4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ"

Transkript

1 4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 4.1 Cíl výzkumu, stanovení hypotéz a technik šetření Hlavním cílem této diplomové práce je analýza učebnic německého jazyka dostupných na knižním trhu z hlediska možností jejich využití pro výuku žáků se specifickými poruchami učení na středních odborných učilištích (SOU), středních školách (SŠ) a gymnáziích. Pro splnění cíle výzkumného šetření byly stanoveny následující cíle dílčí: 1. Sestavit přehled učebnic dostupných na knižním trhu v ČR k výuce německého jazyka a posoudit jejich vhodnost. 2. Prostřednictvím dotazníkového šetření, zaměřeného na respondenty z řad učitelů neměckého jazyka na středních školách, provést komparaci učebnic německého jazyka dle vybraných položek. 3. Zjistit zájem oslovených učitelů o speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU. 4. Zjistit nejpoužívanější doplňkové materiály a pomůcky pro výuku cizího jazyka používané u žáků s SPU na střední škole. Na základě studia odborné literatury a analýzy poznatků z vlastní praxe byly pro realizované výzkumné šetření stanoveny následující hypotézy: Hypotéza H1 Učitelé by raději volili při výuce německého jazyka u žáků s SPU speciálně upravenou učebnici než běžné učebnice. Hypotéza H2 Učitelé preferují při výběru učebnice pro výuku německého jazyka u žáků s SPU spíše vhodně upravené texty než jiné komponenty učebnice. Hypotéza H3 Počítačová technika je při výuce žáků s SPU používanější než ostatní doplňkové prostředky výuky. Hypotéza H4 Učitelé preferují k výuce německého jazyka na střední škole spíše učebnici Sprechen Sie Deutsch? než jiné učebnice určené pro střední školy. V rámci diplomové práce se jedná se o kvantitativní výzkumné šetření, při jehož realizaci byly použity následující výzkumné techniky: analýza odborné literatury, dotazník, 54

2 obsahová analýza vybraných učebnic německého jazyka. Dotazník vlastní konstrukce je složen ze souboru 30 písemných otázek (příloha č. 1), které jsou rozděleny do dvou částí. První část se zaměřuje na zjišťování obecných údajů o respondentech (otázky č.1 5), druhá část se zabývá následujícími oblastmi: hodnocení vhodnosti učebnic německého jazyka pro výuku žáků se specifickými poruchami učení (otázky č. 6 25), míra používání doplňkových prostředků a materiálů při výuce žáků se specifickými poruchami učení (otázky č ), potřebnost speciálně upravené učebnice pro žáky se specifickými poruchami učení (otázka č ). Při tvorbě dotazníku jsem použila otázky uzavřené, které jsou přesně formulované a jsou dány možné odpovědi, a otázky polootevřené, které dávají respondentovi možnost dalšího vyjádření, pokud mu nevyhovují možnosti odpovědí nebo navržené odpovědi nejsou zcela vyčerpávající. 4.2 Charakteristika sledovaného souboru Výzkumné šetření bylo realizováno v období od prosince 2007 do února 2008 ve východočeském regionu. Výzkumný vzorek tvořili učitelé německého jazyka působící na středních odborných školách, středních odborných učilištích a gymnáziích. O vyplnění dotazníku jsem požádala celkem 100 učitelů německého jazyka. Zpět se navrátilo 64 vyplněných dotazníků, což představuje 64 % návratnosti. V několika případech učitelé odmítli dotazník přijmout s uvedením důvodu, že se jich problematika žáků se specifickými poruchami učení netýká, že se žáky se specifickými poruchami učení nemají žádné zkušenosti nebo že na střední škole tito žáci již nemají potvrzení poradenského zařízení a tudíž by jejich informace byla zkreslena pouhým odhadem. Vytvořený dotazník byl vyplňován anonymně pouze s uvedením typu školy, na které respondenti působí. Získala jsem výběrový soubor 64 pedagogických pracovníků - učitelů německého jazyka středních odborných škol, středních 55

