U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice"

Transkript

1 Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Změna jednacího řádu ZMČ Brno-Židenice 3. Měsíční odměna neuvolněným členům ZMČ Brno Židenice 4. Návrh na odpis nedokončených investic, vzniklých vletech Rozpočtové opatření č. 4 - Neinvestiční transfer ze stát. rozpočtu na školství, státní správu, neinvestiční transfer z rozpočtu města, neinvestiční transfer z MPS na sociální služby 6. Rozpočtové opatření č. 5 - Zapojení odvodu MŠ Nopova, sankčního odvodu ZŠ Kuldova a 2. části zůstatku roku 2007 do rozpočtu příjmů společenský ples MČ Brno-Židenice - vyúčtování 8. Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 9. Čerpání rezervního fondu Mateřské školy Pastelky, Brno, Jamborova Návrh na změnu způsobu umořování půjček poskytnutých budoucími nájemci na vybudování nového obecního bytu formou nástavby nebo rekonstrukce domu 11. Poskytnutí půdních prostor v obecních domech Kuldova 10 a 36 za účelem vybudování obecních bytů formou půdní vestavby 12. Pronájem bytu č. 1 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 13. Pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 14. Pronájem bytu č. 6 v domě Kosmákova 46 oprava na vlastní náklady 15. Pronájem bytu č. 3 v domě Slatinská 12 v Brně 16. Pronájem bytu č. 11 v domě Stará Osada 22 v Brně 17. Pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně 18. Pronájem nebytového prostoru v domě Juliánovské náměstí 1 Brně 19. Záměr obce pronajmout NP v domě Karáskovo náměstí 2 v Brně 20. Žádost o prominutí poplatků z prodlení byt č. 16, Stará osada Žádost o prominutí poplatků z prodlení byt č. 46, Svatoplukova Výpověď z nájmu bytu č. 18 v domě Krásného 15 v Brně 23. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Šámalově 24. Pronájem části pozemku p.č. 1165/1 v k.ú. Zábrdovice při ul. Pastrnkově 25. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské

2 2 26. Pronájem pozemku p. č. 6165/1 nebo 6595/7 v k. ú. Židenice při ul. Svatoplukově 27. Pronájem pozemků v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 28. Záměr pronájmu pozemku p.č. 5003/2 a p.č. 5003/3 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 29. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/13 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově a záměr pronájmu tohoto pozemku 30. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové a záměr pronájmu tohoto pozemku 31. Odprodej části pozemku p.č. 7477/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví společnosti PAJU s.r.o. 32. Pozemek p.č. 5865/1 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově 33. Vyjádření k záměru výstavby přístřešku na pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice 34. Žádost o vydání souhlasného stanoviska k oznámení o změně v užívání stavby 35. Vyjádření ke změně územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1163/1,163/7, 1163/8, 1164, 1165/1, 1166, 1167/2, 1170/2, 1170/3, 1172/1, 1177/8 k.ú. Zábrdovice (areál společnosti Revap, s.r.o při ulici Zábrdovická 36. Vyjádření ke změně územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1167/1, 1168, 110/1 a 1172/2 k.ú. Zábrdovice (areál společnosti HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně při ulici Zábrdovická) 37. Vyjádření k návrhu změn územního plánu města Brna: ÚPMB soubor a změny B 30/03-II 38. Poskytování právních služeb 39. Program 12. zasedání ZMČ dne 28. dubna Státní dotace na výstavbu elektronických sirén ve městě Brně 37/2008.1/ Schválení programu 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. arch. Pavla Sáňku ověřovatelem zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 37/2008.2/ Změna jednacího řádu ZMČ Brno - Židenice Rada městské části Brno Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Židenice, kterou se v článku 4 doplňuje odstavec 4, ve znění: Návrhy usnesení a důvodové zprávy, které se týkají jednotlivých bodů programu, budou po odstranění zákonem chráněných údajů nejpozději 3 dny před termínem zasedání zveřejněny na oficiálních internetových stránkách Městské části Brno-Židenice.

