ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb."

Transkript

1 1 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok ( 3 odst. 5 vyhl. 114/2002 Sb.) I.Zásady pro poskytování příspěvků na provoz zařízení sloužící kulturnímu, sportovnímu a sociálnímu rozvoji ( 4, 9): Příspěvek podle 4 odst.1, 2 a 4 se poskytuje na: a) Vzdělávání pro úsek dalšího vzdělávání na úhradu učebních textů a ostatních učebních pomůcek do výše ,- Kč za rok. b) Modernizaci a vybavení pracovišť a ubytoven pro zaměstnance FN Plzeň do výše ,- Kč za rok. c) Vybavení sportovního družstva do výše 500,- Kč na jednoho člena družstva FN v jednom kalendářním roce, nejvýše však částku 3 000,- Kč pro celé družstvo. d) Pronájem dále uvedených sportovišť: tělocvična 4. ZŠ tělocvična LF - Bolevecká ulice herna pro kuželky Sokol 5 Plzeň herna pro kuželky Slavoj Masna herna Bowlingu Guldenerova ulice Squash centrum Regball - Doubravka e) Individuální cvičení včetně posilovny, spinningu, plavání, masáže nebo rehabilitace do výše 1000,- Kč na jednoho pracovníka FN v jednom kalendářním roce. f) Poplatky za účast a na organizování sportovních turnajů do výše 2 000,- Kč v kalendářním roce na jeden turnaj. g) Úhradu 50 % ceny vstupného při hromadně organizovaných kulturních a sportovních akcích. h) Pronájem místnosti a na organizační výdaje při setkání s bývalými zaměstnanci FN Plzeň, včetně občerstvení do výše 500,- Kč v jednom kalendářním roce na jednoho bývalého zaměstnance. ch) Provoz autobusu při dopravě na kulturní a sportovní akce organizované příslušnými odborovými organizacemi. i) Poukázku v hodnotě 350,- Kč na nákup vitamínových prostředků a minerálů v ústavních lékárnách FN. 1. Příspěvek podle bodu c) náleží sportovnímu družstvu, které se soustavně celoročně zabývá touto sportovní zájmovou činností a uspořádá alespoň jeden turnaj nebo se takového turnaje zúčastní. 2. Sportovní vybavení podle bodu c) se vede v inventáři příslušné odborové organizace ve FN a je odepisováno podle běžných pravidel pro odpisy HIM (ZP) nebo DHIM (DKP). 3. Smlouvy o pronájmech sportovních zařízení uzavírá právní oddělení FN Plzeň ve spolupráci s příslušnými výbory ZO odborů ve FN. 4. Úhrada nákladů se provádí z prostředků FKSP podle schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 5. Příspěvek podle bodu e) se poskytuje jednorázově pracovníkovi FN bezhotovostně - proplacení částky převodem z FKSP a úhrada rozdílu ceny a příspěvku pracovníkem na účet FKSP. Úhrn prostředků na individuální sportovní nebo rehabilitační aktivitu je nejvýše 1000,-- Kč v jednom kalendářním roce na pracovníka FN. Žádost o tyto příspěvky s přiloženým dokladem podává pracovník příslušné referentce zaměstnaneckého odboru. 6. Poukázka na nákup vitaminových prostředků podle bodu i) je poskytována pracovníkovi nejdříve po odpracování 6 měsíců zaměstnání ve FN. Poukázku vystavuje referentka zaměstnaneckého odboru.