3 odborných učilišť a gymnázií. Z tohoto počtu respondentů jich 11 uvedlo, že v současné době nevyučují ani 1 žáka se specifickými poruchami učení. 4.3 Analýza výsledků výzkumného šetření Znění dotazníku, na jehož základě jsem získala údaje respondentů, učitelů německého jazyka, je uvedeno v příloze č. 1. Jednotlivé otázky byly zpracovány pomocí univariační analýzy. Výsledky dotazníkového šetření jsou zaznamenány v níže uvedených tabulkách a grafech a jsou opatřeny komentářem. 1. Typ školy, na kterém učitelé německého jazyka působí Tabulka č. 2 Typ školy Poče t res pondentů % zas toupe ní SOŠ 45 64,29% Gymnasium 13 18,57% SOU 12 17,14% Ce lkem ,00% Z tabulky č. 2 vyplývá, že ze zkoumaného souboru 64 respondentů jich více než polovina (64 %) vyučuje na střední odborné škole, 13 respondentů (19 %) vyučuje na gymnáziích a 12 respondentů (17 %) vyučuje na středních odborných učilištích. Z dotazníkového šetření jsem zjistila, že 6 respondentů vyučuje současně na střední odborné škole a na středním odborném učilišti. 2. Věková kategorie respondentů Tabulka č. 3 Věk respondentů počet respondentů % zastoupení let 17 26,56% let 12 18,75% let 16 25,00% let 14 21,88% 61 a více let 5 7,81% Celkem ,00% 56

4 Graf č. 1 Věk respondentů let let let let 61 a více let 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Tabulka č. 3 a graf č. 1 ukazují, že je nejvyšší zastoupení 17 respondentů (27 %) ve věkové kategorii let a 16 respondentů (25 %) ve věkové kategorii let. Nejnižší zastoupení 5 respondentů je ve věku nad 61 let. V celkovém obraze je věk dotazovaných učitelů zastoupen poměrně rovnoměrně ve všech věkových kategoriích, s výjimkou věkové kategorie od 61 let výš. 3. Délka pedagogické praxe respondentů v letech Tabulka č. 4 Délka praxe Počet respondentů % zastoupení 1-5 let 16 25,00% 6-10 let 10 15,63% let 7 10,94% let 6 9,38% 21 a více let 25 39,06% Celkem ,00% 57

5 Graf č. 2 Délka pedagogické praxe v letech 1-5 let 6-10 let let let 21 a více let 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Jak vyplývá z tabulky č. 4 a z grafu č. 2, výzkumného šetření se zúčastnilo 25 zkušených pedagogů (39 %), čtvrtinu tvoří učitelé s praxí 1-5 let, 10 respondentů (16 %) je s praxí 6-10 let, 7 respondentů (11 %) je s praxí let a 6 respondentů (9 %) je s praxí let. 4. Počet žáků, které dotazovaní učitelé vyučují německý jazyk Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že 64 účastníků výzkumného šetření vyučuje celkem žáků. 5. Počet žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, které dotazovaní učitelé vyučují německý jazyk Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že z celkového počtu žáků je 153 žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení. 58