3 3 37/2008.3/ Měsíční odměna neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice Rada městské části Brno-Židenice doporučuje Zastupitestvu městské části Brno-Židenice schválit s platností od novou výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice. Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu 37/2008.4/ Návrh na odpis nedokončených investic, vzniklých v letech Rada městské části Brno Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit odpis nedokončených investic, vzniklých v letech v celkové výši 690 tis. Kč. 37/2008.5/ Rozpočtové opatření č. 4 - Neinvestiční transfer ze stát. rozpočtu na školství, státní správu, neinvestiční transfer z rozpočtu města, neinvestiční transfer z MPS na sociální služby Rada městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 4. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2008 neinvestiční transfer na školství a státní správu o 142 tis. Kč, navyšuje neinvestiční transfer z rozpočtu města o tis. Kč a doplňuje neinvestiční transfer z MPSV na sociální služby Peč. služby ve výši 98 tis. Kč. Doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 4 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 37/2008.6/ Rozpočtové opatření č. 5 - Zapojení odvodu MŠ Nopova, sankčního odvodu ZŠ Kuldova a 2. části zůstatku roku 2007 do rozpočtu příjmů 2008 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu o odvod MŠ Nopova ve výši 110 tis. Kč a o sankční odvod ZŠ Kuldova ve výši 256 tis. Kč. Financování rozpočtu na rok 2008 zvyšuje o 2. část zůstatku roku 2007 ve výši tis. Kč. Doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 5 tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. 37/2008.7/ 17. společenský ples MČ Brno-Židenice - vyúčtování Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí vyúčtování 17. společenského plesu 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit použití výtěžku z plesu ve výši ,67 Kč jako příspěvek na kulturní, sportovní, sociální a činnost mládeže

4 4 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 6. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2008 v položce ples MČ o 91 tis. Kč a upřesňuje a zvyšuje výdajové položky rozpočtu na rok 2008 ve stejné výši. Rozpočtové opatření č. 6 tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu. 37/2008.8/ Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 1. schvaluje formulář Osvědčení o pověření dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu 2. schvaluje poskytování odměny dobrovolných pracovníků pečovatelské služby ve výši 55,- Kč/hod. činnosti 3. pověřuje vedoucího odboru sociálních věcí Ing. Milana Trávníčka k podpisu Osvědčení pro dobrovolné pracovníky pečovatelské služby, a ke zprošťování funkce dobrovolných pracovníků pečovatelské služby. 37/2008.9/ Čerpání rezervního fondu Mateřské školy Pastelky, Brno, Jamborova 11 bere na vědomí čerpání rezervního fondu Mateřské školy Pastelky, Brno, Jamborova 11 ve výši ,- Kč za účelem výstavby dětského hřiště na školní zahradě mateřské školy dle zákona 250/2000 Sb., 30, odst.3, pís.a) dle dopisu. 37/ / Návrh na změnu způsobu umořování půjček poskytnutých budoucími nájemci na vybudování nového obecního bytu formou nástavby nebo rekonstrukce domu 1. schvaluje, že počínaje dnem budou půjčky poskytnuté budoucími nájemci na vybudování nového obecního bytu formou nástavby nebo rekonstrukce domu umořovány ve výši 100% aktuálního předepsaného nájemného. 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem zajistit realizaci shora uvedeného usnesení. 37/ / Poskytnutí půdních prostor v obecních domech Kuldova 10 a 36 za účelem vybudování obecních bytů formou půdní vestavby 1. schvaluje poskytnutí půdního prostoru obecního domu Kuldova 10 paní Kateřině Honkové Kuldova 36 panu Ing. Jaroslavu Pichrtovi

5 5 v obou za účelem vybudování obecního bytu formou půdní vestavby na náklady budoucího nájemce s tím, že doložené a účelně vynaložené náklady na výstavbu bytu budou každému z nich umořeny v nájemném. Podmínkou je uzavření smlouvy o výstavbě obecního bytu formou půdní vestavby s termínem dokončení výstavby obecního bytu do /2000 ze dne , čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 1 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě Strakatého 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok 2008 a prostředky ve výši cca 127 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s zavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok 2008 a prostředky ve výši cca 106 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Kosmákova 46 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Kosmákova 46 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně a prostředky ve výši cca ,- Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném. Do roku 2010 včetně bude

6 6 nájemné z bytu jednou ročně jednostranně zvýšeno ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 3 v domě Slatinská 12 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě Slatinská 12 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 47 v domě Svatoplukova 73 v Brně. Stávající byt bude prostřednictvím správce vrácen pronajímateli 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 11 v domě Stará Osada 22 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě Stará Osada 22 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do , nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 1 v domě Kuldova 7 v Brně. Stávající byt bude prostřednictvím správce vrácen pronajímateli 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok /2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6.

