Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Základní kmen v oboru Klinická logopedie celkem 18 msíc Vlastní specializovaný výcvik v oboru Klinická logopedie minimáln 18 msíc Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci základního kmene Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního vzdlávání v klinické logopedii Hodnocení specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Program povinných kurz, stáží, seminá Charakteristika vzdlávacích aktivit I Charakteristika vzdlávacích aktivit II Charakteristika vzdlávacích aktivit III Seznam doporuené literatury Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání ve specializaním oboru Klinická logopedie je získání potebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, speciáln pedagogické diagnostiky, edukace, reedukace i rehabilitace vad a poruch mezilidské komunikace. Získaná specializovaná zpsobilost umožuje samostatnou innost klinického logopeda pro ambulantní i lžkovou péi v oblasti poruch a vad mezilidské komunikace.

2 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Specializaní vzdlávání v oboru Klinická logopedie je ureno pro absolventy ptiletého akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika, ukoneným státní závrenou zkouškou z logopedie a státní závrenou zkouškou ze surdopedie (tato SZZ byla do roku 1997 souástí SZZ z logopedie). Poznámka: V letech bylo studium na všech fakultách v R tyleté. a) Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu povolání formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení vyplývajícího ze zákona. 96/2004 Sb., o nelékaských zdravotnických povoláních, ve znní pozdjších právních pedpis (dále jen zákon. 96/2004 Sb.) a zákoníku práce ve znní pozdjších právních pedpis. b) Celková délka specializaního vzdlávání je minimáln 36 msíc povinné praxe pi plném pracovním úvazku ve zdravotnictví pod odborným dohledem klinického logopeda, školitele (obecné podmínky pro práci školitele upravuje 59 zákona 96/2004 Sb.), z toho minimáln 6 týdn na akreditovaném pracovišti. c) Povinnou praxi na akreditovaném pracovišti lze vykonat ve kterékoli fázi specializaního vzdlávání též formou odborných stáží. V oboru Klinická logopedie je povinná praxe na akreditovaném pracovišti realizována - 4 týdny (160 hodin) jako odborná stáž, - 2 týdny (80 hodin) jako specializaní stáž. 2.1 Základní kmen v oboru Klinická logopedie celkem 18 msíc Povinná praxe Povinná praxe v základním kmeni trvá celkem 18 msíc pi výkonu povolání (praxe pi plném pracovním úvazku) na logopedickém pracovišti zdravotnického zaízení. Typ praxe je volitelný dle pracovního zaazení, možností pracovišt a zamení úastníka vzdlávání. Praxe probíhá na zdravotnických pracovištích pod odborným vedením klinického logopeda (se specializovanou zpsobilostí a nejmén 5 lety praxe v oboru). Praxe, vetn inností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Úast na vzdlávacích akcích je prbžn zaznamenávána v indexu specializaní pípravy. Povinná úast na vzdlávacích aktivitách v základním kmeni oboru Klinická logopedie Kurzy, semináe Specializaní kurz v klinické logopedii je v základním kmeni specializaního vzdlávání úvodem do souvisejících lékaských obor (zejm. foniatrie, neurologie, ORL, geriatrie, rehab. lékaství aj.), a souvisejících nelékaských obor (zejm. klinické psychologie). Délka trvání/ poet kredit 5 dní/ 10 kredit

3 medicíny (odborná terminologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie). Kurz zahrnuje i specifika práce v rezortu zdravotnictví. Povinné jednodenní teoretické semináe bhem specializaního vzdlávání poádané akreditovaným zaízením 1 x v každém semestru. Povinná úast na základních kurzech, konaných na akreditovaných pracovištích za spoluúasti profesní organizace AKL R (s minimálním potem úastnických míst 20, pod vedením akreditovaného školitele (se zajištnou zastupitelností dalším akreditovaným odborníkem). Povinný kurz Neodkladná první pomoc. Povinný seminá Základy zdravotnické legislativy. 1 den/ 2 kredity za každou úast min. 6x2dny za rok (a` 14 hodin) celkem 84 hodin/ 20 kredit 2 dny/ 4 kredity 1 den/ 2 kredity Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a semináe Základy zdravotnické legislativy není podmínkou pro ukonení základního kmene. Kurzy lze absolvovat i bhem specializovaného výcviku. Podmínkou pro ukonení základního kmene je splnní všech požadavk stanovených vzdlávacím programem, zakoneného ovením znalostí (pohovorem se školitelem a testem na akreditovaném pracovišti). Povinná praxe v základním kmeni oboru Klinická logopedie Povinná praxe Povinná praxe pod odborným vedením klinického logopeda probíhá pi výkonu povolání (plný pracovní úvazek) z toho musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti na ambulantním logopedickém pracovišti, které poskytuje své služby dtským i dosplým pacientm s poruchami komunikace na logopedickém pracovišti lžkového oddlení (nebo v léebn), které poskytuje své služby dtským i dosplým pacientm souvisejících lékaských obor Poet msíc 18 min. 3 týdny min. 1 týden (40 hodin) min. 2 týdny (80 hodin) 20 kredit

