Provoz vlastního stravovacího zařízení a příspěvky na stravování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.3.13.4. Provoz vlastního stravovacího zařízení a příspěvky na stravování"

Transkript

1 Provoz vlastního stravovacího zařízení a příspěvky na stravování Za daňový výdaj (náklad) se podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 uznají výdaje (náklady) vynaložené na: a) provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin nebo b) příspěvky na stravování zajiš ované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, ( 83 odst. 3 zákoníku práce) maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému vznikl nárok na stravné podle zákona o cestovních náhradách. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů. Podle 83 odst. 3 zákoníku práce je směna část stanovené týdenní pracovní doby ( 83a odst. 5 zákoníku práce) bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Podle 5 odst. 1 písm. a) zákona o cestovních náhradách platí, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin. Výši stravného určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu v rámci výše uvedeného rozpětí. Tuto výši může zaměstnavatel též sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpise, případně sjednat v pracovní smlouvě. Zaměstnanci přísluší stravné nejméně ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle délky trvání pracovní cesty. Připomeňme ještě, že podle 140 odst. 1 zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemají vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Zaměstnavatel nemá v roce 2005 vlastní stravovací zařízení, a proto zajistil smluvně svým zaměstnancům stravování v nedaleké restauraci s tím, že bude nakupovat pro zaměstnance obědy v ceně 60 Kč za jedno jídlo. Ze svých daňových výdajů (nákladů) tak může na toto jídlo přispívat až do výše 55 % z 60 Kč, tj. 33 Kč. Ani druhý limit, tj. 48,30 Kč (70 % z 69 Kč), tím není překročen [zaměstnavatel má ve vnitřním předpise stanoveno maximum z limitu pro stravné podle 5 odst. 1 písm. a) zákona o cestovních náhradách]. Zaměstnavatel nemá v roce 2005 vlastní stravovací zařízení a ani smluvně nezajistil svým zaměstnancům stravování v zařízení veřejného stravování. Místo toho jim poskytuje bezplatně stravenky v hodnotě 60 Kč (Gastroturky, Ticket Restaurant apod.), které jsou poukázkami na jídlo v určité hodnotě. Tyto stravenky nakupuje od dodavatele a zaměstnanci si sami vybírají v jakém zařízení veřejného stravování se budou stravovat. Ze svých daňových výdajů (nákladů) tak může na toto jídlo přispívat až do výše 55 % z 60 Kč, tj. 33 Kč. Ani druhý limit, tj. 48,30 Kč, tím není překročen (zaměstnavatel postupuje ve svém vnitřním předpise obdobně jako v předcházejícím příkladě). Výše uvedené ustanovení 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 platí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce Do té doby platilo toto ustanovení takto: 4. provoz vlastních zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin nebo příspěvky na závodní stravování zajiš ované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního předpisu. Za závodní stravování ve vlastním zařízení se považuje i závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení prostřednictvím jiných subjektů Pracovněprávní nároky zaměstnanců umožněné kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem Za daňový výdaj (náklad) se podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 uznají výdaje (náklady) vynaložené na pracovněprávní nároky zaměstnanců umožněné kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Je důležité poznamenat, že za daňový výdaj (náklad) se nepovažují jakékoliv nároky zaměstnanců, které si zaměstnavatel dohodne v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem, nýbrž nároky zaměstnanců, které: 1. jsou v rámci vymezeného účelu uvedeného v úvodu k 24 odst. 2 písm. j) (na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví apod.) a 2. jsou umožněné kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, protože to zákoník práce (popř. další zákon) umožňuje. 148

