6000 př.n.l n.l. Nevědomé využívání a spekulace?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6000 př.n.l. 1700 n.l. Nevědomé využívání a spekulace?"

Transkript

1 6000 př.n.l n.l. Nevědomé využívání a spekulace? 6000 př.n.l. - Sumerové a babylóňané využívaly kvasinky k výrobě piva př.n.l. - Egypťané objevili výrobu chleba s použitím kvasinek. Další fermentační procesy (jogurt, sýry, víno) byly objeveny v dalších starověkých civilizacích (Čína, ). Pythagoras ( př.n.l.) se zabýval dědičností ctností (odvaha, pravdomluvnost,...) a spekuloval, že jsou dědičné a dotvářené vlivy prostředí - výchova. 420 př.n.l. - Sokrates (470? př.n.l.), řecký filosof, spekuloval proč se děti ne vždy podobají svým rodičům. 400 př.n.l. - Hippokrates ( př.n.l.) určil, že mužská podoba dítěte je přenášena semenem. Analogicky odhadoval podobnou tekutinu u žen, protože děti jasně přijímají vlastnosti rovnoměrně od každého z rodičů (pangeneze). Aristoteles ( př.n.l.) zamítl Hippokratovu teorii. Navrhl, že veškeré vlastnosti jsou děděné od otce. Mužské semeno určuje formu dítěte. Matka poskytuje pouze materiál, z kterého je dítě vytvořeno. Děvčátka jsou tvořena působením krve matky. 100 n.l. - Římané spekulovali, že klisny jsou oplodňovány větrem Indští filosofové poprvé uvažovali o přirozenosti reprodukce a dědičnosti. - Galenos ( ) hlásal, že semeno tvoří obě pohlaví a je tvořeno z krve. Samčí a samičí se navzájem doplňují. - Sv. Augustin ( ) Bůh obdařil hmotu určitými silami sebevývoje a ponechal svobodu působení přírodních příčin v tvoření rostlin a zvířat. Přesto platilo creatio ex nihilo Dominantním názorem je teorie spontánního plození, kdy se organizmy tvoří z neživé hmoty. Anglický lékař William Harvey ( ) spojil své spekulace o původu ptačích vajec se záhadou plození a dědičností. Předpokládal, že noví jedinci vznikají spojením bezforemných substancí obou rodičů. Tato představa epigeneze byla v protikladu s udržovanou myšlenkou pre-existence životních forem Robert Hooke ( ), Brit, navrhl svůj vlastní mikroskop a objevil hmotu, kterou nazval buňkami Francesco Redi (narozen 1626) provedl experiment, aby porovnal dvě soupeřící teorie, které usilovaly o vysvětlení, proč se červi nacházejí v hnijícím mase. Pozoroval, že v mase chráněném před mouchami se netvoří červi, zatímco v podobně nechráněném mase ne. Je to považováno za první vyvrácení důkazu spontánního plození a jako první použití řízeného experimentu Anton van Leeuwenhoek ( ), holandský obchodník se zabýval skleněnými čočkami, používaných v mikroskopu. Byl prvním vědcem, který popsal prvoky a baktérie a předpokládal, že takovéto organizmy mohou být důležité ve fermentaci. Jeho pojednání o bleše je klasické dílo dokazující, že blechy stejně jako ryby, psi a lidé, jsou pohlavní bytosti. Také potvrdil (1677) objev Louise Dominicuse Hamma o existenci spermií Camerarius ( ), profesor univerzity v Tübigenu, popsal ve svém spise pohlavnost rostlin. TGU /10