7 7 37/ / Pronájem nebytového prostoru v domě Juliánovské náměstí 1 Brně 1. souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 100 o výměře 7,3 m 2 v domě Juliánovské náměstí 1 v Brně panu Ing. Jaroslavu Rompotlovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč/m 2 /rok s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Účelem nájmu bude sklad drobných automobilových součástek 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 37/ / Záměr obce pronajmout NP v domě Karáskovo náměstí 2 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor č. 100 provozovnu autoškoly o výměře 73,40 m 2 v domě Karáskovo náměstí 2 v Brně panu JUDr. Ladislavu Nádeníčkovi a Editě Myškové. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 1 200,- Kč/m 2 /rok s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor č. 100 provozovnu autoškoly - o výměře 73,40 m 2 v domě Karáskovo náměstí 2 v Brně panu JUDr. Ladislavu Nádeníčkovi a Editě Myškové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu. 37/ / Žádost o prominutí poplatků z prodlení byt č. 16, Stará osada 22 nesouhlasí s prominutím poplatků z prodlení ve výši ,- Kč, nájemci bytu č. 16 v domě Stará osada 22 v Brně. 37/ / Žádost o prominutí poplatků z prodlení byt č. 46, Svatoplukova 73 nesouhlasí s prominutím poplatků z prodlení ve výši 7.828,- Kč, nájemci bytu č. 46 v domě Svatoplukova 73 v Brně. 37/ / Výpověď z nájmu bytu č. 18 v domě Krásného 15 v Brně 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s manžely Alenou a Ing. Karlem Barákovými k bytu č. 18 o velikosti 2+1 v domě Krásného 15 v Brně výpovědí z důvodu dle ust. 711 odst. 2) písmene c) občanského zákoníku

8 8 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem připravit výpověď z nájmu bytu a předložit ji starostovi k podpisu. 37/ / Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Šámalově 1. souhlasí s pronájmem nezastavěné části pozemku p.č. 1097, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře 461 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Šámalově žadatelům uvedeným v seznamu, jež je přílohou č. 7 originálu zápisu, k odstavení vozidel na nádvoří objektu Šámalova č. or. 60, a se zněním nájemní smlouvy. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy. 37/ / Pronájem části pozemku p.č. 1165/1 v k.ú. Zábrdovice při ul. Pastrnkově 1. souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1165/1, zahrada, část o výměře 20,5 m 2 ve vlastnictví společnosti REVAP s.r.o. Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno Židenice za účelem umožnění pěšího průchodu mezi ul. Pastrnkovou a Zábrdovickou podle levého břehu řeky Svitavy za cenu 45,- Kč/m 2 /rok 2. souhlasí s posunutím oplocení na části pronajatého pozemku na náklady Statutárního města Brna, městské části Brno Židenice 3. souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem části výše uvedeného pozemku. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu 4. pověřuje starostu k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy. 37/ / Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské doporučuje statutárnímu městu Brnu pronájem části pozemku p.č. 7847, ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské investorovi rozšíření stávající komunikace na výše uvedeném pozemku. Zákres části pozemku p.č v k.ú. Židenice určené k pronájmu do snímku KM tvoří přílohu č. 10 originálu tohoto zápisu. 37/ / Pronájem pozemku p. č. 6165/1 nebo 6595/7 v k. ú. Židenice při ul. Svatoplukově 1. nesouhlasí s umístěním naváděcího poutače na části pozemku p.č. 6165/1, ostatní plochy, o celkové výměře 750 m 2 a části pozemku p.č. 6595/7, ostatní plochy, o celkové výměře 586 m 2 vše v k. ú. Židenice při ul. Svatoplukově

