Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Základní kmen v oboru Klinická logopedie celkem 18 msíc Vlastní specializovaný výcvik v oboru Klinická logopedie minimáln 18 msíc Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci základního kmene Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního vzdlávání v klinické logopedii Hodnocení specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Program povinných kurz, stáží, seminá Charakteristika vzdlávacích aktivit I Charakteristika vzdlávacích aktivit II Charakteristika vzdlávacích aktivit III Seznam doporuené literatury Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání ve specializaním oboru Klinická logopedie je získání potebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, speciáln pedagogické diagnostiky, edukace, reedukace i rehabilitace vad a poruch mezilidské komunikace. Získaná specializovaná zpsobilost umožuje samostatnou innost klinického logopeda pro ambulantní i lžkovou péi v oblasti poruch a vad mezilidské komunikace.

2 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Specializaní vzdlávání v oboru Klinická logopedie je ureno pro absolventy ptiletého akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika, ukoneným státní závrenou zkouškou z logopedie a státní závrenou zkouškou ze surdopedie (tato SZZ byla do roku 1997 souástí SZZ z logopedie). Poznámka: V letech bylo studium na všech fakultách v R tyleté. a) Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu povolání formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení vyplývajícího ze zákona. 96/2004 Sb., o nelékaských zdravotnických povoláních, ve znní pozdjších právních pedpis (dále jen zákon. 96/2004 Sb.) a zákoníku práce ve znní pozdjších právních pedpis. b) Celková délka specializaního vzdlávání je minimáln 36 msíc povinné praxe pi plném pracovním úvazku ve zdravotnictví pod odborným dohledem klinického logopeda, školitele (obecné podmínky pro práci školitele upravuje 59 zákona 96/2004 Sb.), z toho minimáln 6 týdn na akreditovaném pracovišti. c) Povinnou praxi na akreditovaném pracovišti lze vykonat ve kterékoli fázi specializaního vzdlávání též formou odborných stáží. V oboru Klinická logopedie je povinná praxe na akreditovaném pracovišti realizována - 4 týdny (160 hodin) jako odborná stáž, - 2 týdny (80 hodin) jako specializaní stáž. 2.1 Základní kmen v oboru Klinická logopedie celkem 18 msíc Povinná praxe Povinná praxe v základním kmeni trvá celkem 18 msíc pi výkonu povolání (praxe pi plném pracovním úvazku) na logopedickém pracovišti zdravotnického zaízení. Typ praxe je volitelný dle pracovního zaazení, možností pracovišt a zamení úastníka vzdlávání. Praxe probíhá na zdravotnických pracovištích pod odborným vedením klinického logopeda (se specializovanou zpsobilostí a nejmén 5 lety praxe v oboru). Praxe, vetn inností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Úast na vzdlávacích akcích je prbžn zaznamenávána v indexu specializaní pípravy. Povinná úast na vzdlávacích aktivitách v základním kmeni oboru Klinická logopedie Kurzy, semináe Specializaní kurz v klinické logopedii je v základním kmeni specializaního vzdlávání úvodem do souvisejících lékaských obor (zejm. foniatrie, neurologie, ORL, geriatrie, rehab. lékaství aj.), a souvisejících nelékaských obor (zejm. klinické psychologie). Délka trvání/ poet kredit 5 dní/ 10 kredit

