Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Uební plán Uební osnova základního modulu Uební osnovy odborných modul povinné Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Tabulka modul Seznam doporuených zdroj

2 1 Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Ošetovatelská pée v pediatrii je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti Dtská sestra osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou. Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Ošetovatelská pée v pediatrii je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle 8, odst. (1) zákona. 96/004 Sb., zákon o nelékaských zdravotnických povolání, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon. 96/004 Sb. ). Úastník vzdlávání musí ped pihlášením se k atestaní zkoušce splnit dobu výkonu povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání stanovenou 6 odst. (6) zákona. 96/004 Sb. ást specializaního vzdlávání lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu. Optimální doba specializaního vzdlávání je 18 4 msíc, kterou lze prodloužit nebo zkrátit pi zachování potu hodin vzdlávacího programu. V pípad, že celková délka specializaního vzdlávání se od celodenní prpravy liší, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Vzdlávací program obsahuje celkem 60 hodin teoretického vzdlávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoí alespo 0 % celkového potu hodin, vetn odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zaízení v rozsahu stanoveném tímto vzdlávacím programem. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Akreditovaná pracovišt disponují náležitým personálním, materiálním a pístrojovým vybavením. Vzdlávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným potem kredit, piemž ukonení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn dosažených výsledk vzdlávání. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru Ošetovatelská pée v interních oborech je: zaazení do oboru specializaního vzdlávání, výkon povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání minimáln 1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimáln ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln roky v rozsahu minimáln ptiny stanovené týdenní pracovní doby do data pihlášení se k atestaní zkoušce, absolvování teoretické výuky, absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem, získání stanoveného potu kredit urených vzdlávacím programem, úspšné složení atestaní zkoušky.

3 Uební plán Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení studijního prkazu a záznamu o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Poet výkon uvedených v kapitole.. Uební osnovy odborných modul seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické..1 Uební osnova základního modulu Základní modul ZM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit 0 Cíl: Téma Vzdlávání dosplých Právní problematika ve zdravotnictví Moderní management v ošetovatelské péi Kvalita a bezpeí zdravotní pée Interpersonální dovednosti specialistky v ošetovatelské péi Organizaní a metodické vedení ošetovatelské pée Povinný dn teorie, tj. 40 hodin Vybavit všeobecnou sestru znalostmi potebnými k organizanímu a metodickému vedení ošetovatelské pée. Rozpis uiva Úvod do problematiky. Zásady vzdlávání dosplých, cíle, vedení, motivaní faktory, hodnocení úastník SV. Základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví. Práva a povinnosti zdravotnických pracovník. Povinná mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Management a role manažera. Klíové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role lídra. Firemní kultura. Strategický management. Management zmn. Management asu. Budování a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj. Strategické ízení kvality zdravotní pée. Indikátory kvality ošetovatelské pée a jejich sledování. Standardy ošetovatelské pée, správné vedení zdravotnické dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických zaízeních vetn sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. Podprné techniky ke zvládání pracovní zátže, podprné techniky v komunikaci s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient. Etický pístup k pacientm a jejich blízkým s ohledem na vk a charakter onemocnní. Identifikace faktor ovlivujících Minimální poet hodin 4 4 4

4 Edukace Przkumné a výzkumné šetení v ošetovatelské péi Vybraná problematika veejného zdraví Krizový management ve zdravotnictví kvalitu života pacient. Edukace pacient a jiných osob. Specifika edukace dtí, senior, cizinc a zvláštních skupin nemocných. Tvorba edukaních materiál. Zásady moderní prezentace. Charakteristika, specifika a význam ošetovatelského výzkumu. Techniky výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zpsob vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk, aplikace poznatk do praxe. Vymezení problematiky veejného zdraví, determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu. Radianí ochrana ionizující záení, jeho základní druhy a vlastnosti, nepíznivé úinky ionizujícího záení, radianí zátž obyvatel, zpsoby ochrany ped ionizujícím záením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího záení, legislativa v oblasti radianí ochrany, odpovdnosti pi využívání zdroj ionizujícího záení. Problematika závislostí škodlivé užívání návykových látek (dále jen NL) a závislostí na NL v R. Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastnosti, zdravotní a právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. Mimoádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). Krizová pipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové pipravenosti zdravotnického zaízení). Hromadný výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický záchranný etzec, zdravotnická záchranná služba, traumatologický plán nemocnice základní úkoly, organizace práce pi hromadném píjmu, tídní pacient). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, evakuaní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, prostedky individuální ochrany, základní vybavení domácnosti, informování obyvatelstva, vzdlávání). Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba 4 4

