P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin"

Transkript

1 P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015 v míst konání valné hromady od hodin do hodin. Akcioná se na jednání valné hromady m že nechat zastoupit jinou osobou, která p edloží k tomuto ú elu vystavenou plnou moc s ú edn ov eným podpisem zmocnitele. P r o g r a m : 1. Zahájení a volba orgán valné hromady. 2. Zpráva p edstavenstva o výsledcích hospoda ení za rok 2014 a cílech pro rok 2015, návrh na rozd lení hospodá ského výsledku dosaženého v roce 2014 v etn zprávy dozor í rady k výsledk m hospoda ení za rok Schválení ro ní ú etní záv rky za rok Rozd lení hospodá ského výsledku dosaženého v roce Schválení finan ního plánu roku 2015 v etn celkového objemu investic na rok Volba p edstavenstva spole nosti 7. Volba dozor í rady spole nosti 8. Záv r valné hromady Návrhy usnesení k jednotlivým bod m po adu valné hromady a zd vodn ní návrh jsou uvedeny níže. K bodu l. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu orgán valné hromady v tomto složení: ízením valné hromady do schválení kandidát VH se volí Ing. Jan R ži ka edseda valné hromady Ing. Václav Erhard Zapisovatel VH pí. Alice Honzátková Ov ovatel zápisu z VH Ing. Petr Kalabis itatel hlas na VH p. Roman Vošmik Zd vodn ní: Návrh na obsazení orgán valné hromady vychází z požadavk zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi spole nosti. Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

2 K bodu 2. po adu: Stejn jako v minulých letech vypracovalo p edstavenstvo spole nosti zprávu o výsledcích hospoda ení za rok 2014 a cílech pro rok P edstavenstvo dále zajistilo zpracování ádné ú etní záv rky spole nosti za ú etní období kalendá ního roku 2014 a to vše v souladu s p íslušnými právními a ú etními p edpisy, které vypracování t chto dokument vyžadují. Výše uvedené dokumenty p edstavenstvo p edkládá valné hromad k projednání. Ú etní záv rka byla rovn ž odsouhlasena dozor í radou spole nosti. K bodu. 3. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje ádnou ú etní záv rku spole nosti VIS, a.s. za rok 2014 ve zn ní p edkládaném p edstavenstvem. Zd vodn ní: VIS, a.s. je dle zákona o ú etnictví povinna sestavovat ú etní záv rku a podle zákona o obchodních korporacích ji p edstavenstvo p edkládá ke schválení valné hromad. Kompletní ádná ú etní záv rka je k dispozici v sídle spole nosti po dobu 30ti dn p ed konáním valné hromady a na internetové adrese spole nosti a zárove bude sou ástí výro ní zprávy za rok Hlavní údaje ú etní záv rky jsou v souladu se zákonem uvedeny v p íloze k této pozvánce. K bodu. 4. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje rozd lení zisku VIS, a.s. za rok 2014 v celkové výši ,30 K takto: Sociální fond 200,00 K Nerozd lený zisk minulých let ,30 K Zd vodn ní: Rozhodnutí o rozd lení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a Stanov VIS, a.s. v p sobnosti valné hromady. S ohledem na výši vytvo eného istého zisku za rok 2014 navrhuje p edstavenstvo valné hromad p evést istý zisk do sociálního fondu a na nerozd lený zisk minulých let. K bodu. 5. po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje návrh finan ního plánu na rok 2015 v této výši: istý zisk ,00 K Plán investic pro rok ,00 K Plán investic pro rok ,00 K (do doby konání další VH) Valná hromada zárove zmoc uje p edstavenstvo spole nosti k operativnímu zvýšení plánu investic v p ípad provozní pot eby, pokud tím nebude ohroženo spln ní finan ního plánu. Zd vodn ní: Návrh finan ního plánu pro rok 2015 vychází z celkové situace na trhu investi ní výstavby, která významn ovliv uje innosti realizované spole ností VIS, a.s. K bodu. 6 po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu len p edstavenstva spole nosti v tomto složení:

3 Jméno a p íjmení, datum narození, bydlišt Ing. Petr Bláha, Zahradní kova 1123, Praha 5 Ing. Václav Erhard, Na Rokytce 18, Praha 8 Ing. Arnošt Havrda, Pod Novým lesem 11, Praha 6 Alice Honzátková, Mánesova 41, Praha 2 Ing. Jan R ži ka, Nad Úpadem 86/903, Praha 1 Zd vodn ní: Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty. K bodu. 7 po adu: Usnesení Valná hromada schvaluje volbu len dozor í rady spole nosti v tomto složení: Jméno a p íjmení, datum narození, bydlišt Ing. Petr Kalabis, Laudova 1001/27, Praha 6 Jind iška Kalašová, Hn vkovského 1375/12, Praha 4 Roman Vošmik, Svojšovická 26, Praha 4 Zd vodn ní: Navržené osoby považuje p edstavenstvo spole nosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty. V Praze dne 17. dubna 2015 Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. edseda p edstavenstva VIS, a.s. íloha: vybrané údaje z ú etní záv rky

4 VIS, a.s. Praha 4, Bezová 1658/1, : zapsána u M stského soudu v Praze, oddíl B,.vložky 2257 Vybrané údaje z ú etní záv rky za rok 2014 R O Z V A H A (v tis. K ) ž. rok min. rok ž. rok min. rok Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsaný vl.kap. Vlastní kapitál Dlouhodobý majetek základní kapitál dlouhodobý nehmotný majetek vlastní akcie dlouhodobý hmotný majetek kapitálové fondy dlouhodobý finan ní majetek fondy tvo ené ze zisku z toho: podílové cenné papíry a hosp. výsl. minulých let vklady v podnicích s podstatným hosp. výsl. ú et. období vlivem Cizí zdroje Ob žná aktiva rezervy zásoby dlouhodobé závazky dlouhodobé pohledávky krátkodobé závazky krátkodobé pohledávky bankovní úv ry a výpomoci finan ní majetek z toho:dlouhodobé bank.úv ry asové rozlišení aktivní asové rozlišení pasivní 0 1 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y (v tis. K ) ž. rok min. rok ž. rok min. rok Výkony Výnosové úroky tržby z prodeje služeb Nákladové úroky zm na stavu zásob vl. innosti Ostatní finan ní výnosy aktivace Ostatní finan ní náklady Výkonová spot eba Finan ní výsledek hospoda ení 2 16 idaná hodnota Da z p íjm za b žnou innost Osobní náklady splatná Dan a poplatky odložená Odpisy dlouhodobého majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu st.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Da z p íjm z mimo ádné innosti Zm na stavu rezerv a opr.pol Mimo ádný hosp. výsledek Ostatní provozní výnosy 96 0 Ostatní provozní náklady Provozní hosp. výsledek Hosp. výsledek za b žnou innost Hospodá ský výsledek za ú etní období Výsledek hospoda ení p ed zdan ním Místo uložení ú etní záv rky: v sídle spole nosti - sekretariátu p edsedy p edstavenstva Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. edseda p edstavenstva VIS, a.s.

5 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu Obchodní f irma VIS, a.s. ke dni (v celých tisících K ) Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt Bezová 1658/1, Praha Ozna ení a AKTIVA íslo ádku AKTIVA CELKEM 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B. I. 1 Z izovací výdaje Softw are 006 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 008 B. III. Dlouhodobý finan ní majetek 009 C. Ob žná aktiva 010 C. I. Zásoby 011 C. I. 1 Materiál Nedokon ená výroba a polotovary 013 C. II. Dlouhodobé pohledávky 014 C. III. Krátkodobé pohledávky 015 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky 020 C. IV. Krátkodobý finan ní majetek 021 C. IV. 1 Peníze Ú ty v bankách 023 D. I. asové rozlišení 024 D. I. 1 Náklady p íštích období 025 b 2 íjmy p íštích období 026 c žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto

6 Ozna ení PASIVA íslo ádku a PASIVA CELKEM 027 A. Vlastní kapitál 028 A. I. Základní kapitál 029 A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 031 A. II. Kapitálové fondy 032 A. III. Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku 033 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond Statutární a ostatní fondy 035 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let 036 A. IV. 1 Nerozd lený zisk minulých let 037 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) 038 B. Cizí zdroje 039 B. I. Rezervy Ostatní rezervy 041 B. II. Dlouhodobé závazky Odložený da ový závazek 043 B. III. Krátkodobé závazky 044 B. III. 1 Závazky z obchodních vztah Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodob p ijaté zálohy Dohadné ú ty pasivní 051 B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci 052 C. I. asové rozlišení 053 C. I. 1 Výdaje p íštích období Sestaveno dne: b c Stav v b žném etním období Stav v minulém etním období Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky 9. února 2015 edseda p edstavenstva - Ing. Arnošt Havrda, v.r Právní forma ú etní jednotky: akciová spole nost edm t podnikání: výkon inženýrské innosti, zem ická innost

7 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní f irma VIS, a.s. ke dni (v celých tisících K ) Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt Bezová 1658/1, Praha 4 Ozna ení T E X T íslo ádku a b c 1 2 II. Výkony 01 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti 03 B. Výkonová spot eba 04 B. 1. Spot eba materiálu a energie 05 B. 2. Služby 06 + idaná hodnota 07 C. Osobní náklady 08 C. 1. Mzdové náklady 09 C. 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 10 C. 4. Sociální náklady 11 D. Dan a poplatky 12 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 14 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 15 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 16 F. statková cena prodaného dlouhodobého majetku a 17 materiálu F. 1. statková cena prodaného dlouhodobého majektu 18 F. 2. Prodaný materiál 19 G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní 20 oblasti a komplexních náklad p íštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy 21 H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospoda ení X. Výnosové úroky 24 XI. Ostatní finan ní výnosy 25 O. Ostatní finan ní náklady 26 * Finan ní výsledek hospoda ení Q. Da z p íjm za b žnou innost Q splatná 29 Q odložená 30 ** Výsledek hospoda ení za b žnou innost *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) 33 Sestaveno dne: 9. února 2015 Právní forma ú etní jednotky: akciová spole nost žném Skute nost v ú etním období Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky minulém edseda p edstavenstva - Ing. Arnošt Havrda, v.r edm t podnikání: výkon inženýrské innosti zem ická innost

8 VIS, a.s. Bezová 1658/1, Praha 4 O zaps. u MS Praha, odd.b, vl.2257 P í l o h a k ú etní záv rce ke dni Ve smyslu zákona. 563/1991 Sb. o ú etnictví a 39 provád cí vyhlášky. 500/2002 Sb. je zpracována p íloha tvo ící sou ást ú etní záv rky za rok 2014 akciové spole nosti VIS, a.s. 1. Obecné údaje 1. Akciová spole nost VIS, a.s., se sídlem Praha 4, Bezová 1, vznikla dne usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 a svoji innost zahájila Spole nost vykonává innosti v oblasti zajiš ování inženýrských inností v investi ní výstavb, výkon zem ických inností a projektovou innost. Rozvahovým dnem akciové spole nosti je a dnem sestavení ú etní záv rky je 9. únor V uplynulém ú etním období nebyly provedeny žádné zm ny a dodatky do obchodního rejst íku. Organiza ní struktura spole nosti je tvo ena editelem (statutárním zástupcem) a p ti pod ízenými úseky. K rozvahovému dni je složení statutárních a dozor ích orgán následující: edstavenstvo: edseda: Ing. Arnošt Havrda lenové: paní Alice Honzátková Ing. Petr Bláha Ing. Václav Erhard Ing. Jan R ži ka Dozor í rada: edseda: Ing. Petr Kalabis lenové: paní Jind iška Kalašová pan Roman Vošmík Základní kapitál spole nosti ke dni iní ,- K a je tvo en 211 akciemi na jméno ve jmenovité hodnot ,- K. Spole nost vede seznam akcioná vlastnících akcie na jméno. Ve sledovaném období nedošlo k žádné zm základního kapitálu a ani žádná zm na není v ízení. Není známo, že by akcioná i spole nosti v roce 2014 jednali ve shod.

