Tóny Janáãkova festivalu rozeznûly Láznû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tóny Janáãkova festivalu rozeznûly Láznû"

Transkript

1 26. ãervence 2007 ãíslo 7 roãník XI Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, s tropick mi vedry si museli poradit nejen zdej í zahradníci, jeï nûkolikrát dennû zalévají zeleà a v echnu rozkvetlou krásu na záhonech a letos i nejfotografovanûj í kvûtinov dïbán, kter opût zdobí námûstí. Ale také lázeà tí hosté, ktefií oïivují Láznû ráno a zase naveãer, bûhem dne stejnû jako v ichni ti, ktefií jim tady dûlají pomy - lení, notnû zapíjejí, a nejen léãiv mi vodami. Letní porce kultury pfiesto nekonãí: JanáãkÛv festival právû kulminuje, Ïáci V. Hudeãka se jiï nemohou doãkat, aï se po zdej ím letním studiu pfiedvedou vefiejnosti v LázeÀském divadle ãi v hale Vincentky a milovníci divadla se rovnûï mají na co tû it, protoïe Divadelní Luhaãovice jsou pfiede dvefimi. Mezitím kolonádní koncerty lehce vítûzí nad umûním fontán A malé vysvûtlení: po roãní externí spolupráci jsem se k LL opût vrátila, takïe to otevfiené ãi rozsvícené okno pod stfiechou fieditelství znamená, Ïe opût sedím u redakãního poãítaãe a myslím na Vás. Va e Marta Kozánková Slova moudr ch Matka dává teplo na emu Ïivotu, otec svûtlo. Jean Paul K. Vávra: Jsou chvíle, kdy ãlovûk ví, Ïe to nedûlal zbyteãnû str. 3 KdyÏ se v pondûlní odpoledne 23. ãervence zaãal pfied Inhalatoriem tvofiit hrozen hudebních pfiíznivcû, mohl se i s náhodn mi kolemjdoucími zaposlouchat do úvodních fanfár z Janáãkovy Sinfonietty v podání ÏesÈÛ zlínsk ch filharmonikû. V ichni se u busty velkého skladatele stali svûdky slavnostního zahájení jiï 16. roãníku festivalu Janáãek a Luhaãovice. K poctû Leo e Janáãka zaznûly na zahajovacím koncertu je tû téhoï dne veãer v LázeÀském divadle Janáãkova Romance a Dumka (v nové úpravû samotného generálního intendanta festivalu PhDr. Jaromíra Dlouhého) v podání houslisty Franti ka Novotného a Komorního orchestru Bohuslava MartinÛ z Brna. Na tradiãním úterním odpoledním koncertu doprovodila na varhany v kostele sv. Rodiny zdej ímu festivalu stále vûrná Kamila Klugarová slovenskou pûvkyni Martu BeÀaãkovou pfii Janáãkovû Chorální fantazii. Je tû tent Ï veãer v LázeÀském divadle praïsk hobojista Jifií Váca a klavíristka Alena Koudelková provedli Janáãkovy Dvû písnû. Stfiedeãní veãer rakousk klavírista Thomas Hlawatsh ve svém recitálu podal brilantnû JanáãkÛv cyklus Po zarostlém chodníãku. Na ãtvrteãní veãer chystá Moravské klavírní trio Janáãkovo Klavírní trio z podnûtu Tolstého Kreutzerovy sonáty a páteãnímu závûreãnému koncertu dodá lesk houslov virtuos Václav Hudeãek, jenï s Collegiem Antonína Dvofiáka ze Zlína provede Janáãkovu Idylu pro smyãce. Na v ech koncertech v ak zazní skvostná hudba i dal- ích na ich a svûtov ch skladatelû vãetnû tûch souãasn ch staãí pfiijmout pozvání. Umûlec se nemusí a nemá podbízet str. 4 Tóny Janáãkova festivalu rozeznûly Láznû Fanfáry, kvûtiny, projevy pocta velkému skladateli u jeho busty pfii zahájení 16. roãníku festivalu Janáãek a Luhaãovice Premiér M. Topolánek: Luhaãovice mám rád ZatrÏeno Václav Hudeãek vystoupí na závûreãném koncertu Janáãkova festivalu ( v 19.30) v LázeÀském divadle a o 3 dny pozdûji se sv mi Ïáky zahájí koncertem ( tamtéï) Akademii V. Hudeãka Muzeum Luhaãovického Zálesí bude slavnostnû otevfieno 30. ãervna