4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ"

Transkript

1 4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 4.1 Cíl výzkumu, stanovení hypotéz a technik šetření Hlavním cílem této diplomové práce je analýza učebnic německého jazyka dostupných na knižním trhu z hlediska možností jejich využití pro výuku žáků se specifickými poruchami učení na středních odborných učilištích (SOU), středních školách (SŠ) a gymnáziích. Pro splnění cíle výzkumného šetření byly stanoveny následující cíle dílčí: 1. Sestavit přehled učebnic dostupných na knižním trhu v ČR k výuce německého jazyka a posoudit jejich vhodnost. 2. Prostřednictvím dotazníkového šetření, zaměřeného na respondenty z řad učitelů neměckého jazyka na středních školách, provést komparaci učebnic německého jazyka dle vybraných položek. 3. Zjistit zájem oslovených učitelů o speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU. 4. Zjistit nejpoužívanější doplňkové materiály a pomůcky pro výuku cizího jazyka používané u žáků s SPU na střední škole. Na základě studia odborné literatury a analýzy poznatků z vlastní praxe byly pro realizované výzkumné šetření stanoveny následující hypotézy: Hypotéza H1 Učitelé by raději volili při výuce německého jazyka u žáků s SPU speciálně upravenou učebnici než běžné učebnice. Hypotéza H2 Učitelé preferují při výběru učebnice pro výuku německého jazyka u žáků s SPU spíše vhodně upravené texty než jiné komponenty učebnice. Hypotéza H3 Počítačová technika je při výuce žáků s SPU používanější než ostatní doplňkové prostředky výuky. Hypotéza H4 Učitelé preferují k výuce německého jazyka na střední škole spíše učebnici Sprechen Sie Deutsch? než jiné učebnice určené pro střední školy. V rámci diplomové práce se jedná se o kvantitativní výzkumné šetření, při jehož realizaci byly použity následující výzkumné techniky: analýza odborné literatury, dotazník, 54

2 obsahová analýza vybraných učebnic německého jazyka. Dotazník vlastní konstrukce je složen ze souboru 30 písemných otázek (příloha č. 1), které jsou rozděleny do dvou částí. První část se zaměřuje na zjišťování obecných údajů o respondentech (otázky č.1 5), druhá část se zabývá následujícími oblastmi: hodnocení vhodnosti učebnic německého jazyka pro výuku žáků se specifickými poruchami učení (otázky č. 6 25), míra používání doplňkových prostředků a materiálů při výuce žáků se specifickými poruchami učení (otázky č ), potřebnost speciálně upravené učebnice pro žáky se specifickými poruchami učení (otázka č ). Při tvorbě dotazníku jsem použila otázky uzavřené, které jsou přesně formulované a jsou dány možné odpovědi, a otázky polootevřené, které dávají respondentovi možnost dalšího vyjádření, pokud mu nevyhovují možnosti odpovědí nebo navržené odpovědi nejsou zcela vyčerpávající. 4.2 Charakteristika sledovaného souboru Výzkumné šetření bylo realizováno v období od prosince 2007 do února 2008 ve východočeském regionu. Výzkumný vzorek tvořili učitelé německého jazyka působící na středních odborných školách, středních odborných učilištích a gymnáziích. O vyplnění dotazníku jsem požádala celkem 100 učitelů německého jazyka. Zpět se navrátilo 64 vyplněných dotazníků, což představuje 64 % návratnosti. V několika případech učitelé odmítli dotazník přijmout s uvedením důvodu, že se jich problematika žáků se specifickými poruchami učení netýká, že se žáky se specifickými poruchami učení nemají žádné zkušenosti nebo že na střední škole tito žáci již nemají potvrzení poradenského zařízení a tudíž by jejich informace byla zkreslena pouhým odhadem. Vytvořený dotazník byl vyplňován anonymně pouze s uvedením typu školy, na které respondenti působí. Získala jsem výběrový soubor 64 pedagogických pracovníků - učitelů německého jazyka středních odborných škol, středních 55