9 edm tem podnikání spole nosti je: - projektová innost ve výstavb, - výkon zem ických inností, - výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování služeb v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 2. Vazba na realizovaná podnikatelská seskupení Akciová spole nost nemá podstatný ani rozhodující vliv na jiné obchodní firmy, nejsou uzav eny ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodech zisku. 3. Osobní náklady Pr rný p epo tený po et zam stnanc b hem ú etního období inil 10 zam stnanc, z toho len ídících orgán bylo 6. Celková výše osobních náklad, tj. etn náklad na sociální zabezpe ení a zdravotního pojišt ní odvedeného zam stnavatelem inila tis. K, z toho osobní náklady len ídících orgán inily tis. K. 4. P ky, úv ry a ostatní pln ní v i pracovník m orgán ú etní jednotky V návaznosti na 39, odst. 4 vyhlášky. 500/2002 MF R nebyly poskytnuty ky, úv ry a zajišt ní osobám, které jsou leny nebo bývalými leny statutárních, ídících a dozor ích orgán. V rámci ostatního pln ní byly bezplatn p edány ke služebnímu i k osobnímu užívání ty i osobní automobily len m p edstavenstva a dva osobní automobily len m dozor í rady. Ve sledovaném období nedošlo k žádným obchodním transakcím mezi leny statutárních orgán a spole ností. 2

10 5. Informace o uplatn ní ú etních zásad a metod 1. Zásoby, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách. Výdej ze skladu materiálu je oce ován cenou po ízení. Zásoby vytvo ené vlastní inností jsou ocen ny vlastními náklady, které jsou kalkulovány na úrovni vlastních p ímých náklad a ástí nep ímých náklad. 2. Odpisový plán pro ú etní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byl sestaven pro rok 2014 podle p edpokládané míry opot ebení jednotlivých druh majetku. Ú etní odpisy se ú tují do náklad m sí podle stavu majetku k poslednímu dni p íslušného m síce. Odpisová metoda u veškerého dlouhodobého majetku byla zvolena lineární. V p ípad dlouhodobého hmotného majetku v cen po ízení 5 až 40 tis. K iní ro ní ú etní odpisová sazba 50% a u dlouhodobého nehmotného majetku v cen po ízení 5 až 60 tis. K byla stanovena doba odpisování na 24 m síc. Dlouhodobý majetek v cen po ízení nižší než 5 tis. K je ú tován p ímo do spot eby a vybraný majetek je sledován v operativní evidenci a v ú etní analytické evidenci. 3. Porovnáním ú etní z statkové hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s jeho p edpokládanou tržní cenou ke dni v rámci provedené inventarizace majetku, došlo ke zvýšení vytvo ené opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému investi nímu majetku o ,52 na ,- K, vztahující se k ú etnímu období roku Nejv tší ást vytvo ené opravné položky p ipadá na osobní automobily. Pro stanovení opravné položky byly použity inventariza ní komisí odhadnuté p edpokládané tržní ceny v návaznosti na aktuální situaci na trhu. 6. Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisk a ztrát 1. V roce 2014 došlo k rozd lení zisku za rok 2013 ve výši ,35 K následovn : - sociální fond ,00 K - nerozd lený zisk 741,35 K 2. V rámci pasivní rozvahové položky B.III.4. Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení není evidována žádná položka. 3. Plán investic stanovený valnou hromadou ve výši 2,0 mil. K byl erpán ve výši tis. K po ízením hmotného majetku. Obnova majetku se týkala zejména po ízení osobních automobil. Proto úbytek dlouhodobého majetku ve výši tis. K p edstavuje zvlášt vy azení osobních automobil. 4. Souhrnná výše evidovaného majetku neuvád ná v rozvaze, jehož po izovací cena je nižší než 5 tis. K : - evidovaný drobný hmotný majetek iní celkem 287 tis. K - evidovaný drobný nehmotný majetek iní celkem 58 tis. K. 3

