Daňový zpravodaj. červen Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Připravované změny v dani Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, jedním z hlavních témat připravovaných novel je odstranění nejasností vzniklých v rámci novel souvisejících s rekodifikací soukromého práva, a dále by se do nich měly promítnout také body, na kterých se vláda dohodla v rámci koaliční smlouvy. V neposlední řadě by se měla upravit či zrušit některá (již schválená) ustanovení přijatá v rámci tzv. Jednotného inkasního místa (JIM), jež měla začít platit až od V následujících článcích zmiňujeme nejvýznamnější plánované změny, které jsou avizovány pro fyzické a právnické osoby (u daně z příjmů a zákona ). Níže uvedené změny jsou ve fázi projednávání v rámci vnějšího připomínkového řízení a lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu budou vybraná ustanovení zákona dále pozměňována či průběžně doplňována. O vývoji připravované novely vás budeme pravidelně informovat v následujících vydání dreportu. Pouze základní investiční fond bude mít možnost uplatnit 5% sazbu daně z příjmů, nicméně výplata podílu na zisku ze základního investičního fondu nebude osvobozena o daně z příjmů. Ostatní fondy budou zdaněny obecnou 19% sazbou daně z příjmů, přičemž u investičních fondů a zahraničních fondů, které splňují další podmínky (tj. např. jsou rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropsky hospodářský prostor), které však nejsou základním investičním fondem, bude výplata jejich podílu na zisku případně osvobozena od daně z příjmů. Daňová uznatelnost u přefakturace ( 24 odst. 2 písm. zc)) Jednou z nejvýraznějších změn v návrhu zákona, je nové znění ustanovení, které upravuje daňovou uznatelnost zákonem stanovených daňově neuznatelných nákladů, pokud s těmito náklady existují související příjmy (v současnosti jsou nedaňové náklady považovány za daňově uznatelné do výše souvisejícího příjmu). 2 Zdanění fondů Ministerstvo financí již úpravu zdanění fondů navrhovalo v rámci schvalování zákonných opatření Senátu na podzim 2013 a jeho hlavním cílem by mělo být eliminovat použití fondů (zejména fondů kvalifikovaných investorů) jako prostředku daňové optimalizace běžné podnikatelské činnosti s cílem zajištění daňové neutrality u právnických osob. V návaznosti na uvedený cíl novela navrhuje zavedení termínu základní investiční fondy, který je vymezen pouze pro účely zákona o daních z příjmů. Základní investiční fond je definován jako investiční fond, který je podílovým fondem nebo fondem svěřenským a investiční fond splňující podmínky držby maximální účasti na tomto fondu ve výši nižší než je 10% po dobu delší než 12 (resp. 9) měsíců. Základním investičním fondem jsou za splnění dalších podmínek i zahraniční investiční fondy. Dle důvodové zprávy se má nově navrhované znění zákona aplikovat pouze na tzv. přefakturace daňově neuznatelných nákladů. Uvedené ustanovení nebude možné uplatnit ve vztahu k nedaňovým výdajům se zvláštním režimem, jako např. rezervy, opravné položky atd. Uplatnění daňové ztráty při následných restrukturalizacích Novela výslovně upravuje možnost uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od základu daně v případech, kdy již převedená daňová ztráta na jinou společnost je z důvodu další restrukturalizace znovu převáděna na další společnost.

