P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin"

Transkript

1 P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015 v míst konání valné hromady od hodin do hodin. Akcioná se na jednání valné hromady m že nechat zastoupit jinou osobou, která p edloží k tomuto ú elu vystavenou plnou moc s ú edn ov eným podpisem zmocnitele. P r o g r a m : 1. Zahájení a volba orgán valné hromady. 2. Zpráva p edstavenstva o výsledcích hospoda ení za rok 2014 a cílech pro rok 2015, návrh na rozd lení hospodá ského výsledku dosaženého v roce 2014 v etn zprávy dozor í rady k výsledk m hospoda ení za rok Schválení ro ní ú etní záv rky za rok Rozd lení hospodá ského výsledku dosaženého v roce Schválení finan ního plánu roku 2015 v etn celkového objemu investic na rok Volba p edstavenstva spole nosti 7. Volba dozor í rady spole nosti 8. Záv r valné hromady Návrhy usnesení k jednotlivým bod m po adu valné hromady a zd vodn ní návrh jsou uvedeny níže. K bodu l. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu orgán valné hromady v tomto složení: ízením valné hromady do schválení kandidát VH se volí Ing. Jan R ži ka edseda valné hromady Ing. Václav Erhard Zapisovatel VH pí. Alice Honzátková Ov ovatel zápisu z VH Ing. Petr Kalabis itatel hlas na VH p. Roman Vošmik Zd vodn ní: Návrh na obsazení orgán valné hromady vychází z požadavk zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi spole nosti. Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

2 K bodu 2. po adu: Stejn jako v minulých letech vypracovalo p edstavenstvo spole nosti zprávu o výsledcích hospoda ení za rok 2014 a cílech pro rok P edstavenstvo dále zajistilo zpracování ádné ú etní záv rky spole nosti za ú etní období kalendá ního roku 2014 a to vše v souladu s p íslušnými právními a ú etními p edpisy, které vypracování t chto dokument vyžadují. Výše uvedené dokumenty p edstavenstvo p edkládá valné hromad k projednání. Ú etní záv rka byla rovn ž odsouhlasena dozor í radou spole nosti. K bodu. 3. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje ádnou ú etní záv rku spole nosti VIS, a.s. za rok 2014 ve zn ní p edkládaném p edstavenstvem. Zd vodn ní: VIS, a.s. je dle zákona o ú etnictví povinna sestavovat ú etní záv rku a podle zákona o obchodních korporacích ji p edstavenstvo p edkládá ke schválení valné hromad. Kompletní ádná ú etní záv rka je k dispozici v sídle spole nosti po dobu 30ti dn p ed konáním valné hromady a na internetové adrese spole nosti a zárove bude sou ástí výro ní zprávy za rok Hlavní údaje ú etní záv rky jsou v souladu se zákonem uvedeny v p íloze k této pozvánce. K bodu. 4. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje rozd lení zisku VIS, a.s. za rok 2014 v celkové výši ,30 K takto: Sociální fond 200,00 K Nerozd lený zisk minulých let ,30 K Zd vodn ní: Rozhodnutí o rozd lení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a Stanov VIS, a.s. v p sobnosti valné hromady. S ohledem na výši vytvo eného istého zisku za rok 2014 navrhuje p edstavenstvo valné hromad p evést istý zisk do sociálního fondu a na nerozd lený zisk minulých let. K bodu. 5. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje návrh finan ního plánu na rok 2015 v této výši: istý zisk ,00 K Plán investic pro rok ,00 K Plán investic pro rok ,00 K (do doby konání další VH) Valná hromada zárove zmoc uje p edstavenstvo spole nosti k operativnímu zvýšení plánu investic v p ípad provozní pot eby, pokud tím nebude ohroženo spln ní finan ního plánu. Zd vodn ní: Návrh finan ního plánu pro rok 2015 vychází z celkové situace na trhu investi ní výstavby, která významn ovliv uje innosti realizované spole ností VIS, a.s. K bodu. 6 po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu len p edstavenstva spole nosti v tomto složení:

3 Jméno a p íjmení, datum narození, bydlišt Ing. Petr Bláha, Zahradní kova 1123, Praha 5 Ing. Václav Erhard, Na Rokytce 18, Praha 8 Ing. Arnošt Havrda, Pod Novým lesem 11, Praha 6 Alice Honzátková, Mánesova 41, Praha 2 Ing. Jan R ži ka, Nad Úpadem 86/903, Praha 1 Zd vodn ní: Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty. K bodu. 7 po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu len dozor í rady spole nosti v tomto složení: Jméno a p íjmení, datum narození, bydlišt Ing. Petr Kalabis, Laudova 1001/27, Praha 6 Jind iška Kalašová, Hn vkovského 1375/12, Praha 4 Roman Vošmik, Svojšovická 26, Praha 4 Zd vodn ní: Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty. V Praze dne 17. dubna 2015 Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. edseda p edstavenstva VIS, a.s. íloha: vybrané údaje z ú etní záv rky

4 VIS, a.s. Praha 4, Bezová 1658/1, : zapsána u M stského soudu v Praze, oddíl B,.vložky 2257 Vybrané údaje z ú etní záv rky za rok 2014 R O Z V A H A (v tis. K ) ž. rok min. rok ž. rok min. rok Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsaný vl.kap. Vlastní kapitál Dlouhodobý majetek základní kapitál dlouhodobý nehmotný majetek vlastní akcie dlouhodobý hmotný majetek kapitálové fondy dlouhodobý finan ní majetek fondy tvo ené ze zisku z toho: podílové cenné papíry a hosp. výsl. minulých let vklady v podnicích s podstatným hosp. výsl. ú et. období vlivem Cizí zdroje Ob žná aktiva rezervy zásoby dlouhodobé závazky dlouhodobé pohledávky krátkodobé závazky krátkodobé pohledávky bankovní úv ry a výpomoci finan ní majetek z toho:dlouhodobé bank.úv ry asové rozlišení aktivní asové rozlišení pasivní 0 1 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y (v tis. K ) ž. rok min. rok ž. rok min. rok Výkony Výnosové úroky tržby z prodeje služeb Nákladové úroky zm na stavu zásob vl. innosti Ostatní finan ní výnosy aktivace Ostatní finan ní náklady Výkonová spot eba Finan ní výsledek hospoda ení 2 16 idaná hodnota Da z p íjm za b žnou innost Osobní náklady splatná Dan a poplatky odložená Odpisy dlouhodobého majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu st.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Da z p íjm z mimo ádné innosti Zm na stavu rezerv a opr.pol Mimo ádný hosp. výsledek Ostatní provozní výnosy 96 0 Ostatní provozní náklady Provozní hosp. výsledek Hosp. výsledek za b žnou innost Hospodá ský výsledek za ú etní období Výsledek hospoda ení p ed zdan ním Místo uložení ú etní záv rky: v sídle spole nosti - sekretariátu p edsedy p edstavenstva Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. edseda p edstavenstva VIS, a.s.

5 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu Obchodní f irma VIS, a.s. ke dni (v celých tisících K ) Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt Bezová 1658/1, Praha Ozna ení a AKTIVA íslo ádku AKTIVA CELKEM 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B. I. 1 Z izovací výdaje Softw are 006 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 008 B. III. Dlouhodobý finan ní majetek 009 C. Ob žná aktiva 010 C. I. Zásoby 011 C. I. 1 Materiál Nedokon ená výroba a polotovary 013 C. II. Dlouhodobé pohledávky 014 C. III. Krátkodobé pohledávky 015 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky 020 C. IV. Krátkodobý finan ní majetek 021 C. IV. 1 Peníze Ú ty v bankách 023 D. I. asové rozlišení 024 D. I. 1 Náklady p íštích období 025 b 2 íjmy p íštích období 026 c žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto

6 Ozna ení PASIVA íslo ádku a PASIVA CELKEM 027 A. Vlastní kapitál 028 A. I. Základní kapitál 029 A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 031 A. II. Kapitálové fondy 032 A. III. Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku 033 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond Statutární a ostatní fondy 035 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let 036 A. IV. 1 Nerozd lený zisk minulých let 037 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) 038 B. Cizí zdroje 039 B. I. Rezervy Ostatní rezervy 041 B. II. Dlouhodobé závazky Odložený da ový závazek 043 B. III. Krátkodobé závazky 044 B. III. 1 Závazky z obchodních vztah Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodob p ijaté zálohy Dohadné ú ty pasivní 051 B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci 052 C. I. asové rozlišení 053 C. I. 1 Výdaje p íštích období Sestaveno dne: b c Stav v b žném etním období Stav v minulém etním období Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky 9. února 2015 edseda p edstavenstva - Ing. Arnošt Havrda, v.r Právní forma ú etní jednotky: akciová spole nost edm t podnikání: výkon inženýrské innosti, zem ická innost

7 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní f irma VIS, a.s. ke dni (v celých tisících K ) Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt Bezová 1658/1, Praha 4 Ozna ení T E X T íslo ádku a b c 1 2 II. Výkony 01 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti 03 B. Výkonová spot eba 04 B. 1. Spot eba materiálu a energie 05 B. 2. Služby 06 + idaná hodnota 07 C. Osobní náklady 08 C. 1. Mzdové náklady 09 C. 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 10 C. 4. Sociální náklady 11 D. Dan a poplatky 12 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 14 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 15 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 16 F. statková cena prodaného dlouhodobého majetku a 17 materiálu F. 1. statková cena prodaného dlouhodobého majektu 18 F. 2. Prodaný materiál 19 G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní 20 oblasti a komplexních náklad p íštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy 21 H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospoda ení X. Výnosové úroky 24 XI. Ostatní finan ní výnosy 25 O. Ostatní finan ní náklady 26 * Finan ní výsledek hospoda ení Q. Da z p íjm za b žnou innost Q splatná 29 Q odložená 30 ** Výsledek hospoda ení za b žnou innost *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) 33 Sestaveno dne: 9. února 2015 Právní forma ú etní jednotky: akciová spole nost žném Skute nost v ú etním období Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky minulém edseda p edstavenstva - Ing. Arnošt Havrda, v.r edm t podnikání: výkon inženýrské innosti zem ická innost

8 VIS, a.s. Bezová 1658/1, Praha 4 O zaps. u MS Praha, odd.b, vl.2257 P í l o h a k ú etní záv rce ke dni Ve smyslu zákona. 563/1991 Sb. o ú etnictví a 39 provád cí vyhlášky. 500/2002 Sb. je zpracována p íloha tvo ící sou ást ú etní záv rky za rok 2014 akciové spole nosti VIS, a.s. 1. Obecné údaje 1. Akciová spole nost VIS, a.s., se sídlem Praha 4, Bezová 1, vznikla dne usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 a svoji innost zahájila Spole nost vykonává innosti v oblasti zajiš ování inženýrských inností v investi ní výstavb, výkon zem ických inností a projektovou innost. Rozvahovým dnem akciové spole nosti je a dnem sestavení ú etní záv rky je 9. únor V uplynulém ú etním období nebyly provedeny žádné zm ny a dodatky do obchodního rejst íku. Organiza ní struktura spole nosti je tvo ena editelem (statutárním zástupcem) a p ti pod ízenými úseky. K rozvahovému dni je složení statutárních a dozor ích orgán následující: edstavenstvo: edseda: Ing. Arnošt Havrda lenové: paní Alice Honzátková Ing. Petr Bláha Ing. Václav Erhard Ing. Jan R ži ka Dozor í rada: edseda: Ing. Petr Kalabis lenové: paní Jind iška Kalašová pan Roman Vošmík Základní kapitál spole nosti ke dni iní ,- K a je tvo en 211 akciemi na jméno ve jmenovité hodnot ,- K. Spole nost vede seznam akcioná vlastnících akcie na jméno. Ve sledovaném období nedošlo k žádné zm základního kapitálu a ani žádná zm na není v ízení. Není známo, že by akcioná i spole nosti v roce 2014 jednali ve shod.