5 Výsledky vzdlávání Zpsob ukonení modulu Absolvent/ka: zná zásady vzdlávání dosplých, umí rozeznat a posoudit neetické a protiprávní chování spolupracovník a vyhodnotit jeho dsledky, zná základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví a je si vdom/a právní odpovdnosti ve zdravotnictví, umí vysvtlit význam pojmu management, ízení a vedení, popsat a vysvtlit kulturu organizace a její význam, chápe nutnost vlastního odborného rstu a rozvoje, umí rozpoznat své postoje, pístupy, zpsob komunikace pi personální práci, pi efektivním hospodaení a pi zjišování poteb a pání pacient a jejich rodin, uvdomuje si neustálou potebu zvyšování kvality práce a spolupráce, zná zásady prevence pochybení ve zdravotnické praxi, zná vybranou problematiku edukace pacient, navrhuje a vypracovává plány edukace pacienta, pípadn rodinných píslušník a jiných osob, postupuje dle moderních a vdecky ovených metod, podílí se na výzkumných šeteních a projektech, zná úinky ionizujícího záení, systém radianí ochrany, zásady pro uplatování požadavk radianí ochrany a praktické metody ochrany, zná základy krizového managementu a umí se podílet na pechodu innosti zdravotnického zaízení ze standardních podmínek do inností za podmínek nestandardních. Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.).1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Absolvent/ka základního modulu je pipraven/a: podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpenosti ošetovatelské pée, koordinovat práci len ošetovatelského týmu, hodnotit kvalitu ošetovatelské pée, identifikovat faktory ovlivující kvalitu života pacient, provádt przkumná a výzkumná šetení, navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, pipravovat edukaní materiály.

6 . Uební osnovy odborných modul povinné..1 Uební osnova odborného modulu OM 1 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 1 Téma Koncepce a strategie pediatrické pée Psychické, somatické a sociální poteby dtí zdravých a nemocných, posouzení vývojových a spoleenských rizik ohrožující zdravý vývoj Pediatrie a pediatrická ošetovatelská pée Povinný 16 dn, tj. 18 hodin teoretické výuky 0 dn, tj. 160 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti dn, tj. 40 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 99 (64 kredit za teoretickou ást, 0 kredit za praktickou ást, 1 kredit za praktickou ást na akreditovaném pracovišti) Pipravit všeobecnou sestru pro poskytování specializované ošetovatelské pée dtem. Rozpis uiva Úvod do problematiky modulu. Úkoly v péi o zdraví dtí program Zdraví 1, koncepce oboru pediatrie. Organizace lžkové a ambulantní pée o dti. Hygienické zabezpeení provozu dtských zaízení. Praktické lékaství pro dti a dorost preventivní prohlídky, dispenzarizace, okování, návštvní služba, výživa. Zdravotní a okovací prkaz dítte. ošetovatelská pée v rámci praktického lékaství pro dti a dorost zamená na zajištní provozu ambulance, diagnostiky, kurativní a preventivní pée. Spolupráce s institucemi zajišujícími sociální a zdravotní služby. Poradenská innost. ošetovatelská pée v dtských zaízeních zamená na organizaci lžkové jednotky a poskytování oš. pée dtem v jednotlivých vkových obdobích na lžkových oddleních a v ambulancích nemocnic. Psychosociální poteby dtí s ohledem na vývojová období. Psychomotorický vývoj dítte v jednotlivých trimenonech. Vývoj eových schopností dítte, poruchy vývoje ei. Význam neverbální komunikace. Komunikace se zdravým, nemocným, handicapovaným a chronicky nemocným díttem, komunikace s rodii a blízkými osobami, komunikaní pasti. Problematika dtí se sociálním znevýhodnním. Etický pístup k dítti v jednotlivých vkových kategoriích. Prevence užívání návykových látek u dtí. Minimální poet hodin 7

