4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ"

Transkript

1 4 VYUŽITÍ UČEBNIC A DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 4.1 Cíl výzkumu, stanovení hypotéz a technik šetření Hlavním cílem této diplomové práce je analýza učebnic německého jazyka dostupných na knižním trhu z hlediska možností jejich využití pro výuku žáků se specifickými poruchami učení na středních odborných učilištích (SOU), středních školách (SŠ) a gymnáziích. Pro splnění cíle výzkumného šetření byly stanoveny následující cíle dílčí: 1. Sestavit přehled učebnic dostupných na knižním trhu v ČR k výuce německého jazyka a posoudit jejich vhodnost. 2. Prostřednictvím dotazníkového šetření, zaměřeného na respondenty z řad učitelů neměckého jazyka na středních školách, provést komparaci učebnic německého jazyka dle vybraných položek. 3. Zjistit zájem oslovených učitelů o speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU. 4. Zjistit nejpoužívanější doplňkové materiály a pomůcky pro výuku cizího jazyka používané u žáků s SPU na střední škole. Na základě studia odborné literatury a analýzy poznatků z vlastní praxe byly pro realizované výzkumné šetření stanoveny následující hypotézy: Hypotéza H1 Učitelé by raději volili při výuce německého jazyka u žáků s SPU speciálně upravenou učebnici než běžné učebnice. Hypotéza H2 Učitelé preferují při výběru učebnice pro výuku německého jazyka u žáků s SPU spíše vhodně upravené texty než jiné komponenty učebnice. Hypotéza H3 Počítačová technika je při výuce žáků s SPU používanější než ostatní doplňkové prostředky výuky. Hypotéza H4 Učitelé preferují k výuce německého jazyka na střední škole spíše učebnici Sprechen Sie Deutsch? než jiné učebnice určené pro střední školy. V rámci diplomové práce se jedná se o kvantitativní výzkumné šetření, při jehož realizaci byly použity následující výzkumné techniky: analýza odborné literatury, dotazník, 54

2 obsahová analýza vybraných učebnic německého jazyka. Dotazník vlastní konstrukce je složen ze souboru 30 písemných otázek (příloha č. 1), které jsou rozděleny do dvou částí. První část se zaměřuje na zjišťování obecných údajů o respondentech (otázky č.1 5), druhá část se zabývá následujícími oblastmi: hodnocení vhodnosti učebnic německého jazyka pro výuku žáků se specifickými poruchami učení (otázky č. 6 25), míra používání doplňkových prostředků a materiálů při výuce žáků se specifickými poruchami učení (otázky č ), potřebnost speciálně upravené učebnice pro žáky se specifickými poruchami učení (otázka č ). Při tvorbě dotazníku jsem použila otázky uzavřené, které jsou přesně formulované a jsou dány možné odpovědi, a otázky polootevřené, které dávají respondentovi možnost dalšího vyjádření, pokud mu nevyhovují možnosti odpovědí nebo navržené odpovědi nejsou zcela vyčerpávající. 4.2 Charakteristika sledovaného souboru Výzkumné šetření bylo realizováno v období od prosince 2007 do února 2008 ve východočeském regionu. Výzkumný vzorek tvořili učitelé německého jazyka působící na středních odborných školách, středních odborných učilištích a gymnáziích. O vyplnění dotazníku jsem požádala celkem 100 učitelů německého jazyka. Zpět se navrátilo 64 vyplněných dotazníků, což představuje 64 % návratnosti. V několika případech učitelé odmítli dotazník přijmout s uvedením důvodu, že se jich problematika žáků se specifickými poruchami učení netýká, že se žáky se specifickými poruchami učení nemají žádné zkušenosti nebo že na střední škole tito žáci již nemají potvrzení poradenského zařízení a tudíž by jejich informace byla zkreslena pouhým odhadem. Vytvořený dotazník byl vyplňován anonymně pouze s uvedením typu školy, na které respondenti působí. Získala jsem výběrový soubor 64 pedagogických pracovníků - učitelů německého jazyka středních odborných škol, středních 55