11 5. Na celkové výši realizovaných výkon za sledované období se podílí inženýrská innost objemem tis. K. 6. Za ú elem zhodnocení momentáln disponibilních finan ních prost edk byl v roce 2014 realizován zejména spo ící korunový ú et u SOB, a.s. 7. Rozpis dlouhodobého majetku k v tis. K : Po izovací cena Oprávky Cena po oprávkách a opravných pol. Dlouhodobý nehmotný majetek - z izovací výdaje software ocenitelná práva 0 C e l k e m vytvo ené opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek - po íta e dopravník prost edky inventá hmotný majetek 5-40 tis.k C e l k e m vytvo ené opravné položky Za ú etní období 2014 byl po áte ní z statek odložené dan z p íjm v celkové výši ,04 K snížen ke konci ú etního období o ástku ,73 K. Po snížení iní kone ná výše odložené dan ,31 K. Vykázaná odložená da se týká osobních automobil. 9. V návaznosti na provedený odhad obchodních rizik spojený se smluvními vztahy. garancí, s prodlužováním termín realizace na jednotlivých stavbách a ípadná pln ní po dobu záruk zhotovitel staveb došlo k meziro nímu snížení této položky o 2800,- K. Podrobná specifikace stavu rezerv dle staveb je uvedena v následující tabulce: (v tis. K ) Akce Ostatní rezerva Vyso anská radiála 310 Strahovský tunel 2.stavba MÚK PPO - Liberecká 200 Strahovský tunel 3. stavba 410 Evropská - Svatovítská 50 Radlická radiála JZM-Smíchov 410 Ostatní stavby 90 C e l k e m

12 7. Informace k položkám majetku a závazk 1. Spole nost nemá k rozvahovému dni v operativním ani finan ním pronájmu žádný majetek. Rovn ž majetek získaný d íve ukon eným finan ním pronájmem spole nost nevlastní. 2. Ke dni uzavírání ú etních knih nedošlo k žádným významným majetkovým zm nám. 3. Spole nost VIS, a.s. nemá ke dni ú etní záv rky po splatnosti závazky pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, závazky ve ejného zdravotního pojišt ní a evidované da ové nedoplatky u finan ního adu a ani jiné pohledávky nebo závazky po lh splatnosti. 8. P ehled o zm nách vlastního kapitálu v roce 2014 (v tis. K ) Po áte ní Kone ný Zvýšení Snížení stav stav A. Základní kapitál zapsaný v OR B. Základní kapitál nezapsaný v OR C. Vlastní akcie a vlastní obch. podíly D. Emisní ážio E. Rezervní fondy F. Ostatní fondy ze zisku G. Kapitálové fondy H. Rozdíly z p ecen ní nezahrnuté do HV I. Zisk minulých ú etních období J. Ztráta minulých ú etních období K. Zisk za ú etní období p ed zdan ním L. Zisk za ú etní období po zdan ní * Vlastní kapitál Spole nost VIS, a.s. nemá povinnost dle 20 zákona. 563/1991 Sb. o ú etnictví v platném zn ní ov ovat ú etní záv rku auditorem, jelikož nep ekro ila ke konci rozvahového dne ú etního období ani za ú etní období bezprost edn edcházející limity stanovené tímto zákonem. V Praze dne 9. února 2015 Zpracoval: Ing. Václav Erhard Ing. Arnošt H a v r d a, v.r. p edseda p edstavenstva VIS, a.s. 5