v 18 hod. ve svém novém sídle v Mûstském domu kultury Elektra za úãasti hejtmana Zlínského kraje Libora Luká e Herecké mistrovství Karla Rodena s jeho bratrem Marianem si mohou diváci vychutnat ve hfie Emigranti v LázeÀském divadle Pfii dvoudenní ãervnové náv tûvû premiéra âr Mirka Topolánka ve Zlínském kraji se delegace zastavila také v Luhaãovicích, kde pfiedseda vlády pfiespal v Domû Bedfiicha Smetany. Na veãerním setkání s podnikateli a pfiedstaviteli Zlínského kraje v Jurkoviãovû domû poskytl premiér rozhovor pro LL. Pane premiére, pocházíte z nedalekého Vsetína. Jezdíval jste do Luhaãovic? Do Luhaãovic jsem jezdíval ãasto a rád. Mám díky nim hezkou vzpomínku na svého otce, kter zde slavil své 50. narozeniny. Pak jsem do Luhaãovic jezdíval i kvûli pracovním povinnostem mûli jsme tady kongres ODS, byl jsem zde pfii absolvování cesty po ãesk ch a moravsk ch lázních, kdy jsem zji Èoval stav lázeàství v âr, zúãastnil jsem se v Luhaãovicích napfi. folklorního festivalu dûtí i dal ích kulturních akcí. Pozorujete zmûny, napfi. se zde rekonstruovaly mnohé budovy? Musím fiíct, Ïe Luhaãovice byly vïdycky krásné, ale po revoluci dostaly nov kabát. VÏdy, kdyï do Luhaãovic pfiijedu, mrkne na mû nûjaká nová fasáda. Napfi. opraven JurkoviãÛv dûm je tak unikátní, Ïe to nemá obdobu. Jurkoviãova architektura je zde velmi zajímavá, stejnû jako jeho stavby na Pustevnách, ale i v Brnû a na Náchodsku. Díky architektufie se Luhaãovice staly kandidátem na zápis do Seznamu svûtového kulturního dûdictví UNESCO. Jak vnímáte tuto skuteãnost? Pokud se to podafií, bude to na jedné stranû obrovsk úspûch. Na stranû druhé to je velk závazek a moïná trochu omezení, protoïe dostat se mezi památky zapsané na Seznam UNESCO znamená plnit celou fiadu podmínek vã. obrovsk ch nákladû na jejich udr- Ïování. (Pokraãování na str. 2)

2 strana 2 LÁZE SKÉ LISTY 26. ãervence 2007 LH Palace symbol moderního léãebného lázeàství LázeÀsk hotel Palace patfií svou architekturou, ale i tradicí k objektûm, které pomáhají vytváfiet specifick v raz luhaãovick ch lázní, a svou polohou ve spoleãenském i administrativním centru mûsta tvofií dûleïit prvek také pro samotné mûsto Luhaãovice. LH Palace byl vybudován v r jako sezonní hotel, kter nabízel sluïby hodné konkurence evropsk ch hotelû. Po r byl znárodnûn a stal se majetkem âeskoslovensk ch státních lázní. Od r je souãástí a. s. Láznû Luhaãovice. Aãkoliv bûhem jeho existence byla provedena fiada stavebních úprav, budova v r vykazovala znaãné opotfiebení, jeï bylo úmûrné stáfií a vyuïívání hotelu. Odstranûní nedostatkû a vzrûstající poïadavky hostû si proto vyïádaly celkovou rekonstrukci a modernizaci objektu. 26. ãervence 2007 to bude jiï 10 let od ukonãení rekonstrukce, kterou do- lo k vytvofiení komplexního zafiízení, jeï poskytuje fiadu sluïeb, a to jak v oblasti léãení, tak i ubytování a stravování, které svou kvalitou odpovídají kategorii **** hotelu. Zv ení standardu a kvality sluïeb otevfiely dvefie nároãné domácí i zahraniãní klientele. Desetilet m provozem byla provûfiena nová technická fie ení a roz ífieny sluïby, které domácí, ale i zahraniãní klientela pfiijímá s uspokojením, a proto se do nûj fiada hostû ráda vrací. Jeho sluïeb kaïdoroãnû vyuïije prûmûrnû více neï hostû, z toho 80 % jsou léãebné pobyty, z nichï je 37 % zahraniãních klientû. LH Palace je léãebné zafiízení