Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2011"

Transkript

1 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax URL: Kraj: Moravskoslezský zizovatel: Krajský úad Moravskoslezského kraje I:O: Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, editelka Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax PoboBky: Hrad Sovinec, autopošta BidliBná Telefon, fax: Kosárna Karlovice, Karlovice ve Slezsku B.p. 146 Telefon, fax: PoBet m 2 vlastní výstavní plochy: m 2 PoBet expozic: 17 PoBet nov uspoádaných výstav: 15 Návštvníci expozic a výstav celkem: Návštvníci kulturn výchovných akcí: PoBet kulturních akcí: 49 PoBet badatelf: 125 PoBet pednášek, exkurzí a odborných výkladf: 43 Sbírkové fondy: muzejní sbírky: evidenbních Bísel v Centrální evidenci sbírek MK :R památkový fond (mobiliá zámku Bruntál, svozy): evidenbní Bísla zámecká knihovna Bruntál fond Bruntál, fond Sovinec: svazkf PoBet knihovních jednotek: PoBet objektf ve správ prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál) PoBet objektf ve správ prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec, kosárna Karlovice ve Slezsku) Plocha v tchto objektech pístupná veejnosti: m 2 PoBet zamstnancf (pepobtený stav): 31,1 PoBet odborných pracovníkf (kurátoi sbírek, konzervátoi, knihovníci, kulturn-osvtoví pracovníci/výtvarníci, dokumentátoi - pepobtený stav): 10,4 1

2 3. Plnní innosti organizace 3a) Plnné st$ejní úkoly - práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupn, pobítabová evidence a digitalizace, depozitární relimy, hlášení do CES, inventarizace ádná, lokabní seznamy, konzervace sbírek, zápfjbky) (viz bod 3.b.I.) - provozování celkem 17 expozic - viz bod 4. Plnní poslání organizace - úpravy a doplnní stávajících expozic, píprava nových: - zámek Bruntál - zámecká expozice - doplnní 5 sálf - kosárna Karlovice - reinstalace 2. NP - hrad Sovinec - dílbí reinstalace expozice Stípky z historie hradu - píprava expozice v 6. brán (k zpístupnní v roce 2012) - píprava a realizace výstav - realizováno celkem 15 výstav (celkem 17 i s 2 výstavami z roku 2010) - viz bod 4. Plnní poslání organizace - píprava a realizace celkem 27 doprovodných kulturních akcí - odborná a výzkumná Binnost (bod 3.b.II.) - edibní a publikabní Binnost (bod 3.b.III.) - realizace pednášek, slulby badatelfm (bod 3.b.IV.) - slulby muzejní knihovny 3b) Zpráva o plnní úkol* Muzejní odborné Binnosti (pébe o pedmty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové fondy, knihovní fondy a fotoarchiv), prezentabní a kulturn osvtová Binnost byly v roce 2011 zabezpebovány v souladu s platnou organizabní strukturou Muzea v Bruntále, p.o., útvary muzejním a památkové pébe. Na plnní stanovených úkolf se podíleli: Mgr. Hana Garncarzová - editelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné Binnosti; koncepce a organizace výstav moderního výtvarného umní Muzejní útvar: Mgr. Viktor :apka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu Mgr. Igor Hornišer - kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné - spolebenskovdní Bc. Martin Kahoun - konzervátor (od ) Vladimíra Kostrhounová - konzervátorka (do ) Kateina Košnovská-Járková - výtvarnice, kulturn osvtová pracovnice (nástup po dlouhodobé nemoci na zkrácený úvazek 0,5) Mgr. Kvtoslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - spolebenskovdní, s výjimkou fondu archeologie, lesnictví, militaria a Básti fondu historie umní - (nástup po mateské dovolené od na zkrácený úvazek 0,3) PhDr. Tomáš Niesner - zástupce editele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor fondu militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné - spolebenskovdní Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tiskf. kurátorka zámecké knihovny - Básti fondu deponovaného v mezaninu severního kídla zámku Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - pírodovdní a fondu lesnictví z podsbírky jiné - spolebenskovdní, povená správou depozitáf podsbírky jiné - spolebenskovdní, spadající pod Mgr. K. Málkovou, Ph.D. 2