2 Podle 20 zákoníku práce lze v kolektivních smlouvách upravovat mzdové a ostatní pracovněprávní nároky v rámci daném pracovněprávními předpisy. Postup při uzavírání kolektivních smluv (podnikových a vyššího stupně) stanoví zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Pokud zákoník práce stanoví, ve kterých případech lze v kolektivních smlouvách zvyšovat nebo rozšiřovat pracovněprávní nároky zaměstnanců, vztahuje se to na zaměstnavatele, kteří provozují podnikatelskou činnost (např. 2 ObchZ, 2 živnostenského zákona), není-li výslovně stanoveno jinak. V 21 zákoníku práce je stanoveno, že pracovněprávní nároky s výjimkou nároků mzdových a na cestovní náhrady, které lze podle pracovněprávních předpisů upravit v kolektivních smlouvách, může zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, stanovit vnitřním předpisem. Vnitřní předpis je neplatný, pokud nebyl vydán písemně, nebo je v rozporu s právními předpisy nebo byl vydán zaměstnavatelem, u něhož působí odborová organizace. Pokud jsou některé pracovněprávní nároky upraveny kolektivní smlouvou i vnitřním předpisem, vydaným před vznikem odborové organizace, platí úprava obsažená v kolektivní smlouvě. V kolektivní smlouvě lze dohodnout nebo ve vnitřním předpise stanovit např. (s odkazem na zákoník práce): zvýšení odstupného o další násobky průměrného výdělku, popřípadě stanovit další podmínky, za nichž zaměstnanci přísluší zvýšené odstupné ( 60a), zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah pracovní doby stanovený zákoníkem práce ( 83a), prodloužení dovolené o další týdny nad základní výměru dovolené ve výši 4 týdnů u zaměstnavatelů, kteří provozují podnikatelskou činnost ( 102 odst. 2), zvýšení nároků zaměstnanců na pracovní volno, popřípadě náhradu mzdy nad rozsah stanovený v nařízení vlády, popřípadě rozšířit jejich okruh o další případy, kdy zaměstnanci vznikne nárok na pracovní volno, popřípadě na náhradu mzdy; náhrada mzdy přitom nesmí překročit výši průměrného výdělku ( 128 odst. 3), vyšší náhrady mzdy při prostojích, než stanoví zákoník práce (80 % průměrného výdělku), nejvýše však do výše průměrného výdělku ( 129 odst. 1), vyšší náhrady mzdy při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, než stanoví zákoník práce (60 % průměrného výdělku), nejvýše však do výše průměrného výdělku ( 129 odst. 2), náhrady zaměstnancům za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce, pokud jich používají se souhlasem zaměstnavatele; to se nevztahuje na používání motorového vozidla, používaného se souhlasem zaměstnavatele pro výkon práce ( 131), že pro zjiš ování průměrného výdělku pro účely zjiš ování náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok a ne předchozí kalendářní čtvrtletí, bude-li to pro zaměstnance výhodnější ( 17 odst. 10 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů), další nároky Výdaje na pracovní cesty Kapitola 3.3. Za daňový výdaj (náklad) se podle 24 odst. 2 písm. k) uznají výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu spolupracujících osob ( 13) a společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů (např. podle zákona o cestovních náhradách), pokud není dále stanoveno jinak, přitom: 1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku poplatníka nebo v nájmu (s výjimkou uvedenou v bodě 4) a na nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši, 2. stravné při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu, pro poplatníky s příjmy podle 7; pravidelným pracovištěm pro poplatníky s příjmy podle 7 se také rozumí místo podnikání uvedené v živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání, 3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka, ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné (jeho část) uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů a u silničního motorového vozidla vypůjčeného (podle 659 ObčZ platí, že smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat) ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít průměrné ceny uplatňované ve zdaňovacím období jejich rozhodujícími prodejci v České republice, které zveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji po uplynutí zdaňovacího období. Pokud poplatník podává přiznání v průběhu roku za uplynulou část zdaňovacího období, poskytne mu informaci o průměrných cenách správce daně. Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, 4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku poplatníka nebo v nájmu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty u zahraničních pracovních cest, při 149