2 2 7. O všech poskytnutých příspěvcích vede referentka zaměstnaneckého odboru podrobné záznamy a evidenci čerpání u jednotlivých pracovníků. 8. Pořádající odborová organizace je povinna při akcích pořádaných dle bodu ch) předložit spolu s fakturou jmenný seznam účastníků včetně uvedení vedoucího a organizátora akce na příslušném tiskopisu. II. Zásady pro poskytování půjček na bytové účely ( 6): Půjčky z FKSP podle 6 vyhlášky č. 114/2002 Sb.v platném znění se pracovníkům FN Plzeň poskytují takto: a) podle odst. 1 písm. a) - pořízení domu nebo bytu, nebo jejich rekonstukci do výše ,- Kč b) podle odst. 1 písm. b) - na koupi bytového zařízení do výše ,- K č 1. Půjčka se poskytuje pracovníkům, kteří jsou v organizaci nejméně 3 roky v době podání žádosti. V případě nedostatku personálu v určité kategorii nebo profesi lze udělit individuální výjimku z výše uvedeného časového limitu. Půjčka se neposkytuje zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. 2. Žádost o půjčku předkládá pracovník písemně na předepsaném formuláři vyplněném ve všech rubrikách, včetně požadovaných dokladů na příslušný výbor ZO odborů. Žádost musí obsahovat i kladné vyjádření příslušného vedoucího pracovníka žadatele. Potvrzenou žádost předá příslušný výbor ZO odborů na právní oddělení FN k sepsání smlouvy. 3. Smlouvu o půjčce lze uzavřít pouze se zaměstnancem, který má ručitele. Ručitel musí prokázat schopnost uhradit půjčku v plné výši. Ručitelem nesmí být manžel(ka) žadatele(ky). 4. Zaměstnavatel zabezpečí, že poskytnutá půjčka bude zaměstnancem použita pouze k účelu, který je přesně vymezen v písemné smlouvě o poskytnuté půjčce. 5. Příslušný odborový orgán určuje výši splátek a počátek splácení poskytnuté půjčky. 6. Odklad splácení, změnu výše měsíčních splátek, prodloužení lhůty k jednorázovému splacení zůstatku nebo prominutí splátek maximálně však do výše ,- Kč poskytnuté půjčky posuzuje a schvaluje na základě písemné žádosti dlužníka příslušný výbor ZO odborů a ředitelka FN Plzeň. 7 Půjčku podle bodu a) nelze poskytnout pro uhrazení zůstatku členského podílu u družstevního bytu při jeho převodu do osobního vlastnictví. 8. Splatnost poskytnuté půjčky je nejvýše 5 let, při rozvázání pracovního poměru do 6 měsíců po jeho skončení. 9. Půjčka dle bodu b) bude poskytnuta v souladu se zákonem 50/1976 Sb.-stavební zákon v platném znění, dle 56 písm. g, h- tzn. úpravy, které nemění vzhled budovy (např. výměna střešní krytiny, výměna oken, omítky, okapy ) a pro jejich provedení není nutné stavební povolení nebo ohlášení. 10. Půjčky na bytové účely budou z důvodů rovnoměrného čerpání FKSP poskytovány v termínu: leden až březen a září až prosinec III. Zásady pro poskytování příspěvku na stravování ( 7): Z FKSP se poskytuje příspěvek ve výši 9,20 Kč na jedno jídlo pro jednoho pracovníka FN Plzeň za pracovní den. Zaměstnanec má nárok na příspěvek na jedno jídlo denně v případě, že odpracoval nejméně 3 hodiny ve směně. IV. Zásady pro výběr pracovníků a výši příspěvků při poskytování rekreací ( 8): FN poskytuje příspěvky svým zaměstnancům podle 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění takto: a) Příspěvek do výše 3 000,- Kč v kalendářním roce na rekreační poukaz vystavený výhradně cestovní kanceláří, penzionem, hotelem nebo organizací oprávněnou poskytovat ubytovací služby. b) Příspěvek na provoz autobusu při dopravě na rekreační pobytové a poznávací akce pořádané příslušnými odborovými organizacemi. Rekreaci nebo zájezd objednává a zakupuje z FKSP zaměstnanecký odbor FN Plzeň ve spolupráci s příslušným odborovým orgánem.