3 Útvar památkové pébe. PhDr. Subica Mezerová - vedoucí útvaru, historibka umní, památkáka, kurátorka památkových fondf, a Básti muzejního fondu historie umní, odborná správa muzejního fondu historie umní podsbírky jiné- spolebenskovdní Jiina Miketová správce, pokladník a prfvodce kosárny v Karlovicích Pavel Zástra správce hradu Sovince Kateina Jarmarová pokladník a vedoucí prfvodcf na hrad Sovinci Jana Barová pokladník a vedoucí prfvodcf na hrad Sovinci (po nástupu K. Jarmarové na mateskou dovolenou) Filip Ondruška údrlbá hradu Sovince Ing. Karel Raszka - prfvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále Sezónní prfvodci Plnní úkolf v oblasti muzejních odborných Binností (pébe o pedmty kulturní povahy), v prezentabní a kulturn osvtové Binnosti bylo v roce 2011 výrazn ovlivnno pracovní absencí a následným zkrácením úvazkf odborných pracovníkf - Mgr. Kvtoslavy Málkové, Ph.D. (leden srpen 2011 mateská dovolená) a Kateiny Košnovská-Járkové (leden - záí 2011 pracovní neschopnost). Správu depozitáf Mgr. K. Málkové, PhD vbetn oznabování a ukládání akvizic, pohybu sbírek z tchto fondf vbetn vedení povinné agendy (lokace, smlouvy a záznamy o pohybu atd.) vykonávala celorobn Ing. Iveta Svobodová. Úkoly kulturn osvtové pracovnice K. Košnovské-Járkové suplovali ostatní zamstnaci muzea dle svých molností a schopností, zejména editelka organizace Mgr. H. Garncarzová, dále J. Nováková, Mgr. V. :apka a D. TomašBáková (útvar ekonomický). Plnit úkoly v oblasti odborných Binností napomáhali i externí spolupracovníci - PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity v Opav jako pedseda redakbní rady Sborníku bruntálského muzea a Blen Poradního sboru pro sbírkotvornou Binnost Muzea v Bruntále a další Blenové PSS: - Ing. Štefan Janšto (Lesy :R), Oldiška Bráchová (ZA Opava - SOkA Bruntál), PhDr. Pavel Urbášek (archiv Univerzity Palackého) a Martin Bodešínský (Stedisko ekologické výchovy Krnov). I. Sbírkotvorná a dokumentabní Binnost - muzejní sbírky, památkový fond, další fondy PoBetní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (pírfstky), konzervování a restaurování, výpfjbky a zápfjbky - viz tabulka Oborové ukazatele - dále doplnní: - Muzejní fondy - evidence v Centrální evidenci sbírek MK :R - - celkem evidenbních záznamf, z toho - podsbírka jiná-spolebeskovdní: evidenbních záznamf (vyazeno ev.z.) - podsbírka jiná-pírodovdní: evidenbních záznamf (vyazeno 545 ev.z.) - hlášení odeslána k 20.2., a , zpracovány 143 záznamy - akvizice: celkem 160 pírfstkových Bísel, tj. 237 kusf, z toho - podsbírka jiná-spolebeskovdní: 157 pírfstkových Bísel, tj. 211 kusf - podsbírka jiná-pírodovdní: 3 pírfstkových Bísel, tj. 26 kusf - pobetní stav muzejních sbírek: pírfstkových Bísel, kusf pedmtf - evidence muzejních sbírek 2. stupn - systematická - zpracováno 695 sbírkových pedmtf - evidence výpobetní technikou - celkem zpracováno pedmtf: 3

