Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013"

Transkript

1 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před vstupem daňových novel v praxi Uzavření mezivládní dohody USA se Švýcarskou konfederací Informace GFŘ k ručení za DPH Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) Daň z finančních transakcí a její dopady na český bankovní sektor Konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží aneb jak na podání daňového přiznání v nové soustavě orgánů Finanční správy ČR Daňové povinnosti na duben a květen 2013

2 Přímé daně Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před vstupem daňových novel v praxi Dovolujeme si upozornit, že termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 se blíží. Letos vychází poslední den lhůty na Velikonoční pondělí, 1. dubna, a tak se lhůta automaticky posouvá na následující pracovní den, tj. na úterý 2. dubna. Daňové přiznání za rok 2012 musí být připraveno na základě legislativy platné do , tj. ještě před zavedením změn, které je pro některé poplatníky poměrně nevýhodné. Za rok 2012 si tak například daňoví poplatníci, podnikatelé, mohou uplatnit výdaje v paušální výši a zároveň si uplatnit slevu na manželku nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti. Podnikatelé podnikající na základě zvláštních předpisů tak naposledy mohou využít nezastropovaných paušálních výdajů. Podnikatelé a zaměstnanci s vyššími příjmy za rok 2012, na rozdíl od roku 2013, nemusí platit 7% solidární navýšení daně ze základu daně přesahujícího 48 násobek průměrné mzdy ( Kč pro rok 2013) a mohou využít maximálního vyměřovacího základu na pojistné na zdravotní pojištění, který je na přechodnou dobu 3 let zrušen. Uzavření mezivládní dohody USA se Švýcarskou konfederací Dne došlo k uzavření již celkem páté mezivládní dohody ohledně implementace amerického zákona o dodržování daňových předpisů v případě zahraničních účtů, tzv. Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ), a to se Švýcarskou konfederací. Na rozdíl od předchozích smluv, které Spojené státy americké ( USA ) uzavřely, je Švýcarská konfederace první zemí, která se bude řídit tzv. Modelem II mezivládní dohody. Na základě Modelu II budou finanční instituce v dané zemi poskytovat informace o účtech Američanů přímo do USA. Jejich země se zavazuje, že vytvoří takové podmínky, aby se při poskytování informací nedostaly do rozporu s lokální legislativou. V brzké době bude docházet k podpisu dalších mezivládních dohod pro oblast FATCA, včetně uzavření mezivládní dohody s Českou republikou. Česká republika zamýšlí uzavřít mezivládní dohodu dle Modelu I, kdy informace budou poskytovány finančními institucemi lokálně a české úřady je budou s USA vyměňovat na základě existující smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 02

3 Nepřímé daně Informace GFŘ k ručení za DPH Generální finanční ředitelství vydalo rozsáhlou informaci k aplikaci ručení za neodvedenou DPH dle znění zákona o DPH od ledna Postupně komentuje všechny typy ručení a poukazuje na to, že lze využít institutu tzv. zajištění daně k tomu, aby ručení nenastalo. Některé závěry GFŘ jsou poměrně kontroverzní, například k tématu bankovních účtů vedených v zahraničí. V takovém případě dle názoru GFŘ může nadále ručit příjemce plnění, který poskytovateli uhradil za zdanitelné plnění na tento účet. Rádi bychom poukázali na to, že vzniku tohoto druhu ručení se lze podle našeho soudu úspěšně bránit prostřednictvím evropské DPH legislativy. Proto mimo jiné nadále doporučujeme bankovní účty používané v běžném obchodním styku zveřejnit v registru spolehlivých účtů, byť by šlo o účty vedené v zahraničí. Finanční správa dále zveřejnila technické parametry webové služby, pomocí které bude možné od 1. dubna on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti. Tyto informace jsou nezbytně nutné pro možnost efektivního zpracování informací o obchodních partnerech a v konečném důsledku jsou potřebné pro to, aby se plátci vyhnuli ručení za DPH. V souvislosti s ručením za neodvedenou DPH se v tisku objevují zprávy o snaze zcela tento institut jako celek zrušit, a to prostřednictvím stížnosti podané Evropské komisi. Domníváme se, že tyto zprávy jsou do určité míry tendenční. Nedomníváme se, že by ručení jako celek zavedené v českém zákoně o DPH významně vybočovalo z mantinelů daných evropskou legislativou či judikaturou Soudního dvora EU. Ručení obsažených v zákoně o DPH je více druhů a každý ze zákonem daných institutů ručení má svá specifická zákonná pravidla. Problematická může být tato úprava v některých jednotlivostech - například automatické ručení příjemce plnění za daň v případě, že poskytovatel platně postoupí pohledávku z tohoto plnění, nebo ručení při hrazení na účet vedený v zahraničí. Zde lze podle našeho názoru vznik ručení napadat. Dále například vědomostní testy pro vznik ručení vědět měl a mohl jsou vlastní spíše trestnímu právu a mohou na první pohled působit velmi nevyváženě, potřebný rozměr a podklad jim dává judikatura Soudního dvora i tuzemská judikatura Nejvyššího správního soudu. Ručení při uhrazení na nespolehlivé účty či při obchodování se spolehlivými plátci může potenciálně být v rozporu s legislativou EU. Zda tomu tak ale nakonec bude, bude záležet na tom, jakým způsobem budou potřebné informace (tj. registr spolehlivých účtů a seznam nespolehlivých plátců) finanční správou zveřejňovány. 03