3 medicíny (odborná terminologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie). Kurz zahrnuje i specifika práce v rezortu zdravotnictví. Povinné jednodenní teoretické semináe bhem specializaního vzdlávání poádané akreditovaným zaízením 1 x v každém semestru. Povinná úast na základních kurzech, konaných na akreditovaných pracovištích za spoluúasti profesní organizace AKL R (s minimálním potem úastnických míst 20, pod vedením akreditovaného školitele (se zajištnou zastupitelností dalším akreditovaným odborníkem). Povinný kurz Neodkladná první pomoc. Povinný seminá Základy zdravotnické legislativy. 1 den/ 2 kredity za každou úast min. 6x2dny za rok (a` 14 hodin) celkem 84 hodin/ 20 kredit 2 dny/ 4 kredity 1 den/ 2 kredity Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a semináe Základy zdravotnické legislativy není podmínkou pro ukonení základního kmene. Kurzy lze absolvovat i bhem specializovaného výcviku. Podmínkou pro ukonení základního kmene je splnní všech požadavk stanovených vzdlávacím programem, zakoneného ovením znalostí (pohovorem se školitelem a testem na akreditovaném pracovišti). Povinná praxe v základním kmeni oboru Klinická logopedie Povinná praxe Povinná praxe pod odborným vedením klinického logopeda probíhá pi výkonu povolání (plný pracovní úvazek) z toho musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti na ambulantním logopedickém pracovišti, které poskytuje své služby dtským i dosplým pacientm s poruchami komunikace na logopedickém pracovišti lžkového oddlení (nebo v léebn), které poskytuje své služby dtským i dosplým pacientm souvisejících lékaských obor Poet msíc 18 min. 3 týdny min. 1 týden (40 hodin) min. 2 týdny (80 hodin) 20 kredit

4 2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru Klinická logopedie minimáln 18 msíc Postup do specializovaného výcviku je podmínn splnním všech požadavk stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. Úast na vzdlávacích aktivitách pi specializovaném výcviku v oboru Klinická logopedie Kurzy, semináe Specializaní kurz ve specializovaném výcviku je pokraováním teoretické pípravy, kterou logoped v dob specializaní pípravy musí absolvovat. Cílem specializaního kurzu je: - inovace a rozšiování základních teoretických znalostí z oblasti vrozených i získaných vad a poruch komunikace v oboru Klinická logopedie a souvisejících lékaských i nelékaských oborech, - aplikace teoretických postup do klinické praxe. Povinné jednodenní teoretické semináe bhem specializaního vzdlávání poádané akreditovaným zaízením 1 x v každém semestru. Povinná úast na - vybraných inovaních kurzech, konaných na akreditovaných pracovištích za spoluúasti profesní organizace AKL R (s minimálním potem úastnických míst 20, pod vedením akreditovaného školitele (se zajištnou zastupitelností dalším akreditovaným odborníkem), - další výbrové odborné akce, poádané IPVZ, AKL R, SL JEP, a jiných odborných spoleností. Certifikované kurzy v dílích oblastech klinické logopedie. Délka trvání/ poet kredit 5 dní/ 10 kredit 1 den/ 2 kredity za každou úast min. 6x2dny za rok (a` 14 hodin) celkem 84 hodin 20 kredit dle vyhlášky Povinná praxe pi specializovaném výcviku v oboru Klinická logopedie Povinná praxe Povinná praxe probíhá pi výkonu povolání pod odborným vedením klinického logopeda se specializovanou zpsobilostí a s nejmén ptiletou praxí z toho musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti odborná stáž na specializovaném ambulantním nebo lžkovém pracovišti specializaní stáž na specializovaném akreditovaném pracovišti (ambulance i lžkové odd.) Poet msíc 18 min. 3 týdny min. 1 týden (40 hodin) 10 kredit min. 2 týdny (80 hodin) 20 kredit