6 Následující položky dotazníku tvořeny otázkami č. 6 č. 25 se zabývají hodnocením učebnic německého jazyka pro výuku žáků s SPU. Respondenti byli vybídnuti, aby se zaměřili na jednu učebnici německého jazyka a blíže ji charakterizovali v následujících položkách dotaníku. 6. Název, autor a nakladatelství hodnocené učebnice Tabulka č. 5 Název učebnice Počet respondentů % zastoupení Sprechen Sie Deutsch? 18 28,13% Německy s úsměvem 11 17,19% Themen aktuell 10 15,63% Studio d 7 10,94% Delfin 4 6,25% Direkt 4 6,25% Tangram aktuell 3 4,69% Německy od Adama 2 3,13% Němčina pro jazykové školy 2 3,13% Deutsch eins zwei 1 1,56% Shritte international 1 1,56% Němčina za pultem 1 1,56% Celkem ,00% Tabulka č. 5 je souborem učebnic, které používají jednotliví respondenti k výuce německého jazyka. Nejpoužívanější je učebnice Sprechen Sie Deutsch?, se kterou pracuje více než čtvrtina respondentů (28 %). Vyšší zastoupení mají i učebnice Německy s úsměvem, ze které vyučuje 11 učitelů (17 %) a Themen aktuell, se kterou pracuje 10 učitelů (16 %). O něco nižší zastoupení má učebnice Studio d, ze které vyučuje 7 respondentů (11 %). Učebnice Delfin a Direkt jsou každá zastoupena 4 vyučujícími (6 %). Zbývající učebnice mají velmi nízké zastoupení (1 3) respondentů, které se pohybuje v rozmezí 1,5 5 %. Údaje o autorovi a nakladatelství, které jsou součástí otázky č. 6 a otázky č. 7 a č. 8, z jakých částí je učebnice tvořena a v jakém jazyce jsou pokyny v učebnici, zde neuvádím, jsou podrobně zpracovány v Přehledu učebnic německého jazyka pro střední školy v příloze č

7 Vzhledem ke skutečnosti, že výzkumný vzorek 64 respondentů posuzoval vhodnost celkem 12 učebnic německého jazyka pro výuku žáků s SPU a mnohé z nich hodnotí pouze malý počet učitelů, zvolila jsem k podrobnější komparaci ty učebnice, ze kterých vyučuje nejvíce oslovených. Jedná se o učebnice: Sprechen Sie Deutsch? posuzovanou18 respondenty, Německy s úsměvem posuzovanou 11 respondenty, Themen aktuell posuzovanou 10 respondenty. 9. Učebnice odpovídá učebním osnovám Tabulka č. 6 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 6 33,33% 5 45,45% 8 80,00% spíše ano 9 50,00% 4 36,36% 2 20,00% neutrální 2 11,11% 1 9,09% 0 0,00% spíše ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 3 Shodnost učebnice s učebními osnovami rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Z tabulky č. 6 a grafu č. 3 jasně vyplývá, že všechny učebnice odpovídají učebním osnovám. Nejlépe byla v celkovém srovnání souborem respondentů hodnocena učebnice Themen aktuell. 83 % respondentů hodnotí kladně učebnici Sprechen Sie Deutsch a 82 % respondentů Německy s úsměvem. V současné době, se zaváděním rámcových a školních vzdělávacích programů, tato otázka však přestává být aktuální. 60

8 10. Úprava učebnice je pro žáka oslovující a motivující (grafika, barvy, nadpisy) Tabulka č. 7 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 0 0,00% 1 10,00% spíše ano 4 22,22% 2 18,18% 6 60,00% neutrální 8 44,44% 3 27,27% 3 30,00% spíše ne 3 16,67% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 4 36,36% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 4 Oslovující a motivující úprava učebnice rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 7 a graf č. 4 ukazují, že za nejlépe upravenou a motivující učebnici z těchto tří komparovaných učebnic považuje 60 % respondentů učebnici Themen aktuell. 33 % respondentů hodnotí kladně Sprechen Sie Deutsch?. Celkové hodnocení této učebnice je neutrální. Jako téměř nemotivující, hodnocena pouze 18 % respondentů kladně, je učebnice Německy s úsměvem. Z mého pohledu je tato učebnice příliš přeplněna textem a chybí v ní barevné autentické fotografie a obrázky. 61

