Psychosociáln. lní problematika chronicky nemocných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychosociáln. lní problematika chronicky nemocných"

Transkript

1 Psychosociáln lní problematika chronicky nemocných

2 Nelze léčit l oči o i bez hlavy nebo hlavu bez těla. t Stejně tak je zbytečné se snažit vyléčit tělo t bez duše. e. Platon

3 Podle dřívějšíd ších psychosomatických koncepcí patřila chronicky zánětlivá střevn evní onemocnění mezi psychosomatické choroby. Dnes jsou považov ována spíš íše e za somatopsychická onemocnění í, jejichž obtížnost a vývoj mohou vyvolat následnn sledné psychické problémy. Somatické příčiny chronicky zánětlivých z onemocnění (Crohnova choroba, colitis ulcerosa) ) nejsou známé,, je třeba t počítat s multifaktoriáln lním m souborem podmínek: - genetické faktory - abnormáln lní lokáln lní imunologické procesy ve střevn evní sliznici -mikrobiologické faktory - způsob výživy - účinky nejrůzn znějších medikamentů (oráln lní antikoncepce) -účinky nikotinu (pravděpodobn podobně proto, že e zužuje uje cévy). c

4 Na psychické a psychosociáln lní faktory chronicky zánětlivých z střevn evních onemocnění dnes existují rozporné názory: Baštecký, Šavlík a Šimek ve své publikaci určit ité psychosociáln lní aspekty uvádějí: - -nadměrná pořádkumilovnost, čistotnost, nutkavé rysy chování, strach před p realitou - - závislost na dominantní osobě a separační úzkost - - za významnou považuj ují ztrátu tu klíčov ové osoby nebo sociáln lního vztahu (hrozící,, symbolická,, reáln lná).

5 Psychoterapeutické postupy jsou pak vedeny stavem onemocnění: - v akutní fázi je pozornost zaměř ěřená na zajištění pocitu bezpečí umožněním m regrese do závislosti z relaxací v hypnóze, autogenním m tréninkem. - terapeutický vztah založený na důvěřd ěře e a empatii je pak východiskem podpůrn rné psychoterapie, která pak v klidovém období může e přejp ejít t do specifičtější ších metod podle osobní a sociáln lní problematiky pacienta. - bývá důležitá též partnerská nebo rodinná terapie. Zajímav mavé Crohnova nemoc zaznamenala v posledních několika n desetiletích prudký vzestup. Ve státech tech třett etího světa je však v prakticky neznámá.

6 Psycholog Hans Morschitzki psychosomatické oddělen lení na zemské klinice v Linci vidí psychosociáln lní problémy nemocných spíš íše e jako následek než jako příčinu p onemocnění. Osobnostní faktory: - nejsou specifické vlastnosti, které bychom mohli považovat ovat za příčinu nemoci - stavy, jako zvýšen ená depresivnost, úzkostnost a emoční labilita, jsou spíš íše e její následky - psychoanalytické koncepce, podle nichž jsou příčinami p choroby interindividuáln lní problémy (např.. strach ze ztráty ty blízk zké osoby, strach ze selhání,, konflikt mezi touhou po závislosti z a touhou po nezávislosti nebo konflikt mezi důvěrnostd rností a odstupem) nebyly empiricky potvrzeny.

7 Rodinná situace příliš silná vazba mezi matkou a dítětem d tem je nyní chápána spíš íše e jako důsledek d než jako příčina p nemoci. Kritické životní zážitky nelze prokázat jasnou souvislost mezi kritickými životními zážitky z a rozvojem choroby. Je zřejmz ejmé, že e psychické a psychosociáln lní faktory mají nepatrný význam pro vznik chronických zánětlivých onemocnění střev, zato jsou velmi podstatné při i další ším vývoji nemoci. Stres stresové faktory způsobuj sobují často zhoršen ení symptomů. Psychická zátěž a snížen ení kvality života v důsledku d nemoci: - břímě samotného léčenl ení - nejistota, jak se nemoc bude dále d vyvíjet -ztráta ta energie a výkonnosti (neschopnost pracovat) - obavy ze ztráty ty kontroly nad vyprazdňov ováním - negativní důsledky pro rodinu a partnerství - deprese a úzkostné poruchy