3 odborných učilišť a gymnázií. Z tohoto počtu respondentů jich 11 uvedlo, že v současné době nevyučují ani 1 žáka se specifickými poruchami učení. 4.3 Analýza výsledků výzkumného šetření Znění dotazníku, na jehož základě jsem získala údaje respondentů, učitelů německého jazyka, je uvedeno v příloze č. 1. Jednotlivé otázky byly zpracovány pomocí univariační analýzy. Výsledky dotazníkového šetření jsou zaznamenány v níže uvedených tabulkách a grafech a jsou opatřeny komentářem. 1. Typ školy, na kterém učitelé německého jazyka působí Tabulka č. 2 Typ školy Poče t res pondentů % zas toupe ní SOŠ 45 64,29% Gymnasium 13 18,57% SOU 12 17,14% Ce lkem ,00% Z tabulky č. 2 vyplývá, že ze zkoumaného souboru 64 respondentů jich více než polovina (64 %) vyučuje na střední odborné škole, 13 respondentů (19 %) vyučuje na gymnáziích a 12 respondentů (17 %) vyučuje na středních odborných učilištích. Z dotazníkového šetření jsem zjistila, že 6 respondentů vyučuje současně na střední odborné škole a na středním odborném učilišti. 2. Věková kategorie respondentů Tabulka č. 3 Věk respondentů počet respondentů % zastoupení let 17 26,56% let 12 18,75% let 16 25,00% let 14 21,88% 61 a více let 5 7,81% Celkem ,00% 56

4 Graf č. 1 Věk respondentů let let let let 61 a více let 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Tabulka č. 3 a graf č. 1 ukazují, že je nejvyšší zastoupení 17 respondentů (27 %) ve věkové kategorii let a 16 respondentů (25 %) ve věkové kategorii let. Nejnižší zastoupení 5 respondentů je ve věku nad 61 let. V celkovém obraze je věk dotazovaných učitelů zastoupen poměrně rovnoměrně ve všech věkových kategoriích, s výjimkou věkové kategorie od 61 let výš. 3. Délka pedagogické praxe respondentů v letech Tabulka č. 4 Délka praxe Počet respondentů % zastoupení 1-5 let 16 25,00% 6-10 let 10 15,63% let 7 10,94% let 6 9,38% 21 a více let 25 39,06% Celkem ,00% 57

5 Graf č. 2 Délka pedagogické praxe v letech 1-5 let 6-10 let let let 21 a více let 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Jak vyplývá z tabulky č. 4 a z grafu č. 2, výzkumného šetření se zúčastnilo 25 zkušených pedagogů (39 %), čtvrtinu tvoří učitelé s praxí 1-5 let, 10 respondentů (16 %) je s praxí 6-10 let, 7 respondentů (11 %) je s praxí let a 6 respondentů (9 %) je s praxí let. 4. Počet žáků, které dotazovaní učitelé vyučují německý jazyk Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že 64 účastníků výzkumného šetření vyučuje celkem žáků. 5. Počet žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, které dotazovaní učitelé vyučují německý jazyk Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že z celkového počtu žáků je 153 žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení. 58

