Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Základní kmen v oboru Klinická logopedie celkem 18 msíc Vlastní specializovaný výcvik v oboru Klinická logopedie minimáln 18 msíc Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci základního kmene Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního vzdlávání v klinické logopedii Hodnocení specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Program povinných kurz, stáží, seminá Charakteristika vzdlávacích aktivit I Charakteristika vzdlávacích aktivit II Charakteristika vzdlávacích aktivit III Seznam doporuené literatury Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání ve specializaním oboru Klinická logopedie je získání potebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, speciáln pedagogické diagnostiky, edukace, reedukace i rehabilitace vad a poruch mezilidské komunikace. Získaná specializovaná zpsobilost umožuje samostatnou innost klinického logopeda pro ambulantní i lžkovou péi v oblasti poruch a vad mezilidské komunikace.

2 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Specializaní vzdlávání v oboru Klinická logopedie je ureno pro absolventy ptiletého akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika, ukoneným státní závrenou zkouškou z logopedie a státní závrenou zkouškou ze surdopedie (tato SZZ byla do roku 1997 souástí SZZ z logopedie). Poznámka: V letech bylo studium na všech fakultách v R tyleté. a) Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu povolání formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení vyplývajícího ze zákona. 96/2004 Sb., o nelékaských zdravotnických povoláních, ve znní pozdjších právních pedpis (dále jen zákon. 96/2004 Sb.) a zákoníku práce ve znní pozdjších právních pedpis. b) Celková délka specializaního vzdlávání je minimáln 36 msíc povinné praxe pi plném pracovním úvazku ve zdravotnictví pod odborným dohledem klinického logopeda, školitele (obecné podmínky pro práci školitele upravuje 59 zákona 96/2004 Sb.), z toho minimáln 6 týdn na akreditovaném pracovišti. c) Povinnou praxi na akreditovaném pracovišti lze vykonat ve kterékoli fázi specializaního vzdlávání též formou odborných stáží. V oboru Klinická logopedie je povinná praxe na akreditovaném pracovišti realizována - 4 týdny (160 hodin) jako odborná stáž, - 2 týdny (80 hodin) jako specializaní stáž. 2.1 Základní kmen v oboru Klinická logopedie celkem 18 msíc Povinná praxe Povinná praxe v základním kmeni trvá celkem 18 msíc pi výkonu povolání (praxe pi plném pracovním úvazku) na logopedickém pracovišti zdravotnického zaízení. Typ praxe je volitelný dle pracovního zaazení, možností pracovišt a zamení úastníka vzdlávání. Praxe probíhá na zdravotnických pracovištích pod odborným vedením klinického logopeda (se specializovanou zpsobilostí a nejmén 5 lety praxe v oboru). Praxe, vetn inností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Úast na vzdlávacích akcích je prbžn zaznamenávána v indexu specializaní pípravy. Povinná úast na vzdlávacích aktivitách v základním kmeni oboru Klinická logopedie Kurzy, semináe Specializaní kurz v klinické logopedii je v základním kmeni specializaního vzdlávání úvodem do souvisejících lékaských obor (zejm. foniatrie, neurologie, ORL, geriatrie, rehab. lékaství aj.), a souvisejících nelékaských obor (zejm. klinické psychologie). Délka trvání/ poet kredit 5 dní/ 10 kredit