3 kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití vozidla. Pojem pracovní cesta není ZDP přímo definován pro případ, kdy jede na pracovní cestu např. podnikatel nebo jiná osoba samostatně výdělečně činná či poplatník s příjmy z pronájmu podle 9 a nikoliv jeho zaměstnanec, pro něhož je pojem pracovní cesta definován v zákoně o cestovních náhradách. Mělo by ale jít o cestu, která souvisí s dosahováním, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů, a nikoliv např. o cestu pro osobní potřebu poplatníka. Kvůli možným sporům se správcem daně lze těmto poplatníkům doporučit, aby obdobně využili definice pracovní cesty stanovené v zákoně o cestovních náhradách ( 2 odst. 1), kdy pracovní cestou se zde rozumí doba od nástupu na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu z této cesty. Přitom pravidelným pracovištěm se pro podnikatele (obecně poplatníky s příjmy podle 7) podle výše uvedeného bodu 2 rozumí také místo podnikání uvedené v živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání. Stanovisko Ministerstva financí V pokynu D-190 je v této souvislosti uvedeno, že: Za pracovní cesty se považují ve smyslu 24 odst. 2 písm. k) zákona také cesty členů statutárních orgánů vykonávané v souvislosti s výkonem této funkce. Obdobně se posuzují i cesty jednatelů jako statutárních orgánů Vozidlo je zahrnuto v obchodním majetku, výdaje na ubytování, dopravu a další V prokázané výši (to znamená u poplatníků vedoucích účetnictví na základě účetních dokladů a u poplatníků nevedoucích účetnictví na základě dokladů - faktur, pokladních dokladů, stvrzenek, jízdenek apod.) se uznávají jako daňové výdaje (náklady), výdaje (náklady) při pracovní cestě vynaložené: a) na ubytování, b) na dopravu hromadnými dopravními prostředky (metro, autobusy, tramvaje apod.), c) na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem, které je zahrnuto v obchodním majetku poplatníka nebo v nájmu (s výjimkou specifického případu u zahraničních pracovních cest podle bodu 4), d) na nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou (např. dálniční známka, poplatky za parkování, poplatky za garážování apod.). Podnikatel uskutečnil se svým automobilem zahrnutým do obchodního majetku dvoudenní pracovní cestu z Ostravy do Prahy za účelem dojednání bližších podmínek dodávky zboží, kterou má uskutečnit. Jako výdaje na pracovní cesty si uplatní výdaje na spotřebované pohonné hmoty ve výši Kč prokázané dokladem od čerpací stanice, výdaje za ubytování ve výši Kč prokázané dokladem z hotelu a výdaje za parkování ve výši 200 Kč prokázané dokladem provozovatele parkoviště Stravné Stravné při tuzemských pracovních cestách si může poplatník s příjmy podle 7 uplatnit pouze, když jsou delší než 12 hodin v kalendářním dnu. Proto je důležité uvádět u evidence pracovních cest i jejich délku v čase, a to pro každý kalendářní den pracovní cesty. Stravné může být uznáno v daňových výdajích pouze do limitu daného zákonem o cestovních náhradách. To znamená, že: a) při tuzemských pracovních cestách trvajících v kalendářním dni déle než 12 hodin, ale nejvýše 18 hodin lze uplatnit jako stravné až 106 Kč za tento kalendářní den, b) při tuzemských pracovních cestách trvajících v kalendářním dni déle než 18 hodin lze uplatnit jako stravné až 165 Kč za tento kalendářní den (oba limity jsou stejné jak pro rok 2004, tak 2005). Pro uplatňování stravného při zahraničních pracovních cestách zde není pro poplatníky s příjmy podle 7 zmínka, a proto budou při jeho uplatňování vycházet z limitů a principů stanovených zákonem o cestovních náhradách. Při uplatňování zahraničního stravného platí, že výše stravného v cizí měně bude určena ze základní sazby stravného stanoveného zvláštním právním předpisem pro stát, ve kterém poplatník stráví v kalendářním dni nejvíce času (vyhláška č. 435/2003 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004, a pro rok 2005 vyhláška č. 613/2004 Sb.). 150