3 3 c) Dětem pracovníka FN Plzeň na dětskou rekreaci částku 300,- Kč na den v případě, že předloží potvrzení pro přiznání sociálního příplatku vystavené okresní správou sociálního zabezpečení o tom, že rodina zaměstnance nedosahuje částky rovnající se 1,6 násobku životního minima stanovenými platnými právními předpisy. V ostatních případech bude poskytnuta částka 150,- Kč na den dětské rekreace. Příspěvky se poskytují na: tuzemské a zahraniční individuální rekreace na poukaz vystavený tuzemskou cestovní kanceláří hotelem nebo penzionem nebo organizací oprávněnou poskytovat ubytovací služby, ttuzemské a zahraniční rekreace kolektivní i individuální, organizované prostřednictvím libovolné cestovní kanceláře nebo realizované ve spolupráci s odborovými organizacemi, dětské tábory: letní, zimní, skautské, sportovní a tábory s jazykovou výukou. 1. Příspěvky podle bodů a), b), c) je možno žádat nejdříve v kalendářním roce ve kterém zaměstnanec dovrší dva roky nepřetržité práce ve FN Plzeň. V případě nedostatku personálu v určité kategorii nebo profesi lze udělit individuální výjimku z výše uvedeného časového limitu. Příspěvek dle bodů a), b), c) lze poskytnout jedenkrát v kalendářním roce. Příspěvek neobdrží zaměstnanec na mateřské a rodičovské dovolené. 2. Příspěvek dle bodu a) se poskytuje na základě Žádosti o příspěvek na rekreaci a faktury (na celkovou částku pobytu), která musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele služeb, např.: Cestovní kancelář + název, Penzion + název nebo Hotel + název. Údaje na faktuře se musí shodovat s názvem dodavatele (vystavovatele faktury). Faktury vystavené jinými zařízeními nebo organizacemi zde neuvedenými nebo faktury, které nebudou mít stanovené náležitosti, nebudou propláceny. Uvedený příspěvek se týká výhradně tuzemských cestovních kanceláří, hotelů a penzionů, případně organizací oprávněných poskytovat ubytovací služby. Oprávněnost poskytovat služby lze doložit i čestným prohlášením poskytovatele nebo kopií živnostenského listu. Písemnou žádost předá pracovník FN na předepsaném formuláři zaměstnaneckému odboru FN minimálně 14 dní před termínem platby. Pokud převýší fakturovaná částka příspěvek, nebude faktura uhrazena, dokud pracovník neprokáže zaplacení rozdílu kontrolním dokladem. 3. Příspěvek dle bodu b) se poskytuje při účasti na hromadném zájezdu po provedeném výběru účastníků základní odborovou organizací. Pracovník vyplní předběžnou přihlášku a po provedeném výběru potom vyplní závaznou přihlášku, a to ve všech rubrikách. Přihlášku předá bezodkladně příslušnému výboru základní odborové organizace. 4. Příslušný výbor ZO provede výběr účastníků kolektivní akce podle těchto kritérií: sociální postavení žadatele účast žadatele na předchozích akcích obdobného charakteru čerpání limitu příspěvků v kalendářním roce 5. Z fondu FKSP FN Plzeň se nepřispívá: na léčebné lázeňské pobyty ve smyslu vyhlášky č.114/2002 Sb. na individuální dopravu, pokud není v ceně poukazu nebo zájezdu zahrnuta na školy a školky v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a školení. 6. Při zrušení účasti na akci bez závažného důvodu (například nemoc či úraz zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka doložená lékařskou zprávou, úmrtí v rodině), je zaměstnanec povinen uhradit stornovací poplatek v plné výši, minimálně však ve výši skutečně vynaložených nákladů na zrušení účasti člena nebo rodinného příslušníka. 7. Organizátor a vedoucí hromadného zájezdu pořádaného příslušnou odborovou organizací má nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na akci. 8. V případě dětské rekreace se podle bodu c) nevyžaduje podmínka dvou let nepřetržité práce ve FN Plzeň u samoživitelek a samoživitelů. Do tábora mohou být zařazeny děti nejdříve po absolvování 1. třídy základní škody a naposledy po 9. třídě ZŠ, jestliže v kalendářním roce nedosáhnou věku 16 let. Žáci středních škol a učilišť nebudou do tábora zařazování (ani mladší 16 let). Pouze do táborů s léčebný režimem mohou být zařazovány děti od 4 let. Příspěvek může být poskytnut pouze na účast na jednom běhu dětského tábora. Žádost o příspěvek předkládá zaměstnanec písemně referentce zaměstnaneckého odboru FN a musí mít tyto náležitosti:

4 4 jméno dítěte, jeho datum narození, bydliště, pracoviště žadatele ve FN a č. telefonu na pracoviště potvrzení pořádající organizace o jaký druh tábora se jedná a době jeho trvání, přesné bankovní spojení platební poukázku s uvedením plné výše poukazu (FN zaplatí celou částku a zaměstnanci bude předána naše platební poukázka s částkou nižší o poskytnutý příspěvek) potvrzení zaměstnavatele druhého rodiče o tom, že neposkytl příspěvek potvrzení pro přiznání sociálního příplatku vystavené okresní správou sociálního zabezpečení o tom, že rodina zaměstnance nedosahuje částky rovnající se 1,6 násobku životního minima stanoveného platnými právními předpisy V. Zásady pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění ve FN Plzeň FN poskytuje příspěvek na penzijní připojištění podle 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci vždy jen od 1. ledna každého roku měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 250,-Kč měsíčně. Příspěvek na penzijní připojištění se uskutečňuje pouze z FKSP bezhotovostním převodem přímo penzijním fondům. Z fondu lze hradit za zaměstnance část příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Příspěvek se zaměstnanci neposkytuje zpětně za dobu jeho pojištění. Příspěvek a jeho výše bude poskytován v případě dostatku volných finančních zdrojů v rozpočtu FKSP a je součástí tohoto rozpočtu. 1. Příspěvek pro daný rok může být poskytnut zaměstnanci, který: a) má s FN Plzeň uzavřen pracovní poměr a v roce, od kterého žádá o příspěvek, odpracuje nepřetržitě 2 roky, b) má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a na toto připojištění sám přispívá nejméně částkou 100,- Kč měsíčně, c) má uzavřenou dohodu s FN Plzeň o srážkách svého příspěvku ze mzdy, d) předloží osobně smlouvu o penzijním pojištění (popř. vč. dodatku) příslušné referentce oddělení personální práce a mezd nejpozději 2 měsíce před začátkem roku, od kterého bude žádat příspěvek a splní podmínky pro přiznání příspěvku z FKSP. 2. Zaměstnanci se pozastavuje nárok na příspěvek z FKSP v těchto případech: a) zaměstnanec se s penzijním fondem dohodl na přerušení penzijního pojištění nebo odložení placení svého příspěvku, b) po dobu rodičovské dovolené, c) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy a to na dobu 1 měsíc a delší. 3. Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek: a) dnem ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele, b) nesplňuje-li uvedené podmínky, c) požádá-li penzijní fond o výplatu penze, jednorázové vyrovnání či odbytné ze svého individuálního účtu PF. VI. Zásady pro poskytování příspěvků odborovým organizacím ( 13): FN Plzeň poskytne odborovým organizacím působícím ve FN příspěvky na úhradu prokazatelných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů v těchto oblastech: a) příprava vyjednavačů, b) zpracování kolektivní smlouvy, c) vlastní kolektivní vyjednávání, d) seznámení všech zaměstnanců s obsahem kolektivní smlouvy, e) příprava změn a doplňků ke kolektivní smlouvě a jejich realizace, f) řešení problémů spojených s aplikací a plněním kolektivní smlouvy,

5 5 g) vyhodnocování plnění kolektivní smlouvy, h) náklady v souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících ze zákoníku práce a dalších právních předpisů. Přehled předpokládaných nákladů při realizaci výše uvedených oprávnění odborových organizací vyplývající z právních předpisů: 1. Cestovní náklady členů odborové organizace, která působí u zaměstnavatele, v případě cest na jednání odborových orgánů příslušného odborového svazu, konzultace, kontroly, vzdělávací a podobné akce, pokud mají přímou souvislost s realizací odborových oprávnění. Dále ostatní přímé náklady spojené s účastí členů odborových organizací ve FN na vzdělávacích akcích, které mají přímou souvislost s plněním oprávnění odborů, zejména poplatky za účast na jednorázových i dlouhodobých akcích. 2. Přiměřené a nezbytné náklady na pronájem místností využívaných ke školení, k zasedání orgánů odborových organizací, případně i dalších jednání v rámci plnění oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 3. Náklady na poštovné, popř. na elektronickou poštu, telefon a fax, pokud jsou prokazatelné náklady na jejich použití, např. využití veřejných placených telekomunikačních a elektronických služeb, a to vše v rámci přímého vztahu příslušné odborové organizace k zaměstnavateli při plnění jejich oprávnění vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 4. Nákup kancelářských potřeb a provoz výpočetní techniky a kopírovací techniky, nákup odborných publikací a odborných časopisů, a to vše v rámci přímého vztahu zaměstnavatele k příslušné odborové organizaci v rámci plnění jejich oprávnění vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 5. Osobní náklady (ostatní platby za provedenou práci), přiměřené odměny externím odborníkům za vypracování stanovisek a analýz, fyzickým osobám za zastupování zaměstnanců, odměny lektorům vznikající v souvislosti s plněním oprávnění příslušné odborové organizace. Uvedené odměny mohou být poskytnuty na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mezi prokazatelné náklady nelze zahrnout náklady na refundace mezd podle vyhlášky č. 172/1993 Sb. Postup při uplatňování a realizaci náhrad vzniklých výdajů: Objem použitých prostředků na výdaje z FKSP podle 13 lze čerpat pouze do výše limitu příslušné kapitoly rozpočtu FKSP v kalendářním roce. Nelze poskytovat zálohy z FKSP na tyto účely. Úhrada vzniklých nákladů se realizuje průběžně, tj. postupně tak, jak výdaje v průběhu roku na straně příslušné odborové organizace vznikají. Pro účely čerpání prostředků FKSP vede příslušná odborová organizace samostatnou evidenci všech výdajů. Při uplatňování příspěvků předkládá příslušná odborová organizace účetní doklady vyplněné formuláře cestovních náhrad, doklady o zaplacení účastnických poplatků, účetní doklady o zaplacení nájmu atd., při bezhotovostních platbách lze výdaje doložit i výpisem z účtu příslušného odborového orgánu. Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů. VII. Zásady pro poskytování sociálních půjček ( 11): FN Plzeň poskytuje sociální půjčky podle 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění takto: návratná půjčka bezúročná podle 11 odst. 2 k překlenutí tíživé finanční situace do výše ,- Kč