5 Doporuená doplková praxe Pracovišt Praxe dle vlastní volby na pracovištích klinické logopedie s odlišným odborným zamením než je zamení vlastního pracovišt, která vhodn doplní praxi a stáže na klinických pracovištích podle zadání logbooku. Délka trvání min. 1 týden 10 kredit Úastník specializaního vzdlávání musí získat celkem minimáln 60 kredit, které mu umožní pistoupit k atestaní zkoušce. 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální tak, aby úastník specializaního vzdlávání ovládal problematiku profese klinického logopeda teoreticky i prakticky. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci základního kmene Cílem základního kmene je získat: základní znalost organizaní struktury a organizace práce ve státních i nestátních zdravotnických zaízeních, základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v klinické logopedii, základní terapeutické dovednosti, nezbytné pro zvládnutí základní samostatné terapeutické práce v klinické logopedii s pacienty všech vkových skupin, teoretické znalosti spolené všem specifickým oblastem klinické logopedie, teoretické základy pro efektivní komunikaci s odborníky píbuzných lékaských a dalších zdravotnických obor, znalost specifických právních a etických otázek vztažených k praxi klinického logopeda Teoretické znalosti Vedle znalostí a dovedností, které získal bhem základního vysokoškolského studia, musí logoped rozšíit a prohloubit, pípadn nov získat, tyto teoretické znalosti: a) poruchy hlasu anatomie hlasového a dýchacího ústrojí, fyziologie a patologie tvorby hlasu, fyziologie mluvního a zpvního hlasu, základní rozdlení poruch hlasu; b) poruchy ei

6 anatomie a fyziologie eového ústrojí, zptnovazebné mechanismy a funkce CNS ve vztahu k ei, koordinace eových funkcí CNS, dominance a lateralita funkcí, fyziologie a patofyziologie tvorby hlásek, vývoj dtské ei, poruchy vývoje ei (opoždný vývoj ei, vývojová dysfázie), poruchy vývoje mluvních funkcí (dyslalie, palatolalie, rhinolalie), poruchy ei pi organických zmnách mluvidel, symptomatické poruchy ei u organických poruch CNS (DMO, LMD, dysarthrie), poruchy gnostických a fatických funkcí, poruchy plynulosti ei (koktavost, tumultus sermonis); c) vady a poruchy sluchu základy anatomie a fyziologie sluchového ústrojí s drazem na centrální složku, sluch v eové komunikaci, percepce ei (zpracování akustického signálu), vztah sluchu a ei ve vývoji a v pozdjším život, patofyziologie sluchového ústrojí pehled onemocnní, vetn vrozených vad, typy sluchových poruch a vad, základy diagnostiky audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, základy sluchové protetiky sluchadla, kochleární implantáty, reedukace a edukace sluchu a ei u sluchových vad, vetn využití kompenzaních smysl i náhradních komunikaních systém; d) požadované teoretické znalosti ze souvisejících obor lékaské obory - foniatrie základní diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy z oblasti vad a poruch sluchu a ei, základy sluchové protetiky, - audiologie základy objektivních a subjektivních diagnostických metod (zejména závry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), - neurologie fyziologie a anatomie CNS, vývoj, poruchy vývoje a onemocnní CNS, základní diagnostické a diferenciáln diagnostické postupy, - (fatické poruchy, kognitivní poruchy, poruchy eové komunikace v dsledku traumat hlavy, degenerativní onemocnní CNS ); nelékaské obory - klinická psychologie problematika eové komunikace a jejích poruch, základy diagnostiky a terapie (individuální i rodinné), - lingvistika obecné základy (pro eský jazyk), - fonetika obecné základy (normy pro eský jazyk), - fonologie obecné základy (pro eský jazyk),