zamûfiené pfiedev ím na léãení onemocnûní d chacích cest a k tomuto úãelu je vybaveno nejmodernûj í zdravotnickou technikou a disponuje kvalifikovan m zdravotním personálem vybavení inhalatoria a odbornost lékafiského personálu nás fiadí mezi profilová léãebná zafiízení. Úrovní a kvalitou sluïeb patfií mezi nejmodernûj í zafiízení v âr i v zahraniãí. Hosté vyuïívající tûchto sluïeb oce- Àují dostatek pohodlí a soukromí pfii procedurách (hotel jich poskytne více neï 900 dennû) i profesionální pfiístup zamûstnancû. JelikoÏ do lo k postupnému v voji klientely, kdy fiady hostû coby pacientû doplnili i ti, jeï hledají a nacházejí v lázních relaxaci a prevenci, roz ífiili jsme sortiment nabízen ch sluïeb o 40 atraktivních procedur. LH Palace slouïí k léãebn m pobytûm, ale je také vyuïíván k hotelovému ubytování, disponuje ubytovací kapacitou 230 lûïek, poskytuje hostûm poïadovan komfort vã. stravovacích a ostatních sluïeb, jako jsou kavárna a bar, kadefinictví, kosmetika, pedikúra, prodej doplàkového sortimentu a kulturnû spoleãenské akce. Pro udrïení úrovnû je nutné stále modernizovat a zlep ovat kvalitu poskytovan ch sluïeb, neboè klientela je stále nároãnûj í. Toho nelze dosáhnout bez kvalifikovaného personálu, nelze pracovat stereotypnû, ale naopak je nutné plnit pfiání hostû, coï vyïaduje profesionalitu a pfiívûtivost ze strany 120 zamûstnancû. Popfiejme lázeàskému hotelu, aby dûstojnû pokraãoval cestou, kterou pfied 10 lety nastoupil. Ing. Franti ek BAâA fieditel LH Palace Kostel Sv. Rodiny oslavil 10 let V sobotu 7. ãervence si farníci v Luhaãovicích za úãasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, jako hlavního celebranta slavnostní m e svaté, a mnoha pozvan ch hostû a vûfiících pfiipomnûli 10. v roãí vysvûcení farního kostela Sv. Rodiny. Redakce LL se na nûkteré úãastníky slavnosti obrátila s otázkou: Co pfiinesl kostel zdej í farnosti, místním obyvatelûm, náv tûvníkûm mûsta i lázeàsk m hostûm? P. Hubert Wójcik, souãasn duchovní správce zdej í farnosti, odpovûdûl: PÛsobím zde od r. 1998, tzn. Ïe jsem pfii el rok po vysvûcení kostela. Bûhem té doby se kostel stal duchovním - náboïensk m zázemím pro farnost, ale souãasnû i pro mûsto, protoïe díky dobré poloze v centru mûsta místní i náv tûvníci a lázeà tí hosté mají do nûj blízko. Navíc má i parkovi tû a také pramen sv. Josefa je zvlá tû v létû hodnû nav tûvovan. Kostel slouïí pfiedev ím k bohosluïbû, je místem, kde se lidé scházejí k modlitbû, ale konají se v nûm i koncerty. âást duchovního programu je kulturním programem, spolu s mûstem a láznûmi vytváfií i nové tradice, jako je Svûcení pramenû. Ke spoustû pofiádan ch koncertû pfiispívá i JanáãkÛv festival, kter v nûm mívá kaïdoroãnû varhanní koncert. Kostel v nedûli nav tûvuje 700 aï lidí. Kostel je otevfien v em, aby mohl slouïit jako duchovní pramen pro kaïdého, kdo hledá takové zázemí, zti- ení k motlitbû, aby mohl sly et i hlas svého nitra, svého svûdomí. Místostarosta Luhaãovic Mgr. Roman Lebloch povaïuje luhaãovick farní kostel nejen za netradiãní dominantní stavbu Luhaãovic, ale vítá jeho pfiispûní ke kulturnímu Ïivotu mûsta. Kostel Sv. Rodiny se stal centrem duchovního Ïivota v Luhaãovicích Vysok standard léãebn ch i hotelov ch sluïeb LH Palace si hosté pochvalují jiï 10 let (Pokraãování ze str. 1) Já Luhaãovicím pfieji, aby se mezi tyto památky dostaly, protoïe