6 6 1. Sociální půjčka se poskytuje zaměstnancům FN Plzeň, kteří jsou zaměstnanci organizace nejméně 1 rok. V případě nedostatku personálu v určité kategorii nebo profesi lze udělit individuální výjimku z výše uvedeného časového limitu. Sociální půjčku je možné poskytnout pokud čistý příjem rodiny nepřekročí trojnásobek životního minima rodiny v době podání žádosti. 2. Písemnou žádost s podrobným zdůvodněním podává žadatel prostřednictvím odborové organizace zaměstnaneckému odboru FN Plzeň na příslušném formuláři vyplněném ve všech rubrikách. Žádost musí obsahovat kladné vyjádření příslušného vedoucího pracovníka žadatele. 3. Bezúročnou půjčku lze poskytnout pouze s ručitelem, který prokáže schopnost uhradit půjčku v plné výši. Ručitelem nemůže být ani výjimečně druhý z manželů. 4. Za mimořádně závažné důvody pro poskytnutí sociální půjčky se považuje zejména: a) finanční újma rodiny neočekávanou událostí, např. živelní pohroma, ekologická a průmyslová havárie, vykradení bytu, zničení důležitého technologického vybavení domácnosti (kotel, ohřívač vody, čerpadlo apod.) b) částečná nebo úplná náhrada nákladných zdravotních pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami c) v dalších individuálních případech rozhodne o poskytnutí sociální půjčky zaměstnavatel spolu s příslušnou odborovou organizací 5. Zaměstnavatel spolu s příslušným odborovým orgánem rozhodne o žádosti do 14 dnů od jejího podání. 6. Příslušná odborová organizace určuje výši splátek a počátek splácení půjčky podle 11 odst. 2 citované vyhlášky. 7. Odklad splácení, případně prominutí zbytku splátek maximálně však do výše ,-- Kč, změnu výše splátek nebo prodloužení lhůty jednorázového splacení půjčky podle odst. 2) nebo její úplné prominutí posuzuje a schvaluje na základě písemné žádosti dlužníka s uvedením podrobných důvodů žádosti příslušný odborový orgán a ředitelka FN Plzeň. 8. Splatnost půjčky podle 11 odst. 2 vyhl. č. 114/2002 Sb. v platném znění je nejvýše 5 let, při rozvázání pracovního poměru 6 měsíců. Výjimku může udělit ředitelka FN po projednání a schválení příslušnou odborovou organizací. VIII. Zásady pro poskytování sociálních výpomocí ( 11): FN Plzeň poskytuje nenávratné sociální výpomoci podle 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění takto: a) podle 11 odst. 1 jednorázovou finanční sociální výpomoc nenávratnou do výše , Kč b) v případě živelní pohromy jednorázovou nenávratnou finanční sociální výpomoc osvobozenou od daně z příjmu do výše ,-Kč 1. Sociální výpomoc podle bodů a) i b) se poskytuje zaměstnancům FN Plzeň, kteří jsou zaměstnanci organizace nejméně 1 rok. V případě nedostatku personálu v určité kategorii nebo profesi lze udělit individuální výjimku z výše uvedeného časového limitu. Sociální výpomoc dle bodu b) je možno poskytnout i zaměstnanci na rodičovské dovolené a neplatí zde podmínka délky zaměstnání ve FN Plzeň. Sociální výpomoc dle bodů a) i b) může být poskytnuta také nejbližším pozůstalým zaměstnance. Sociální výpomoc je možné poskytnout pokud čistý příjem rodiny nepřekročí dvojnásobek životního minima rodiny v době podání žádosti. 2. Písemnou žádost s podrobným zdůvodněním podává žadatel prostřednictvím odborové organizace zaměstnaneckému odboru FN Plzeň na příslušném formuláři vyplněném ve všech rubrikách. Žádost musí obsahovat kladné vyjádření příslušného vedoucího pracovníka žadatele.