4 2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru Klinická logopedie minimáln 18 msíc Postup do specializovaného výcviku je podmínn splnním všech požadavk stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. Úast na vzdlávacích aktivitách pi specializovaném výcviku v oboru Klinická logopedie Kurzy, semináe Specializaní kurz ve specializovaném výcviku je pokraováním teoretické pípravy, kterou logoped v dob specializaní pípravy musí absolvovat. Cílem specializaního kurzu je: - inovace a rozšiování základních teoretických znalostí z oblasti vrozených i získaných vad a poruch komunikace v oboru Klinická logopedie a souvisejících lékaských i nelékaských oborech, - aplikace teoretických postup do klinické praxe. Povinné jednodenní teoretické semináe bhem specializaního vzdlávání poádané akreditovaným zaízením 1 x v každém semestru. Povinná úast na - vybraných inovaních kurzech, konaných na akreditovaných pracovištích za spoluúasti profesní organizace AKL R (s minimálním potem úastnických míst 20, pod vedením akreditovaného školitele (se zajištnou zastupitelností dalším akreditovaným odborníkem), - další výbrové odborné akce, poádané IPVZ, AKL R, SL JEP, a jiných odborných spoleností. Certifikované kurzy v dílích oblastech klinické logopedie. Délka trvání/ poet kredit 5 dní/ 10 kredit 1 den/ 2 kredity za každou úast min. 6x2dny za rok (a` 14 hodin) celkem 84 hodin 20 kredit dle vyhlášky Povinná praxe pi specializovaném výcviku v oboru Klinická logopedie Povinná praxe Povinná praxe probíhá pi výkonu povolání pod odborným vedením klinického logopeda se specializovanou zpsobilostí a s nejmén ptiletou praxí z toho musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti odborná stáž na specializovaném ambulantním nebo lžkovém pracovišti specializaní stáž na specializovaném akreditovaném pracovišti (ambulance i lžkové odd.) Poet msíc 18 min. 3 týdny min. 1 týden (40 hodin) 10 kredit min. 2 týdny (80 hodin) 20 kredit

5 Doporuená doplková praxe Pracovišt Praxe dle vlastní volby na pracovištích klinické logopedie s odlišným odborným zamením než je zamení vlastního pracovišt, která vhodn doplní praxi a stáže na klinických pracovištích podle zadání logbooku. Délka trvání min. 1 týden 10 kredit Úastník specializaního vzdlávání musí získat celkem minimáln 60 kredit, které mu umožní pistoupit k atestaní zkoušce. 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální tak, aby úastník specializaního vzdlávání ovládal problematiku profese klinického logopeda teoreticky i prakticky. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci základního kmene Cílem základního kmene je získat: základní znalost organizaní struktury a organizace práce ve státních i nestátních zdravotnických zaízeních, základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v klinické logopedii, základní terapeutické dovednosti, nezbytné pro zvládnutí základní samostatné terapeutické práce v klinické logopedii s pacienty všech vkových skupin, teoretické znalosti spolené všem specifickým oblastem klinické logopedie, teoretické základy pro efektivní komunikaci s odborníky píbuzných lékaských a dalších zdravotnických obor, znalost specifických právních a etických otázek vztažených k praxi klinického logopeda Teoretické znalosti Vedle znalostí a dovedností, které získal bhem základního vysokoškolského studia, musí logoped rozšíit a prohloubit, pípadn nov získat, tyto teoretické znalosti: a) poruchy hlasu anatomie hlasového a dýchacího ústrojí, fyziologie a patologie tvorby hlasu, fyziologie mluvního a zpvního hlasu, základní rozdlení poruch hlasu; b) poruchy ei

