Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká 1

2 Charakteristika školy: Vzdělávací program: Pracovníci školy: Pedagogičtí pracovníci: Základní škola Malé Svatoňovice příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994 zřizovatel Obec Malé Svatoňovice ročník, 9 tříd, 1 oddělení ŠD ZŠ je umístěna ve dvou budovách, Schejbalova 131: ročník, ŠD 17. listopadu 178: ročník, ředitelství 1.,2.,3., 6.,7., 8. ročník: Školní vzdělávací program Škola pro život 4., 5., 9. ročník: Základní škola, č.j / učitelka na MD Jméno Vzdělání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 PřF, M - Z ředitelka Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D, stát.zk.aj zástupkyně ředitelky Ing. Eva Brátrová 1965 ČVUT,stroj.f., DPS metodik prevence soc. patolog.jevů Petra Brejtrová 1970 SEŠ, státní zk.nj Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- Př metodik inf.a kom. technolog. Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, Čj - Nj od MD Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupeň Mgr.Kateřina Hubálovská 1950 PF, Čj - Fj Mgr. Jarmila Janýrová 1983 CTF, Čj - Kv od MD Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupeň Mgr. Libuše Livňanská 1963 PřF, M Př Ludmila Möglichová 1954 SOŠ asistent pedagoga 1.třída Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupeň Zt Bc. Kristýna Šretrová 1977 VŠP,soc.ped.,vych.,Tv vychovatelka ŠD Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F výchovná poradkyně Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupeň Kvalifikovanost učitelů: 80 % hodin odučeno kvalifikovaně Aprobovanost: 72,3 % hodin odučeno aprobovaně (neaprobovaně odučeny výchovy). Další vzdělávání ped. pracovníků: DVPP probíhalo v Centru vzdělávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnově, Náchodě,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov. Všichni absolvovali školení 1. pomoci VOŠ a SŠ zdravotní Hradec Králové. Jméno Účast na DVPP Kostelecká Ředitel 2012 ( projekt EU) Právo v praxi 6x Václavková 3x Dějepis Brátová Soukromá jazyková škola-aj,1x Prevence soc.p. jevů,1x Anglický jazyk(3dny) Herzigová 1x Pedagogika aktivní vyučování Nehybová 2x - Pedagogika, 1x Hudební výchova, 2x SPCHU Jirsáková 2x Český jazyk,3x- Pedagogika, 1x Hudební výchova Grunt 1x Chemie, 2x Tělesná výchova Vítová 3x Fyzika, 2x Matematika, 2x Výchovné poradenství Hubálovská 1x Český jazyk 2

3 Zálišová Livňanská Janýrová 1x 1.třída, 1x Prvouka, 1x Matematika,1x Český jazyk, 2x - SPCHU 1x Zdravotník 1. pomoci 1x Český jazyk, 2x - Dějepis Ve škole pracují 4 předmětové komise 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, Tv, program byl zaměřen na realizaci ŠVP (školní vzdělávací program) Tvorba a realizace ŠVP koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková - koordinátor 1. stupně: Mgr. A. Herzigová - koordinátor přírodověd. předmětů: Mgr.I. Vítová - koordinátor společenskovědních předmětů: Mgr. I. Václavková Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci předmětových komisí. Práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování -29 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování -7 žáků docházelo během roku na reedukaci, kterou realizuje 5 asistentek - 1 žák 1. třídy pracoval pod dohledem asistentky pedagoga - konzultace s pracovníky PPP v Trutnově a SPC v Trutnově při tvorbě IVP - vyučující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace těchto žáků do výuky a vytváří IVP - schůzky pro rodiče žáků se SPUCH jsou domlouvány individuálně dle potřeb Enviromentální vzdělávání probíhá dle plánu (Mgr. Livňanská), zapojení do ekologických projektů viz příloha, sběr bylin, starého papíru, kaštanů Prevence sociálně patologických jevů probíhá dle plánu (Ing. Brátová) viz přehled - celoročně v třídnických hodinách, v prvouce, přírodovědě, v hodinách Rv, Ov - spolupráce se Zdravotním ústavem H. K. pobočka Trutnov - přednášky - účast pracovníka RIAPS Trutnov hodinách rodinné výchovy - projekt KOMPAS Náchod zaměřený na zlepšení vztahů v kolektivu 7.tř. - zájmová mimoškolní činnost viz přehled - spolupráce s Oddělením soc. právní ochrany dětí a sociální prevence Trutnov - spolupráce s Policií ČR v Úpici - spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice Nepedagogičtí pracovníci: 5 Jméno Rok nar. Pracovní zařazení Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Věra Tomešová 1959 uklizečka, 17. listopadu 178,ukončení PP k Dita Kubíčková 1978 uklizečka, 17. listopadu 178 Stanislava Čvančarová 1948 hospodářka, 17. listopadu 178 Zdeněk Holubec 1951 školník, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Počet žáků: 152 k , 153 k Počet tříd: 9 Počet oddělení ŠD: 1 Průměrný počet žáků ve třídě: 17 Zápis do 1. třídy: počet dětí u zápisu žáci s odkladem z roku žákyně nar PPP šk.docházku nedoporučila odklady školní docházky 2 žáci Vycházející žáci: 3