7 7 3. Za mimořádně závažné důvody pro poskytnutí sociální výpomoci se považuje zejména: a) ztráta zaměstnání druhého z manželů po ukončení výplaty "podpory v nezaměstnanosti" b) dlouhodobá nemoc vlastní, trvá-li pracovní neschopnost déle než 3 měsíce c) ovdovění zaměstnance FN Plzeň d) invalidita, případně jiná bezmocnost člena nebo rodinného příslušníka v období do vyřešení sociálních dávek e) pracovní neschopnost vlastní při hospitalizaci ve FN Plzeň, která je spojena se zvýšenými náklady f) v dalších individuálních případech rozhodne o poskytnutí sociální výpomoci zaměstnavatel spolu s příslušnou odborovou organizací 4. Zaměstnavatel spolu s příslušným odborovým orgánem rozhodne o žádosti do 14 dnů od jejího podání. IX. Zásady pro poskytování darů ( 14): FN Plzeň poskytuje dary svým zaměstnancům v hlavním pracovním poměru a pracovníkům s vedlejším pracovním poměrem ve FN a hlavním pracovním poměrem na LF UK podle 14, vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění takto: a) podle odst. 1 písm. a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch do výše ,- Kč/rok zaměstnavatele b) podle odst. 1 písm. b) při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let ve výši 200,- Kč/rok pracovního poměru ve FN Plzeň c) podle odst.1 písm. b) peněžní odměny při pracovním výročí 25 let 2 500,- Kč celkové doby zaměstnání d) podle odst 1 písm. c) při životních výročích 50 let věku 2 000,- Kč e) podle odst. 1 písm. d) při prvém odchodu do starobního, předčasného nebo plného inv. důchodu f) podle odst. 2 za mimořádnou aktivitu podle odst. 1, písm. a) jiným fyzickým osobám do výše 250,- Kč/rok pracovního poměru ve FN Plzeň do výše 2 000,- Kč/rok 1. Za mimořádnou aktivitu podle odst. 1 písm. a) se považuje zejména: a) získání Zlaté Jánského plakety za 40 odběrů krve (bude poskytnuta odměna maximálně do výše Kč 7 000,- b) soustavná dobrovolná práce s dětmi v průběhu roku a při organizování dětských táborů c) soustavná dobrovolná pečovatelská činnost zaměřená na starší a nemohoucí spoluobčany d) pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a při jejich předcházení a odstraňování následků e) dobrovolná práce spočívající v péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky 2. Do pracovních výročí se podle 14 odst. 1 písm b) započítává doba odpracovaná ve FN Plzeň, v KÚNZ Plzeň a jeho začleněných organizací do jejich delimitace, jakož i předchozí pracovní poměry ve FN Plzeň a doba pracovního poměru u LF UK Plzeň. 3. Návrhy na dary podává spolu s návrhem formy a hodnoty daru a se zdůvodněním vedoucí pracovník (přímý nadřízený) prostřednictvím zaměstnaneckého odboru FN Plzeň, který zajistí potvrzení skutečné délky odpracované doby ve FN Plzeň. 4. Dary mohou být peněžité i nepeněžité. Po obdržení daru podle bodu d) už pracovník neobdrží dary podle dalších bodů. 5. Nepeněžité dary zajistí příslušné výbory ZO odborů ve spolupráci se zaměstnaneckým odborem.

8 8 6. Odměny podle bodů b), c) d) a e) budou poskytovány zaměstnancům, kteří jsou v nepřetržitém pracovním poměru ve FN Plzeň nejméně 3 roky. Pro odměnu podle bodu c) se započítávají všechny pracovní poměry. Platnost zásad je od Za FN Plzeň: Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň..... Za odborovou organizaci FN 1: Krasimir Vasilev, předseda ZO... Za odborovou organizaci FN 2: Ing. Petr Popule, předseda ZO... Za odborovou organizaci LOK-SČL: MUDr. Štěpán Bejvančický, předseda ZO...

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2010

Kolektivní smlouva pro rok 2010 Kolektivní smlouva pro rok 2010 1. Fakultní nemocnice Plzeň zastoupená ředitelkou Ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více