9 11. Přehlednost učebnice Tabulka č. 8 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 4 22,22% 5 45,45% 1 10,00% spíše ano 8 44,44% 5 45,45% 6 60,00% neutrální 5 27,78% 1 9,09% 2 20,00% spíše ne 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% rozhodně ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č.5 Přehlednost učebnice rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% V tabulce č. 8 a grafu č. 5 můžeme vidět převažující kladné hodnocení všech učebnic z hlediska přehlednosti. Jako nejvíce přehlednou označilo 91 % respondentů učebnice Německy s úsměvem. 70 % respondentů hodnotí kladně učebnici Themen aktuell a 67 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. 12. Vizualizace jazykových jevů v učebnici Tabulka č. 9 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 5 27,78% 1 9,09% 4 40,00% neutrální 5 27,78% 2 18,18% 4 40,00% spíše ne 4 22,22% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 3 16,67% 5 45,45% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 62

10 Graf č. 6 Vizualizace jazykových jevů v učebnici rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Tabulka č. 9 a graf č. 6 dokládá, že vizualizace jazykových jevů se objevuje nejvíce v učebnici Themen aktuell podle hodnocení 40 % respondentů. Menší zastoupení má tato položka z pohledu 33 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a téměř se neobjevuje v učebnici Německy s úsměvem (názor 9 % respondentů). 13. Témata v učebnici a jejich složitost odpovídají zájmům, potřebám a zkušenostem žáků Tabulka č. 10 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 1 9,09% 1 10,00% spíše ano 3 16,67% 2 18,18% 4 40,00% neutrální 11 61,11% 5 45,45% 5 50,00% spíše ne 2 11,11% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Z tabulky č. 10 a následujícího grafu č. 7 vyplývá, že témata v učebnici Themen aktuell jsou nejlépe hodnocena polovinou svých respondentů (50 %). 27 % respondentů hodnotilo kladně učebnici Německy s úsměvem a 22 % respondentů Sprechen Sie Deutsch?. 63

11 Graf č. 7 Témata v učebnici odpovídají zájmům, potřebám a zkušenostem žáků rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 14. Text v učebnici je vhodně členěn pro potřeby žáků s SPU Tabulka č. 11 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 0 0,00% 2 18,18% 2 20,00% neutrální 6 33,33% 4 36,36% 5 50,00% spíše ne 6 33,33% 1 9,09% 3 30,00% rozhodně ne 5 27,78% 4 36,36% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 8 Vhodnost členění textu v učebnici pro žáky s SPU rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 64

12 Z tabulky č. 11 a grafu č. 8 je zřejmé, že žádná z učebnic nemá podle názoru respondentů vhodně členěn text pro potřeby žáků s SPU. Převaha hodnocení se pohybuje od neutrálního pole k poli rozhodně ne. Nejvíce - tedy 20 % respondentů hodnotí kladně členění textů v učebnici Themen aktuell, 18 % respondentů v učebnici Německy s úsměvem a 6 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. 15. Německý jazyk působí autenticky, ne uměle Tabulka č. 12 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 6 60,00% spíše ano 3 16,67% 2 18,18% 3 30,00% neutrální 8 44,44% 4 36,36% 1 10,00% spíše ne 4 22,22% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 2 11,11% 3 27,27% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 9 Německý jazyk působí autenticky, ne uměle rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Z tabulky č. 12 a grafu č. 9 jasně vyplývá, že nejautentičtěji působí na 90 % respondentů německý jazyk v učebnici Themen aktuell. 22 % respondentů hodnotí v tomto smyslu kladně učebnici Sprechen Sie Deutsch?, která má v celkovém obraze převážně neutrální hodnocení. Jako nejméně autentické jsou hodnoceny v učebnici Německy s úsměvem, kladně je hodnotí pouze 18 % respondentů. 65

13 16. Pokyny v učebnici jsou srozumitelné Tabulka č. 13 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 7 38,89% 7 63,64% 6 60,00% spíše ano 10 55,56% 3 27,27% 4 40,00% neutrální 0 0,00% 1 9,09% 0 0,00% spíše ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 10 Srozumitelnost pokynů v učebnici rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Jak vyplývá z tabulky č. 13 a grafu č. 10, pokyny ve všech třech komparovaných učebnicích jsou uváděny srozumitelně. Všichni respondenti (100 %) hodnotí kladně srozumitelnost pokynů v učebnici Themen aktuell, 94 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a 91 % respondentů zhodnotilo kladně pokyny v učebnici Německy s úsměvem. 17. Učebnice obsahuje dostatečné množství fonetických cvičení Tabulka č. 14 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,76% 2 18,18% 1 10,00% spíše ano 11 64,71% 1 9,09% 5 50,00% neutrální 2 11,76% 4 36,36% 2 20,00% spíše ne 2 11,76% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 2 18,18% 2 20,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 66

