6000 př.n.l n.l. Nevědomé využívání a spekulace?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6000 př.n.l. 1700 n.l. Nevědomé využívání a spekulace?"

Transkript

1 6000 př.n.l n.l. Nevědomé využívání a spekulace? 6000 př.n.l. - Sumerové a babylóňané využívaly kvasinky k výrobě piva př.n.l. - Egypťané objevili výrobu chleba s použitím kvasinek. Další fermentační procesy (jogurt, sýry, víno) byly objeveny v dalších starověkých civilizacích (Čína, ). Pythagoras ( př.n.l.) se zabýval dědičností ctností (odvaha, pravdomluvnost,...) a spekuloval, že jsou dědičné a dotvářené vlivy prostředí - výchova. 420 př.n.l. - Sokrates (470? př.n.l.), řecký filosof, spekuloval proč se děti ne vždy podobají svým rodičům. 400 př.n.l. - Hippokrates ( př.n.l.) určil, že mužská podoba dítěte je přenášena semenem. Analogicky odhadoval podobnou tekutinu u žen, protože děti jasně přijímají vlastnosti rovnoměrně od každého z rodičů (pangeneze). Aristoteles ( př.n.l.) zamítl Hippokratovu teorii. Navrhl, že veškeré vlastnosti jsou děděné od otce. Mužské semeno určuje formu dítěte. Matka poskytuje pouze materiál, z kterého je dítě vytvořeno. Děvčátka jsou tvořena působením krve matky. 100 n.l. - Římané spekulovali, že klisny jsou oplodňovány větrem Indští filosofové poprvé uvažovali o přirozenosti reprodukce a dědičnosti. - Galenos ( ) hlásal, že semeno tvoří obě pohlaví a je tvořeno z krve. Samčí a samičí se navzájem doplňují. - Sv. Augustin ( ) Bůh obdařil hmotu určitými silami sebevývoje a ponechal svobodu působení přírodních příčin v tvoření rostlin a zvířat. Přesto platilo creatio ex nihilo Dominantním názorem je teorie spontánního plození, kdy se organizmy tvoří z neživé hmoty. Anglický lékař William Harvey ( ) spojil své spekulace o původu ptačích vajec se záhadou plození a dědičností. Předpokládal, že noví jedinci vznikají spojením bezforemných substancí obou rodičů. Tato představa epigeneze byla v protikladu s udržovanou myšlenkou pre-existence životních forem Robert Hooke ( ), Brit, navrhl svůj vlastní mikroskop a objevil hmotu, kterou nazval buňkami Francesco Redi (narozen 1626) provedl experiment, aby porovnal dvě soupeřící teorie, které usilovaly o vysvětlení, proč se červi nacházejí v hnijícím mase. Pozoroval, že v mase chráněném před mouchami se netvoří červi, zatímco v podobně nechráněném mase ne. Je to považováno za první vyvrácení důkazu spontánního plození a jako první použití řízeného experimentu Anton van Leeuwenhoek ( ), holandský obchodník se zabýval skleněnými čočkami, používaných v mikroskopu. Byl prvním vědcem, který popsal prvoky a baktérie a předpokládal, že takovéto organizmy mohou být důležité ve fermentaci. Jeho pojednání o bleše je klasické dílo dokazující, že blechy stejně jako ryby, psi a lidé, jsou pohlavní bytosti. Také potvrdil (1677) objev Louise Dominicuse Hamma o existenci spermií Camerarius ( ), profesor univerzity v Tübigenu, popsal ve svém spise pohlavnost rostlin. TGU /10

