P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin"

Transkript

1 P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015 v míst konání valné hromady od hodin do hodin. Akcioná se na jednání valné hromady m že nechat zastoupit jinou osobou, která p edloží k tomuto ú elu vystavenou plnou moc s ú edn ov eným podpisem zmocnitele. P r o g r a m : 1. Zahájení a volba orgán valné hromady. 2. Zpráva p edstavenstva o výsledcích hospoda ení za rok 2014 a cílech pro rok 2015, návrh na rozd lení hospodá ského výsledku dosaženého v roce 2014 v etn zprávy dozor í rady k výsledk m hospoda ení za rok Schválení ro ní ú etní záv rky za rok Rozd lení hospodá ského výsledku dosaženého v roce Schválení finan ního plánu roku 2015 v etn celkového objemu investic na rok Volba p edstavenstva spole nosti 7. Volba dozor í rady spole nosti 8. Záv r valné hromady Návrhy usnesení k jednotlivým bod m po adu valné hromady a zd vodn ní návrh jsou uvedeny níže. K bodu l. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu orgán valné hromady v tomto složení: ízením valné hromady do schválení kandidát VH se volí Ing. Jan R ži ka edseda valné hromady Ing. Václav Erhard Zapisovatel VH pí. Alice Honzátková Ov ovatel zápisu z VH Ing. Petr Kalabis itatel hlas na VH p. Roman Vošmik Zd vodn ní: Návrh na obsazení orgán valné hromady vychází z požadavk zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi spole nosti. Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

2 K bodu 2. po adu: Stejn jako v minulých letech vypracovalo p edstavenstvo spole nosti zprávu o výsledcích hospoda ení za rok 2014 a cílech pro rok P edstavenstvo dále zajistilo zpracování ádné ú etní záv rky spole nosti za ú etní období kalendá ního roku 2014 a to vše v souladu s p íslušnými právními a ú etními p edpisy, které vypracování t chto dokument vyžadují. Výše uvedené dokumenty p edstavenstvo p edkládá valné hromad k projednání. Ú etní záv rka byla rovn ž odsouhlasena dozor í radou spole nosti. K bodu. 3. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje ádnou ú etní záv rku spole nosti VIS, a.s. za rok 2014 ve zn ní p edkládaném p edstavenstvem. Zd vodn ní: VIS, a.s. je dle zákona o ú etnictví povinna sestavovat ú etní záv rku a podle zákona o obchodních korporacích ji p edstavenstvo p edkládá ke schválení valné hromad. Kompletní ádná ú etní záv rka je k dispozici v sídle spole nosti po dobu 30ti dn p ed konáním valné hromady a na internetové adrese spole nosti a zárove bude sou ástí výro ní zprávy za rok Hlavní údaje ú etní záv rky jsou v souladu se zákonem uvedeny v p íloze k této pozvánce. K bodu. 4. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje rozd lení zisku VIS, a.s. za rok 2014 v celkové výši ,30 K takto: Sociální fond 200,00 K Nerozd lený zisk minulých let ,30 K Zd vodn ní: Rozhodnutí o rozd lení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a Stanov VIS, a.s. v p sobnosti valné hromady. S ohledem na výši vytvo eného istého zisku za rok 2014 navrhuje p edstavenstvo valné hromad p evést istý zisk do sociálního fondu a na nerozd lený zisk minulých let. K bodu. 5. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje návrh finan ního plánu na rok 2015 v této výši: istý zisk ,00 K Plán investic pro rok ,00 K Plán investic pro rok ,00 K (do doby konání další VH) Valná hromada zárove zmoc uje p edstavenstvo spole nosti k operativnímu zvýšení plánu investic v p ípad provozní pot eby, pokud tím nebude ohroženo spln ní finan ního plánu. Zd vodn ní: Návrh finan ního plánu pro rok 2015 vychází z celkové situace na trhu investi ní výstavby, která významn ovliv uje innosti realizované spole ností VIS, a.s. K bodu. 6 po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu len p edstavenstva spole nosti v tomto složení:

3 Jméno a p íjmení, datum narození, bydlišt Ing. Petr Bláha, Zahradní kova 1123, Praha 5 Ing. Václav Erhard, Na Rokytce 18, Praha 8 Ing. Arnošt Havrda, Pod Novým lesem 11, Praha 6 Alice Honzátková, Mánesova 41, Praha 2 Ing. Jan R ži ka, Nad Úpadem 86/903, Praha 1 Zd vodn ní: Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty. K bodu. 7 po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu len dozor í rady spole nosti v tomto složení: Jméno a p íjmení, datum narození, bydlišt Ing. Petr Kalabis, Laudova 1001/27, Praha 6 Jind iška Kalašová, Hn vkovského 1375/12, Praha 4 Roman Vošmik, Svojšovická 26, Praha 4 Zd vodn ní: Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty. V Praze dne 17. dubna 2015 Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. edseda p edstavenstva VIS, a.s. íloha: vybrané údaje z ú etní záv rky

4 VIS, a.s. Praha 4, Bezová 1658/1, : zapsána u M stského soudu v Praze, oddíl B,.vložky 2257 Vybrané údaje z ú etní záv rky za rok 2014 R O Z V A H A (v tis. K ) ž. rok min. rok ž. rok min. rok Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsaný vl.kap. Vlastní kapitál Dlouhodobý majetek základní kapitál dlouhodobý nehmotný majetek vlastní akcie dlouhodobý hmotný majetek kapitálové fondy dlouhodobý finan ní majetek fondy tvo ené ze zisku z toho: podílové cenné papíry a hosp. výsl. minulých let vklady v podnicích s podstatným hosp. výsl. ú et. období vlivem Cizí zdroje Ob žná aktiva rezervy zásoby dlouhodobé závazky dlouhodobé pohledávky krátkodobé závazky krátkodobé pohledávky bankovní úv ry a výpomoci finan ní majetek z toho:dlouhodobé bank.úv ry asové rozlišení aktivní asové rozlišení pasivní 0 1 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y (v tis. K ) ž. rok min. rok ž. rok min. rok Výkony Výnosové úroky tržby z prodeje služeb Nákladové úroky zm na stavu zásob vl. innosti Ostatní finan ní výnosy aktivace Ostatní finan ní náklady Výkonová spot eba Finan ní výsledek hospoda ení 2 16 idaná hodnota Da z p íjm za b žnou innost Osobní náklady splatná Dan a poplatky odložená Odpisy dlouhodobého majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu st.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Da z p íjm z mimo ádné innosti Zm na stavu rezerv a opr.pol Mimo ádný hosp. výsledek Ostatní provozní výnosy 96 0 Ostatní provozní náklady Provozní hosp. výsledek Hosp. výsledek za b žnou innost Hospodá ský výsledek za ú etní období Výsledek hospoda ení p ed zdan ním Místo uložení ú etní záv rky: v sídle spole nosti - sekretariátu p edsedy p edstavenstva Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. edseda p edstavenstva VIS, a.s.

5 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu Obchodní f irma VIS, a.s. ke dni (v celých tisících K ) Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt Bezová 1658/1, Praha Ozna ení a AKTIVA íslo ádku AKTIVA CELKEM 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B. I. 1 Z izovací výdaje Softw are 006 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 008 B. III. Dlouhodobý finan ní majetek 009 C. Ob žná aktiva 010 C. I. Zásoby 011 C. I. 1 Materiál Nedokon ená výroba a polotovary 013 C. II. Dlouhodobé pohledávky 014 C. III. Krátkodobé pohledávky 015 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky 020 C. IV. Krátkodobý finan ní majetek 021 C. IV. 1 Peníze Ú ty v bankách 023 D. I. asové rozlišení 024 D. I. 1 Náklady p íštích období 025 b 2 íjmy p íštích období 026 c žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto

6 Ozna ení PASIVA íslo ádku a PASIVA CELKEM 027 A. Vlastní kapitál 028 A. I. Základní kapitál 029 A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 031 A. II. Kapitálové fondy 032 A. III. Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku 033 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond Statutární a ostatní fondy 035 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let 036 A. IV. 1 Nerozd lený zisk minulých let 037 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) 038 B. Cizí zdroje 039 B. I. Rezervy Ostatní rezervy 041 B. II. Dlouhodobé závazky Odložený da ový závazek 043 B. III. Krátkodobé závazky 044 B. III. 1 Závazky z obchodních vztah Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodob p ijaté zálohy Dohadné ú ty pasivní 051 B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci 052 C. I. asové rozlišení 053 C. I. 1 Výdaje p íštích období Sestaveno dne: b c Stav v b žném etním období Stav v minulém etním období Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky 9. února 2015 edseda p edstavenstva - Ing. Arnošt Havrda, v.r Právní forma ú etní jednotky: akciová spole nost edm t podnikání: výkon inženýrské innosti, zem ická innost

7 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní f irma VIS, a.s. ke dni (v celých tisících K ) Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt Bezová 1658/1, Praha 4 Ozna ení T E X T íslo ádku a b c 1 2 II. Výkony 01 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti 03 B. Výkonová spot eba 04 B. 1. Spot eba materiálu a energie 05 B. 2. Služby 06 + idaná hodnota 07 C. Osobní náklady 08 C. 1. Mzdové náklady 09 C. 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 10 C. 4. Sociální náklady 11 D. Dan a poplatky 12 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 14 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 15 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 16 F. statková cena prodaného dlouhodobého majetku a 17 materiálu F. 1. statková cena prodaného dlouhodobého majektu 18 F. 2. Prodaný materiál 19 G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní 20 oblasti a komplexních náklad p íštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy 21 H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospoda ení X. Výnosové úroky 24 XI. Ostatní finan ní výnosy 25 O. Ostatní finan ní náklady 26 * Finan ní výsledek hospoda ení Q. Da z p íjm za b žnou innost Q splatná 29 Q odložená 30 ** Výsledek hospoda ení za b žnou innost *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) 33 Sestaveno dne: 9. února 2015 Právní forma ú etní jednotky: akciová spole nost žném Skute nost v ú etním období Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky minulém edseda p edstavenstva - Ing. Arnošt Havrda, v.r edm t podnikání: výkon inženýrské innosti zem ická innost

8 VIS, a.s. Bezová 1658/1, Praha 4 O zaps. u MS Praha, odd.b, vl.2257 P í l o h a k ú etní záv rce ke dni Ve smyslu zákona. 563/1991 Sb. o ú etnictví a 39 provád cí vyhlášky. 500/2002 Sb. je zpracována p íloha tvo ící sou ást ú etní záv rky za rok 2014 akciové spole nosti VIS, a.s. 1. Obecné údaje 1. Akciová spole nost VIS, a.s., se sídlem Praha 4, Bezová 1, vznikla dne usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 a svoji innost zahájila Spole nost vykonává innosti v oblasti zajiš ování inženýrských inností v investi ní výstavb, výkon zem ických inností a projektovou innost. Rozvahovým dnem akciové spole nosti je a dnem sestavení ú etní záv rky je 9. únor V uplynulém ú etním období nebyly provedeny žádné zm ny a dodatky do obchodního rejst íku. Organiza ní struktura spole nosti je tvo ena editelem (statutárním zástupcem) a p ti pod ízenými úseky. K rozvahovému dni je složení statutárních a dozor ích orgán následující: edstavenstvo: edseda: Ing. Arnošt Havrda lenové: paní Alice Honzátková Ing. Petr Bláha Ing. Václav Erhard Ing. Jan R ži ka Dozor í rada: edseda: Ing. Petr Kalabis lenové: paní Jind iška Kalašová pan Roman Vošmík Základní kapitál spole nosti ke dni iní ,- K a je tvo en 211 akciemi na jméno ve jmenovité hodnot ,- K. Spole nost vede seznam akcioná vlastnících akcie na jméno. Ve sledovaném období nedošlo k žádné zm základního kapitálu a ani žádná zm na není v ízení. Není známo, že by akcioná i spole nosti v roce 2014 jednali ve shod.

