Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2011"

Transkript

1 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax URL: Kraj: Moravskoslezský zizovatel: Krajský úad Moravskoslezského kraje I:O: Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, editelka Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax PoboBky: Hrad Sovinec, autopošta BidliBná Telefon, fax: Kosárna Karlovice, Karlovice ve Slezsku B.p. 146 Telefon, fax: PoBet m 2 vlastní výstavní plochy: m 2 PoBet expozic: 17 PoBet nov uspoádaných výstav: 15 Návštvníci expozic a výstav celkem: Návštvníci kulturn výchovných akcí: PoBet kulturních akcí: 49 PoBet badatelf: 125 PoBet pednášek, exkurzí a odborných výkladf: 43 Sbírkové fondy: muzejní sbírky: evidenbních Bísel v Centrální evidenci sbírek MK :R památkový fond (mobiliá zámku Bruntál, svozy): evidenbní Bísla zámecká knihovna Bruntál fond Bruntál, fond Sovinec: svazkf PoBet knihovních jednotek: PoBet objektf ve správ prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál) PoBet objektf ve správ prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec, kosárna Karlovice ve Slezsku) Plocha v tchto objektech pístupná veejnosti: m 2 PoBet zamstnancf (pepobtený stav): 31,1 PoBet odborných pracovníkf (kurátoi sbírek, konzervátoi, knihovníci, kulturn-osvtoví pracovníci/výtvarníci, dokumentátoi - pepobtený stav): 10,4 1

2 3. Plnní innosti organizace 3a) Plnné st$ejní úkoly - práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupn, pobítabová evidence a digitalizace, depozitární relimy, hlášení do CES, inventarizace ádná, lokabní seznamy, konzervace sbírek, zápfjbky) (viz bod 3.b.I.) - provozování celkem 17 expozic - viz bod 4. Plnní poslání organizace - úpravy a doplnní stávajících expozic, píprava nových: - zámek Bruntál - zámecká expozice - doplnní 5 sálf - kosárna Karlovice - reinstalace 2. NP - hrad Sovinec - dílbí reinstalace expozice Stípky z historie hradu - píprava expozice v 6. brán (k zpístupnní v roce 2012) - píprava a realizace výstav - realizováno celkem 15 výstav (celkem 17 i s 2 výstavami z roku 2010) - viz bod 4. Plnní poslání organizace - píprava a realizace celkem 27 doprovodných kulturních akcí - odborná a výzkumná Binnost (bod 3.b.II.) - edibní a publikabní Binnost (bod 3.b.III.) - realizace pednášek, slulby badatelfm (bod 3.b.IV.) - slulby muzejní knihovny 3b) Zpráva o plnní úkol* Muzejní odborné Binnosti (pébe o pedmty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové fondy, knihovní fondy a fotoarchiv), prezentabní a kulturn osvtová Binnost byly v roce 2011 zabezpebovány v souladu s platnou organizabní strukturou Muzea v Bruntále, p.o., útvary muzejním a památkové pébe. Na plnní stanovených úkolf se podíleli: Mgr. Hana Garncarzová - editelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné Binnosti; koncepce a organizace výstav moderního výtvarného umní Muzejní útvar: Mgr. Viktor :apka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu Mgr. Igor Hornišer - kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné - spolebenskovdní Bc. Martin Kahoun - konzervátor (od ) Vladimíra Kostrhounová - konzervátorka (do ) Kateina Košnovská-Járková - výtvarnice, kulturn osvtová pracovnice (nástup po dlouhodobé nemoci na zkrácený úvazek 0,5) Mgr. Kvtoslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - spolebenskovdní, s výjimkou fondu archeologie, lesnictví, militaria a Básti fondu historie umní - (nástup po mateské dovolené od na zkrácený úvazek 0,3) PhDr. Tomáš Niesner - zástupce editele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor fondu militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné - spolebenskovdní Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tiskf. kurátorka zámecké knihovny - Básti fondu deponovaného v mezaninu severního kídla zámku Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - pírodovdní a fondu lesnictví z podsbírky jiné - spolebenskovdní, povená správou depozitáf podsbírky jiné - spolebenskovdní, spadající pod Mgr. K. Málkovou, Ph.D. 2

