Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09"

Transkript

1 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku - pozemkové parcely parc. č. 543/46 (zahrada) vše v kat. území Květnice, obec Květnice, část obce Květnice okres Praha-východ, zapsáno na LV č. 548 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ Objednatel posudku: Mgr. Michal RUDÝ, soudní exekutor EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 8 Přípotoční 1519/10c Praha 10 Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09 Podle stavu ke dni posudek vypracoval: JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A. Řečického Praha 6 Posudek obsahuje 15 stran textu včetně titulního listu a 6 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních.

2 V Praze,

3 A. Nález 1. Znalecký úkol Provést ocenění cenou obvyklou nemovitostí: rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku - pozemkové parcely parc. č. 543/46 (zahrada) vše v kat. území Květnice, obec Květnice, část obce Květnice okres Praha-východ, zapsáno na LV č. 548 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ. Ocenění je provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice uvedené 2, odst. 1 a 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trh, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 2) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat,a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji,

4 popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rod. dům Květnice, okr. Praha-východ V Zelených Květnice Region: Středočeský Okres: Praha-východ Katastrální území: Květnice 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti zástupce vlastníka oceňovaných nemovitostí p. Famfulíka. 4. Podklady pro vypracování posudku: Usnesení soudního exekutora Mgr. Michala Rudého o ustanovení znalce a objednávka znaleckého posudku ze dne pod č.j. 76 EX 977/ Výpis z katastru nemovitostí. Fotodokumentace pořízena při prohlídce, zjištění skutečnosti a zaměření posudkem dotčené nemovitosti dne Kopie výpisu z geografického informačního systému. Nabídky realitních kanceláří. Informace od zástupce vlastníka oceňovaných nemovitostí p. Famfulíka. 5. Použitá literatura: Bradáč, A.: Teorie oceňování nemovitostí, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Brno 2008 Bradáč, A., Fiala, J.: Nemovitosti - oceňování a právní vztahy, LINDE, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Praha 2004 Bradáč, A., Krejčíř, P.: Úřední oceňování majetku podle zákona č. 151/1997 Sb., leden 2004 Bradáč, A., Kledus, M., Weigel, L.: Předpisy pro oceňování nemovitostí s komentářem, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Brno 2002

5 Dušek, D.: Základy oceňování nemovitostí, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, Praha 2008 Ort, P.: Oceňování nemovitostí na tržních principech, Bankovní institut Vysoká škola, Praha 2007 Zazvonil, Z.: Porovnávací hodnota nemovitostí, Nakladatelství EKOPRESS, Praha 2006 Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty pozemků, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, Praha Vlastnické a evidenční údaje: BRIT STAV, s.ro., se sídlem V Zelených 236, PSČ , Květnice. 7. Celkový popis nemovitosti: Ocenění se týká rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku - pozemkové parcely parc. č. 543/46 (zahrada) vše v kat. území Květnice, obec Květnice, část obce Květnice okres Praha-východ, zapsáno na LV č. 548 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ. Obec Květnice se nachází cca 2 km od silnice č. 12, která propojuje hl. m. Prahu a Kolín. Oceňované nemovitosti jsou situovány na okraji obce, v zóně nových rodinných domů, cca 500 m od centra obce. V obci je částečná občanská vybavenost. Jedná se o klidnou lokalitu určenou k bydlení, s přímou dostupností do přírody a dobrým přístupem do hl. m. Prahy. Nejbližší správní centrum jsou Úvaly. Dům je napojen z IS na elektřinu, vodovod, kanalizaci. Na hranici pozemku je dovedena přípojka plynu. Pozemek je rovinného charakteru. Přístup je po místní částečně zpevněné komunikaci. Samotný RD č.p. 236 je samostatně stojící nepodsklepený rodinný dům. V objektu je situována bytová jednotka o dispozici 6+1. Dům je jedním NP a podkrovím využitým k bydlení. Střecha je sklonitá ve tvaru sedlovém. Vnitřní povrchová úprava stěn je provedena vápennou štukovou omítkou a v částech je keramický obklad. Vytápění je ústřední s elektrokotlem. V objektu je rozvod studené a teplé vody. Zastavěná plocha 1. NP činí 176 m 2 a podkroví 112,5 m 2. Dispozičně je 1. NP rozděleno na zádveří, chodbu, technickou místnost, 2x sprcha s WC, šatnu, ložnice, kuchyně, spíž, jídelna, obytná hala, pracovna, gráž, komora. Podkroví je rozděleno na chodbu, ložnici, šatnu, koupelnu, WC, chodbu, pokoj, sprchu s WC a pokoj. Příslušenství tvoří zpevné plochy, dlažby, oplocení, vrata, vrátka, IS, venkovní bazén, garáž, rozvody pro tepelné vytápění a plnoautomatické zavlažování zahrady. Příslušenství je zohledněno ve stanovené ceně obvyklé. Rodinný dům je užíván p. Famfulíkem. Znalcem nebyly zjištěny žádné právní vady jako věcná břemena nebo nájemní smlouvy, což p. Famfulík potvrdil.