3 odborných učilišť a gymnázií. Z tohoto počtu respondentů jich 11 uvedlo, že v současné době nevyučují ani 1 žáka se specifickými poruchami učení. 4.3 Analýza výsledků výzkumného šetření Znění dotazníku, na jehož základě jsem získala údaje respondentů, učitelů německého jazyka, je uvedeno v příloze č. 1. Jednotlivé otázky byly zpracovány pomocí univariační analýzy. Výsledky dotazníkového šetření jsou zaznamenány v níže uvedených tabulkách a grafech a jsou opatřeny komentářem. 1. Typ školy, na kterém učitelé německého jazyka působí Tabulka č. 2 Typ školy Poče t res pondentů % zas toupe ní SOŠ 45 64,29% Gymnasium 13 18,57% SOU 12 17,14% Ce lkem ,00% Z tabulky č. 2 vyplývá, že ze zkoumaného souboru 64 respondentů jich více než polovina (64 %) vyučuje na střední odborné škole, 13 respondentů (19 %) vyučuje na gymnáziích a 12 respondentů (17 %) vyučuje na středních odborných učilištích. Z dotazníkového šetření jsem zjistila, že 6 respondentů vyučuje současně na střední odborné škole a na středním odborném učilišti. 2. Věková kategorie respondentů Tabulka č. 3 Věk respondentů počet respondentů % zastoupení let 17 26,56% let 12 18,75% let 16 25,00% let 14 21,88% 61 a více let 5 7,81% Celkem ,00% 56

4 Graf č. 1 Věk respondentů let let let let 61 a více let 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Tabulka č. 3 a graf č. 1 ukazují, že je nejvyšší zastoupení 17 respondentů (27 %) ve věkové kategorii let a 16 respondentů (25 %) ve věkové kategorii let. Nejnižší zastoupení 5 respondentů je ve věku nad 61 let. V celkovém obraze je věk dotazovaných učitelů zastoupen poměrně rovnoměrně ve všech věkových kategoriích, s výjimkou věkové kategorie od 61 let výš. 3. Délka pedagogické praxe respondentů v letech Tabulka č. 4 Délka praxe Počet respondentů % zastoupení 1-5 let 16 25,00% 6-10 let 10 15,63% let 7 10,94% let 6 9,38% 21 a více let 25 39,06% Celkem ,00% 57

5 Graf č. 2 Délka pedagogické praxe v letech 1-5 let 6-10 let let let 21 a více let 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Jak vyplývá z tabulky č. 4 a z grafu č. 2, výzkumného šetření se zúčastnilo 25 zkušených pedagogů (39 %), čtvrtinu tvoří učitelé s praxí 1-5 let, 10 respondentů (16 %) je s praxí 6-10 let, 7 respondentů (11 %) je s praxí let a 6 respondentů (9 %) je s praxí let. 4. Počet žáků, které dotazovaní učitelé vyučují německý jazyk Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že 64 účastníků výzkumného šetření vyučuje celkem žáků. 5. Počet žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, které dotazovaní učitelé vyučují německý jazyk Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že z celkového počtu žáků je 153 žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení. 58

