Daňový zpravodaj. červen Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Připravované změny v dani Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, jedním z hlavních témat připravovaných novel je odstranění nejasností vzniklých v rámci novel souvisejících s rekodifikací soukromého práva, a dále by se do nich měly promítnout také body, na kterých se vláda dohodla v rámci koaliční smlouvy. V neposlední řadě by se měla upravit či zrušit některá (již schválená) ustanovení přijatá v rámci tzv. Jednotného inkasního místa (JIM), jež měla začít platit až od V následujících článcích zmiňujeme nejvýznamnější plánované změny, které jsou avizovány pro fyzické a právnické osoby (u daně z příjmů a zákona ). Níže uvedené změny jsou ve fázi projednávání v rámci vnějšího připomínkového řízení a lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu budou vybraná ustanovení zákona dále pozměňována či průběžně doplňována. O vývoji připravované novely vás budeme pravidelně informovat v následujících vydání dreportu. Pouze základní investiční fond bude mít možnost uplatnit 5% sazbu daně z příjmů, nicméně výplata podílu na zisku ze základního investičního fondu nebude osvobozena o daně z příjmů. Ostatní fondy budou zdaněny obecnou 19% sazbou daně z příjmů, přičemž u investičních fondů a zahraničních fondů, které splňují další podmínky (tj. např. jsou rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropsky hospodářský prostor), které však nejsou základním investičním fondem, bude výplata jejich podílu na zisku případně osvobozena od daně z příjmů. Daňová uznatelnost u přefakturace ( 24 odst. 2 písm. zc)) Jednou z nejvýraznějších změn v návrhu zákona, je nové znění ustanovení, které upravuje daňovou uznatelnost zákonem stanovených daňově neuznatelných nákladů, pokud s těmito náklady existují související příjmy (v současnosti jsou nedaňové náklady považovány za daňově uznatelné do výše souvisejícího příjmu). 2 Zdanění fondů Ministerstvo financí již úpravu zdanění fondů navrhovalo v rámci schvalování zákonných opatření Senátu na podzim 2013 a jeho hlavním cílem by mělo být eliminovat použití fondů (zejména fondů kvalifikovaných investorů) jako prostředku daňové optimalizace běžné podnikatelské činnosti s cílem zajištění daňové neutrality u právnických osob. V návaznosti na uvedený cíl novela navrhuje zavedení termínu základní investiční fondy, který je vymezen pouze pro účely zákona o daních z příjmů. Základní investiční fond je definován jako investiční fond, který je podílovým fondem nebo fondem svěřenským a investiční fond splňující podmínky držby maximální účasti na tomto fondu ve výši nižší než je 10% po dobu delší než 12 (resp. 9) měsíců. Základním investičním fondem jsou za splnění dalších podmínek i zahraniční investiční fondy. Dle důvodové zprávy se má nově navrhované znění zákona aplikovat pouze na tzv. přefakturace daňově neuznatelných nákladů. Uvedené ustanovení nebude možné uplatnit ve vztahu k nedaňovým výdajům se zvláštním režimem, jako např. rezervy, opravné položky atd. Uplatnění daňové ztráty při následných restrukturalizacích Novela výslovně upravuje možnost uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od základu daně v případech, kdy již převedená daňová ztráta na jinou společnost je z důvodu další restrukturalizace znovu převáděna na další společnost.