9 edm tem podnikání spole nosti je: - projektová innost ve výstavb, - výkon zem ických inností, - výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování služeb v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 2. Vazba na realizovaná podnikatelská seskupení Akciová spole nost nemá podstatný ani rozhodující vliv na jiné obchodní firmy, nejsou uzav eny ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodech zisku. 3. Osobní náklady Pr rný p epo tený po et zam stnanc b hem ú etního období inil 10 zam stnanc, z toho len ídících orgán bylo 6. Celková výše osobních náklad, tj. etn náklad na sociální zabezpe ení a zdravotního pojišt ní odvedeného zam stnavatelem inila tis. K, z toho osobní náklady len ídících orgán inily tis. K. 4. P ky, úv ry a ostatní pln ní v i pracovník m orgán ú etní jednotky V návaznosti na 39, odst. 4 vyhlášky. 500/2002 MF R nebyly poskytnuty ky, úv ry a zajišt ní osobám, které jsou leny nebo bývalými leny statutárních, ídících a dozor ích orgán. V rámci ostatního pln ní byly bezplatn p edány ke služebnímu i k osobnímu užívání ty i osobní automobily len m p edstavenstva a dva osobní automobily len m dozor í rady. Ve sledovaném období nedošlo k žádným obchodním transakcím mezi leny statutárních orgán a spole ností. 2

10 5. Informace o uplatn ní ú etních zásad a metod 1. Zásoby, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách. Výdej ze skladu materiálu je oce ován cenou po ízení. Zásoby vytvo ené vlastní inností jsou ocen ny vlastními náklady, které jsou kalkulovány na úrovni vlastních p ímých náklad a ástí nep ímých náklad. 2. Odpisový plán pro ú etní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byl sestaven pro rok 2014 podle p edpokládané míry opot ebení jednotlivých druh majetku. Ú etní odpisy se ú tují do náklad m sí podle stavu majetku k poslednímu dni p íslušného m síce. Odpisová metoda u veškerého dlouhodobého majetku byla zvolena lineární. V p ípad dlouhodobého hmotného majetku v cen po ízení 5 až 40 tis. K iní ro ní ú etní odpisová sazba 50% a u dlouhodobého nehmotného majetku v cen po ízení 5 až 60 tis. K byla stanovena doba odpisování na 24 m síc. Dlouhodobý majetek v cen po ízení nižší než 5 tis. K je ú tován p ímo do spot eby a vybraný majetek je sledován v operativní evidenci a v ú etní analytické evidenci. 3. Porovnáním ú etní z statkové hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s jeho p edpokládanou tržní cenou ke dni v rámci provedené inventarizace majetku, došlo ke zvýšení vytvo ené opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému investi nímu majetku o ,52 na ,- K, vztahující se k ú etnímu období roku Nejv tší ást vytvo ené opravné položky p ipadá na osobní automobily. Pro stanovení opravné položky byly použity inventariza ní komisí odhadnuté p edpokládané tržní ceny v návaznosti na aktuální situaci na trhu. 6. Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisk a ztrát 1. V roce 2014 došlo k rozd lení zisku za rok 2013 ve výši ,35 K následovn : - sociální fond ,00 K - nerozd lený zisk 741,35 K 2. V rámci pasivní rozvahové položky B.III.4. Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení není evidována žádná položka. 3. Plán investic stanovený valnou hromadou ve výši 2,0 mil. K byl erpán ve výši tis. K po ízením hmotného majetku. Obnova majetku se týkala zejména po ízení osobních automobil. Proto úbytek dlouhodobého majetku ve výši tis. K p edstavuje zvlášt vy azení osobních automobil. 4. Souhrnná výše evidovaného majetku neuvád ná v rozvaze, jehož po izovací cena je nižší než 5 tis. K : - evidovaný drobný hmotný majetek iní celkem 287 tis. K - evidovaný drobný nehmotný majetek iní celkem 58 tis. K. 3