4 Gymnázium Trutnov 1 Gymnázium víceleté Úpice 1 Střední průmyslová škola Trutnov 3 SOŠ ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice 2 Česká lesnická akademie Trutnov 3 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 1 SŠ hotelnictví a podnikání Hronov 3 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 1 SŠ řemeslná Jaroměř 1 SOŠ a SOU Hradec Králové 1 SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová 1 Zapojení do projektu Volba povolání (příspěvek na exkurze do podniků), Řemeslo má zlaté dno (pí. Vítová) Výsledky vzdělávání žáků: Chování žáků: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupeň 2008/09 0, 06 % 0, 12% 2009/10 0 % 1,31 % III. stupeň 2008/09 0 % 0 % 2009/10 0,65 % 0,65 % Neomluvené hodiny 2008/09 6 hod. 0 hod. 2009/10 1 hod. 26 hod. Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr 1. 14/ 14 11/10 3/ 4 0/ 0 1, 14/ 1, / 17 15/14 3/ 3 0/ 0 1, 11 / 1, / 16 11/13 5/ 3 0/ 0 1, 31/ 1, / 14 5/ 6 9/ 8 0/ 0 1, 53/ 1, / 18 12/9 6/ 9 0/ 0 1, 44/ 1, / 19 7/ 7 12/ 12 0/ 0 1, 71/ 1, / 16 5/ 6 11/ 10 0/ 0 1, 84/ 1, / 22 6/11 16/ 11 0/ 0 1, 90/ 1, / 17 5/ 5 8/ 10 4/ 2 2, 09/ 1, 91 Opravné zkoušky 1 žák 9. třídy z 1 předmětu prospěch nedostatečný Mimoškolní aktivity: Účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz příloha Zájmové kroužky při ZŠ: Kroužek Třída/ Počet ž. Vedoucí Výtvarný / 11 A. Herzigová Výtvarný / 16 A. Herzigová Výtvarný -keramika / 7 H. Nehybová 4

5 Sportovní hry / 12 K. Šretrová Sportovní hry 6. 9./7 R. Kult Angličtinka 1. 2./12 A. Herzigová Přírodovědný /7 L. Livňanská Zdravotní 5. 9./13 L.Livňanská Zdravotní 1. 4./15 L. Jirsáková Divadelní 4. 9./9 J. Janýrová Český jazyk 5. 7./16 K.Hubálovská PC - Internet L.Grunt žáci navštěvují ZUŠ v Úpici žáci se mohou zapojit do oddílu kopané při TJ Sokol M.Svatoňovice Inspekce, kontrolní činnost: Zřizovatel Obec Malé Svatoňovice provedl veřejnosprávní kontrolu na základě zákona 320/2001 Sb. s odkazem na zákon 552/1991 Sb. dne ČŠI provedla dne hodnocení školního vzdělávacího programu Základní školy Malé Svatoňovice Škola pro život. Protokoly ze všech kontrol jsou uloženy v ředitelně ZŠ. Školská rada: ŠR pracovala ve složení: za OÚ: Vlasta Seidelová - předsedkyně, Michal Müller za ZŠ : Ivana Václavková, Hana Nehybová za rodiče: Pavlína Brejtrová, Renata Weineltová, Lucie Převlocká Podněty ŠR k činnosti školy jsou předávány škole formou zápisů z jednání. Materiálně technické vybavení: Malování učeben na 1. stupni Nákup nových lavic a židlí do 1. a 2. třídy, do 1 učebny na 2. stupni Pořízení dataprojektoru na 1. stupeň Pořízení 2 jízdních kol na dopravní výchovu na 1. stupni Nákup 2 magnetických tabulí, paravanu na dramatizaci na 1. stupeň Učební pomůcky do jednotlivých předmětů Hlavní úkoly na školní rok 2010/2011: Realizace Školního vzdělávacího programu Škola pro život Realizace projektu EU peníze školám zkvalitnění a zefektivnění výuky Pokračovat v realizaci školních projektů Prezentovat školu na veřejnosti, podchytit žáky a rodiče z okolních obcí Pořízení digitální techniky (interaktivní tabule ), učebních pomůcek Modernizace učeben a ŠD, malování Oprava hlavního schodiště na 1. stupni Oprava izolace, rekonstrukce suterénu na 1. stupni Připravit studii na zateplení budovy 2. stupně 5