4 pedmtf muzejních fondf - 56 pedmtf památkového fondu knih - v programu DEMUSevi (muzejní sbírky, 1. stupew): v programu DEMUSkat (muzejní sbírky, 2. stupew): v programu CastIS (památkový fond): 56 - v programu KP win (muzejní knihovna): digitalizace sbírek - zdigitalizovány 213 ks pedmtf, 268 snímkf - inventarizace ádné - zinventarizováno evidenbní Bísel muzejních sbírkových pedmtf - pohyb sbírek - zápfjbky a výpfjbky : viz tabulka Oborové ukazatele - restaurování sbírek - extern restaurováno celkem 21 pedmtf kulturní povahy (10 sbírkových pedmtf muzejního fondu, 11 pedmtf památkového fondu) - konzervování sbírek - konzervátoi muzea zkonzervovali celkem 150 pedmtf kulturní povahy - preparování sbírek- extern preparovány 2 pedmty - depozitární relimy - plynování depozitáf v Bruntále a expozic v Karlovicích a na Sovinci, ukládání sbírek, aktualizace lokabních seznamf, kontroly stavu - Památkové fondy: - Mobiliární fond zámku Bruntál vbetn svozf ev. jednotek pedmtf, v programu CastIS opraveno 56 evidenbních záznamf - Muzejní knihovna: celkem knihovních jednotek pírfstky - 75 knihovních jednotek výpfjbky II. Odborná Binnost - píprava nových muzejních expozic, úprava a doplnní stávajících: - zámek Bruntál - zámecká expozice - doplnní 5 sálf (Mezerová) - kosárna Karlovice - reinstalace 2. NP (Mezerová) - hrad Sovinec - dílbí reinstalace expozice Stípky z historie hradu (Niesner) - píprava expozice v 6. brán (Mezerová - zpístupnní v roce 2012) - píprava výstav vbetn odborných textf - pehled výstav viz níle v bodu 4. Plnní poslání organizace. Krom odborných a organizabních píprav výstav realizovaných v objektech muzea pracovníci pipravili exponáty a texty pro výstavu Poklady Moravy - píbh jedné historické zem - Bást prezentující MSK, realizovanou v Národním muzeu v Praze (od ). Celkem 7 výstav odborn pipravených pracovníky muzea byly dále instalovány v 5 muzeích: v Semilech (Káva, "aj), v :eském Tšín (Káva), v Moravském Krumlov (Bylinky a $aje), v Jilemnici ("okoláda) a v Turnov (Cukr a med, "okoláda) (Garncarzová, Mezerová, Nováková, Svobodová, Košnovská-Járková, Hornišer, Niesner) - píprava odborných i popularizabních textf, pednášek, odborných výkladf a akcí - konkrétní výstupy viz níle bod III.PrezentaBní Binnost a 4. Plnní poslání organizace - posudky, vedení prací, odborné praxe atd. - zpracovávání odborných posudkf - 8 ( Mezerová 6 = kostel ve Slez.Hart; hbitov v Mezin - historie a stavebn technický stav; publikace 400let Vrbna pod Praddem; pravost obrazu; stavebn technický stav hotelu Slezan v Karlovicích; kosárna 4