3 Právo stavby Nový institut občanského práva tzv. právo stavby a jeho zapracování v účetních předpisech přineslo mnoho protichůdných názorů mezi Ministerstvem financí ČR a KDP ČR a to nejen v oblasti účetních předpisů. Novela zákona o daních z příjmů pouze částečně reaguje na uvedená témata, tj. výslovně je upravena daňová uznatelnost práva stavby při jeho zániku (tj. jedná se o daňově uznatelný náklad, jako např. je daňově uznatelným nákladem zůstatková cena hmotného majetku při jeho likvidaci). Jedním z řešených témat, je rovněž zavedení povinného časového rozlišení nákladů vynaložených na právo stavby (jedná se o právo stavby, které není součástí vstupní ceny stavby) u poplatníků, kteří nevedou účetnictví. Výpůjčka, zápůjčka, výprosa Novela daně z příjmů od roku 2014 výslovně uvedla, že majetkový prospěch u vydlužitele při bezúročné půjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose nejsou předmětem daně. Podle nového návrhu by měl být tento majetkový prospěch předmětem daně, nicméně do výše 100 tis. Kč za zdaňovací období by měl být od daně z příjmů osvobozen. Ostatní změny v oblasti daní z příjmů Dále by se navrhované změny měly týkat např. následujících ustanovení: Družstvo Rozšíření uplatnění ustanovení týkajících se restrukturalizací i na právní formu družstvo. Finanční leasing Dochází k doplnění definice finančního leasingu a dalším upřesněním textu zákona, jak u finančního leasingu, tak u nájmu. Závazky po splatnosti Pravidlo dodaňování závazků po splatnosti více jak 36 měsíců bude změněno na dodaňování závazků, které jsou po splatnosti více jak 30 měsíců. Svěřenský fond Vyčlenění majetku do svěřenského fondu, fundace nebo ústavu bude dle nového ustanovení nahlíženo jako vklad do obchodní korporace. Bezúplatně nabytý majetek Uplatňování nákladů do daňově uznatelných nákladů u majetku (např. hmotný majetek, nehmotný majetek, zásoby), který byl nabyt bezúplatně a nebyl předmětem daně z příjmů, resp. byl od daně z příjmů osvobozený, se bude nově z bezúplatně nabytého majetku vztahovat pouze na majetek nabytý darováním, kdy tento dar nebyl předmětem daně z příjmů, resp. byl o daně z příjmů osvobozen. Definice mateřské společnosti/rozšíření osvobození u podílu na zisku Zákon bude výslovně upravovat, že do definice mateřské společnosti (resp. dceřiné společnosti) patří i společnosti s odpovídající právní formou z jiného členského státu než je Česká republika, které jsou rezidenti v České republice, tj. nově je výslovně uvedeno, že tyto subjekty mohou čerpat některé typy osvobození (např. u výplat podílů na zisku) EHP Zavedení odkazu na státy tvořící Evropský hospodářský prostor (tj. pro Lichtenštejnsko se zavádějí stejné podmínky, které se týkají Norska a Islandu). Osvobození příspěvků na likvidaci odpadů Vedle výrobců budou i příspěvky placené provozovatelem solární elektrárny za zpětný odběr a likvidaci odpadů osvobozeny u provozovatele kolektivního systému od daně. Podíl na zisku v nepeněžní formě Novela upravuje ustanovení ohledně výplat vypořádacího podílu a podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžní formě. Plošné osvobození dividend Zrušení plošného osvobození dividend, které předpokládal již schválený zákon o jednotném inkasním místě. 3

4 Plánované změny u fyzických osob Zrušení realizace jednotného inkasního místa V oblasti zdanění fyzických osob chystá Ministerstvo financí zrušení několika změn, které již byly schváleny. Nejvýznamnější je odklad (na neurčito) zavedení jednoho inkasního místa, s nímž bylo spojeno zrušení superhrubé mzdy a zavedení odvodu z úhrnu mezd namísto zaměstnavatelovy části pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. I v roce 2015 tak bude platit dnešní systém výpočtu daně a pojistného. Mělo by zůstat také solidární zvýšení daně, zatím jako přechodné opatření; naopak přechodnost by mělo ztratit zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění. Zaměstnanecké benefity Výrazně se mění zaměstnanecké benefity. Zatímco dnes jsou od daně a pojistného osvobozené veškeré benefity poskytnuté zaměstnancům v podobě využití zdravotnických, sportovních, kulturních a vzdělávacích zařízení (omezena je pouze rekreace do Kč ročně), od roku 2015 by se na všechny tyto skupiny mělo vztahovat omezení Kč ročně. Benefity překračující tuto hodnotu by jednak měly podléhat dani z příjmů a pojistnému, jednak by měly být daňově neuznatelné pro zaměstnavatele. Jedinou úlevou může být samostatné posuzování benefitu v podobě využití předškolních zařízení pro děti zaměstnance, který by měl zůstat bez maximální částky. Přechodné ubytování poskytované zaměstnavatelem Dále by mělo být zrušeno daňové zvýhodnění přechodného ubytování poskytované zaměstnavatelem do výše Kč měsíčně. Možnost poskytnout zaměstnancům daňově výhodné plnění se těmito kroky výrazně omezuje; zůstávají například stravenky, nápoje na pracovišti, penzijní a životní pojištění, či vzdělávání související se zaměstnáním. Paušální výdaje Citlivými tématy jsou paušální výdaje podnikatelů a slevy na dani. Paušální výdaje by měly být limitovány maximální částkou nejen pro osoby s příjmy podle zvláštních předpisů (např. advokáti) a s pronájmu, ale také pro živnostníky (s výjimkou řemeslných živností), a to do příjmů ve výši Kč. Neomezené paušální výdaje zůstávají jen zemědělcům a řemeslníkům. Při uplatnění paušálních výdajů si navíc nebude podnikatel moci odečíst základní slevu na poplatníka; částečně toto faktické zvýšení daně kompenzuje opětovná možnost odečtu daňových zvýhodnění na děti a manžela/manželku bez příjmů. Důchodci se mohou těšit na návrat základní slevy na dani, poplatníci s více dětmi pak na vyšší daňové zvýhodnění pro druhé a další dítě. 4