3 Právo stavby Nový institut občanského práva tzv. právo stavby a jeho zapracování v účetních předpisech přineslo mnoho protichůdných názorů mezi Ministerstvem financí ČR a KDP ČR a to nejen v oblasti účetních předpisů. Novela zákona o daních z příjmů pouze částečně reaguje na uvedená témata, tj. výslovně je upravena daňová uznatelnost práva stavby při jeho zániku (tj. jedná se o daňově uznatelný náklad, jako např. je daňově uznatelným nákladem zůstatková cena hmotného majetku při jeho likvidaci). Jedním z řešených témat, je rovněž zavedení povinného časového rozlišení nákladů vynaložených na právo stavby (jedná se o právo stavby, které není součástí vstupní ceny stavby) u poplatníků, kteří nevedou účetnictví. Výpůjčka, zápůjčka, výprosa Novela daně z příjmů od roku 2014 výslovně uvedla, že majetkový prospěch u vydlužitele při bezúročné půjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose nejsou předmětem daně. Podle nového návrhu by měl být tento majetkový prospěch předmětem daně, nicméně do výše 100 tis. Kč za zdaňovací období by měl být od daně z příjmů osvobozen. Ostatní změny v oblasti daní z příjmů Dále by se navrhované změny měly týkat např. následujících ustanovení: Družstvo Rozšíření uplatnění ustanovení týkajících se restrukturalizací i na právní formu družstvo. Finanční leasing Dochází k doplnění definice finančního leasingu a dalším upřesněním textu zákona, jak u finančního leasingu, tak u nájmu. Závazky po splatnosti Pravidlo dodaňování závazků po splatnosti více jak 36 měsíců bude změněno na dodaňování závazků, které jsou po splatnosti více jak 30 měsíců. Svěřenský fond Vyčlenění majetku do svěřenského fondu, fundace nebo ústavu bude dle nového ustanovení nahlíženo jako vklad do obchodní korporace. Bezúplatně nabytý majetek Uplatňování nákladů do daňově uznatelných nákladů u majetku (např. hmotný majetek, nehmotný majetek, zásoby), který byl nabyt bezúplatně a nebyl předmětem daně z příjmů, resp. byl od daně z příjmů osvobozený, se bude nově z bezúplatně nabytého majetku vztahovat pouze na majetek nabytý darováním, kdy tento dar nebyl předmětem daně z příjmů, resp. byl o daně z příjmů osvobozen. Definice mateřské společnosti/rozšíření osvobození u podílu na zisku Zákon bude výslovně upravovat, že do definice mateřské společnosti (resp. dceřiné společnosti) patří i společnosti s odpovídající právní formou z jiného členského státu než je Česká republika, které jsou rezidenti v České republice, tj. nově je výslovně uvedeno, že tyto subjekty mohou čerpat některé typy osvobození (např. u výplat podílů na zisku) EHP Zavedení odkazu na státy tvořící Evropský hospodářský prostor (tj. pro Lichtenštejnsko se zavádějí stejné podmínky, které se týkají Norska a Islandu). Osvobození příspěvků na likvidaci odpadů Vedle výrobců budou i příspěvky placené provozovatelem solární elektrárny za zpětný odběr a likvidaci odpadů osvobozeny u provozovatele kolektivního systému od daně. Podíl na zisku v nepeněžní formě Novela upravuje ustanovení ohledně výplat vypořádacího podílu a podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžní formě. Plošné osvobození dividend Zrušení plošného osvobození dividend, které předpokládal již schválený zákon o jednotném inkasním místě. 3

4 Plánované změny u fyzických osob Zrušení realizace jednotného inkasního místa V oblasti zdanění fyzických osob chystá Ministerstvo financí zrušení několika změn, které již byly schváleny. Nejvýznamnější je odklad (na neurčito) zavedení jednoho inkasního místa, s nímž bylo spojeno zrušení superhrubé mzdy a zavedení odvodu z úhrnu mezd namísto zaměstnavatelovy části pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. I v roce 2015 tak bude platit dnešní systém výpočtu daně a pojistného. Mělo by zůstat také solidární zvýšení daně, zatím jako přechodné opatření; naopak přechodnost by mělo ztratit zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění. Zaměstnanecké benefity Výrazně se mění zaměstnanecké benefity. Zatímco dnes jsou od daně a pojistného osvobozené veškeré benefity poskytnuté zaměstnancům v podobě využití zdravotnických, sportovních, kulturních a vzdělávacích zařízení (omezena je pouze rekreace do Kč ročně), od roku 2015 by se na všechny tyto skupiny mělo vztahovat omezení Kč ročně. Benefity překračující tuto hodnotu by jednak měly podléhat dani z příjmů a pojistnému, jednak by měly být daňově neuznatelné pro zaměstnavatele. Jedinou úlevou může být samostatné posuzování benefitu v podobě využití předškolních zařízení pro děti zaměstnance, který by měl zůstat bez maximální částky. Přechodné ubytování poskytované zaměstnavatelem Dále by mělo být zrušeno daňové zvýhodnění přechodného ubytování poskytované zaměstnavatelem do výše Kč měsíčně. Možnost poskytnout zaměstnancům daňově výhodné plnění se těmito kroky výrazně omezuje; zůstávají například stravenky, nápoje na pracovišti, penzijní a životní pojištění, či vzdělávání související se zaměstnáním. Paušální výdaje Citlivými tématy jsou paušální výdaje podnikatelů a slevy na dani. Paušální výdaje by měly být limitovány maximální částkou nejen pro osoby s příjmy podle zvláštních předpisů (např. advokáti) a s pronájmu, ale také pro živnostníky (s výjimkou řemeslných živností), a to do příjmů ve výši Kč. Neomezené paušální výdaje zůstávají jen zemědělcům a řemeslníkům. Při uplatnění paušálních výdajů si navíc nebude podnikatel moci odečíst základní slevu na poplatníka; částečně toto faktické zvýšení daně kompenzuje opětovná možnost odečtu daňových zvýhodnění na děti a manžela/manželku bez příjmů. Důchodci se mohou těšit na návrat základní slevy na dani, poplatníci s více dětmi pak na vyšší daňové zvýhodnění pro druhé a další dítě. 4