4 Nepřímé daně Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) C-18/12 Město Žamberk V rozhodnutí C-18/12 Město Žamberk řešil SDEU, zda je na vstupné do rekreačně-sportovního plaveckého areálu možné aplikovat ustanovení EU DPH Směrnice, které osvobozuje činnosti související se sportem poskytované neziskovými subjekty, nebo zda jde o zdanitelné plnění. Dle SDEU není na překážku pro osvobození to, že v areálu je provozováno amatérské/rekreační, a nikoli vrcholové či organizované sportování. Osvobodit však nelze činností čistě v rámci odpočinku a zábavy. Protože je vstupenka prodávána do celého areálu za jedinou cenu, je pro určení DPH režimu dle SDEU nezbytné - z perspektivy průměrného zákazníka a při zohlednění všech sportovních/zábavních prvků umístěných v daném areálu - posoudit, jaký je důvod jeho návštěvy (sport či odpočinek/zábava). Dotčené rozhodnutí může přes svoji neurčitost ovlivnit praxi v ČR při aplikaci DPH na vstupné do sportovních a/nebo relaxačních center provozovaných obcemi či jinými neziskovými subjekty. Může jít o zdanitelné činnosti nebo také činnosti osvobozené bez nároku na odpočet daně na vstupu, v závislosti na konkrétní situaci. C-275/11 GfBk V případě C-275/11 GfBk se SDEU zabýval tím, zda lze od DPH osvobodit služby poradenství při spravování aktiv speciálního investičního fondu poskytované externím poradcem (v tomto případě společností GfBk). Služby GfBk spočívaly v doporučení k nákupu a prodeji cenných papírů. Příjemce služeb po ověření, že nákupy/prodeje neporušují žádné zákonné omezení v oblasti investic do zvláštních investičních fondů, se ve většině případů těmito doporučeními řídil. Spor byl o to, zda je možné investiční poradenství osvobodit od DPH. Soud dovodil, že poradenství má potřebnou úzkou vazbu na činnost fondu, a přiklonil se k aplikaci osvobození. C-424/11 Wheels V rozhodnutí C-424/11 Wheels se Soud zabýval tím, zda lze speciální zaměstnanecký fond ve Velké Británii vymezit jako fond kolektivního investování ( FKI ), jehož správa by byla osvobozena od DPH. V souladu s britskými právními předpisy je tento speciální zaměstnanecký fond zřízen za účelem zhodnocení příspěvků, které strhli zaměstnanci ze mzdy svým zaměstnanců, a které jsou určeny k výplatě penzí (těmto zaměstnancům). Soud rozhodl, že tento speciální typ fondu nelze podřadit pod pojem FKI dle EU DPH Směrnice. Důvodem byla skutečnost, že se nejedná o fond otevřený veřejnosti, ale pouze úzké skupině osob zaměstnanců vybraných společností. Na rozdíl od výplaty prostředků z FKI, jejíž výše závisí na zhodnocení vložených prostředků, je výše výplaty penzí z tohoto speciálního fondu odvislá především od délky pracovní kariéry a výše platu. Z tohoto titulu Soud zamítl možnost aplikace osvobodit od DPH službu správy tohoto fondu poskytovanou třetí stranou. Podle českého zákona o DPH lze osvobodit od DPH obhospodařování investičního a podílového fondu a dále vyjmenovaných typů fondů souvisejících s 2. a 3. pilířem důchodové reformy. Jelikož se ve všech případech jedná o fondy otevřené široké veřejnosti a český právní systém zároveň nijak neukotvuje zaměstnanecké penzijní nebo důchodové fondy, domníváme se, že tento rozsudek nebude mít dopad na současné vymezení osvobození od DPH u správy fondů. Rozhodnutí Soudu má přímý dopad na interpretaci pojmu obhospodařování fondů dle českého zákona o DPH. V případě, že doporučení k nákupu a prodeji cenných papírů (případně služba obdobného charakteru) bude investiční společnosti nebo fondu poskytována externím poskytovatelem, lze na základě tohoto rozhodnutí Soudu tuto službu osvobodit od DPH. 04