3 medicíny (odborná terminologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie). Kurz zahrnuje i specifika práce v rezortu zdravotnictví. Povinné jednodenní teoretické semináe bhem specializaního vzdlávání poádané akreditovaným zaízením 1 x v každém semestru. Povinná úast na základních kurzech, konaných na akreditovaných pracovištích za spoluúasti profesní organizace AKL R (s minimálním potem úastnických míst 20, pod vedením akreditovaného školitele (se zajištnou zastupitelností dalším akreditovaným odborníkem). Povinný kurz Neodkladná první pomoc. Povinný seminá Základy zdravotnické legislativy. 1 den/ 2 kredity za každou úast min. 6x2dny za rok (a` 14 hodin) celkem 84 hodin/ 20 kredit 2 dny/ 4 kredity 1 den/ 2 kredity Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a semináe Základy zdravotnické legislativy není podmínkou pro ukonení základního kmene. Kurzy lze absolvovat i bhem specializovaného výcviku. Podmínkou pro ukonení základního kmene je splnní všech požadavk stanovených vzdlávacím programem, zakoneného ovením znalostí (pohovorem se školitelem a testem na akreditovaném pracovišti). Povinná praxe v základním kmeni oboru Klinická logopedie Povinná praxe Povinná praxe pod odborným vedením klinického logopeda probíhá pi výkonu povolání (plný pracovní úvazek) z toho musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti na ambulantním logopedickém pracovišti, které poskytuje své služby dtským i dosplým pacientm s poruchami komunikace na logopedickém pracovišti lžkového oddlení (nebo v léebn), které poskytuje své služby dtským i dosplým pacientm souvisejících lékaských obor Poet msíc 18 min. 3 týdny min. 1 týden (40 hodin) min. 2 týdny (80 hodin) 20 kredit

4 2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru Klinická logopedie minimáln 18 msíc Postup do specializovaného výcviku je podmínn splnním všech požadavk stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. Úast na vzdlávacích aktivitách pi specializovaném výcviku v oboru Klinická logopedie Kurzy, semináe Specializaní kurz ve specializovaném výcviku je pokraováním teoretické pípravy, kterou logoped v dob specializaní pípravy musí absolvovat. Cílem specializaního kurzu je: - inovace a rozšiování základních teoretických znalostí z oblasti vrozených i získaných vad a poruch komunikace v oboru Klinická logopedie a souvisejících lékaských i nelékaských oborech, - aplikace teoretických postup do klinické praxe. Povinné jednodenní teoretické semináe bhem specializaního vzdlávání poádané akreditovaným zaízením 1 x v každém semestru. Povinná úast na - vybraných inovaních kurzech, konaných na akreditovaných pracovištích za spoluúasti profesní organizace AKL R (s minimálním potem úastnických míst 20, pod vedením akreditovaného školitele (se zajištnou zastupitelností dalším akreditovaným odborníkem), - další výbrové odborné akce, poádané IPVZ, AKL R, SL JEP, a jiných odborných spoleností. Certifikované kurzy v dílích oblastech klinické logopedie. Délka trvání/ poet kredit 5 dní/ 10 kredit 1 den/ 2 kredity za každou úast min. 6x2dny za rok (a` 14 hodin) celkem 84 hodin 20 kredit dle vyhlášky Povinná praxe pi specializovaném výcviku v oboru Klinická logopedie Povinná praxe Povinná praxe probíhá pi výkonu povolání pod odborným vedením klinického logopeda se specializovanou zpsobilostí a s nejmén ptiletou praxí z toho musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti odborná stáž na specializovaném ambulantním nebo lžkovém pracovišti specializaní stáž na specializovaném akreditovaném pracovišti (ambulance i lžkové odd.) Poet msíc 18 min. 3 týdny min. 1 týden (40 hodin) 10 kredit min. 2 týdny (80 hodin) 20 kredit

5 Doporuená doplková praxe Pracovišt Praxe dle vlastní volby na pracovištích klinické logopedie s odlišným odborným zamením než je zamení vlastního pracovišt, která vhodn doplní praxi a stáže na klinických pracovištích podle zadání logbooku. Délka trvání min. 1 týden 10 kredit Úastník specializaního vzdlávání musí získat celkem minimáln 60 kredit, které mu umožní pistoupit k atestaní zkoušce. 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální tak, aby úastník specializaního vzdlávání ovládal problematiku profese klinického logopeda teoreticky i prakticky. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci základního kmene Cílem základního kmene je získat: základní znalost organizaní struktury a organizace práce ve státních i nestátních zdravotnických zaízeních, základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v klinické logopedii, základní terapeutické dovednosti, nezbytné pro zvládnutí základní samostatné terapeutické práce v klinické logopedii s pacienty všech vkových skupin, teoretické znalosti spolené všem specifickým oblastem klinické logopedie, teoretické základy pro efektivní komunikaci s odborníky píbuzných lékaských a dalších zdravotnických obor, znalost specifických právních a etických otázek vztažených k praxi klinického logopeda Teoretické znalosti Vedle znalostí a dovedností, které získal bhem základního vysokoškolského studia, musí logoped rozšíit a prohloubit, pípadn nov získat, tyto teoretické znalosti: a) poruchy hlasu anatomie hlasového a dýchacího ústrojí, fyziologie a patologie tvorby hlasu, fyziologie mluvního a zpvního hlasu, základní rozdlení poruch hlasu; b) poruchy ei