8 Psychologicko psychoterapeutická léčebná opatřen ení - cílem je zlepšit kvalitu života - psychoedukace (sdělov lování informací) - relaxační cvičen ení - strategie zvládání konfliktů - odvrácen cení nemocného od jeho stálého úzkostného sledování symptomů a nadměrn rně šetrného postoje vůčv ůči i sobě,, odvedení jeho pozornosti k vnější šímu světu - kognitivně-behavior behaviorální terapie - psychoanalyticky orientovaná psychoterapie

9 Pouze medikamentózn zní terapie jsou jako samostatný způsob léčby l natrvalo málo m úspěšné. Nejúsp spěšnějšíší formou léčby l tělesných t i duševn evních symptomů je kombinace psychoterapie, relaxačních technik a medikamentózn zní léčby. Biopsychosociáln lně orientované pojetí je jakýmsi středem mezi dvěma krajnostmi koncepcí,, které psychickým faktorům m přisuzujp isuzují buď přímo kauzáln lní roli nebo vůbec v žádnou.

10 Nejznámější a nejpropracovanější teorií o komunikaci je TRANSAKČNÍ ANALÝZA, jejímž autorem je kalifornský psychiatr Eric Berne. Každý signál, každá zpráva, kterou vysíláme, vychází z určit itého psychologického stavu a naladění,, aťa si je uvědomujeme nebo ne. Role tvoří pouze rámec r skutečného jádra j naší osobnosti ( i když je můžeme vnímat jako svoji neoddělitelnou součást st nebo si nedokážeme eme představit, že e bychom některou n měli m postrádat). Transakční analýza vychází z předpokladu, p že e naše e JÁJ má kromě životních rolí tři i svébytn bytné vnitřní stavy, které se v jednotlivých rolích mohou uplatňovat. Tyto tři t i stavy nazval Berne DOSPĚLÝ RODIČ DÍTĚ

11 Každý z nás n s mám v sobě kus svého JÁ, J, které se bude cítit, vnímat, myslet a reagovat způsobem, který v něm m zůstal z z doby, kdy byl dítětem. d tem. Je v nás n s také část, která bude vystupovat racionáln lně a dospěle a část, která se hlásí k tradičním m rodičovským ovským odkazům, zákazz kazům, a příkazp kazům, a která bude reprodukovat, co mu poskytli jeho pečuj ující a současn asně trestající a kritičtí rodiče.

12 Dítě: - je uvolněné a v jistém smyslu sobecky orientované, bez zábran, bez logiky - je zcela závislé na svém okolí - jeho poznání světa se rozšiřuje jednak samostatným hledáním, jednak výchovnými vlivy v nejširším slova smyslu. Výchovné vlivy vedou k poznání, že některé chování je přijímáno a odměňováno, jiné odmítáno nebo dokonce trestáno. - naučí-li se v tomto vývojovém stadiu, že nejlepší způsob, jak si získat pozornost, je plakat, bude mít v budoucnosti tendenci používat častěji tento způsob jako ověřený. Naučí-li se, že úspěšnou cestou je zlobení a předvádění se nebo naopak slušné chování, stanou se tyto postupy významným základem k budoucím projevům.

13 DÍTĚ - potřebuje lásku, l bezpečí a jistotu a určitou dávku d tělesnt lesného kontaktu - má nízkou stresovou toleranci a nesnáší dlouho nadměrnou úroveň dráždění a nadměrný přísun p podnětů - špatně snáší opačný stav deprivace, stav bez kontaktu - nedostává-li se mu pohlazení,, zlobí a koleduje si o pár p r pohlavků Pohlazení a pohlavky se stávaj vají v průběhu vývoje symbolickými. Jejich potřeba však v trvá a jejich sbírání pokračuje způsobem, který jsme se v dětství naučili. - má v sobě prvky závislosti, z nejistoty, zkratového přístupu, p magického myšlen lení,, zvídavosti, ale také hněvu, závisti z frustrace a manipulačních technik.