2 Zázrak života a smrti se jeví být menší a menší Poprvé byla křížena kukuřice. Francouzský lékař a zoolog Reamur ( ) předpokládal, že existují organické molekuly v zárodečných substancích rodičů, které po spojení dají vznik novému jedinci pomocí speciální síly. Dědičnost vlastností byla spojena s tímto procesem K. Linné publikoval svůj systém klasifikace živých organizmů. Věřil, že počet druhů je stejný jako byl při stvoření. Začaly se však nacházet fosílie neznámých druhů. Svými pokusy potvrdil tvrzení, že tyčinky a pestíky jsou pohlavními orgány rostlin C.F. Wolff ( ), němec, navrhl obecnou buněčnou teorii. Kolreuter ( ) křížil mnoho druhů rostlin a některé hybridy sledoval i v dalších generacích. Objevil, že samoopylením hybridů se objeví v další generaci znaky rodičů. Jako první pozoroval jev, který dnes nazýváme heteróze Nicolas Appert navrhl techniku používající teplo ke konzervaci a sterilizaci potravin. Knight ( ) je považován za zakladatele praktické hybridizace rostlin. Při křížení rybízu objevil jev převládání jednoho znaku nad druhým. Neurčil však štěpné poměry Bylo poprvé objeveno savčí vajíčko poprvé pozorováno u psů Wiegman objevil také dominanci a usoudil, že křížením je možné vytvořit nové kulturní odrůdy Gärtner ( ) získal cenu holandské učené společnosti za klasickou práci, kde popsal objev uniformity první generace a popsal štěpení dalších generací. Opět však nezjistil početní poměry Matthias J. Schleiden ( ) z Německa publikoval buněčnou teorii, aplikovanou na rostliny Theodor Schwann ( ) z Německa publikoval buněčnou teorii, aplikovanou na zvířata (tuto teorii podpořil i J. E. Purkyně) Johann Gregor Mendel ( ), rakouský mnich žijící v Brně, začal experimentovat s hrachy. Později se stal známým jako "otec genetiky" Anglický biolog Charles Darwin ( ) publikoval O původu druhů, kde vysvětlil hypotézu o adaptaci forem populací zvířat v čase za nejlepšího využití prostředí a tento proces nazval přirozená selekce Louis Pasteur vynalezl proces pasterizace, kterým se inaktivují mikroorganizmy teplem Mendel oznámil a publikoval svou teorii dědičnosti, známou jako Mendelovy principy Haeckel jako první předpokládal, že jádro buňky hraje hlavní roli při přenosu genetické informace Fredrich Miescher, švýcarský biolog, úspěšně izoloval jádro z hnisavých buněk získaných z odhozených obvazů. Meischer však nezkoumal dědičnost. Místo toho se pokoušel identifikovat chemické látky v buňkách a objevil nukleové kyseliny Francis Galton ( ), Brit, publikoval svou knihu Hereditary Genius, kde tvrdil, že dědičnost sama je zodpovědná za charakterové vlastnosti jedinců Walter Flemming objevil proces mitózy. TGU /10

3 1871 Byla izolována molekula DNA ze spermií pstruha. Ch. Darwin publikoval The Descent of Man and Selection Relation to Sex, kde popsal své myšlenky o evoluci člověka Ch. Darvin navrhl myšlenku gemmulí, které volně kolují v organizmu, jako mechanizmus dědičnosti. Dědičnost vykládal jako hypotézu pangeneze ve své knize "O proměnlivosti zvířat a rostlin během domestikace". Darwin spekulativně věřil i v dědičnost vlastností získaných během ontogeneze Německý biolog Walther Fleming ( ) použil barviva k zbarvení buněk; objevil "pruty", které nazval chromozomy Francis Galton vytvořil pojem eugenika, jako snahu vědeckého zlepšování lidstva pomocí rozvážného spojování párů Gregor Mendel zemřel po 41 letech úzkostlivého studování dědičných faktorů rostlin hrachu. Za svůj život nezískal vědecké uznání a před svou smrtí řekl Můj čas přijde Holandský botanik Hugo de Vries ( ) vytvořil termín "mutace, když experimentoval s prvosenkami Belgický biolog Eduard van Beneden ( ) objevil, že všechny organizmy stejného druhu mají stejný počet chromozomů. Objevil také tvoření haploidních buněk během buněčného dělení spermie a vajíčka Německý fyziolog August Weismann ( ) publikoval esej o dědičnosti. Navrhl, že dědičnost je přenášena substancí s chemickou a molekulární povahou a to rovnoměrně od obou rodičů - velmi ovlivnil následující biology. Pohlavní reprodukce generuje nové kombinace dědičných faktorů a že chromozomy musí být nositeli dědičnosti Všechny cesty vedou k DNA De Vries publikoval příspěvek, který zahrnoval zákony dědičnosti, jak to udělali i další dva: německý botanik Karl Erich Correns ( ) a rakouský botanik Erich Tschermak von Seysenegg ( ) - hovoří se o znovuobjevení Mendela Americký biolog Walter Stanborough Sutton ( ) dokázal, že chromozomy existují v párech, které jsou strukturálně stejné (homologní). - Archibald Garrod vytvořil spojení mezi Mendelovskou dědičností a biochemickými drahami reprodukce v organizmu Walter Sutton a Theodor Boveri na sobě nezávisle dokázali, že spermie a vaječné buňky mají jeden z každého páru chromozomů. Sutton předpokládal, že Mendelovy faktory jsou lokalizovány na chromozomech. Objevil pohyb chromozomů během meiózy a jejich rekombinaci a spojil jej s tříděním Mendelových párových faktorů. Dal Mendelovým faktorům název geny W. Bateson dokázal, že určité vlastnosti nejsou děděny nezávisle. To vyústilo v koncept genové vazby Edmund Wilson a Nellie Stevens navrhli myšlenku, že samotné X a Y chromozomy určují pohlaví. Ukázali, že jeden Y chromozom určuje samčí a dvě kopie X chromozomu určují samičí fenotyp W. Bateson a R. C. Punnett dokázali, že určité geny modifikují činnost jiných genů. TGU /10