6 anatomie a fyziologie eového ústrojí, zptnovazebné mechanismy a funkce CNS ve vztahu k ei, koordinace eových funkcí CNS, dominance a lateralita funkcí, fyziologie a patofyziologie tvorby hlásek, vývoj dtské ei, poruchy vývoje ei (opoždný vývoj ei, vývojová dysfázie), poruchy vývoje mluvních funkcí (dyslalie, palatolalie, rhinolalie), poruchy ei pi organických zmnách mluvidel, symptomatické poruchy ei u organických poruch CNS (DMO, LMD, dysarthrie), poruchy gnostických a fatických funkcí, poruchy plynulosti ei (koktavost, tumultus sermonis); c) vady a poruchy sluchu základy anatomie a fyziologie sluchového ústrojí s drazem na centrální složku, sluch v eové komunikaci, percepce ei (zpracování akustického signálu), vztah sluchu a ei ve vývoji a v pozdjším život, patofyziologie sluchového ústrojí pehled onemocnní, vetn vrozených vad, typy sluchových poruch a vad, základy diagnostiky audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, základy sluchové protetiky sluchadla, kochleární implantáty, reedukace a edukace sluchu a ei u sluchových vad, vetn využití kompenzaních smysl i náhradních komunikaních systém; d) požadované teoretické znalosti ze souvisejících obor lékaské obory - foniatrie základní diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy z oblasti vad a poruch sluchu a ei, základy sluchové protetiky, - audiologie základy objektivních a subjektivních diagnostických metod (zejména závry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), - neurologie fyziologie a anatomie CNS, vývoj, poruchy vývoje a onemocnní CNS, základní diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy, - (fatické poruchy, kognitivní poruchy, poruchy eové komunikace v dsledku traumat hlavy, degenerativní onemocnní CNS ); nelékaské obory - klinická psychologie problematika eové komunikace a jejích poruch, základy diagnostiky a terapie (individuální i rodinné), - lingvistika obecné základy (pro eský jazyk), - fonetika obecné základy (normy pro eský jazyk), - fonologie obecné základy (pro eský jazyk),

7 - speciální pedagogika mimo vlastní specializace má uchaze podrobn znát i další speciáln pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch ei (somatopedie, tyflopedie, etopedie a psychopedie), - somatologie orientaní znalost bžných fyziologických hodnot, tlesného rstu, pohlavních odlišností a pohlavního zrání, - biologie biologie stárnutí, znalost fyziologie a patofyziologie smyslových orgán, - etické otázky klinické logopedie etické otázky logopedické diagnostiky, logopedické terapie a speciáln pedagogického poradenství, mlenlivost v klinické logopedické praxi; Praktické znalosti a dovednosti Edukace, reedukace a rehabilitace poruch ei a vad a poruch sluchu je hlavní pracovní náplní v oboru Klinické logopedie. Klinický logoped musí pln prakticky i teoreticky ovládat všechny standardní terapeutické postupy pro jednotlivé diagnózy v oblasti vad a poruch sluchu a poruch ei (viz teoretická ást). Na základ výsledk diagnostiky sestavuje individuální edukaní, reedukaní nebo rehabilitaní plán. Uchaze má dále mít znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému zdravotní pée, znalosti základ lékaské etiky, znalosti základní dokumentace obor (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky), znalosti poítaové techniky a její využití pro dokumentaci, získávání informací i terapii. Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn), základní hodnocení celkového vývoje dítte (e, celkové komunikaní schopnosti, motorika, vizuální i akustické percepce, úrove grafomotoriky). Komplexní vyšetení dosplého s poruchou komunikace. Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení (kognitivní funkce, úrove komunikaních schopností). Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru). Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení hrubé a jemné motoriky s drazem na motoriku mluvidel speciálními testy, interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení laterality standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení porozumní ei (standardními i specifickými testy dle jejich dostupnosti na pracovišti viz literatura). Vyšetení vlastní produkce ei:

8 - hodnocení úrovn rozvoje ei podle jazykových rovin (nebo jinou strukturovanou klasifikací), - podrobné vyšetení artikulace a jeho dokumentace, - vyšetení a vyhodnocení stupn poruchy plynulosti ei (balbutiogram). Do ukonení základního kmene specializaní pípravy by ml uchaze provést nejmén polovinu požadovaného potu výkon, uvedených v logbooku. Absolvování základního kmene specializaní pípravy je ukoneno hodnocením školitele a ovením znalostí (testem). Potvrzení o úspšném ukonení základního kmene se zapisuje do prkazu odbornosti. 3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního vzdlávání v klinické logopedii Teoretické znalosti a) poruchy hlasu prevence poruch hlasu a principy hlasové hygieny u dtí a dosplých, hlas v edukaci a rehabilitaci poruch ei a vad a poruch sluchu ve vztahu k profesi klinického logopeda; b) poruchy ei poruchy vývoje poznávacích inností (specifické poruchy uení dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysgnozie, dysmuzie), poruchy ei pi psychiatrických onemocnních (pervazivní vývojové poruchy), poruchy eové komunikace pi demencích; c) vady a poruchy sluchu základy diagnostiky audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, základy sluchové protetiky sluchadla, kochleární implantáty, reedukace a edukace sluchu a ei u sluchových vad, vetn využití náhradních komunikaních smysl; d) požadované teoretické znalosti ze souvisejících obor lékaské obory - audiologie základy objektivních a subjektivních diagnostických metod (zejména závry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), - neurologie základy klinické diagnostiky a terapie pi poruchách fatických funkcí, základy klinické diagnostiky a terapie motorických eových funkcí, základy klinické diagnostiky a terapie kognitivn-komunikaních poruch, základy diagnostiky a terapie dysfagie, - geriatrie poruchy komunikace související s poruchami sluchu a demencemi ve stáí,

9 - endokrinologie onemocnní žláz s vnitní sekrecí, ovlivující hlas, e a psychické funkce, - genetika problematika týkající se patologie eové komunikace, ddinost sluchových a rozštpových vad, nelékaské obory - lingvistika obecné základy (podrobn pro eský jazyk), - speciální pedagogika mimo vlastní specializace má uchaze podrobn znát i další speciáln-pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch ei (somatopedie, tyflopedie, etopedie a psychopedie) Praktické znalosti a dovednosti a) poruchy hlasu subjektivní hodnocení kvality hlasu a náhradního hlasu, (veškeré diagnostické i terapeutické postupy spadají do kompetence lékae-foniatra); b) poruchy ei, vady a poruchy sluchu diagnostika a diferenciální diagnostika poruch komunikace: - v oblasti poruch ei je provádna standardními i nestandardními vyšetovacími postupy a testy. Jejich vyhodnocení, interpretaci a dokumentaci musí klinický logoped ovládat pln teoreticky i prakticky u dtských i dosplých pacient, - v oblasti vad a poruch sluchu provádí diagnostiku léka-foniatr, který je koordinátorem terapeutického týmu, - logoped se jako len pracovního týmu podílí zejména na vyšetení aktuálního stupn vývoje ei a celkové schopnosti komunikovat; c) požadované výkony na konci specializaního studia Logbook vyšetení fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie píslušných dostupných test, interpretace a dokumentace výsledk, vyšetení demence dostupnými testy, jejich vyhodnocení, interpretace výsledk a jejich dokumentace, odborné pedagogické posouzení školní zralosti a školního zaazení dítte s poruchou komunikace, zvukový záznam a jeho fonetický pepis, základy práce s audiovizuální technikou videozáznam, prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái (základy práce s poítaovou technikou), použití softwarového vybavení pracovišt v terapii (praktické využití v edukaci, reedukaci a rehabilitaci poruch komunikace u dtí i dosplých).

10 Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení komunikaních schopností dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn), základní hodnocení celkového vývoje dítte (pesný popis obsahové i formální úrovn ei, celkové komunikaní schopnosti, motorika, vizuální i akustické percepce, úrove grafomotoriky). Komplexní vyšetení komunikaních schopností dosplého s poruchou komunikace (vetn pesného popisu obsahové i formální stránky ei). Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení (kognitivní funkce, úrove komunikaních schopností). Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru). Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení hrubé a jemné motoriky s drazem na motoriku mluvidel speciálními testy, interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení laterality standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení porozumní ei (standardními i specifickými testy dle jejich dostupnosti na pracovišti viz literatura). Vyšetení vlastní produkce ei - hodnocení úrovn rozvoje ei podle jazykových rovin (nebo jinou strukturovanou klasifikací), - podrobné vyšetení artikulace a jeho dokumentace, - vyšetení a vyhodnocení stupn poruchy plynulosti ei (balbutiogram). Vyšetení fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie píslušných dostupných test, (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení demence dostupnými testy, jejich vyhodnocení, interpretace výsledk a jejich dokumentace. Zvukový záznam a jeho fonetický pepis. Základy práce s audiovizuální technikou videozáznam. Prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái (základy práce s poítaovou technikou). Použití softwarového vybavení pracovišt v terapii (praktické využití v edukaci, reedukaci a rehabilitaci poruch komunikace u dtí i dosplých). Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn) Komplexní vyšetení dosplého s poruchou komunikace Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru) Poet 40 vyšetení 10 vyšetení 20 vyšetení 10 vyšetení