5 Nepřímé daně Daň z finančních transakcí a její dopady na český bankovní sektor Aktuální stav a další vývoj Na podzim roku 2011 byl Evropskou komisí zveřejněn návrh daně z finančních transakcí (FTT) pro celou Evropskou unii, který nakonec nebyl členskými státy jednomyslně přijat. Přesto skupina jedenácti členských států 1 tzv. FTT zóna pokračuje s kroky, které umožní tuto daň zavést s předpokládanou účinností od 1. ledna V rámci mechanismu posílené spolupráce, který umožňuje prosazení určité legislativy vybranými státy EU, bez potřeby jednomyslného souhlasu všech členských států, byl 14. února 2013 zveřejněn nový návrh směrnice, která by pokrývala FTT pouze ve státech FTT zóny. Nový návrh vychází z původní návrhu celounijní směrnici k FTT, ale obsahuje i některé novinky a posiluje zejména nástroje k boji proti obcházení FTT, pomocí přesouvání transakcí do členských států EU mimo FTT zónu. Jednotný návrh pro jedenáct zemí FTT zóny počítá s tím, že FTT bude přímo uvalena i na subjekty z ostatních států (a to jak v rámci EU tak mimo ni). Ačkoliv se tedy Česká republika již od počátku od FTT distancuje, přípravy na tuto daň by měly být zahájeny v nejbližší době i v rámci českého finančního sektoru. Rozsah daně v rámci FTT zóny Rozsah FTT by měl být velmi široký a měl by pokrývat obchody s finančními instrumenty (tj. zejména cenné papíry a deriváty) bez ohledu na způsob, jakým jsou obchodovány. Z rozsahu FTT byly vyňaty běžné produkty komerčního bankovnictví, jakými jsou poskytování úvěrů a platební styk a dále např. primární emise cenných papírů nebo transakce s vybranými institucemi (např. ECB, EFSF, centrální banky jiných států, atd.). Návrh kombinuje dva principy vazby transakcí s FTT zónou: místo usazení a místo emise. 1 Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko a Španělsko. Princip místa usazení - Daň budou odvádět finanční instituce, které uskuteční některý z obchodů podléhající dani, pokud jsou usazeny v FTT zóně. Za usazení se rozumí jak sídlo, tak také pobočka resp. organizační složka. Z hlediska České republiky je naprosto klíčový fakt, že za instituci usazenou v FTT zóně může být považována i společnost ze státu mimo zónu, pokud uskuteční transakci podléhající dani v některém státě zóny a to buď na základě principu místa emise nebo pokud je protistrana v FTT zóně usazena. Zjednodušeně tak i české banky mohou být povinné odvádět FTT v jednotlivých státech FTT zóny, pokud se budou účastnit transakcí podléhajících FTT v těchto státech. Princip místa emise Bez ohledu na princip místa usazení mají FTT podléhat také transakce s cennými papíry a deriváty, pokud se jedná o instrumenty emitované v některém státě FTT zóny. Odvod FTT v případě uplatnění principu místa emise by se vázal na oba účastníky transakce bez ohledu na to, kde jsou tyto strany usazeny. Základní mechanismus výběru daně předpokládá uvalení FTT jak na kupujícího tak na prodávajícího, takže v transakci mezi dvěma finančními institucemi budou daň odvádět obě strany. Sazby daně zůstaly od roku 2011 zachovány na minimální úrovni 0,1% při převodu cenných papírů a 0,01% pro finanční deriváty. Je třeba se připravovat? Pokud bude návrh směrnice k dani z finančních transakcí ve stávající podobě schválen, postihne tato daň zřejmě i český finanční sektor. Princip odvodu daně přímo do států FTT zóny bude vyžadovat komplexnější systémové změny, na základě kterých bude možné transakce podléhající FTT sledovat, ohodnocovat a včas vykazovat příslušným institucím. Jelikož veškeré kroky jak na úrovni EU, tak v jednotlivých státech FTT zóny k zavedení FTT směřují, nelze již otázku a dopady této daně ignorovat. Naopak s ohledem na možný rozsah dopadů je třeba s touto daní již nyní počítat a začít se připravovat na její zavedení. V případě, že budete chtít blíže diskutovat dopady pro Vaši společnost, neváhejte nás kontaktovat. 05