5 v Karlovicích; Niesner 2 = pro Muzeum Tšínska - fotoateliér ve SkoBov; pro Univerzitu Karlovu - monografie Deset let na cest. Orální historie na hrad Sovinci ) - lektorování textu o djinách Bruntálu pro MÚ Bruntál - vedení 6 diplomových a seminárních prací studentf (Mezerová - UP Olomouc, SU Opava, Ostravská univerzita, Univerzita v Pardubicích) - vedení odborných praxí 42 studentf (Mezerová - studenti SŠNO Bystice p/host a SŠCR Krnov) - zabezpebení dalších 2 etap dosadby zámeckého parku (Svobodová) - výzkumné a odborné úkoly, dokumentabní Binnost - "eská spole$nost v období normalizace a transformace. Pr)zkum *ivota spole$nosti biografických vyprávní. Projekt ešený Ústavem soudobých djin Akademie vd :eské republiky v letech zahájena pípravná fáze ešení úkolu, celkem 5 metodologických školení. PokraBování plnní úkolu v roce 2012 (Niesner) - stavebn-historický prfzkum zámku Bruntál. Zahájena heuristická fáze, pokrabování úkolu v roce 2012 (Mezerová) - slovník místních a pomístních názvf okresu Bruntál úkol dokonben (Hornišer) - zpracování archeologického keramického materiálu z hradu Sovince - novovk - rozpracováno, pokrabování v roce 2012 (Hornišer) - popis terénních pozfstatkf dflních dl a hornických sídel v prostoru Andlskohorského rudného revíru - provádn terénní výzkum, v roce 2012 pokrabování - mapová dokumentace (Hornišer) - korespondence Rudolfa Heinricha z Huzové - úkol rozpracován, pokrabování v roce 2012 (Hornišer) Plnní výzkumných a odborných úkolf stanovených v robním plánu práce bylo výrazn ovlivnno nutností plnit prioritní úkolf v oblasti práce se sbírkami a prezentabní v situaci dlouhodobé absence jiných odborných pracovníkf - viz úvod. III. PrezentaBní Binnost - edibní Binnost: - Mezerová, S. - Svobodová, I. - :apka, V.: Kosárna Karlovice. Bruntál 2011, 16 s., náklad ks. - Sborník bruntálského muzea Píprava k vydání: redakbní rada V. :apka (grafické práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal (pedseda, jazyková úprava). Bruntál 2011, 100 s., náklad 300 ks. - vydání propagabních letákf Zámek Bruntál, Hrad Sovinec, Kosárna Karlovice, PF 2012 s informacemi o muzeu, 10 pozvánek k výstavám a akcím (celkem 14 letákf a pozvánek) - publikace vydané jiným vydavatelem: Mezerová, S.: Nemovité kulturní památky Bruntálska. Vydal MÚ Bruntál, Bruntál 2011, 88 s. Mezerová, S.: Zámek Bruntál. Stolní kalendá Vydal MÚ Bruntál odborné texty publikované: Hornišer, I.: Alfred von Vivenot. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, listopad Hornišer, I.: Historie lesnictví na Bruntálsku. Náš domov, , s. 7. Hornišer, I.: Lesy na Bruntálsku. Sborník bruntálského muzea 2011, Bruntál 2011, s

6 Hornišer, I.: Malá Morávka v letech Velké války. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, kvten, Bervenec, záí Hornišer, I.: Píbh muzejního pedmtu. Vstník Asociace muzeí a galerií :eské republiky 5/2011, s Mezerová, S.: Domy s historií. 40 textf o jednotlivých objektech. Bruntálský a krnovský deník Mezerová, S.: Muzeum v Bruntále restaurování Sborník bruntálského muzea 2011, Bruntál 2011, s Mezerová, S.: PamY Slezska, Památky a pamyové instituce obbanské spolebnosti ( ). Opava Hesla: B1.1.3 Friedrich Bernard Werner: Andlská Hora v panství Bruntál, s. 87; D3.6.2 Egon Josef Kossuth: Portrét dámy, s Mezerová, S.: PrFvodce mstem Bruntál - Kostel Neposkvrnného PoBetí Panny Marie ve Starém Mst u Bruntálu. Náš domov, , Mezerová, S.: PrFvodce mstem Bruntál - Kostel Panny Marie Tšitelky a bývalá kolej piaristf. Náš domov, , Mezerová, S.: Výstava malíe Karla Adámka na zámku Bruntál. Bruntálský a krnovský deník, Niesner, T.: PamY Slezska, Památky a pamyové instituce obbanské spolebnosti ( ). Opava Heslo B4.4 KlippelFv sloup, str Niesner, T.: PrFvodce mstem Bruntál - Djiny msta. Náš domov, , , , , , , Niesner, T.: PrFvodce mstem Bruntál - Mstský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále. Náš domov, , , Svobodová, I. - Beran, V.: Nový exponát vydry íbní v pírodovdné sbírce Muzea v Bruntále. Sborník bruntálského muzea 2011, Bruntál 2011, s odborné texty pipravované: Hornišer, I.: PrFmyslová výstava v Bruntále v roce 1913 (do sborníku muzea 2013). - televizní a rozhlasové relace: celkem 16 televizních a rozhlasových relací (TV Polar, :T Ostrava, :R Olomouc - Garncarzová, Mezerová, Hornišer, Niesner) - propagace: - propagabní texty pro :SHMO, Kudy z nudy, Turistické známky - známková místa (Mezerová) - 45 propagabních textf v tisku (v tisku celkem 97 textf o muzeu) - propagace na vlastních i cizích www. stánkách - propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno IV. Realizace pednášek, slulby badatelfm, semináe - pednášky - 22, 20 témat, 487 posluchabf (Mezerová, Hornišer, Niesner) - odborné výklady v expozicích a na výstavách - 18 (Mezerová) - animabní programy na výstavách - 43, 919 úbastníkf (vykázáni v návštvnosti výstav) (Košnovská) - badatelé - 125: 50 ve sbírkách, 75 faktografické z oborf v muzeu zastoupených (Málková, Mezerová, Svobodová, Nováková, :apka, Hornišer, Niesner) 6