11 Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem Vyšetení hrubé a jemné motoriky Vyšetení laterality standardizovaným testem Vyšetení porozumní ei standardními i specifickými testy Vyšetení vlastní produkce ei Vyšetení fatických funkcí pomocí dostupných test Vyšetení demence dostupnými testy Zvukový záznam a jeho fonetický pepis Základy práce s audiovizuální technikou videozáznam Prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái Použití softwarového vybavení pracovišt v terapii 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 5 vyšetení 5 záznam 5 záznam 1 prezentace 5 výkon Seznam požadovaných výkon, pedložený ke zkoušce v oboru Klinická logopedie musí obsahovat evidenní íslo a datum provedeného výkonu. Z dokumentace musí být jasné, že výkon provedl logoped ve specializaním vzdlávání, který tyto údaje pedkládá. Seznamy musí být oveny a podepsány vedoucím pracovišt, na kterém byly výkony provedeny. Podrobnosti k požadovaným výkonm jsou uvedeny ve vzdlávacím programu. 4 Hodnocení specializaního vzdlávání a) Prbžné hodnocení školitelem školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání, provádí pravideln v šestimsíních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti) v prkazu odbornosti a logbooku. Záznam o ukonení základního kmene se provádí v prkazu odbornosti. b) Pedpoklad pístupu k atestaní zkoušce absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a indexu specializaní pípravy (prkazu odbornosti), absolvování povinných vzdlávacích akcí záznam v indexu specializaní pípravy (prkazu odbornosti), pedložení seznamu výkon v logbooku potvrzené školitelem, pedložení písemné práce (3 kazuistiky), písemný test (nejmén 56 bod, t.j.úspšnost nejmén 80 %), získání minimáln 60 kredit za celou dobu specializaního vzdlávání. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle 6 7 vyhlášky. 189/2009 Sb. ást praktická pímá práce s pacientem (ukázka terapeutického postupu pacienta s konkrétní dg.),

12 ást teoretická 3 odborné otázky: - logopedická diagnostika a terapie dtí a dospívajících s poruchami komunikace, - logopedická diagnostika a terapie dosplých s poruchami komunikace, - základy anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie v oblasti poruch komunikace u dtí i dosplých. 5 Profil absolventa Po absolvování specializaního vzdlávání je klinický logoped oprávnn k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu. 5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Za výkon povolání klinického logopeda bez odborného dohledu se považuje innost v souladu s 124 vyhl.. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník. Klinický logoped je oprávnn samostatn zajišovat specializovanou péi o dti a dosplé s poruchami a vadami komunikaního procesu: provádí logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro další léebnou innost a výsledky postupuje dalších odborníkm, provádí lébu a rehabilitaci všech poruch a vad ei, sluchu a hlasu dtí a dosplých, provádí logopedickou prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikaních dovedností, školí zdravotnické pracovníky v oblasti komunikativních možností pi poškození centrálního nervového systému, odborn vede logopedy, provádí poradenskou innost v oblasti pée o zdravý vývoj ei, provádí konziliární a posudkovou innost. Do doby získání specializované zpsobilosti (atestaní zkoušky) vykonává logoped uvedené innosti pouze pod odborným dohledem školitele. Dále je klinický logoped oprávnn k provádní inností zdravotnického pracovníka v souladu s 3, odst. 1, 2 a 41 zákona 96/2004 Sb. 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditovány dle ustanovení 45 zákona. 96/2004 Sb. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad.