6 Následující položky dotazníku tvořeny otázkami č. 6 č. 25 se zabývají hodnocením učebnic německého jazyka pro výuku žáků s SPU. Respondenti byli vybídnuti, aby se zaměřili na jednu učebnici německého jazyka a blíže ji charakterizovali v následujících položkách dotaníku. 6. Název, autor a nakladatelství hodnocené učebnice Tabulka č. 5 Název učebnice Počet respondentů % zastoupení Sprechen Sie Deutsch? 18 28,13% Německy s úsměvem 11 17,19% Themen aktuell 10 15,63% Studio d 7 10,94% Delfin 4 6,25% Direkt 4 6,25% Tangram aktuell 3 4,69% Německy od Adama 2 3,13% Němčina pro jazykové školy 2 3,13% Deutsch eins zwei 1 1,56% Shritte international 1 1,56% Němčina za pultem 1 1,56% Celkem ,00% Tabulka č. 5 je souborem učebnic, které používají jednotliví respondenti k výuce německého jazyka. Nejpoužívanější je učebnice Sprechen Sie Deutsch?, se kterou pracuje více než čtvrtina respondentů (28 %). Vyšší zastoupení mají i učebnice Německy s úsměvem, ze které vyučuje 11 učitelů (17 %) a Themen aktuell, se kterou pracuje 10 učitelů (16 %). O něco nižší zastoupení má učebnice Studio d, ze které vyučuje 7 respondentů (11 %). Učebnice Delfin a Direkt jsou každá zastoupena 4 vyučujícími (6 %). Zbývající učebnice mají velmi nízké zastoupení (1 3) respondentů, které se pohybuje v rozmezí 1,5 5 %. Údaje o autorovi a nakladatelství, které jsou součástí otázky č. 6 a otázky č. 7 a č. 8, z jakých částí je učebnice tvořena a v jakém jazyce jsou pokyny v učebnici, zde neuvádím, jsou podrobně zpracovány v Přehledu učebnic německého jazyka pro střední školy v příloze č

7 Vzhledem ke skutečnosti, že výzkumný vzorek 64 respondentů posuzoval vhodnost celkem 12 učebnic německého jazyka pro výuku žáků s SPU a mnohé z nich hodnotí pouze malý počet učitelů, zvolila jsem k podrobnější komparaci ty učebnice, ze kterých vyučuje nejvíce oslovených. Jedná se o učebnice: Sprechen Sie Deutsch? posuzovanou18 respondenty, Německy s úsměvem posuzovanou 11 respondenty, Themen aktuell posuzovanou 10 respondenty. 9. Učebnice odpovídá učebním osnovám Tabulka č. 6 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 6 33,33% 5 45,45% 8 80,00% spíše ano 9 50,00% 4 36,36% 2 20,00% neutrální 2 11,11% 1 9,09% 0 0,00% spíše ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 3 Shodnost učebnice s učebními osnovami rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Z tabulky č. 6 a grafu č. 3 jasně vyplývá, že všechny učebnice odpovídají učebním osnovám. Nejlépe byla v celkovém srovnání souborem respondentů hodnocena učebnice Themen aktuell. 83 % respondentů hodnotí kladně učebnici Sprechen Sie Deutsch a 82 % respondentů Německy s úsměvem. V současné době, se zaváděním rámcových a školních vzdělávacích programů, tato otázka však přestává být aktuální. 60

8 10. Úprava učebnice je pro žáka oslovující a motivující (grafika, barvy, nadpisy) Tabulka č. 7 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 0 0,00% 1 10,00% spíše ano 4 22,22% 2 18,18% 6 60,00% neutrální 8 44,44% 3 27,27% 3 30,00% spíše ne 3 16,67% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 4 36,36% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 4 Oslovující a motivující úprava učebnice rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 7 a graf č. 4 ukazují, že za nejlépe upravenou a motivující učebnici z těchto tří komparovaných učebnic považuje 60 % respondentů učebnici Themen aktuell. 33 % respondentů hodnotí kladně Sprechen Sie Deutsch?. Celkové hodnocení této učebnice je neutrální. Jako téměř nemotivující, hodnocena pouze 18 % respondentů kladně, je učebnice Německy s úsměvem. Z mého pohledu je tato učebnice příliš přeplněna textem a chybí v ní barevné autentické fotografie a obrázky. 61

9 11. Přehlednost učebnice Tabulka č. 8 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 4 22,22% 5 45,45% 1 10,00% spíše ano 8 44,44% 5 45,45% 6 60,00% neutrální 5 27,78% 1 9,09% 2 20,00% spíše ne 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% rozhodně ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č.5 Přehlednost učebnice rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% V tabulce č. 8 a grafu č. 5 můžeme vidět převažující kladné hodnocení všech učebnic z hlediska přehlednosti. Jako nejvíce přehlednou označilo 91 % respondentů učebnice Německy s úsměvem. 70 % respondentů hodnotí kladně učebnici Themen aktuell a 67 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. 12. Vizualizace jazykových jevů v učebnici Tabulka č. 9 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 5 27,78% 1 9,09% 4 40,00% neutrální 5 27,78% 2 18,18% 4 40,00% spíše ne 4 22,22% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 3 16,67% 5 45,45% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 62