6 Následující položky dotazníku tvořeny otázkami č. 6 č. 25 se zabývají hodnocením učebnic německého jazyka pro výuku žáků s SPU. Respondenti byli vybídnuti, aby se zaměřili na jednu učebnici německého jazyka a blíže ji charakterizovali v následujících položkách dotaníku. 6. Název, autor a nakladatelství hodnocené učebnice Tabulka č. 5 Název učebnice Počet respondentů % zastoupení Sprechen Sie Deutsch? 18 28,13% Německy s úsměvem 11 17,19% Themen aktuell 10 15,63% Studio d 7 10,94% Delfin 4 6,25% Direkt 4 6,25% Tangram aktuell 3 4,69% Německy od Adama 2 3,13% Němčina pro jazykové školy 2 3,13% Deutsch eins zwei 1 1,56% Shritte international 1 1,56% Němčina za pultem 1 1,56% Celkem ,00% Tabulka č. 5 je souborem učebnic, které používají jednotliví respondenti k výuce německého jazyka. Nejpoužívanější je učebnice Sprechen Sie Deutsch?, se kterou pracuje více než čtvrtina respondentů (28 %). Vyšší zastoupení mají i učebnice Německy s úsměvem, ze které vyučuje 11 učitelů (17 %) a Themen aktuell, se kterou pracuje 10 učitelů (16 %). O něco nižší zastoupení má učebnice Studio d, ze které vyučuje 7 respondentů (11 %). Učebnice Delfin a Direkt jsou každá zastoupena 4 vyučujícími (6 %). Zbývající učebnice mají velmi nízké zastoupení (1 3) respondentů, které se pohybuje v rozmezí 1,5 5 %. Údaje o autorovi a nakladatelství, které jsou součástí otázky č. 6 a otázky č. 7 a č. 8, z jakých částí je učebnice tvořena a v jakém jazyce jsou pokyny v učebnici, zde neuvádím, jsou podrobně zpracovány v Přehledu učebnic německého jazyka pro střední školy v příloze č

7 Vzhledem ke skutečnosti, že výzkumný vzorek 64 respondentů posuzoval vhodnost celkem 12 učebnic německého jazyka pro výuku žáků s SPU a mnohé z nich hodnotí pouze malý počet učitelů, zvolila jsem k podrobnější komparaci ty učebnice, ze kterých vyučuje nejvíce oslovených. Jedná se o učebnice: Sprechen Sie Deutsch? posuzovanou18 respondenty, Německy s úsměvem posuzovanou 11 respondenty, Themen aktuell posuzovanou 10 respondenty. 9. Učebnice odpovídá učebním osnovám Tabulka č. 6 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 6 33,33% 5 45,45% 8 80,00% spíše ano 9 50,00% 4 36,36% 2 20,00% neutrální 2 11,11% 1 9,09% 0 0,00% spíše ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 3 Shodnost učebnice s učebními osnovami rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Z tabulky č. 6 a grafu č. 3 jasně vyplývá, že všechny učebnice odpovídají učebním osnovám. Nejlépe byla v celkovém srovnání souborem respondentů hodnocena učebnice Themen aktuell. 83 % respondentů hodnotí kladně učebnici Sprechen Sie Deutsch a 82 % respondentů Německy s úsměvem. V současné době, se zaváděním rámcových a školních vzdělávacích programů, tato otázka však přestává být aktuální. 60

8 10. Úprava učebnice je pro žáka oslovující a motivující (grafika, barvy, nadpisy) Tabulka č. 7 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 0 0,00% 1 10,00% spíše ano 4 22,22% 2 18,18% 6 60,00% neutrální 8 44,44% 3 27,27% 3 30,00% spíše ne 3 16,67% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 4 36,36% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 4 Oslovující a motivující úprava učebnice rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 7 a graf č. 4 ukazují, že za nejlépe upravenou a motivující učebnici z těchto tří komparovaných učebnic považuje 60 % respondentů učebnici Themen aktuell. 33 % respondentů hodnotí kladně Sprechen Sie Deutsch?. Celkové hodnocení této učebnice je neutrální. Jako téměř nemotivující, hodnocena pouze 18 % respondentů kladně, je učebnice Německy s úsměvem. Z mého pohledu je tato učebnice příliš přeplněna textem a chybí v ní barevné autentické fotografie a obrázky. 61

9 11. Přehlednost učebnice Tabulka č. 8 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 4 22,22% 5 45,45% 1 10,00% spíše ano 8 44,44% 5 45,45% 6 60,00% neutrální 5 27,78% 1 9,09% 2 20,00% spíše ne 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% rozhodně ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č.5 Přehlednost učebnice rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% V tabulce č. 8 a grafu č. 5 můžeme vidět převažující kladné hodnocení všech učebnic z hlediska přehlednosti. Jako nejvíce přehlednou označilo 91 % respondentů učebnice Německy s úsměvem. 70 % respondentů hodnotí kladně učebnici Themen aktuell a 67 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. 12. Vizualizace jazykových jevů v učebnici Tabulka č. 9 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 5 27,78% 1 9,09% 4 40,00% neutrální 5 27,78% 2 18,18% 4 40,00% spíše ne 4 22,22% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 3 16,67% 5 45,45% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 62