z marketingového hlediska je to velmi v znamné. Podafií se pfiitáhnout mezinárodní klientelu, která je tady uï dnes, ale mûïe to b t je tû masivnûj í, coï povede k rozkvûtu nejen lázeàství, ale i bûïného Ïivota lidí, ktefií zde Ïijí. Co fiíkáte tomu, Ïe se v poslední dobû poãet lázeàsk ch pobytû hrazen ch zdravotní poji Èovnou sniïuje? Je otázka, jak budou lázeàské sluïby zafiazeny do systému zdravotní péãe. Myslím si, Ïe jak prevence, tak napfi. i rehabilitace do zdravotnictví patfií. Bude záleïet na tom, jak dalece budou tyto sluïby komerãní a jak dalece budou v základním systému garantovaného poji tûní. To mû trápí, protoïe na e lázeàství je unikátní, Bohat program akcí je zamûfien pfiedev ím na kolní mládeï, pro níï pfiíznivci kostela organizují rûzné spoleãenské a sportovní aktivity, ale i zajímavé v lety na poutní místa, jako byl napfi. na Sv. Host n apod. Podle generálního fieditele Lázní Luhaãovice, a. s., Ing. Josefa KrÛÏely, CSc.: Kostel dodal mûstu urbanistickou a architektonickou úplnost a vyspûlost. Je stánkem duchovní obnovy a posily obãanû, náv tûvníkû i lázeàsk ch hostû. Stal se dokladem víry a lásky k Bohu v ech, ktefií se na jeho stavbû pro budoucí generace podíleli. Premiér M. Topolánek... a to nejsou jen Karlovy Vary, Mariánské Láznû, ale také spousta men ích lázní jako napfi. Luhaãovice. Jsou tedy podle vás láznû uïiteãné? Mám pfiátele, ktefií si ve svém vûku jiï udûlají ãas a zaplatí si cel t den v lázních, vã. v ech procedur, protoïe potfiebují pfii Ïivotû plném stresu vysadit, regenerovat a relaxovat. Nûkdo jede k mofii, jin leze po horách a nûkdo jede do lázní. Vy sám pfiijedete nûkdy alespoà na zmiàovan t den? Já bych si stra nû pfiál, abych mûl ãas, abych nemusel do lázní pfiijet, aï to budu skuteãnû potfiebovat, ale mohl lázeàské procedury absolvovat je tû v dobû, kdy je budu mít jako prevenci. Zatím se mi to nedafií, ale urãitû v budoucnu do Luhaãovic pfiijedu. Michal KRATOCHVÍL

3 26. ãervence 2007 LÁZE SKÉ LISTY strana 3 K. Vávra: Jsou chvíle, kdy ãlovûk ví, Ïe to nedûlal zbyteãnû Mistr houslafi Karel Vávra pfiedával vlastnoruãnû vyrobené mistrovské housle vítûzce Letních houslov ch kursû V. Hudeãka v Luhaãovicích v r poprvé a loni dal ímu vítûzi podruhé. Nav tívila jsem ho v jeho praïském ateliéru, abych se ho zeptala: Poznají mladí houslisté, Ïe mají v rukou mistrovsk nástroj, kdyï do té doby hráli na housle vyrobené sériovû? Interpret pozná, jak se mu nástroj oz vá, nemusí se na nûm také tak dfiít, a pozná to i posluchaã, protoïe mistrovsk nástroj je stavûn s tím, Ïe bude slouïit profesionálním muzikantûm. A jestli ho dûláte pro mladého nebo uï skuteãného mistra, není rozhodující. Za kursy stojí V. Hudeãek, kterého tu máte na mnoha fotografiích. Jak dlouho se znáte? Je to jiï nejmíà 25 let, co jsem mu postavil nástroj. Ale Va ka Hudeãka znám od jeho 16 let, kdy k nám pfii el se sv m tátou je tû za Ïivota mého otce, od té doby sem chodí a pojí nás pfiátelství. KdyÏ mûl na kursech poprvé nápad s darováním houslí, tak pfii el za mnou a první nástroj jsem stavûl pro jeho kursy já, stejnû jako loni. Pozná-li interpret nástroj, poznáte vy také svûj? Jedinû pohledem, protoïe po stránce zvukové, kdyï postavím cca 300 nástrojû, nemohu si pamatovat, jak kter znûl. Také prostfiedí je jiné, neï kdyï nástroj zkou ím tady v dílnû. Houslafi dûlá atesty nástrojû vïdy