7 Specifické odlišnosti fyziologických hodnot, somatických parametr a pediatrické diagnostiky v jednotlivých obdobích dtského vku Genetická problematika v pediatrii Sociální pediatrie a patologie Výživa v dtském vku Farmakoterapie u dtí Rehabilitace v pediatrii Anatomické a fyziologické odlišnosti dtského vku. Hodnocení tlesného rstu a vývoje dítte. Rozdíly v tlesném složení a bazální poteb tekutin a kalorií. Hodnocení vzhledu a chování dítte. Hodnocení fyziologických funkcí dítte. Hodnocení stavu výživy. Hodnocení hydratace a hladiny elektrolyt. Hodnocení vyprazdování a pocení. Hodnocení smyslového vnímání. Hodnocení projev bolesti, vznik, vývoj a vedení bolesti dle vkových odlišností dítte. Hodnocení rizika poruch u mobility. Píprava dítte na hospitalizaci, vyšetení, zákrok. Diagnostika v pediatrii. Základní vyšetovací metody, zobrazovací metody, biochemická a hematologická vyšetení. Vznik, vývoj, vedení bolesti a projevy bolesti. Genetika v perinatologii a pediatrii. Genetické poradenství. Klinicko-genetické vyšetení. Genetická onemocnní, chromozomové poruchy, monogenn podmínná onemocnní, autosomáln dominantní ddinost, autosomáln recesivní ddinost. Multifaktoriáln ddiná onemocnní. Úmluva o právech dítte. Programy dlouhodobého zvyšování zdravotního stavu dtí. Rodina a její poruchy ve vztahu k dítti, odpovdnost rodi za dti. Ohrožené dít, dít se zdravotním znevýhodnním, handicapované dít, chronicky nemocné dít. Náhradní pée o dti. Týrané, zanedbávané a zneužívané dít (syndrom CAN). Sociáln právní ochrana dítte. Pirozená výživa fyziologie laktace, techniky kojení, kontraindikace kojení. Umlá výživa poátení mléka, pokraovací mléka, poátení výživa, pechodné období, období smíšené stravy, doporuení ESPGHAN. Výživa od batolecího vku po adolescenci. Alternativní výživa. Obezita v dtském vku. Zvláštnosti a odlišnosti farmakoterapie u dtí, zásady správného dávkování lék dtem. Lékové formy, zpsoby a zásady podávání lék dtem v jednotlivých vkových obdobích. Nežádoucí úinky lék u dtí. Kyslíková terapie. Hemoterapie. Ošetovatelská a rehabilitaní pée využívaná v pediatrii (nap. polohování, posazování, postavování ). Základní prvky a principy speciálních fyzioterapeutických technik využívaných

8 v pediatrii ( nap. Bobath, Vojta ). Fyzikální terapie, protetika. Základní neodkladná resuscitace Akutní stavy v pediatrii ošetovatelská pée o novorozence ošetovatelská pée o dti s onemocnním Centrálního nervového systému (CNS) a Periferního nervového systému (PNS) v dtském vku ošetovatelská pée o dti s oním onemocnním Definice kardiopulmonální resuscitace. Základní neodkladná resuscitace. Praktické nácviky základní neodkladné resuscitace. Úvod do problematiky akutních stav v pediatrii (laryngitida, epiglotitida, aspirace, šok, dehydratace, kee, bezvdomí, horeka, intoxikace, hypotermie, respiraní insuficience). Etiologie, klinický obraz, diagnostika, monitoring vitálních funkcí, léebné možnosti. Specifika vysoce specializované ošetovatelské pée. Klasifikace novorozence. Poporodní adaptace novorozence. Screeningová vyšetení. a vysoce specializovaná ošetovatelská pée o novorozence zamená na observaci, první ošetení a vyšetení novorozence na porodním sále, dále na resuscitaci novorozence, piložení dítte k prsu, techniky kojení, podporu bondingu, piložení dítte skin to skin, na bariérovou ošetovatelskou péi, systém rooming-in. Epileptické syndromy, non-epileptické záchvaty, bolesti hlavy, hybné syndromy, neurovývojové poruchy (DMO), hydrocefalus, nervosvalová onemocnní, mozkové nádory, zántlivá onemocnní CNS. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s onemocnním CNS a PNS poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Fyziologie vidní, afekce oních víek, zánty uveálního traktu, zánt zrakového nervu, strabismus, katarakta, glaukom, konjunktivitidy, úrazy, nádory oka. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Ortoptická a pleoptická cviení. ošetovatelská pée o dti s oním 6

