VÝZNAM PŘEDOPERAČNÍCH A PEROPERAČNÍCH LOKALIZAČNÍCH VYŠETŘENÍ U PRIMÁRNÍ HYPERPARATYREÓZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAM PŘEDOPERAČNÍCH A PEROPERAČNÍCH LOKALIZAČNÍCH VYŠETŘENÍ U PRIMÁRNÍ HYPERPARATYREÓZY"

Transkript

1 VÝZNAM PŘEDOPERAČNÍCH A PEROPERAČNÍCH LOKALIZAČNÍCH VYŠETŘENÍ U PRIMÁRNÍ HYPERPARATYREÓZY PRE-AND PERIOPERATIVE LOCALOZATION INVESTIGASTIONS IN PRIMARY HYPERPARATHYREOSIS PETR LIBÁNSKÝ 1, PETR BROULÍK 2, HANA KŘÍŽOVÁ 4, ONDŘEJ NAŇKA 3, JIŘÍ POZNIAK 1, JIŘÍ ŠEDÝ 3, SVATOPLUK ADÁMEK 1 III. chirurgická klinika FNM Praha, 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., 2 III. interní klinika VFN Praha, 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 3 Anatomický ústav 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. M. Grimm, DrSc., 4 Ústav nukleární medicíny, VFN Praha, 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. SOUHRN Chirurgické řešení primární hyperparatyreózy je vysoce účinnou metodou. Před operací je snaha lokalizovat patologické příštitné tělísko. Předoperační lokalizační vyšetření se dají rozdělit na neinvazivní, invazivní a peroperační. Z neinvazivních metod jsou prezentovány zkušenosti především z vyšetření sonografie a Tc-sestamibi-scintigrafie. Další metody, které jsou v článku diskutovány, jsou počítačová tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (NMR), angiografie, selektivní odběr parathormonu (PTH), punkční aspirace tenkou jehlou a další peroperační metody, jako je stanovení PTH peroperačně, radionavigovaná operace, peroperační histologické vyšetření. V článku jsou diskutovány výhody a nevýhody těchto vyšetření. Jako příklad jsou uváděny výsledky vyšetření u 104 pacientů s diagnózou primární hyperparatyreózy, kteří v roce 2004 podstoupili operační zákrok. Klíčová slova: Primární hyperparatyreóza chirurgická léčeba předoperační lokalizační vyšetření SUMMARY Surgical treatment of primary hyperparathyroidism is higly effective method. There is the tendency to localize patological parathyroid gland before the operation. We can divide preoperative localization techniques in non-invasive, invasive and by the operation. We have presented the experiences of non-invasive method especially ultrasound and technecium 99m sestamibis scans. Other methods, that are in article discuss are CT, MR, angiography, venous sample of ipth, fine-needle aspiration and the methods used by the operation for example intraoperative parathyroid hormone assay, radioquided operation and intraoperative biopsy. There are discuss benefits and disadvantages of these methods. We collected the results of group 104 patients with diagnosis primary hyperparathyroidism who had parathyroid exploration in the year Key words: Primary hyperparathyroidism surgical treatment preoperative localization techniques ÚVOD Primární hyperparatyreóza je generalizovaná porucha vápníkového, fosfátového a kostního metabolismu, která je důsledkem dlouhodobě zvýšené sekrece parathormonu (PTH). Primární hyperparatyreóza je třetím nejčastějším endokrinním onemocněním. Primární hyperparatyreóza se může vyskytovat v každém věku, je vzácná u dětí, nejčastěji se vyskytuje u žen, v období menopauzy. Primární hyperparatyreóza může probíhat asymptomaticky či typicky (7). Klinicky se projeví primární hyperparatyreóza především na dvou místech: kostech a ledvinách. Soubory klinických obtíží na těchto dvou místech se někdy nazývá syndrom kostní a renální (9). Diagnóza primární hyperparatyreózy se opírá o hyperkalcemii, hypofosfatemii a zvýšenou hladinu parathormonu v séru. Diferenciální diagnostika bývá díky nespecifickému a bohatému klinickému obrazu velmi široká a zde nezbývá než vyzdvihnout nutnou dobrou úzkou spolupráci mezi indikujícím endokrinologem a chirurgem. Za předpokladu jednoznačné diagnózy primární hyperparatyreózy je indikována chirurgická léčba s odstraněním příčiny onemocnění (1). Chirurgické řešení je definitivní, bezpečné a účinné. LOKALIZAČNÍ METODY U plánovaného výkonu na příštitných tělískách je snaha předoperačně lokalizovat postižené příštitné tělísko. Spoleh- 85