4 Druhý kalendářní den z vícedenní zahraniční pracovní cesty do Polska a dále Německa bude poplatník překračovat v 14 hodin hranice Polska s SRN. Potom až do konce dne bude trávit čas na území SRN. Protože z tohoto kalendářního dne bude 14 hodin pobývat v Polsku a 10 hodin v SRN, tak se stravné na tento kalendářní den určí ze základní sazby stravného pro pobyt v Polsku, která činí pro rok 2005 stejně jako loni 35 EUR. Aby měl poplatník nárok na stravné v cizí měně ve výši základní sazby stravného, tak musí doba zahraniční pracovní cesty strávená mimo území České republiky trvat v kalendářním dni déle než 12 hodin. Bude-li trvat tato doba 12 a méně hodin, tak mu přísluší stravné v cizí měně ve výši, která se určí násobkem dvanáctiny poloviční výše základní sazby stravného v cizí měně a počtu celých hodin zahraniční pracovní cesty strávených mimo území České republiky. Pokud v první den vícedenní zahraniční pracovní cesty poplatník překročí hranice se Slovenskem ve 21:30 hodin, tak si může uplatnit jako daňový výdaj zahraniční stravné v následující výši: 1/12 z 275 slovenských korun x 2 = 46 slovenských korun. Za dobu zahraniční pracovní cesty strávenou mimo území České republiky, která trvá méně než 1 hodinu, poplatníkovi stravné v cizí měně nepřísluší. To znamená, že jestliže překročí poplatník českou státní hranici a v době kratší než 1 hodinu ji bude opět překračovat nazpět, tak mu nárok na stravné v cizí měně nevzniká. Na druhou stranu se mu taková doba pobytu v zahraničí bude připočítávat k době trvání pracovní cesty na území České republiky s možností uplatňovat jako daňový výdaj i stravné při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu. Z výše uvedeného vyplývá, aby si poplatník do evidence zahraničních pracovních cest vždy přesně (v hodinách a minutách) zapisoval, kdy v kalendářním dni překročí hranice České republiky, jakou dobu přesně v rámci kalendářního dne stráví v jednotlivých zemích, kdy přesně překročí hranice dalšího státu se státem jiným apod. Tip: Jako daňový výdaj si může poplatník při zahraniční pracovní cestě uplatnit vedle stravného i kapesné v cizí měně do výše 40 % stravného. Pokud poplatník stráví v roce 2005 celý kalendářní den zahraniční pracovní cesty ve Švýcarsku, tak si může uplatnit jako daňový výdaj stravné ve výši základní sazby, tj. 75 CHF. K tomu si může uplatnit jako daňový výdaj i kapesné ve výši až 30 CHF (40 % ze 75 CHF). Stravné spolu s kapesným tak na tento kalendářní den činí 105 CHF. Zahraniční pracovní cestou se podle 2 odst. 2 zákona o cestovních náhradách rozumí doba pracovní cesty z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba pracovní cesty v zahraničí. Pro uplatňování stravného jak při tuzemských pracovních cestách, tak zahraničních pracovních cestách platí, že bude-li mít poplatník na pracovní cestě zabezpečeno plně bezplatné stravování, tak si k tomu stravné uplatnit jako daňový výdaj nemůže. Bude-li mít zabezpečeno bezplatné stravování částečně, stravné uplatňované jako daňový výdaj se mu úměrně krátí, a to nejméně o 20 % a nejvýše o 40 % z výše stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. Pokud bude mít poplatník na zahraniční pracovní cestě na Slovensku zajištěn nocleh se snídaní, což bude správci daně patrné z dokladu o ubytování, tak se mu jako daňový výdaj uzná cena za ubytování včetně snídaně. Bude-li zde na této cestě více než 12 hodin v kalendářním dni, kdy obdržel snídani, tak by si mohl teoreticky uplatnit jako daňový výdaj stravné pro tento kalendářní den ve výši 550 slovenských korun. Protože však obdržel bezplatné stravování ve formě snídaně, tak se mu nárok na stravné krátí alespoň o 20 % za poskytnutou snídani a bude činit bez kapesného pro tento kalendářní den 440 slovenských korun Vozidlo není zahrnuto do obchodního majetku Pokud poplatník použije na pracovní cestu vlastní silniční motorové vozidlo, které není zahrnuto do jeho obchodního majetku, může jako výdaje (náklady) na dopravu tímto vozidlem při pracovní cestě uplatnit: a) sazbu základní náhrady ve výši stanovené zákonem o cestovních náhradách, b) náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. 151