7 - 10. workshop orální historie, , hrad Sovinec; spolupoadatelství, hlavní poadatelé: Centrum orální historie Ústavu pro soudobé djiny AV :R, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci. PoBet úbastníkf: 78 Oborové ukazatele OBOROVÉ UKAZATELE sbírkových pedmt* v CES (centrální evidence sbírek) pír*stky sbírek celkem -pírfstky sbírek (nákup) -pírfstky sbírek (v KB) -pírfstky sbírek (bezúplatný pevod-dar, ddictví, ) -pírfstky sbírek (vlastní Binnost) 160 ev.b. / 237 ks 41 ev.b. / 67 ks ,- KB 19 ev.b. / 23 ks 100 ev.b. / 147 ks konzervované a restaurované pedmty (ks) 171 poet výp*jek jinému subjektu 523 /11 smluv/ A) SBÍRKY (PO1TY) poet výp*jek od jiného subjektu 374 /22smluv/ odborné texty (Blánky) 56 propagabní Blánky psané zamstnancem PO 45 Blánky v tisku týkající se PO 97 B) PUBLIKA1NÍ 1INNOST pobet vydaných publikací, letákf, 16 C) GRANTOVÉ PROJEKTY pobet podaných pihlášek 6 (nad 20.tis. K) z toho pobet úspšných 3 4. Plnní poslání organizace: 1INNOST ORGANIZACE: 4.1 pobet výstav celkem v rámci PO (i pokrabující z pedešlého období): 17 z toho pevzaté výstavy 3 z toho pobet nov otevených výstav pobet expozic celkem 17 z toho pobet nov otevených expozic doplwující kulturní akce placené, neplacené 27 NÁVŠT=VNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ pobet expozic, výstav a akcí pobet návštvníkf* výstavy a expozice = body ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3) ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3) knihovna xxx 527 * u placeného vstupu dle pobtu prodaných vstupenek v pípad placení jednoho vstupného na více akcí v daném objektu návštvníky nepobítat 2 x 7

8 Zámek Bruntál - expozice Název expozice: Zámecká expozice Bruntál celoro$ní provoz Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s pfvodním mobiliáem ze 16. al 19. století, schodišt a kaple v pízemí. Název expozice: ^emeslo má zlaté dno celoro$ní provoz Obsah: ve 2 sálech Starého paláce pedstavena pomocí autentických sbírkových pedmtf jednotlivá emesla a Livnosti, didaktická slolka. Název expozice: Píroda Bruntálska celoro$ní provoz Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostedky zobrazena fauna regionu v celé šíi, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická slolka. Zámek Bruntál - výstavy ( ) Já bych rád k Betlému ( ) VánoBní ozdoba Karel Adámek - výbr z díla Pocta Livotu aneb nejsme tady sami Šárka LupeBková - Jindich Štreit: Rudolfova huy, Kovárna VelikonoBní ozdoby :as jesenických lesf SouLití s velkými šelmami Trofeje, obrazy, zbran. z muzejních i soukromých sbírek Bonsaje a suiseki II. Od stromu k bonsaji Okresní výstava :ZS ZO Bruntál Jak se dlá veberníbek Fenomén Zdenk Burian ( ) Svt Beského granátu ( ) VánoBní ozdoba 2011 Návštvnost expozic a výstav: Zámek Bruntál - akce Velikonoce na zámku Muzejní noc Dny msta Bruntálu - doprovodné akce k výstav Bonsaje a suiseki II Vánoce na zámku Návštvnost akcí: Návštvnost expozic, výstav a akcí na zámku celková :