2 Zázrak života a smrti se jeví být menší a menší Poprvé byla křížena kukuřice. Francouzský lékař a zoolog Reamur ( ) předpokládal, že existují organické molekuly v zárodečných substancích rodičů, které po spojení dají vznik novému jedinci pomocí speciální síly. Dědičnost vlastností byla spojena s tímto procesem K. Linné publikoval svůj systém klasifikace živých organizmů. Věřil, že počet druhů je stejný jako byl při stvoření. Začaly se však nacházet fosílie neznámých druhů. Svými pokusy potvrdil tvrzení, že tyčinky a pestíky jsou pohlavními orgány rostlin C.F. Wolff ( ), němec, navrhl obecnou buněčnou teorii. Kolreuter ( ) křížil mnoho druhů rostlin a některé hybridy sledoval i v dalších generacích. Objevil, že samoopylením hybridů se objeví v další generaci znaky rodičů. Jako první pozoroval jev, který dnes nazýváme heteróze Nicolas Appert navrhl techniku používající teplo ke konzervaci a sterilizaci potravin. Knight ( ) je považován za zakladatele praktické hybridizace rostlin. Při křížení rybízu objevil jev převládání jednoho znaku nad druhým. Neurčil však štěpné poměry Bylo poprvé objeveno savčí vajíčko poprvé pozorováno u psů Wiegman objevil také dominanci a usoudil, že křížením je možné vytvořit nové kulturní odrůdy Gärtner ( ) získal cenu holandské učené společnosti za klasickou práci, kde popsal objev uniformity první generace a popsal štěpení dalších generací. Opět však nezjistil početní poměry Matthias J. Schleiden ( ) z Německa publikoval buněčnou teorii, aplikovanou na rostliny Theodor Schwann ( ) z Německa publikoval buněčnou teorii, aplikovanou na zvířata (tuto teorii podpořil i J. E. Purkyně) Johann Gregor Mendel ( ), rakouský mnich žijící v Brně, začal experimentovat s hrachy. Později se stal známým jako "otec genetiky" Anglický biolog Charles Darwin ( ) publikoval O původu druhů, kde vysvětlil hypotézu o adaptaci forem populací zvířat v čase za nejlepšího využití prostředí a tento proces nazval přirozená selekce Louis Pasteur vynalezl proces pasterizace, kterým se inaktivují mikroorganizmy teplem Mendel oznámil a publikoval svou teorii dědičnosti, známou jako Mendelovy principy Haeckel jako první předpokládal, že jádro buňky hraje hlavní roli při přenosu genetické informace Fredrich Miescher, švýcarský biolog, úspěšně izoloval jádro z hnisavých buněk získaných z odhozených obvazů. Meischer však nezkoumal dědičnost. Místo toho se pokoušel identifikovat chemické látky v buňkách a objevil nukleové kyseliny Francis Galton ( ), Brit, publikoval svou knihu Hereditary Genius, kde tvrdil, že dědičnost sama je zodpovědná za charakterové vlastnosti jedinců Walter Flemming objevil proces mitózy. TGU /10

3 1871 Byla izolována molekula DNA ze spermií pstruha. Ch. Darwin publikoval The Descent of Man and Selection Relation to Sex, kde popsal své myšlenky o evoluci člověka Ch. Darvin navrhl myšlenku gemmulí, které volně kolují v organizmu, jako mechanizmus dědičnosti. Dědičnost vykládal jako hypotézu pangeneze ve své knize "O proměnlivosti zvířat a rostlin během domestikace". Darwin spekulativně věřil i v dědičnost vlastností získaných během ontogeneze Německý biolog Walther Fleming ( ) použil barviva k zbarvení buněk; objevil "pruty", které nazval chromozomy Francis Galton vytvořil pojem eugenika, jako snahu vědeckého zlepšování lidstva pomocí rozvážného spojování párů Gregor Mendel zemřel po 41 letech úzkostlivého studování dědičných faktorů rostlin hrachu. Za svůj život nezískal vědecké uznání a před svou smrtí řekl Můj čas přijde Holandský botanik Hugo de Vries ( ) vytvořil termín "mutace, když experimentoval s prvosenkami Belgický biolog Eduard van Beneden ( ) objevil, že všechny organizmy stejného druhu mají stejný počet chromozomů. Objevil také tvoření haploidních buněk během buněčného dělení spermie a vajíčka Německý fyziolog August Weismann ( ) publikoval esej o dědičnosti. Navrhl, že dědičnost je přenášena substancí s chemickou a molekulární povahou a to rovnoměrně od obou rodičů - velmi ovlivnil následující biology. Pohlavní reprodukce generuje nové kombinace dědičných faktorů a že chromozomy musí být nositeli dědičnosti Všechny cesty vedou k DNA De Vries publikoval příspěvek, který zahrnoval zákony dědičnosti, jak to udělali i další dva: německý botanik Karl Erich Correns ( ) a rakouský botanik Erich Tschermak von Seysenegg ( ) - hovoří se o znovuobjevení Mendela Americký biolog Walter Stanborough Sutton ( ) dokázal, že chromozomy existují v párech, které jsou strukturálně stejné (homologní). - Archibald Garrod vytvořil spojení mezi Mendelovskou dědičností a biochemickými drahami reprodukce v organizmu Walter Sutton a Theodor Boveri na sobě nezávisle dokázali, že spermie a vaječné buňky mají jeden z každého páru chromozomů. Sutton předpokládal, že Mendelovy faktory jsou lokalizovány na chromozomech. Objevil pohyb chromozomů během meiózy a jejich rekombinaci a spojil jej s tříděním Mendelových párových faktorů. Dal Mendelovým faktorům název geny W. Bateson dokázal, že určité vlastnosti nejsou děděny nezávisle. To vyústilo v koncept genové vazby Edmund Wilson a Nellie Stevens navrhli myšlenku, že samotné X a Y chromozomy určují pohlaví. Ukázali, že jeden Y chromozom určuje samčí a dvě kopie X chromozomu určují samičí fenotyp W. Bateson a R. C. Punnett dokázali, že určité geny modifikují činnost jiných genů. TGU /10