3 Útvar památkové pébe. PhDr. Subica Mezerová - vedoucí útvaru, historibka umní, památkáka, kurátorka památkových fondf, a Básti muzejního fondu historie umní, odborná správa muzejního fondu historie umní podsbírky jiné- spolebenskovdní Jiina Miketová správce, pokladník a prfvodce kosárny v Karlovicích Pavel Zástra správce hradu Sovince Kateina Jarmarová pokladník a vedoucí prfvodcf na hrad Sovinci Jana Barová pokladník a vedoucí prfvodcf na hrad Sovinci (po nástupu K. Jarmarové na mateskou dovolenou) Filip Ondruška údrlbá hradu Sovince Ing. Karel Raszka - prfvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále Sezónní prfvodci Plnní úkolf v oblasti muzejních odborných Binností (pébe o pedmty kulturní povahy), v prezentabní a kulturn osvtové Binnosti bylo v roce 2011 výrazn ovlivnno pracovní absencí a následným zkrácením úvazkf odborných pracovníkf - Mgr. Kvtoslavy Málkové, Ph.D. (leden srpen 2011 mateská dovolená) a Kateiny Košnovská-Járkové (leden - záí 2011 pracovní neschopnost). Správu depozitáf Mgr. K. Málkové, PhD vbetn oznabování a ukládání akvizic, pohybu sbírek z tchto fondf vbetn vedení povinné agendy (lokace, smlouvy a záznamy o pohybu atd.) vykonávala celorobn Ing. Iveta Svobodová. Úkoly kulturn osvtové pracovnice K. Košnovské-Járkové suplovali ostatní zamstnaci muzea dle svých molností a schopností, zejména editelka organizace Mgr. H. Garncarzová, dále J. Nováková, Mgr. V. :apka a D. TomašBáková (útvar ekonomický). Plnit úkoly v oblasti odborných Binností napomáhali i externí spolupracovníci - PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity v Opav jako pedseda redakbní rady Sborníku bruntálského muzea a Blen Poradního sboru pro sbírkotvornou Binnost Muzea v Bruntále a další Blenové PSS: - Ing. Štefan Janšto (Lesy :R), Oldiška Bráchová (ZA Opava - SOkA Bruntál), PhDr. Pavel Urbášek (archiv Univerzity Palackého) a Martin Bodešínský (Stedisko ekologické výchovy Krnov). I. Sbírkotvorná a dokumentabní Binnost - muzejní sbírky, památkový fond, další fondy PoBetní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (pírfstky), konzervování a restaurování, výpfjbky a zápfjbky - viz tabulka Oborové ukazatele - dále doplnní: - Muzejní fondy - evidence v Centrální evidenci sbírek MK :R - - celkem evidenbních záznamf, z toho - podsbírka jiná-spolebeskovdní: evidenbních záznamf (vyazeno ev.z.) - podsbírka jiná-pírodovdní: evidenbních záznamf (vyazeno 545 ev.z.) - hlášení odeslána k 20.2., a , zpracovány 143 záznamy - akvizice: celkem 160 pírfstkových Bísel, tj. 237 kusf, z toho - podsbírka jiná-spolebeskovdní: 157 pírfstkových Bísel, tj. 211 kusf - podsbírka jiná-pírodovdní: 3 pírfstkových Bísel, tj. 26 kusf - pobetní stav muzejních sbírek: pírfstkových Bísel, kusf pedmtf - evidence muzejních sbírek 2. stupn - systematická - zpracováno 695 sbírkových pedmtf - evidence výpobetní technikou - celkem zpracováno pedmtf: 3