13 6.1 Akreditovaná zaízení a pracovišt Požadavky pro akreditaci praktické ásti vzdlávacího programu Personální požadavky Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Odborná kvalifikace školitele 1) Specializace v oboru klinická logopedie. 2) Registrace (osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu). 3) Pedagogické schopnosti (jsou dány absolutoriem základního pregraduálního studia na pedagogických fakultách univerzit). 4) Minimální pracovní úvazek školitele na pracovišti, kde bude poskytována praktická výuka, iní 0,5. Personální zajištní: Pokud je na pracovišti zamstnán pouze 1 klinický logoped ve funkci školitele, uvede pracovišt v žádosti jméno osoby, která pebírá funkci školitele a vykonává odborný dohled po dobu nepítomnosti školitele na pracovišti, pesáhne li tato doba 1 msíc. Vybavení základními audiovizuálními, diagnostickými a dalšími pomckami, které umožují kvalifikované a souasným požadavkm odpovídající provádní zdravotnické innosti klinického logopeda. K dispozici je uebna nebo prostor, který mže být využit jako seminární místnost s kapacitou nejmén 10 osob. Na pracovišti je dostupná základní souasná odborná literatura (povinná literatura je uvedena ve vzdlávacím programu). Vybavení poítaovou technikou (s možností komunikace pes internet). Charakter pracovišt Pracovišt klinické logopedie (samostatné ZZ nebo jako souást vtšího lžkového nebo ambulantního zdravotnického zaízení nebo léebny). Poskytování zdravotní pée v oboru Klinická logopedie. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik.

14 6.1.2 Požadavky pro akreditaci teoreticko praktické ásti programu Personální požadavky Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Odborná kvalifikace školitele: 1) Specializace v oboru klinická logopedie specializovaná zpsobilost v píslušném oboru. 2) Nejmén 5 let praxe na klinickém logopedickém pracovišti. 3) Registrace osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Personální zajištní: Na akreditovaném pracovišti musí být zamstnán alespo 1 klinický logoped s registrací a nejmén ptiletou klinickou praxí na plný úvazek. Pedagogické schopnosti. Doklady o odborné, specializované i pedagogické zpsobilosti. Vybavení základními audiovizuálními, diagnostickými a dalšími pomckami, které umožují kvalifikované a souasným požadavkm odpovídající provádní zdravotnické innosti klinického logopeda. K dispozici je uebna nebo prostor, který mže být využit jako seminární místnost s kapacitou nejmén 6 osob. Na pracovišti je dostupná základní souasná odborná literatura (povinná literatura je uvedena ve vzdlávacím programu). Vybavení poítaovou technikou (s možností komunikace pes internet). Charakter pracovišt: Pracovišt klinické logopedie (samostatné ZZ nebo jako souást vtšího lžkového nebo ambulantního zdravotnického zaízení nebo léebny). Poskytování zdravotní pée v oboru Klinická logopedie. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik Požadavky pro akreditaci teoretické ásti programu Personální požadavky Odborná kvalifikace školitele: 1) Specializace v oboru Klinická logopedie. 2) Nejmén 5 let praxe na pracovišti klinické logopedie. 3) Publikaní a pedagogická innost v oboru. 4) Zajištná spolupráce s dalšími odborníky v oboru (v rámci pracovišt s lékai souvisejících odborností nebo smluvn zajištná dohoda o spolupráci s dalšími klinickými logopedy, kteí splují požadavky na odbornost školitele). Osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace MZ R). Pedagogické schopnosti. Doklady o odborné, specializované zpsobilosti.

15 Materiální a technické vybavení Bezpenost a ochrana zdraví Pedagogická zpsobilost v klinické logopedii je dána základním typem pregraduálního studia i charakterem pracovní innosti. Pracovišt disponuje prostorovým i organizaním zázemím pro poádání kurz, má k dispozici uebny a seminární místnosti. Musí být vybaveno poítaem, výukovými pomckami (dataprojektor apod.) a musí mít pístup na internet. K dispozici je základní souasná odborná literatura. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik. Pedmt 7 Program povinných kurz, stáží, seminá 7.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit I Program kurzu Neodkladná první pomoc Náhlá zástava krevního obhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíená neodkladná resuscitace vetn defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support). Bezvdomí nejasného pvodu, kee, synkopa; náhlé cévní mozkové píhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. Dušnost, hlavní píiny: respiraní etiologie astma bronchiale, status astmaticus, inhalaní trauma atd., kardiovaskulární etiologie kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umlé plicní ventilace. Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pístupy. Traumatologie tžké úrazy, úraz hlavy, pátee, hrudníku, dutiny bišní, konetin, polytrauma, poranní el. proudem, termická poranní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). Minimální poet hodin Šok, diagnóza, klasifikace, píiny, terapeutické pístupy. 1 Hromadný výskyt ranných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support). Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1/2 Zvláštnosti urgentních stav u dtí. 1 Extramurální porod, pée o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy /2