6 8. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům b) Pozemky b 1 ) Pozemky B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. NP: = 217,00 m 2 Podkroví: 217/2 = 108,50 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 217,00 m 2 3,00 m Podkroví: 108,50 m 2 3,50 m Jednotkové množství: Jednotka: 1. NP: (217)*(3,00) = 651,00 Podkroví: (217/2)*(3,50) = 379,75 Jednotkové množství celkem: = 1 030,75 Stanovení jednotkové ceny: Ke stanovení jednotkové ceny stavby bylo použito ukazatelů THU firmy ÚRS Praha. Seznam porovnávaných objektů: Pořadovéč Název objektu Katalogová Upravená Váha íslo cena [Kč] cena [Kč] 1. Rodinný dům 4 677, ,86 1,000 Minimální jednotková cena: Průměrná jednotková cena: Maximální jednotková cena: 4 677,86 Kč/ 4 677,86 Kč/ 4 677,86 Kč/ Ocenění:

7 Základní cena: 4 677,86 Kč/ 1 030,75 * 4 677,86 Kč/ = ,57 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 95 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 100 = 5,000 % ,18 Kč Rodinný dům - výsledná cena = ,39 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Věcná hodnota dle cenového předpisu 460/2009 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. NP: = 217,00 m 2 Podkroví: 217/2 = 108,50 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 217,00 m 2 3,00 m Podkroví: 108,50 m 2 3,50 m Obestavěný prostor: 1. NP: (217)*(3,00) = 651,00 m 3 Podkroví: (217/2)*(3,50) = 379,75 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 030,75 m 3

8 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: betonové pasy izolované S 100,00 2. Zdivo: zděné tl. 45 cm S 100,00 3. Stropy: železobetonové monolitické S 100,00 4. Střecha: Dřevěnný krov S 100,00 5. Krytina: pálená krytina S 100,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech S 100,00 7. Vnitřní omítky: dvouvrstvé vápenné omítky S 100,00 8. Fasádní omítky: Vápenné S 100,00 9. Vnější obklady: sokl S 100, Vnitřní obklady: běžné obklady S 100, Schody: betonové S 100, Dveře: hladké plné dveře S 100, Okna: dřevěná zdvojená okna S 100, Podlahy obytných místností: parkety N 100, Podlahy ostatních místností: běžná keramická dlažba S 100, Vytápění: ústřední S 100, Elektroinstalace: 230/380 V S 100, Bleskosvod: bleskosvod S 100, Rozvod vody: plastové trubky S 100, Zdroj teplé vody: centrální ohřev teplé vody N 100, Instalace plynu: rozvod zemního plynu S 100, Kanalizace: plastové potrubí S 100, Vybavení kuchyně: běžný sporák S 100, Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, vana S 100, Záchod: standardní splachovací S 100, Ostatní: krb S 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 9. Vnější obklady: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: S 1,00 100,00 1,00 1, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: N 2,20 100,00 1,54 3, Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,20 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3,20 Část [%]

9 20. Zdroj teplé vody: N 1,90 100,00 1,54 2, Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: S 3,40 100,00 1,00 3,40 Součet upravených objemových podílů: 102,22 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 1,0222 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0222 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1730 Základní cena upravená = 4 842,48 Kč/m 3 Plná cena: 1 030,75 m 3 * 4 842,48 Kč/m 3 = ,26 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 95 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 100 = 5,000 % ,31 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,95 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 460/2009 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Pozemek st ,00 175, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3320 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1730