4 Americký biolog Thomas Hunt Morgan začal svou práci s ovocnými muškami, která prokázala, že chromozomy mají jednoznačnou funkci v dědičnosti, založila teorii mutace a vedla k základnímu porozumění mechanizmů dědičnosti T. H. Morgan ( ) s Alfredem H. Sturtevantem dokázali, že geny jsou lokalizovány na chromozomech a jsou ve vazbě; zkoumal pohlavní chromozomy a objevil X a Y chromozom, na pohlaví vázané vlastnosti a crossing-over anglický matematik Hardy a německý lékař Weinberger popsali nezávisle na sobě principy genetiky v populacích Dánský botanik Wilhelm Ludvig Johannsen ( ) navrhl, že každá část chromozomu, která kontroluje fenotyp se bude nazývat gen (řecky: dávat vznik ), genotyp k popisu genetické konstituce a fenotyp k popisu aktuálního organizmu, který je výsledkem působení genotypu a prostředí - položil tak základy kvantitativní genetiky. - Phoebus Levene objevil cukr ribózu, který se nachází v určitých nukleových kyselinách. Dnes je nazýváme RNA. William Bateson poprvé aplikoval Mendelovy pravidla na zvířata Thomas H. Morgan vysvětlil oddělení určitých vlastností, které jsou obvykle děděny vázaně, jako příčina zlomení chromozomů během procesu buněčného dělení (crossing-over). Morgan začal mapovat pozice genů na chromozomech ovocné mušky Lawrence Bragg objevil, že rentgenové záření se může použít ke studiu molekulární struktury jednoduché krystalické substance. Tento objev vedl k vývoji krystalografie, která umožňuje další vývoj tří dimenzionální struktury nukleových kyselin a proteinů Alfred Henry Sturtevant ( ) začal konstruovat první chromozomovou mapu genů analyzováním páření ovocných mušek šesti různých mutovaných faktorů, u kterých bylo známo, že jsou recesivní a vázané na X chromozom. Sledoval každou mutaci a její normální alelu ve vztahu k ostatním mutovaným genům a pak počítal přesnou hodnotu pravděpodobnosti crossing-overu mezi geny (ta byla zkompletována v r pro všechny čtyři chromozomy) George Harrison Shull, šlechtitel obilí a profesor genetiky na Princetonu, publikuje úvodní číslo vědeckého časopisu Genetics Plough dokázal přeskupování chromozomů známým jako crossing-over Sewall Wright analyzoval dědičnost zbarvení srsti u morčat, krys, králíků, koní a dalších savců. Wright ukázal, že produkce pigmentu určující barvu srsti u savců vyžaduje řadu biochemických kroků, odehrávající se v stálém pořadí. Předpokládal, že každý krok je zprostředkováván specifickým enzymem Bridges ( ) objevil jako zdroj genetické variability vznik chromozomových aberací Herbert M. Evans zjistil (nepřesně), že lidské buňky obsahují 48 chromozomů Hermann Joseph Muller ( ) experimentoval v USA s Drosophilou a vytvořil mnoho mutantních mušek H. J. Muller ( ), žák T. H. Morgana, napsal článek o povaze genu, který byl velmi výstižný. Představoval si gen jako částici, která přes svou ultramikroskopickou velikost, vykazuje komplexní strukturu různých částí Politikové podporovaní eugenickým hnutím projednali v USA Imigrační zákon, omezující imigraci slabě vzdělaných lidí z jižní a východní Evropy na základě pochybné genetické podřadnosti Nikolaj Vavilov vedl ruské lovce rostlin na prvním pokuse projít zeměkouli při hledání divokých rostlin a jejich primitivní formy. Vytvořil světovou kolekci kulturních rostlin. Pro svou vědeckou zvídavost, byl později uvězněn komunistickým režimem a zemřel na podvýživu v r T. S. Morgan publikoval The theory of the gene, vrcholnou práci mendelistické genetiky na fyzikálním základě s pomocí křížení a optického mikroskopu. TGU /10

