Programy specifické prevence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programy specifické prevence"

Transkript

1 Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování

2 Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty --- 2a. Efektivní komunikace 2b. Prevence manipulace 2c. Řešení problému ve třídě Program 3. Já versus závislosti 4. Sám jsem nežil a žít nebudu Varianty --- 4a. Kluci versus holky 4b. Partnerství a sexualita 4c. Vztahy k autoritám 4d. Hodnoty a budoucnost Program 5. Já a svět 6. Zážitky na dluh Varianty Program 7. Každodenní realita 8. Start Varianty 7a. Bezpečně on.line 7b. Prevence zneužívání 7c. Kampaň za skutečnou krásu 7d. Partnerství a sexualita ---

3 Hodnocení po bloku Evaluace Žáci (rozhovor, dotazník, následnn sledná setkání) Učitelé (dotazník k a rozhovor) Lektoři i (dotazník, pozorování,, materiály) Hodnocení s odstupem Učitelé Metodik prevence Ředitel (projekty) Specifické hodnocen hodnocení (sociometrie,, monitoring)

4 Vývoj v evaluaci žáků líbil/nelíbil stav daného jevu (např.. kvalita vztahu) posun ve vnímání sociometrie

5 Žáci drogový blok 1/2 1) Celkové hodnocení programu 2) Jaký mášm vztah k drogám drogy rozhodně odmítám drogy s rizikem připoup ipouštím, drogy s velkým rizikem odmítám mám m k drogám m pozitivní vztah nevím

6 Vztah k drogám c) drogy s rizikem připouštím, drogy s velkým rizikem odmítám 8% Zmapování vztahu k drogám - ZŠ X d) mám k drogám pozitivní vztah 1% e) nevím 4% b) drogy odmítám 16% a) drogy rozhodně odmítám 71%

7 Žáci drogový blok 2/2 3) Ovlivnil tento program nějak n mém názory na drogy? program utvrdil můj m j odmítavý vztah k drogám došlo u mne k mírné změně ve vztahu k drogám došlo u mne k výrazné změně ve vztahu k drogám můj j vztah k drogám m se nezměnil nil 4) Napiš co pro tebe bylo na programu přínosné:

8 Míra ovlivnění c) došlo u mne k výrazné změně ve vztahu k drogám 5% b) došlo u mne k mírné změně ve vztahu k drogám 17% Míra ovlivnění názoru na drogy - ZŠ X d) můj vztah k drogám se nezměnil 16% a) program utvrdil můj odmítavý vztah k drogám 62%

9 Žáci vztahový blok 1) Co si myslíš o vztazích ve vaší třídě? vztahy jsou velmi dobré vztahy jsou dobré vztahy jsou průměrn rné vztahy jsou špatné vtahy jsou velmi špatné nevím 2) Pomáhá mně osobně,, případnp padně celé naší třídě,, nějak n tento program? ano, pomáhá trochu pomáhá nepomáhá nevím

10 d) špatné 7% Co si myslíš o vztazích ve vaší třídě? e) velmi spatné 5% f) nevím 5% a) velmi dobré 8% c) průměrné 35% b) dobré 40%

11 Zhodnocení, zda program ve vztazích ve třídě pomáhá/ nepomáhá. Program nepomáhá 5% Program pomáhá nebo Trochu pomáhá 95%

12 Žáci - blok na vztahy k rodičů čům m 1/3 1) Celkové hodnocení programu ) Jaký mášm vztah k rodičů čům? výborný velmi dobrý dobrý spíš íše špatný špatný velmi špatný žádný, jsou to pro mne cizí lidé

13 Žáci - blok na vztahy k rodičů čům m 2/3 3) Ovlivnil tento program nějak n tvůj j názor n na rodiče? program mne utvrdil ve skvělém m vztahu k rodičů došlo u mne k mírné změně ve vztahu k rodičů čům došlo u mne k výrazné změně ve vztahu k rodičů čům můj j názor n na rodiče e se nezměnil nil

14 Žáci - blok na vztahy k rodičů čům m 3/3 4) ) Napiš,, co ti z programu utkvělo v paměti, co sis uvědomil/a, co ti pomohlo / můžm ůže e pomoci ve vztazích v rodině. 5) Myslíš íš, že e ti program pomohl nebo můžm ůže pomoci ve vztahu k rodičů čům? (jejich chování k tobě - jako že e mají o tebe strach, ) 6) Napiš,, o jakém m tématu t by bylo vhodné na některém m z další ších setkání hovořit.