6 Ostatní Konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží aneb jak na podání daňového přiznání v nové soustavě orgánů Finanční správy ČR Jak fyzické, tak i právnické osoby, jsou povinny podat daňové přiznání k dani z příjmů v tradiční lhůtě 3 měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období. Daňové přiznání je pak možno podat v tzv. prodloužené lhůtě, a to do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud: ho podává subjekt, který má zákonnou povinnost mít svoji účetní závěrku ověřenu auditorem nebo daňové přiznání zpracovává a podává poradce. Ve stejné lhůtě je pak nutno provést i úhradu daně. Poslední den lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2012 by měl být standardně 1. duben 2013, protože však na daný den připadá státní svátek, je posledním dnem lhůty pro letošní rok 2. dubna Pro poplatníky, kteří budou daňové přiznání podávat v prodloužené lhůtě, končí lhůta pro podání daňového přiznání 1. července Poslední den lhůty pak stačí podat přiznání osobně na podatelnu místně příslušného finančního úřadu, podat elektronicky (kvalifikovanou formou) či odeslat poštou. Od 1. ledna 2013 tvoří soustavu správních orgánů pro výkon správy daní Finanční správa České republiky; dosavadních 199 finančních úřadů nahradilo 14 nových finančních úřadů s územní působností odpovídající územnímu členění České republiky na kraje a jejich územní pracoviště. Je tak třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby daňová přiznání podávaná poštou byla adresována správnému (tj. věcně a místně příslušnému) novému finančnímu úřadu, resp. některému z jeho územních pracovišť. Podatelny umístněné na územních pracovištích jednoho finančního úřadu jsou si rovny - není tedy podstatné, na kterou z podatelen v rámci jednoho finančního úřadu daňový subjekt své podání zašle. Platí totiž, že pokud je podání učiněné poštou adresováno jinému než věcně a místně příslušnému správci daně, nepříslušný správce daně toto podání věcně a místně příslušnému správci daně postoupí, ale podání je účinné až od okamžiku postoupení. Pokud tedy společnost adresuje poštovní zásilku s daňovým přiznáním nepříslušnému správci daně, za okamžik jeho podání se bude považovat až okamžik, kdy reálně dojde (tj. bude postoupeno) věcně a místně příslušnému správci daně. Výše uvedená pravidla se nicméně týkají pouze případů, kdy je daňové přiznání zasíláno poštou či elektronicky. V případě osobního podání na podatelnu je možno podat daňové přiznání poslední den lhůty na kterýkoli ze 14 finančních úřadů, resp. jeho územních pracovišť, případně i jím nadřízených orgánů Finanční správy ČR. Speciální a nejpřísnější úprava se týká plných mocí udělených daňovému poradci aby mělo zmocnění poradce za následek prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na 6 měsíců, musí být nejpozději poslední den základní tříměsíční lhůty (tj. letos nejpozději 2. dubna 2012) plná moc fyzicky k dispozici místně příslušnému správci daně (nestačí tedy odeslat plnou moc poslední den poštou, případně jí odnést osobně na podatelnu jiného než místně příslušného finančního úřadu). Pokud není přiznání k dani z příjmů podáno včas a daňová povinnost řádně zaplacena, finanční úřad uloží daňovému subjektu sankce. Daňový řád však umožňuje podat přiznání a zaplatit daň s několika denním zpožděním bez sankce, a to 5 pracovních dní v případě podání přiznání a 4 pracovní dny v případě platby daně. Aniž by tedy byla vyměřena sankce, daňové přiznání musí být finančnímu úřadu doručeno nejpozději 9. dubna 2013, resp. 9. července Zaplatit stačí nejpozději 8. dubna 2013, resp. 8. července Pro platby nicméně platí, že příslušné částky musí být ve stanovené lhůtě již připsány na účet příslušného finančního úřadu. Pokud nepodá daňový subjekt přiznání ve stanovené lhůtě a zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, uloží mu finanční úřad automaticky pokutu za opožděné podání. Výše pokuty se stanoví ve výši 0,05% stanovené daně či daňového odpočtu za každý den prodlení (u daňové ztráty 0,01% za každý den prodlení). Tato pokuta má své minimální i maximální hranice, přičemž pokuta do 200 Kč se nově nepředepíše. Pokud daňový subjekt neuhradí splatnou daň včas, vzniká mu od 5. pracovního dne povinnost hradit úrok z prodlení za každý den prodlení úhrady. Výše úroku z prodlení je stanovena ve výši roční repo sazby stanovené Českou národní bankou (aktuálně 0,05%) zvýšené o 14 %. 06

7 Příloha Daňové povinnosti Duben 2013 Květen 2013 úterý 2. daň z příjmů daň darovací odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012 podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů úterý 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 15. pondělí 22. daň silniční Intrastat daň z příjmů pojistné záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013 výkazy pro Intrastat za březen měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření pátek 10. spotřební daň splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 16. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za duben 2013 pondělí 20. pondělí 27. daň z příjmů pojistné spotřební daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok) odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2013 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben souhrnné hlášení za duben středa 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu) výpis z evidence za duben čtvrtek 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za březen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2013 souhrnné hlášení za březen 2013 a 1. čtvrtletí 2013 výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013 úterý 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013 pátek 31. energetické daně daň z příjmů daň z nemovitostí daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013 splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 07 Zdroj:

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více