Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice"

Transkript

1 Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Roční a střednědobé plány interního auditu a veřejnosprávních kontrol 3. Rozpočtové opatření č. 25- Dotace z JmK a aktualizace rozpočtu na rok Žádosti o zařazení tržního místa a předsunutého prodejního místa do přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno Židenice 5. Řešení majetkoprávních poměrů v objektu Gajdošova 7 6. Parkování u objektu Gajdošova 7 7. Darovací smlouva speciální hasičské vozidlo Avia 8. Křižovatka Gajdošova/ Hrozňatova stavební úprava, umístění přechodu pro chodce, světelná signalizace 9. Otakara Ševčíka rekonstrukce přechodu pro chodce, světelná signalizace 10. Další dopravní a stavebně technické požadavky MČ Brno - Židenice 11. Organizace dopravy na území MČ Brno Židenice zpracované projektové dokumentace 12. Informativní zpráva o záměru převedení zřizovatelských pravomocí u ZUŠ z Jihomoravského kraje pod přímou zřizovatelskou pravomoc statutárního města Brna 13. Výběrové řízení na ředitele Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky Odměny ředitelům základních a mateřských škol 15. Zajištění služeb pečovatelské služby v DPS Pahrbek 16. Komunitní plánování 17. Věcný dar digitální fotoaparát pro Městskou polici Brno a pro Polici ČR 18. Žádost o zařazení osvětlení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích do režimu slavnostního osvětlení budov města Brna 19. Veřejné zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Svatoplukova 73 a Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Markéty Kuncové 1a,1b,1c - návrh smluv o dílo se zhotoviteli 20. Dodatek č. 1 k SoD s firmou Komfort, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice M. Kuncové 1a,1b,1c 21. Dodatek č. 1 k SoD s firmou STAVOS Brno, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Svatoplukova 73

2 2 22. Dodatek č. 1 k SoD s firmou Stavoprojekta, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Skopalíkova 30,32, Jozef Čonka žádost o uzavření nové NS k témuž bytu č. 24, v domě Svatoplukova 73 a o prominutí poplatků z prodlení 24. Rozhodnutí o správním deliktu podle 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (SD3) 25. Rozhodnutí o správním deliktu podle 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (SD4) 26. Barbora Juráčková, byt č. 4 Nezamyslova 20, Brno - žádost o prodloužení splatnosti dluhu na nájmu 27. Pronájem bytu č. 3 v domě Petrůvky Pronájem bytu č. 6 v domě Nezamyslova Pronájem bytu č. 9 v domě Souběžná Pronájem části zahrady u domu Kuldova 7 v Brně 31. Pronájem části zahrady u domu Jamborova 57/59 v Brně 32. Pronájem NP v domě Václavkova 4 v Brně Český Telecom, a. s. 33. Záměr obce pronajmout nebytové prostory v domě Šaldova 5 Ing. Lounek 34. Záměr obce pronajmout nebytový prostor v domě Krokova 50 b v Brně 35. Záměr obce pronajmout nebytové prostory v domě Kosmákova 32 v Brně 36. Záměr obce pronajmout nebytové prostory v domě M. Kudeříkové 4 v Brně LIDO TAXI RADIO s. r. o. 37. Záměr obce pronajmout nebytový prostor v domě M. Kudeříkové 4 v Brně 38. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/96 euro AWK s.r.o. 39. Bezúplatný převod pozemků státu do majetku obce a výstavba budovy sociální péče při ul. Gajdošova navazující na Domov důchodců Nopova 40. Majetkoprávní vypořádání pozemků při ul.otakara Ševčíka 41. Záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č. 281 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 42. Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 43. Pozemky p.č. 7495/1 a p.č. 7495/19 v k.ú. Židenice 44. Směna pozemků p.č. 5311/2 a p.č. 5311/3 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno Židenice, vše v k.ú. Židenice 45. Nájemní smlouva na pronájem pozemků pod garážemi p.č. 6476/37, 38 oba v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkova 46. Vydání Židenického zpravodaje novoročního 82/2005.1/ Schválení programu 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje pí Jarmilu Ambrožovou ověřovatelem zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice.

