Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, Praha 3, tel.: Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989"

Transkript

1 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, , tel.: Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna Národnost eská 6. Stav svobodný 7. Vzd)lání Instituce Akademické gymnázium Od do 9/1985 6/1989 Dosažený stupe vzdlání Maturita v. odborných p2edm*t3 (biologie a programování) Instituce Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného léka2ství a následn* 1. Léka2ská fakulta Od do 9/ /1994 Dosažený stupe vzdlání 8 semestr3 2ádn* uzav2eno studium ukoneno z osobních d3vod3 7. Jazykové schopnosti (1 5, 1 nejlépe) Jazyk tení mluvení psaní Anglitina Ruština N*mina Schopnost orientovat se a porozum*t obecnému textu Francouzština Špan*lština Italština 8. 1lenství v profesních a zájmových organizacích Dlen Deského svazu ochránc3 p2írody od roku 1985 do souasnosti 9. Ostatní schopnosti správa informaních systém3 zpracování dat a programování elektronické publikovaní, grafické práce 1

2 efektivní vyjednávání a facilitace pedagogická praxe p2íprava a realizace školení, seminá23, odborných diskusí 10. Držená oprávn)ní Vlastník živnostenských oprávn*ní: administrativní a organizaní služby zpracování dat grafické práce innost technických poradc3 v oblasti životního prost2edí nákup zboží za úelem dalšího prodeje a prodej Držitel 2idiského oprávn*ní sk. B (praxe aktivního 2idie 23 let) Držitel zbrojního pr3kazu sk. B+E (11 let) 11. Sou8asná pozice Keditel neziskové organizace obanského sdružení pro lidská práva a životní prost2edí Agentury Koniklec Soukromý podnikatel innost technických poradc3 v oblasti ŽP, zpracování dat a informací, grafické práce, konzultaní innost 12. Praxe v sou8asné pozici Agentura Koniklec: 20 let (16 let ve funkci 2editele) Soukromé podnikání: 13 let 13. Klí8ové zkušenosti, pozice a projekty konzultant Nadace pro rozvoj obanské spolenosti pro posuzování projekt3 v oblasti životního prost2edí zavád*ní informaních systém3 o životním prost2edí, budování informaních center, realizace kampaní pro ve2ejnost v pozici projektového manažera. P2evážná ást projekt3 financována bum programem PHARE, nebo eskou vládou. Tém*2 100 dílích projekt3 v uvedeném období koordinátor projektu environmentální osv*ty prost2ednictvím informaního centra pro ve2ejnost v rámci programu EU PHARE/TACIS koordinátor kampan* na podporu známky Ekologicky šetrný výrobek (MŽP DR) 1996 koordinátor pilotního projektu informaního systému o životním prost2edí na internetu (MŽP DR) 1997 projekt komunikaního centra MŽP pro nestátní neziskové organizace koordinátor projektu místní Agendy 21 a participace ve2ejnosti v procesu rozhodování o životním prost2edí a rozvoji v regionu Deského krasu 1999 zpracovatel studie o metodách a formách environmentální výchovy, vzd*lávání a osv*ty v EU a vybraných rozvinutých zemích sv*ta (MŽP DR) len 2ídícího výboru projektu Integrované rozhodování o životním prost2edí a podpora aktivit zapojování ve2ejnosti v rámci programu EU PHARE/TACIS vedoucí pracovní skupiny ve2ejnost v týmu pro p2ípravu Koncepce environmentální výchovy, vzd*lávání a osv*ty St2edoeského kraje zpracovatel P2ehledu výsledk3 projekt3 nestátních neziskových organizací 2