9 Muzeum Karlovice - expozice (zpístupnny ) Název expozice: :lovk a les. Expozice lesnictví. Obsah: semenáství a školkaství, ochrana a pstování lesa, tlební Binnost, hospodáské plánování v lesním hospodáství. Nová lesnická expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexn pedstavující lesnickou Binnost od pstování lesa al po hospodáské vyulití. Název expozice: Domácnost z první poloviny 20. století Obsah: ve 2 místnostech v pízemí stylov zaízené místnosti originálním mobiliáem, v 1. pate zaízená kuchyn a pracovna lesníka Název expozice: Obydlí lesníka Obsah: v 1. pate zaízená kuchyn a pracovna lesníka. Název expozice: Zemdlské stroje, náadí a nábiní Obsah: ve stodole vedle kosárny zemdlské stroje a náadí. Návštvnost (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): Hrad Sovinec - expozice (zpístupnn od ) Název expozice: Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hrad) Obsah: expozice v pízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hrad a unikátní erbovní galerii BlenF ^ádu nmeckých rytíf na kachlích. Název expozice: Stípky z historie hradu Obsah: v hradních konírnách - historie hradu pomocí autentických pedmtf, fotografií, plánf, map. Název expozice: Historie lesnického školství na hrad Sovinci Obsah: expozice vnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vd, v konírnách. Název expozice: Zbran ze sbírek Muzea v Bruntále Obsah: v pate purkrabství nejzajímavjší a nejcennjší zbran ze sbírek muzea. Název expozice: Numismatika. ády a vyznamenání ze sbírek muzea Obsah: v pate purkrabství, nejzajímavjší ády a vyznamenání ze sbírek, pehled dobových platidel, cen a platf. Název expozice: Právo útrpné na hrad Obsah: mubírna ve sklep purkrabství pomocí replik. Název expozice: Hradní pokoj Obsah: v budov 7. brány zaízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliáem z konce 19. století. 9

10 Název expozice: Rytíský sál Obsah: expozice v pate tzv. Remteru. Název expozice: Jídelní sklep Obsah: nová expozice ve sklep JiLního paláce. Název expozice: Vinný sklep Obsah: nová expozice ve sklep ve skále za 5. hradní branou. Hrad Sovinec - výstavy Odvy pti století - historické šaty V. Kulové a K. Urbanové Marius Kotrba - Sochy Návštvnost expozic a výstav: Hrad Sovinec - akce Útk z ádu Na pomlázkové veselici Rekviem za rytíe Pízrak temné vle Temný hrad Láry fáry do pohádky Od barbarf k mušketýrfm _oldáci, vodníci a slibné panny Noc filmf VI - Musica Pornografica, Agon Orchestra Probuzení draka Stevíc paní Hortenzie Za Best a krále Pradd na hrad Past na medvda Na píkaz císae Kašpárek ze skalního hradu Hodokvas rytíe Kobylky Ostí Východu Od divadla po film Jestáb potulného trubadura Z válebných deníkf Tajemství staré almary Hofmistrova závy Návštvnost akcí: Návštvnost hradu celková:

11 ROZD=LENÍ NÁVŠT=VNOSTI DLE POBO1EK Celkem z toho Zámek Bruntál z toho Hrad Sovinec PO a poboky - z toho Kosárna Karlovice Objekty Muzea v Bruntále - provedené opravy, obnova a úpravy Práce na objektech byly provádny dodavatelsky i vlastními pracovníky (drobné opravy, údrlbové práce budov a zelen, nátry konstrukcí a mílí, výroba fundusu expozic a vedení brigádníkf na Sovinci, ). Ke všem dodavatelským akcím byla provedena výbrová ízení. Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozaízení, spotebibf, náadí a pístrojf vbetn píslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV ) a kontrola BOZP a PO bezpebnostním technikem. Všechny zjištné nedostatky byly ihned odstranny Zámek Bruntál - areál stavební a restaurátorské práce obnova nádvoí (schválená akce reprodukce MSK)- etapa 2011 inlenýrské sít a dlalba realizace Básti výsadby parku podle projektu údrlba a opravy - oprava oplocení a zídky u Slezské ulibky - oprava stešních krytin po zimním období - odstranní závad z elektrorevizí - opravy oplocení objektu - malba velká výstavní síw - vrátnice podlahová krytina - údrlba parku (výsadba, sebení, hnojení, ) expozice realizace doplwkf a zmn (nové pedmty) závsy do bytu velmistra (7 oken) 5.2. Kosárna Karlovice projekbní práce oprava stodoly a chléva celková rekonstrukce stavební a restaurátorské práce oprava venkovních omítek restaurování kabincf 11