5 H. Muller objevil, že rentgenové záření indukuje genetické mutace u ovocných mušek 1500krát častěji než za normálních okolností. Byl tak objeven nástroj indukované mutace, nutný k objevování genů Fredrick Griffiths zpozoroval, že hrubý typ baktérie mění hladký typ, když byl přítomen neznámý transformující princip z hladkého typu. Šestnáct let později identifikoval Oswald Avery transformující princip jako DNA. - Lewis Stadler dokázal, že ultrafialové záření může také zapříčinit mutace Phoebus Levene objevil dosud neznámý cukr deoxyribózu, který se nachází v určitých nukleových kyselinách. Dnes je nazýváme DNA. - V 30-tých letech začíná pronikat matematika a statistika do genetiky; Fisher a Wright formulovali matematické základy genetiky Třicet států USA přijalo donucovací zákony o sterilizaci V Německu uzákoněné eugenické zákony umožnily sterilizaci jedinců dědičně vadných. - T.S. Painter oznámil v obsáhlém článku v Science, že zmapoval zřetelné rozdíly mezi chromozomy pod mikroskopem rozdíly byly dostatečně detailní na to, aby měli vztah crossing-over genů s fyzikálními výměnami materiálu chromozomů, jak ukazují statistické tabulky Desmond Bernal prokázal, že velké molekuly, jako jsou proteiny, mohou být studovány použitím rentgenových paprsků krystalografie. Martin Schlesinger čištěním bakteriofágů nalezl stejné množství proteinů a DNA, které z nich jsou však informačními molekulami není známo Wendell Meredith Stanley krystalizoval virus tabákové mozaiky, první takto purifikovaný virus. Věřil avšak nesprávně, že protein je aktivní informační složkou viru. Andrej Nikolajevič Belozerskij izoloval DNA v čistém stavu poprvé Wendell M. Stanley izoloval nukleové kyseliny z viru tabákové mozaiky, které byly později (1955) odhaleny jako příčina virové aktivity Frederick Charles Bawden objevil, že virus tabákové mozaiky obsahuje RNA Proteiny a DNA byly studovány v různých laboratořích krystalografií rentgenovými paprsky. Byl vymyšlen termín molekulární biologie A. N. Belozersky začal svou experimentální práci, která dokázala, že DNA a RNA jsou vždy přítomné v baktériích George W. Beadle ( ) a Edward L. Tatum ( ), oba z USA, zjistili, že geny kontrolují produkci enzymů - hypotéza jeden gen jeden enzym Salvador Luria a Max Delbrück provedli fluktuační test," první kvantitativní studii mutací u baktérií. Tím začala bakteriální genetika jako samostatná disciplína Oswald T. Avery ( ), Colin MacLeod a Maclyn McCarty z USA dokázali, že DNA sama je substancí zodpovědnou za dědičnost. Ze začátku tato teorie vyvolala malou pozornost, protože vědci věřili, že DNA byla příliš jednoduchá na to, aby obsahovala veškerou genetickou informaci organizmu. Většina vědců věřila, že jen proteiny byly dost komplexní na to, aby projevily všechny genetické kombinace. - Frederick Sanger použil novou metodu nazvanou chromatografii k určení sekvence aminokyselin molekuly bovinního insulinu Max Delbrück a Salvador Luria vyvinuli jednoduchý modelový systém užívající fágy pro studování, jak je genetická informace přenášena do hostitelských bakteriálních buněk Edward Tatum a Joshua Lederberg dokázali, že baktérie si někdy vyměňují genetický materiál přímo v procesu nazvaném konjugace. - Max Delbrück a Alfred Day Hershey nezávisle objevili, že genetický materiál z různých virů může být kombinován, aby tvořil nové typy virů. Tento proces byl dalším příkladem genetické rekombinace. TGU /10

6 1947 Barbara McClintock poprvé oznámila objev transposibilních elementů, známé jako skákající geny. Její objev byl tehdy označován za chybný Erwin Chargaff zjistil, že množství adeninu a tyminu je stejné jako množství guaninu a cytozinu později známa jako Chargaffova pravidla. - Byla poprvé provedena metoda umělé inseminace u hospodářských zvířat zmrazeným semenem Maurice Wilkins ( ), Rosalind Franklinová ( ), Crick a Watson objevili chemickou strukturu DNA, a tím začal nový obor vědy - molekulární biologie Joshua Lederberg a Norton Zinder dokázali, že baktérie si někdy vyměňují geny nepřímou metodou nazvanou transdukce. Alfred Hershey a Martha Chase dokázali, že pouze DNA viru (ne jeho proteiny) vstupuje do buňky v průkazném množství. Tento výsledek podpořil roli DNA jako genetického materiálu a vyvrátil význam proteinu. - J. Lederberg zavedl termín plazmid, aby popsal bakteriální struktury, které objevil a které obsahovaly mimochromozomální genetický materiál. - William Hayes objevil konjugaci, proces při němž jedna bakteriální buňka se propojí s druhou a přesune kopii svých genů. - Elektronová mikroskopie ukázala vnitřní obsah buněk, které byly vyplněné detailní ale dobře utvářené anatomické struktury, zahrnující rozsáhlé počty komplexních molekulárních orgánů nyní nazvaných ribozómy. - Jean Brachet předpokládal, že RNA hraje úlohu v syntéze proteinů Francis H. C. Crick (1916- ) Brit a James D. Watson (1928- ) z USA navrhli dvouřetězcový, šroubovicovitý, komplementární, antiparalelní model DNA molekuly a dokázali, že geny determinují dědičnost V časopise Nature publikovali Watson a Crick rukopis popisující strukturu dvojitého helixu DNA. - William Hayes objevil, že plazmidy mohou být použity k transferu cizích genetických markerů z jedné baktére do druhé. - L. Cavalli, J. Lederberg a E. Lederberg zjistili F faktor u E. coli Od DNA k proteinům Matthew Meselson a Frank Stahl dokázali replikační mechanizmus DNA. - F. Crick a George Gamov vypracovali centrální dogma, vysvětlující jak DNA funguje, aby vytvořila protein. Jejich sekvenční hypotéza předpokládala, že DNA sekvence specifikuje sekvenci aminokyselin v proteinu. Také předpokládali, že genetická informace proudí pouze jedním směrem, z DNA do mrna a do proteinu, ústřední koncept centrálního dogmatu Arthur Kornberg (1918- ) z USA vytvořil DNA ve zkumavce, poté co objevil a izoloval DNA polymerázu. - Crick objevil existenci mrna Francois Jacob a Jacques Monod objevili základní princip genetické regulace operonový model. Zmapovali kontrolní funkce lokalizované na chromozomech v DNA TGU /10