10 Graf č. 6 Vizualizace jazykových jevů v učebnici rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Tabulka č. 9 a graf č. 6 dokládá, že vizualizace jazykových jevů se objevuje nejvíce v učebnici Themen aktuell podle hodnocení 40 % respondentů. Menší zastoupení má tato položka z pohledu 33 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a téměř se neobjevuje v učebnici Německy s úsměvem (názor 9 % respondentů). 13. Témata v učebnici a jejich složitost odpovídají zájmům, potřebám a zkušenostem žáků Tabulka č. 10 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 1 9,09% 1 10,00% spíše ano 3 16,67% 2 18,18% 4 40,00% neutrální 11 61,11% 5 45,45% 5 50,00% spíše ne 2 11,11% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Z tabulky č. 10 a následujícího grafu č. 7 vyplývá, že témata v učebnici Themen aktuell jsou nejlépe hodnocena polovinou svých respondentů (50 %). 27 % respondentů hodnotilo kladně učebnici Německy s úsměvem a 22 % respondentů Sprechen Sie Deutsch?. 63

11 Graf č. 7 Témata v učebnici odpovídají zájmům, potřebám a zkušenostem žáků rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 14. Text v učebnici je vhodně členěn pro potřeby žáků s SPU Tabulka č. 11 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 0 0,00% 2 18,18% 2 20,00% neutrální 6 33,33% 4 36,36% 5 50,00% spíše ne 6 33,33% 1 9,09% 3 30,00% rozhodně ne 5 27,78% 4 36,36% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 8 Vhodnost členění textu v učebnici pro žáky s SPU rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 64

12 Z tabulky č. 11 a grafu č. 8 je zřejmé, že žádná z učebnic nemá podle názoru respondentů vhodně členěn text pro potřeby žáků s SPU. Převaha hodnocení se pohybuje od neutrálního pole k poli rozhodně ne. Nejvíce - tedy 20 % respondentů hodnotí kladně členění textů v učebnici Themen aktuell, 18 % respondentů v učebnici Německy s úsměvem a 6 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. 15. Německý jazyk působí autenticky, ne uměle Tabulka č. 12 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 0 0,00% 6 60,00% spíše ano 3 16,67% 2 18,18% 3 30,00% neutrální 8 44,44% 4 36,36% 1 10,00% spíše ne 4 22,22% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 2 11,11% 3 27,27% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 9 Německý jazyk působí autenticky, ne uměle rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Z tabulky č. 12 a grafu č. 9 jasně vyplývá, že nejautentičtěji působí na 90 % respondentů německý jazyk v učebnici Themen aktuell. 22 % respondentů hodnotí v tomto smyslu kladně učebnici Sprechen Sie Deutsch?, která má v celkovém obraze převážně neutrální hodnocení. Jako nejméně autentické jsou hodnoceny v učebnici Německy s úsměvem, kladně je hodnotí pouze 18 % respondentů. 65

13 16. Pokyny v učebnici jsou srozumitelné Tabulka č. 13 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 7 38,89% 7 63,64% 6 60,00% spíše ano 10 55,56% 3 27,27% 4 40,00% neutrální 0 0,00% 1 9,09% 0 0,00% spíše ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 10 Srozumitelnost pokynů v učebnici rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Jak vyplývá z tabulky č. 13 a grafu č. 10, pokyny ve všech třech komparovaných učebnicích jsou uváděny srozumitelně. Všichni respondenti (100 %) hodnotí kladně srozumitelnost pokynů v učebnici Themen aktuell, 94 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a 91 % respondentů zhodnotilo kladně pokyny v učebnici Německy s úsměvem. 17. Učebnice obsahuje dostatečné množství fonetických cvičení Tabulka č. 14 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,76% 2 18,18% 1 10,00% spíše ano 11 64,71% 1 9,09% 5 50,00% neutrální 2 11,76% 4 36,36% 2 20,00% spíše ne 2 11,76% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 2 18,18% 2 20,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 66