5 Pro rok 2005 sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí: a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek, b) 3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel. V roce 2004 to bylo 0,90 Kč a 3,50 Kč, takže zvýšení sazeb je příjemné. U nákladních automobilů a autobusů použije poplatník sazbu základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, tj. 3,80 Kč za 1 km v roce 2005 a 3,50 Kč v roce I nadále platí, že při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší až o 15 %. Když poplatník použije na pracovní cestu: a) vlastní silniční motorové vozidlo, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, b) nebo vlastní silniční motorové vozidlo, které bylo u poplatníka předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné (jeho část) uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, c) nebo silniční motorové vozidlo vypůjčené na základě smlouvy o výpůjčce podle 659 ObčZ (touto smlouvou vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat), tak se poplatníkovi jako výdaje (náklady) na dopravu tímto vozidlem uzná pouze náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. U vozidla, které však poplatník pořídil formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, nevložil ho po skončení doby nájmu a převodu vlastnických práv do obchodního majetku a neuplatňoval nájemné (jeho část) jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, půjde při uplatňování výdajů na dopravu o režim vlastního silničního motorového vozidla nezahrnutého do obchodního majetku a poplatník může uplatnit sazbu základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka není např. automobil najatý formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, u kterého poplatník neuplatňuje nájemné jako daňový výdaj ( soukromý leasing ) a přitom doba nájmu ještě neskončila. Vozidlo bude mít poplatník vlastní totiž až tehdy, až ho po skončení nájemní smlouvy odkoupí. To znamená, že nemůže uplatnit jako daňový výdaj částku ve výši sazby základní náhrady. Jako daňový výdaj může uplatnit pouze prokázané výdaje za pohonné hmoty. Zákon o dani z příjmů v ustanovení 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 dále stanoví, že pro stanovení náhrad výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít: a) průměrné ceny pohonných hmot uplatňované ve zdaňovacím období jejich rozhodujícími prodejci v České republice. Tyto ceny zveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji po uplynutí zdaňovacího období (poplatník by si to neměl plést s průměrnými cenami, které vyhlašuje ve své vyhlášce pro účely cestovních náhrad u zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí). Pokud poplatník podává přiznání v průběhu roku za uplynulou část zdaňovacího období (např. dědic za zemřelého poplatníka podle 40 odst. 7 ZSDP), poskytne mu informaci o průměrných cenách správce daně, b) ceny vyšší než průměrné ceny, které však musí poplatník doložit doklady o jejich nákupu. Podnikatel - neplátce DPH použil v prosinci 2005 k jednodenní pracovní cestě z Ostravy do Prahy svůj vlastní automobil Škoda Felicia, který nemá zahrnutý v obchodním majetku. Celkově ujel při cestě tam a zpět 800 km a má doklad o nákupu pohonných hmot, ze kterého vyplývá cena za 1 litr Naturalu ve výši 23,90 Kč. V technickém průkazu jsou uvedeny tyto hodnoty spotřeby paliva na 100 km: 10,4/6,0/7,6. Z toho vyplývá aritmetický průměr spotřeby na 100 km ve výši 8 litrů a na 1 km ve výši 0,08 litru. Podnikatel si uplatní v daňových výdajích jako výdaje na dopravu při pracovní cestě částku ve výši: a) sazby základní náhrady, tj. 800 x 3,80 Kč = Kč, b) a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, tj. 800 x 0,08 x 23,90 = 1529,60 Kč. Tip: Pokud bude poplatník při svém podnikání v roce 2005 uvažovat o tom, jestli zahrnout nebo nezahrnout osobní automobil do jeho obchodního majetku, tak by při hledání odpovědi měl uvažovat následovně. Pokud automobil pořídil za poměrně nízkou cenu, tak jestliže by automobil zahrnul do obchodního majetku, tak musí počítat s tím, že daňové odpisy budou také poměrně nízké. Pokud by dokonce koupil tak výhodně, že ho bude auto poslouchat a nebudou ani vysoké výdaje na jeho opravy, tak už záleží jenom na počtu ujetých km, jestli se mu vyplatí automobil do obchodního majetku zahrnout nebo ne. 152