9 ošetovatelská pée o dti s onemocnním ušním, nosním, krním ošetovatelská pée o dti s kardiologickým onemocnním ošetovatelská pée o dti s respiraním onemocnním onemocnním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Nemoci ucha, poruchy sluchu, vrozená a získaná postižení sluchu. Nemoci nosu a vedlejších dutin nosních. Nemoci horních dýchacích cest. Vývojové vady hrtanu a dolních dýchacích cest. Poranní hrtanu, dolních cest dýchacích. Cizí tlesa v dýchacích a polykacích cestách. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s onemocnním ušním, nosním, krním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Prenatální kardiologie. Vrozené srdení vady. Získaná srdení onemocnní. Zántlivá onemocnní srdce. Poruchy pevodního systému srdeního. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s kardiologickým onemocnním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Vývojové poruchy dýchacího ústrojí. Pneumonie. Intersticiální plicní onemocnní. Bronchitidy. Pleuritidy. Cystická fibróza. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s respiraním onemocnním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. 4

10 ošetovatelská pée o dti s alergií a poruchou imunity ošetovatelská pée o dti s onemocnním trávicího systému ošetovatelská pée o dti s onemocnním ledvin a moových cest Atopie, alergie. Astma. Alergická rýma, polinózy. Atopický ekzém. Urtikaria, alergické exantémy. Reakce na potraviny. Léková alergie. Hmyzí alergie. Anafylaxe. Imunodeficience primární. Poruchy bunné imunity. Poruchy komplementového systému. Poruchy fagocytózy. Sekundární imunodeficience. Autoimunitní choroby. Orgánov specifické autoimunitní choroby. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s alergií a poruchou imunity poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Onemocnní jícnu. Onemocnní žaludku. Dyspeptický syndrom. Onemocnní tenkého steva. Onemocnní tlustého steva, dyspepsie kojenc. Zácpa. Onemocnní jater a slinivky bišní. Parazitární onemocnní. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s onemocnním trávicího systému poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Vrozené vady uropoetického systému. Infekce moových cest. Vezikoureterální reflux. Glomerulonefritida. Nefrotický syndrom. Hydronefróza. Enuréza a neurogenní moový mchý. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s onemocnním ledvin a moových cest poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. 4

11 ošetovatelská pée o dti s kožním onemocnním ošetovatelská pée o dti s endokrinologickým onemocnním a diabetem mellitem ošetovatelská pée o dti s infekním onemocnním ošetovatelská pée o dti s revmatickým onemocnním Kožní parazitózy. Pyodermie. Dermatomykózy. Herpetická onemocnní. Ekzém a dermatitida. Psoriasis. Vaskulární anomálie. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s kožním onemocnním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Bariérová ošetovatelská pée. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Onemocnní hypotalamo-hypofyzární systému, štítné žlázy a píštítných tlísek, nadledvin, gonád. Poruchy rstu. Diabetes mellitus, klasifikace, incidence DM, manifestace DM, diabetické komplikace (hypoglykémie, diabetická ketoacidóza, kóma). Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti (druhy inzulín, zpsoby aplikace, pomcky), komplikace, prevence, selfmonitoring. ošetovatelská pée o dti s endokrinologickým onemocnním a diabetem mellitem poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Exantémové nákazy. Nákazy vyvolané enteroviry. Prjmová onemocnní. Infekce nervového systému. Virové hepatitidy. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. Poskytování bariérové ošetovatelské pée a speciální ošetovatelské pée v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Juvenilní idiopatická artritida. Akutní revmatismus. Reaktivní artritidy. Systémový lupus erythematodes. Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida. Juvenilní sklerodermie. Vaskulitidy. 4

12 ošetovatelská pée o dti s metabolickým onemocnním ošetovatelská pée o dti s hematologickým a onkologickým onemocnním ošetovatelská pée v dtské gynekologii Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s revmatickým onemocnním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Fenylketonurie. Galaktosémie. Mukopolysacharidózy. Poruchy -oxidace mastných kyselin. Ddin podmínné poruchy metabolismu. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s metabolickým onemocnním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán edukace. Poradenská innost. Anémie. Choroby bílé krevní ady. Krvácivé stavy. Trombofilní stavy. Leukémie. Solidní nádory. Ddiné poruchy krvetvorby a hemakoagulaních faktor Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s hematologickým a onkologickým onemocnním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Gynekologické rozdlení dtského vku. Zánty rodidel. Krvácení z rodidel. Dysmenorea. Nádory rodidel. Úrazy rodidel. Plánované rodiovství a antikoncepce. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée v dtské gynekologii poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost.