5 Navrhované změny v zákoně Zákon stanovil s účinností od , že lze tvořit 50% (resp. 100%) daňovou opravnou položku k nepromlčeným pohledávkám (jedná se o pohledávky vzniklé od ), které jsou více jak 18 (resp. 36) měsíců po splatnosti. Jelikož dle nového občanského zákoníku je obecná promlčecí doba 36 měsíců (obecnou promlčecí dobu lze od smluvně změnit) a z důvodu promlčení by tudíž nešlo tvořit 100% daňovou opravnou položku, navrhuje se zkrácení doby pohledávek po splatnosti, v rámci které lze vytvořit 100% daňovou opravnou položku k pohledávkám, na 30 měsíců. Výše uvedené změny jsou ve fázi vnějšího připomínkovém řízení a lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu budou vybraná ustanovení zákona pozměňována či průběžně doplňována. O vývoji připravované novely vás budeme pravidelně informovat v následujících vydání dreportu. 5

6 Nový přístup české daňové správy V reakci na dosavadní zkušenosti z kontrol, i na mezinárodní požadavky, zejména založená iniciativou BEPS, česká daňové správa dále prohlubuje svoji pozornost. Dosavadní přístup byl založen na podrobném zkoumání dokumentace převodních cen při kontrolách. Absence dokumentace byla indikátorem pravděpodobné chyby v nastavení. Zkušenosti ukázaly, že na straně poplatníků zase někdy vyvolává snahu o nepřiměřeně detailní dokumentaci i v případech, kdy celkové nastavení je zjevně správné a na straně daňové správy není vždy efektivní z pohledu efektivní alokace zdrojů daňové správy na jednotlivé kontroly s přihlédnutím k výši rizika daňových úniků. Nyní se daňová správa rozhodla pro další krok v této oblasti. Daňové přiznání bude doplněno o přílohy, ve kterých povinný subjekt uvede pouze vyjmenované informace o transakcích po jednotlivých osobách, zejména zemi sídla a daňové rezidence spojené osoby, objem transakce dle údajů z účetnictví a povahu transakce. Povinným subjektem má být taková osoba, která splní alespoň jedno z kritérií, zakládajících povinnost auditu. Správce daně podle těchto údajů vyhodnotí rizikovost a rozhodne o efektivním provádění kontroly. Daňová správa dosud získávala tyto údaje formou dotazů na jednotlivé subjekty. Dokumentace je nadále očekávána jako důkazní prostředek při kontrole, nicméně daňová správa při jejím posuzování vychází z výše uvedených údajů a tomu přizpůsobí svá očekávání a důraz na detaily. Jasné vymezení analyzovaných informací umožní i daňovým subjektům připravit dokumentace efektivně a maximálně tak snížit rizika v oblasti převodních cen. 6