6 anatomie a fyziologie eového ústrojí, zptnovazebné mechanismy a funkce CNS ve vztahu k ei, koordinace eových funkcí CNS, dominance a lateralita funkcí, fyziologie a patofyziologie tvorby hlásek, vývoj dtské ei, poruchy vývoje ei (opoždný vývoj ei, vývojová dysfázie), poruchy vývoje mluvních funkcí (dyslalie, palatolalie, rhinolalie), poruchy ei pi organických zmnách mluvidel, symptomatické poruchy ei u organických poruch CNS (DMO, LMD, dysarthrie), poruchy gnostických a fatických funkcí, poruchy plynulosti ei (koktavost, tumultus sermonis); c) vady a poruchy sluchu základy anatomie a fyziologie sluchového ústrojí s drazem na centrální složku, sluch v eové komunikaci, percepce ei (zpracování akustického signálu), vztah sluchu a ei ve vývoji a v pozdjším život, patofyziologie sluchového ústrojí pehled onemocnní, vetn vrozených vad, typy sluchových poruch a vad, základy diagnostiky audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, základy sluchové protetiky sluchadla, kochleární implantáty, reedukace a edukace sluchu a ei u sluchových vad, vetn využití kompenzaních smysl i náhradních komunikaních systém; d) požadované teoretické znalosti ze souvisejících obor lékaské obory - foniatrie základní diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy z oblasti vad a poruch sluchu a ei, základy sluchové protetiky, - audiologie základy objektivních a subjektivních diagnostických metod (zejména závry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), - neurologie fyziologie a anatomie CNS, vývoj, poruchy vývoje a onemocnní CNS, základní diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy, - (fatické poruchy, kognitivní poruchy, poruchy eové komunikace v dsledku traumat hlavy, degenerativní onemocnní CNS ); nelékaské obory - klinická psychologie problematika eové komunikace a jejích poruch, základy diagnostiky a terapie (individuální i rodinné), - lingvistika obecné základy (pro eský jazyk), - fonetika obecné základy (normy pro eský jazyk), - fonologie obecné základy (pro eský jazyk),

7 - speciální pedagogika mimo vlastní specializace má uchaze podrobn znát i další speciáln pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch ei (somatopedie, tyflopedie, etopedie a psychopedie), - somatologie orientaní znalost bžných fyziologických hodnot, tlesného rstu, pohlavních odlišností a pohlavního zrání, - biologie biologie stárnutí, znalost fyziologie a patofyziologie smyslových orgán, - etické otázky klinické logopedie etické otázky logopedické diagnostiky, logopedické terapie a speciáln pedagogického poradenství, mlenlivost v klinické logopedické praxi; Praktické znalosti a dovednosti Edukace, reedukace a rehabilitace poruch ei a vad a poruch sluchu je hlavní pracovní náplní v oboru Klinické logopedie. Klinický logoped musí pln prakticky i teoreticky ovládat všechny standardní terapeutické postupy pro jednotlivé diagnózy v oblasti vad a poruch sluchu a poruch ei (viz teoretická ást). Na základ výsledk diagnostiky sestavuje individuální edukaní, reedukaní nebo rehabilitaní plán. Uchaze má dále mít znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému zdravotní pée, znalosti základ lékaské etiky, znalosti základní dokumentace obor (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky), znalosti poítaové techniky a její využití pro dokumentaci, získávání informací i terapii. Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn), základní hodnocení celkového vývoje dítte (e, celkové komunikaní schopnosti, motorika, vizuální i akustické percepce, úrove grafomotoriky). Komplexní vyšetení dosplého s poruchou komunikace. Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení (kognitivní funkce, úrove komunikaních schopností). Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru). Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení hrubé a jemné motoriky s drazem na motoriku mluvidel speciálními testy, interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení laterality standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení porozumní ei (standardními i specifickými testy dle jejich dostupnosti na pracovišti viz literatura). Vyšetení vlastní produkce ei:

8 - hodnocení úrovn rozvoje ei podle jazykových rovin (nebo jinou strukturovanou klasifikací), - podrobné vyšetení artikulace a jeho dokumentace, - vyšetení a vyhodnocení stupn poruchy plynulosti ei (balbutiogram). Do ukonení základního kmene specializaní pípravy by ml uchaze provést nejmén polovinu požadovaného potu výkon, uvedených v logbooku. Absolvování základního kmene specializaní pípravy je ukoneno hodnocením školitele a ovením znalostí (testem). Potvrzení o úspšném ukonení základního kmene se zapisuje do prkazu odbornosti. 3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního vzdlávání v klinické logopedii Teoretické znalosti a) poruchy hlasu prevence poruch hlasu a principy hlasové hygieny u dtí a dosplých, hlas v edukaci a rehabilitaci poruch ei a vad a poruch sluchu ve vztahu k profesi klinického logopeda; b) poruchy ei poruchy vývoje poznávacích inností (specifické poruchy uení dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysgnozie, dysmuzie), poruchy ei pi psychiatrických onemocnních (pervazivní vývojové poruchy), poruchy eové komunikace pi demencích; c) vady a poruchy sluchu základy diagnostiky audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, základy sluchové protetiky sluchadla, kochleární implantáty, reedukace a edukace sluchu a ei u sluchových vad, vetn využití náhradních komunikaních smysl; d) požadované teoretické znalosti ze souvisejících obor lékaské obory - audiologie základy objektivních a subjektivních diagnostických metod (zejména závry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), - neurologie základy klinické diagnostiky a terapie pi poruchách fatických funkcí, základy klinické diagnostiky a terapie motorických eových funkcí, základy klinické diagnostiky a terapie kognitivn-komunikaních poruch, základy diagnostiky a terapie dysfagie, - geriatrie poruchy komunikace související s poruchami sluchu a demencemi ve stáí,

9 - endokrinologie onemocnní žláz s vnitní sekrecí, ovlivující hlas, e a psychické funkce, - genetika problematika týkající se patologie eové komunikace, ddinost sluchových a rozštpových vad, nelékaské obory - lingvistika obecné základy (podrobn pro eský jazyk), - speciální pedagogika mimo vlastní specializace má uchaze podrobn znát i další speciáln-pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch ei (somatopedie, tyflopedie, etopedie a psychopedie) Praktické znalosti a dovednosti a) poruchy hlasu subjektivní hodnocení kvality hlasu a náhradního hlasu, (veškeré diagnostické i terapeutické postupy spadají do kompetence lékae-foniatra); b) poruchy ei, vady a poruchy sluchu diagnostika a diferenciální diagnostika poruch komunikace: - v oblasti poruch ei je provádna standardními i nestandardními vyšetovacími postupy a testy. Jejich vyhodnocení, interpretaci a dokumentaci musí klinický logoped ovládat pln teoreticky i prakticky u dtských i dosplých pacient, - v oblasti vad a poruch sluchu provádí diagnostiku léka-foniatr, který je koordinátorem terapeutického týmu, - logoped se jako len pracovního týmu podílí zejména na vyšetení aktuálního stupn vývoje ei a celkové schopnosti komunikovat; c) požadované výkony na konci specializaního studia Logbook vyšetení fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie píslušných dostupných test, interpretace a dokumentace výsledk, vyšetení demence dostupnými testy, jejich vyhodnocení, interpretace výsledk a jejich dokumentace, odborné pedagogické posouzení školní zralosti a školního zaazení dítte s poruchou komunikace, zvukový záznam a jeho fonetický pepis, základy práce s audiovizuální technikou videozáznam, prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái (základy práce s poítaovou technikou), použití softwarového vybavení pracovišt v terapii (praktické využití v edukaci, reedukaci a rehabilitaci poruch komunikace u dtí i dosplých).