13 ošetovatelská pée o dti s onemocnním pohybového aparátu vyžadujícím chirurgickou lébu ošetovatelská pée o dti s náhlou píhodou bišní ošetovatelská pée o dti s chirurgickým onemocnním Vrozené a získané vady pohybového aparátu. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s onemocnním pohybového aparátu vyžadujícím chirurgickou lébu poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Náhlé píhody bišní na podklad vrozených vývojových vad. Malrotace. Neprchodnost stevní, invaginace, pylorostenóza. Zántlivé náhlé píhody bišní. Náhlé píhody bišní úrazového pvodu. Onkologická onemocnní imitující náhlé píhody bišní u dtí. Bolesti bicha gynekologického pvodu. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti, komplikace, prevence. ošetovatelská pée o dti s náhlou píhodou bišní poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace dítte a rodinného píslušníka. Poradenská innost. Specifika ošetovatelské pée o dti s chirurgickým onemocnním, perioperaní pée, typická chirurgická onemocnní a úrazy v dtském vku. ošetovatelská pée o dti s chirurgickým onemocnním poskytovaná v návaznosti na fyzikální vyšetení sestrou, posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských intervencí. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace dítte a rodinného píslušníka. Poradenská innost. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba.

14 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: zná systém a návaznost v poskytování pediatrické a ošetovatelské pée dtem, prokazuje pi poskytování ošetovatelské pée znalosti z pediatrie, pediatrické propedeutiky a sociální pediatrie, zná metody a prostedky zajišování výživových poteb dtí všech vkových období dle klinických diagnóz vetn pípravy a podávání stravy dtem, zná speciální diagnostická vyšetení, léebné procedury a testy u jednotlivých onemocnní, pípravu dtí na tato vyšetení vetn aktuálního zhodnocení zdravotního stavu, zná rizika ohrožující zdravý vývoj dítte, zná zpsoby pedcházení jejich vzniku a umí utváet výchovné, léebné a bezpené prostedí pro zdravý vývoj dítte, umí provést první ošetení a vyšetení novorozence, sledovat jeho projevy a zmny zdravotního stavu pi adaptaci na prostedí, zná ošetovatelské postupy v péi o novorozence s fyziologickým prbhem jeho vývoje vetn edukace matky ke správné manipulaci s novorozencem, k dotekové komunikaci, k denní péi o novorozence/dít, zná zásady vedení matky ke kojení, správné technice krmení, k vnímavé a citlivé péi o dít, zná správný postup pi kardiopulmonální resuscitaci a její poskytnutí, zná zvláštnosti postup pi provádní specializovaných ošetovatelských inností u dtí, umí posoudit aktuální zdravotní stav tlesného, duševního a sociálního vývoje, individuálních poteb zdravých, nemocných dtí a sestavit plán ošetovatelské pée respektující zvláštnosti pístupu k dtem v jednotlivých vkových obdobích, umí vykonávat ošetovatelské innosti související s preventivní péí, vetn okování, preventivních prohlídek, návštvní služby a dispenzární pée, umí provádt speciální ošetovatelské výkony na základ indikace lékae, umí edukovat dti a jejich zákonné zástupce v píprav na specializované diagnostické a léebné postupy, umí provádt fyzikální vyšetení nemocného dítte za úelem vasné identifikace odchylek od normy a intervence, sleduje psychomotorický vývoj dítte a vypracovává plán ešení k náprav opoždného vývoje.