4 pedmtf muzejních fondf - 56 pedmtf památkového fondu knih - v programu DEMUSevi (muzejní sbírky, 1. stupew): v programu DEMUSkat (muzejní sbírky, 2. stupew): v programu CastIS (památkový fond): 56 - v programu KP win (muzejní knihovna): digitalizace sbírek - zdigitalizovány 213 ks pedmtf, 268 snímkf - inventarizace ádné - zinventarizováno evidenbní Bísel muzejních sbírkových pedmtf - pohyb sbírek - zápfjbky a výpfjbky : viz tabulka Oborové ukazatele - restaurování sbírek - extern restaurováno celkem 21 pedmtf kulturní povahy (10 sbírkových pedmtf muzejního fondu, 11 pedmtf památkového fondu) - konzervování sbírek - konzervátoi muzea zkonzervovali celkem 150 pedmtf kulturní povahy - preparování sbírek- extern preparovány 2 pedmty - depozitární relimy - plynování depozitáf v Bruntále a expozic v Karlovicích a na Sovinci, ukládání sbírek, aktualizace lokabních seznamf, kontroly stavu - Památkové fondy: - Mobiliární fond zámku Bruntál vbetn svozf ev. jednotek pedmtf, v programu CastIS opraveno 56 evidenbních záznamf - Muzejní knihovna: celkem knihovních jednotek pírfstky - 75 knihovních jednotek výpfjbky II. Odborná Binnost - píprava nových muzejních expozic, úprava a doplnní stávajících: - zámek Bruntál - zámecká expozice - doplnní 5 sálf (Mezerová) - kosárna Karlovice - reinstalace 2. NP (Mezerová) - hrad Sovinec - dílbí reinstalace expozice Stípky z historie hradu (Niesner) - píprava expozice v 6. brán (Mezerová - zpístupnní v roce 2012) - píprava výstav vbetn odborných textf - pehled výstav viz níle v bodu 4. Plnní poslání organizace. Krom odborných a organizabních píprav výstav realizovaných v objektech muzea pracovníci pipravili exponáty a texty pro výstavu Poklady Moravy - píbh jedné historické zem - Bást prezentující MSK, realizovanou v Národním muzeu v Praze (od ). Celkem 7 výstav odborn pipravených pracovníky muzea byly dále instalovány v 5 muzeích: v Semilech (Káva, "aj), v :eském Tšín (Káva), v Moravském Krumlov (Bylinky a $aje), v Jilemnici ("okoláda) a v Turnov (Cukr a med, "okoláda) (Garncarzová, Mezerová, Nováková, Svobodová, Košnovská-Járková, Hornišer, Niesner) - píprava odborných i popularizabních textf, pednášek, odborných výkladf a akcí - konkrétní výstupy viz níle bod III.PrezentaBní Binnost a 4. Plnní poslání organizace - posudky, vedení prací, odborné praxe atd. - zpracovávání odborných posudkf - 8 ( Mezerová 6 = kostel ve Slez.Hart; hbitov v Mezin - historie a stavebn technický stav; publikace 400let Vrbna pod Praddem; pravost obrazu; stavebn technický stav hotelu Slezan v Karlovicích; kosárna 4