7 sekvenci, které nazvali represor a operon. Také dokázali existenci proteinů, které mají dvojí funkci Marshall Nirenberg postavil řetězec mrna složený pouze z báze uracilu. Tento řetězec se nazval poly-u a zjistil, že UUU je kódon pro fenylalanin. Byl to první krok v odhalení genetického kódu, který Nirenberg a kolegové úspěšně rozluštili do pěti let Watson a Crick se podělili o Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu s Maurice Wilkinsnem. Bohužel Rosalinda Franklinová, která se významně podílela na objevu dvojité šroubovicové struktury DNA, zemřela dříve a pravidla Nobelovy ceny nedovoluje udělit cenu posmrtně Harris a Watkins úspěšně fúzovali myší a lidské buňky Byl rozluštěn genetický kód; Marshall Nirenberg, Heinrich Mathaei a Severo Ochoa dokázali, že sekvence tří nukleotidových bazí (kódon) určuje každou z 20 aminokyselin To vedlo k genetickému inženýrství, genetickému poradenství atd Mary Weiss a Howard Green provedli základní krok v mapování genů objevem techniky využívající společný růst lidských buněk a myších v jedné kultuře. Tato metoda byla nazvána hybridizace somatických buněk Howard Temin a David Baltimore nezávisle poprvé izolovali enzymy reverzní transkriptázu a restrikční enzym. Tento objev dovolil vědcům tvořit klony a sledovat jejich funkci. - Peter Duesberg a Peter Vogt objevili první virový onkogen účinek SRC genu byl zjištěn u mnoha lidských rakovinných onemocnění. - Vědci ve Švédsku poprvé publikovali metodu barvení chromozomů, která umožňuje tvořit specifické pruhy Paul Berg (1926- ) z USA vyrobil první rekombinantní molekulu DNA. Izolovanou restrikční endonukleázou rozstříhal DNA a použil ligázu ke spojení dvou řetězců DNA společně do hybridní kruhovité molekuly. - V Kalifornii bylo provedeno první úspěšné klonování DNA Vědci poprvé úspěšně transferovali DNA z jedné životní formy do druhé virovou a bakteriální DNA. Spojili část virové a část bakteriální DNA rozštípané stejným restrikčním enzymem. - Vytvořili plazmid se zdvojenou antibiotickou rezistencí. Ten pak spojili rekombinantní DNA molekulu do DNA baktérie. Vyprodukovali tak první rekombinantní DNA organizmus. - První konference o zmapování lidského genomu Kohler and Milstein fúzovali společně buňky, aby produkovali monoklonální protilátky Herbert Boyer a Robert Swanson založili Genentech, Inc., biotechnologickou společnost určené k vývoji a marketingovým produktům na základě recombinantní DNA technologii. - J. M. Bishop a H. Varmus dokázali, že onkogeny se objevují na živočišných chromozomech a mění jejich strukturu a expresi, což může vést k rakovinovému růstu. TGU /10