10 Graf č. 6 Vizualizace jazykových jevů v učebnici rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Tabulka č. 9 a graf č. 6 dokládá, že vizualizace jazykových jevů se objevuje nejvíce v učebnici Themen aktuell podle hodnocení 40 % respondentů. Menší zastoupení má tato položka z pohledu 33 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a téměř se neobjevuje v učebnici Německy s úsměvem (názor 9 % respondentů). 13. Témata v učebnici a jejich složitost odpovídají zájmům, potřebám a zkušenostem žáků Tabulka č. 10 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 1 9,09% 1 10,00% spíše ano 3 16,67% 2 18,18% 4 40,00% neutrální 11 61,11% 5 45,45% 5 50,00% spíše ne 2 11,11% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Z tabulky č. 10 a následujícího grafu č. 7 vyplývá, že témata v učebnici Themen aktuell jsou nejlépe hodnocena polovinou svých respondentů (50 %). 27 % respondentů hodnotilo kladně učebnici Německy s úsměvem a 22 % respondentů Sprechen Sie Deutsch?. 63

11 Graf č. 7 Témata v učebnici odpovídají zájmům, potřebám a zkušenostem žáků rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 14. Text v učebnici je vhodně členěn pro potřeby žáků s SPU Tabulka č. 11 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 0 0,00% 2 18,18% 2 20,00% neutrální 6 33,33% 4 36,36% 5 50,00% spíše ne 6 33,33% 1 9,09% 3 30,00% rozhodně ne 5 27,78% 4 36,36% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 8 Vhodnost členění textu v učebnici pro žáky s SPU rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 64

12 Z tabulky č. 11 a grafu č. 8 je zřejmé, že žádná z učebnic nemá podle názoru respondentů vhodně členěn text pro potřeby žáků s SPU. Převaha hodnocení se pohybuje od neutrálního pole k poli rozhodně ne. Nejvíce - tedy 20 % respondentů hodnotí kladně členění textů v učebnici Themen aktuell, 18 % respondentů v učebnici Německy s úsměvem a 6 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. 15. Německý jazyk působí autenticky, ne uměle Tabulka č. 12 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 6 60,00% spíše ano 3 16,67% 2 18,18% 3 30,00% neutrální 8 44,44% 4 36,36% 1 10,00% spíše ne 4 22,22% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 2 11,11% 3 27,27% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 9 Německý jazyk působí autenticky, ne uměle rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Z tabulky č. 12 a grafu č. 9 jasně vyplývá, že nejautentičtěji působí na 90 % respondentů německý jazyk v učebnici Themen aktuell. 22 % respondentů hodnotí v tomto smyslu kladně učebnici Sprechen Sie Deutsch?, která má v celkovém obraze převážně neutrální hodnocení. Jako nejméně autentické jsou hodnoceny v učebnici Německy s úsměvem, kladně je hodnotí pouze 18 % respondentů. 65

13 16. Pokyny v učebnici jsou srozumitelné Tabulka č. 13 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 7 38,89% 7 63,64% 6 60,00% spíše ano 10 55,56% 3 27,27% 4 40,00% neutrální 0 0,00% 1 9,09% 0 0,00% spíše ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 10 Srozumitelnost pokynů v učebnici rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Jak vyplývá z tabulky č. 13 a grafu č. 10, pokyny ve všech třech komparovaných učebnicích jsou uváděny srozumitelně. Všichni respondenti (100 %) hodnotí kladně srozumitelnost pokynů v učebnici Themen aktuell, 94 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a 91 % respondentů zhodnotilo kladně pokyny v učebnici Německy s úsměvem. 17. Učebnice obsahuje dostatečné množství fonetických cvičení Tabulka č. 14 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,76% 2 18,18% 1 10,00% spíše ano 11 64,71% 1 9,09% 5 50,00% neutrální 2 11,76% 4 36,36% 2 20,00% spíše ne 2 11,76% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 2 18,18% 2 20,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 66