7 - speciální pedagogika mimo vlastní specializace má uchaze podrobn znát i další speciáln pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch ei (somatopedie, tyflopedie, etopedie a psychopedie), - somatologie orientaní znalost bžných fyziologických hodnot, tlesného rstu, pohlavních odlišností a pohlavního zrání, - biologie biologie stárnutí, znalost fyziologie a patofyziologie smyslových orgán, - etické otázky klinické logopedie etické otázky logopedické diagnostiky, logopedické terapie a speciáln pedagogického poradenství, mlenlivost v klinické logopedické praxi; Praktické znalosti a dovednosti Edukace, reedukace a rehabilitace poruch ei a vad a poruch sluchu je hlavní pracovní náplní v oboru Klinické logopedie. Klinický logoped musí pln prakticky i teoreticky ovládat všechny standardní terapeutické postupy pro jednotlivé diagnózy v oblasti vad a poruch sluchu a poruch ei (viz teoretická ást). Na základ výsledk diagnostiky sestavuje individuální edukaní, reedukaní nebo rehabilitaní plán. Uchaze má dále mít znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému zdravotní pée, znalosti základ lékaské etiky, znalosti základní dokumentace obor (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky), znalosti poítaové techniky a její využití pro dokumentaci, získávání informací i terapii. Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn), základní hodnocení celkového vývoje dítte (e, celkové komunikaní schopnosti, motorika, vizuální i akustické percepce, úrove grafomotoriky). Komplexní vyšetení dosplého s poruchou komunikace. Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení (kognitivní funkce, úrove komunikaních schopností). Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru). Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení hrubé a jemné motoriky s drazem na motoriku mluvidel speciálními testy, interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení laterality standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení porozumní ei (standardními i specifickými testy dle jejich dostupnosti na pracovišti viz literatura). Vyšetení vlastní produkce ei:

8 - hodnocení úrovn rozvoje ei podle jazykových rovin (nebo jinou strukturovanou klasifikací), - podrobné vyšetení artikulace a jeho dokumentace, - vyšetení a vyhodnocení stupn poruchy plynulosti ei (balbutiogram). Do ukonení základního kmene specializaní pípravy by ml uchaze provést nejmén polovinu požadovaného potu výkon, uvedených v logbooku. Absolvování základního kmene specializaní pípravy je ukoneno hodnocením školitele a ovením znalostí (testem). Potvrzení o úspšném ukonení základního kmene se zapisuje do prkazu odbornosti. 3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního vzdlávání v klinické logopedii Teoretické znalosti a) poruchy hlasu prevence poruch hlasu a principy hlasové hygieny u dtí a dosplých, hlas v edukaci a rehabilitaci poruch ei a vad a poruch sluchu ve vztahu k profesi klinického logopeda; b) poruchy ei poruchy vývoje poznávacích inností (specifické poruchy uení dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysgnozie, dysmuzie), poruchy ei pi psychiatrických onemocnních (pervazivní vývojové poruchy), poruchy eové komunikace pi demencích; c) vady a poruchy sluchu základy diagnostiky audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, základy sluchové protetiky sluchadla, kochleární implantáty, reedukace a edukace sluchu a ei u sluchových vad, vetn využití náhradních komunikaních smysl; d) požadované teoretické znalosti ze souvisejících obor lékaské obory - audiologie základy objektivních a subjektivních diagnostických metod (zejména závry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), - neurologie základy klinické diagnostiky a terapie pi poruchách fatických funkcí, základy klinické diagnostiky a terapie motorických eových funkcí, základy klinické diagnostiky a terapie kognitivn-komunikaních poruch, základy diagnostiky a terapie dysfagie, - geriatrie poruchy komunikace související s poruchami sluchu a demencemi ve stáí,