2 Tab. 1 Lokalizační vyšetření příštitného tělíska Neinvazivní Invazivní Peroperační USG Punkční aspirace tenkou jehlou Stanovení ipth MIBI CT NMR PET CT Angiografie Selektivní odběr parathormonu Radionavigovaná operace Histologické peroperační vyšetření livost předoperačních lokalizačních vyšetření je menší nežli spolehlivost jeho nalezení chirurgem peroperačně (2). Lokalizační vyšetření mohou být rozdělena na neinvazní, invazní a peroperační (tabulka 1). Z neinvazivních metod je to sonografie, dále scintigrafie MIBI, CT a NMR vyšetření. Z invazivních metod jmenujme selektivní angiografii a selektivní odběr krve na vyšetření parathormonu a aspirační punkční biopsii. Z peroperačních metod je to radionavigovaná metoda pomocí scintilační sondy, dále peroperarční stanovení inaktivního parathormonu (ipth) v krvi pacienta, peroperační histologické vyšetření tělíska patologem. K předoperačním či peroperačním metodám můžeme zařadit i iv. podání metylenové modři. Nejběžnějším a nejpřístupnějším vyšetřením v naší zemi je USG, které může rozpoznat adenom s více jak 75% citlivostí (10) (obr. 1). Vyšetřuje se krk od chrupavky štítné až po přední okraj sterna. Je to jednoduchá, levná, rychlá, snadno dostupná a neinvazivní metoda a je to metoda první volby. Nehrozí při ní alergická reakce na kontrastní látku, je dobře snášena pacienty. Nevýhodou zůstává horší přehlednost při lokalizaci ektopických příštitných tělísek. Dalším vyšetřením je scintigrafie pomocí 99m- technecium sesta MIBI (obr. 2). MIBI je chemicky metoxyizobutylizonitril, na němž je navázáno technecium. Při scintigrafii příštítných tělísek upřednostňujeme metodu označovanou jako časné a pozdní MIBI nebo MIBI dvoufázové. V první fázi se barví štítná žláza a příštitná tělíska, v pozdní fázi se barví aktivní oblast nad tkání příštitných tělísek. Zatímco ve štítné žláze dochází po prvotní akumulaci, patrné na snímku za minut po aplikaci radiofarmaka, k jeho rychlému vyplavení (poločas ve štítné žláze je přibližně 60 minut), je kinetika v příštitných tělískách obvykle pomalejší a na snímku za 2 3 Obr. 1 Sonografické znázornění adenomu příštítného tělíska Obr. 2 Vyšetření pomocí scintigrafie MIBI s ektopicky uloženým příštitným tělískem hodiny přetrvává v dostatečně velkém adenomu retence radiofarmaka. Výhodou scintigrafie je neinvazivní charakter vyšetření, poměrně vysoká senzitivita i specificita vyšetření, schopnost zobrazit ektopická příštitná tělíska, nižší radiační zátěž ve srovnání s CT a prakticky absence vedlejších účinků. K nevýhodám patří ve srovnání s CT, MRI i sonografií horší anatomická lokalizace patologické tkáně k okolním strukturám a také nezobrazení absolutní velikosti příštitného tělíska. CT vyšetření je méně senzitivní nežli NMR. Je to ekonomicky náročná metoda, vystavující pacienta radiační zátěži a vyžadující podání kontrastní látky. U NMR odpadá radiační zátěž, ale je dražší nežli CT vyšetření. Senzitivita počítačové tomografie a nuklearní magnetické rezonance kolísá od 60 % až 80 % (10). Tyto metody jsou využívány zvláště při reoperacích a při selhání USG a scintigrafických metod. Invazivní metody se v praxi užívají méně. Aspirační cytologie tenkou jehlou je invazivní vyšetřovací metoda a je vhodným doplňkem USG vyšetření. Cytologicky se někdy nedokáže bezpečně rozlišit tkáň paratyreoidální od tkáně štítné žlázy. Cennou pomůckou potom může být stanovení hladiny parathormonu (PTH) v aspirovaném materiálu. Někdy se doplňuje aplikací etanolu do příštitného tělíska k dosažení nekrózy. Nebezpečí poté spočívá v poranění nervus laryngeus reccurens a je zde nemožnost definitivního histologického vyšetření patologického příštitného tělíska. Angiografie můžeme použít v případě, pokud selžou neinvazivní metody. Krevní zásobení příštitných tělísek je totiž v naprosté většině z a. thyroidea inferior a díky tomu můžeme pomocí této metody zobrazit odchylný průběh tepny. Ale je to vyšetření drahé a náročné i na zkušenost rentgenologa. Jeho senzitivita se udává okolo 60 % (12). Jako invazivní vyšetření se jeví také možnost určovat hladinu parathormonu z velkých cév krku a mediastina anebo přímo z malých vén štítné žlázy (4). Toto vyšetření určí stranovou lokalizaci, ale vyžaduje šikovného a zkušeného rentgenologa. K předoperačním či peroperačním lokalizačním diagnostikám můžeme řadit i intravenózní podání metylové modři 30 min před začátkem operace. V pozitivním případě se modrým zabarvením zobrazí tkáň příštitného tělíska. To ulehčí operatérovi peroperační identifikaci příštitného tělíska. Nevýhoda může být v toxické dávce pro ledviny, která je zapotřebí k dobrému zobrazení příštitného tělíska. Peroperační odběr ipth se užívá jako informace, zda bylo příštitné tělísko odstraněno, či nikoliv. Odebírá se min po odstranění patologického příštitného tělíska, stanovení ipth trvá v našich podmínkách cca 30 min. Peroperačním stanovením ipth můžeme předejít ponechání duplicitního adenomu paratyroidey, a tak se vyvarovat perzistující hyperparatyreóze. 86