5 Navrhované změny v zákoně Zákon stanovil s účinností od , že lze tvořit 50% (resp. 100%) daňovou opravnou položku k nepromlčeným pohledávkám (jedná se o pohledávky vzniklé od ), které jsou více jak 18 (resp. 36) měsíců po splatnosti. Jelikož dle nového občanského zákoníku je obecná promlčecí doba 36 měsíců (obecnou promlčecí dobu lze od smluvně změnit) a z důvodu promlčení by tudíž nešlo tvořit 100% daňovou opravnou položku, navrhuje se zkrácení doby pohledávek po splatnosti, v rámci které lze vytvořit 100% daňovou opravnou položku k pohledávkám, na 30 měsíců. Výše uvedené změny jsou ve fázi vnějšího připomínkovém řízení a lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu budou vybraná ustanovení zákona pozměňována či průběžně doplňována. O vývoji připravované novely vás budeme pravidelně informovat v následujících vydání dreportu. 5

6 Nový přístup české daňové správy V reakci na dosavadní zkušenosti z kontrol, i na mezinárodní požadavky, zejména založená iniciativou BEPS, česká daňové správa dále prohlubuje svoji pozornost. Dosavadní přístup byl založen na podrobném zkoumání dokumentace převodních cen při kontrolách. Absence dokumentace byla indikátorem pravděpodobné chyby v nastavení. Zkušenosti ukázaly, že na straně poplatníků zase někdy vyvolává snahu o nepřiměřeně detailní dokumentaci i v případech, kdy celkové nastavení je zjevně správné a na straně daňové správy není vždy efektivní z pohledu efektivní alokace zdrojů daňové správy na jednotlivé kontroly s přihlédnutím k výši rizika daňových úniků. Nyní se daňová správa rozhodla pro další krok v této oblasti. Daňové přiznání bude doplněno o přílohy, ve kterých povinný subjekt uvede pouze vyjmenované informace o transakcích po jednotlivých osobách, zejména zemi sídla a daňové rezidence spojené osoby, objem transakce dle údajů z účetnictví a povahu transakce. Povinným subjektem má být taková osoba, která splní alespoň jedno z kritérií, zakládajících povinnost auditu. Správce daně podle těchto údajů vyhodnotí rizikovost a rozhodne o efektivním provádění kontroly. Daňová správa dosud získávala tyto údaje formou dotazů na jednotlivé subjekty. Dokumentace je nadále očekávána jako důkazní prostředek při kontrole, nicméně daňová správa při jejím posuzování vychází z výše uvedených údajů a tomu přizpůsobí svá očekávání a důraz na detaily. Jasné vymezení analyzovaných informací umožní i daňovým subjektům připravit dokumentace efektivně a maximálně tak snížit rizika v oblasti převodních cen. 6

7 Náhrada mzdy za dovolenou jako projektu výzkumu a vývoje V souvislosti s vývojem judikatury v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj se v odborných kruzích diskutuje možnost zahrnutí náhrady mzdy za dovolenou do nákladů uplatnitelných při realizaci projektu výzkumu a vývoje. Diskuzi spustilo rozhodnutí nižšího soudu, který se nemeritorně vyjádřil, že zaměstnanec čerpající dovolenou na fakticky nevykonává žádnou práci pro zaměstnavatele, a tudíž se nepodílí na realizaci. Náklady v podobě náhrady mzdy za dovolenou z výše uvedeného důvodu nelze proto dle soudu posuzovat jako náklady vynaložené v bezprostřední souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje a tedy splňující základní podmínku ustanovení 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů. S uvedeným odůvodněním soudu se nelze zcela ztotožnit. Délka dovolené obecně činí nejméně 4 týdny za kalendářní rok, přičemž za dobu čerpání dovolené zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, k jejímuž proplacení je zaměstnavatel povinen v souladu se zákoníkem práce. Z tohoto důvodu lze chápat náhradu mzdy za dovolenou jako povinný výdaj zaměstnavatele postavený na roveň veřejnoprávního pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance vyplývajícího z uzavřeného pracovně právního vztahu. Podíl dovolené, která souvisí s realizací projektů výzkumu a vývoje, je přitom možné stanovit racionálně zvoleným klíčem. 7 Argumentace soudu je postavena na tvrzení, že při interpretaci předmětného ustanovení je třeba vzít v potaz, že se jedná o výklad výjimky, kterou je nutné interpretovat restriktivně. Soud chápe právo uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj jako benefit pro poplatníka, o jehož rozsahu rozhoduje zákonodárce. Dovolená dle vyjádření soudu slouží k regeneraci pracovní síly zaměstnance. V průběhu dovolené zaměstnanci obnovují síly, které vyčerpali nejen při plnění projektů výzkumu a vývoje, ale i při plnění dalších úkolů, a proto se obtížně hledá souvislost mezi dovolenou a projekty výzkumu a vývoje.