9 - endokrinologie onemocnní žláz s vnitní sekrecí, ovlivující hlas, e a psychické funkce, - genetika problematika týkající se patologie eové komunikace, ddinost sluchových a rozštpových vad, nelékaské obory - lingvistika obecné základy (podrobn pro eský jazyk), - speciální pedagogika mimo vlastní specializace má uchaze podrobn znát i další speciáln-pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch ei (somatopedie, tyflopedie, etopedie a psychopedie) Praktické znalosti a dovednosti a) poruchy hlasu subjektivní hodnocení kvality hlasu a náhradního hlasu, (veškeré diagnostické i terapeutické postupy spadají do kompetence lékae-foniatra); b) poruchy ei, vady a poruchy sluchu diagnostika a diferenciální diagnostika poruch komunikace: - v oblasti poruch ei je provádna standardními i nestandardními vyšetovacími postupy a testy. Jejich vyhodnocení, interpretaci a dokumentaci musí klinický logoped ovládat pln teoreticky i prakticky u dtských i dosplých pacient, - v oblasti vad a poruch sluchu provádí diagnostiku léka-foniatr, který je koordinátorem terapeutického týmu, - logoped se jako len pracovního týmu podílí zejména na vyšetení aktuálního stupn vývoje ei a celkové schopnosti komunikovat; c) požadované výkony na konci specializaního studia Logbook vyšetení fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie píslušných dostupných test, interpretace a dokumentace výsledk, vyšetení demence dostupnými testy, jejich vyhodnocení, interpretace výsledk a jejich dokumentace, odborné pedagogické posouzení školní zralosti a školního zaazení dítte s poruchou komunikace, zvukový záznam a jeho fonetický pepis, základy práce s audiovizuální technikou videozáznam, prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái (základy práce s poítaovou technikou), použití softwarového vybavení pracovišt v terapii (praktické využití v edukaci, reedukaci a rehabilitaci poruch komunikace u dtí i dosplých).

10 Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení komunikaních schopností dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn), základní hodnocení celkového vývoje dítte (pesný popis obsahové i formální úrovn ei, celkové komunikaní schopnosti, motorika, vizuální i akustické percepce, úrove grafomotoriky). Komplexní vyšetení komunikaních schopností dosplého s poruchou komunikace (vetn pesného popisu obsahové i formální stránky ei). Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení (kognitivní funkce, úrove komunikaních schopností). Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru). Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení hrubé a jemné motoriky s drazem na motoriku mluvidel speciálními testy, interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení laterality standardizovaným testem (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení porozumní ei (standardními i specifickými testy dle jejich dostupnosti na pracovišti viz literatura). Vyšetení vlastní produkce ei - hodnocení úrovn rozvoje ei podle jazykových rovin (nebo jinou strukturovanou klasifikací), - podrobné vyšetení artikulace a jeho dokumentace, - vyšetení a vyhodnocení stupn poruchy plynulosti ei (balbutiogram). Vyšetení fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie píslušných dostupných test, (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk. Vyšetení demence dostupnými testy, jejich vyhodnocení, interpretace výsledk a jejich dokumentace. Zvukový záznam a jeho fonetický pepis. Základy práce s audiovizuální technikou videozáznam. Prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái (základy práce s poítaovou technikou). Použití softwarového vybavení pracovišt v terapii (praktické využití v edukaci, reedukaci a rehabilitaci poruch komunikace u dtí i dosplých). Požadované výkony LOGBOOK Komplexní vyšetení dítte s poruchou komunikace (všechny vkové stupn) Komplexní vyšetení dosplého s poruchou komunikace Komplexní vyšetení v rámci diferenciální diagnostiky bez vkového omezení Cílené vyšetení u dtí a dosplých (dle vlastního výbru) Poet 40 vyšetení 10 vyšetení 20 vyšetení 10 vyšetení