11 5. Na celkové výši realizovaných výkon za sledované období se podílí inženýrská innost objemem tis. K. 6. Za ú elem zhodnocení momentáln disponibilních finan ních prost edk byl v roce 2014 realizován zejména spo ící korunový ú et u SOB, a.s. 7. Rozpis dlouhodobého majetku k v tis. K : Po izovací cena Oprávky Cena po oprávkách a opravných pol. Dlouhodobý nehmotný majetek - z izovací výdaje software ocenitelná práva 0 C e l k e m vytvo ené opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek - po íta e dopravník prost edky inventá hmotný majetek 5-40 tis.k C e l k e m vytvo ené opravné položky Za ú etní období 2014 byl po áte ní z statek odložené dan z p íjm v celkové výši ,04 K snížen ke konci ú etního období o ástku ,73 K. Po snížení iní kone ná výše odložené dan ,31 K. Vykázaná odložená da se týká osobních automobil. 9. V návaznosti na provedený odhad obchodních rizik spojený se smluvními vztahy. garancí, s prodlužováním termín realizace na jednotlivých stavbách a ípadná pln ní po dobu záruk zhotovitel staveb došlo k meziro nímu snížení této položky o 2800,- K. Podrobná specifikace stavu rezerv dle staveb je uvedena v následující tabulce: (v tis. K ) Akce Ostatní rezerva Vyso anská radiála 310 Strahovský tunel 2.stavba MÚK PPO - Liberecká 200 Strahovský tunel 3. stavba 410 Evropská - Svatovítská 50 Radlická radiála JZM-Smíchov 410 Ostatní stavby 90 C e l k e m

12 7. Informace k položkám majetku a závazk 1. Spole nost nemá k rozvahovému dni v operativním ani finan ním pronájmu žádný majetek. Rovn ž majetek získaný d íve ukon eným finan ním pronájmem spole nost nevlastní. 2. Ke dni uzavírání ú etních knih nedošlo k žádným významným majetkovým zm nám. 3. Spole nost VIS, a.s. nemá ke dni ú etní záv rky po splatnosti závazky pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, závazky ve ejného zdravotního pojišt ní a evidované da ové nedoplatky u finan ního adu a ani jiné pohledávky nebo závazky po lh splatnosti. 8. P ehled o zm nách vlastního kapitálu v roce 2014 (v tis. K ) Po áte ní Kone ný Zvýšení Snížení stav stav A. Základní kapitál zapsaný v OR B. Základní kapitál nezapsaný v OR C. Vlastní akcie a vlastní obch. podíly D. Emisní ážio E. Rezervní fondy F. Ostatní fondy ze zisku G. Kapitálové fondy H. Rozdíly z p ecen ní nezahrnuté do HV I. Zisk minulých ú etních období J. Ztráta minulých ú etních období K. Zisk za ú etní období p ed zdan ním L. Zisk za ú etní období po zdan ní * Vlastní kapitál Spole nost VIS, a.s. nemá povinnost dle 20 zákona. 563/1991 Sb. o ú etnictví v platném zn ní ov ovat ú etní záv rku auditorem, jelikož nep ekro ila ke konci rozvahového dne ú etního období ani za ú etní období bezprost edn edcházející limity stanovené tímto zákonem. V Praze dne 9. února 2015 Zpracoval: Ing. Václav Erhard Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. p edseda p edstavenstva VIS, a.s. 5

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len n v plném rozsahu ke dni 31.12.214 (v celych tiscch Kc) ˇ I 453117 Název a sdlo ú etn jednotky SPOJPROJEKT PRAHA a.s. Bystricka ˇ 179/9 Praha 14 Ozna en TEXT a b c I.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Základní údaje akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Zpráva dozorčí rady 14 Doplňující informace o společnosti 16 Zpráva o vztazích mezi

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 213 MULTISONIC a.s., V Korytech 3234, 1 Praha 1 IČ: 472 Praha duben 214 Úvodem Ani rok 213 nepřinesl příznivý obrat v odbytu zvukových a zvukově obrazových nosičů; stejně jako v předchozích

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah A. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008. Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008. Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s. Společnost: INELSEV Group a.s. Se sídlem: Most, Husitská 1716, PSČ 434 01 IČ: 47 31 09 87 DIČ CZ47310987 Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1410 Konsolidovaná

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více