14 Graf č. 11 Učebnice obsahuje dostatečné množství fonetických cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 14 a graf č. 11 ukazuje, že nejvíce fonetických cvičení obsahují učebnice Sprechen Sie Deutsch? a Themen aktuell. 75 % respondentů hodnotí kladně množství fonetických cvičení v učebnici Sprechen Sie Deutsch? A 60 % respondentů v učebnici Themen aktuell. Pouze 26 % respondentů hodnotí kladně množství fonetických cvičení v učebnici Německy s úsměvem. 18. Učebnice obsahuje podněcující konverzační cvičení Tabulka č. 15 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 4 22,22% 0 0,00% 2 20,00% spíše ano 8 44,44% 0 0,00% 5 50,00% neutrální 4 22,22% 8 72,73% 3 30,00% spíše ne 1 5,56% 2 18,18% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Z tabulky č. 15 a následujícího grafu č. 12 vyplývá, že učebnice Sprechen Sie Deutsch? a Themen aktuell obsahují podněcující konverzační cvičení a učebnice Německy s úsměvem obsahuje tato cvičení v malé míře. Celkem 70 % respondentů hodnotí kladně cvičení v učebnici Themen aktuell, 60 % respondentů v učebnici Sprechen Sie Deutsch? a žádný z respondentů nehodnotil kladně konverzační cvičení v učebnici Německy s úsměvem. 67

15 Z tohoto hodnocení vyplývá, že učebnice Německy s úsměvem v současné době, kdy je kladen důraz na rozvoj komunikativní kompetence, nesplňuje požadavky moderní učebnice. Zvláště pak se nejeví jako vhodná pro žáky s SPU. Graf č. 12 Učebnice obsahuje podněcující konverzační cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 19. Učebnice obsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů Tabulka č. 16 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% spíše ano 6 33,33% 0 0,00% 2 20,00% neutrální 5 27,78% 2 18,18% 6 60,00% spíše ne 5 27,78% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 1 5,56% 5 45,45% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Tabulka č. 16 a následující graf č. 13 ukazuje, že žádná z komparovaných učebnic neobsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů. Hodnocení se u všech učebnic velmi blíží průměru. Jako nejlepší hodnotí 39 % respondentů učebnici Sprechen Sie Deutsch?. Učebnice Themen aktuell je hodnocena ze strany respondentů zcela neutrálně. Zastoupení Lückentextů v učebnici Německy s úsměvem hodnotilo kladně 9 % respondentů, naopak záporně se vyjádřilo celkem 73 % dotázaných učitelů. Pro žáky s SPU jsou tato cvičení vhodnou formou k osvojování a automatizaci gramatických jevů, proto se žádná z učebnic nejeví pro tyto žáky v tomto ohledu jako vhodná. 68

16 Graf č. 13 Učebnice obsahuje dostatečné množství tzv. Lückentextů rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 20. Učebnice obsahuje vyšší podíl produktivních cvičení Tabulka č. 17 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 5 27,78% 1 9,09% 5 50,00% neutrální 4 22,22% 3 27,27% 4 40,00% spíše ne 6 33,33% 5 45,45% 1 10,00% rozhodně ne 1 5,56% 2 18,18% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 14 Učebnice obsahuje vyšší podíl produktivních cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Tabulka č. 17 a graf č. 14 ukazuje, že nejvyšší podíl produktivních cvičení obsahuje učebnice Themen aktuell, kterou hodnotí z tohoto pohledu kladně polovina respondentů, přižemž záporně ji hodnotí pouze 10 % respondentů. Učebnice 69