14 Graf č. 11 Učebnice obsahuje dostatečné množství fonetických cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 14 a graf č. 11 ukazuje, že nejvíce fonetických cvičení obsahují učebnice Sprechen Sie Deutsch? a Themen aktuell. 75 % respondentů hodnotí kladně množství fonetických cvičení v učebnici Sprechen Sie Deutsch? A 60 % respondentů v učebnici Themen aktuell. Pouze 26 % respondentů hodnotí kladně množství fonetických cvičení v učebnici Německy s úsměvem. 18. Učebnice obsahuje podněcující konverzační cvičení Tabulka č. 15 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 4 22,22% 0 0,00% 2 20,00% spíše ano 8 44,44% 0 0,00% 5 50,00% neutrální 4 22,22% 8 72,73% 3 30,00% spíše ne 1 5,56% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Z tabulky č. 15 a následujícího grafu č. 12 vyplývá, že učebnice Sprechen Sie Deutsch? a Themen aktuell obsahují podněcující konverzační cvičení a učebnice Německy s úsměvem obsahuje tato cvičení v malé míře. Celkem 70 % respondentů hodnotí kladně cvičení v učebnici Themen aktuell, 60 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a žádný z respondentů nehodnotil kladně konverzační cvičení v učebnici Německy s úsměvem. 67

15 Z tohoto hodnocení vyplývá, že učebnice Německy s úsměvem v současné době, kdy je kladen důraz na rozvoj komunikativní kompetence, nesplňuje požadavky moderní učebnice. Zvláště pak se nejeví jako vhodná pro žáky s SPU. Graf č. 12 Učebnice obsahuje podněcující konverzační cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 19. Učebnice obsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů Tabulka č. 16 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% spíše ano 6 33,33% 0 0,00% 2 20,00% neutrální 5 27,78% 2 18,18% 6 60,00% spíše ne 5 27,78% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 1 5,56% 5 45,45% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Tabulka č. 16 a následující graf č. 13 ukazuje, že žádná z komparovaných učebnic neobsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů. Hodnocení se u všech učebnic velmi blíží průměru. Jako nejlepší hodnotí 39 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. Učebnice Themen aktuell je hodnocena ze strany respondentů zcela neutrálně. Zastoupení Lückentextů v učebnici Německy s úsměvem hodnotilo kladně 9 % respondentů, naopak záporně se vyjádřilo celkem 73 % dotázaných učitelů. Pro žáky s SPU jsou tato cvičení vhodnou formou k osvojování a automatizaci gramatických jevů, proto se žádná z učebnic nejeví pro tyto žáky v tomto ohledu jako vhodná. 68

16 Graf č. 13 Učebnice obsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 20. Učebnice obsahuje vyšší podíl produktivních cvičení Tabulka č. 17 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 5 27,78% 1 9,09% 5 50,00% neutrální 4 22,22% 3 27,27% 4 40,00% spíše ne 6 33,33% 5 45,45% 1 10,00% rozhodně ne 1 5,56% 2 18,18% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 14 Učebnice obsahuje vyšší podíl produktivních cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Tabulka č. 17 a graf č. 14 ukazuje, že nejvyšší podíl produktivních cvičení obsahuje učebnice Themen aktuell, kterou hodnotí z tohoto pohledu kladně polovina respondentů, přižemž záporně ji hodnotí pouze 10 % respondentů. Učebnice 69