7 Náhrada mzdy za dovolenou jako projektu výzkumu a vývoje V souvislosti s vývojem judikatury v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj se v odborných kruzích diskutuje možnost zahrnutí náhrady mzdy za dovolenou do nákladů uplatnitelných při realizaci projektu výzkumu a vývoje. Diskuzi spustilo rozhodnutí nižšího soudu, který se nemeritorně vyjádřil, že zaměstnanec čerpající dovolenou na fakticky nevykonává žádnou práci pro zaměstnavatele, a tudíž se nepodílí na realizaci. Náklady v podobě náhrady mzdy za dovolenou z výše uvedeného důvodu nelze proto dle soudu posuzovat jako náklady vynaložené v bezprostřední souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje a tedy splňující základní podmínku ustanovení 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů. S uvedeným odůvodněním soudu se nelze zcela ztotožnit. Délka dovolené obecně činí nejméně 4 týdny za kalendářní rok, přičemž za dobu čerpání dovolené zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, k jejímuž proplacení je zaměstnavatel povinen v souladu se zákoníkem práce. Z tohoto důvodu lze chápat náhradu mzdy za dovolenou jako povinný výdaj zaměstnavatele postavený na roveň veřejnoprávního pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance vyplývajícího z uzavřeného pracovně právního vztahu. Podíl dovolené, která souvisí s realizací projektů výzkumu a vývoje, je přitom možné stanovit racionálně zvoleným klíčem. 7 Argumentace soudu je postavena na tvrzení, že při interpretaci předmětného ustanovení je třeba vzít v potaz, že se jedná o výklad výjimky, kterou je nutné interpretovat restriktivně. Soud chápe právo uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj jako benefit pro poplatníka, o jehož rozsahu rozhoduje zákonodárce. Dovolená dle vyjádření soudu slouží k regeneraci pracovní síly zaměstnance. V průběhu dovolené zaměstnanci obnovují síly, které vyčerpali nejen při plnění projektů výzkumu a vývoje, ale i při plnění dalších úkolů, a proto se obtížně hledá souvislost mezi dovolenou a projekty výzkumu a vývoje.

8 Nejnovější vývoj v iniciativě base OECD BEPS akce 1: Diskuze o daňových problémech digitální ekonomiky organizace OECD zveřejnila svůj diskuzní návrh dne 24. března, který zahrnuje předběžné výsledky práce prováděné skupinou Task Force on the Digital Economy. Před finalizací na schůzce skupiny G20 konané dne 20 a 21. září proběhla veřejná diskuze dne 23. dubna. OECD BEPS akce 2: Neutralizace efektů hybridních nástrojů novinky pro klienty jsou nyní k dispozici od Deloitte UK a US. OECD BEPS akce 6: Zabránění zneužití smluv o zamezení dvojího zdanění novinky pro klienty jsou nyní k dispozici od Deloitte UK. Hlášení podle jednotlivých zemí: Joseph Andrus, vedoucí divize převodních cen OECD, při svém projevu na nedávno konané konferenci oznámil, že OECD má v plánu změnit navrhovaný formulář pro hlášení podle jednotlivých zemí, a to tak, že bude zavedeno souhrnné hlášení za celý stát namísto hlášení za jednotlivé entity. Globální fórum OECD o převodních cenách ve dnech 26. až 28. března se v Paříži konalo setkání více než 330 úředníků daňových správ z více než 110 jurisdikcí a mezinárodních organizací, kteří diskutovali možná řešení BEPS vymezených v jednotlivých bodech akčního plánu BEPS pro převodní ceny. Shrnutí akčního plánu BEPS: 1. Diskuze o daňových problémech digitální ekonomiky 2. Neutralizace efektů hybridních instrumentů 3. Posílení pravidel CFC (controlled foreign company) 4. Omezení eroze daňového základu pomocí odpočtů úroků a dalších finančních transakcí 5. Účinnější boj se škodlivými daňovými praktikami především pomocí transparentnosti a (kritéria) ekonomické podstaty 6. Zabránění zneužití smluv o zamezení dvojího zdanění 7. Zabránění umělému vyhýbání se vytvoření stálé provozovny 8. Zajištění, aby výsledky převodních cen byly v souladu s tvorbou hodnoty: nehmotný majetek 9. Zajištění, aby výsledky převodních cen byly v souladu s tvorbou hodnoty: riziko a kapitál 10. Zajištění, aby výsledky převodních cen byly v souladu s tvorbou hodnoty: ostatní vysoce rizikové transakce 11. Stanovení metodiky ke sběru a analýze dat o BEPS a aktivit k jejímu provádění 12. Požadavek na odkrytí opatření agresivního daňového plánování poplatníků 13. Prověření dokumentace převodních cen 14. Zefektivnění mechanismů k řešení sporů 15. Vyvinutí mnohostranného nástroje (smlouvy) 8