8 1976 současnost Počátky molekulární biotechnologie Genentech, Inc., oznamuje produkci prvního lidského proteinu tvořeného baktérií: somatostatin. Poprvé syntetický, rekombinantní gen byl použit ke klonování proteinu. Tento krok je označován jako začátek věku biotechnologie. - Bill Rutter a Howard Goodman izolovali gen pro krysí insulin. - Walter Gilbert a Allan Maxam vymysleli metodu pro sekvencování DNA použitím chemikálií než enzymů Genentech, Inc., ohlásili úspěšnou laboratorní produkci lidského inzulínu použitím rekombinantní DNA technologie. - Studie Davida Botsteina a dalších zjistila, že když restriktiční enzym je aplikován na DNA z různých jedinců, výsledné sady fragmentů se někdy významně liší jedinec od jedince. Taková variabilita DNA se nazývá polymorfizmus délky restrikčních fragmentů, neboli RFLP a využívá se plně v genetických studiích. - Robert Weinberg přenáší "onkogeny" krysám, jimž začnou bujet nádory Nejvyšší soud USA rozhodl o tom, že geneticky změněné životní formy mohou být patentovány. Toto rozhodnutí otevřelo enormní možnosti pro komerční využití genetického inženýrství. - Ananda Chakrabarty z firmy General Electrics získává první patent na geneticky pozměněný organizmus. Je to bakterie požírající ropu. - Vědci úspěšně introdukovali lidský gen kódující protein interferon do baktérie. - Kary Mullis a další z firmy Cetus vynalezli techniku pro zmnožení DNA sekvence in vitro PCR. Je to nejrevolučnější technika v molekulární biologii osmdesátých let. Cetus patentoval tento proces a v létě 1991 prodal patent firmě Hoffman-La Roche za 300 mil. dolarů Vědci z Ohio University vyprodukovali první transgenní zvíře transferem genů z jiných zvířat do myši. - Mary Harperová a dva kolegové zmapovali gen pro inzulín. Mapování in situ hybridizací se stala standardní metodou Genentech, Inc. První rekombinantní DNA jako lék odsouhlasený FDA (Food and Drug Administration) - geneticky zabudovaný insulin do baktérie. - Applied Biosystems, Inc. uvedl první komerční plynový fázový sekvenátor proteinu, významně snižující množství vzorku proteinu pro sekvencování. - Richard Goldstein a Richard Novick volali po zákazu používání RNA technologie k vývoji biologických zbraní Barbaře McClintock ( ) z USA byla navržena Nobelova cena za její objev, že geny jsou schopny změnit pozici na chromozomech. - Eli Lilly získala licenci vyrábět insulin. - Jay Levyho laboratoř v UCSF izolovali virus AIDS, téměř ve stejném čase byl izolován také v Pasteur Institute v Paříži a v NIH. - Marvin Carruthers z University of Colorado navrhl metodu konstrukce DNA fragmentů předurčené sekvence dlouhé od pěti do 75 bp. On a Leroy Hood z California Institute of Technology vynalezli přístroje, které mohly takovéto fragmenty vytvořit automaticky Chiron Corp. oznámila první klonování a sekvencování genomu viru HIV. - Alec Jeffreys zavedl techniku DNA fingerprintingu k identifikování jedinců, která o rok později vstoupila do soudních síní. - Allanu Wilsonovi a Russellu Higuchimu se poprvé podařilo replikovat geny vyhynulého druhu. První pokusy genové terapie na savcích. TGU /10

9 1985 Poprvé byly na poli testovány geneticky upravené rostliny s rezistencí k hmyzu, virům a baktériím. - Genetický fingerpritning vstoupil do soudních síní. - Axel Ullrich oznámil osekvencování lidského insulinového receptoru v Nature. Tým kolem Bill Ruttera z UCSF popsali tuto sekvenci v časopise Cell o dva měsíce později Byl vyvinut automatický DNA fluorescenční sekvenátor. - Monsanto vytváří sóju, která je odolná proti herbicidům. V USA je povolena genovým inženýrstvím získaná očkovací látka proti žloutence typu B Vědci ve Washington University vyvinuli umělé kvasinkové chromozomy YACs, vektory pro velké proteiny. - Byla odsouhlasena rekombinantní vakcína hepatitidy B. Je patentováno rajské jablíčko, které při dozrání neměkne Philip Leder a Timothy Stewart získali jako první patent na geneticky pozměněné zvíře, myš která je velmi citlivá na rakovinu prsu. - Genencor International, Inc. získala patent pro proces výroby enzymů na bělení - rezistentní proteázy užité u detergentů Mezinárodní tým vědců začal pracovat na projektu mapování lidského genomu. - Ke konci 80-tých let - První zločin usvědčený na základě DNA fingerprintingu (DNA test), v Portlandu ve státě Oregon. - Prvním patentovaným savcem je "krysa z Harvardu", jíž byl implantován lidský rakovinotvorný gen. Poprvé je použit termín transgenetický Byl založen National Center for Human Genome Research, vedený Jamesem Watsonem, kde se začal mapovat a sekvencovat celý genom člověka (předpoklad ukončení 2005) Genová terapie byla poprvé využita u pacientů. Byl zahájen Humane Genome Project, mezinárodní program pro mapování genů člověka. - První úspěch polní zkoušky u bavlníku, který byl geneticky pozměněn, aby byl odolný vůči herbicidu Bromoxynil. - GenPharm International, Inc. vytvořili první transgenní krávu, která produkovala lidské mléčné proteiny pro kojeneckou výživu. - Byla provedena první genová terapie u čtyřletého děvčátka s nemocí imunitního systému zvaného ADA deficiency. Objevila se prudká etická diskuze na akademické půdě a v médiích Američtí a britští vědci odhalili techniku pro testování embryí in vitro pro genetické abnormality jako jsou cystická fibróza a hemofilie. - Je patentována transgenetická krysa s lidským genem, který ji činí odolnou proti virovým infekcím Kary Mullis získal Nobelovu cenu za chemii za vyvinutí technologie PCR. FDA deklaruje, že geneticky pozměněné potraviny nejsou dědičně nebezpečné a nevyžadují speciální regulaci. - Vědci George Washington University klonovali lidské embrya a uchovávali je v petriho miskách po několik dní. Projekt vyprovokoval k protestům mnoho etiků, politiků a kritiků genetického inženýrství. - Podařilo se vychovat dvě prasata, jejichž srdce jsou pozměněna lidskými geny FDA odsouhlasila první geneticky pozměněnou potravinu Flavr Savr rajčata, pozměněná pro lepší vůni a životnost slupky. - Je odhalen první gen BRCA1 způsobující rakovinu prsu DNA testování v soudních případech získává slávu při přelíčení O.J. Simpsona. TGU /10