3 Při operaci můžeme použít radionavigovanou metodu pomocí scintilační sondy. Po předchozí aplikaci radionuklidu se scintilační sondou vyhledá největší aktivita, která je u patologického zvětšeného příštitného tělíska. Tato metoda má využití u miniinvazivních výkonů, u málo zkušených chirurgů či při reoperacích. Obdobnou možností je užití peroperačního ultrazvuku. METODIKA Operace pro primární hyperparatyreózu má na III. chirurgické klinice 1. LF UK dlouhou tradici a počet operací rok od roku stoupá. Od roku 1994 do roku 2004 podstoupilo na III. chirurgické klinice 1. LF UK FNM Praha operaci 557 pacientů s diagnózou primární hyperparatyreózy. Od do bylo operováno 104 pacientů s diagnózou primární hyperparatyreózy. Všichni pacienti byli předoperačně vyšetřeni, všichni absolvovali endokrinologické vyšetření, nejčastěji na III. interní klinice 1. LF UK Praha, kde byla stanovena diagnóza primární hyperparatyreózy. Do tohoto souboru byly zahrnuty i pacienti, kteří přišli s recidivující či perzistující primární hyperparatyreózou. Bilaterální exploraci jsme použili u většiny pacientů, u 15 pacientů byl použit unilaterální přístup to bylo především u těch pacientů, kteří byli reoperováni, u 3 pacientů jsme provedli sternotomii. U 3 pacientů operační revize selhala. U 45 pacientů jsme provedli výkon na štítné žláze ve smyslu odstranění uzlu, lobektomie či totální tyroidektomie. Výsledek předoperačních lokalizačních vyšetření byl srovnán s chirurgickým nálezem patologicky změněného tělíska, které bylo ověřeno histologicky. Nejčastěji byli pacienti vyšetřeni USG a MIBI. Jako pozitivní (TP - total positive) jsme označili metodu, kdy předoperační lokalizační diagnostika odpovídala lokalizaci patologicky změněného příštitného tělíska při chirurgické revizi. Jako falešně pozitivní (FP false positive) jsme označili vyšetření, kdy bylo patologicky změněné příštitné tělísko peroperačně nalezeno, ale v jiné lokalizaci, než ho lokalizovalo předoperační lokalizační vyšetření. Jako falešně negativní (FN false negative) jsme označili nález, kdy předoperační lokalizační vyšetření bylo provedeno a adenom nebyl přitom nalezen, přesto jsme peroperačně našli patologicky změněné příštitné tělísko. Senzitivita vyšetření je definována jako počet pozitivních výsledků (TP) daného vyšetření u všech nemocných trpících danou chorobou, u kterých bylo provedeno dané předoperační lokalizační vyšetření (celkem). Poèet pacientù Vìkové rozložení Vìk