14 Graf č. 11 Učebnice obsahuje dostatečné množství fonetických cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 14 a graf č. 11 ukazuje, že nejvíce fonetických cvičení obsahují učebnice Sprechen Sie Deutsch? a Themen aktuell. 75 % respondentů hodnotí kladně množství fonetických cvičení v učebnici Sprechen Sie Deutsch? A 60 % respondentů v učebnici Themen aktuell. Pouze 26 % respondentů hodnotí kladně množství fonetických cvičení v učebnici Německy s úsměvem. 18. Učebnice obsahuje podněcující konverzační cvičení Tabulka č. 15 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 4 22,22% 0 0,00% 2 20,00% spíše ano 8 44,44% 0 0,00% 5 50,00% neutrální 4 22,22% 8 72,73% 3 30,00% spíše ne 1 5,56% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Z tabulky č. 15 a následujícího grafu č. 12 vyplývá, že učebnice Sprechen Sie Deutsch? a Themen aktuell obsahují podněcující konverzační cvičení a učebnice Německy s úsměvem obsahuje tato cvičení v malé míře. Celkem 70 % respondentů hodnotí kladně cvičení v učebnici Themen aktuell, 60 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a žádný z respondentů nehodnotil kladně konverzační cvičení v učebnici Německy s úsměvem. 67

15 Z tohoto hodnocení vyplývá, že učebnice Německy s úsměvem v současné době, kdy je kladen důraz na rozvoj komunikativní kompetence, nesplňuje požadavky moderní učebnice. Zvláště pak se nejeví jako vhodná pro žáky s SPU. Graf č. 12 Učebnice obsahuje podněcující konverzační cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 19. Učebnice obsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů Tabulka č. 16 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% spíše ano 6 33,33% 0 0,00% 2 20,00% neutrální 5 27,78% 2 18,18% 6 60,00% spíše ne 5 27,78% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 1 5,56% 5 45,45% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Tabulka č. 16 a následující graf č. 13 ukazuje, že žádná z komparovaných učebnic neobsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů. Hodnocení se u všech učebnic velmi blíží průměru. Jako nejlepší hodnotí 39 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. Učebnice Themen aktuell je hodnocena ze strany respondentů zcela neutrálně. Zastoupení Lückentextů v učebnici Německy s úsměvem hodnotilo kladně 9 % respondentů, naopak záporně se vyjádřilo celkem 73 % dotázaných učitelů. Pro žáky s SPU jsou tato cvičení vhodnou formou k osvojování a automatizaci gramatických jevů, proto se žádná z učebnic nejeví pro tyto žáky v tomto ohledu jako vhodná. 68

16 Graf č. 13 Učebnice obsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 20. Učebnice obsahuje vyšší podíl produktivních cvičení Tabulka č. 17 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 5 27,78% 1 9,09% 5 50,00% neutrální 4 22,22% 3 27,27% 4 40,00% spíše ne 6 33,33% 5 45,45% 1 10,00% rozhodně ne 1 5,56% 2 18,18% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 14 Učebnice obsahuje vyšší podíl produktivních cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Tabulka č. 17 a graf č. 14 ukazuje, že nejvyšší podíl produktivních cvičení obsahuje učebnice Themen aktuell, kterou hodnotí z tohoto pohledu kladně polovina respondentů, přižemž záporně ji hodnotí pouze 10 % respondentů. Učebnice 69

17 Sprechen Sie Deutsch? zaujímá neutrální postavení. Nejmenší zastoupení produktivních cvičení má učebnice Německy s úsměvem. Zde se v této položce pouze 9 % respondentů vyjádřilo kladně, 64 % respondentů záporně. 21. Cvičení tematicky a jazykově navazují na texty Tabulka č. 18 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 5 27,78% 5 45,45% 6 60,00% spíše ano 10 55,56% 4 36,36% 3 30,00% neutrální 2 11,11% 2 18,18% 1 10,00% spíše ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Tabulka č. 18 a následující graf č. 15 ukazuje, že cvičení tematicky i jazykově navazují na texty ve všech komparovaných učebnicích. Nejlépe hodnotí 90 % respondentů učebnici Themen aktuell. 83 % respondentů se vyjádřilo kladně o učebnici Sprechen Sie Deutsch? a 82 % respondentů hodnotilo kladně učebnici Německy s úsměvem. Graf č. 15 Cvičení tematicky a jazykově navazují na texty rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 70