4 Americký biolog Thomas Hunt Morgan začal svou práci s ovocnými muškami, která prokázala, že chromozomy mají jednoznačnou funkci v dědičnosti, založila teorii mutace a vedla k základnímu porozumění mechanizmů dědičnosti T. H. Morgan ( ) s Alfredem H. Sturtevantem dokázali, že geny jsou lokalizovány na chromozomech a jsou ve vazbě; zkoumal pohlavní chromozomy a objevil X a Y chromozom, na pohlaví vázané vlastnosti a crossing-over anglický matematik Hardy a německý lékař Weinberger popsali nezávisle na sobě principy genetiky v populacích Dánský botanik Wilhelm Ludvig Johannsen ( ) navrhl, že každá část chromozomu, která kontroluje fenotyp se bude nazývat gen (řecky: dávat vznik ), genotyp k popisu genetické konstituce a fenotyp k popisu aktuálního organizmu, který je výsledkem působení genotypu a prostředí - položil tak základy kvantitativní genetiky. - Phoebus Levene objevil cukr ribózu, který se nachází v určitých nukleových kyselinách. Dnes je nazýváme RNA. William Bateson poprvé aplikoval Mendelovy pravidla na zvířata Thomas H. Morgan vysvětlil oddělení určitých vlastností, které jsou obvykle děděny vázaně, jako příčina zlomení chromozomů během procesu buněčného dělení (crossing-over). Morgan začal mapovat pozice genů na chromozomech ovocné mušky Lawrence Bragg objevil, že rentgenové záření se může použít ke studiu molekulární struktury jednoduché krystalické substance. Tento objev vedl k vývoji krystalografie, která umožňuje další vývoj tří dimenzionální struktury nukleových kyselin a proteinů Alfred Henry Sturtevant ( ) začal konstruovat první chromozomovou mapu genů analyzováním páření ovocných mušek šesti různých mutovaných faktorů, u kterých bylo známo, že jsou recesivní a vázané na X chromozom. Sledoval každou mutaci a její normální alelu ve vztahu k ostatním mutovaným genům a pak počítal přesnou hodnotu pravděpodobnosti crossing-overu mezi geny (ta byla zkompletována v r pro všechny čtyři chromozomy) George Harrison Shull, šlechtitel obilí a profesor genetiky na Princetonu, publikuje úvodní číslo vědeckého časopisu Genetics Plough dokázal přeskupování chromozomů známým jako crossing-over Sewall Wright analyzoval dědičnost zbarvení srsti u morčat, krys, králíků, koní a dalších savců. Wright ukázal, že produkce pigmentu určující barvu srsti u savců vyžaduje řadu biochemických kroků, odehrávající se v stálém pořadí. Předpokládal, že každý krok je zprostředkováván specifickým enzymem Bridges ( ) objevil jako zdroj genetické variability vznik chromozomových aberací Herbert M. Evans zjistil (nepřesně), že lidské buňky obsahují 48 chromozomů Hermann Joseph Muller ( ) experimentoval v USA s Drosophilou a vytvořil mnoho mutantních mušek H. J. Muller ( ), žák T. H. Morgana, napsal článek o povaze genu, který byl velmi výstižný. Představoval si gen jako částici, která přes svou ultramikroskopickou velikost, vykazuje komplexní strukturu různých částí Politikové podporovaní eugenickým hnutím projednali v USA Imigrační zákon, omezující imigraci slabě vzdělaných lidí z jižní a východní Evropy na základě pochybné genetické podřadnosti Nikolaj Vavilov vedl ruské lovce rostlin na prvním pokuse projít zeměkouli při hledání divokých rostlin a jejich primitivní formy. Vytvořil světovou kolekci kulturních rostlin. Pro svou vědeckou zvídavost, byl později uvězněn komunistickým režimem a zemřel na podvýživu v r T. S. Morgan publikoval The theory of the gene, vrcholnou práci mendelistické genetiky na fyzikálním základě s pomocí křížení a optického mikroskopu. TGU /10