9 edm tem podnikání spole nosti je: - projektová innost ve výstavb, - výkon zem ických inností, - výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování služeb v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 2. Vazba na realizovaná podnikatelská seskupení Akciová spole nost nemá podstatný ani rozhodující vliv na jiné obchodní firmy, nejsou uzav eny ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodech zisku. 3. Osobní náklady Pr rný p epo tený po et zam stnanc b hem ú etního období inil 10 zam stnanc, z toho len ídících orgán bylo 6. Celková výše osobních náklad, tj. etn náklad na sociální zabezpe ení a zdravotního pojišt ní odvedeného zam stnavatelem inila tis. K, z toho osobní náklady len ídících orgán inily tis. K. 4. P ky, úv ry a ostatní pln ní v i pracovník m orgán ú etní jednotky V návaznosti na 39, odst. 4 vyhlášky. 500/2002 MF R nebyly poskytnuty ky, úv ry a zajišt ní osobám, které jsou leny nebo bývalými leny statutárních, ídících a dozor ích orgán. V rámci ostatního pln ní byly bezplatn p edány ke služebnímu i k osobnímu užívání ty i osobní automobily len m p edstavenstva a dva osobní automobily len m dozor í rady. Ve sledovaném období nedošlo k žádným obchodním transakcím mezi leny statutárních orgán a spole ností. 2

10 5. Informace o uplatn ní ú etních zásad a metod 1. Zásoby, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách. Výdej ze skladu materiálu je oce ován cenou po ízení. Zásoby vytvo ené vlastní inností jsou ocen ny vlastními náklady, které jsou kalkulovány na úrovni vlastních p ímých náklad a ástí nep ímých náklad. 2. Odpisový plán pro ú etní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byl sestaven pro rok 2014 podle p edpokládané míry opot ebení jednotlivých druh majetku. Ú etní odpisy se ú tují do náklad m sí podle stavu majetku k poslednímu dni p íslušného m síce. Odpisová metoda u veškerého dlouhodobého majetku byla zvolena lineární. V p ípad dlouhodobého hmotného majetku v cen po ízení 5 až 40 tis. K iní ro ní ú etní odpisová sazba 50% a u dlouhodobého nehmotného majetku v cen po ízení 5 až 60 tis. K byla stanovena doba odpisování na 24 m síc. Dlouhodobý majetek v cen po ízení nižší než 5 tis. K je ú tován p ímo do spot eby a vybraný majetek je sledován v operativní evidenci a v ú etní analytické evidenci. 3. Porovnáním ú etní z statkové hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s jeho p edpokládanou tržní cenou ke dni v rámci provedené inventarizace majetku, došlo ke zvýšení vytvo ené opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému investi nímu majetku o ,52 na ,- K, vztahující se k ú etnímu období roku Nejv tší ást vytvo ené opravné položky p ipadá na osobní automobily. Pro stanovení opravné položky byly použity inventariza ní komisí odhadnuté p edpokládané tržní ceny v návaznosti na aktuální situaci na trhu. 6. Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisk a ztrát 1. V roce 2014 došlo k rozd lení zisku za rok 2013 ve výši ,35 K následovn : - sociální fond ,00 K - nerozd lený zisk 741,35 K 2. V rámci pasivní rozvahové položky B.III.4. Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení není evidována žádná položka. 3. Plán investic stanovený valnou hromadou ve výši 2,0 mil. K byl erpán ve výši tis. K po ízením hmotného majetku. Obnova majetku se týkala zejména po ízení osobních automobil. Proto úbytek dlouhodobého majetku ve výši tis. K p edstavuje zvlášt vy azení osobních automobil. 4. Souhrnná výše evidovaného majetku neuvád ná v rozvaze, jehož po izovací cena je nižší než 5 tis. K : - evidovaný drobný hmotný majetek iní celkem 287 tis. K - evidovaný drobný nehmotný majetek iní celkem 58 tis. K. 3