3 82/2005.2/ Roční a střednědobé plány interního auditu a veřejnosprávních kontrol 3 Rada městské části Brno Židenice bere na vědomí informaci o plánu interního auditu a veřejnosprávní kontroly na rok 2006 a střednědobých plánech interního auditu a veřejnosprávních kontrol na období od do schválené starostou v souladu s ustanovením 30, odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. 82/2005.3/ Rozpočtové opatření č. 25 Dotace z JMK a aktulizace rozpočtu na rok 2005 Rada městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 25. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2005 o účelovou neinvestiční dotaci z Jihomoravského kraje na výdaje Požární ochrany ve výši 2 tis. Kč, o vrácenou investiční zálohu ve výši 901 tis. Kč a na základě požadavku správců rozpočtových kapitol toto opatření navyšuje, přesouvá a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 25 tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu. 82/2005.4/ Žádosti o zařazení tržního místa a předsunutého prodejního místa do přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno-Židenice Rada městské části Brno Židenice 1. nedoporučuje Radě města Brna zařazení tržního místa na Staré osadě, p. č. 8403/2, v k.ú. Židenice, do přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno-Židenice 2. nedoporučuje Radě města Brna zařazení předsunutého prodejního místa na Staré osadě, p. č. 8403/2, v k.ú. Židenice, do přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno- Židenice. 82/2005.5/ Řešení majetkoprávních poměrů v objektu Gajdošova 7 Rada městské části Brno-Židenice 1. žádá Statutární město Brno o dořešení majetkoprávních poměrů souvisejících s provozem radnice Městské části Brno Židenice v objektu Gajdošova 7 2. schvaluje dopis starosty primátorovi města Brna. Dopis je přílohou č. 2 originálu zápisu.

4 4 82/2005.6/ Parkování u objektu Gajdošova 7 1. bere na vědomí dopis předsedy výboru Společenství vlastníků Nová Osada, Brno. Dopis je přílohou č. 3 originálu zápisu 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování připravit a projednat návrh řešení regulace parkování na plochách souvisejících s objektem Gajdošova 7. 82/2005.7/ Darovací smlouva speciální hasičské vozidlo Avia Rada městské části Brno Židenice 1. schvaluje darovací smlouvu na speciální hasičské vozidlo Avia uzavíranou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Židenice, a obcí Újezd u Rosic. Darovací smlouva je přílohou č. 4 originálu zápisu 2. pověřuje starostu městské části Ing. Josefa Veselého podpisem této smlouvy. 82/2005.8/ Křižovatka Gajdošova Hrozňatova stavební úprava, umístění přechodu pro chodce, světelná signalizace 1. bere na vědomí Studii křižovatky Gajdošova Hrozňatova stavební úprava, umístění přechodu pro chodce, světelná signalizace 2. požaduje řešit tuto křižovatku jako řízenou ze všech směrů. 2/2005.9/ Otakara Ševčíka rekonstrukce přechodu pro chodce, světelná signalizace 1. bere na vědomí celkovou situaci stavby realizace bezbariérového přechodu na ulici Otakara Ševčíka, včetně světelného signalizačního zařízení 2. požaduje na ulici Otakara Ševčíka vybudování světelně řízeného bezbariérového přechodu dle zpracované situace; při současném zajištění dostatečných rozhledových poměrů.