5 H. Muller objevil, že rentgenové záření indukuje genetické mutace u ovocných mušek 1500krát častěji než za normálních okolností. Byl tak objeven nástroj indukované mutace, nutný k objevování genů Fredrick Griffiths zpozoroval, že hrubý typ baktérie mění hladký typ, když byl přítomen neznámý transformující princip z hladkého typu. Šestnáct let později identifikoval Oswald Avery transformující princip jako DNA. - Lewis Stadler dokázal, že ultrafialové záření může také zapříčinit mutace Phoebus Levene objevil dosud neznámý cukr deoxyribózu, který se nachází v určitých nukleových kyselinách. Dnes je nazýváme DNA. - V 30-tých letech začíná pronikat matematika a statistika do genetiky; Fisher a Wright formulovali matematické základy genetiky Třicet států USA přijalo donucovací zákony o sterilizaci V Německu uzákoněné eugenické zákony umožnily sterilizaci jedinců dědičně vadných. - T.S. Painter oznámil v obsáhlém článku v Science, že zmapoval zřetelné rozdíly mezi chromozomy pod mikroskopem rozdíly byly dostatečně detailní na to, aby měli vztah crossing-over genů s fyzikálními výměnami materiálu chromozomů, jak ukazují statistické tabulky Desmond Bernal prokázal, že velké molekuly, jako jsou proteiny, mohou být studovány použitím rentgenových paprsků krystalografie. Martin Schlesinger čištěním bakteriofágů nalezl stejné množství proteinů a DNA, které z nich jsou však informačními molekulami není známo Wendell Meredith Stanley krystalizoval virus tabákové mozaiky, první takto purifikovaný virus. Věřil avšak nesprávně, že protein je aktivní informační složkou viru. Andrej Nikolajevič Belozerskij izoloval DNA v čistém stavu poprvé Wendell M. Stanley izoloval nukleové kyseliny z viru tabákové mozaiky, které byly později (1955) odhaleny jako příčina virové aktivity Frederick Charles Bawden objevil, že virus tabákové mozaiky obsahuje RNA Proteiny a DNA byly studovány v různých laboratořích krystalografií rentgenovými paprsky. Byl vymyšlen termín molekulární biologie A. N. Belozersky začal svou experimentální práci, která dokázala, že DNA a RNA jsou vždy přítomné v baktériích George W. Beadle ( ) a Edward L. Tatum ( ), oba z USA, zjistili, že geny kontrolují produkci enzymů - hypotéza jeden gen jeden enzym Salvador Luria a Max Delbrück provedli fluktuační test," první kvantitativní studii mutací u baktérií. Tím začala bakteriální genetika jako samostatná disciplína Oswald T. Avery ( ), Colin MacLeod a Maclyn McCarty z USA dokázali, že DNA sama je substancí zodpovědnou za dědičnost. Ze začátku tato teorie vyvolala malou pozornost, protože vědci věřili, že DNA byla příliš jednoduchá na to, aby obsahovala veškerou genetickou informaci organizmu. Většina vědců věřila, že jen proteiny byly dost komplexní na to, aby projevily všechny genetické kombinace. - Frederick Sanger použil novou metodu nazvanou chromatografii k určení sekvence aminokyselin molekuly bovinního insulinu Max Delbrück a Salvador Luria vyvinuli jednoduchý modelový systém užívající fágy pro studování, jak je genetická informace přenášena do hostitelských bakteriálních buněk Edward Tatum a Joshua Lederberg dokázali, že baktérie si někdy vyměňují genetický materiál přímo v procesu nazvaném konjugace. - Max Delbrück a Alfred Day Hershey nezávisle objevili, že genetický materiál z různých virů může být kombinován, aby tvořil nové typy virů. Tento proces byl dalším příkladem genetické rekombinace. TGU /10