10 Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení komunikaních schopností dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn), základní hodnocení celkového vývoje dítte (pesný popis obsahové i formální úrovn ei, celkové komunikaní schopnosti, motorika, vizuální i akustické percepce, úrove grafomotoriky). Komplexní vyšetení komunikaních schopností dosplého s poruchou komunikace (vetn pesného popisu obsahové i formální stránky ei). Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení (kognitivní funkce, úrove komunikaních schopností). Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru). Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení hrubé a jemné motoriky s drazem na motoriku mluvidel speciálními testy, interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení laterality standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení porozumní ei (standardními i specifickými testy dle jejich dostupnosti na pracovišti viz literatura). Vyšetení vlastní produkce ei - hodnocení úrovn rozvoje ei podle jazykových rovin (nebo jinou strukturovanou klasifikací), - podrobné vyšetení artikulace a jeho dokumentace, - vyšetení a vyhodnocení stupn poruchy plynulosti ei (balbutiogram). Vyšetení fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie píslušných dostupných test, (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení demence dostupnými testy, jejich vyhodnocení, interpretace výsledk a jejich dokumentace. Zvukový záznam a jeho fonetický pepis. Základy práce s audiovizuální technikou videozáznam. Prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái (základy práce s poítaovou technikou). Použití softwarového vybavení pracovišt v terapii (praktické využití v edukaci, reedukaci a rehabilitaci poruch komunikace u dtí i dosplých). Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn) Komplexní vyšetení dosplého s poruchou komunikace Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru) Poet 40 vyšetení 10 vyšetení 20 vyšetení 10 vyšetení

11 Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem Vyšetení hrubé a jemné motoriky Vyšetení laterality standardizovaným testem Vyšetení porozumní ei standardními i specifickými testy Vyšetení vlastní produkce ei Vyšetení fatických funkcí pomocí dostupných test Vyšetení demence dostupnými testy Zvukový záznam a jeho fonetický pepis Základy práce s audiovizuální technikou videozáznam Prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái Použití softwarového vybavení pracovišt v terapii 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 5 vyšetení 5 záznam 5 záznam 1 prezentace 5 výkon Seznam požadovaných výkon, pedložený ke zkoušce v oboru Klinická logopedie musí obsahovat evidenní íslo a datum provedeného výkonu. Z dokumentace musí být jasné, že výkon provedl logoped ve specializaním vzdlávání, který tyto údaje pedkládá. Seznamy musí být oveny a podepsány vedoucím pracovišt, na kterém byly výkony provedeny. Podrobnosti k požadovaným výkonm jsou uvedeny ve vzdlávacím programu. 4 Hodnocení specializaního vzdlávání a) Prbžné hodnocení školitelem školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání, provádí pravideln v šestimsíních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti) v prkazu odbornosti a logbooku. Záznam o ukonení základního kmene se provádí v prkazu odbornosti. b) Pedpoklad pístupu k atestaní zkoušce absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a indexu specializaní pípravy (prkazu odbornosti), absolvování povinných vzdlávacích akcí záznam v indexu specializaní pípravy (prkazu odbornosti), pedložení seznamu výkon v logbooku potvrzené školitelem, pedložení písemné práce (3 kazuistiky), písemný test (nejmén 56 bod, t.j.úspšnost nejmén 80 %), získání minimáln 60 kredit za celou dobu specializaního vzdlávání. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle 6 7 vyhlášky. 189/2009 Sb. ást praktická pímá práce s pacientem (ukázka terapeutického postupu pacienta s konkrétní dg.),