Graf 1 Věkové rozložení pacientů operovaných pro primárního hyperparathyreosu v roce m z USG MIBI CT NMR Graf 2 Výsledky předoperačních lokalizačních vyšetření patologického příštitného tělíska VÝSLEDKY TP FP FN Tab. 2 Senzitivita předoperačních lokalizačních vyšetření patologického příštitného tělíska v našem souboru TP FP FN Celkem Senzitivita USG ,20 % MIBI ,78 % CT ,00 % NMR ,56 % Od do bylo operováno 104 pacientů s diagnózou primární hyperparatyreózy. V souboru znatelně převažovaly ženy s průměrným věkem 61,1 let nad muži s průměrným věkem 54,7 let (viz graf 1). Ve skupině 104 pacientů bylo 98 pacientů vyšetřeno sonograficky, 63 pacientů pomocí scintigrafických metod, 10 pacientů mělo CT vyšetření a 9 pacientů mělo NMR. Přehledně jsou výsledky zobrazeny v tabulce 2 a grafu 2. Z 98 pacientů vyšetřených pomocí USG předoperační lokalizace odpovídala v 58 případech, tj v 59,2 %, falešně pozitivní byla u 26 pacientů (26,5 %) a falešně negativní u 14 pacientů (14,3 %). Senzitivita vyšetření byla 59,2 %. U 48 pacientů popsal USG patologický nález na štítné žláze. Scintigrafické vyšetření podstoupilo 63 pacientů, z toho vyšetření odpovídalo u 49 pacientů (tj. 77,8 %), u 6 pacientů, tj. 9,5 % bylo patologicky změněné tělísko popsáno v jiné lokalizaci a u 8 pacientů, tj. 12,7 % tělísko nebylo nalezeno. Senzitivita scintigrafických metod byla 77,8 %. CT vyšetření bylo provedeno u 10 pacientů s nálezem patologického příštítného tělíska u 6 pacientů (60 %), u 2 pacientů (20 %) nebylo nalezeno a u 2 pacientů (20 %) byl nález falešně pozitivní. NMR vyšetření bylo provedeno u 9 pacientů, u 5 pacientů (55,6 %) peroperační nález odpovídal lokalizačnímu vyšetření, u 1 pacienta (11,1 %) bylo falešně pozitivní a u 3 pacientů (33,3 %) se adenom nezobrazil a přesto byl peroperačně nalezen. U všech pacientů byla peroperačně histologicky ověřena tkáň příštítného tělíska. U 8 pacientů jsme odebrali a vyšetřili při úvodu do anestezie ipth (průměrná hodnota 15,57 pmol/l ), u 1 pacienta byla tato hodnota v normě. U 7 pacientů došlo po 45 minutách k poklesu ipth (průměrně na 3,34 pmol/l). U dvou pacientů, kteří byli reoperováni, jsme s úspěchem použili scintilační sondu. U jednoho pacienta byla předoperačně provedena aspirační punkce tenkou jehlou s nejasným histologickým výsledkem. Ostatní předoperační metody nebyly v tomto souboru provedeny. Pokud bylo v souboru použito kombinace USG + MIBI a souhlasily oba nálezy, pak jsme tělísko 87