6 Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2009/10 Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /září listopad / 1. 4.třída Zátopkova pětka okrsek, Rtyně v Podkrkonoší /29. 9./ Zátopkova desítka okrsek, Úpice /1. 10./ Běh do vrchu 1. stupeň okrsek, Klůček Malé Svatoňovice /8. 10./ Turnaj v halové kopané 2. stupeň okrsek, Malé Svatoňovice /3.11./ Turnaj ve florbale okrsek, žáci, žákyně, Rtyně v Podkrkonoší /9.a10.11./ Turnaj ve florbale okres, ml.žákyně, Dvůr Králové n.l.-1.místo /24.11./ Turnaj ve stolním tenise okrsek, Úpice /7. 12./ Turnaj ve florbale kraj, mladší žákyně, Dvůr Králové n.l. /8.12./ Závody ve šplhu 1. stupeň okrsek, Rtyně v Podkrkonoší /27.1./ Závody ve šplhu 2. stupeň okrsek, Rtyně v Podkrkonoší /4. 2./ Turnaj v halové kopané 1. stupeň okrsek, Malé Svatoňovice /16. 2./ Zimní víceboj okrsek, Úpice, /18. 2./ Turnaj v basketbale okrsek, Úpice /3.3./ Turnaj ve vybíjené okrsek Úpice /9. 3., , 8. 4./ Turnaj v přehazované okrsek, Úpice /23. 3./ Úpická laťka soutěž ve skoku vysokém /27. 3./ Malá kopaná okrsek, Úpice /20. 4./ Turnaj ve vybíjené okres /dívky/, Trutnov /21. 4./ - 2. místo Turnaj v přehazované okres /dívky/, Lánov /29. 4./ - 6. místo Turnaj v halové kopané okres /mladší žáci/, Trutnov /23.4./ 5.místo Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svatoňovice /10. 5./ Dopravní hřiště Dvůr Králové n. L. /10. 5./ Pohár rozhlasu atletika, okres /st. žáci/, D. Králové n.l. /12. 5./-6.místo Dopravní soutěž mladých cyklistů okres, Dvůr K. n.l. /18. 5./- 1. místo Běh do vrchu 2. stupe ň okrsek, Úpice /27. 5./ Dopravní soutěž mladých cyklistů kraj,rychnov n.k./ /- 3. místo Atletický čtyřboj Úpice Lány /8. 6./ Atletické finále Úpice Lány /15. 6./ Dopravní hřiště - Dvůr Králové n L., průkaz cyklisty /21.6./ 4. V soutěži Grand Prix škol 2.stupně okrsku Úpice (vyhodnocení všech okrskových soutěží během roku) vybojovala naše škola 2. Místo. 1.stupeň obsadil 4.místo. Kulturní akce: Výtvarné dílny, Galerie moderního umění H.Králové /20.10./ Diskopříběh 1 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8.a 9. třída /27.10./ W.Shakespeare - Perikles, Klicperovo divadlo Hradec Králové /2. 11./ Výstava Světýlka, KK M. Svatoňovice / / výtvarný kr. Diskopříběh 2 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8.a 9. třída /19.11./ Vánoční koncert ZUŠ Úpice, Úpice /27.11./ 8. Mikulášská nadílka /4. 12./ 5. Vánoční výstava výstava prací, KK Malé Svatoňovice Kouzelnické představení, KK M. Svatoňovice /22.12./ Vánoční besídka tělocvična /22.12./ Kalendář 2010 Zahradníkův rok Věc Makropulos, Klicperovo divadlo Hradec Králové /5. 1./ Diskopříběh 3 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8.a 9. třída /11.2./