10 - Vědci v Duke University Medical Center transplantovali srdce z geneticky pozměněných prasat paviánům, ověřili tak možnost operací napříč druhy. Později první výměna kostní dřeně mezi paviánem a člověkem u pacienta s AIDS. - První úplná sekvence živého organizmu, který není virem, je dokončena u bakterie Hemophilus influenzae. - Dosud nerozpoznané vlastnosti RNA podporují myšlenku, že RNA byla centrální molekulou při vzniku života. - Leptin, protein produkovaný identifikovaným genem obezity (OB) zapříčiňuje ztráty hmotnosti u experimentálních zvířat. - Nová technika mapování genů, STS mapování, velmi rychle zrychlila práci na mapování lidského genomu. - Byly vyvinuty nové transgenní myši, které nesou gen pro Alzheimerovu chorobu. - Byly vyšlechtěny transgenní brambory, které si vytvářejí toxické látky hubící mandelinku Spolupracující vědci oznámili, že osekvenovali kompletní genom kvasinky (eukaryont). Jeho délka byla více než 12 mil. pb DNA Ovce Dolly - první dospělý zvířecí klon z buňky dospělé ovce. První klonovaná ovce Polly nesoucí lidský gen byla později. - Byl vytvořen první umělý lidský chromozom. - Skupina oregonských vědců oznámila, že mají klonované makaky rhesus. Začaly se patentovat expressed sequence tags (EST), krátké sekvence lidské DNA mající prokázané využití v mapování genomu. - Nová DNA technika kombinuje PCR, DNA čipy a počítačové programování poskytly nový nástroj pro hledání genů působící nemoce. - První aplikace molekulární biologie v tvorbě DNA počítače. - EU povoluje první transgenetickou potravinu - řepkový olej Vědci na Hawaii University klonovali tři generace myší z jádra dospělých ovariálních buněk. - Vědci v japonské Kinki University klonovali osm identických telat z buněk od jedné dospělé krávy. - Byl poprvé sekvencován celý živočišný genom červa C. elegans. - Mapování lidského genomu lokalizovalo přes genů. - V Evropě se už pěstují tři druhy transgenetické kukuřice, odolné buď proti škůdcům, nebo proti herbicidům Nový lékařský diagnostický test dovolí rychlou identifikaci BSE/CJD. V USA je 1274 biotechnologických firem, s nejméně 300 biotechnologickými produkty a vakcínami v klinických zkouškách u lidí a stovky jich je vyvíjeno. Tyto produkty zahrnují lékařské a diagnostické testy, biopesticidy a geneticky změněné plodiny. - Ve Španělsku existuje 119 plantáží s 22 odrůdami transgenních rostlin. Nejrozšířenější jsou kukuřice, rajčata a cukrová řepa Byla dokončena první fáze mapování lidského genomu, osekvencování celé lidské DNA Britský parlament odsouhlasil možnost klonovat lidská embrya a využívat je ke studiu. V USA povoleno klonování lidského jedince. TGU /10

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra rozvojových studií Bc. Eva Grolíková GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY A POTRAVINY V KONTEXTU PROBLEMATIKY ROZVOJE Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

RNA temná hmota v našich buňkách

RNA temná hmota v našich buňkách RNA temná hmota v našich buňkách věda 19 kolem nás co to je Historie Ústavu molekulární genetiky AVČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od ddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

Základy genetiky člověka

Základy genetiky člověka Základy genetiky člověka v dědičnost člověka (humánní genetika) je aplikací obecných genetických zákonitostí na člověka (dědičnost lidských znaků podléhá stejným zákonitostem jako dědičnost znaků všech