3 podpo2ených Ministerstvem životního prost2edí (elektronické publikace) koordinátor p2ípravy Strategického plánu udržitelného rozvoje širšího území Deského krasu od 2002 len Grémia Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, o.s. (TIMUR) koordinátor projektu Komplexní program zapojování ve2ejnosti do rozhodování o životním prost2edí a plánování udržitelného rozvoje v širším regionu Deského krasu. (SFŽP DR) 2004 spolupráce na p2íprav* Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) 2004 spolupráce na kampani popularizace problematiky udržitelného rozvoje v Libereckém kraji prezentace na národní konferenci k UR v Liberci (Liberecký kraj) 2004 spolupráce na p2íprav* Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) 2005 zpracovatel analýzy stavu zajišt*ní a potenciálu pro environmentální výchovu a vzd*lávání v regionu Deského krasu (SROP St2edoeského kraje) 2005 zpracovatel analýzy innosti nestátních neziskových organizací s environmentálním zam*2ením ve St2edoeském kraji (SROP St2edoeského kraje) 2005 spoluorganizátor konference Otázky udržitelného rozvoje ve spolupráci s Ústeckým krajem (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) 2006 zpracovatel Analýzy souasného stavu environmentálního poradenství mimo resort životního prost2edí v DR (MŽP DR) 2006 zpracovatel analýzy Survey on Environmental Consulting in EU Countries, Norway and Switzerland (MŽP DR) vedoucí projektu Systém environmentální asistence - Posílení kapacity systémového environmentálního poradenství pro ve2ejnost ov*2ení nových postup3 (Transition Facility EU 2004) konzultanta v projektu Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. "Ústecko - živý region" - Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji zajišt*ní akcí pro ve2ejnost, pracovních setkání, p2íprava nástroj3 pro výpoet ekologické stopy školy a m*sta. od 2007 len ad hoc pracovní skupiny Environmentální poradenství p2i Meziresortní pracovní skupin* EVVO p2i MŽP koordinátor projektu Praktická a cílev*domá ochrana životního prost2edí v obcích St2edoeského kraje (SFŽP DR) vedoucí týmu zpracovatel3 Analýzy pot2ebnosti a využívání environmentálních poraden a poradc3 na území Deské republiky (MŽP DR, Technická pomoc OP ŽP) spoluzpracovatel Analýzy pot2ebnosti a využívání environmentálních vzd*lávacích center na území Deské republiky (MŽP DR, Technická pomoc OP ŽP) vedoucí projektu P2íprava a zpracování zpráv o stavu životního prost2edí ve m*stech na základ* environmentálních indikátor3 a zajišt*ní východisek pro místní koncepce ochrany životního prost2edí metodický program pro pracovníky ve2ejné správy v. tvorby elektronického Informaního systému ŽP (TIMUR, SFŽP DR) Technické 2ešení databáze indikátor3 a zpracování internetových stránek projektu Systém indikátor3 a monitorovací program pro sledování a hodnocení dlouhodobých environmentálních, sociálních a ekonomických zm*n v národních parcích a biosférických rezervacích Deské republiky (SP/4i2/40/08) zpracovatel Analýzy souasného stavu zajišt*ní environmentálního vzd*lávání pracovník3 ve2ejné správy v DR (MŽP DR) 3

4 odborný pracovník projektu Ekologická stopa propagace udržitelného rozvoje na místní úrovni (TIMUR, Revolvingový fond MŽP) vedoucí projektu M*sta a klimatická zm*na (TIMUR, SFŽP DR) 2011 zpracovatel obsahu aktualizovaného kurzu environmentálního minima pro zam*stnance úst2edních správních ú2ad3 (Institut pro místní správu MV DR, MŽP DR) 2011 len Pracovní skupiny MŽP pro cíle a indikátory environmentální výchovy, len užšího týmu zpracovatel3 a spoluautor koncepního materiálu Cíle a indikátory EVVO v DR Redaktor a odborný garant kapitoly C Obyvatelstvo a zdraví Roenky životního prost2edí hlavního m*sta Prahy 2010 (TIMUR, MHMP) ICT technik projektu Ekostopa jako nástroj vzd*lávání žák3 základních a st2edních škol, TIMUR, o.s. za podpory OP Vzd*lávání pro konkurenceschopnost z ESF 2012 Zpracovatel Zprávy o stavu životního prost2edí Krnovska pro M*Ú Krnov 2012 Garant zpracování internetových stránek pro Ministerstvo životního prost2edí 14. Zam)stnání Od do Spolenost Od do Firma 1992 dosud Agentura Koniklec, o.s len sdružení koordinátor projekt editel kancelá2e (zástupce sekretá2e) editel informaní systémy, environmentální výchova, vzd*lávání a osv*ta, fundraising 1998 dosud Miroslav Lupa, Tetradont L soukromý podnikatel fyzická osoba innost technických poradc3 v oblasti ŽP, zpracování a analýza dat, grafické práce Od do Firma Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. len statutárního orgánu, konzultant vedoucí projekt3, ICT technik 15. Ostatní Autor lánk3 (od r. 1992) ve sd*lovacích prost2edcích na témata ochrany životního prost2edí a role nestátních neziskových organizací Editor periodických i neperiodických publikací s tématikou environmentální výchovy a osv*ty Organizátor a moderátor odborných setkání k problematice životního prost2edí a rozvoje 4