15 Seznam výkon Poet výkon Posouzení aktuálního stavu schopností a dovedností dítte, jeho poteb Vypracování, realizace a zhodnocení stanoveného plánu ošetovatelské pée u dítte s vybraným onemocnním Píprava dítte k diagnostickému a terapeutickému výkonu, operaci, zákroku Píprava kojenecké stravy pro zdravé a nemocné dít První ošetení a vyšetení u fyziologického novorozence Sledování a hodnocení zmny stavu fyziologického novorozence a jeho poteb Hygienická pée a pée o kži novorozence vetn ošetení pupku Pée o výživu novorozence, pikládání ke kojení Fyzikální vyšetení nemocného dítte, hodnocení fyziologických funkcí, projev bolesti, rizika vzniku poškození kže Hygienická pée u nemocného dítte vetn ošetení ran, stomií, port Zavedení gastrické a duodenální sondy, ovení její polohy, nakrmení dítte sondou Zavedení periferní žilní kanyly, píprava a aplikace infúze Výplach žaludku u dítte pi vdomí, vetn pípravy pomcek Katetrizace moového mchýe u dívek, píprava pomcek Rehabilitaní výkony (polohování, dechová rehabilitace, fyzioterapie plic) Vypracování edukaního plánu pro rodie k osvojení dovedností v úprav léebného režimu a používání speciálních pomcek k ošetování dítte v domácím prostedí Vypracování edukaního plánu u dtí s vybraným onemocnním Vypracování plánu preventivního opatení k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pracovník na vybraných dtských pracovištích Asistence pi diagnostických a léebných výkonech, píprava dítte i rodie, píprava pomcek Provedení ošetovatelských výkon v rámci preventivních prohlídek, asistence pi okování Návštvní služba u novorozence a poskytnutí rady a pomoci matce (kojení, výživa, oš. pée) Zhodnocení projev bolesti u dtí podle analogových škál Tišení bolesti nefarmakologickými prostedky s ohledem na vk dítte 1 Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul 1.

16 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Seznam výkon Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení povinný dn, tj. 40 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 1 kredit za praktickou ást v akreditovaném zaízení Poet Hygienická pée u nemocného dítte vetn ošetení ran, stomií, port Zavedení gastrické a duodenální sondy, ovení její polohy, nakrmení dítte sondou Zavedení periferní žilní kanyly, píprava a aplikace infúze Výplach žaludku u dítte pi vdomí Katetrizace moového mchýe u dívek, píprava pomcek První ošetení a vyšetení u fyziologického novorozence Sledování a hodnocení zmny stavu fyziologického novorozence a jeho poteb Hygienická pée a pée o kži novorozence vetn ošetení pupku Vypracování, realizace a hodnocení stanoveného plánu ošetovatelské pée u dítte s vybraným onemocnním Vypracování edukaního plánu u dtí s vybraným onemocnním Asistence pi diagnostických a léebných výkonech, píprava dítte i rodie, píprava pomcek Vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem)

17 .. Uební osnova odborného modulu OM Odborný modul OM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM Téma Duševní poruchy v dtském vku Dtská a dorostová psychiatrie Povinný 4 dny, tj. hodin teoretické výuky dn, tj. 40 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti, dne, tj. 0 hodin odborné praxe na pracovišti akreditovaného zaízení 8 (16 kredit za teoretickou ást, kredit za praktickou ást, 7 kredit za praktickou ást v akreditovaném zaízení) Pipravit všeobecnou sestru pro poskytování specializované ošetovatelské pée o dti s psychickým onemocnním. Rozpis uiva Úvod do problematiky modulu. Klasifikaní systémy, terminologie, píznaky a projevy. Minimální poet hodin 4 ošetovatelská pée o dti s vývojovou poruchou ošetovatelská pée o dti s psychotickou poruchou ošetovatelská pée o dti s afektivní poruchou ošetovatelská pée o dti s neurotickými a úzkostnými poruchami Vývojové poruchy. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti. ošetovatelská pée o dti s vývojovou poruchou poskytovaná v návaznosti na posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských inností. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Psychotické poruchy. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti. ošetovatelská pée o dti s psychotickou poruchou poskytovaná v návaznosti na posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských inností. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Afektivní poruchy. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti. ošetovatelská pée o dti s afektivní poruchou poskytovaná v návaznosti na posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán ošetovatelských inností. Realizace ošetovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská innost. Neurotické a úzkostné poruchy. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léebné možnosti. ošetovatelská pée o dti s neurotickými a úzkostnými poruchami poskytovaná v návaznosti na posouzení poteb dítte, stanovení ošetovatelských problém. Plán

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: 29. PROSINCE 2011 Cena: 545 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy v období červenec září 2011.................................

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 39 8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu dle nařízení

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru D TSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 1 Cíl specializa ního vzd lávání...2 18 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání...2

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006

ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006 ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NEMOCNICI... 5 Profil... 5 Pedmt innosti... 5 Historie nemocnice... 6 Zdravotnické obory a spádová oblast... 7 Smlouvy

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více