17 Sprechen Sie Deutsch? zaujímá neutrální postavení. Nejmenší zastoupení produktivních cvičení má učebnice Německy s úsměvem. Zde se v této položce pouze 9 % respondentů vyjádřilo kladně, 64 % respondentů záporně. 21. Cvičení tematicky a jazykově navazují na texty Tabulka č. 18 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 5 27,78% 5 45,45% 6 60,00% spíše ano 10 55,56% 4 36,36% 3 30,00% neutrální 2 11,11% 2 18,18% 1 10,00% spíše ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Tabulka č. 18 a následující graf č. 15 ukazuje, že cvičení tematicky i jazykově navazují na texty ve všech komparovaných učebnicích. Nejlépe hodnotí 90 % respondentů učebnici Themen aktuell. 83 % respondentů se vyjádřilo kladně o učebnici Sprechen Sie Deutsch? a 82 % respondentů hodnotilo kladně učebnici Německy s úsměvem. Graf č. 15 Cvičení tematicky a jazykově navazují na texty rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 70

18 22. Počet nových slovíček v jednotlivých lekcích je přiměřený práci se žáky s SPU Tabulka č. 19 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 2 18,18% 0 0,00% spíše ano 2 11,11% 1 9,09% 0 0,00% neutrální 5 27,78% 3 27,27% 5 50,00% spíše ne 5 27,78% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 4 22,22% 2 18,18% 3 30,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 16 Počet slovíček v jednotlivých lekcích je přiměřený práci se žáky s SPU rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 19 a grafu č. 16 jasně vyplývá, že ani v jedné učebnici není přiměřené množství nových slovíček pro práci se žáky s SPU. Více dotázaných učitelů se v této položce přiklonilo k negativnímu hodnocení. Přibližně rovnoměrně je rozloženo hodnocení respondentů u učebnic Německy s úsměvem a Sprechen Sie Deutsch?. Učitelé užívající učebnici Themen aktuell zvolili buď neutrální (50 %), nebo spíše negativní hodnocení (50 %). 71

19 23. Cvičení jsou pro žáky s SPU motivující a povzbuzují k další práci Tabulka č. 20 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 4 22,22% 0 0,00% 1 10,00% neutrální 6 33,33% 3 27,27% 6 60,00% spíše ne 4 22,22% 7 63,64% 1 10,00% rozhodně ne 4 22,22% 1 9,09% 2 20,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 17 Cvičení jsou pro žáky s SPU motivující a povzbuzují k další práci rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 20 a graf č. 17 ukazuje, že cvičení nejsou ani v jedné z učebnic pro žáky s SPU motivující. Nejlépe je z těchto tří komparovaných učebnic hodnocena učebnice Sprechen Sie Deutsch? (kladně se vyjádřilo 22 % dotázaných), 10 % respondentů hodnotí kladně učebnici Německy s úsměvem a nejhůře je hodnocena učebnice Themen aktuell, kde se objevuje pouze neutrální nebo negativní hodnocení. 24. Poslechová cvičení jsou zastoupena v dostatečném množství Tabulka č.21 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 6 33,33% 1 9,09% 2 20,00% spíše ano 8 44,44% 2 18,18% 5 50,00% neutrální 1 5,56% 3 27,27% 3 30,00% spíše ne 2 11,11% 4 36,36% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 72

20 Graf č. 18 Zastoupení poslechových cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 21 a grafu č. 18 je zřejmé, že největší nabídku poslechových cvičení obsahuje učebnice Sprechen Sie Deutsch?, kladně se zde vyslovilo tři čtvrtiny respondentů. 70 % respondentů hodnotí kladně učebnici Themen aktuell a nejhůře je hodnocena učebnice Německy s úsměvem, kladné hodnocení získala pouze od třetiny respondentů. Následující tabulka uvádí pořadí komparovaných učebnic podle výsledků hodnocení jednotlivých otázek respondenty od nejlepšího hodnocení označeného stupněm 1, po nejhorší hodnocení, označené stupněm 3. Tabulka č.22 Pořadí komparovaných učebnic dle výsledků hodnocení č.ot. Spre che n Sie Deuts ch? Ně m eck y s ús m ě vem The m en ak tuell