6 1947 Barbara McClintock poprvé oznámila objev transposibilních elementů, známé jako skákající geny. Její objev byl tehdy označován za chybný Erwin Chargaff zjistil, že množství adeninu a tyminu je stejné jako množství guaninu a cytozinu později známa jako Chargaffova pravidla. - Byla poprvé provedena metoda umělé inseminace u hospodářských zvířat zmrazeným semenem Maurice Wilkins ( ), Rosalind Franklinová ( ), Crick a Watson objevili chemickou strukturu DNA, a tím začal nový obor vědy - molekulární biologie Joshua Lederberg a Norton Zinder dokázali, že baktérie si někdy vyměňují geny nepřímou metodou nazvanou transdukce. Alfred Hershey a Martha Chase dokázali, že pouze DNA viru (ne jeho proteiny) vstupuje do buňky v průkazném množství. Tento výsledek podpořil roli DNA jako genetického materiálu a vyvrátil význam proteinu. - J. Lederberg zavedl termín plazmid, aby popsal bakteriální struktury, které objevil a které obsahovaly mimochromozomální genetický materiál. - William Hayes objevil konjugaci, proces při němž jedna bakteriální buňka se propojí s druhou a přesune kopii svých genů. - Elektronová mikroskopie ukázala vnitřní obsah buněk, které byly vyplněné detailní ale dobře utvářené anatomické struktury, zahrnující rozsáhlé počty komplexních molekulárních orgánů nyní nazvaných ribozómy. - Jean Brachet předpokládal, že RNA hraje úlohu v syntéze proteinů Francis H. C. Crick (1916- ) Brit a James D. Watson (1928- ) z USA navrhli dvouřetězcový, šroubovicovitý, komplementární, antiparalelní model DNA molekuly a dokázali, že geny determinují dědičnost V časopise Nature publikovali Watson a Crick rukopis popisující strukturu dvojitého helixu DNA. - William Hayes objevil, že plazmidy mohou být použity k transferu cizích genetických markerů z jedné baktére do druhé. - L. Cavalli, J. Lederberg a E. Lederberg zjistili F faktor u E. coli Od DNA k proteinům Matthew Meselson a Frank Stahl dokázali replikační mechanizmus DNA. - F. Crick a George Gamov vypracovali centrální dogma, vysvětlující jak DNA funguje, aby vytvořila protein. Jejich sekvenční hypotéza předpokládala, že DNA sekvence specifikuje sekvenci aminokyselin v proteinu. Také předpokládali, že genetická informace proudí pouze jedním směrem, z DNA do mrna a do proteinu, ústřední koncept centrálního dogmatu Arthur Kornberg (1918- ) z USA vytvořil DNA ve zkumavce, poté co objevil a izoloval DNA polymerázu. - Crick objevil existenci mrna Francois Jacob a Jacques Monod objevili základní princip genetické regulace operonový model. Zmapovali kontrolní funkce lokalizované na chromozomech v DNA TGU /10

7 sekvenci, které nazvali represor a operon. Také dokázali existenci proteinů, které mají dvojí funkci Marshall Nirenberg postavil řetězec mrna složený pouze z báze uracilu. Tento řetězec se nazval poly-u a zjistil, že UUU je kódon pro fenylalanin. Byl to první krok v odhalení genetického kódu, který Nirenberg a kolegové úspěšně rozluštili do pěti let Watson a Crick se podělili o Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu s Maurice Wilkinsnem. Bohužel Rosalinda Franklinová, která se významně podílela na objevu dvojité šroubovicové struktury DNA, zemřela dříve a pravidla Nobelovy ceny nedovoluje udělit cenu posmrtně Harris a Watkins úspěšně fúzovali myší a lidské buňky Byl rozluštěn genetický kód; Marshall Nirenberg, Heinrich Mathaei a Severo Ochoa dokázali, že sekvence tří nukleotidových bazí (kódon) určuje každou z 20 aminokyselin To vedlo k genetickému inženýrství, genetickému poradenství atd Mary Weiss a Howard Green provedli základní krok v mapování genů objevem techniky využívající společný růst lidských buněk a myších v jedné kultuře. Tato metoda byla nazvána hybridizace somatických buněk Howard Temin a David Baltimore nezávisle poprvé izolovali enzymy reverzní transkriptázu a restrikční enzym. Tento objev dovolil vědcům tvořit klony a sledovat jejich funkci. - Peter Duesberg a Peter Vogt objevili první virový onkogen účinek SRC genu byl zjištěn u mnoha lidských rakovinných onemocnění. - Vědci ve Švédsku poprvé publikovali metodu barvení chromozomů, která umožňuje tvořit specifické pruhy Paul Berg (1926- ) z USA vyrobil první rekombinantní molekulu DNA. Izolovanou restrikční endonukleázou rozstříhal DNA a použil ligázu ke spojení dvou řetězců DNA společně do hybridní kruhovité molekuly. - V Kalifornii bylo provedeno první úspěšné klonování DNA Vědci poprvé úspěšně transferovali DNA z jedné životní formy do druhé virovou a bakteriální DNA. Spojili část virové a část bakteriální DNA rozštípané stejným restrikčním enzymem. - Vytvořili plazmid se zdvojenou antibiotickou rezistencí. Ten pak spojili rekombinantní DNA molekulu do DNA baktérie. Vyprodukovali tak první rekombinantní DNA organizmus. - První konference o zmapování lidského genomu Kohler and Milstein fúzovali společně buňky, aby produkovali monoklonální protilátky Herbert Boyer a Robert Swanson založili Genentech, Inc., biotechnologickou společnost určené k vývoji a marketingovým produktům na základě recombinantní DNA technologii. - J. M. Bishop a H. Varmus dokázali, že onkogeny se objevují na živočišných chromozomech a mění jejich strukturu a expresi, což může vést k rakovinovému růstu. TGU /10