4 nalezli u 86,11 % pacientů. U 45 pacientů (tj. u 43 %) jsme byli nuceni provést zákrok na štítné žláze pro patologicky změněnou strukturu štítné žlázy, 3x pooperačně v definitivní histologii zjištěn ca štítné žlázy. DISKUZE U plánovaného výkonu na příštitných tělískách je snaha předoperačně lokalizovat postižené příštitné tělísko. Skutečnost, že zkušený chirurg má úspěšnost nalezení příštitného tělíska přes 95 %, vedla k tomu, že při první operaci pro primární hyperparatyreózu nejsou nutná předoperační vyšetření (5). My preferujeme předoperační vyšetření vždy, neboť tato vyšetření, zejména USG, mohou ukázat nejen lokalizaci patologického příštitného tělíska, ale také patologickou strukturu štítné žlázy (15). Předoperační lokalizační vyšetření jsou nutná, pokud je plánována unilaterální explorace krku či jiná miniinvazivní operace či pokud je plánován zákrok v lokální anestezii. Předoperační lokalizační vyšetření mohou ulehčit operační výkon, vedou ke zkrácení času operace (8 a 11), snižují dobu hospitalizace, snižují morbiditu (poraněni NLR a hypoparathyreosu) (6 a 16) a zlepšují kosmetický efekt (11). Sonografické vyšetření krku je nejdostupnější metodou. Senzitivita pro USG se pohybuje mezi % (3, 12). Přesnost ale kolísá podle zkušenosti vyšetřujícího a pracoviště. Pokud je USG prováděn v terénu změněné štítné žlázy, je zvýšený počet falešně pozitivních nálezů (34 %). Pro schopnost popsat patologicky změněnou tkáň štítné žlázy je tato metoda dobře využitelná v České republice, u našich pacientů činila senzitivita této metody 59,2 %. Další metody jsou scintigrafické, dnes se používá především vyšetření pomocí Tc sestamibi. Toto vyšetření má význam při určování lokalizace ektopicky umístěných adenomů, jako je například v mediastinu (14), a tak umožňuje chirurgovi modifikovat operační přístup. U této metody se udává citlivost až přes 80 % (5). S falešně pozitivními nálezy je možné se setkat u pacientů se solitárními i mnohočetnými tyroidálními uzly, které se mohou vyznačovat zpomalenou kinetikou radiofarmaka např. medulární karcinom štítné žlázy, diferencované karcinomy štítné žlázy, primární tyroidální lymfom, benigní tyroidální adenomy aj. Zdrojem falešně negativních nálezů může být malá velikost příštitného tělíska nebo vícečetné adenomy, kde může dojít k přehlédnutí relativně menšího adenomu (hraniční hmotnost příštitného tělíska, které lze scintigraficky zobrazit, je uváděna kolem mg). U nás činila senzitivita 77,8 %. Pokud jsou použity obě metody a topograficko-anatomický nález je shodný, senzitivita může vzrůst až na 96 % (3). Z ostatních metod se používá především CT a NMR. Námi udáváné hodnoty senzitivity CT a NMR uvedené v tabulce č. 2 nejsou statisticky významné, neboť se jedná o malá množství pacientů. Radionavigovanou metodu jsme použili u 2 pacientů, kteří byli reoperováni, v obou případech scintilační sonda pomohla k nalezení patogického příštitného tělíska. Peroperační stanovení ipth je časově náročnější nežli peroperační histologické vyšetření, ale zabraňuje ponechání duplicitního adenomu. Chirurg by měl mít na paměti, že důležitá je znalost nejen anatomické polohy příštitného tělíska, ale také embryologického vývoje příštitných tělísek. Problematika lokalizace souvisí s tím, že během vývoje sestupují příštitná tělíska distálně spolu se základy štítné žlázy a thymu (viz obr. 3). Horní příštitné tělísko se vyvíjí v dorzálním recesu 4. faryngeální výchlipky a jeho přední část se spojuje s laterálně se vyvíjejícím základem štítné žlázy. Ektopicky uložené horní příštitné tělísko se může nacházet v průběhu dráhy sestupu horního tělíska, tj. můžeme jej nalézt paraoezofageálně, prevertebrálně, intratyroideálně Tab. 3 Ektopické uložení příštitných tělísek v našem souboru Ektopické uložení Celkem Procenta ne 71 68,27 % intrathyroideálně 3 2,88 % krční výběžek thymu 6 5,77 % paraoesophageálně 19 18,27 % retrooesophageálně 1 0,96 % prevertebrálně 1 0,96 % thymus 3 2,88 % Celkový součet ,00 % anebo uvnitř pochvy a. carotis communis. Dolní příštitné tělísko vzniká z endodermu třetí žaberní výchlipky. Z jeho ventrální části vzniká thymus. Tkáně této žaberní výchlipky se diferencují tak, že příštitná tělíska zůstávají na krku a thymus sestupuje retrosternálně. Dolní příštitné tělísko může být tedy umístěno kdekoliv v průběhu dráhy vývoje dolního příšitného tělíska a tj. v mediastinu, především v thymu, anebo nejčastěji v krčních výběžcích thymu. Přehled ektopicky umístěných tělísek v našem souboru udává tabulka 3. Obr. 3 Ektopické uložení příštitných tělísek. 88