8 Nejnovější vývoj v iniciativě base OECD BEPS akce 1: Diskuze o daňových problémech digitální ekonomiky organizace OECD zveřejnila svůj diskuzní návrh dne 24. března, který zahrnuje předběžné výsledky práce prováděné skupinou Task Force on the Digital Economy. Před finalizací na schůzce skupiny G20 konané dne 20 a 21. září proběhla veřejná diskuze dne 23. dubna. OECD BEPS akce 2: Neutralizace efektů hybridních nástrojů novinky pro klienty jsou nyní k dispozici od Deloitte UK a US. OECD BEPS akce 6: Zabránění zneužití smluv o zamezení dvojího zdanění novinky pro klienty jsou nyní k dispozici od Deloitte UK. Hlášení podle jednotlivých zemí: Joseph Andrus, vedoucí divize převodních cen OECD, při svém projevu na nedávno konané konferenci oznámil, že OECD má v plánu změnit navrhovaný formulář pro hlášení podle jednotlivých zemí, a to tak, že bude zavedeno souhrnné hlášení za celý stát namísto hlášení za jednotlivé entity. Globální fórum OECD o převodních cenách ve dnech 26. až 28. března se v Paříži konalo setkání více než 330 úředníků daňových správ z více než 110 jurisdikcí a mezinárodních organizací, kteří diskutovali možná řešení BEPS vymezených v jednotlivých bodech akčního plánu BEPS pro převodní ceny. Shrnutí akčního plánu BEPS: 1. Diskuze o daňových problémech digitální ekonomiky 2. Neutralizace efektů hybridních instrumentů 3. Posílení pravidel CFC (controlled foreign company) 4. Omezení eroze daňového základu pomocí odpočtů úroků a dalších finančních transakcí 5. Účinnější boj se škodlivými daňovými praktikami především pomocí transparentnosti a (kritéria) ekonomické podstaty 6. Zabránění zneužití smluv o zamezení dvojího zdanění 7. Zabránění umělému vyhýbání se vytvoření stálé provozovny 8. Zajištění, aby výsledky převodních cen byly v souladu s tvorbou hodnoty: nehmotný majetek 9. Zajištění, aby výsledky převodních cen byly v souladu s tvorbou hodnoty: riziko a kapitál 10. Zajištění, aby výsledky převodních cen byly v souladu s tvorbou hodnoty: ostatní vysoce rizikové transakce 11. Stanovení metodiky ke sběru a analýze dat o BEPS a aktivit k jejímu provádění 12. Požadavek na odkrytí opatření agresivního daňového plánování poplatníků 13. Prověření dokumentace převodních cen 14. Zefektivnění mechanismů k řešení sporů 15. Vyvinutí mnohostranného nástroje (smlouvy) 8

9 Judikatura SDEU - C-151/13 SDEU vydal rozhodnutí týkající se přiřazení paušálně stanovené odměny hrazené státem, a to za péči poskytovanou soukromým domovem důchodců ubytovaným klientům. Z uvedeného rozhodnutí je možné dovodit, že pro to, aby se z přijaté odměny odváděla daň, není na překážku, pokud je odměna stanovena paušálně předem a pokud je hrazena státem, tj. jinou osobou, než jejím konzumentem. Koordinační výbor autorské Byl uzavřen příspěvek týkající se uplatnění DPH autorských honorářů poskytnutých fyzickým osobám do celkové výše Kč. Generální finanční ředitelství (GFŘ) připustilo, že v rozporu s EU DPH Směrnicí český zákon o DPH umožňuje z této odměny neodvádět DPH. Domníváme se, že využitelnost tohoto judikátu není vysoká, neboť nijak nerozvíjí předchozí judikaturu SDEU, pouze opakuje již známé skutečnosti. Nicméně zaznamenali jsme, že v praxi je tento judikát vnímán tak, že údajně rozšiřuje okruh státních dotací, ze kterých by jejich příjemce měl odvést DPH. Nicméně takový význam judikátu C-151/13 není podle našeho názoru správné přisuzovat. 9