12 oprava a nátry oken a všech devných prvkf (pavlabe, deštní,...) oprava dvíek na kamnech v 1.NP nátr podlah vyhotovení oplocení u stodoly údrlba a opravy - odstranní závad z el. revizí expozice - obývací lolnice 1.Bást (konzervace, textil) doplwky v ostatních expozicích 5.3. Hrad Sovinec projekbní a pípravné práce obnova PD opevnní stavební a restaurátorské práce oprava psince (BistiBky) rozšíení EZS Sovinec VI.brána (dotace MK :R- ISO/A ) údrlba a opravy nátry šindelových a plechových stech opravy stech po zimním období oprava a doplnní osvtlení všech nádvoí údrlba inlenýrských sítí (kanalizace, voda, elektro, BistiBka) údrlba a Bištní celého hradu od náletové zelen nátry kovových a devných konstrukcí (kování, zábradlí, ) drobné opravy dlalby na nádvoích a schodištích parapety v JiLním paláci a v 6.brán provizorní zastešení Básti ochozu na 6.nádvoí oprava dveí na konírnách oprava komínf nad kanceláským traktem a severním palácem expozice vinný sklep u 5.nádvoí - doplnní Jídelní sklep jilního paláce doplnní oprava lafety z Horního hradu 1.Bást ostatní koše na odpadky šaty prfvodkyn Pravidelné kontroly, revize a údr$ba (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám. 3/9, hrad Sovinec, Karlovice) - dodavatelsky: EZS, EPS, CCTV elektrozaízení komínf 12

13 plynu spotebibf, náadí a pístrojf vbetn píslušenství tlakových nádob vozidel autoparku pobítabe a sít Opravy elektro na všech objektech (externí pracovník) Výbrové ízení na restaurování a dodavatelské stavební práce Návrhy realizací a restaurátorské zámry Mezerová, Rada Mezerová 6. Personál: Kategorie zamstnanc* PoBet zamstnancf - fyzický stav PoBet zamstnancf - pepobtený stav prfmrný plat celkový objem prostedkf na platy vysokoškolské 10 7, vyšší odborné 1 0, úplné stední 19 15, vyuben 8 7, základní --- celkem 38 31,13 odborní 13 11, neodborní 25 20, celkem 38 31, Vzdlávání zamstnanc* Garncarzová: : seminá FinanBní kontrola a ízení rizik, Ostrava : Autorský zákon v muzejní praxi - Praha, NM, AMG, NM, MK : mezinárodní konference Sv. Florián ve Slezsku - Ratibo, Muzeum v Raciborzu, Ostravské muzeum : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : VII. celorepublikové kolokvium AMG - Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích - Brno, AMG Hornišer: : mezinárodní konference Sv. Florián ve Slezsku - Ratibo, Muzeum v Raciborzu, Ostravské muzeum : Muzea, památky, konzervace - Brno, AMG : Archeologie a veejnost - Praha, :eský komitét Modrého štítu a NA : VII. celorepublikové kolokvium AMG - Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích - Brno, AMG Jungová: : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : novela zákona o archivnictví, Havíov 13