8 1976 současnost Počátky molekulární biotechnologie Genentech, Inc., oznamuje produkci prvního lidského proteinu tvořeného baktérií: somatostatin. Poprvé syntetický, rekombinantní gen byl použit ke klonování proteinu. Tento krok je označován jako začátek věku biotechnologie. - Bill Rutter a Howard Goodman izolovali gen pro krysí insulin. - Walter Gilbert a Allan Maxam vymysleli metodu pro sekvencování DNA použitím chemikálií než enzymů Genentech, Inc., ohlásili úspěšnou laboratorní produkci lidského inzulínu použitím rekombinantní DNA technologie. - Studie Davida Botsteina a dalších zjistila, že když restriktiční enzym je aplikován na DNA z různých jedinců, výsledné sady fragmentů se někdy významně liší jedinec od jedince. Taková variabilita DNA se nazývá polymorfizmus délky restrikčních fragmentů, neboli RFLP a využívá se plně v genetických studiích. - Robert Weinberg přenáší "onkogeny" krysám, jimž začnou bujet nádory Nejvyšší soud USA rozhodl o tom, že geneticky změněné životní formy mohou být patentovány. Toto rozhodnutí otevřelo enormní možnosti pro komerční využití genetického inženýrství. - Ananda Chakrabarty z firmy General Electrics získává první patent na geneticky pozměněný organizmus. Je to bakterie požírající ropu. - Vědci úspěšně introdukovali lidský gen kódující protein interferon do baktérie. - Kary Mullis a další z firmy Cetus vynalezli techniku pro zmnožení DNA sekvence in vitro PCR. Je to nejrevolučnější technika v molekulární biologii osmdesátých let. Cetus patentoval tento proces a v létě 1991 prodal patent firmě Hoffman-La Roche za 300 mil. dolarů Vědci z Ohio University vyprodukovali první transgenní zvíře transferem genů z jiných zvířat do myši. - Mary Harperová a dva kolegové zmapovali gen pro inzulín. Mapování in situ hybridizací se stala standardní metodou Genentech, Inc. První rekombinantní DNA jako lék odsouhlasený FDA (Food and Drug Administration) - geneticky zabudovaný insulin do baktérie. - Applied Biosystems, Inc. uvedl první komerční plynový fázový sekvenátor proteinu, významně snižující množství vzorku proteinu pro sekvencování. - Richard Goldstein a Richard Novick volali po zákazu používání RNA technologie k vývoji biologických zbraní Barbaře McClintock ( ) z USA byla navržena Nobelova cena za její objev, že geny jsou schopny změnit pozici na chromozomech. - Eli Lilly získala licenci vyrábět insulin. - Jay Levyho laboratoř v UCSF izolovali virus AIDS, téměř ve stejném čase byl izolován také v Pasteur Institute v Paříži a v NIH. - Marvin Carruthers z University of Colorado navrhl metodu konstrukce DNA fragmentů předurčené sekvence dlouhé od pěti do 75 bp. On a Leroy Hood z California Institute of Technology vynalezli přístroje, které mohly takovéto fragmenty vytvořit automaticky Chiron Corp. oznámila první klonování a sekvencování genomu viru HIV. - Alec Jeffreys zavedl techniku DNA fingerprintingu k identifikování jedinců, která o rok později vstoupila do soudních síní. - Allanu Wilsonovi a Russellu Higuchimu se poprvé podařilo replikovat geny vyhynulého druhu. První pokusy genové terapie na savcích. TGU /10