11 Vyšetení sluchové percepce standardizovaným testem Vyšetení hrubé a jemné motoriky Vyšetení laterality standardizovaným testem Vyšetení porozumní ei standardními i specifickými testy Vyšetení vlastní produkce ei Vyšetení fatických funkcí pomocí dostupných test Vyšetení demence dostupnými testy Zvukový záznam a jeho fonetický pepis Základy práce s audiovizuální technikou videozáznam Prezentace (PowerPoint) aktivní úast na seminái Použití softwarového vybavení pracovišt v terapii 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 20 vyšetení 5 vyšetení 5 záznam 5 záznam 1 prezentace 5 výkon Seznam požadovaných výkon, pedložený ke zkoušce v oboru Klinická logopedie musí obsahovat evidenní íslo a datum provedeného výkonu. Z dokumentace musí být jasné, že výkon provedl logoped ve specializaním vzdlávání, který tyto údaje pedkládá. Seznamy musí být oveny a podepsány vedoucím pracovišt, na kterém byly výkony provedeny. Podrobnosti k požadovaným výkonm jsou uvedeny ve vzdlávacím programu. 4 Hodnocení specializaního vzdlávání a) Prbžné hodnocení školitelem školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání, provádí pravideln v šestimsíních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti) v prkazu odbornosti a logbooku. Záznam o ukonení základního kmene se provádí v prkazu odbornosti. b) Pedpoklad pístupu k atestaní zkoušce absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a indexu specializaní pípravy (prkazu odbornosti), absolvování povinných vzdlávacích akcí záznam v indexu specializaní pípravy (prkazu odbornosti), pedložení seznamu výkon v logbooku potvrzené školitelem, pedložení písemné práce (3 kazuistiky), písemný test (nejmén 56 bod, t.j.úspšnost nejmén 80 %), získání minimáln 60 kredit za celou dobu specializaního vzdlávání. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle 6 7 vyhlášky. 189/2009 Sb. ást praktická pímá práce s pacientem (ukázka terapeutického postupu pacienta s konkrétní dg.),

12 ást teoretická 3 odborné otázky: - logopedická diagnostika a terapie dtí a dospívajících s poruchami komunikace, - logopedická diagnostika a terapie dosplých s poruchami komunikace, - základy anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie v oblasti poruch komunikace u dtí i dosplých. 5 Profil absolventa Po absolvování specializaního vzdlávání je klinický logoped oprávnn k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu. 5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Za výkon povolání klinického logopeda bez odborného dohledu se považuje innost v souladu s 124 vyhl.. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník. Klinický logoped je oprávnn samostatn zajišovat specializovanou péi o dti a dosplé s poruchami a vadami komunikaního procesu: provádí logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro další léebnou innost a výsledky postupuje dalších odborníkm, provádí lébu a rehabilitaci všech poruch a vad ei, sluchu a hlasu dtí a dosplých, provádí logopedickou prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikaních dovedností, školí zdravotnické pracovníky v oblasti komunikativních možností pi poškození centrálního nervového systému, odborn vede logopedy, provádí poradenskou innost v oblasti pée o zdravý vývoj ei, provádí konziliární a posudkovou innost. Do doby získání specializované zpsobilosti (atestaní zkoušky) vykonává logoped uvedené innosti pouze pod odborným dohledem školitele. Dále je klinický logoped oprávnn k provádní inností zdravotnického pracovníka v souladu s 3, odst. 1, 2 a 41 zákona 96/2004 Sb. 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditovány dle ustanovení 45 zákona. 96/2004 Sb. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad.

13 6.1 Akreditovaná zaízení a pracovišt Požadavky pro akreditaci praktické ásti vzdlávacího programu Personální požadavky Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Odborná kvalifikace školitele 1) Specializace v oboru klinická logopedie. 2) Registrace (osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu). 3) Pedagogické schopnosti (jsou dány absolutoriem základního pregraduálního studia na pedagogických fakultách univerzit). 4) Minimální pracovní úvazek školitele na pracovišti, kde bude poskytována praktická výuka, iní 0,5. Personální zajištní: Pokud je na pracovišti zamstnán pouze 1 klinický logoped ve funkci školitele, uvede pracovišt v žádosti jméno osoby, která pebírá funkci školitele a vykonává odborný dohled po dobu nepítomnosti školitele na pracovišti, pesáhne li tato doba 1 msíc. Vybavení základními audiovizuálními, diagnostickými a dalšími pomckami, které umožují kvalifikované a souasným požadavkm odpovídající provádní zdravotnické innosti klinického logopeda. K dispozici je uebna nebo prostor, který mže být využit jako seminární místnost s kapacitou nejmén 10 osob. Na pracovišti je dostupná základní souasná odborná literatura (povinná literatura je uvedena ve vzdlávacím programu). Vybavení poítaovou technikou (s možností komunikace pes internet). Charakter pracovišt Pracovišt klinické logopedie (samostatné ZZ nebo jako souást vtšího lžkového nebo ambulantního zdravotnického zaízení nebo léebny). Poskytování zdravotní pée v oboru Klinická logopedie. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik.