5 zejména pro místní samosprávu Lektor kurz3 kvalifikace vedoucího mladých ochránc3 p2írody a zdravotnických kurz3 akreditovaných MŠMT 16. Publikace LUPAD, M. (ed.): Informaní systémy v neziskovém sektoru - sborník, Agentura Koniklec, 1993 LUPAD, M.: P2ehled metod a forem environmentální výchovy, vzd*lávání a osv*ty v EU a vybraných rozvinutých zemích sv*ta, MŽP DR, 1999 Návod k použití Místní Agendy 21 (spoluautor), MŽP DR, 2002 Strategický plán udržitelného rozvoje širšího území regionu Deský kras (spoluautor a redaktor), Agentura Koniklec, 2003 Zrcadlo místní udržitelnosti 1 (spoluautor), Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 2005 Zrcadlo místní udržitelnosti 2 (spoluautor), REC DR a Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s., 2006 LUPAD M. et al: Analýza souasného stavu environmentálního poradenství mimo resort životního prost2edí v DR, MŽP DR, 2006 LUPAD M.: The Survey on Environmental Consulting in EU Countries, Norway and Switzerland, MŽP DR, 2007 LUPAD M. et al: Analýza pot2ebnosti a využívání environmentálních poraden a poradc3 na území Deské republiky, MŽP DR, 2009 LUPAD M., NOVÁK, J., TKEBICKÝ, V.: Metodika pro sestavení zprávy o stavu životního prost2edí m*sta, TIMUR, 2009, ISBN LUPAD M.: Analýza souasného stavu zajišt*ní environmentálního vzd*lávání pracovník3 ve2ejné správy v DR, MŽP DR, 2010 TKEBICKÝ V., LUPAD M., NOVÁK J.: Metodika Ekologická stopa m*sta, TIMUR, 2011, ISBN Roenka životního prost2edí hlavního m*sta Prahy 2010 (spoluautor), MHMP, 2012, online LUPAD M., NOVÁK J. et TKEBICKÝ V., 2012: Chrudim - p2ípadová studie M*sta a klimatická zm*na - uhlíková stopa jako nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni DR. - Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.,, online 2012 LUPAD M., NOVÁK J. et TKEBICKÝ V., 2012: M*stská ást -Libuš - p2ípadová studie M*sta a klimatická zm*na - uhlíková stopa jako nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni DR. - Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.,, online, vystaveno LUPAD M., NOVÁK J., TKEBICKÝ V.: Metodika M*sta a klimatická zm*na uhlíková stopa jako nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni DR - Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.,, 2012, ISBN: LUPAD M. (ed.): Zpráva o stavu životního prost2edí Krnovska M*stský ú2ad Krnov, Krnov, 2012 Aktualizováno v lednu

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

j. NPÚ-310/14594/2013, Píloha. 2 editel ÚPS Organizaní schéma Územní památkové správy v Praze Kancelá editele - oddlení OBJEKTY - pímo ízené editelem ÚPS Úsek námstka editele ÚPS Správa SZ Beznice Správa

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Akční plán. Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015

Akční plán. Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015 Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015 Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více