9 Judikatura SDEU - C-151/13 SDEU vydal rozhodnutí týkající se přiřazení paušálně stanovené odměny hrazené státem, a to za péči poskytovanou soukromým domovem důchodců ubytovaným klientům. Z uvedeného rozhodnutí je možné dovodit, že pro to, aby se z přijaté odměny odváděla daň, není na překážku, pokud je odměna stanovena paušálně předem a pokud je hrazena státem, tj. jinou osobou, než jejím konzumentem. Koordinační výbor autorské Byl uzavřen příspěvek týkající se uplatnění DPH autorských honorářů poskytnutých fyzickým osobám do celkové výše Kč. Generální finanční ředitelství (GFŘ) připustilo, že v rozporu s EU DPH Směrnicí český zákon o DPH umožňuje z této odměny neodvádět DPH. Domníváme se, že využitelnost tohoto judikátu není vysoká, neboť nijak nerozvíjí předchozí judikaturu SDEU, pouze opakuje již známé skutečnosti. Nicméně zaznamenali jsme, že v praxi je tento judikát vnímán tak, že údajně rozšiřuje okruh státních dotací, ze kterých by jejich příjemce měl odvést DPH. Nicméně takový význam judikátu C-151/13 není podle našeho názoru správné přisuzovat. 9

10 Interní pokyn GFŘ - rozhodování Komora daňových poradců ČR získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím interní pokyn GFŘ, který má za cíl sjednotit postup správců daně při rozhodování. Ten specifikuje postup správce daně po obdržení žádosti a vyjmenovává skutečnosti, které má správce daně před vydáním příslušného rozhodnutí prověřit. Důležité je, že pokyn připouští aplikaci judikatury týkající se posečkání daně dle dnes již neúčinného zákona o správě daní a poplatků. Ta zejména dovodila, že pokud daňový subjekt ve své žádosti o posečkání dostatečně konkrétně tvrdí a prokáže naplnění ekonomických nebo sociálních zákonných důvodů pro posečkání, vzniká mu právo na kladné rozhodnutí správce daně. Problematickým nicméně může být precizní popis naplnění zákonných důvodů. GFŘ totiž v pokynu instruuje správce daně, že žádost je ryze dispozitivní úkon, proto daňový subjekt nemůže být nucen k prokázání tvrzených skutečností. Pokud tedy žádost není precizně popsána či doložena, správce daně daňový subjekt již k doplnění podání nevyzývá a žádost zamítne. Mechanická aplikace pokynu nedává prostor pro další jednání a daňový subjekt tak již nedostane možnost případné nejasnosti vysvětlit či doplnit svoje podání. Každá žádost by měla být podána napoprvé jako řádně odůvodněná, doložená konkrétními důkazními prostředky, jinak bude vysoce pravděpodobně zamítnuta. 10

11 Daňové povinnosti Červen pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 13. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za květen 2014 pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu) středa 25. spotřební daň daňové přiznání za květen 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty energetické daně Zdroj: daňové přiznání a daň za květen 2014 souhrnné hlášení za květen 2014 výpis z evidence za květen 2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014 pondělí 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen

12 Červenec úterý 1. daň z příjmů podání přiznání k dani podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014 středa 16. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za pondělí 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření pátek 25. spotřební daň splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za souhrnné hlášení za a 2. čtvrtletí 2014 výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za čtvrtek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 12 odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2014 Zdroj:

13 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov Peter Wright LaDana Edwards Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více