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Minimální závazný vý et informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky podle vyhlášky. 500/2002 Sb. v plném rozsahu Vodárenská spole nost ve zn ní p.p. ke dni : prosinec

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 účetní jednotka doručí v plném rozsahu účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k 31.12. 2008 Název a sídlo účetní jednotky za daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle ý č í á á Č ě P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Multisonic a.s. Dobronicka 257, 48 Praha 4 472 Právní forma ú etní jednotky: a.s. P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): vyroba a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek:

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek: ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 315 322 313 006 Oprávky a opravné položky -190 095-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 125 227

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 31.12.21 (v celych tisících Kc) ˇ I 27824284 Název a sídlo ú etní jednotky TRINOVEC, ˇ a.s. 28. ríjna ˇ 77/6 Ostrava 72 TEXT a b c I. Tržby za

Více

TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA (Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku) 2014

TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA (Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku) 2014 TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA (Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku) 24 Dne 2. 6. 25 Zpracoval: Ing. Libor Kubala, ekonom. . ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI a) Obchodní název: TEREZINY

Více

Výkazy ú etní záv rky - elektronické odeslání

Výkazy ú etní záv rky - elektronické odeslání Výkazy ú etní záv rky - elektronické odeslání Datum: 12.2.29 Seznam formulá : Vykaz zisku a ztraty - druhove clenení ˇ ˇ Rozvaha Príloha ˇ k ucetní ˇ zaverce ˇ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu Dle vyhlasky c. 5/ Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 31.1.15 (v celych tisících Kc) I 6494737 Název a sídlo ú etní jednotky Stavební bytove druzstvo Katerinky 873, druzstvo

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 31. 12. 2014 Ozna ení.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 46 950,58 137 966,53 374 612,97 313 121,36

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len n v plném rozsahu ke dni 31.12.214 (v celych tiscch Kc) ˇ I 453117 Název a sdlo ú etn jednotky SPOJPROJEKT PRAHA a.s. Bystricka ˇ 179/9 Praha 14 Ozna en TEXT a b c I.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Bytové družstvo Pavlišovská 9798. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Bytové družstvo Pavlišovská 9798. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma:

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : TRINOVEC ˇ a.s. 8.ríjna ˇ 77, 7 Ostrava 78484 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl. ˇc. 5/ Sb. Fyzicka

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012 I O: Název: Mikroregion Tel sko

ROZVAHA - BILANCE. (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012 I O: Název: Mikroregion Tel sko Licence: W184 XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 3.. 2014 D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 29 960,16 79 622,68 201 482,79 186 796,54 Úroky z dluhových

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 211 ( v úplném rozsahu ) Rozvahový den: 31.12.211 Okamžik ÚZ: 3.3.212 OBECNÉ ÚDAJE 1) Popis účetní jednotky Obchodní jméno: OREDO s.r.o. Sídlo: Nerudova 14, 5 2 Hradec Králové

Více

Česká olympijská a.s.

Česká olympijská a.s. Česká olympijská a.s. Účetní závěrka a Auditorská zpráva za rok končící 31. prosince 2007 Auditor: Member: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 Tel: +420 224 933 658; Fax +420

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 20.5.2015 11:25:57 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : AGRO Brno-Tuřany, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 29365619 DIČ : CZ29365619 RG. : B 6688 OR u KS Brno Vznik : 1. 8. 2012 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví NEKONSOLIDOVANÁ Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Rozvaha 4. Výkaz peněžních

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ. sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady. edice účetnictví

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ. sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady. edice účetnictví Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 1. vydání 2013 edice účetnictví V případě, že dojde k významným

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více