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

JUBILEJNÍ MENDEL FORUM

JUBILEJNÍ MENDEL FORUM JUBILEJNÍ MENDEL FORUM 2012 Mendelianum MZM, Brno Ústav fyziologie FVL VFU Brno ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Brno 190 let od narození J. G. Mendela 50 let od udělení Nobelovy ceny za objev struktury DNA 50 let

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Eduard Kejnovský & Roman Hobza. Evoluční genomika

Eduard Kejnovský & Roman Hobza. Evoluční genomika Eduard Kejnovský & Roman Hobza Evoluční genomika jaro 2009 OSNOVA Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA Kapitola II.: RELIKTY SVĚTA RNA Kapitola III.: EVOLUCE GENOMŮ Kapitola IV.: EVOLUCE GENŮ Kapitola V.: DYNAMIKA

Více

Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA

Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA 1.1. Kosmologická předehra 1.2. Představy o vzniku života 1.3. Moderní teorie chemické evoluce, Millerovy experimenty 1.4. Eigen, Wachterhauser, Martin a Russel 1.5. Vznik prvních

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos Belmonte, M.D., Ph.D. Perspektivy ve výzkumu zneužívání látek: Floyd E. Bloom, M.D. Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos

Více

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka Dr. Michael J. Behe Darwinova černá skřínka Úvod První vydání - Návrat domů, Praha 2001 Přeloženo z anglického originálu Darwin 's black box vydaného THE FREE PRESS A Division of Simon & Schuster Inc.

Více

ISBN 978-80-7305-651-3

ISBN 978-80-7305-651-3 www.mendelianum.cz Mendelianum MZM, Brno ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Brno Ústav fyziologie FVL VFU Brno Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2013 ISBN 978-80-7305-651-3 MENDEL FORUM 2013 26. dubna

Více

4. Informační a řídicí systém

4. Informační a řídicí systém 4. Informační a řídicí systém 4.1. Genetický systém 4.1.1. Základy genetiky Základní pojmy Genetický informační systém živého organismu obsahuje stálou informaci předávanou dědičně z rodičů na potomky.

Více

ŽIVOTA? Pro všechnu úchvatnou rozmanitost života NOVÁ. Peter E. Nielsen BIOTECHNOLOGIE

ŽIVOTA? Pro všechnu úchvatnou rozmanitost života NOVÁ. Peter E. Nielsen BIOTECHNOLOGIE BIOTECHNOLOGIE NOVÁ MOLEKULA ŽIVOTA? Peptidová nukleová kyselina, syntetický hybrid proteinu a DNA, by mohla tvořit základ nové třídy léků a umělého života odlišného od toho, který nacházíme v přírodě.

Více

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky GENETIKA SPINÁLNÍ SVALOVÉ ATROFIE poděkování hlavnímu autorovi: Louise Simard, Ph.D. Professor and Head Department of Biochemistry

Více

N a pořadu dne je osobní genom Pochybnosti o přínosu komerčních skenů DNA pro zdraví SALLY LEHRMAN. Kromě vzácných onemocnění způsobe-

N a pořadu dne je osobní genom Pochybnosti o přínosu komerčních skenů DNA pro zdraví SALLY LEHRMAN. Kromě vzácných onemocnění způsobe- V TOMTO ČÍSLE: Genetická dvojčata nejsou geneticky identická Květinové děti a drogy I ryby zajímá bohatsvtví Sir Arthur C. Clarke GENETICKÉ TESTOVÁNÍ N a pořadu dne je osobní genom Pochybnosti o přínosu

Více

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky Genetické modifikace možnosti jejich využití a rizika Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008 Autoři: Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel, odbor environmentálního vzdělávání, Ministerstvo životního

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 24 l Číslo 1/2014 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 24th Volume, No.

Více

Nová taktika v boji. tuberkulóze

Nová taktika v boji. tuberkulóze lék ařství Nová taktika v boji proti tuberkulóze Pandemie tuberkulózy se rozhořívá na mnoha místech zeměkoule a stále se objevují nové kmeny rezistentní proti všem existujícím antituberkulotikům. Jako

Více

Kritická analýza současných teorií

Kritická analýza současných teorií Tajemství vzniku života Kritická analýza současných teorií Charles B. Thaxton Walter L. Bradley Roger L. Olsen Tajemství vzniku života bylo přeloženo v roce 1995 z originálu The Mystery of Life s Origin

Více

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky Analýza růstu a jatečné hodnoty moderních genotypů prasat ve vztahu k vybraným

Více

1. Úvod - Metoda učení PQRST

1. Úvod - Metoda učení PQRST R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 1/2 (str. 1-75) 1. Úvod - Metoda učení PQRST Přístup ke studiu QPRST se skládá z pěti etap. Etapy P a T se týkají kapitoly jako

Více