6 Jestliže by pořídil nějaké slušné auto např. za Kč a uplatnil zrychlené odpisování, tak by mohl při jeho zahrnutí uplatnit jako daňový výdaj roku 2005 odpisy ve výši Kč. Pokud by opravy a udržování stály za celý rok Kč, tak by uplatnil např. jako daňový výdaj celkem Kč. Aby poplatník mohl uplatnit stejnou výši daňových výdajů při nezahrnutí automobilu do obchodního majetku, tak by musel ujet cca km za celý rok (7 900 x 3,80 Kč základní náhrady za ujetý km = Kč). Ostatní výdaje (např. za pohonné hmoty) jsou u obou variant zhruba na stejné výši. Ve prospěch nezahrnutí také hovoří to, že pokud poplatník uskutečňuje s vozidlem zahrnutým do obchodního majetku i soukromé jízdy, tak musí poměrně odpisy, opravy a další související daňové výdaje krátit. Nízká cena, provozní spolehlivost zakoupeného automobilu, dostatečný počet km ujetých na pracovní cesty to mohou být rozhodující kritéria pro rozhodnutí o nezahrnutí automobilu do obchodního majetku. Důležité je i to, že prodej automobilu nezahrnutého do obchodního majetku je osvobozen od daně z příjmů již tehdy, přesáhla-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Tip: Jsou ale mezi námi i takoví podnikatelé, kteří se svým automobilem procestují na pracovních cestách pět i více tisíc km za měsíc. Při nevložení osobního automobilu dělá náhrada uplatněná jako daňový výdaj Kč (5 000 km x 3,80 Kč x 12 měsíců). Výdaje na pořízení automobilu za půl miliónu tak mohou uplatnit tito podnikatelé jako daňové již skoro za dva roky, tedy za poloviční dobu oproti tomu, kdyby byl automobil vložen do obchodního majetku a odepisován. Vložit nebo nevložit? Na zodpovězení této otázky je třeba, aby poplatník počítal a počítal. Stanovisko Ministerstva financí Pokyn D-190 v této souvislosti uvádí, že: Vozidlem v pronájmu (nájmu) podle 24 odst. 2 písm. k) zákona se rozumí také vozidlo najaté v půjčovně vozidel. U plátců daně z přidané hodnoty se zahrne do daňových výdajů cena za spotřebované pohonné hmoty bez daně z přidané hodnoty, jestliže je uplatňována jako odpočet u daně z přidané hodnoty. Pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty, pokud správce daně nestanoví jinak, vede poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje (náklady) mohl prokázat ( 24 odst. 1 zákona). V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté km. Dále poplatník vede údaje o typu vozidla, státní poznávací značce, stavu ujetých km k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti) a k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti). Za prokázané daňové výdaje se též považují paušalizované náhrady a náhrady neprokázané z objektivních důvodů v případě, že je poplatník (zaměstnavatel) poskytuje zaměstnancům v souladu s 19 a 20 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákonů č. 44/1994 Sb. a č. 125/1998 Sb. Vlastním motorovým vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, se rozumí vozidlo téhož poplatníka (např. podnikatel vozidlo vyřadil z obchodního majetku a toto vozidlo používá nadále pro vlastní potřebu a zčásti pro podnikání). Náhradou daňových výdajů za spotřebované pohonné hmoty se rozumí částka stanovená v závislosti na počtu ujetých km, nákupní ceně pohonných hmot a na aritmetickém průměru všech údajů o spotřebě pohonných hmot uvedených výrobcem nebo dovozcem v technickém průkazu vozidla. Pokud nejsou v technickém průkazu vozidla uvedeny žádné údaje nebo u nákladního automobilu a autobusu je uveden pouze údaj o spotřebě pohonných hmot podle české státní normy, stanoví se údaj o spotřebě pohonných hmot a) u osobních automobilů a užitkových modifikací osobních automobilů považovaných pro účely zákona za nákladní automobily podle údaje o provozní spotřebě pohonných hmot doplněného do technického průkazu Dopravním inspektorátem Policie ČR s odkazem na údaj stanovený autorizovanou zkušebnou nebo podle přílohy, která je součástí tohoto pokynu a vyplývá z ní následující: spotřeba pohonných hmot osobních automobilů a jejich účelových modifikací uznávaná pro daňové účely, pokud tento údaj není uveden v technickém průkazu Druh motorového vozidla Spotřeba pohonných hmot v l/100 km Benzin Motorová nafta osobní automobil 6,9 5,8 účelová modifikace osobního automobilu 7,6 6,4 osobní automobil s automatickou převodovkou 7,6 6,4 účelová modifikace osobního automobilu s automatickou převodovkou 8,4 7,0 Kapitola