17 Sprechen Sie Deutsch? zaujímá neutrální postavení. Nejmenší zastoupení produktivních cvičení má učebnice Německy s úsměvem. Zde se v této položce pouze 9 % respondentů vyjádřilo kladně, 64 % respondentů záporně. 21. Cvičení tematicky a jazykově navazují na texty Tabulka č. 18 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 5 27,78% 5 45,45% 6 60,00% spíše ano 10 55,56% 4 36,36% 3 30,00% neutrální 2 11,11% 2 18,18% 1 10,00% spíše ne 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% rozhodně ne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Tabulka č. 18 a následující graf č. 15 ukazuje, že cvičení tematicky i jazykově navazují na texty ve všech komparovaných učebnicích. Nejlépe hodnotí 90 % respondentů učebnici Themen aktuell. 83 % respondentů se vyjádřilo kladně o učebnici Sprechen Sie Deutsch? a 82 % respondentů hodnotilo kladně učebnici Německy s úsměvem. Graf č. 15 Cvičení tematicky a jazykově navazují na texty rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 70

18 22. Počet nových slovíček v jednotlivých lekcích je přiměřený práci se žáky s SPU Tabulka č. 19 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 2 11,11% 2 18,18% 0 0,00% spíše ano 2 11,11% 1 9,09% 0 0,00% neutrální 5 27,78% 3 27,27% 5 50,00% spíše ne 5 27,78% 3 27,27% 2 20,00% rozhodně ne 4 22,22% 2 18,18% 3 30,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 16 Počet slovíček v jednotlivých lekcích je přiměřený práci se žáky s SPU rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 19 a grafu č. 16 jasně vyplývá, že ani v jedné učebnici není přiměřené množství nových slovíček pro práci se žáky s SPU. Více dotázaných učitelů se v této položce přiklonilo k negativnímu hodnocení. Přibližně rovnoměrně je rozloženo hodnocení respondentů u učebnic Německy s úsměvem a Sprechen Sie Deutsch?. Učitelé užívající učebnici Themen aktuell zvolili buď neutrální (50 %), nebo spíše negativní hodnocení (50 %). 71

19 23. Cvičení jsou pro žáky s SPU motivující a povzbuzují k další práci Tabulka č. 20 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% spíše ano 4 22,22% 0 0,00% 1 10,00% neutrální 6 33,33% 3 27,27% 6 60,00% spíše ne 4 22,22% 7 63,64% 1 10,00% rozhodně ne 4 22,22% 1 9,09% 2 20,00% Celkem ,00% ,00% ,00% Graf č. 17 Cvičení jsou pro žáky s SPU motivující a povzbuzují k další práci rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Tabulka č. 20 a graf č. 17 ukazuje, že cvičení nejsou ani v jedné z učebnic pro žáky s SPU motivující. Nejlépe je z těchto tří komparovaných učebnic hodnocena učebnice Sprechen Sie Deutsch? (kladně se vyjádřilo 22 % dotázaných), 10 % respondentů hodnotí kladně učebnici Německy s úsměvem a nejhůře je hodnocena učebnice Themen aktuell, kde se objevuje pouze neutrální nebo negativní hodnocení. 24. Poslechová cvičení jsou zastoupena v dostatečném množství Tabulka č.21 Hodnocení Sprechen Sie Deutsch? Něm ecky s úsm ěvem Them en aktuell rozhodně ano 6 33,33% 1 9,09% 2 20,00% spíše ano 8 44,44% 2 18,18% 5 50,00% neutrální 1 5,56% 3 27,27% 3 30,00% spíše ne 2 11,11% 4 36,36% 0 0,00% rozhodně ne 1 5,56% 1 9,09% 0 0,00% Celkem ,00% ,00% ,00% 72