12 ást teoretická 3 odborné otázky: - logopedická diagnostika a terapie dtí a dospívajících s poruchami komunikace, - logopedická diagnostika a terapie dosplých s poruchami komunikace, - základy anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie v oblasti poruch komunikace u dtí i dosplých. 5 Profil absolventa Po absolvování specializaního vzdlávání je klinický logoped oprávnn k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu. 5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Za výkon povolání klinického logopeda bez odborného dohledu se považuje innost v souladu s 124 vyhl.. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník. Klinický logoped je oprávnn samostatn zajišovat specializovanou péi o dti a dosplé s poruchami a vadami komunikaního procesu: provádí logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro další léebnou innost a výsledky postupuje dalších odborníkm, provádí lébu a rehabilitaci všech poruch a vad ei, sluchu a hlasu dtí a dosplých, provádí logopedickou prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikaních dovedností, školí zdravotnické pracovníky v oblasti komunikativních možností pi poškození centrálního nervového systému, odborn vede logopedy, provádí poradenskou innost v oblasti pée o zdravý vývoj ei, provádí konziliární a posudkovou innost. Do doby získání specializované zpsobilosti (atestaní zkoušky) vykonává logoped uvedené innosti pouze pod odborným dohledem školitele. Dále je klinický logoped oprávnn k provádní inností zdravotnického pracovníka v souladu s 3, odst. 1, 2 a 41 zákona 96/2004 Sb. 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditovány dle ustanovení 45 zákona. 96/2004 Sb. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad.

13 6.1 Akreditovaná zaízení a pracovišt Požadavky pro akreditaci praktické ásti vzdlávacího programu Personální požadavky Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Odborná kvalifikace školitele 1) Specializace v oboru klinická logopedie. 2) Registrace (osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu). 3) Pedagogické schopnosti (jsou dány absolutoriem základního pregraduálního studia na pedagogických fakultách univerzit). 4) Minimální pracovní úvazek školitele na pracovišti, kde bude poskytována praktická výuka, iní 0,5. Personální zajištní: Pokud je na pracovišti zamstnán pouze 1 klinický logoped ve funkci školitele, uvede pracovišt v žádosti jméno osoby, která pebírá funkci školitele a vykonává odborný dohled po dobu nepítomnosti školitele na pracovišti, pesáhne li tato doba 1 msíc. Vybavení základními audiovizuálními, diagnostickými a dalšími pomckami, které umožují kvalifikované a souasným požadavkm odpovídající provádní zdravotnické innosti klinického logopeda. K dispozici je uebna nebo prostor, který mže být využit jako seminární místnost s kapacitou nejmén 10 osob. Na pracovišti je dostupná základní souasná odborná literatura (povinná literatura je uvedena ve vzdlávacím programu). Vybavení poítaovou technikou (s možností komunikace pes internet). Charakter pracovišt Pracovišt klinické logopedie (samostatné ZZ nebo jako souást vtšího lžkového nebo ambulantního zdravotnického zaízení nebo léebny). Poskytování zdravotní pée v oboru Klinická logopedie. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik.

14 6.1.2 Požadavky pro akreditaci teoreticko praktické ásti programu Personální požadavky Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Odborná kvalifikace školitele: 1) Specializace v oboru klinická logopedie specializovaná zpsobilost v píslušném oboru. 2) Nejmén 5 let praxe na klinickém logopedickém pracovišti. 3) Registrace osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Personální zajištní: Na akreditovaném pracovišti musí být zamstnán alespo 1 klinický logoped s registrací a nejmén ptiletou klinickou praxí na plný úvazek. Pedagogické schopnosti. Doklady o odborné, specializované i pedagogické zpsobilosti. Vybavení základními audiovizuálními, diagnostickými a dalšími pomckami, které umožují kvalifikované a souasným požadavkm odpovídající provádní zdravotnické innosti klinického logopeda. K dispozici je uebna nebo prostor, který mže být využit jako seminární místnost s kapacitou nejmén 6 osob. Na pracovišti je dostupná základní souasná odborná literatura (povinná literatura je uvedena ve vzdlávacím programu). Vybavení poítaovou technikou (s možností komunikace pes internet). Charakter pracovišt: Pracovišt klinické logopedie (samostatné ZZ nebo jako souást vtšího lžkového nebo ambulantního zdravotnického zaízení nebo léebny). Poskytování zdravotní pée v oboru Klinická logopedie. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik Požadavky pro akreditaci teoretické ásti programu Personální požadavky Odborná kvalifikace školitele: 1) Specializace v oboru Klinická logopedie. 2) Nejmén 5 let praxe na pracovišti klinické logopedie. 3) Publikaní a pedagogická innost v oboru. 4) Zajištná spolupráce s dalšími odborníky v oboru (v rámci pracovišt s lékai souvisejících odborností nebo smluvn zajištná dohoda o spolupráci s dalšími klinickými logopedy, kteí splují požadavky na odbornost školitele). Osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace MZ R). Pedagogické schopnosti. Doklady o odborné, specializované zpsobilosti.

