napø. do hlavního rozvadìèe vozu, kde je velice snadno pøístupný obsluze vozu. Prostøednictvím tohoto displeje je možné sledovat veškeré provozní èi pøípadné poruchové stavy magnetické kolejnicové brzdy. Modul øízení magnetické kolejnicové brzdy RMB01 od firmy MSV elektronika s.r.o. je používán napø. na vozech Bdbmsee èi Bdmpee. 16

18 6. Rozvadìèe, pulty a kabelové svazky MSV elektronika se mimo vývoje a výroby elektronických øídících systémù zabývá také návrhy, vyvazováním a dodávkou rozvadìèù a rozvadìèových sestav, pultù a také výrobou kabelových svazkù pro oblast kolejové dopravy. Zabezpeèujeme následující èinnosti: Návrhy a projektování rozvadìèù a pøístrojových skøíní Návrhy a projektování pultù strojvùdce Návrhy a projektování elektromechanických celkù Vyvazování a vyzbrojování rozvadìèù a pultù Výroba kabelových svazkù Zajištìní materiálu a pøíslušných elektrických komponentù RTO428 Hlavní rozvadìè HR1 vozu 851 Rozvadìè NN pro vùz Bee Rozvadìè NN pro vùz Bdghmeer Rozvadìèe od firmy MSV elektronika jsou použity napø. na elektrických jednotkách ø. 471, 575, 675, 951, motorových vozech 842 a Dm12, modernizovaných revizních vozech MVTV2.2, modernizovaných vozech 054, Bee, Bbdgmsee, Bdteer, Bdghmeer. 17

19 7. Ostatní výrobky Pomocné relé RP810SI Pomocné relé RP 810 SC/A, RP 810 SI/A s možností uchycení na DIN lištu slouží jako plnohodnotná náhrada za dnes již nevyrábìné relé s oznaèením RP 810 S1 PC-L, široce používané na kolejových vozidlech (dle ÈSN ). Charakteristickými vlastnostmi tohoto relé jsou 3 pøepínací kontakty, signalizace sepnutého stavu LED diodou, široký rozsah ovládacího stejnosmìrného napìtí, nízký pøíkon a snadná vymìnitelnost. Základem modulu je dvojice relé CR-P012DC2 osazené na DPS. Na plošném spoji jsou rovnìž svorky WAGO pro pøipojení vodièù k cívce a jednotlivým kontaktùm. Rp810 se vyrábìjí v nìkolika variantách : Rp810 - SI pro nominální napìtí 24V Rp810 - TI pro nominální napìtí 48V Cyklovaè stìraèù BCS01 Lampièka MLO02 Modul LED osvìtlení MLO02 je osazen 12 ks LED diod bílé barvy a slouží k osvìtlení plochy urèené k umístìní jízdního øádu na pultu strojvedoucího. Modul je instalován pøímo do pultu. Ovládání intenzity svìtla je øešeno pomocí externího prvku (napø. vypínaè, stmívaè), který je umístìn mimo modul osvìtlení MLO2. Cyklovaè stìraèù BCS01 Cyklovaè stìraèù BCS01, se vyrábí ve dvou variantách - pro motory se stále pøipojeným záporným nebo kladným pólem. V pøípadì aplikace, kde je potøeba použít více cyklovaèù, lze jejich chod synchronizovat. Výstup pro spínání motoru stìraèù je na bázi polovodièù, èímž je dosaženo dlouhé životnosti cyklovaèe. Periodu cyklováni lze nastavit v kroku po 1s v rozmezí 3-60s. Cyklovaè je zabudován v plastové krabièce, která je pøizpùsobena pro montáž na 35mm DIN lištu. Model LED osvìtlení MLO02 Jednotka monitorování napìtí BMN01 Jednotka BMN01 je programovatelný modul, který svými releovými výstupy mùže ovládat rùzné obvody napø. svìtelné okruhy na základì mìøeného napìtí bateriové sítì 18