20 Graf č. 18 Zastoupení poslechových cvičení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne Sprechen Sie Deutsch? Německy s úsměvem Themen Aktuell rozhodně ne 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 21 a grafu č. 18 je zřejmé, že největší nabídku poslechových cvičení obsahuje učebnice Sprechen Sie Deutsch?, kladně se zde vyslovilo tři čtvrtiny respondentů. 70 % respondentů hodnotí kladně učebnici Themen aktuell a nejhůře je hodnocena učebnice Německy s úsměvem, kladné hodnocení získala pouze od třetiny respondentů. Následující tabulka uvádí pořadí komparovaných učebnic podle výsledků hodnocení jednotlivých otázek respondenty od nejlepšího hodnocení označeného stupněm 1, po nejhorší hodnocení, označené stupněm 3. Tabulka č.22 Pořadí komparovaných učebnic dle výsledků hodnocení č.ot. Spre che n Sie Deuts ch? Ně m eck y s ús m ě vem The m en ak tuell

21 Z tabulky č. 22 vyplývá, že nejlépe je celkově hodnocena učebnice Themen aktuell, na druhém místě se umístila učebnice Sprechen Sie Deutsch? a nejhůře je hodnocena učebnice Německy s úsměvem. 25. Učebnici shledávám vhodnou k výuce žáků s SPU Tabulka č. 23 Hodnocení rozhodně ano spíše ano neutrální spíše ne rozhodně ne celkem Sprechen Sie Deutsch? ,00% 16,67% 22,22% 33,33% 27,78% 100,00% Něm ecky s úsm ěvem ,09% 0,00% 18,18% 18,18% 54,55% 100,00% Them en aktuell ,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00% Studio d ,00% 28,57% 28,57% 42,86% 0,00% 100,00% Delfin ,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00% Direkt ,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% Tangram aktuell ,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 100,00% Něm ecky od Adam a ,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% Něm čina pro JŠ ,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% Deutsch eins zw ei ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Schritte international ,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Něm čina za pultem ,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% Graf č. 19 Vhodnost učebnice k výuce žáků s SPU je umístěn v příloze č. 3. Z tabulky č. 23 a grafu č. 19, který je umístěn v příloze č. 3 vyplývá, že celkově se z 12 výše uvedených učebnic nejeví respondentům jako vhodná k výuce žáků s SPU ani jedna. Jako nejvhodnější se respondentům jeví učebnice Studio d, Německy s úsměvem? a Themen aktuell, naopak jako nejméně vhodné učebnice Delfin, Německy s úsměvem a Sprechen Sie Deutsch?. 74

22 26. Používáte ještě další doplňkové materiály k výuce žáků s SPU? Tabulka č. 24 Typ školy Počet respondentů % zastoupení ano 44 68,75% nehodnotilo 12 18,75% ne 8 12,50% Celkem ,00% Graf č. 20 Používání doplňkových materiálů k výuce žáků s SPU ano nehodnotilo ne 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Tabulka č. 24 a graf č. 20 ukazují, že téměř tři čtvrtiny respondentů (68 %) používá při výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení kromě učebnice další doplňkové materiály. 27. Uveďte prosím jaké doplňkové materiály používáte: Tabulka č. 25 Doplňkové m ateriály Poče t respondentů %zastoupení puzzle, rozstříhaný te xt 30 46,88% pexe sa 22 34,38% dom ina se s lovy a obrázk y 16 25,00% obrazový m ateriál 47 73,44% čas opisy a noviny 13 20,31% e-learning 7 10,94% obrázk ové příběhy 4 6,25% další uče bnice 7 10,94% didak tick é hry* 18 28,13% m apy 3 4,69% jiné** 15 23,44% * skládačky, hádanky, křížovky, doplňovačky, rébusy ** přehledy slovní zásoby, slovník, písničky, reálie, autentické materiály, odborné texty, folie 75