15 Materiální a technické vybavení Bezpenost a ochrana zdraví Pedagogická zpsobilost v klinické logopedii je dána základním typem pregraduálního studia i charakterem pracovní innosti. Pracovišt disponuje prostorovým i organizaním zázemím pro poádání kurz, má k dispozici uebny a seminární místnosti. Musí být vybaveno poítaem, výukovými pomckami (dataprojektor apod.) a musí mít pístup na internet. K dispozici je základní souasná odborná literatura. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik. Pedmt 7 Program povinných kurz, stáží, seminá 7.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit I Program kurzu Neodkladná první pomoc Náhlá zástava krevního obhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíená neodkladná resuscitace vetn defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support). Bezvdomí nejasného pvodu, kee, synkopa; náhlé cévní mozkové píhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. Dušnost, hlavní píiny: respiraní etiologie astma bronchiale, status astmaticus, inhalaní trauma atd., kardiovaskulární etiologie kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umlé plicní ventilace. Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pístupy. Traumatologie tžké úrazy, úraz hlavy, pátee, hrudníku, dutiny bišní, konetin, polytrauma, poranní el. proudem, termická poranní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). Minimální poet hodin Šok, diagnóza, klasifikace, píiny, terapeutické pístupy. 1 Hromadný výskyt ranných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support). Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1/2 Zvláštnosti urgentních stav u dtí. 1 Extramurální porod, pée o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy /2

16 Praktická výuka. 4 Ovení znalostí testem. 1 Celkem 13 Personální a technické zabezpeení kurzu Neodkladná první pomoc Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru urgentní medicína a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdlání v oboru a nejmén 10 let praxe výkonu povolání lékae v oboru specializace. Úastníci kurzu obdrží souasn s pozvánkou do kurzu na CD uební texty Lékaská první pomoc k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob probrat tak rozsáhlou a náronou problematiku. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. Uebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosplý, dtský a novorozenec) umožující praktický nácvik základní i rozšíené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiraních a obhových) k objektivizaci úinnosti provádné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závrené vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: - zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky (vetn intubaní) a rznými technikami tracheální intubace, - umlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pes masku, runím dýchacím pístrojem/ transportním ventilátorem, - nácvik intubace dtí/novorozenc a umlou plicní ventilaci, - zajištní prchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), - punkci pneumotoraxu, - zajištní vstupu do krevního eišt punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis a rzné techniky intraoseálního pístupu, - diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie. Poítaová uebna pro závrené testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné pracovat alespo s oveným kvazistandardizovaným testem.

17 Pedmt Program semináe Základy zdravotnické legislativy Lékaská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník). Práva a povinnosti pacient, informovaný souhlas. Eutanázie aj. Minimální poet hodin Komunikace s problémovým pacientem. 1/2 Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pée. 1 Informace o základních zákonných a provádcích pedpisech ve zdravotnictví. Systém všeobecného zdravotního pojištní. Vztah léka (zdravotnické zaízení) a pojišovny. Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zaízení. 1/2 Základy kvality pée a bezpeí. 1/2 Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi daové piznání, evidence majetku, finanní toky). Povinnosti zdravotnických pracovník, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. 1/2 Celkem 8 Personální a technické zabezpeení semináe Základy zdravotnické legislativy Personální zabezpeení Lektoi se znalostí zdravotnického práva a veejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým vzdláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo 5 let. Souástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti ízení ve zdravotnictví nejmén 5 let, dále studovali management, a již na vysoké škole nebo v MBA programu, popípad obdobných obor vysokých škol i celoživotního vzdlávání. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text Základy zdravotnické legislativy, event. jiné

18 Pedmt Program specializaního kurzu v klinické logopedii základní kmen Minimální poet hodin Anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie. 6 Základní teoretické znalosti o souvisejících lékaských a nelékaských oborech a jejich význam pro klinickou logopedii. Základní diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy ve foniatrii a klinické logopedii. Základní teoretické znalosti a metodické postupy v klinické logopedii. 20 Celkem 40 Personální a technické zabezpeení kurzu Personální zabezpeení Lektoi - lékai ze souvisejících lékaských obor, - zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie s minimáln 5 lety praxe v oboru. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text. 4 10