5 5 82/ / Další dopravní a stavebně-technické požadavky MČ Brno - Židenice 1. souhlasí s uplatněním požadavků na: a) umístění dopravního zrcadla proti výjezdu z ul. Klíny a z ul. Buzkovy na ul. Táborskou b) doplnění SSZ v křižovatce Táborská-Bělohorská-Jamborova-Líšeňská o návěstidlo se symbolem chodce před přechodem u zastávky MHD ve směru do centra c) omezení rychlosti 30 km/h v úseku Nezamyslova Táborská až po křižovatku Bělohorská Táborská a řešení rychlosti 30km/h komplexně na území celé MČ- Židenice d) zpracování projektové dokumentace parkovacích stání a terénních úprav na ploše parkoviště u nákupního střediska Albert včetně vyznačení pásu pro pěší podél domu Stará Osada a přemístění stávajícího přechodu pro chodce tak, aby na pás pro pěší navazoval e) prověření stavebně-technických možností zprůjezdnění ulice Hrabalovy do ul. Gajdošova a kompexní řešení regulace stání na ul. Hrabalova f) stavební úpravy trojúhelníkového ostrůvku na komunikaci Gajdošova v místě odbočení k objektu Aeskulap nebo v kombinaci s dopravním stínem 2. nesouhlasí s uplatněním požadavků: a) umístit svislé dopravní značení DZ P2 (hlavní komunikace) na ul. Krásného b) uzavřít možnost odbočení do ul. Podsednická ve směru Svatoplukova Gajdošova, v opačném směru zákaz odbočení vlevo do ul. M. Kuncové a vyřadit z provozu SSZ u kasáren c) parkování po pravé straně ul. Došlíkovy ve směru od ul. Bělohorské d) vyznačení přechodu pro chodce mezi domy Šaumannova ukládá a) odboru výstavby a územního plánování uplatnit požadavky 1 6 u věcně příslušných odborů Magistrátu města Brna b) odboru výstavby a územního plánování prověřit nehodovost v křižovatkách ul. Nezamyslova Otakara Ševčíka (obslužná) a ul. Krásného Škroupova na základě požadavku na zřízení přechodu pro chodce 82/ / Organizace dopravy na území MČ Brno Židenice zpracované projektové dokumentace schvaluje vyjádření k jednotlivým projektovým dokumentacím zpracovaných požadavků uplatňovaných MČ Brno Židenice, které se týkaly doplnění přechodů pro chodce a organizace dopravy dle seznamu, který je přílohou č. 5 originálu zápisu.

6 6 82/ / Informativní zpráva o záměru převedení zřizovatelských pravomocí u ZUŠ z Jihomoravského kraje pod přímou zřizovatelskou pravomoc statutárního města Brna bere na vědomí informativní zprávu o záměru převedení zřizovatelských pravomocí u ZUŠ z Jihomoravského kraje pod přímou zřizovatelskou pravomoc statutárního města Brna. 82/ / Výběrové řízení na ředitlele Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 4 souhlasí se jmenováním Mgr. Romana Skočovského, Ph.D. do funkce ředitele Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 4. 82/ / Odměny ředitelům základních a mateřských škol schvaluje ředitelům základních a mateřských škol zřízených MČ Brno-Židenice odměnu za IV. čtvrtletí 2005, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol, schválenými na R4/009 RMB konané dne a to ve výši uvedené v příloze č. 6 originálu zápisu. Odměna bude vyplacena podle platných mzdových předpisů. 82/ / Zajištění služeb pečovatelské služby v DPS Pahrbek 1. schvaluje dočasně dílčí zajišťování služeb Pečovatelské služby v DPS Pahrbek a navýšení 1 funkčního místa pečovatelky k ukládá odboru sociální péče, školství a kultury zajistit všechny potřebné kroky vedoucí k realizaci této varianty. 82/ / Komunitní plánování 1. schvaluje navázání spolupráce MČ Brno-Židenice se sociálním nadačním fondem města Brna Domovy potřebných a Centrem komunitního plánování v rámci projektu Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce NNO na území Brna

7 7 2. pověřuje jako styčného pracovníka pro tento projekt za ÚMČ Brno-Židenice Ing. Milana Trávníčka - OSP. 82/ / Věcný dar digitální fotoaparát pro Městskou polici Brno a pro Polici ČR 1. souhlasí s poskytnutím věcného daru převodem majetku 1 ks digitálního fotoaparát Canon A510 PowerShot s příslušenstvím Městské policii Brno a s poskytnutím věcného daru-1 ks digitálního fotoaparátu Canon A510 PowerShot s příslušenstvím Policii ČR 2. souhlasí se zněním darovací smlouvy s předávacím protokolem s MV Policií ČR, která tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu a se zněním předávacího protokolu s Městskou policií Brno, který tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu 3. pověřuje starostu MČ Brno-Židenice ing. J. Veselého podpisem této darovací smlouvy a předávacího protokolu s MV-Policií ČR a podpisem předávacího protokolu s Městskou policií Brno. 82/ / Žádost o zařazení osvětlení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích do režimu slavnostního osvětlení budov města Brna žádá Statutární město Brno o zařazení osvětlení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích do režimu slavnostního osvětlení budov města Brna. 82/ / Veřejné zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Svatoplukova 73 a Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Markéty Kuncové 1a,1b,1c - návrh smluv o dílo se zhotoviteli 1. schvaluje a) smlouvu o dílo č s firmou STAVOS Brno, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Svatoplukova 73, jež tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu

8 8 b) smlouvu o dílo č s firmou KOMFORT, a.s., Brno na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Markéty Kuncové 1a,1b,1c, jež tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu 2. pověřuje starostu MČ Brno Židenice podpisem obou shora uvedených smluv o dílo. 82/ / Dodatek č. 1 k SoD s firmou Komfort, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice M. Kuncové 1a, 1b, 1c 1. schvaluje dodatek č. 1 k SoD č s firmou Komfort, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice M. Kuncové 1a,1b,1c. Návrh dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu 2. pověřuje starostu podpisem shora uvedeného dodatku. 82/ / Dodatek č. 1 k SoD s firmou STAVOS Brno, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Svatoplukova schvaluje dodatek č. 1 k SoD č s firmou STAVOS Brno, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Svatoplukova 73. Návrh dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu 2. pověřuje starostu podpisem shora uvedeného dodatku. 82/ / Dodatek č. 1 k SoD s firmou Stavoprojekta, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Skopalíkova 30, 32, schvaluje dodatek č. 1 k SoD č s firmou Stavoprojekta, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice Skopalíkova 30,32,34. Návrh dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu. 2. pověřuje starostu podpisem shora uvedeného dodatku.

9 9 82/ / Jozef Čonka žádost o uzavření nové NS k témuž bytu č. 24, v domě Svatoplukova 73 a o prominutí poplatků z prodlení 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 24 v domě Svatoplukova 73 v Brně s Jozefem Čonkou za následujících podmínek : nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do , za pronájem bude stanoveno nájemné dohodou ve výši 27,42 Kč/m 2 měsíčně s podmínkou uhrazení dlužného nájemného a soudních poplatků do souhlasí s prominutím poplatků z prodlení ve výši ,50 Kč za předpokladu uhrazení celkového dluhu na nájmu v celkové výši ,- Kč do ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle č. II., odst.3, písm. A.6. 82/ / Rozhodnutí o správním deliktu podle 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (SD3) věcně a místně příslušná dle 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích) rozhodla dle ustanovení 58 odst. 4 zákona o obcích a čl. 3 odst. 1 nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád (dále jen Tržní řád) takto: 1. Podnikatel Son DOAN THANH, nar , bytem Brno, Gajdošova 8, který podniká na základě živnostenského oprávnění, IČ: , porušil čl. 3 odst. 1 nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád (dále jen Tržní řád), a to tak, že v průběhu měsíce září 2005 provozoval tržní místo ve smyslu čl. 2 písm. d) ve spojení s písm. n) Tržního řádu v blízkosti smyčky tramvají na Staré Osadě na pozemku p.č. 8403/2 v k.ú. Židenice, obec Brno, tedy na jiném místě než na místě určeném Tržním řádem. Zákres uvedeného tržního místa je přiložen 2. za porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce, které je uvedeno v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí, se podnikateli Son DOAN THANH uvedenému v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí ukládá dle ustanovení 58 odst. 4 zákona o obcích pokuta ve výši ,- Kč, kterou je jmenovaný povinen uhradit do 15 dnů po právní moci rozhodnutí na účet Statutárního města Brna, Městské části Brno-Židenice č /0100 vedený u Komerční banky, pobočka Brno-město, spec. symbol