5 ZÁVĚR Zkušenosti, které jsme na III. chirurgické klinice 1. LF UK v Praze získali od počátku devadesátých let, nám umožňují následující závěry: Pro chirurga majícího zkušenosti s počtem výkonů menším než 100 doporučujeme provést dvě základní vyšetření sonografii a MIBI scintigrafii. Teprve při nejednoznačném nálezu doplnit CT a NMR. Pro pracoviště provádějící malý počet výkonů každoročně je vhodné použití scintilační sondy při operaci. Během operace doporučujeme nález patologického příštitného tělíska vždy ověřit peroperačním histologickým vyšetřením anebo vyšetřením poklesu hladiny parathormonu v séru. Zkušený chirurg má úspěšnost přes 95 %, a tak při primární operaci a při použití postupu bilaterální explorace krku nejsou předoperační lokalizační vyšetření nutná. Předoperační lokalizační vyšetření jsou nutná u reoperací a u plánované miniinvazivní operace. Považujeme za oprávněné soustřeďovat reoperace a komplikované paratyroidektomie na pracovištích, která mají s touto problematikou více zkušeností. Vysoký podíl operací na štítné žláze nás vede k tomu, že endokrinolog by se měl vyjádřit k operaci na štítné žláze. Invazivní předoperační metody nedoporučujeme používat před první explorací. Práce bylo podpořena grantem IGA MZ NR/ LITERATURA 1. Adámek S, Vavřík J, Schutzner J, Broulík P, Belšán T. Surgery for primary hyperaparathyroidism in patients with concomitant nodular goiter, Sb Lek 2000, 101(4), str Adámek S, Vavřík J, Schutzner J, Broulík P, Belšán T. Importance and reliability of localization examinations in primary hyperparathyroidism., Sb Lek 2000, 101(4): Arici C et al. Can localization studies be used to direct focused parathyroid operations? Surgery 129 (2001), pp Broulík P. Poruchy kalciofosfátového metabolismu, Grada Publishing, a.s., 2003, str Lal DG, Clark OH. Primary hyperparathyroidism, Controversies in surgical management, Trends in Endocrinology and Metabolism, Volume 14, Issue 9, November 2003, pages Chen H et al. Outpatient minimally invasive parathyroidectomy: a combination of sestamibi SPECT localization, cervical block anesthesia, and intraoperative parathyroid hormone assay. Surgery 126 (1999), pp Klener P a kolektiv. Vnitřní lékařství, IV. díl. Karolinum, Praha 1997, str Koslin DB et al. Preoperative evaluation of patients with primary hyperparathyroidism: role of high-resolution ultrasound. Laryngoscope 107 (1997), pp Libánský P, Adámek S, Broulík P, Pafko P, Pozniak J, Tvrdoň J. Surgical contribution to the management of primary hyperparathyroidism in the 3rd Department of Surgery of the Charles University 1st School of Medicine, Prague. 10. Mitchell BK et al. Localization studies in patients with hyperparathyroidism. Surg Clin North Am. 75 (1995), pp Norman J et al. Minimally invasive parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism: decreasing operative time and potential complications while improving cosmetic results. Am Surg 64 (1998), pp Clark OH, Duh QY. Textbook of Endocrine Surgery, W.B. Saunders Company, 1997, p Prager G A1, Czerny C A2, Kurtaran A A3, Passler Ch A1, Scheuba Ch A1, Niederle B A1. Der Stellenwert präoperativer Lokalisationsmethoden beim primären Hyperparathyreoidismus. Der Chirurg. Publisher: Springer-Verlag GmbH, Volume 70, Number 10, October 1999, pp Rubello D et al. An ectopic mediastinal parathyroid adenoma accurately located by a single-day imaging protocol of Tc-99m pertechnetate-mibi subtraction scintigraphy and MIBI-SPECTcomputed tomographic image fusion. Clin Nucl Med 27 (2002), pp Schwartz AE, Pertsemilidis D, Gagner M. Endocrine Surgery. Marcel Dekker Inc, New York, USA. 2004, pp Udelsman R. Six hundred and fifty-six consecutive explorations for primary hyperparathyroidism. Ann Surg 235 (2002), pp MUDr. Petr Libánský III. chirurgická klinika 1. LF UK Praha FN Motol V Úvalu Praha