14 DOSPĚLÝ: - vnáší do našeho myšlen lení a jednání logickou strukturu - hodnotí objektivně daná fakta a sestavuje z nich závěryz - uvažuje uje bez emocí a bez předsudkp edsudků - na rozdíl l od dětských d proč? je jeho nejčast astější pracovní otázkou jak? jak? - je schopen zpracovávat vat i několik n programů současn asně a na základě dostupných dat, vlastních i získaných z znalostí a logického úsudku předpovp edpovídat dat některn které děje.

15 RODIČ: - obsahuje v sobě hodnotový systém, etiku, morálku a tradici - shrnuje postoje, názory n a schémata, která jsme od dětstvd tství nevědom domě přebírali od rodičů a další ších důled ležitých osob našeho života - vystupuje rezolutně,, z pozic jistoty, která se tváří neochvějn jně,, i když zdaleka nemusí být v souladu s objektivní skutečnost ností - ( Maminka a pan primář mají vždycky pravdu. ) - vystupuje buď v ochranitelské nebo karatelské či i mentorské poloze. - Tyto zásady z jsou součást stí praktické,, hodnotové i etické tradice. Uchylujeme se k nim, když se dostaneme do tísnt sně (to je častěji než si uvědomujeme) a řídíme se pak jimi jako závazným z programem bez ohledu na to, zda je to adekvátn tní.

16 Pacient je ve stavu DÍTĚTE, D TE, které se raduje, zlobí,, trucuje a pláče, bojí se, trpí nejistotou, nemyslí,, chce apod. Od lékal kaře e předpoklp edpokládá, že e bude RODIČEM, v jehož zadání je, že ví,, ochraňuje, nabádá,, ale také trestá a zakazuje, hodnotí, kritizuje a hlásá jednoznačné pravdy. Zde vznikají psychologické kořeny pro vznik a udržov ování paternalistického, nesymetrického, ale oboustranně udržovan ovaného modelu v medicíně.

17 Tento model mám své velké výhody i nevýhody: - při i prvním m setkání navozuje potřebnou atmosféru bezpečí a jistoty - je výhodný při p řešení nekomplikovaných problémů - je na místm stě v akutních případechp padech - při i déletrvajd letrvajícím m vztahu, např.. při p i chronických onemocněních, ch, s ním n m nelze vystačit. DĚTSKÝ přístup p je poznamenán n závislostz vislostí,, plnoprávný člověk k však v takovou míru m závislosti z většinou v dlouho nesnáší áší.. Snaží se z nín vymanit a způsoby, kterými to dělád jsou způsoby dětskd tské.. Proto se jeho tahy ze všeho nejvíc c podobají mazaným,, ale z vývojového hlediska nezralým způsob sobům m z dětstvd tství.

18 DÍTĚ v nás n s je hravé a oblíbenou benou hrou řady nemocných je hra Na policajty a na zloděje je,, neboli Zkus měm nachytat!,, při p i nížn pacient maskuje svou neochotu ke spolupráci celou řadou podvodů a fint, jimiž v závěrez rečném úhrnu poškozuje sám s m sebe, nicméně bezprostředn edně má pocit vítězstvv zství.. Pocit výhry nikoliv nad chorobou nebo postižen ením, ale pocit výhry ve hře h e rozehrané s ošeto etřujícím m lékal kařem, který se v jeho očích stal nepřítelem,, nad kterým je třeba t zvítězit. zit. DÍTĚ má sníženou frustrační toleranci a daleko dříve d než zralá osobnost reaguje hněvem, agresí či i trucovitým odmítáním čehokoliv. Na tyto pocity a projevy mám nemocný právo, ale není žádoucí,, aby se udržoval pouze v této t to poloze. Všechna již zmíněná rizika dětskd tského přístupu p k problému jsou pádným p důvodem k tomu, aby se lékal kař přičinil inil o rozvinutí komunikace v rovině DOSPĚLÝ DOSPĚLÝ.