jen vizuálnû, podle zvuku se nedá fiíct, to je italsk nástroj, to je nûmeck. Tradice va eho houslafiského rodu sahá aï do 19. stol. Je to pfiíli zavazující? Je, jak vûãi m m pfiedkûm, tak i vûãi mému pokraãovateli. KdyÏ jste v rodinû, kde je 8 houslafiû, tak nechcete b t zrovna tím, kter by jméno po kodil nebo zneváïil. Mûl jste uï od dûtství jasno? Tatínek vás asi nasmûroval? Bylo to trochu jinak. Jsem roãník 1935, a kdyï skonãila válka, chtûl otec, abych el na studia a dal mû na gymnázium. Ale pak byla gymnázia zru ena a tátu prohlásili za Ïivnostníka, takïe uï jsem dál studovat nemohl a táta fiekl, pûjde ke mnû do dílny. Mám je tû o 2 roky mlad ího bratra a táta si pûvodnû myslel, Ïe já pûjdu studovat a bratr do dílny. Dopadlo to v ak obrácenû, bratr je inïen rem a já jsem tady. I kdyï jsem v tom ãásteãnû Ïil, protoïe táta mûl doma uskladnûné dfiíví a vïdycky ho vybíral, obãas jsem pfii el za ním i do dílny, chodil jsem s ním také na koncerty, ale rozhodlo se to aï ve letech. S otcem jsem pak pracoval od r aï do r. 1973, kdy zemfiel. Poté jsem aï do r pracoval sám, kdy pfii el mûj syn Tomá. Navíc jsem vychoval dal í dva houslafie, Jana Sokola a Vladimíra VáÀu. Nezalitoval jste nûkdy? VÛbec ne, vzhledem k tomu, Ïe se podafiilo utvofiit Kruh umûlcû houslafiû, tak jsme cel socialismus pracovali jako umûlci, platili jsme daà z umûlecké ãinnosti a nikdo si nás moc nev ímal. Kruh sdruïoval schopné houslafie a udrïoval je v osobním styku s muzikanty. Nebylo to druïstvo, kde by sedûla paní a pfiebírala nástroje do opravy a nosila je do dílny, byl to pfiím styk s muzikanty. Na druhé stranû jsme stavûli individuálnû svoje nástroje neboli díla jako malífii ãi sochafii. Pfii pfiijímání do Kruhu musel nov ãlen pfiinést svûj vlastní nástroj a sloïit aprobaãní zkou ku z restaurátorské práce. Jinak já jsem za minulého reïimu témûfi 90 % nástrojû vyváïel do ciziny. Také si sem pro nû jezdili z Nûmecka, v carska, védska, Holandska, Anglie, ale mám své nástroje i v Singapuru, Japonsku a Thajsku. Je zde evidenãní kniha mého táty, ve které jsou Pfiíhoda, Kubelík, Josef Suk, ktefií si od nûj objednali nástroje. Mimochodem mûj syn Tomá, kter je tu se mnou jiï 27 let, také pfied 4-5 lety vezl svûj nástroj do Luhaãovic Hudeãkov m ÏákÛm. Jak dlouho trvá stavba houslí? U houslí a violy trvá zhruba 200 hod. bíl nástroj tedy je tû nenalakovan, protoïe lakování trvá mnohem déle, nánosû je asi 15 a kaïd musí nûkolik dnû schnout, nelze fiíct, Ïe si sednu a za 250 hod. poloïím housle na stûl, ponûvadï ãas zabírá také klíïení atd. Jsou nástroje stejné, nebo je kaïd jin? KaÏd je jin. Za prvé je to ruãní práce, za druhé je to dûláno ze dfieva, které je pokaïdé jiné, i kdyï je tfieba z jednoho stromu, jiné je na severu, jiné na jihu. Pro laika bude kaïd nástroj stejn, ale houslafi ty rozdíly pozná. A i muzikant - nástroj má své zvukové charaktery. Jak fiíkají, ten je jasn, temnûj í, hlub í, vy í a mají pro to spoustu v razû od zahuhlaného aï po kfiiãící nástroj. Je nemoïné udûlat v echny nástroje stejné. Je houslista, kter si u vás nástroj objedná, s jeho zvukem vïdy spokojen? KdyÏ jste teì uvedl tolik charakteristik? Dá se to ãásteãnû ovlivnit, vût inou se dûlají 2 modely, model Stradivari Mistr houslafi Karel Vávra ve svém praïském atelieru ukazuje jeden z mistrovsk ch nástrojû a model Guarneri. Model Stradivari, i