51. Dny nukleární medicíny 12.-14.11.2014 hotel Jezerka, Seč

51. Dny nukleární medicíny 12.-14.11.2014 hotel Jezerka, Seč 51. Dny nukleární medicíny 12.-14.11.2014 hotel Jezerka, Seč Optimalizace miniinvazivních přístupů při mediastinálně uloženém adenomu příštítných tělísek Libánský P., Fialová M., Kubinyi J., Táborská D.,

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM Anatomický ústav 1. LF UK

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM Anatomický ústav 1. LF UK Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM Anatomický ústav 1. LF UK Diagnostika a chirurgická léčba primární hyperparathyreózy MUDr. Petr Libánský Autoreferát

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/006/130 Hyperparatyreóza Autor:

Více

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM Anatomický ústav 1. LF UK

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM Anatomický ústav 1. LF UK Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta III. chirurgická klinika. LF UK a FNM Anatomický ústav. LF UK Diagnostika a chirurgická léčba primární hyperparathyreózy MUDr. Petr Libánský Disertační práce

Více

Koranda P, Halenka M, Zahálková J, Kosatíková Z, Mysliveček M. Jednodenní scintigrafické vyšetření kombinující 99m. subtrakci a dvoufázovou

Koranda P, Halenka M, Zahálková J, Kosatíková Z, Mysliveček M. Jednodenní scintigrafické vyšetření kombinující 99m. subtrakci a dvoufázovou Jednodenní scintigrafické vyšetření kombinující Tc-MIBI/ TcO 4 subtrakci a dvoufázovou Tc-MIBI scintigrafii a SPECT u pacientů s terciární hyperparatyreózou One-day scintigraphic procedure combining Tc-MIBI/

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

MUDr. Norbert Fryček endokrinologie Poliklinika Budějovická. Kazuistiky z ambulantní praxe související s hyperkalcémií