7 b) u nákladních automobilů a autobusů bu podle české státní normy nebo podle údaje o provozní spotřebě pohonných hmot doplněného do technického průkazu Dopravním inspektorátem Policie ČR s odkazem na údaj stanovený autorizovanou zkušebnou. Uvede-li však výrobce nebo dovozce v technickém průkazu vedle údaje o spotřebě české státní normy také údaj o spotřebě pro účely normování S, lze použít tento údaj samostatně. Při využívání motorového vozidla, které je zahrnuto v obchodním majetku poplatníka nebo v pronájmu, jak pro služební, tak i pro soukromé účely zaměstnanců, se neuplatňuje režim poměrné výše nákladů (daňových výdajů), např. podle 28 odst. 7 zákona, nebo tento režim není uplatňován ani pro poměrnou výši pořizovací ceny motorového vozidla zahrnované podle 6 odst. 6 zákona do základu daně zaměstnance (společníka), která rovněž není závislá na skutečném fyzickém opotřebení, resp. na počtu ujetých km. Přitom daňové výdaje za pohonné hmoty se uznávají pouze při použití vozidla pro služební účely. Na závěr je nutno poznamenat, že ustanovení tohoto 24 odst. 2 písm. k) se nevztahuje na uplatňování daňových výdajů v souvislosti s vyplácením náhrad cestovních výdajů zaměstnancům podle zákona o cestovních náhradách. Pro tyto případy má ZDP ustanovení 24 odst. 2 písm. zh). Výdaje na pracovní cesty jsou velmi oblíbeným předmětem kontrol pracovníků finančních úřadů. A to zejména u podnikatelů z řad fyzických osob a u jejich zahraničních pracovních cest. Velkým problémem, na který mnozí podnikatelé doplatí, je nedostatečně průkazná evidence jízd osobním vozidlem na tyto zahraniční pracovní cesty. Zejména je podceňováno důkladné evidování účelu zahraniční pracovní cesty, které je důležitým důkazním prostředkem podnikatele při obhajobě jeho zahraničních (ale i tuzemských) pracovních cest Škody způsobené živelní pohromou, neznámým pachatelem a zákonnými opatřeními Za daňový výdaj (náklad) se podle 24 odst. 2 písm. l) uznají: a) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom, b) škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem, c) zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy. Co se považuje za živelní pohromu je definováno v 24 odst. 10. Důležité pro uznání takovéto škody je to, že výše škody musí být doložena posudkem pojiš ovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem soudního znalce. Poplatníkovi se uznají i škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem (jde např. o krádeže zboží apod.). Škody podle tohoto ustanovení nejsou definovány tak, jako jsou např. definovány v 25. Při vymezení jejich obsahu je proto třeba vycházet z obecně platné právní úpravy v občanském zákoníku, ze které vyplývá, že jde o majetkovou újmu vyjádřenou v penězích. U škod způsobených podle potvrzení policie neznámým pachatelem tak může jít o celou řadu dalších případů a nikoliv jen např. o krádež majetku včetně peněz. Škody vzniklé jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy se poplatníkovi také uznají. Jedná se např. o výdaje (náklady) v důsledku zákazu výroby, technologických postupů, používání přípravků apod. Stanovisko Ministerstva financí K této problematice je v pokynu D-190 uvedeno, že: Škody vzniklé v důsledku živelních pohrom, škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem a zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených obecně závaznými předpisy jsou podle 24 odst. 2 písm. l) zákona daňovými výdaji u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví pouze za předpokladu, že nebyly již jako daňové výdaje uplatněny, a to ani v předchozích zdaňovacích obdobích. Daňovým výdajem v příslušném zdaňovacím období je škoda způsobená neznámým pachatelem, pokud poplatník obdrží potvrzení policie ve stejném zdaňovacím období, kdy ke škodě došlo nebo v následujícím roce, avšak do termínu pro sestavení účetní závěrky za předchozí rok. Zvýšenými výdaji v důsledku opatření stanovených obecně závaznými předpisy podle 24 odst. 2 písm. l) zákona se rozumějí např. výdaje (náklady) v důsledku zákazu výroby, technologických postupů, používání přípravků. Stanovisko v prvním odstavci se po zrušení jednoduchého účetnictví analogicky použije i pro poplatníka vedoucího daňovou evidenci Výdaje na požární ochranu Za daňový výdaj (náklad) se podle 24 odst. 2 písm. m) uznají výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 154