21 Z tabulky č. 22 vyplývá, že nejlépe je celkově hodnocena učebnice Themen aktuell, na druhém místě se umístila učebnice Sprechen Sie Deutsch? a nejhůře je hodnocena učebnice Německy s úsměvem. 25. Učebnici shledávám vhodnou k výuce žáků s SPU Tabulka č. 23 Hodnocení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne rozhodně ne celkem Sprechen Sie Deutsch? ,00% 16,67% 22,22% 33,33% 27,78% 100,00% Něm ecky s úsm ěvem ,09% 0,00% 18,18% 18,18% 54,55% 100,00% Them en aktuell ,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00% Studio d ,00% 28,57% 28,57% 42,86% 0,00% 100,00% Delfin ,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00% Direkt ,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% Tangram aktuell ,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 100,00% Něm ecky od Adam a ,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% Něm čina pro JŠ ,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% Deutsch eins zw ei ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Schritte international ,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Něm čina za pultem ,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% Graf č. 19 Vhodnost učebnice k výuce žáků s SPU je umístěn v příloze č. 3. Z tabulky č. 23 a grafu č. 19, který je umístěn v příloze č. 3 vyplývá, že celkově se z 12 výše uvedených učebnic nejeví respondentům jako vhodná k výuce žáků s SPU ani jedna. Jako nejvhodnější se respondentům jeví učebnice Studio d, Německy s úsměvem? a Themen aktuell, naopak jako nejméně vhodné učebnice Delfin, Německy s úsměvem a Sprechen Sie Deutsch?. 74

22 26. Používáte ještě další doplňkové materiály k výuce žáků s SPU? Tabulka č. 24 Typ školy Počet respondentů % zastoupení ano 44 68,75% nehodnotilo 12 18,75% ne 8 12,50% Celkem ,00% Graf č. 20 Používání doplňkových materiálů k výuce žáků s SPU ano nehodnotilo ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Tabulka č. 24 a graf č. 20 ukazují, že téměř tři čtvrtiny respondentů (68 %) používá při výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení kromě učebnice další doplňkové materiály. 27. Uveďte prosím jaké doplňkové materiály používáte: Tabulka č. 25 Doplňkové m ateriály Poče t respondentů %zastoupení puzzle, rozstříhaný te xt 30 46,88% pexe sa 22 34,38% dom ina se s lovy a obrázk y 16 25,00% obrazový m ateriál 47 73,44% čas opisy a noviny 13 20,31% e-learning 7 10,94% obrázk ové příběhy 4 6,25% další uče bnice 7 10,94% didak tick é hry* 18 28,13% m apy 3 4,69% jiné** 15 23,44% * skládačky, hádanky, křížovky, doplňovačky, rébusy ** přehledy slovní zásoby, slovník, písničky, reálie, autentické materiály, odborné texty, folie 75

23 Graf č. 21 Používané doplňkové materiály při výuce žáků s SPU puzzle, rozstříhaný text pexesa domina se slovy a obrázky obrazový materiál časopisy a noviny e-learning obrázkové příběhy další učebnice didaktické hry* mapy jiné** 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Tabulka č. 25 a graf č. 21 uvádí respondenty používané doplňkové materiály při výuce německého jazyka u žáků s SPU. Téměř tři čtvrtiny respondentů používají obrazový materiál a necelá polovina respondentů používá puzzle nebo rozstřihaný text. 34 % respondentů používá pexesa, 28 % respondentů didaktické hry, čtvrtina respondentů domina se slovy a obrázky, 20 % respondentů využívá časopisy a noviny. Ostatní uvedené doplňkové materiály mají nižší procentuelní zastoupení uživatelů. Dle výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že běžná učebnice není dostačující k výuce žáků s SPU a učitelé volí proto ještě další doplňkové materiály, které by se případně mohly stát součástí speciálně upravené učebnice. 28. Označte prosím, které z uvedených prostředků využíváte při výuce nejvíce Tabulka č. 26 prostředky výuky počet respondentů %zastoupení interaktivní tabule 5 7,81% video 30 46,88% DVD 19 29,69% počítačová technika 32 50,00% zpětný projektor 27 42,19% jiné* 26 40,63% * CD přehrávač a kazetový přehrávač 76