19 K rozvinutí komunikace v rovině DOSPĚLÝ DOSPĚLÝ je nutný taktní přístup, který: - ponechá lékaři vrchní ruku ve vztahu a nevezme pacientovi pocit bezpečí,, jistoty a nezbytné ochrany - otevírá prostor pro společnou činnost, za jejíž průběh h a výsledky nese každý z účastníků svůj j díl d l odpovědnosti. dnosti. Cílem postupu je vychovat z pacienta zasvěceného experta na svou nemoc, odborníka,, který ví, v, co a jak mám dělat a proč. Ze slovníku lékal kaře e by se pak měly m vytrácet výrazy jako : musíte, nesmíte, mám se, nemá se, vždycky, v nikdy. Ze slovníku pacienta by pak měla m mizet různr zná nechci a nemohu, proč apod. a objevovat se slova ze slovníku DOSPĚLÉHO a z odborného názvosloví. Pocit kontroly situace snižuje úzkost a zlepšuje kvalitu života.

20 Je třeba t nezapomínat nat ani na RODIČOVSK OVSKÉ struktury. Sebelepší racionáln lní přístup je odsouzen k nezdaru, jestliže e RODIČ k němu n zaujme negativní stanovisko ( co( bys chodila na nějakou n prohlídku, u nás s v rodině nikdy žádná rakovina nebyla ). Má-li se dosáhnout dobré spolupráce s pacientem, je důled ležité se obrátit na jeho PEČUJ UJÍCÍHO RODIČE. To znamená, že e pacient musí být přijat p jako jedinečná a hodnotná osobnost, což mu umožní,, aby byl takto schopen přijmout p i sám s m sebe, což je pro uzdravující proces nezbytné. Je nezbytné,, aby nemocný nejen věděl v l jak účelně postupovat, ale aby to zárovez roveň ve svém m hodnotovém m systému pokládal za dobré,, správn vné a hodnotné. Jinak můžm ůže e pacient vyrukovat se svými svatými pravdami,, které jsou v rozporu s racionáln lní koncepcí léčby, nebo si je nechá pro sebe, ale bude podle nich jednat.

21 Transakční analýza popisuje některn které způsoby komunikace jako HRY, které mají svá pravidla a dost uniformní průběh. Nikdo z nás s není ušetřen en některých n neurotických či i nezralých způsob sobů, všichni hrajeme nějakn jaké HRY a necháme se vtahovat do HER našich bližních. V lékal kařské profesi jde o to, aby tyto hry nebyly na úkor lékal kařů ani pacientů. Hra ANEBY: Z původnp vodně plánovan novaného věcnv cného rozhovoru se stává dialog mezi stále více v popuzeným RODIČEM (léka kařem) a nezvládnutelným DÍTĚTEM TEM (pacientem).

22 Podobných HER je celá řada a stávaj vají se sociáln lní pastí,, do nížn padají ty nejlepší úmysly. Všem V je společné obecné schéma, které spočívá ve vzájemn jemné výměně rolí v tzv. dramatickém m trojúheln helníku. Tyto role mohou být označeny jako perzekutor spasitel oběť Pro pacienty označovan ované jako ničitelé koryfejů je tato hra programovou náplnn plní. Ve hře h e však v můžm ůže e být i směs s dobré víry a naivity, oboustranná neochota čelit nepříjemn jemné realitě,, nadměrn rná touha pomoci a regrese pacienta k dětským d stadiím m s magickým myšlen lením.