16 Praktická výuka. 4 Ovení znalostí testem. 1 Celkem 13 Personální a technické zabezpeení kurzu Neodkladná první pomoc Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru urgentní medicína a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdlání v oboru a nejmén 10 let praxe výkonu povolání lékae v oboru specializace. Úastníci kurzu obdrží souasn s pozvánkou do kurzu na CD uební texty Lékaská první pomoc k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob probrat tak rozsáhlou a náronou problematiku. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. Uebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosplý, dtský a novorozenec) umožující praktický nácvik základní i rozšíené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiraních a obhových) k objektivizaci úinnosti provádné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závrené vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: - zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky (vetn intubaní) a rznými technikami tracheální intubace, - umlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pes masku, runím dýchacím pístrojem/ transportním ventilátorem, - nácvik intubace dtí/novorozenc a umlou plicní ventilaci, - zajištní prchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), - punkci pneumotoraxu, - zajištní vstupu do krevního eišt punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis a rzné techniky intraoseálního pístupu, - diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie. Poítaová uebna pro závrené testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné pracovat alespo s oveným kvazistandardizovaným testem.

17 Pedmt Program semináe Základy zdravotnické legislativy Lékaská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník). Práva a povinnosti pacient, informovaný souhlas. Eutanázie aj. Minimální poet hodin Komunikace s problémovým pacientem. 1/2 Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pée. 1 Informace o základních zákonných a provádcích pedpisech ve zdravotnictví. Systém všeobecného zdravotního pojištní. Vztah léka (zdravotnické zaízení) a pojišovny. Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zaízení. 1/2 Základy kvality pée a bezpeí. 1/2 Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi daové piznání, evidence majetku, finanní toky). Povinnosti zdravotnických pracovník, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. 1/2 Celkem 8 Personální a technické zabezpeení semináe Základy zdravotnické legislativy Personální zabezpeení Lektoi se znalostí zdravotnického práva a veejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým vzdláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo 5 let. Souástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti ízení ve zdravotnictví nejmén 5 let, dále studovali management, a již na vysoké škole nebo v MBA programu, popípad obdobných obor vysokých škol i celoživotního vzdlávání. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text Základy zdravotnické legislativy, event. jiné

18 Pedmt Program specializaního kurzu v klinické logopedii základní kmen Minimální poet hodin Anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie. 6 Základní teoretické znalosti o souvisejících lékaských a nelékaských oborech a jejich význam pro klinickou logopedii. Základní diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy ve foniatrii a klinické logopedii. Základní teoretické znalosti a metodické postupy v klinické logopedii. 20 Celkem 40 Personální a technické zabezpeení kurzu Personální zabezpeení Lektoi - lékai ze souvisejících lékaských obor, - zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie s minimáln 5 lety praxe v oboru. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text. 4 10

19 7.2 Charakteristika vzdlávacích aktivit II. Specializaní kurz v klinické logopedii je v základním kmeni úvodem do souvisejících lékaských obor (zejm. foniatrie, neurologie, aj.), a souvisejících nelékaských obor (zejm. klinické psychologie). Cílem specializaního kurzu je získání základních teoretických znalostí z oblasti medicíny (odborná terminologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie), inovace a rozšiování základních teoretických znalostí z oblasti vrozených vad i získaných poruch komunikace. Pedmt Program specializaního kurzu v klinické logopedii specializovaný výcvik Rozšiující teoretické znalosti o souvisejících lékaských a nelékaských oborech a jejich význam pro klinickou logopedii (rehabilitace, psychiatrie, geriatrie, další specializované lékaské i nelékaské obory). Rozšiující diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy ve foniatrii a klinické logopedii (dysartrie, afázie, demence, pervazivní vývojové poruchy, vady a poruchy sluchu kochleární implantáty a další specifické diagnózy). Rozšiující teoretické znalosti a metodické postupy v klinické logopedii (dysartrie, afázie, dysfagie, demence, pervazivní vývojové poruchy, vady a poruchy sluchu kochleární implantáty a další specifické diagnózy). Minimální poet hodin Celkem 40 Personální a technické zabezpeení kurzu Personální zabezpeení Lektoi - lékai ze souvisejících lékaských obor, - zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie s minimáln 5 lety praxe v oboru, - specialisté ze souvisejících lékaských i nelékaských obor. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text Charakteristika vzdlávacích aktivit III. Specializaní kurz ve specializovaném výcviku je pokraováním teoretické pípravy, kterou logoped v dob specializaní pípravy musí absolvovat. Závrené teoretické a praktické poznatky pak shrnuje specializaní stáž v délce 2 týdny v posledním semestru ped atestací.