10 10 82/ / Rozhodnutí o správním deliktu podle 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (SD4) věcně a místně příslušná dle 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích) rozhodla dle ustanovení 58 odst. 4 zákona o obcích a čl. 3 odst. 1 nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád (dále jen Tržní řád) takto: 1. Podnikatel Ing. Gegham Grigoryan, Vranovská 48, Brno , který podniká na základě živnostenského oprávnění, IČ: , porušil čl. 3 odst. 1 nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád (dále jen Tržní řád), a to tak, že v průběhu měsíce září 2005 provozoval předsunuté prodejní místo ve smyslu čl. 2 písm. e) ve spojení s písm. n) Tržního řádu v blízkosti smyčky tramvají na Staré Osadě na pozemku p.č. 8403/2 v k.ú. Židenice, obec Brno, tedy na jiném místě než na místě určeném Tržním řádem. Zákres uvedeného tržního místa je přiložen. 2. Za porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce, které je uvedeno v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí, se podnikateli Ing. Geghamu Gregorianovi uvedenému v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí ukládá dle ustanovení 58 odst. 4 zákona o obcích pokuta ve výši 4.000,- Kč, kterou je jmenovaný povinen uhradit do 15 dnů po právní moci rozhodnutí na účet Statutárního města Brna, Městské části Brno-Židenice č /0100 vedený u Komerční banky, pobočka Brno-město, spec. symbol / / Barbora Juráčková, byt č. 4 Nezamyslova 20, Brno - žádost o prodloužení splatnosti dluhu na nájmu a prominutí poplatků z prodlení souhlasí s prodloužením splatnosti dluhu a prominutí poplatků z prodlení paní Barboře Juráčkové s podmínkou uhrazení současného dluhu na nájmu ve výši 9.079,-Kč do / / Pronájem bytu č. 3 v domě Petrůvky 1 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě Petrůvky 1 v Brně s Ivanou Kopeckou, jako náhradní byt dle rozsudku 33C 220/ Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, za pronájem bude stanoveno nájemné ve výši 27,42Kč/m 2 měsíčně. Stávající byt č. 5 na ul. Stará Osada 24 bude vrácen majiteli prostřednictvím domovní správy Bytasen 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6.

11 11 82/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Nezamyslova souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Nezamyslova 45 v Brně se Simonou a Liborem Linduškovými. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, za pronájem bude stanoveno nájemné dohodou ve výši 45,30Kč/m 2 měsíčně 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 82/ / Pronájem bytu č. 9 v domě Souběžná 9 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v domě Souběžná 9 v Brně s Marií Heisarovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za pronájem bude stanoveno nájemné ve výši 27,42Kč/m 2 měsíčně. To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 1, v domě Zábrdovická 14 v Brně. Stávající byt bude prostřednictvím správce vrácen majiteli 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 82/ / Pronájem části zahrady u domu Kuldova 7 v Brně 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č v k. ú. Zábrdovice paní Petře Justové o výměře 27 m 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4 Kč m 2 /rok 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6.

12 12 82/ / Pronájem části zahrady u domu Jamborova 57/59 v Brně 1. souhlasí a) s pronájmem částí pozemku parc. č. 5391v k.ú. Židenice obyvatelům z domu Jamborova 57/59 panu Liboru Novákovi o výměře 50 m 2, panu Salou Moussovi výměře 50 m 2, panu Janu Kučerovi výměře 50 m 2 Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s účinností od , nájemné bude stanoveno ve výši 4 Kč m 2 /rok b) a s pronájmem částí pozemku parc. č v k.ú. Židenice obyvatelům z domu Nopova 33 paní Lence Klakurkové, panu Richardovi Stolhoferovi a paní Aleně Pallichové o výměře 229,5 m 2 a části pozemku parc. č v k.ú. Židenice o výměře 270 m 2. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s účinností od , nájemné bude stanoveno ve výši 4 Kč m 2 /rok. 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 82/ / Pronájem NP v domě Václavkova 4 v Brně Český Telecom, a.s. 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě Václavkova 4 v Brně o výměře 11,82 m 2 s Českým Telecomem, a. s. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od , nájemné bude stanoveno ve výši 1.103,- Kč m 2 /rok s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem 2. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 82/ / Záměr obce pronajmout nebytové prostory v domě Šaldova 5 Ing. Lounek 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory ve dvorním traktu v domě Šaldova 5 v Brně o výměře cca 20 m 2 ing. Lounkovi 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory ve dvorním traktu v domě Šaldova 5 v Brně o výměře cca 20 m 2. Text záměru obce tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu.