5 v Karlovicích; Niesner 2 = pro Muzeum Tšínska - fotoateliér ve SkoBov; pro Univerzitu Karlovu - monografie Deset let na cest. Orální historie na hrad Sovinci ) - lektorování textu o djinách Bruntálu pro MÚ Bruntál - vedení 6 diplomových a seminárních prací studentf (Mezerová - UP Olomouc, SU Opava, Ostravská univerzita, Univerzita v Pardubicích) - vedení odborných praxí 42 studentf (Mezerová - studenti SŠNO Bystice p/host a SŠCR Krnov) - zabezpebení dalších 2 etap dosadby zámeckého parku (Svobodová) - výzkumné a odborné úkoly, dokumentabní Binnost - "eská spole$nost v období normalizace a transformace. Pr)zkum *ivota spole$nosti biografických vyprávní. Projekt ešený Ústavem soudobých djin Akademie vd :eské republiky v letech zahájena pípravná fáze ešení úkolu, celkem 5 metodologických školení. PokraBování plnní úkolu v roce 2012 (Niesner) - stavebn-historický prfzkum zámku Bruntál. Zahájena heuristická fáze, pokrabování úkolu v roce 2012 (Mezerová) - slovník místních a pomístních názvf okresu Bruntál úkol dokonben (Hornišer) - zpracování archeologického keramického materiálu z hradu Sovince - novovk - rozpracováno, pokrabování v roce 2012 (Hornišer) - popis terénních pozfstatkf dflních dl a hornických sídel v prostoru Andlskohorského rudného revíru - provádn terénní výzkum, v roce 2012 pokrabování - mapová dokumentace (Hornišer) - korespondence Rudolfa Heinricha z Huzové - úkol rozpracován, pokrabování v roce 2012 (Hornišer) Plnní výzkumných a odborných úkolf stanovených v robním plánu práce bylo výrazn ovlivnno nutností plnit prioritní úkolf v oblasti práce se sbírkami a prezentabní v situaci dlouhodobé absence jiných odborných pracovníkf - viz úvod. III. PrezentaBní Binnost - edibní Binnost: - Mezerová, S. - Svobodová, I. - :apka, V.: Kosárna Karlovice. Bruntál 2011, 16 s., náklad ks. - Sborník bruntálského muzea Píprava k vydání: redakbní rada V. :apka (grafické práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal (pedseda, jazyková úprava). Bruntál 2011, 100 s., náklad 300 ks. - vydání propagabních letákf Zámek Bruntál, Hrad Sovinec, Kosárna Karlovice, PF 2012 s informacemi o muzeu, 10 pozvánek k výstavám a akcím (celkem 14 letákf a pozvánek) - publikace vydané jiným vydavatelem: Mezerová, S.: Nemovité kulturní památky Bruntálska. Vydal MÚ Bruntál, Bruntál 2011, 88 s. Mezerová, S.: Zámek Bruntál. Stolní kalendá Vydal MÚ Bruntál odborné texty publikované: Hornišer, I.: Alfred von Vivenot. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, listopad Hornišer, I.: Historie lesnictví na Bruntálsku. Náš domov, , s. 7. Hornišer, I.: Lesy na Bruntálsku. Sborník bruntálského muzea 2011, Bruntál 2011, s

6 Hornišer, I.: Malá Morávka v letech Velké války. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, kvten, Bervenec, záí Hornišer, I.: Píbh muzejního pedmtu. Vstník Asociace muzeí a galerií :eské republiky 5/2011, s Mezerová, S.: Domy s historií. 40 textf o jednotlivých objektech. Bruntálský a krnovský deník Mezerová, S.: Muzeum v Bruntále restaurování Sborník bruntálského muzea 2011, Bruntál 2011, s Mezerová, S.: PamY Slezska, Památky a pamyové instituce obbanské spolebnosti ( ). Opava Hesla: B1.1.3 Friedrich Bernard Werner: Andlská Hora v panství Bruntál, s. 87; D3.6.2 Egon Josef Kossuth: Portrét dámy, s Mezerová, S.: PrFvodce mstem Bruntál - Kostel Neposkvrnného PoBetí Panny Marie ve Starém Mst u Bruntálu. Náš domov, , Mezerová, S.: PrFvodce mstem Bruntál - Kostel Panny Marie Tšitelky a bývalá kolej piaristf. Náš domov, , Mezerová, S.: Výstava malíe Karla Adámka na zámku Bruntál. Bruntálský a krnovský deník, Niesner, T.: PamY Slezska, Památky a pamyové instituce obbanské spolebnosti ( ). Opava Heslo B4.4 KlippelFv sloup, str Niesner, T.: PrFvodce mstem Bruntál - Djiny msta. Náš domov, , , , , , , Niesner, T.: PrFvodce mstem Bruntál - Mstský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále. Náš domov, , , Svobodová, I. - Beran, V.: Nový exponát vydry íbní v pírodovdné sbírce Muzea v Bruntále. Sborník bruntálského muzea 2011, Bruntál 2011, s odborné texty pipravované: Hornišer, I.: PrFmyslová výstava v Bruntále v roce 1913 (do sborníku muzea 2013). - televizní a rozhlasové relace: celkem 16 televizních a rozhlasových relací (TV Polar, :T Ostrava, :R Olomouc - Garncarzová, Mezerová, Hornišer, Niesner) - propagace: - propagabní texty pro :SHMO, Kudy z nudy, Turistické známky - známková místa (Mezerová) - 45 propagabních textf v tisku (v tisku celkem 97 textf o muzeu) - propagace na vlastních i cizích www. stánkách - propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno IV. Realizace pednášek, slulby badatelfm, semináe - pednášky - 22, 20 témat, 487 posluchabf (Mezerová, Hornišer, Niesner) - odborné výklady v expozicích a na výstavách - 18 (Mezerová) - animabní programy na výstavách - 43, 919 úbastníkf (vykázáni v návštvnosti výstav) (Košnovská) - badatelé - 125: 50 ve sbírkách, 75 faktografické z oborf v muzeu zastoupených (Málková, Mezerová, Svobodová, Nováková, :apka, Hornišer, Niesner) 6