14 Kahoun: : Konferenci konzervátorf restaurátorf - Opava, AMG, :V ICOM, SZM Opava, SU Opava : Electrochemical methods in the conservation of metal artifacts - Brno, TM Brno : Preventivní konzervace - Brno, TM Brno. Mezerová: : mezinárodní konference Sv. Florián ve Slezsku - Ratibo, Muzeum v Raciborzu, Ostravské muzeum : Muzea, památky, konzervace - Brno, AMG : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : VII. celorepublikové kolokvium AMG - Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích - Brno, AMG : Výsledky vdeckovýzkumné Binnosti - Praha, NPÚ Niesner: : Autorský zákon v muzejní praxi - Praha, NM, AMG, NM, MK : mezinárodní konference Sv. Florián ve Slezsku - Ratibo, Muzeum v Raciborzu, Ostravské muzeum : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : VII. celorepublikové kolokvium AMG - Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích - Brno, AMG Nováková: : seminá muzejních knihovníkf - :eský Tšín, AMG : seminá - práce s programem KPWin - Pardubice, f-a KPSys Papajová: : seminá FinanBní kontrola a ízení rizik, Ostrava : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK : školení PAP, Šumperk Rada: : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK Rulcová: : novela zákona o archivnictví, Havíov Svobodová: : botanický seminá - Brno, AMG Tomašáková: : elektronická spisová slulba - Ostrava, KÚ MSK Trliíková: :zdaWování píjmf FO ze Z: v roce : problematika zdravotního pojištní v roce : úkoly mzdové úbetní v insolventním ízení zamstnancf : novela zákoníku práce : nemocenské a dfchodové pojištní v roce 2012 Barová, Kijonková, Miketová, Papajová, Rulcová, Tomašáková, Trliíková, Ullmann: : školení Gordic sklady, Mohelnice Hornišer, Chudoba, Kahoun, Košnovský, Lukeš, Niesner, Ondruška, Rada, Svobodová, Zástra : : školení idibf referentských vozidel, Bruntál Zpráva o Binnosti Muzea v Bruntále, píspvkové organizace byla zpracována na základ Bl. 18 "Zásad vztahf orgánf kraje k píspvkovým organizacím, které byly zízeny krajem nebo byly na kraj pevedeny zvláštním zákonem". V Bruntále dne 21. února 2012 Mgr. Hana Garncarzová editelka Muzea v Bruntále, píspvkové organizace 14

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717

Více

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2013

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2013 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2013 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717

Více

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2009

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2009 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2009 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2008 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2006 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeum@mubr.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeum@mubr. Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2014 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010

Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010 Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010 organizaní složka Msta Skute 1. STÁLÉ EXPOZICE Muzeum obuvi a kamene Památník Vítzslava Nováka Památník Václava Jana Tomáška v jeho rodném dom

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2002 1 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 7301 680;

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Rozhovor s Mgr. Hanou Garncarzovou, ředitelkou Muzea v Bruntále, příspěvkové PŘÍLOHY

Rozhovor s Mgr. Hanou Garncarzovou, ředitelkou Muzea v Bruntále, příspěvkové PŘÍLOHY 2/2009 červen 2009 Obsah : LEGISLATIVA V PRAXI K novele zákonů č.563/1991 Sb. a č.250/2000 Sb. ROZHOVOR S Rozhovor s Mgr. Hanou Garncarzovou, ředitelkou Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace TIPY *DOTACE

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014 Úvod: Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace města, je správcem budovy čp.72 v Ústí nad Orlicí a zahrady, která ji obklopuje.

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova 2968 544 01 Dvr Králové n.l. IO: 194964 Tel.: 499 391 891-3.ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dd.dvurkralove,mki.cz VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 Slovo úvodem Rok 2012 bude pro Vlastivědné muzeum v Olomouci nadále rokem velkých investičních aktivit, které se negativně projeví na provozu

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Uskutečněná jednání Přípravný výbor pro oslavy 600 let města Zástupci rodiny Podstatzkých Židovská náboženská obec Brno AMG ČR

Uskutečněná jednání Přípravný výbor pro oslavy 600 let města Zástupci rodiny Podstatzkých Židovská náboženská obec Brno AMG ČR Uskutečněná jednání Přípravný výbor pro oslavy 600 let města pravidelné setkávání výboru, koordinace akcí, jejich příprava a organizace, propagace aj. Zástupci rodiny Podstatzkých informování o připravovaných

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje PLÁN PŘEDNÁŠEK

Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje PLÁN PŘEDNÁŠEK PLÁN PŘEDNÁŠEK 2012 2013 PLÁN PŘEDNÁŠEK 27. 8. 18. 9. 2012 M1 M1 / 2012 / Typologie a identifikace předmětů kulturního dědictví Místo: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové M1A 27. 8. M1B 28. 8. M1C

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více