18 22. Počet nových slovíček v jednotlivých lekcích je přiměřený práci se žáky s SPU Tabulka č. 19 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 2 18,18% 0 0,00% spíše ano 2 11,11% 1 9,09% 0 0,00% neutrální 5 27,78% 3 27,27% 5 50,00% spíše ne 5 27,78% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 4 22,22% 2 18,18% 3 30,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 16 Počet slovíček v jednotlivých lekcích je přiměřený práci se žáky s SPU rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 19 a grafu č. 16 jasně vyplývá, že ani v jedné učebnici není přiměřené množství nových slovíček pro práci se žáky s SPU. Více dotázaných učitelů se v této položce přiklonilo k negativnímu hodnocení. Přibližně rovnoměrně je rozloženo hodnocení respondentů u učebnic Německy s úsměvem a Sprechen Sie Deutsch?. Učitelé užívající učebnici Themen aktuell zvolili buď neutrální (50 %), nebo spíše negativní hodnocení (50 %). 71

19 23. Cvičení jsou pro žáky s SPU motivující a povzbuzují k další práci Tabulka č. 20 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 4 22,22% 0 0,00% 1 10,00% neutrální 6 33,33% 3 27,27% 6 60,00% spíše ne 4 22,22% 7 63,64% 1 10,00% rozhodně ne 4 22,22% 1 9,09% 2 20,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 17 Cvičení jsou pro žáky s SPU motivující a povzbuzují k další práci rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 20 a graf č. 17 ukazuje, že cvičení nejsou ani v jedné z učebnic pro žáky s SPU motivující. Nejlépe je z těchto tří komparovaných učebnic hodnocena učebnice Sprechen Sie Deutsch? (kladně se vyjádřilo 22 % dotázaných), 10 % respondentů hodnotí kladně učebnici Německy s úsměvem a nejhůře je hodnocena učebnice Themen aktuell, kde se objevuje pouze neutrální nebo negativní hodnocení. 24. Poslechová cvičení jsou zastoupena v dostatečném množství Tabulka č.21 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 6 33,33% 1 9,09% 2 20,00% spíše ano 8 44,44% 2 18,18% 5 50,00% neutrální 1 5,56% 3 27,27% 3 30,00% spíše ne 2 11,11% 4 36,36% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 72

20 Graf č. 18 Zastoupení poslechových cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 21 a grafu č. 18 je zřejmé, že největší nabídku poslechových cvičení obsahuje učebnice Sprechen Sie Deutsch?, kladně se zde vyslovilo tři čtvrtiny respondentů. 70 % respondentů hodnotí kladně učebnici Themen aktuell a nejhůře je hodnocena učebnice Německy s úsměvem, kladné hodnocení získala pouze od třetiny respondentů. Následující tabulka uvádí pořadí komparovaných učebnic podle výsledků hodnocení jednotlivých otázek respondenty od nejlepšího hodnocení označeného stupněm 1, po nejhorší hodnocení, označené stupněm 3. Tabulka č.22 Pořadí komparovaných učebnic dle výsledků hodnocení č.ot. Spre che n Sie Deuts ch? Ně m eck y s ús m ě vem The m en ak tuell