19 7.2 Charakteristika vzdlávacích aktivit II. Specializaní kurz v klinické logopedii je v základním kmeni úvodem do souvisejících lékaských obor (zejm. foniatrie, neurologie, aj.), a souvisejících nelékaských obor (zejm. klinické psychologie). Cílem specializaního kurzu je získání základních teoretických znalostí z oblasti medicíny (odborná terminologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie), inovace a rozšiování základních teoretických znalostí z oblasti vrozených vad i získaných poruch komunikace. Pedmt Program specializaního kurzu v klinické logopedii specializovaný výcvik Rozšiující teoretické znalosti o souvisejících lékaských a nelékaských oborech a jejich význam pro klinickou logopedii (rehabilitace, psychiatrie, geriatrie, další specializované lékaské i nelékaské obory). Rozšiující diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy ve foniatrii a klinické logopedii (dysartrie, afázie, demence, pervazivní vývojové poruchy, vady a poruchy sluchu kochleární implantáty a další specifické diagnózy). Rozšiující teoretické znalosti a metodické postupy v klinické logopedii (dysartrie, afázie, dysfagie, demence, pervazivní vývojové poruchy, vady a poruchy sluchu kochleární implantáty a další specifické diagnózy). Minimální poet hodin Celkem 40 Personální a technické zabezpeení kurzu Personální zabezpeení Lektoi - lékai ze souvisejících lékaských obor, - zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie s minimáln 5 lety praxe v oboru, - specialisté ze souvisejících lékaských i nelékaských obor. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text Charakteristika vzdlávacích aktivit III. Specializaní kurz ve specializovaném výcviku je pokraováním teoretické pípravy, kterou logoped v dob specializaní pípravy musí absolvovat. Závrené teoretické a praktické poznatky pak shrnuje specializaní stáž v délce 2 týdny v posledním semestru ped atestací.

20 Cílem specializaního kurzu je inovace a rozšiování teoretických znalostí z oblasti vrozených vad i získaných poruch komunikace, aplikace nových teoretických postup do klinické praxe, specifika práce v rezortu zdravotnictví (základní pregraduální studium v R probíhá na pedagogických fakultách univerzit). Pedmt Program specializaních seminá v klinické logopedii Minimální poet hodin Specializovaná témata ze souvisejících lékaských a nelékaských obor. 4 Aktuální a navazující témata z oblasti klinické logopedie. 4 Celkem 8 Personální a technické zabezpeení kurzu Personální zabezpeení Lektoi zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie, s minimáln 5 lety praxe v oboru. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text. Pedmt Program odborné stáže v klinické logopedii v základním kmeni Minimální poet hodin Úvod do klinické praxe, základy organizace práce, vedení dokumentace. 20 Základní diagnostické a terapeutické postupy (dle konkrétních dg.) na lžkovém i ambulantním odd., píp. léebn. Celkem 120 Personální a technické zabezpeení stáže Personální zabezpeení Pracovníci akreditovaného pracovišt se specializovanou zpsobilostí a s nejmén ptiletou praxí v oboru klinická logopedie. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. Pracovna klinického logopeda, standardn vybavená diagnostickými i terapeutickými materiály a s odpovídajícím technickým i sociálním zázemím. Cílem odborné stáže v základním kmeni je získání základních praktických znalostí a dovedností v pímé praxi s dtskými i dosplými pacienty na pracovišti se specializovaným ambulantním i lžkovým oddlením. 100

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: 1. Metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní pediatrický nebo psychiatrický kmen... 2 2.2

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základy logopedie (logopedie jako vědní obor)

Základy logopedie (logopedie jako vědní obor) Základy ( jako vědní obor) doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je prezentovat logopedii jako vědní obor, obor vysokoškolského studia a profesi. Dílčími cíli je prezentovat předmět,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PSYCHOSOMATIKA

Vzdělávací program nástavbového oboru * PSYCHOSOMATIKA Vzdělávací program nástavbového oboru * PSYCHOSOMATIKA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců....

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více