23 Dobrý den,, pozdravil nemocný malý princ. Dobrý den, řekl počíta tač. Byl to moderní počíta tač naprogramovaný na stanovení kompletní diagnózy. Proč se ptáš ty místo m lékal kaře? e? zeptal se nemocný malý princ. Protože e díky d mně ušetří doktor spoustu času. Znalci to vypočítali. Ušetřím m doktorovi sto padesát t tři t i minuty za den. A A co udělá doktor s těmito t sto padesáti třemi t minutami? Cokoli bude chtít. Kdyby měl m l můj m j doktor sto padesát t tři t i minuty nazbyt, řekl si nemocný malý princ, chtěl l bych, aby si se mnou chvíli povídal. (R.Beerov Beerová: Malý princ a počíta tač)

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Děkuji za pozornost a přeji p hezký zbytek dne

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Spoluzávislost jako specifický krizový stav Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Autor práce: Bc.

Více

Ženy, které příliš milují

Ženy, které příliš milují V Praze, 11.října 2004 Závěrečná práce PPF Ženy, které příliš milují aneb ženská forma hraniční poruchy osobnosti Ladislav Kroček Tupolevova 463 199 00 Praha 18 Letňany e-mail : ladislav@mymail.cz 1 Obsah:

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Cystická fibróza a její psychosociální dopad na rodinu s dítětem a možnosti sociální pomoci a podpory Téma práce: Cystická fibróza a její

Více

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace Bc. Ivana Cikánková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zabývá závislostí na alkoholu a její léčbou. Jejím cílem je prozkoumat

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné teoretické práce absolventů IV. Komunity Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii zakončení v r. 2004 1 OBSAH: Bolfík,M.: Následná

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Více

Školní divadlo pohledem psychologa

Školní divadlo pohledem psychologa Školní divadlo pohledem psychologa Obsah příručky I. Psychologie postižených a handicapovaných dětí II. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami obecná charakteristika 1. děti s postiženými smysly 2.

Více

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry Věra Hašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem je zjistit, jaká je úroveň znalostí z psychologie u zdravotních sester ve vztahu ke sledovaným

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více

ONKOLOGICKÁ NEMOC PROŽÍVÁNÍ A MOŽNOSTI PSYCHOTERAPIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ONKOLOGICKÁ NEMOC PROŽÍVÁNÍ A MOŽNOSTI PSYCHOTERAPIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ONKOLOGICKÁ NEMOC PROŽÍVÁNÍ A MOŽNOSTI PSYCHOTERAPIE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006, Mgr. ROMAN PEŠEK OBSAH ÚVOD 6 1. SOUČASNÝ STAV 1. 1. Onkologická nemoc základní charakteristiky 8 1. 2. Tělesná oblast onkologicky

Více

Attitude to parents having seriously ill children, who are being hospitalized in a long term

Attitude to parents having seriously ill children, who are being hospitalized in a long term Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Ošetřovatelství ID studijního oboru: 5341R003 Jana Pyskatá Přístup k rodičům dětí se závažným onemocněním

Více

Psychologie nemocničního prostředí

Psychologie nemocničního prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Psychologie nemocničního prostředí Bakalářská práce Autor: Obor: Dana Weberová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Pražská psychoterapeutická fakulta. Rodinná terapie. z pohledu sociálního pracovníka

Pražská psychoterapeutická fakulta. Rodinná terapie. z pohledu sociálního pracovníka Pražská psychoterapeutická fakulta Rodinná terapie z pohledu sociálního pracovníka Brno 2004 Alena Brožková Obsah: 1. Úvod l 2. Co je rodina 2 3. Rodina jako systém 7 4. Rodinná terapie 9 5. Systemická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky SON-RISE PROGRAM Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Jana Srbková BRNO 2009 Děkuji

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

1. Charakteristika lidí s mentální retardací. 1.1. Terminologie

1. Charakteristika lidí s mentální retardací. 1.1. Terminologie Úvod Výběr tématu diplomové práce byl pro mě jednoduchý. Tato oblast je mi velice blízká, protože v současné době pracuji ve speciální škole Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální,

Více