MUDr. Norbert Fryček endokrinologie Poliklinika Budějovická. Kazuistiky z ambulantní praxe související s hyperkalcémií MUDr. Norbert Fryček endokrinologie Poliklinika Budějovická Kazuistiky z ambulantní praxe související s hyperkalcémií Kazuistika č.1 Ž.E.1954 61 letá pacientka V 9/2005 doporučena z nefrologie pro záchyt

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody:

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody: Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease Marc Dewey Bernd Hamm (2006) Jakub Vacek Nákladová efektivita Cíl: porovnání

Více

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty FN a LFUK HRADEC KRÁLOVÉ Josef Košna Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové Úvod Nádor prostaty je druhým nejčastějším nádorem u mužů po kožních nádorech

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Ischemická choroba srdeční a její detekce

Ischemická choroba srdeční a její detekce Ischemická choroba srdeční a její detekce Autor: Petřková Z. Ischemická choroba srdeční (dále ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v české republice, ale v celém rozvinutém světě. Stres, kouření,

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu MUDr. Vlašín P., MUDr. Pavková Š., Centrum prenatální diagnostiky Brno, Veveří 39, 60200, Brno www.prenatal.cz cpd@prenatal.cz Vyšetření

Více

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Mrůzek M.,Krejčí O. Neurochirurgická klinika LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava poranění horní krční páteře v dětském věku je vzácné cca 1% ze všech úrazů

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU Ondrová M. 1, Kraus J. 2, Plzák J. 3, Lánský M. 4, Hrdlička A. 5 1. Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 2. ORL oddělení

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Machartová L. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Mamodiagnostika základní vyšet, screening Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Senologie Senologie je lékal kařský interdisciplinárn rní obor, zabývající se chorobami prsu, zvláš áště se zaměř ěřením

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky Statistické výsledky budou prezentovány a jednou ročně aktualizovány na www stránkách Urologické kliniky

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

ERAS na chirurgických pracovištích v ČR

ERAS na chirurgických pracovištích v ČR ERAS na chirurgických pracovištích v ČR Ryska O, Šerclová Z, Antoš F* Chirurgické oddělení, NH Hořovice *Chirurgická klinika, Nemocnice Na Bulovce Definice ERAS programu The protocol describes the perioperative

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD. Doc. MUDr. Otakar BělohlB lohlávek, CSc. Helena Balon, MD UK 3. LF a FNKV Praha Role nukleární medicíny Diagnostika

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Standardy pro diagnostickou mamografii

Standardy pro diagnostickou mamografii Standardy pro diagnostickou mamografii I. Úvod Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu K diagnostické mamografii jsou posílány ženy s klinickým nálezem. Cílem diagnostické mamografie

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny Test z fyzikálních základů nukleární medicíny 1. Nukleární medicína se zabývá a) diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro b) diagnostikou

Více

Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií

Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií PET MIP, PET/CT: atypická mykobakterióza (Mycobacterium Kansasi) projevující se

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Nesekreční mnohočetný myelom

Nesekreční mnohočetný myelom Nesekreční mnohočetný myelom MUDr. Jan Straub Mikulov 27.4.2013 Symptomatický myelom S produkcí M-Igtypu IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, LC Solitární (kostní, extramedulární) myelom Nesekreční myelom cca 1-5%

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING

6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING 6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING DIAGNOSTICKÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII Diagnóza v populačních šetřeních Musíme rozhodnout o každé osobě v souboru, zda se vyznačuje

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Komplikace v anestézii. Mgr.Petra Rusková FN v Motole KARIM

Komplikace v anestézii. Mgr.Petra Rusková FN v Motole KARIM Komplikace v anestézii Mgr.Petra Rusková FN v Motole KARIM Komplikace v anestézii Všechny typy technik používaných v anestézii mohou být spojené s komplikacemi ovlivňujícími morbiditu i mortalitu Nejrizikovější

Více

4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII

4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII 4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING Screening v systému péče o zdraví Péče o zdraví (zdravotní péče) laická péče o osobní zdraví odborná péče - individuální -

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více