11 5. Na celkové výši realizovaných výkon za sledované období se podílí inženýrská innost objemem tis. K. 6. Za ú elem zhodnocení momentáln disponibilních finan ních prost edk byl v roce 2014 realizován zejména spo ící korunový ú et u SOB, a.s. 7. Rozpis dlouhodobého majetku k v tis. K : Po izovací cena Oprávky Cena po oprávkách a opravných pol. Dlouhodobý nehmotný majetek - z izovací výdaje software ocenitelná práva 0 C e l k e m vytvo ené opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek - po íta e dopravník prost edky inventá hmotný majetek 5-40 tis.k C e l k e m vytvo ené opravné položky Za ú etní období 2014 byl po áte ní z statek odložené dan z p íjm v celkové výši ,04 K snížen ke konci ú etního období o ástku ,73 K. Po snížení iní kone ná výše odložené dan ,31 K. Vykázaná odložená da se týká osobních automobil. 9. V návaznosti na provedený odhad obchodních rizik spojený se smluvními vztahy. garancí, s prodlužováním termín realizace na jednotlivých stavbách a ípadná pln ní po dobu záruk zhotovitel staveb došlo k meziro nímu snížení této položky o 2800,- K. Podrobná specifikace stavu rezerv dle staveb je uvedena v následující tabulce: (v tis. K ) Akce Ostatní rezerva Vyso anská radiála 310 Strahovský tunel 2.stavba MÚK PPO - Liberecká 200 Strahovský tunel 3. stavba 410 Evropská - Svatovítská 50 Radlická radiála JZM-Smíchov 410 Ostatní stavby 90 C e l k e m

12 7. Informace k položkám majetku a závazk 1. Spole nost nemá k rozvahovému dni v operativním ani finan ním pronájmu žádný majetek. Rovn ž majetek získaný d íve ukon eným finan ním pronájmem spole nost nevlastní. 2. Ke dni uzavírání ú etních knih nedošlo k žádným významným majetkovým zm nám. 3. Spole nost VIS, a.s. nemá ke dni ú etní záv rky po splatnosti závazky pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, závazky ve ejného zdravotního pojišt ní a evidované da ové nedoplatky u finan ního adu a ani jiné pohledávky nebo závazky po lh splatnosti. 8. P ehled o zm nách vlastního kapitálu v roce 2014 (v tis. K ) Po áte ní Kone ný Zvýšení Snížení stav stav A. Základní kapitál zapsaný v OR B. Základní kapitál nezapsaný v OR C. Vlastní akcie a vlastní obch. podíly D. Emisní ážio E. Rezervní fondy F. Ostatní fondy ze zisku G. Kapitálové fondy H. Rozdíly z p ecen ní nezahrnuté do HV I. Zisk minulých ú etních období J. Ztráta minulých ú etních období K. Zisk za ú etní období p ed zdan ním L. Zisk za ú etní období po zdan ní * Vlastní kapitál Spole nost VIS, a.s. nemá povinnost dle 20 zákona. 563/1991 Sb. o ú etnictví v platném zn ní ov ovat ú etní záv rku auditorem, jelikož nep ekro ila ke konci rozvahového dne ú etního období ani za ú etní období bezprost edn edcházející limity stanovené tímto zákonem. V Praze dne 9. února 2015 Zpracoval: Ing. Václav Erhard Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. p edseda p edstavenstva VIS, a.s. 5

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2008 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 SLOŽENÍ ORGÁN SPOLE NOSTI 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 4 ZAJIŠT NÍ 5 SOLVENTNOST 6 TECHNICKÉ REZERVY 7 PRODUKTY 8 POUŽITÉ POSTUPY 9 P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 213 MULTISONIC a.s., V Korytech 3234, 1 Praha 1 IČ: 472 Praha duben 214 Úvodem Ani rok 213 nepřinesl příznivý obrat v odbytu zvukových a zvukově obrazových nosičů; stejně jako v předchozích

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Dodatek prospektu cenných papírů. E4U a.s.

Dodatek prospektu cenných papírů. E4U a.s. Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. 19. srpen 2011 Dodatek prospektu cenných papírů k již zveřejněnému prospektu cenných papírů pro veřejnou nabídku v České republice týkající se 2.391.640 zaknihovaných

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6.

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6. Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva vedení společnosti 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011 4. Výrok auditora 5. Vybrané ukazatele 6. Závěr 7. Zpráva o propojených osobách Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku 2013 7 8. Produkty a služby 9

Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku 2013 7 8. Produkty a služby 9 VÝROČNÍ ZPR ÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výrok nezávislého auditora 1 2 Úvodní slovo 3 5 Profil a historie společnosti 6 Hodnocení roku 213 7 8 Produkty a služby 9 Portfolio vlastních produktů 1 12 Rozvaha

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více