7 - 10. workshop orální historie, , hrad Sovinec; spolupoadatelství, hlavní poadatelé: Centrum orální historie Ústavu pro soudobé djiny AV :R, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci. PoBet úbastníkf: 78 Oborové ukazatele OBOROVÉ UKAZATELE sbírkových pedmt* v CES (centrální evidence sbírek) pír*stky sbírek celkem -pírfstky sbírek (nákup) -pírfstky sbírek (v KB) -pírfstky sbírek (bezúplatný pevod-dar, ddictví, ) -pírfstky sbírek (vlastní Binnost) 160 ev.b. / 237 ks 41 ev.b. / 67 ks ,- KB 19 ev.b. / 23 ks 100 ev.b. / 147 ks konzervované a restaurované pedmty (ks) 171 poet výp*jek jinému subjektu 523 /11 smluv/ A) SBÍRKY (PO1TY) poet výp*jek od jiného subjektu 374 /22smluv/ odborné texty (Blánky) 56 propagabní Blánky psané zamstnancem PO 45 Blánky v tisku týkající se PO 97 B) PUBLIKA1NÍ 1INNOST pobet vydaných publikací, letákf, 16 C) GRANTOVÉ PROJEKTY pobet podaných pihlášek 6 (nad 20.tis. K) z toho pobet úspšných 3 4. Plnní poslání organizace: 1INNOST ORGANIZACE: 4.1 pobet výstav celkem v rámci PO (i pokrabující z pedešlého období): 17 z toho pevzaté výstavy 3 z toho pobet nov otevených výstav pobet expozic celkem 17 z toho pobet nov otevených expozic doplwující kulturní akce placené, neplacené 27 NÁVŠT=VNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ pobet expozic, výstav a akcí pobet návštvníkf* výstavy a expozice = body ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3) ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3) knihovna xxx 527 * u placeného vstupu dle pobtu prodaných vstupenek v pípad placení jednoho vstupného na více akcí v daném objektu návštvníky nepobítat 2 x 7

8 Zámek Bruntál - expozice Název expozice: Zámecká expozice Bruntál celoro$ní provoz Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s pfvodním mobiliáem ze 16. al 19. století, schodišt a kaple v pízemí. Název expozice: ^emeslo má zlaté dno celoro$ní provoz Obsah: ve 2 sálech Starého paláce pedstavena pomocí autentických sbírkových pedmtf jednotlivá emesla a Livnosti, didaktická slolka. Název expozice: Píroda Bruntálska celoro$ní provoz Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostedky zobrazena fauna regionu v celé šíi, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická slolka. Zámek Bruntál - výstavy ( ) Já bych rád k Betlému ( ) VánoBní ozdoba Karel Adámek - výbr z díla Pocta Livotu aneb nejsme tady sami Šárka LupeBková - Jindich Štreit: Rudolfova huy, Kovárna VelikonoBní ozdoby :as jesenických lesf SouLití s velkými šelmami Trofeje, obrazy, zbran. z muzejních i soukromých sbírek Bonsaje a suiseki II. Od stromu k bonsaji Okresní výstava :ZS ZO Bruntál Jak se dlá veberníbek Fenomén Zdenk Burian ( ) Svt Beského granátu ( ) VánoBní ozdoba 2011 Návštvnost expozic a výstav: Zámek Bruntál - akce Velikonoce na zámku Muzejní noc Dny msta Bruntálu - doprovodné akce k výstav Bonsaje a suiseki II Vánoce na zámku Návštvnost akcí: Návštvnost expozic, výstav a akcí na zámku celková :