15 Využívání výsledků od žáků okamžit ité při i programu z výsledků dotazníků od žáků a učitelu itelů pro příští blok (přes zápis z z bloku)! lze popsat situace v dané skutečnosti za školy kde působp sobíme. lze sledovat v čase. jsou konkrétn tní výstupy. vždy se sledují za dané období jen nějakn jaká data

16 Slepé uličky Dotaz: Chtěl/a bys s námi n o něčn ěčem mluvit? Formulace: přínos programu

17 Vizuáln lní evaluace

18 Dotazník pro učitele stará verze Jméno: Třída: škála 1 aža 5 (jako ve škole) informace (sdělen lení informací,, jejich obsah, množstv ství, srozumitelnost ) dovednost zaujmout (postoje vůčv ůči i třídě, t upoutání pozornosti) flexibilita vedení programu (pohotovost a reakce na to, co se ve třídět objeví í ) práce s časem asem (kolik prostoru je věnováno jednotlivým tématům) m) Úvod programu (představen edstavení sebe, centra, programu) Rozehřívac vací hra (aktivizace dětí, d, navození atmosféry) Hlavní technika (vhodnost techniky přiměřeně k věku dětí) d Závěr r programu (celkové hodnocení; ; pocit s jakým děti d odchází í ) Celkové hodnocení:

19 Dotazník pro učitele stará verze Jméno: škála 1 aža 5 (jako ve škole) Úvod programu (představen edstavení sebe, centra, programu) Rozehřívac vací hra (aktivizace dětí, d, navození atmosféry) Hlavní technika (vhodnost techniky přiměřeně k věku dětí) d Závěr r programu (celkové hodnocení; ; pocit s jakým děti d odchází í ) informace (sdělen lení informací,, jejich obsah, množstv ství, srozumitelnost ) Třída: dovednost zaujmout (postoje vůčv ůči i třídě, t upoutání pozornosti) flexibilita vedení programu (pohotovost a reakce na to, co se ve třídět objeví í ) práce s časem asem (kolik prostoru je věnovv nováno jednotlivým tématům) m) Celkové 1 hodnocení:

20 Dotazník pro učitele nová verze 1/2 Sedmibodová hodnotící škála, kdy číslo 1 znamená nejnižší možné ohodnocení, číslo 7 nejvyšší ohodnocení Zatrhněte v každém řádku číslo, které nejlépe odpovídá vašemu hodnocení. atmosféra práce lektorů vhodnost metod zapojení žáků přínos programu nejméně zraňuj ující 1 neprofesionáln lní 1 nevhodné 1 minim.zapojení 1 žádný 1 chladná 2 rozpačit itá nejvíce vřelá profesionáln lní splňuj ující záměr maxim.zapojení velký 7

21 Dotazník pedagogů přítomných na programu (I.-VI. 07) 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 Práce lektorů Vhodnost metod Přínos programu Celkem Atmosféra Zapojení žáků škála 1 7

22 Dotazník k pro učitele u dle ročníků 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. celkem atmosféra práce lektorů vhodnost metod zapojení žáků přínos programu CELKEM

23 Dotazník k pro učitele u nová verze 2/2 1) Co Vám V m na programu přišlo p nejpřínosn nosnější? 2) Co bylo na programu nevhodné, špatné, nebo by bylo potřeba změnit? 3) Co je podle Vás V s potřeba dále d pro třídu t udělat? (jak Ponorka, nebo škola) 4) Nakonec prosíme o zhodnocení celého programu jednou dvěmi větami v :)

24

25 Zpráva vyplňovan ovaná po programu

26 Hodnocení s odstupem Alespoň tři i týdny po ukončen ení programu Třídní učitelé Metodici

27 Třídní učitel 1) Bylo splněno no vaše e očeko ekávání od programu? 2) Došlo ve vaší třídě díky programu k nějakým změnám? m? Pokud ano, k jakým? - Poznání se navzájem, komunikace mezi sebou. - Zlepšen ení vztahů v kolektivu, zpětn tná vazba uč. u žák. - Kolektiv třídy t se více v stmeluje, jednotlivci mají možnost lépe l pochopit některn které názory ostatních. - Začlen lení do kolektivu, snaha pochopit toho druhého ho mluví jen jeden. - Ano, žáci se více v poznali, u některých n se zlepšily vzájemn jemné vztahy, dozvěděli se nové informace. - Myslím, že e některn které programy pomohly upevnit kolektiv. Částečně ovlivnily i moje vztahy k žákům m a naopak.