9 1985 Poprvé byly na poli testovány geneticky upravené rostliny s rezistencí k hmyzu, virům a baktériím. - Genetický fingerpritning vstoupil do soudních síní. - Axel Ullrich oznámil osekvencování lidského insulinového receptoru v Nature. Tým kolem Bill Ruttera z UCSF popsali tuto sekvenci v časopise Cell o dva měsíce později Byl vyvinut automatický DNA fluorescenční sekvenátor. - Monsanto vytváří sóju, která je odolná proti herbicidům. V USA je povolena genovým inženýrstvím získaná očkovací látka proti žloutence typu B Vědci ve Washington University vyvinuli umělé kvasinkové chromozomy YACs, vektory pro velké proteiny. - Byla odsouhlasena rekombinantní vakcína hepatitidy B. Je patentováno rajské jablíčko, které při dozrání neměkne Philip Leder a Timothy Stewart získali jako první patent na geneticky pozměněné zvíře, myš která je velmi citlivá na rakovinu prsu. - Genencor International, Inc. získala patent pro proces výroby enzymů na bělení - rezistentní proteázy užité u detergentů Mezinárodní tým vědců začal pracovat na projektu mapování lidského genomu. - Ke konci 80-tých let - První zločin usvědčený na základě DNA fingerprintingu (DNA test), v Portlandu ve státě Oregon. - Prvním patentovaným savcem je "krysa z Harvardu", jíž byl implantován lidský rakovinotvorný gen. Poprvé je použit termín transgenetický Byl založen National Center for Human Genome Research, vedený Jamesem Watsonem, kde se začal mapovat a sekvencovat celý genom člověka (předpoklad ukončení 2005) Genová terapie byla poprvé využita u pacientů. Byl zahájen Humane Genome Project, mezinárodní program pro mapování genů člověka. - První úspěch polní zkoušky u bavlníku, který byl geneticky pozměněn, aby byl odolný vůči herbicidu Bromoxynil. - GenPharm International, Inc. vytvořili první transgenní krávu, která produkovala lidské mléčné proteiny pro kojeneckou výživu. - Byla provedena první genová terapie u čtyřletého děvčátka s nemocí imunitního systému zvaného ADA deficiency. Objevila se prudká etická diskuze na akademické půdě a v médiích Američtí a britští vědci odhalili techniku pro testování embryí in vitro pro genetické abnormality jako jsou cystická fibróza a hemofilie. - Je patentována transgenetická krysa s lidským genem, který ji činí odolnou proti virovým infekcím Kary Mullis získal Nobelovu cenu za chemii za vyvinutí technologie PCR. FDA deklaruje, že geneticky pozměněné potraviny nejsou dědičně nebezpečné a nevyžadují speciální regulaci. - Vědci George Washington University klonovali lidské embrya a uchovávali je v petriho miskách po několik dní. Projekt vyprovokoval k protestům mnoho etiků, politiků a kritiků genetického inženýrství. - Podařilo se vychovat dvě prasata, jejichž srdce jsou pozměněna lidskými geny FDA odsouhlasila první geneticky pozměněnou potravinu Flavr Savr rajčata, pozměněná pro lepší vůni a životnost slupky. - Je odhalen první gen BRCA1 způsobující rakovinu prsu DNA testování v soudních případech získává slávu při přelíčení O.J. Simpsona. TGU /10

10 - Vědci v Duke University Medical Center transplantovali srdce z geneticky pozměněných prasat paviánům, ověřili tak možnost operací napříč druhy. Později první výměna kostní dřeně mezi paviánem a člověkem u pacienta s AIDS. - První úplná sekvence živého organizmu, který není virem, je dokončena u bakterie Hemophilus influenzae. - Dosud nerozpoznané vlastnosti RNA podporují myšlenku, že RNA byla centrální molekulou při vzniku života. - Leptin, protein produkovaný identifikovaným genem obezity (OB) zapříčiňuje ztráty hmotnosti u experimentálních zvířat. - Nová technika mapování genů, STS mapování, velmi rychle zrychlila práci na mapování lidského genomu. - Byly vyvinuty nové transgenní myši, které nesou gen pro Alzheimerovu chorobu. - Byly vyšlechtěny transgenní brambory, které si vytvářejí toxické látky hubící mandelinku Spolupracující vědci oznámili, že osekvenovali kompletní genom kvasinky (eukaryont). Jeho délka byla více než 12 mil. pb DNA Ovce Dolly - první dospělý zvířecí klon z buňky dospělé ovce. První klonovaná ovce Polly nesoucí lidský gen byla později. - Byl vytvořen první umělý lidský chromozom. - Skupina oregonských vědců oznámila, že mají klonované makaky rhesus. Začaly se patentovat expressed sequence tags (EST), krátké sekvence lidské DNA mající prokázané využití v mapování genomu. - Nová DNA technika kombinuje PCR, DNA čipy a počítačové programování poskytly nový nástroj pro hledání genů působící nemoce. - První aplikace molekulární biologie v tvorbě DNA počítače. - EU povoluje první transgenetickou potravinu - řepkový olej Vědci na Hawaii University klonovali tři generace myší z jádra dospělých ovariálních buněk. - Vědci v japonské Kinki University klonovali osm identických telat z buněk od jedné dospělé krávy. - Byl poprvé sekvencován celý živočišný genom červa C. elegans. - Mapování lidského genomu lokalizovalo přes genů. - V Evropě se už pěstují tři druhy transgenetické kukuřice, odolné buď proti škůdcům, nebo proti herbicidům Nový lékařský diagnostický test dovolí rychlou identifikaci BSE/CJD. V USA je 1274 biotechnologických firem, s nejméně 300 biotechnologickými produkty a vakcínami v klinických zkouškách u lidí a stovky jich je vyvíjeno. Tyto produkty zahrnují lékařské a diagnostické testy, biopesticidy a geneticky změněné plodiny. - Ve Španělsku existuje 119 plantáží s 22 odrůdami transgenních rostlin. Nejrozšířenější jsou kukuřice, rajčata a cukrová řepa Byla dokončena první fáze mapování lidského genomu, osekvencování celé lidské DNA Britský parlament odsouhlasil možnost klonovat lidská embrya a využívat je ke studiu. V USA povoleno klonování lidského jedince. TGU /10