21 Z tabulky č. 22 vyplývá, že nejlépe je celkově hodnocena učebnice Themen aktuell, na druhém místě se umístila učebnice Sprechen Sie Deutsch? a nejhůře je hodnocena učebnice Německy s úsměvem. 25. Učebnici shledávám vhodnou k výuce žáků s SPU Tabulka č. 23 Hodnocení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne rozhodně ne celkem Sprechen Sie Deutsch? ,00% 16,67% 22,22% 33,33% 27,78% 100,00% Něm ecky s úsm ěvem ,09% 0,00% 18,18% 18,18% 54,55% 100,00% Them en aktuell ,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00% Studio d ,00% 28,57% 28,57% 42,86% 0,00% 100,00% Delfin ,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00% Direkt ,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% Tangram aktuell ,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 100,00% Něm ecky od Adam a ,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% Něm čina pro JŠ ,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% Deutsch eins zw ei ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Schritte international ,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Něm čina za pultem ,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% Graf č. 19 Vhodnost učebnice k výuce žáků s SPU je umístěn v příloze č. 3. Z tabulky č. 23 a grafu č. 19, který je umístěn v příloze č. 3 vyplývá, že celkově se z 12 výše uvedených učebnic nejeví respondentům jako vhodná k výuce žáků s SPU ani jedna. Jako nejvhodnější se respondentům jeví učebnice Studio d, Německy s úsměvem? a Themen aktuell, naopak jako nejméně vhodné učebnice Delfin, Německy s úsměvem a Sprechen Sie Deutsch?. 74

22 26. Používáte ještě další doplňkové materiály k výuce žáků s SPU? Tabulka č. 24 Typ školy Počet respondentů % zastoupení ano 44 68,75% nehodnotilo 12 18,75% ne 8 12,50% Celkem ,00% Graf č. 20 Používání doplňkových materiálů k výuce žáků s SPU ano nehodnotilo ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Tabulka č. 24 a graf č. 20 ukazují, že téměř tři čtvrtiny respondentů (68 %) používá při výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení kromě učebnice další doplňkové materiály. 27. Uveďte prosím jaké doplňkové materiály používáte: Tabulka č. 25 Doplňkové m ateriály Poče t respondentů %zastoupení puzzle, rozstříhaný te xt 30 46,88% pexe sa 22 34,38% dom ina se s lovy a obrázk y 16 25,00% obrazový m ateriál 47 73,44% čas opisy a noviny 13 20,31% e-learning 7 10,94% obrázk ové příběhy 4 6,25% další uče bnice 7 10,94% didak tick é hry* 18 28,13% m apy 3 4,69% jiné** 15 23,44% * skládačky, hádanky, křížovky, doplňovačky, rébusy ** přehledy slovní zásoby, slovník, písničky, reálie, autentické materiály, odborné texty, folie 75

23 Graf č. 21 Používané doplňkové materiály při výuce žáků s SPU puzzle, rozstříhaný text pexesa domina se slovy a obrázky obrazový materiál časopisy a noviny e-learning obrázkové příběhy další učebnice didaktické hry* mapy jiné** 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Tabulka č. 25 a graf č. 21 uvádí respondenty používané doplňkové materiály při výuce německého jazyka u žáků s SPU. Téměř tři čtvrtiny respondentů používají obrazový materiál a necelá polovina respondentů používá puzzle nebo rozstřihaný text. 34 % respondentů používá pexesa, 28 % respondentů didaktické hry, čtvrtina respondentů domina se slovy a obrázky, 20 % respondentů využívá časopisy a noviny. Ostatní uvedené doplňkové materiály mají nižší procentuelní zastoupení uživatelů. Dle výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že běžná učebnice není dostačující k výuce žáků s SPU a učitelé volí proto ještě další doplňkové materiály, které by se případně mohly stát součástí speciálně upravené učebnice. 28. Označte prosím, které z uvedených prostředků využíváte při výuce nejvíce Tabulka č. 26 prostředky výuky počet respondentů %zastoupení interaktivní tabule 5 7,81% video 30 46,88% DVD 19 29,69% počítačová technika 32 50,00% zpětný projektor 27 42,19% jiné* 26 40,63% * CD přehrávač a kazetový přehrávač 76