28 Třídní učitel 3) Jak vaši žáci program s odstupem hodnotí? - Rádi na něj n j vzpomínaj nají.. Hodnocení programu je pouze kladné. - Velice kladně,, program byl prospěšný a ukázal jim problémy ve třídě. t - Žákům m se líbí, l, jsou spokojeni, pomáhá jim. - Pomohly jim zorientovat se v některých n kterých životních situacích. ch. - Žáci hodnotí program kladně.

29 Třídní učitel 4) Jak hodnotíte te program vy sám/sama? s - Velmi kladně hodnotím m přístup p lektorů k žákům, jejich odbornou připravenost p a okamžitou schopnost reagovat. Velmi dobré bylo složen ení programů. - Jsem spokojená a těšít ším m se na další spolupráci. - Program je velice přínosný p nosný pro žáky i učitele. u - Jsem velmi spokojená s přístupem stupem lektorů, s přípravou pravou programu, s jeho skladbou.

30 Metodik prevence 1) Byl splněn n cíl c l zakázky? zky? 2) Došlo ve třídách t k nějakým změnám? m? Pokud ano, k jakým? 3) Jak žáci program s odstupem hodnotí? 4) Jak program hodnotí třídní učitelé?

31 Dotazník k pro rodiče po adaptačním m kurzu 1) Co byla první věta, kterou vaše e dítěd o kurzu po návratu n řeklo? 2) Myslíte si, že e program splnil svůj j cíl? c (vzájemn jemné poznání,, zlepšen ení atmosféry ve třídě, t, spolupráce) Určit itě ano Spíš íše e ano Spíš íše e ne Určit itě ne

32 Využívání výsledků Okamžit ité při i programu Z výsledků dotazníků od žáků a učitelu itelů pro příšp íští blok Posuny v postojích Změny v programech, nastavení,, struktuře Bohužel ne změny v chování Spousta informací se musí dedukovat, nejsou řečeny. eny.

33 Otevřen ené možnosti Hodnocení lektorů pedagogy Validní srovnávac vací výzkum (finance) Longitudináln lní výzkum změn Zjišťov ování co vlastně chce ředitelství škol práce s žáky, učiteli, u školní normou...

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Závěrečná zpráva: Rekreační středisko KYMEVO, Hrachov, 4. 7. 5. 2009

Závěrečná zpráva: Rekreační středisko KYMEVO, Hrachov, 4. 7. 5. 2009 Závěrečná zpráva: Vzdělávací pobyt OSV a TIP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - žáky s SPU, žáky talentované a žáky se specifickými poruchami chování v rámci grantu *Rozvoj programů pro žáky

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE školní rok 007/008 Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Sídlo školy:

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Výchova versus prevence. příklady dobré praxe Kočičí zahrada II.

Výchova versus prevence. příklady dobré praxe Kočičí zahrada II. Výchova versus prevence příklady dobré praxe Kočičí zahrada II. PhDr. Lenka Skácelová Bc. Tereza Kaufová, DiS. Konference PPRCH, Praha 2013 Úvod Jedná se o metodiku práce s dětmi na 1. stupni ZŠ Cílem

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita

Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Mariana Trojanová, Kateřina Vlachynská Psychologie Speciální pedagogika II. ročník, 12.9. 2011,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Představení školského subjektu Vzhledem k tomu, že již jedenáctým rokem učím na základní škole Brno, Hudcova 35, rozhodla jsem se uskutečnit empirickou část mé diplomové práce na

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Druhý ročník je úspěšně za námi

Druhý ročník je úspěšně za námi 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166, jako partner, je již druhým rokem zapojena do vzdělávacího projektu pod názvem : Rozvoj programů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pod registračním číslem

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

www.vedamabudoucnost.cz Obsah

www.vedamabudoucnost.cz Obsah Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více