9 9 2. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu pronajmout část pozemku p.č. 6165/1, ostatní plochy, o celkové výměře 750 m 2 a část pozemku p.č. 6595/7, ostatní plochy, o celkové výměře 586 m 2 vše v k. ú. Židenice při ul. Svatoplukově, k umístění naváděcího poutače společností AZ SERVIS STK, s.r.o. a AZ SERVIS, a.s. 3. ukládá odboru správy majetku požádat o svěření pozemku p.č. 6165/1, ostatní plochy, o výměře 750 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Svatoplukově. 37/ / Pronájem pozemků v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 362, zast. plocha, nádvoří o vým. 18 m 2, p.č. 367, zast. plocha, nádvoří o vým. 161 m 2, části pozemku p.č. 382/1, zast. plocha, nádvoří o vým. 20 m 2, pozemků p.č. 382/11, zast. plocha, nádvoří o vým. 33 m 2, p.č. 382/12, zast. plocha, nádvoří o vým. 10 m 2 a pozemku p.č. 382/13, zast. plocha, nádvoří o vým. 9 m 2, při ul. Nezamyslově zájmovému svazu AUTOKLUB MEZ BRNO v AČR a se zněním nájemní smlouvy. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 37/ / Záměr pronájmu pozemku p.č. 5003/2 a p.č. 5003/3 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. bere na vědomí žádost Ing. Jiřího Ježe o prodloužení stávající nájemní smlouvy č. 40/2003 ze dne souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 5003/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 a pozemku p.č. 5003/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské panu Ing. Jiřímu Ježovi jako vlastníkovi stavby postavené na výše uvedených pozemcích 3. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout výše uvedené pozemky. Záměr obce tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 37/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/13 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. maj/g/139/93 ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/13, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově s panem Miroslavem Mikýskem dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku pod garáží p. č. 5406/13, zastavěná plocha, o výměře 17 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově manželům Šujanovým

10 10 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p. č. 5406/13, zastavěná plocha, o výměře 17 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově manželům Šujanovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu. 37/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 103/2002 ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 6559, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové s paní Jiřinou Novotnou dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku pod garáží p. č. 6559, zastavěná plocha, o výměře 20 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové manželům Trojanovým. 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p. č. 6559, zastavěná plocha, o výměře 20 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové manželům Trojanovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu. 37/ / Odprodej části pozemku p.č. 7477/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví společnosti PAJU s.r.o. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 7477/1, ostatní plocha, část o výměře cca 15 m 2 společnosti PAJU s.r.o. 37/ / Pozemek p.č. 5865/1 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově 1. revokuje usnesení přijaté na 89. zasedání RMČ Brno Židenice dne , které zní: Rada městské části Brno-Židenice 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu zahájit jednání o zajištění převodu pozemku p.č. 5865/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 549 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku statutárního města Brna 2. v případě převodu výše uvedeného pozemku do majetku statutárního města Brna ukládá odboru správy majetku požádat o jeho svěření 2. netrvá na zajištění převodu pozemku p.č. 5865/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 549 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku statutárního města Brna.

11 11 37/ / Vyjádření k záměru výstavby přístřešku na pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice souhlasí s umístěním dočasné stavby přístřešku pro drobná hospodářská zvířata na části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice o výměře 11 m 2 označené ve snímku katastrální mapy, který je přílohou č. 17 originálu zápisu, a to za podmínky, že se bude jednat o dřevostavbu s dobou trvání max. 15 let a že se nájemce písemně zaváže odstranit tuto dočasnou stavbu do 30 dnů po ukončení nájemního vztahu k pozemku. 37/ / Žádost o vydání souhlasného stanoviska k oznámení o změně v užívání stavby souhlasí se změnou v užívání nebytových jednotek č. 4392/7 a č. 4392/146, umístěných v přízemí budovy Gajdošova č. or. 7, č. p v k.ú. Židenice, nově užívaných jako zařízení s předškolním vzděláváním dětí Anglická školka. 37/ / Vyjádření ke změně územního plánu na pozemcích par.čís. 1163/1, 1163/7, 1163/8, 1164, 1167/2, 1170/2, 1170/3, 1172/1, 1177/8 k.ú. Zábrdovice (areál společnosti Revap, s.r.o. při ulici Zábrdovická) doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit a) změnu územního plánu města Brna areálu společnosti Revap, s.r.o. z plochy PV (výrobní) na plochu SV (smíšená plocha výroby a služeb) na pozemcích par.čís. 1163/7, 1163/8, 1170/2, 1170/3, 1172/1, 1177/8 na části pozemků par.čís. 1164, 1167/2, 1163/1 k.ú. Zábrdovice dle přílohy č.18 originálu zápisu b) změnu územního plánu města Brna na části pozemků par.čís. 1164, 1167/2, 1163/1 k.ú. Zábrdovice v areálu společnosti Revap, s.r.o. z plochy PV (výrobní) na plochu SO (smíšená plocha obchodu a služeb) dle přílohy č.18 originálu zápisu. 37/ / Vyjádření ke změně územního plánu města Brna na pozemcích par. čís. 1167/1, 1168, 1170/1 a 1172/2 k.ú. Zábrdovice (areál společnosti HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně při ulici Zábrdovická) doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit změnu územního plánu města Brna na pozemcích par. čís. 1167/1, 1168, 1170/1 a 1172/2 k.ú. Zábrdovice z plochy PV (výrobní) na plochu SV (smíšená plocha výroby a služeb) v areálu společnosti HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně při ulici Zábrdovická dle přílohy č. 19 originálu zápisu.