20 Cílem specializaního kurzu je inovace a rozšiování teoretických znalostí z oblasti vrozených vad i získaných poruch komunikace, aplikace nových teoretických postup do klinické praxe, specifika práce v rezortu zdravotnictví (základní pregraduální studium v R probíhá na pedagogických fakultách univerzit). Pedmt Program specializaních seminá v klinické logopedii Minimální poet hodin Specializovaná témata ze souvisejících lékaských a nelékaských obor. 4 Aktuální a navazující témata z oblasti klinické logopedie. 4 Celkem 8 Personální a technické zabezpeení kurzu Personální zabezpeení Lektoi zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie, s minimáln 5 lety praxe v oboru. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text. Pedmt Program odborné stáže v klinické logopedii v základním kmeni Minimální poet hodin Úvod do klinické praxe, základy organizace práce, vedení dokumentace. 20 Základní diagnostické a terapeutické postupy (dle konkrétních dg.) na lžkovém i ambulantním odd., píp. léebn. Celkem 120 Personální a technické zabezpeení stáže Personální zabezpeení Pracovníci akreditovaného pracovišt se specializovanou zpsobilostí a s nejmén ptiletou praxí v oboru klinická logopedie. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. Pracovna klinického logopeda, standardn vybavená diagnostickými i terapeutickými materiály a s odpovídajícím technickým i sociálním zázemím. Cílem odborné stáže v základním kmeni je získání základních praktických znalostí a dovedností v pímé praxi s dtskými i dosplými pacienty na pracovišti se specializovaným ambulantním i lžkovým oddlením. 100

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie. Klinický logoped

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie. Klinický logoped Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie Klinický logoped Pozn.: specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie dle NV č. 31/2010 Sb. lze ukončit atestační

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE. specializačního vzdělávání MZ ČR KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE. specializačního vzdělávání MZ ČR KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická logopedie celkem 18

Více

1. Cíl specializačního vzdělávání

1. Cíl specializačního vzdělávání RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání ve specializačním oboru klinická logopedie

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE ČÁSTKA 5 VSTNÍK MZ R 5 Vzdlávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru... 15 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru... 6.1 Specializovaný výcvik v délce

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 1.1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců... 3

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DTI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 75 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 75 3 Uební plán... 763 3.1 Uební osnova základního

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdlávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializaního vzdlávání... 32 1 2 požadavky na specializaní vzdlávání... 33 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc...2

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPLÉ 1 Cíl specializaního vzdlávání... 60 2 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 60 2 3 Uební plán... 61 3 3.1 Uební

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání...1 221 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání...2 222 2.1 Základní kmen Ochrana a podpora

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 24

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 144 1 2 Minimální požadavky na zaazení do specializaního vzdlávání... 145 2 2.1 Základní ást pro

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, klasifikace. Speciálně pedagogické kompetence učitele 1. stupně ZŠ, činnost

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 342 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 342 2.1 Základní kmen

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE. Klinický psycholog

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE. Klinický psycholog RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE Klinický psycholog dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu v oboru audiologie a foniatrie je příprava odborníka v oblasti poruch a vad mezilidské komunikace,

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * FONIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * FONIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * FONIATRIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 24 měsíců...

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 1.1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE

Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní chirurgický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je vychovat specialistu v oboru dětská neurologie, tedy oboru, jenž se zabývá normálním i

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: 1. Metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Soukromá klinika LOGO s.r.o. Přehled plánovaných kurzů podzim 2016

Soukromá klinika LOGO s.r.o. Přehled plánovaných kurzů podzim 2016 Přehled plánovaných kurzů podzim 2016 Místo konání:, Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno Informace na webu: www.moje-klinika.cz/kurzy-logopedie Přihlašování na vypsané kurzy: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 80 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 80.1 Základní kmen... 81 3. Specializaní výcvik...

Více

Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 60 měsíců... 3 Rozsah

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. LOGOPEDIE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen povinný... 4 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

ŽIVOTOPIS. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 26. 11. 2014 získaná specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinický logoped

ŽIVOTOPIS. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 26. 11. 2014 získaná specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinický logoped ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení MGR. LENKA ČERSTVÁ Adresa Práče 155, Prosiměřice 67161 Telefon +420 739 651 671 E-mail lenka.cerstva@seznam.cz Státní příslušnost ČR Národnost česká Datum narození 7. 12. 1985

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti

Více