24 Graf č. 22 Četnost využívání uvedených prostředků při výuce interaktivní tabule video DVD počítačová technika zpětný projektor jiné* 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 26 a grafu č. 22 vyplývá, že nejpoužívanější při výuce je z uvedených prostředků video a DVD, jak uvedlo 77 % dotázaných učitelů. 50 % respondentů používá počítačovou techniku, 42% respondentů používá při výuce zpětný projektor, 41 % respondentů CD přehrávač a kazetový přehrávač. Nejméně respondentů (8 %) používá interaktivní tabuli. Nízké použití tohoto kvalitního prostředku výuky souvisí zřejmě s vysokou pořizovací cenou, díky níž si ho nemohou mnohé školy dovolit. 29. Uvítali byste speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU? Tabulka č. 27 Hodnoce ní Poče t res pondentů % zas toupe ní ano 37 57,81% nehodnotilo 9 14,06% ne 18 28,13% Ce lkem ,00% Tabulka č. 27 a následující graf č. 23 ukazují, že více než polovina dotazovaných respondentů by uvítala speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU, naopak 18 respondentů (28 %) upravenou učebnici nepostrádá. 9 respondentů (14 %) se nevyslovilo, převážně z důvodu, že nemají se žáky s SPU žádné zkušenosti a 1 respondent z této kategorie uvedl, že by navrhoval komplexnější řešení této problematiky ve školství. 77

25 Graf č. 23 Uvítali byste speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU? ne ano nehodnotilo 30. Uveďte prosím, úpravy čeho byste v učebnici navrhovali: Tabulka č. 28 Navrhované úpravy v učebnici Počet respondentů %zastoupení barevné rozlišení slovních druhů 22 34,38% krátké a jednoduché texty 41 64,06% více obrázků 31 48,44% obrázkový slovník 24 37,50% jiné* 4 6,25% * křížovky, slovní hádanky, více poslechů a více jednoduchých gramatických cvičení Graf č. 24 Navrhované úpravy ve specializované učebnici pro žáky s SPU barevné rozlišení slovních druhů krátké a jednoduché texty více obrázků obrázkový slovník jiné* 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 78

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ PROJEKT HAIR Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ 1 Úvod: Předkládaná analýza si klade za cíl vyhodnotit dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci projektu HAIR na partnerských

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Mgr. Vítězslava Cihlářová Z Á K L A D N Í Š K O L Y Do ankety se zapojilo celkem

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u oborů nefilologického směru Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové) Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno Co se dozvíte? Jaká informační média a materiály

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE V didaktice je prostředek vše, čeho učitel a žáci mohou využít k dosažení výukových cílů. Rozlišují se dvě třídy: 1. Nemateriální didaktické prostředky jako

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK Vážení školitelé a konzultanti Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým chceme zjistit Vaše požadavky na vzdělávání pomocí soudobých prostředků e-learningu.

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu Vzdělávání sluchově postižených Praha, 6. 7. 12. 2006 LANGER Jiří Mgr., Ph.D. - odborný asistent, tajemník katedry Katedra speciální pedagogiky PdF UP Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc jiri.langer@upol.cz

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

JAK NA UČENÍ podmínky k učení

JAK NA UČENÍ podmínky k učení Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz JAK NA UČENÍ podmínky k učení Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola

Obchodní akademie a Jazyková škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 telefon: 466 501 684 www.oapce.cz e-mail: oa@aopce.cz SEZNAM UČEBNIC PRO 2. ROČNÍK Školní rok 2012 2013 Způsob

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více