9 Muzeum Karlovice - expozice (zpístupnny ) Název expozice: :lovk a les. Expozice lesnictví. Obsah: semenáství a školkaství, ochrana a pstování lesa, tlební Binnost, hospodáské plánování v lesním hospodáství. Nová lesnická expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexn pedstavující lesnickou Binnost od pstování lesa al po hospodáské vyulití. Název expozice: Domácnost z první poloviny 20. století Obsah: ve 2 místnostech v pízemí stylov zaízené místnosti originálním mobiliáem, v 1. pate zaízená kuchyn a pracovna lesníka Název expozice: Obydlí lesníka Obsah: v 1. pate zaízená kuchyn a pracovna lesníka. Název expozice: Zemdlské stroje, náadí a nábiní Obsah: ve stodole vedle kosárny zemdlské stroje a náadí. Návštvnost (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): Hrad Sovinec - expozice (zpístupnn od ) Název expozice: Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hrad) Obsah: expozice v pízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hrad a unikátní erbovní galerii BlenF ^ádu nmeckých rytíf na kachlích. Název expozice: Stípky z historie hradu Obsah: v hradních konírnách - historie hradu pomocí autentických pedmtf, fotografií, plánf, map. Název expozice: Historie lesnického školství na hrad Sovinci Obsah: expozice vnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vd, v konírnách. Název expozice: Zbran ze sbírek Muzea v Bruntále Obsah: v pate purkrabství nejzajímavjší a nejcennjší zbran ze sbírek muzea. Název expozice: Numismatika. ády a vyznamenání ze sbírek muzea Obsah: v pate purkrabství, nejzajímavjší ády a vyznamenání ze sbírek, pehled dobových platidel, cen a platf. Název expozice: Právo útrpné na hrad Obsah: mubírna ve sklep purkrabství pomocí replik. Název expozice: Hradní pokoj Obsah: v budov 7. brány zaízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliáem z konce 19. století. 9

10 Název expozice: Rytíský sál Obsah: expozice v pate tzv. Remteru. Název expozice: Jídelní sklep Obsah: nová expozice ve sklep JiLního paláce. Název expozice: Vinný sklep Obsah: nová expozice ve sklep ve skále za 5. hradní branou. Hrad Sovinec - výstavy Odvy pti století - historické šaty V. Kulové a K. Urbanové Marius Kotrba - Sochy Návštvnost expozic a výstav: Hrad Sovinec - akce Útk z ádu Na pomlázkové veselici Rekviem za rytíe Pízrak temné vle Temný hrad Láry fáry do pohádky Od barbarf k mušketýrfm _oldáci, vodníci a slibné panny Noc filmf VI - Musica Pornografica, Agon Orchestra Probuzení draka Stevíc paní Hortenzie Za Best a krále Pradd na hrad Past na medvda Na píkaz císae Kašpárek ze skalního hradu Hodokvas rytíe Kobylky Ostí Východu Od divadla po film Jestáb potulného trubadura Z válebných deníkf Tajemství staré almary Hofmistrova závy Návštvnost akcí: Návštvnost hradu celková:

11 ROZD=LENÍ NÁVŠT=VNOSTI DLE POBO1EK Celkem z toho Zámek Bruntál z toho Hrad Sovinec PO a poboky - z toho Kosárna Karlovice Objekty Muzea v Bruntále - provedené opravy, obnova a úpravy Práce na objektech byly provádny dodavatelsky i vlastními pracovníky (drobné opravy, údrlbové práce budov a zelen, nátry konstrukcí a mílí, výroba fundusu expozic a vedení brigádníkf na Sovinci, ). Ke všem dodavatelským akcím byla provedena výbrová ízení. Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozaízení, spotebibf, náadí a pístrojf vbetn píslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV ) a kontrola BOZP a PO bezpebnostním technikem. Všechny zjištné nedostatky byly ihned odstranny Zámek Bruntál - areál stavební a restaurátorské práce obnova nádvoí (schválená akce reprodukce MSK)- etapa 2011 inlenýrské sít a dlalba realizace Básti výsadby parku podle projektu údrlba a opravy - oprava oplocení a zídky u Slezské ulibky - oprava stešních krytin po zimním období - odstranní závad z elektrorevizí - opravy oplocení objektu - malba velká výstavní síw - vrátnice podlahová krytina - údrlba parku (výsadba, sebení, hnojení, ) expozice realizace doplwkf a zmn (nové pedmty) závsy do bytu velmistra (7 oken) 5.2. Kosárna Karlovice projekbní práce oprava stodoly a chléva celková rekonstrukce stavební a restaurátorské práce oprava venkovních omítek restaurování kabincf 11

12 oprava a nátry oken a všech devných prvkf (pavlabe, deštní,...) oprava dvíek na kamnech v 1.NP nátr podlah vyhotovení oplocení u stodoly údrlba a opravy - odstranní závad z el. revizí expozice - obývací lolnice 1.Bást (konzervace, textil) doplwky v ostatních expozicích 5.3. Hrad Sovinec projekbní a pípravné práce obnova PD opevnní stavební a restaurátorské práce oprava psince (BistiBky) rozšíení EZS Sovinec VI.brána (dotace MK :R- ISO/A ) údrlba a opravy nátry šindelových a plechových stech opravy stech po zimním období oprava a doplnní osvtlení všech nádvoí údrlba inlenýrských sítí (kanalizace, voda, elektro, BistiBka) údrlba a Bištní celého hradu od náletové zelen nátry kovových a devných konstrukcí (kování, zábradlí, ) drobné opravy dlalby na nádvoích a schodištích parapety v JiLním paláci a v 6.brán provizorní zastešení Básti ochozu na 6.nádvoí oprava dveí na konírnách oprava komínf nad kanceláským traktem a severním palácem expozice vinný sklep u 5.nádvoí - doplnní Jídelní sklep jilního paláce doplnní oprava lafety z Horního hradu 1.Bást ostatní koše na odpadky šaty prfvodkyn Pravidelné kontroly, revize a údr$ba (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám. 3/9, hrad Sovinec, Karlovice) - dodavatelsky: EZS, EPS, CCTV elektrozaízení komínf 12

13 plynu spotebibf, náadí a pístrojf vbetn píslušenství tlakových nádob vozidel autoparku pobítabe a sít Opravy elektro na všech objektech (externí pracovník) Výbrové ízení na restaurování a dodavatelské stavební práce Návrhy realizací a restaurátorské zámry Mezerová, Rada Mezerová 6. Personál: Kategorie zamstnanc* PoBet zamstnancf - fyzický stav PoBet zamstnancf - pepobtený stav prfmrný plat celkový objem prostedkf na platy vysokoškolské 10 7, vyšší odborné 1 0, úplné stední 19 15, vyuben 8 7, základní --- celkem 38 31,13 odborní 13 11, neodborní 25 20, celkem 38 31, Vzdlávání zamstnanc* Garncarzová: : seminá FinanBní kontrola a ízení rizik, Ostrava : Autorský zákon v muzejní praxi - Praha, NM, AMG, NM, MK : mezinárodní konference Sv. Florián ve Slezsku - Ratibo, Muzeum v Raciborzu, Ostravské muzeum : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : VII. celorepublikové kolokvium AMG - Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích - Brno, AMG Hornišer: : mezinárodní konference Sv. Florián ve Slezsku - Ratibo, Muzeum v Raciborzu, Ostravské muzeum : Muzea, památky, konzervace - Brno, AMG : Archeologie a veejnost - Praha, :eský komitét Modrého štítu a NA : VII. celorepublikové kolokvium AMG - Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích - Brno, AMG Jungová: : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : novela zákona o archivnictví, Havíov 13