24 Graf č. 22 Četnost využívání uvedených prostředků při výuce interaktivní tabule video DVD počítačová technika zpětný projektor jiné* 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 26 a grafu č. 22 vyplývá, že nejpoužívanější při výuce je z uvedených prostředků video a DVD, jak uvedlo 77 % dotázaných učitelů. 50 % respondentů používá počítačovou techniku, 42% respondentů používá při výuce zpětný projektor, 41 % respondentů CD přehrávač a kazetový přehrávač. Nejméně respondentů (8 %) používá interaktivní tabuli. Nízké použití tohoto kvalitního prostředku výuky souvisí zřejmě s vysokou pořizovací cenou, díky níž si ho nemohou mnohé školy dovolit. 29. Uvítali byste speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU? Tabulka č. 27 Hodnoce ní Poče t res pondentů % zas toupe ní ano 37 57,81% nehodnotilo 9 14,06% ne 18 28,13% Ce lkem ,00% Tabulka č. 27 a následující graf č. 23 ukazují, že více než polovina dotazovaných respondentů by uvítala speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU, naopak 18 respondentů (28 %) upravenou učebnici nepostrádá. 9 respondentů (14 %) se nevyslovilo, převážně z důvodu, že nemají se žáky s SPU žádné zkušenosti a 1 respondent z této kategorie uvedl, že by navrhoval komplexnější řešení této problematiky ve školství. 77

25 Graf č. 23 Uvítali byste speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU? ne ano nehodnotilo 30. Uveďte prosím, úpravy čeho byste v učebnici navrhovali: Tabulka č. 28 Navrhované úpravy v učebnici Počet respondentů %zastoupení barevné rozlišení slovních druhů 22 34,38% krátké a jednoduché texty 41 64,06% více obrázků 31 48,44% obrázkový slovník 24 37,50% jiné* 4 6,25% * křížovky, slovní hádanky, více poslechů a více jednoduchých gramatických cvičení Graf č. 24 Navrhované úpravy ve specializované učebnici pro žáky s SPU barevné rozlišení slovních druhů krátké a jednoduché texty více obrázků obrázkový slovník jiné* 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 78

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2, č. 3, s. 74 96

Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2, č. 3, s. 74 96 Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2, č. 3, s. 74 96 POJETÍ, STRUKTURA A VÝZKUM DIDAKTIKY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V RÁMCI DOPLŇUJÍCÍHO PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika

ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika ANALÝZA PODPŮRNYCH OPATŘENÍ A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO ŽÁKA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOTÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Analysis of support measures and counseling services for pupils with impaired communication

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E 5 Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E školní rok 2010-2011 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Journal of Safety Research and Applications JOSRA Číslo: 3/2009 OBSAH ČÍSLA 1. Recenzovaná Část... 3 1.1. NÁZORY UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA SVOJI

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Univerzita Karlova v Praze Monika Mattasová Filozofická fakulta diplomová práce Ústav románských studií rok podání: 2008 VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Teaching of Spanish language

Více

Poezie na prvním stupni ZŠ

Poezie na prvním stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Poezie na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vypracovala: Gabriela

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Využívání moderních materiálních didaktických prostředků na středních školách ve Zlíně. Ing. Leona Zmeškalová

Využívání moderních materiálních didaktických prostředků na středních školách ve Zlíně. Ing. Leona Zmeškalová Využívání moderních materiálních didaktických prostředků na středních školách ve Zlíně Ing. Leona Zmeškalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zaměřila na využívání moderních materiálních

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

Role asistenta pedagoga na střední odborné škole. Ing. Jaromír Žůrek

Role asistenta pedagoga na střední odborné škole. Ing. Jaromír Žůrek Role asistenta pedagoga na střední odborné škole Ing. Jaromír Žůrek Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace žáků na střední odborné škole. Teoretická část

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání

Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání Radka Šulistová Úvod Proces současné praxe v pomáhajících profesích v sobě zahrnuje

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

ZMĚNY V POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ. Changes in function and work of educational advisers

ZMĚNY V POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ. Changes in function and work of educational advisers Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: KPP Studijní program: Studijní obor (kombinace) Učitelství pro 2. stupeň základní školy Český jazyk anglický jazyk ZMĚNY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogická Nadané děti na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. Autor práce: Bc. Monika Dokoupilová

Více