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Genomika a bioinformatika Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Jan Pačes, Mgr, Ph.D Ústav molekulární genetiky AVČR, CZECH FOBIA (Free and Open Bioinformatics Association) hpaces@img.cas.cz

Více

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

O původu života na Zemi Václav Pačes

O původu života na Zemi Václav Pačes O původu života na Zemi Václav Pačes Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR centrální dogma replikace transkripce DNA RNA protein reverzní transkripce translace informace funkce Exon 1 Intron (413

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Cvičení č. 8 KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Genové interakce Vzájemný vztah mezi geny nebo formami existence genů alelami. Jeden znak je ovládán alelami působícími na více lokusech. Nebo je to uplatnění 2

Více

Úvod do obecné genetiky

Úvod do obecné genetiky Úvod do obecné genetiky GENETIKA studuje zákonitosti dědičnosti a proměnlivosti živých organismů GENETIKA dědičnost - schopnost uchovávat soubor dědičných informací a předávat je nezměněný potomkům GENETIKA

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

Jsme tak odlišní. Co nás spojuje..? Nukleové kyseliny

Jsme tak odlišní. Co nás spojuje..? Nukleové kyseliny Jsme tak odlišní Co nás spojuje..? ukleové kyseliny 1 UKLEVÉ KYSELIY = K anj = A ositelky genetických informací Základní význam pro všechny organismy V buňkách a virech Identifikace v buněčném jádře (nucleos)

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

c 2002 Intellectronics

c 2002 Intellectronics Gymnázium Tachov, seminář 25. září 2002 Klonování lidských embryonálních kmenových buněk Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract V prosinci 1998 společnost Advanced Cell Technology, Inc. oznámila

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Využití houbových organismů v genovém inženýrství MIKROORGANISMY - bakterie, kvasinky a houby využíval

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ

GENETICKY MODIFIKOVANÉ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY (GMR) Lukáš Fischer Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK Geny základ vlastností organismů Změny genetické informace rostlin a definice genetické modifikace dle

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Siřínková Petra březen 2009 Mendelovy zákony JOHANN GREGOR MENDEL Narodil se 20. července 1822 v

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií? Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?) Jaroslav Drobník Přírodovědecká fakulta UK Sdružení BIOTRIN Politické,

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Fysika a zkoumání živého

Fysika a zkoumání živého XIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY KAROLINUM 15. KVĚTNA 2007 Fysika a zkoumání živého B. Velický, MFF KU Několik poznámek fysika, který se sám zkoumání živého nikdy neúčastnil Základní

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Co je to genová terapie?

Co je to genová terapie? Obsah přednášky 1. Definice genové terapie 2. Typy a strategie genové terapie 3. Principy genového přenosu 4. Základní technologie genové terapie 5. Způsoby přenosu genů 6. Příklady využití genové terapie

Více

Co se děje v genetické laboratoři?

Co se děje v genetické laboratoři? 12 Co se děje v genetické laboratoři? Tento letáček byl vytvořen s pomocí Dr Iana M Fraylinga, Institute of Medical Genetics, University Hospital of Wales, Cardiff, UK; Dr Domenica Coviella, Laboratory

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv J.Hašek, ÚMCH AV ČR Zisky farmaceutických společností a společností využívajících biotechnologie činící mnoha miliard dolarů ročně jsou

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Populační genetika (KBB/PG)

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu

HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu HISTORIE CHEMIE Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

BIOTECHNOLOGIE MOŘÍ OBSAH. č. XXX/prosinec/2008

BIOTECHNOLOGIE MOŘÍ OBSAH. č. XXX/prosinec/2008 č. XXX/prosinec/2008 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i dalších

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více