14 Kahoun: : Konferenci konzervátorf restaurátorf - Opava, AMG, :V ICOM, SZM Opava, SU Opava : Electrochemical methods in the conservation of metal artifacts - Brno, TM Brno : Preventivní konzervace - Brno, TM Brno. Mezerová: : mezinárodní konference Sv. Florián ve Slezsku - Ratibo, Muzeum v Raciborzu, Ostravské muzeum : Muzea, památky, konzervace - Brno, AMG : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : VII. celorepublikové kolokvium AMG - Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích - Brno, AMG : Výsledky vdeckovýzkumné Binnosti - Praha, NPÚ Niesner: : Autorský zákon v muzejní praxi - Praha, NM, AMG, NM, MK : mezinárodní konference Sv. Florián ve Slezsku - Ratibo, Muzeum v Raciborzu, Ostravské muzeum : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : VII. celorepublikové kolokvium AMG - Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích - Brno, AMG Nováková: : seminá muzejních knihovníkf - :eský Tšín, AMG : seminá - práce s programem KPWin - Pardubice, f-a KPSys Papajová: : seminá FinanBní kontrola a ízení rizik, Ostrava : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : školení PAP, Šumperk Rada: : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK Rulcová: : novela zákona o archivnictví, Havíov Svobodová: : botanický seminá - Brno, AMG Tomašáková: : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK Trliíková: :zdaWování píjmf FO ze Z: v roce : problematika zdravotního pojištní v roce : úkoly mzdové úbetní v insolventním ízení zamstnancf : novela zákoníku práce : nemocenské a dfchodové pojištní v roce 2012 Barová, Kijonková, Miketová, Papajová, Rulcová, Tomašáková, Trliíková, Ullmann: : školení Gordic sklady, Mohelnice Hornišer, Chudoba, Kahoun, Košnovský, Lukeš, Niesner, Ondruška, Rada, Svobodová, Zástra : : školení idibf referentských vozidel, Bruntál Zpráva o Binnosti Muzea v Bruntále, píspvkové organizace byla zpracována na základ Bl. 18 "Zásad vztahf orgánf kraje k píspvkovým organizacím, které byly zízeny krajem nebo byly na kraj pevedeny zvláštním zákonem". V Bruntále dne 21. února 2012 Mgr. Hana Garncarzová editelka Muzea v Bruntále, píspvkové organizace 14

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011

Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, Zámek 1, 252 63 Roztoky Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011 Úvod Sbírkotvorná činnost Evidence a inventarizace Ochrana sbírek,

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Plán činnosti Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, na rok 2015

Plán činnosti Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, na rok 2015 Plán činnosti Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Radim Himmler Sídlo: Horní náměstí 7, 750 11 Přerov IČ: 00097969 Bankovní spojení: ČSOB a.s.,

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2002 1 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 7301 680;

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

j. NPÚ-310/14594/2013, Píloha. 2 editel ÚPS Organizaní schéma Územní památkové správy v Praze Kancelá editele - oddlení OBJEKTY - pímo ízené editelem ÚPS Úsek námstka editele ÚPS Správa SZ Beznice Správa

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace

Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace Výroční zpráva Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Ohlédnutí za rokem 2014... 4 Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum

Více

Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky

Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky Stojí, stojí v mlze dům, jmenuje se muzeum. V něm je plno zvířátek, památek a vědy. Jan Vodňanský Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2008 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ 2008 1 OBSAH Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 16 5. Věda a výzkum 20 6. Publikační a přednášková

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více