14 6.1.2 Požadavky pro akreditaci teoreticko praktické ásti programu Personální požadavky Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Odborná kvalifikace školitele: 1) Specializace v oboru klinická logopedie specializovaná zpsobilost v píslušném oboru. 2) Nejmén 5 let praxe na klinickém logopedickém pracovišti. 3) Registrace osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Personální zajištní: Na akreditovaném pracovišti musí být zamstnán alespo 1 klinický logoped s registrací a nejmén ptiletou klinickou praxí na plný úvazek. Pedagogické schopnosti. Doklady o odborné, specializované i pedagogické zpsobilosti. Vybavení základními audiovizuálními, diagnostickými a dalšími pomckami, které umožují kvalifikované a souasným požadavkm odpovídající provádní zdravotnické innosti klinického logopeda. K dispozici je uebna nebo prostor, který mže být využit jako seminární místnost s kapacitou nejmén 6 osob. Na pracovišti je dostupná základní souasná odborná literatura (povinná literatura je uvedena ve vzdlávacím programu). Vybavení poítaovou technikou (s možností komunikace pes internet). Charakter pracovišt: Pracovišt klinické logopedie (samostatné ZZ nebo jako souást vtšího lžkového nebo ambulantního zdravotnického zaízení nebo léebny). Poskytování zdravotní pée v oboru Klinická logopedie. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik Požadavky pro akreditaci teoretické ásti programu Personální požadavky Odborná kvalifikace školitele: 1) Specializace v oboru Klinická logopedie. 2) Nejmén 5 let praxe na pracovišti klinické logopedie. 3) Publikaní a pedagogická innost v oboru. 4) Zajištná spolupráce s dalšími odborníky v oboru (v rámci pracovišt s lékai souvisejících odborností nebo smluvn zajištná dohoda o spolupráci s dalšími klinickými logopedy, kteí splují požadavky na odbornost školitele). Osvdení k výkonu nelékaského zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace MZ R). Pedagogické schopnosti. Doklady o odborné, specializované zpsobilosti.

15 Materiální a technické vybavení Bezpenost a ochrana zdraví Pedagogická zpsobilost v klinické logopedii je dána základním typem pregraduálního studia i charakterem pracovní innosti. Pracovišt disponuje prostorovým i organizaním zázemím pro poádání kurz, má k dispozici uebny a seminární místnosti. Musí být vybaveno poítaem, výukovými pomckami (dataprojektor apod.) a musí mít pístup na internet. K dispozici je základní souasná odborná literatura. Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany, vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik. Pedmt 7 Program povinných kurz, stáží, seminá 7.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit I Program kurzu Neodkladná první pomoc Náhlá zástava krevního obhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíená neodkladná resuscitace vetn defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support). Bezvdomí nejasného pvodu, kee, synkopa; náhlé cévní mozkové píhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. Dušnost, hlavní píiny: respiraní etiologie astma bronchiale, status astmaticus, inhalaní trauma atd., kardiovaskulární etiologie kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umlé plicní ventilace. Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pístupy. Traumatologie tžké úrazy, úraz hlavy, pátee, hrudníku, dutiny bišní, konetin, polytrauma, poranní el. proudem, termická poranní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). Minimální poet hodin Šok, diagnóza, klasifikace, píiny, terapeutické pístupy. 1 Hromadný výskyt ranných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support). Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1/2 Zvláštnosti urgentních stav u dtí. 1 Extramurální porod, pée o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy /2

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: 1. Metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru D TSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 1 Cíl specializa ního vzd lávání...2 18 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání...2

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen pro klinické laboratorní obory klinická

Více

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: 29. PROSINCE 2011 Cena: 545 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy v období červenec září 2011.................................

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více