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD AUDIT DANĚ, spol. s r.o., Problematika cestovních náhrad je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také ZP), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 MZPSZN 3/2016 S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

I. Tuzemské pracovní cesty

I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13 / 28Z / 2012 dne 22. 02. 2012 vydané

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Zrušení knih jízd? Zákonem č. 304/2009 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), Tato změna je často prezentována tak, že byly zrušeny knihy jízd. Je to však zcela pravda?

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce - znění účinné k 23.11.2016 ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr HLAVA II - Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Mzdové účetnictví 34 (1) Pracovní smlouva

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč JÍZDNÉ Zaměstnanec Michal Polívka jel na služební cestu do Prahy. Místo výkonu práce má ve smlouvě sjednáno Chrudim. Jel vlastním autem. Ujel celkem 390 km (2 * 195 km). Jeho auto Citroen C5 má v technickém

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013,

návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013, návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, kvalifikačního příspěvku, výše a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Zákon o cestovních náhradách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ; zákon o cestovních náhradách nebyl nikdy novelizován)

Zákon o cestovních náhradách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ; zákon o cestovních náhradách nebyl nikdy novelizován) Zákon o cestovních náhradách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 20.8.1998; zákon o cestovních náhradách nebyl nikdy novelizován) 201/1998 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad 8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad Pravidla pro pracovní cesty a proplácení cestovních náhrad Koorou veterinárních lékařů ČR platí pro všechny zaěstnance a členy KVL ČR. Použité

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen daň ) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

III.1 Příjmy ze závislé činnosti

III.1 Příjmy ze závislé činnosti III.1 Příjmy ze závislé činnosti 6 odst. 1, 2, 3 ZDP V systému jednotlivých druhů příjmů fyzických osob z hlediska zdrojů vymezených v 6 až 10 zákona o daních z příjmů mají mezi ostatními příjmy přednostní

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více