13 13 82/ / Záměr obce pronajmout nebytový prostor v domě Krokova 50b v Brně 1. souhlasí se záměrem obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 36,70 m 2 v domě Krokova 50 b v Brně 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 36,70 m 2 v domě Krokova 50 b v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu. 82/ / Záměr obce pronajmout nebytové prostory v domě Kosmákova 32 v Brně 1. souhlasí se záměrem obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 11,60 m 2 v domě Kosmákova 32 v Brně 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 11,60 m 2 v domě Kosmákova 32 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu. 82/ / Záměr obce pronajmout nebytové prostory v domě M. Kudeříkové 4 v Brně LIDO TAXI RADIO s.r.o. 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory v domě M. Kudeříkové 4 v Brně strojovna výtahu 1 m 2 + střecha budovy firmě LIDO TAXI RADIO s. r. o. 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory v domě M. Kudeříkové 4 v Brně strojovna výtahu 1 m 2 + střecha budovy. Text záměru obce tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu. 82/ / Záměr obce pronajmout nebytový prostor v domě M. Kudeříkové 4 v Brně 1. souhlasí se záměrem obce pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 22 m 2 v domě M. Kudeříkové 4 v Brně

14 14 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 22 m 2 v domě M. Kudeříkové 4 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 18 originálu zápisu. 82/ / Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/96 euroawk s.r.o. 1. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č.101/96 ze dne se společností euroawk s.r.o., jehož předmětem je podrobnější úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při instalování a provozování reklamních zařízení a staveb pro reklamu na pozemcích v majetku statutárního města Brna na území městské části Brno Židenice s účinností od Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 19 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/96 ze dne se společností euroawk s.r.o. 82/ / Bezúplatný převod pozemků státu do majetku obce a výstavba budovy sociální péče při ul. Gajdošova navazující na Domov důchodců Nopova 1. souhlasí se záměrem požádat o bezúplatný převod pásu pozemků ve vlastnictví ČR - ÚZSVM v k. ú. Židenice v lokalitě při ul. Gajdošova směrem ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, vedle domova důchodců Nopova do majetku statutárního města Brna za účelem vybudování objektu sociálního charakteru na těchto pozemcích. Soupis pozemků tvoří přílohu č. 20 originálu zápisu 2. ukládá odboru sociální péče, školství a kultury ve spolupráci s odborem správy majetku zajistit podklady pro zadání a zpracování studie pro výstavbu objektu sociálních služeb v lokalitě při ul. Gajdošova, který svým charakterem i polohou bude funkčně navazovat na objekt Domova důchodců Nopova 3. ukládá odboru správy majetku připravit veškeré potřebné podklady k podání žádosti o bezúplatný převod pozemků a zajistit další kroky k realizaci uvedeného záměru. 82/ / Majetkoprávní vypořádání pozemků při ul. Otakara Ševčíka žádá statutární město Brno z důvodu realizace rekonstrukce a výstavby světelného signalizačního zařízení a přechodu a umožnění bezpečného vjezdu a výjezdu na ul. Otakara Ševčíka o zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 3803/1, ostatní plocha o výměře 338 m 2 a p.č. 8347/33, ostatní plocha o výměře 301 m 2 ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pozemků p.č. 8347/3, zahrada o výměře 40 m 2 a p.č. 3803/2, zahrada o výměře 31 m 2 ve vlastnictví manželů Geyerových, vše v k.ú.

15 15 Židenice při ul. Otakara Ševčíka. 82/ / Záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č. 281 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p.č. 281, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově Ing. Haně Kuchyňkové za cenu 20,- Kč/m 2 /rok 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 281, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově Ing. Haně Kuchyňkové. Záměr obce tvoří přílohu č. 21 originálu zápisu. 82/ / Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové Rada městské části Brno Židenice 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 112/2002 ze dne s paní Drahomírou Nebojsovou a MUDr. Danou Štěpánkovou dohodou k datu ; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody. Dohoda tvoří přílohu č. 22 originálu zápisu 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6542, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové manželům Šustrovým za cenu 20,- Kč/m 2 /rok 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6542, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové manželům Šustrovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 23 originálu zápisu. 82/ / Pozemky p.č. 7495/1 p.č. 7495/19 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 1. revokuje usnesesení přijaté na 64. zasedání RMČ Brno Židenice, bod č. 64/ , a to v části odst. 1), který zní: RMČ Brno Židenice souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č.78/2003 na pronájem pozemků p.č. 7495/1, orná půda o celkové výměře m 2 a p.č. 7495/19, orná půda o výměře 198 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově včetně dodatku č. I a dodatku č. II k této nájemní smlouvě dohodou a s vyrovnáním smluvního