20 vozidla. Úroveò spínaní výstupù a jejich hystereze je stanovena softwarem jednotky. Jednotka monitorování napìtí BMN01 obsahuje: 2 AD vstupy 24V DC 4 reléové výstupy rozhraní RS232 programovací vstup RJ45 Stavy jednotlivých vstupù a reléových výstupù jsou signalizovány LED na èelním panelu. Jednotka BMN01 je urèena k montáži na pøístrojovou lištu DIN 35mm. Regulátor topení SOT01 Modul SOT01 je programovatelný mikroprocesorový systém z øady modulù distribuovaného øízení a sbìru dat CAN pro drážní vozidla. Je urèen k øízení jednoduchých systému vytápìní kolejových vozidel. Blok BPK01 Blok BPK01 je urèen k mìøení rychlosti kolejového vozidla a ujeté vzdálenosti na základì frekvenèních signálù nápravových generátorù rùzného typu. Výstupy bloku BPK01 jsou uživatelsky nastavitelné tak, aby byla pokryta široká škála aplikací. Typické použití modulu je zavírání a blokování vstupních dveøí osobního vozidla nebo mìøení ujeté dráhy vozidla. Blok poèítadla kilometrù MPCI, BPK01 obsahuje: dva galvanicky oddìlené vstupy 24V DC?2 polovodièové výstupy 24V DC 3 reléové výstupy 2 frekvenèní vstupy?rozhraní RS232?Programovací vstup Rj45 Typické schéma vnìjšího pøipojení Regulátor topení SOT01 SOT01 svými výstupy ovládá akèní èleny aplikace a svými binárními vstupy se stará o sbìr dat, v tomto pøípadì se jedná o regulaci vytápìní oddílu pro cestujíci ve voze. Tyto informace jsou pøedávány pomocí sbìrnice CAN do nadøazeného øídicího systému. SOT01 lze pro download nebo diagnostiku pøipojit k PC pøes rozhraní USB. Komunikaèní modul MCC01 Modul MCC01 je komunikaèní modul, vybavený tøemi galvanicky oddìlenými CAN linkami. Všechny CAN sbìrnice jsou vyvedeny na konektory 3x D-SUB9 a 1x RJ45. Pod krytem na èelní stranì jsou LED diody pro signalizaci režimu zaøízení a konektor USB pro diagnostiku a download SW. Modul lze použít v režimu master nebo pøiposlech komunikace po lince CAN. Obsahuje i rezistory zakonèení sbìrnice, které je možné zapojit pomocí propojky v pøíchozím konektoru. G1, G2 - Frekvenèní vstupy nápravových genenerátorù, možnost nastavit typ vstupního signálu (sinusový nebo obdélníkový 0-24V), poèet pulsù na otáèku, prùmìr støednì opotøebovaného dvojkolí. Blok pracuje i pøi poruše jednoho tachogenerátoru. 50km/h - Releový výstup, spíná pøi pøekroèení rychlosti 50km/h. 5km/h - Releový výstup, spíná pøi poklesu rychlosti pod 5km/h. ERR - Releový výstup, spíná pøi správné èinnosti BPK01, odpadá pøi poruše bloku nebo aktivním vstupu NOUZE, periodicky spíná pøi poruše jednoho tachogenerátoru. TEST - Binární vstup, pøivedením napìtí 24V na tento vstup se simuluje pøekroèení rychlosti 5km/h pro odzkoušení systému blokování dveøí. NOUZE - Binární vstup, pøivedením napìtí 24V se vyøadí blokování dveøí nad 5 km/h. KP - Polovodièový výstup generuje pulsy 24V DC 19

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

1 Informace zákazníkùm o radiostanicích Radiostanice (lidovì,,vysílaèka ) slouží jako pohotový a nejlevnìjší komunikaèní prostøedek souèasnosti na krátké a støední vzdálenosti. Oproti mobilním telefonùm

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1

Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1 Regulace Výběr z ceníku 0 Vytápění Voda Novinky Novinka Alwa Comfort Možnost individuálního øízení až zón Automatický vyvažovací ventil pro podlažní rozvody cirkulace TUV Pevné pøednastavení na C Vestavìný

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více