10 Interní pokyn GFŘ - rozhodování Komora daňových poradců ČR získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím interní pokyn GFŘ, který má za cíl sjednotit postup správců daně při rozhodování. Ten specifikuje postup správce daně po obdržení žádosti a vyjmenovává skutečnosti, které má správce daně před vydáním příslušného rozhodnutí prověřit. Důležité je, že pokyn připouští aplikaci judikatury týkající se posečkání daně dle dnes již neúčinného zákona o správě daní a poplatků. Ta zejména dovodila, že pokud daňový subjekt ve své žádosti o posečkání dostatečně konkrétně tvrdí a prokáže naplnění ekonomických nebo sociálních zákonných důvodů pro posečkání, vzniká mu právo na kladné rozhodnutí správce daně. Problematickým nicméně může být precizní popis naplnění zákonných důvodů. GFŘ totiž v pokynu instruuje správce daně, že žádost je ryze dispozitivní úkon, proto daňový subjekt nemůže být nucen k prokázání tvrzených skutečností. Pokud tedy žádost není precizně popsána či doložena, správce daně daňový subjekt již k doplnění podání nevyzývá a žádost zamítne. Mechanická aplikace pokynu nedává prostor pro další jednání a daňový subjekt tak již nedostane možnost případné nejasnosti vysvětlit či doplnit svoje podání. Každá žádost by měla být podána napoprvé jako řádně odůvodněná, doložená konkrétními důkazními prostředky, jinak bude vysoce pravděpodobně zamítnuta. 10

11 Daňové povinnosti Červen pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 13. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za květen 2014 pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu) středa 25. spotřební daň daňové přiznání za květen 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty energetické daně Zdroj: daňové přiznání a daň za květen 2014 souhrnné hlášení za květen 2014 výpis z evidence za květen 2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014 pondělí 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen

12 Červenec úterý 1. daň z příjmů podání přiznání k dani podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014 středa 16. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za pondělí 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření pátek 25. spotřební daň splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za souhrnné hlášení za a 2. čtvrtletí 2014 výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za čtvrtek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 12 odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2014 Zdroj:

13 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov Peter Wright LaDana Edwards Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika Vydané informace Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Vydané informace Zdaňování jednatelů ze zahraničí Po roce nejasností potvrdilo Generální finanční ředitelství postup pro zdaňování jednatelů českých

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Příjmy společníka fakturujícího společnosti nemusí být příjmy ze V nedávném rozsudku se Nejvyšší

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Zákon o poskytování služby Poslanecká sněmovna schválila zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jestliže jej potvrdí i Senát a podepíše prezident,

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Převodní ceny a dohled Česká finanční správa identifikuje oblast převodních cen jako oblast se zásadním významem pro výběr daně z příjmů, zejména u právnických

Více

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Daňový zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Zahrnutí náhrad za dovolenou Rádi bychom Vás informovali, že byl na Koordinačním výboru mezi

Více

Daňový zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů, o které jsme Vás informovali v předchozích číslech našeho zpravodaje, již byla předložena do Poslanecké

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Daňový zpravodaj. květen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Očekávané změny v daních Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, v návaznosti na schválený plán legislativních prací představilo Ministerstvo financí

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj září 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Daňová uznatelnost úroků z akvizičního úvěru Novinky v oblasti novel daňových zákonů Akční plán k erozi základu

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Nová Cenová mapa prodejních Společnost pro cenové mapy ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila od února na webové adrese www.cenovamapa.org

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Komunikace s ČSSZ nic se Česká správa sociálního zabezpečení se rozhodla prodloužit zaměstnavatelům o další rok výjimku z povinné elektronické komunikace, přestože

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Vítězství je stav mysli. 04 Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Vítězství je stav mysli. 04 Nepřímé daně. Příloha Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj listopad 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Daňové změny, které přináší od roku 2014 zákonná opatření schválená Senátem BEPS iniciativa 04 Nepřímé daně

Více

Daňový zpravodaj. červenec 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červenec 2015. Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 Navrhované změny u daní z příjmů 2016 Rádi bychom vás upozornili na navrhované změny zákona

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Daňový zpravodaj. Daňový zpravodaj prosinec 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. Daňový zpravodaj prosinec 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Daňové povinnosti na Změny v daních z příjmů Daňové povinnosti na Novela zákona o daních z příjmů byla schválena Parlamentem, podepsána Prezidentem a v nejbližší

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více