10 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,88 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 175,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Pozemek zahrada 543/ ,00 175, ,- Součet ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3320 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1730 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,24 Pozemky - zjištěná cena = ,12 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemky Popis porovnávaných pozemků: 1) Rovinný stavební pozemek o celkové výměře 970 m2 s kompletními přípojkami inženýrských sítí v obci Květnice. Pozemek je rohový a nachází se na pěkném, klidném místě. V okolí nemnoho domů nové výstavby. Dobrá dostupnost. 2) Zasíťovaný pozemek o celkové výměře 788 m2 v Květnice u Újezdu nad Lesy. Pozemek se nachází v klidné lokalitě nové zástavby. Na pozemku jsou přípojky všech inženýrských sítí. Asfaltový povrch až k pozemku. Výborná dostupnost. 3) Pozemk pro rodinný dům. Nabízíme ke koupi stavební pozemek pro rodinný dům v exkluzivním místě v Květnici Nad Rybníkem, který má rozlohu 703m2. Na hranici pozemku jsou veškeré inženýrské sítě, veřejné osvětlení a na jaře bude dokončena přístupová komunikace s povrchem ze zámkové dlažby. Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena Výměra Jedn.cena K p Váha Upravená jedn.

11 [Kč] [m 2 ] [Kč/m 2 ] cena [Kč/m 2 ] Pozemek , ,09 0,80 1, ,47 Pozemek , ,21 0,80 1, ,37 Pozemek , ,20 0,80 1, , ,60 / 3,000 Průměrná jednotková cena: 2 187,87 Kč/m 2 Minimální jednotková cena: 2 082,47 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 2 389,76 Kč/m 2 Oceňované pozemky: Pozemek st. p.č m 2 Pozemek zahrada p.č. 543/ m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 1286 m ,00 m 2 á 2 187,87 Kč/m 2 = ,82 Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,82 Kč Pozemky - výsledná cena = ,82 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda Popis oceňované stavby Název: RD Květnice Adresa V Zelených 236, Květnice Popis: Druh nemovitosti Rodinné domy Poloha samostatně stojící Stáří objektu 5 roků Stav objektu velmi dobrý Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 1286 m 2 Zastavěná plocha 217 m 2 Garáž v objektu Výtah ne Podkroví ano Svislé konstrukce zděné Přípojky veškeré IS Příslušenství Jednotkové množství oceňované nemovitosti Jednotka Zkratka Výměra Obestavěný prostor OP m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem ZP m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP m 2 Hrubá užitná plocha PUH m 2 Čistá užitná plocha PUČ m 2 Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Index odlišnosti objektu oproti standardu I O : 1,00

12 Přehled porovnatelných nemovitostí Objekt č.: 1 Název: RD Květnice Adresa Květnice Popis: Nadstandardní RD 5+1 na východním okraji Prahy. Dům se nachází na parcele velikosti 1205 m2, jejíž částí je orasná zahrada a částí vzrostlý les. Na pozemku je stání pro 3 vozy (možno i garáž), terasa před i za domem a altán na okraji lesa.v přízemí domu je prostorný obývací pokoj (cca.60 m2), pracovna, kuchyň, koupelna, chodba, komora, spíž. V podlaží tři velké místnosti, koupelna hala, komora a lodžie. Dům byl kolaudován koncem r Druh nemovitosti Rodinné domy Poloha samostatně stojící Stáří objektu rok Stav objektu velmi dobrý Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 1205 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž v objektu Výtah ne Podkroví ano Svislé konstrukce zděné Přípojky Příslušenství Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Celkový koeficient: / 1,00 Přepočtená standardní cena: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 2 Název: RD Květnice Adresa Návesní, Květnice Popis: Novostavba nízkoenergetického RD 5+1, který se nachází na vlastním pozemku o výměře 728 m2 v klidné části Květnice u Prahy. Dispozice: 5+1, v přízemí kompletně zařízená nová kuchyň včetně vestavěných spotřebičů volně navazující na obývací pokoj s krbem, koupelna a WC, 2x komora, v patře 2x dětský pokoj, ložnice s šatnou, koupelna a WC, půdní prostor cca 50 m2. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem. U domu je prostorná garáž a parkovací místo pro druhé vozidlo. Kolem domu je oplocený rovinatý pozemek 608 m2. Nemovitost svým výborným dispozičním řešením dokáže uspokojit náročné požadavky budoucího majitele. Klidné prostředí vhodné pro rodiny s dětmi. Druh nemovitosti Rodinné domy Poloha samostatně stojící Stáří objektu rok Stav objektu velmi dobrý Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 728 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž v objektu Výtah ne Podkroví ano Svislé konstrukce zděné Přípojky Příslušenství Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí

13 Celkový koeficient: / 1,00 Přepočtená standardní cena: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 3 Název: RD Květnice Adresa Květnice Popis: Nadstandardně vybavený RD 5+1 s okrasnou zahradou a vlastním lesem. Velkoryse řešený vnitřní prostor, dvě velké terasy, zahradní domek, altán, stání pro 3 vozy. Dům je určen náročnému klientovi, požadujícímu klid, soukromí, přírodu a dobrou dostupnost do Prahy. Přízemí: obývací pokoj 59,3 m2, pracovna, předsíň, komora, koupelna, spíž, kuchyň, 2x terasa m2. 1.NP: pokoje 29,4 m2 + 32,8 m2 +27 m2, koupelna, komora, hala, lodžie m2. Dům byl kolaudován v roce Možnost přikoupení sousedního pozemku - lesa o velikosti m2. Druh nemovitosti Rodinné domy Poloha samostatně stojící Stáří objektu rok Stav objektu velmi dobrý Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 1500 m 2 Zastavěná plocha 227 m 2 Garáž v objektu Výtah ne Podkroví ano Svislé konstrukce zděné Přípojky Příslušenství Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Celkový koeficient: / 1,00 Přepočtená standardní cena: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Zjištění jednotkových cen porovnatelných objektů Objekt číslo Přepočtené jednotkové ceny SJP porovnatelných objektů OP ZP PP PUH PUČ 1. RD Květnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. RD Květnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. RD Květnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SJC průměr JCO = SJC * I O

14 Výměry oceňované stavby CO: Cena objektu zjištěná porovnávací metodou: C p = CO průměrná ,- Kč RD Květnice - výsledná cena = ,- Kč C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: osmmilionůšestsettisíc Kč Při zjištění ceny obvyklé kladu důraz na srovnání s nemovitostmi nabízených k obchodování v daném místě a místním šetřením. Při stanovování porovnávací hodnoty jsem vycházel z údajů uvedených v informačních zdrojích realitních kanceláří, zejména internetových stránek. Výslednou porovnávací hodnotu upravuji koeficientem 0,9, neboť takto upravená hodnota odpovídá skutečně realizovatelné obvyklé ceně v daném místě a čase. Současně je vzata v úvahu současná negativní situace na realitním trhu, která vede ke snížení obvyklých cen nemovitostí a skutečnost, že nemovitosti zatížené exekucí negativně ovlivňují stanovenou obvyklou cenu. Na základě výše zjištěných skutečností stanovuji cenu obvyklou nemovitostí - rodinného domu č.p.

15 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku - pozemkové parcely parc. č. 543/46 (zahrada) vše v kat. území Květnice, obec Květnice, část obce Květnice okres Praha-východ, zapsáno na LV č. 548 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ v objektivní výši ,- Kč. V Praze, JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A. Řečického Praha 6 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne č.j. Spr 2458/2007 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a nemovitostí sportovního a památkového charakteru. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. dle přiložené likvidace. E. Seznam příloh: Kopie výpisu z katastru nemovitostí Fotodokumentace Kopie výpisu z geografického informačního systému Kopie mapy okolí

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Znalecký posudek č. ZP-3448

Znalecký posudek č. ZP-3448 Znalecký posudek č. ZP-3448 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.e. 43, způsob využití: les. hosp s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, IS, vedlejší stavby, zpevněná plocha ) na pozemku st. parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 52, pozemek st. parc.č. 57/2 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k.ú. Horusice Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4233-063 - 2014 o ceně obvyklé bytu č. 1930/15 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2131/238 v katastrálním území Stodůlky,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více