7 Taneční akademie ZUŠ Úpice /11.2., 12.2./ Dobové tance, Klicperovo divadlo Hradec Králové /12. 2./ Studánecký masopust průvod /13. 2./ Školní ples M. Svatoňovice /6. 3./ Velikonoční výstava výstava prací / 3. 4./ Diskopříběh 4 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8.a 9. třída /22.4./ Vystoupení čarodějnic, M. Svatoňovice /30. 4./ Divadelní představení Ať žijí duchové, ZŠ a ZUŠ Rtyně v P. /30.4./ 5. třída Dobře placená vycházka, Klicperovo divadlo Hradec Králové /3.5./ Křest poštovní známky Dášenka, Muzeum M. S., vystoupení žáků /12.5./ 7. třída Studánecká Čapkiana čtení, 2 divadelní vystoupení žáků / / 1.-9.,divadelní kr. Koncert Revival Michala Davida, Úpice /17. 6./ Hurá na prázdniny vystoupení žáků pro veřejnost, KK M.Svat./24.6./ Exkurze, přednášky, besedy: Seznamovací výlet 5. třídy do Rtyně v Podkrkonoší /11. 9./ 5. Vaření v přírodě, nocování v tělocvičně / / 9. Módní přehlídka na SOŠ Červený Kostelec /17.9./ 9. Videoprojekce Indie, Úpice /21. 9./ Exkurze na biofarmu ve Svobodném /23. 9./ 5. Výstava hub, Úpice /23.,24.9./ Výstava chovatelů, Úpice /2.10./ Přednáška Policie ČR /5.10./ Seznamovací exkurze 6.třídy na Brendy / / 6. Výstava středních škol v Trutnově /9.10./ 9. Výtvarné dílny Galerie moderního umění Hradec Králové /20.10./ Protidrogová prevence program RIAPS Trutnov /22.10./ Exkurze hydroelektrárna Dlouhé Stráně, Velké Losiny papírny /5.11./ Zdravý životní styl - program ZÚ Trutnov /13.11./ Prevence ústní dutiny program ZÚ Trutnov /16.11./ 1 Prevence HIV, AIDS program ZÚ Trutnov / / 8. Exkurze Vánoční ZOO, zdobení stromečku D.Králové n. L. /15.,21.12./ ,6. Přednáška Cesta pitné vody, Ekologicky šetrná doprava /19.1./ 8.,9. Tonda obal na cestách program k třídění odpadu /25.1./ Besedy k požární ochraně, SDH M. Svatoňovice /18.3./ Exkurze do ZPA a na Úřad práce Trutnov /29.3./ 8. Návštěva hasičské zbrojnice v M. Svatoňovicích /29. 3./ Den Země Rýchory /22.4./ 5. Exkurze na fermentační stanici a na čističku v Úpici /23.4./ 9. Exkurze - Hasičský záchranný sbor Velké Poříčí /28.4./ Sezame otevři se, Na rovinu pořady k prevenci soc.-pat.jevů /29.4./ Exkurze Gotika v Kutné Hoře /30.4./ 7. Exkurze Kohoutov kozí farma, pekárna /10.5./ Zdravotní prevence program VOŠ zdravotní Trutnov /20.5./ Exkurze do Prahy Hra na Hrad, /26.5./ 5. Muzeum Úpice výstava k 2. světové válce, Havlovice /26.5./ 9. Exkurze hvězdárna v Úpici /4. 6./ 5. Hrajeme si i hlavou, akce PF v Hradci Králové /18. 6./ 7. Exkurze Pěchotní srub T-26 v Odolově /16.6./ 9. 7