16 16 závazku dle čl. II. odst. 6) nájemní smlouvy, který spočívá v uhrazení poměrné částky vynaložených investic ve výši ,-Kč. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy tvoří přílohu č.24 originálu tohoto zápisu 2. bere na vědomí pokračování nájemní smlouvy č. 78/2003 ze dne na pronájem pozemků p.č. 7495/1, orná půda o celkové výměře m 2 a p.č. 7495/19, orná půda o výměře 198 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově včetně dodatku č. I a dodatku č. II k této nájemní smlouvě v souladu se sjednanými smluvními podmínkami. 82/ / Směna pozemků p.č. 5311/2 a p.č. 5311/3 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno - Židenice, vše v k.ú. Židenice 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu směnu pozemku p.č.5681, ostatní plocha o výměře 1390 m 2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje Brno Židenice za pozemky p.č. 5311/2, ostatní plocha o výměře 342 m 2 a p.č. 5311/3, ostatní plocha o výměře 340 m 2 ve vlastnictví statutárního města Brna vše v k.ú. Židenice při ul. Nopově za podmínky: a) Římskokatolická farnost ponechá stávající dětské hřiště v provozu až do doby jeho přemístění na jiný vhodný pozemek nebo b) dětské hřiště bude součástí investičního záměru realizovaného Římskokatolickou farností na směněných pozemcích 2. ukládá odboru správy majetku prověřit možnosti přemístění stávajícího dětského hřiště umístěného na pozemcích p.č. 5311/2, ostatní plocha o výměře 342 m 2 a p.č. 5311/3, ostatní plocha o výměře 340 m 2 ve vlastnictví statutárního města na Brna jiný vhodný pozemek. 82/ / Nájemní smlouva na pronájem pozemků pod garážemi p.č. 6476/37, 38 oba v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod garážemi p.č. 6476/37, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 a p.č. 6476/38, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 oba v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově s panem Jaroslavem Kubovicem, ve znění schváleném na 64. zasedání RMČ konaném dne (bod č. 64/ /); 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy.

17 17 82/ / Vydání Židenického zpravodaje novoročního Rada městské části Brno Židenice schvaluje vydání Židenického zpravodaje novoročního. Za správnost: E. Bočková Ing. Josef VESELÝ starosta V Brně dne

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 56. schůze Rady, konané dne 25. dubna

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne 16.1.2019 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, Ing.arch. Kremitovská, JUDr.Příborský,

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

47. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

47. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 47. schůze Rady, konané dne 25. října

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 2.10.2015 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 1037. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 277/2015-282/2015, 1038. Rada

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.02.2007 Usnesení č. 129 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.02.2007. Usnesení č. 130 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 Rada městské části Praha 20 10. jednání datum konání: 24.01.2019 čís. RMC/10/1/0094/19 - RMC/10/9/0100/19 číslo RMC/10/1/0094/19 Uzavření dodatku č. 2019 0001 k nájemní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ34 konané dne 26 04 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr Jitka Jenšovská Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

3. nebytového prostoru o velikosti 72,19 m2 nájemce Petr Hudlík. 4. nebytového prostoru o velikosti 52,91 m2 nájemce MVDr.

3. nebytového prostoru o velikosti 72,19 m2 nájemce Petr Hudlík. 4. nebytového prostoru o velikosti 52,91 m2 nájemce MVDr. Informace z usnesení 27. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 07.10.2015 1. Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla Souhlasí s tím, aby bylo na adrese Točná č. o. 5, 625 00 Brno umístěno sídlo

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 11.12.2000 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více