23 Graf č. 21 Používané doplňkové materiály při výuce žáků s SPU puzzle, rozstříhaný text pexesa domina se slovy a obrázky obrazový materiál časopisy a noviny e-learning obrázkové příběhy další učebnice didaktické hry* mapy jiné** 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Tabulka č. 25 a graf č. 21 uvádí respondenty používané doplňkové materiály při výuce německého jazyka u žáků s SPU. Téměř tři čtvrtiny respondentů používají obrazový materiál a necelá polovina respondentů používá puzzle nebo rozstřihaný text. 34 % respondentů používá pexesa, 28 % respondentů didaktické hry, čtvrtina respondentů domina se slovy a obrázky, 20 % respondentů využívá časopisy a noviny. Ostatní uvedené doplňkové materiály mají nižší procentuelní zastoupení uživatelů. Dle výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že běžná učebnice není dostačující k výuce žáků s SPU a učitelé volí proto ještě další doplňkové materiály, které by se případně mohly stát součástí speciálně upravené učebnice. 28. Označte prosím, které z uvedených prostředků využíváte při výuce nejvíce Tabulka č. 26 prostředky výuky počet respondentů %zastoupení interaktivní tabule 5 7,81% video 30 46,88% DVD 19 29,69% počítačová technika 32 50,00% zpětný projektor 27 42,19% jiné* 26 40,63% * CD přehrávač a kazetový přehrávač 76

24 Graf č. 22 Četnost využívání uvedených prostředků při výuce interaktivní tabule video DVD počítačová technika zpětný projektor jiné* 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Z tabulky č. 26 a grafu č. 22 vyplývá, že nejpoužívanější při výuce je z uvedených prostředků video a DVD, jak uvedlo 77 % dotázaných učitelů. 50 % respondentů používá počítačovou techniku, 42% respondentů používá při výuce zpětný projektor, 41 % respondentů CD přehrávač a kazetový přehrávač. Nejméně respondentů (8 %) používá interaktivní tabuli. Nízké použití tohoto kvalitního prostředku výuky souvisí zřejmě s vysokou pořizovací cenou, díky níž si ho nemohou mnohé školy dovolit. 29. Uvítali byste speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU? Tabulka č. 27 Hodnoce ní Poče t res pondentů % zas toupe ní ano 37 57,81% nehodnotilo 9 14,06% ne 18 28,13% Ce lkem ,00% Tabulka č. 27 a následující graf č. 23 ukazují, že více než polovina dotazovaných respondentů by uvítala speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU, naopak 18 respondentů (28 %) upravenou učebnici nepostrádá. 9 respondentů (14 %) se nevyslovilo, převážně z důvodu, že nemají se žáky s SPU žádné zkušenosti a 1 respondent z této kategorie uvedl, že by navrhoval komplexnější řešení této problematiky ve školství. 77

25 Graf č. 23 Uvítali byste speciálně upravenou učebnici pro žáky s SPU? ne ano nehodnotilo 30. Uveďte prosím, úpravy čeho byste v učebnici navrhovali: Tabulka č. 28 Navrhované úpravy v učebnici Počet respondentů %zastoupení barevné rozlišení slovních druhů 22 34,38% krátké a jednoduché texty 41 64,06% více obrázků 31 48,44% obrázkový slovník 24 37,50% jiné* 4 6,25% * křížovky, slovní hádanky, více poslechů a více jednoduchých gramatických cvičení Graf č. 24 Navrhované úpravy ve specializované učebnici pro žáky s SPU barevné rozlišení slovních druhů krátké a jednoduché texty více obrázků obrázkový slovník jiné* 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 78

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se 82 ZÁVĚR Impulsem pro napsání mé diplomové práce na téma edukace a reedukace jazyka anglického na základní škole, bylo to, že se v mé praxi stále více setkávám s žáky, u kterých byla diagnostikována specifická

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ PROJEKT HAIR Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ 1 Úvod: Předkládaná analýza si klade za cíl vyhodnotit dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci projektu HAIR na partnerských

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

JAK NA UČENÍ podmínky k učení

JAK NA UČENÍ podmínky k učení Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz JAK NA UČENÍ podmínky k učení Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Mgr. Vítězslava Cihlářová Z Á K L A D N Í Š K O L Y Do ankety se zapojilo celkem

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK Vážení školitelé a konzultanti Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým chceme zjistit Vaše požadavky na vzdělávání pomocí soudobých prostředků e-learningu.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více