8 Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav / 22.6./ - projekt Volba povolání Exkurze Muzeum M. Svatoňovice během roku Návštěva místní knihovny Semináře k poznávání přírodnin Dvůr Králové n.l. /21.11.,29.1.,13.3./ přírodovědný kroužek Výtvarné kurzy pro veřejnost Školní výlety: třída Praha, ZOO, Divadlo Spejbla a Hurvínka 5. třída Červený Kostelec Špinka Řešetova Lhota 6. třída Praha Národní muzeum, historické centrum 7. třída Žamberk, Častolovice 8. třída Rožnov pod Radhoštěm Frenštát p. R.- Pustevny - Olomouc 9. třída Hradec Králové projížďka po Labi, kino; výlet na Sněžku Soutěže: Letos se naši žáci výborně umístili v okresních kolech biologické olympiády a v poznávání přírodnin a postoupili do krajského kola. Zde dosáhli naši žáci výborné výsledky v poznávání přírodnin -Lukáš Daniš z 9. třídy se umístil na 1. místě v kraji, Ondřej Sedláček ze 6. třídy obsadil ve své kategorii 3. místo a Angelika Sedláčková 4. místo. Jonáš Zahálka ze 6. třídy obsadil 1. místo v kraji ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Další úspěch jsme zaznamenali na okresní úrovni v dopravní soutěži, tam žáci 5. a 6. třídy zvítězili a postoupili do kraje, kde získali 3. místo. Ve sportovních soutěžích dosáhly největšího úspěchu žákyně 6. a 7. třídy, když postoupily ve florbale až do krajského kola. Matematická olympiáda okresní kolo /D.Knapová místo, L.Romančáková místo, A.Benešová,. A. Martincová a N. Schlindenbuchová, T. Jakubec/ Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo /Š. Ptáček 6. místo, L.Polák 3.místo/ Biologická olympiáda okresní kolo/ O. Sedláček 10.místo, L. Daniš 8.místo, L Rakus místo, A. Sedláčková, L. Romančáková,, T. Posdiena., Sokolová L., Sokolová M./ Biologická olympiáda krajské kolo / O. Sedláček 10. místo, L. Daniš 21.místo, L Rakus místo/ Poznávání přírodnin okresní kolo /O. Sedláček 3.místo, A.Sedláčková 4.místo, L. Daniš 3.místo, D. Hudcová, L. Rakus, J. Eliáš/ Poznávání přírodnin krajské kolo /Lukáš Daniš 1. místo, O. Sedláček 3. místo, A. Sedláčková místo/ Olympiáda v českém jazyce okresní kolo / H. Martincová místo, A. Martincová / Olympiáda v dějepise okresní kolo /E. Převlocký/ Pythagoriáda pro 6. třídu ZŠ okresní kolo /K. Máslová, O. Sedláček, J. Zahálka/ Soutěž v psaní na klávesnici okresní kolo /A.Martincová 3.místo/ Požární ochrana očima dětí literární a výtvarná s., okresní kolo /K.Máslová 1.místo,J.Zahálka 1.místo, F.Kopečný 2.místo, T.Tyrner 2.místo, A.Bednář 2.místo, L.Matyska 2.místo/ Požární ochrana očima dětí literární a výtvarná s., krajské kolo Jonáš Zahálka 1. místo ve výtvarné kategorii Festival umělecké činnosti žáků recitace,zpěv-okresní kolo /L.Farská 3.místo ve zpěvu, J. Zálišová, S. Šmídová, K.Farská, K Máslová, T. Tyrner/ Zdravotnický víceboj, Havlovice /28. 4./ - 1.stupeň 1., 3.místo Soutěž v předlékařské 1. pomoci 8

9 Soutěž Hlídek mladých zdravotníků okresní kolo, Trutnov - 1. stupeň 3.místo Literární soutěž Úpice bratří Čapků /K. Farská/ Matematický klokan Literární soutěž v rámci projektu Volba povolání /D. Mojková/ Projekty: Pohádky a pohádky projekt s nocováním ve škole / / Evropský den jazyků, projektový den /22. 9/ Příběhy bezpráví celostátní projekt, O zlém snu /11.11./ 9. Těšíme se na Vánoce / / Vánoční dílny /3.12./ Seminář aktivního naslouchání pro žáky 6. třídy s nocováním ve škole /18.2./ 6. Velikonoční výtvarné dílny 2. stupeň /25. 3./ Děti čtou dětem projekt na podporu zvýšení zájmu o četbu /30. 3./ Velikonoční dílny 1.stupeň Den Země úklid okolí školy, parku v obci /15. 4./ Znám já ptáčka v lese projekt s nocováním ve škole / / Je nám dobře na světě / / Nocování s výtvarkou, budova 1. stupně / / výtvarný kroužek Antičtí bohové projekt s nocováním ve škole / / Ať žijí duchové projekt s nocováním ve škole / / Kompas Náchod zlepšení sociálních vztahů v třídním kolektivu 7. Ekologické aktivity sběr papíru/jaro,podzim/, léčivých rostlin, kaštanů Tvorba školního časopisu Letem školním světem 5 čísel Volba povolání krajský projekt, zdarma doprava do výrobních podniků /V.Losiny,M.Boleslav/ Ovoce do škol projekt EU, 1-2x týdně ovoce zdarma pro žáky 1. stupně Během roku škola čerpala krajský grant v částce ,- Kč na cyklus projektů s nocováním ve škole S kamarády učíme se rádi na 1. stupni. Finanční prostředky jsme využili na zakoupení pomůcek a materiálu na zavádění nových forem práce do výuky. 9

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Datum: 25. 8. 2008 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Datum: 30. 8. 2005 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: 27. 8. 2012 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: 29. 8. 2003 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2006-2007 1 Školní rok: 2006-2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

Výroční zpráva školy 2013/2014. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života.

Výroční zpráva školy 2013/2014. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života. Výroční zpráva školy 2013/2014 Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života. Počítačová učebna Knihovna, relaxační místnost Šatna na II. st. ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2010/2011-1- Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007-2008 - 1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2007 2008 4 Učební plány 5 Školní vzdělávací program 8 Zaměstnanci

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více