12 12 37/ / Vyjádření k návrhu změn územního plánu města Brna: ÚPMB 2006-I-22 soubor a změny B 30/03-II doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit návrh změn územního plánu města Brna pod názvem ÚPMB 2006-I-22 soubor a změny B 30/03-II. 37/ / Poskytování právních služeb 1. souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy o poskytování právních služeb v oblasti samostatné působnosti městské části v následujícím rozsahu: a) poskytování právních porad, konzultací, sepisování právních písemností, rozborů a stanovisek v rámci vyřizování běžné právní agendy dle požadavků městské části b) zastupování městské části na základě plné moci před soudy, orgány státní správy a jinými organizacemi dle požadavků městské části ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci zařazenými do Úřadu městské části Brno-Židenice včetně podávání písemných zpráv o vývoji kauzy a závěrečné písemné zprávy o výsledku případu Mandátní smlouva se nebude vztahovat na: činnosti, které zajišťuje Úsek tajemníka referát právní bytovou agendu, tj. nájemní a užívací vztahy týkající se bytových domů svěřených městské části Brno-Židenice případy, kdy soud nebo jiný orgán veřejné moci ustanovil statutární město Brno, městskou část Brno-Židenice opatrovníkem 2. ukládá starostovi předložit návrh mandátní smlouvy o poskytování právních služeb. 37/ / Program 12. zasedání ZMČ dne 28. dubna 2008 bere na vědomí program 12. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 28. dubna 2008 v hodin. 37/ / Státní dotace na výstavbu elektronických sirén ve městě Brně 1. souhlasí s obměnou varovného systému obyvatelstva dvěma elektronickými sirénami a to v lokalitě Juliánov umístěné na budově ZŠ Kamenačky a lokalitě Židenice (zátopové území) umístěné na obytné budově Karáskovo nám bere na vědomí spoluúčast městské části na pořízení těchto sirén ve výši cca 150 tisíc Kč tj. polovina celkových nákladů

13 13 3. ukládá odboru rozpočtu a financování uplatnit příslušnou finanční částku do návrhu rozpočtu městské části na rok Za správnost: E. Bočková Ing. Roman VAŠINA starosta V Brně dne

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ 10. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ 10. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - S OHLEDEM NA OCHRANU OSOBNOSTI ZARUČENOU OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM A NA USTANOVENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, BYLY OSOBNÍ ÚDAJE, TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH FYZICKÝCH OSOB, ANONYMIZOVÁNY. Příloha k

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice

U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 19.6.2000 U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice Zahájení

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS ze 38/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 17.4.2000 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 38/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 17.4.2000 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 38/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 17.4.2000 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 136. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 9.7.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 136. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 9.7.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 136. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 9.7.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Karel Kopřiva,

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č.

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č. PROGRAM 52. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 51. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 52. RMČ BS d) Schválení programu 52. RMČ BS 2) Organizační změna Bc.Štika 3) Studentská organizace

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni Z á p i s z 14. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 10.6.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský (přítomen od

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Informace z usnesení 15. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.5. 2011. 1. Opravy v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno

Informace z usnesení 15. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.5. 2011. 1. Opravy v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno Informace z usnesení 15. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.5. 2011 1. Opravy v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento materiál z bodu jednání. 2. Labská

Více

Informace z usnesení 113. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.6.2014

Informace z usnesení 113. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.6.2014 Informace z usnesení 113. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.6.2014 1. Smlouva o nájmu pozemků dle 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle 1785 ve spojení s

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč):

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč): Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Program: Usnesení č.39/zm/2003

Program: Usnesení č.39/zm/2003 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%)

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.11.2011 13:14:31 1.1. Schválení zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Bejšovec Jan Ing. Bezpart. 3 Pro Frélich Martin Ing. ODS 6 Nehlasoval Havlinová Radka

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více