kdyï to není vïdy pravidlem, je vy - ího, kdeïto Guarneri je temnûj ího zabarvení. âili má-li muzikant nebo objednatel takov poïadavek, lze mu ãásteãnû vyhovût. Mohu vám v ak fiíct, Ïe se mi je tû nikdy nevrátil nástroj, Ïe by hrál patnû. Muzikant si na nûj vût inou zvykne, a jestliïe je nástroj dobr, tak rozdíly nejsou takové, jak to je ve slovním vyjádfiení. Ale ve zvukovém jsou velice jemné, kdyï se dostanete do houslafiské soutûïe, kde se zkou í tfieba 120 nástrojû, tak je obtíïné rozpoznat, kter z nich je nejlep í, sedí tam nûkolik porotcû a rozdíly v jejich hodnocení b vají velké. Jaké se pouïívá dfievo? Balkánsk javor a umavsk smrk. Dfiíví se kupuje na speciálních pilách, které ho tûïí, nafieïou a houslafi si ho pak vybírá, aè je javorové nebo smrkové. Jsou to tzv. klíny, z nichï se ty desky vydlabou. Krk, luby a spodní deska jsou z javoru a vrchní deska je smrková tzv. rezonanãní dfievo. Já jsem jednou jel na umavu a koupil si tam palky, dfiel jsem se s tím a pak jsem je na chalupû spálil, protoïe to bylo vevnitfi patné, byly tam suky, smolníky, tûpiny, nedalo se z toho vybrat. To se pozná, aï kdyï dfievo nafieïete, jestli je, nebo není schopné mistrovského nástroje. Co je pfii stavbû houslí nejdûleïitûj í? V echno. (smích). Poãínaje dfievem, kdyï si vyberete patné dfievo, tak se na nûm mûïete dfiít, jak chcete, tak nedostanete stoprocentní v sledek. Pozná se to aï pfii práci, jednak kdyï ho vezmu do ruky, jeho vahou a hlavnû odkud je, tzn. lokalita. Kdybych vzal dfievo tfieba z Krkono, tak z nûho dûlat housle nemûïu, byè by bylo jakkoliv hezké, protoïe není rezonanãní âím to je? PÛdou a podnebím. Ten smrk je tent Ï jako na umavû. KdyÏ vezmu semínko ze umavy a zasadím ho v Krkono ích, tak mi z toho nevyroste rezonanãní dfievo. Ale zasadím-li semínko z Krkono na umavu, tak je pravdûpodobné, Ïe z nûj naroste lehké dfievo. PonûvadÏ tam hodnû pr í, je tam teplo, dfievo rychle roste, nestaãí do sebe natahat tûïké minerály jako nûkde jinde. A co dál je dûleïité? Pak pfiijde práce. Musíte vûdût, jakou má dfievo specifickou váhu, jakou má sílu desek, pfii práci zjistíte, kolik vydrïí, jakou má tlou Èku, protoïe deska je uprostfied nejsilnûj í a zeslabuje se ke krajûm, i kdyï je klenutá. A to se musíte vcítit do dfieva a nauãit se to poznávat. Pak záleïí na fiemeslné zruãnosti, aby housle trochu vypadaly. Potom pfiijde lakování, nûkdy se mu fiíká ãarovné. patn m lakem mûïete housle zkazit a dobr m je mûïete podpofiit. Nûkdo si laky vafií sám, já si je kupuji ve specializované firmû v Nûmecku, kde je bral uï mûj otec. A to je v e? Pak uï jen dobré struny a dobr houslista. To je v echno, co housle potfiebují. Po stránce vizuální existují moïnosti identifikace nástroje, tzn., Ïe mám urãit rukopis a má ho mûj kolega, mûl ho i mûj otec. Dfiíve byly rukopisy dané i národem, tzn., byly nûmecké housle, italské, ãeské, francouzské. Dnes uï to tak není, protoïe se hodnû cestuje po svûtû, tak se z toho stává univerzálnûj í nástroj. Tady tfieba vidíte housle, které mají vevnitfi cedulku Amati KdyÏ je houslafi otoãí, tak vidí: tohle v echno, ta hru ková hlaviãka, to na houslafie kfiiãí, to dûlal âech, protoïe to je rukopis. Pro laika to má tvar úplnû stejn jako nové housle, jenom jsou otluãené, odfiené. Ale já vidím, Ïe to v echno, to zapu tûní páskû je ãeská práce. Tady je tû b val palek, tenhle uï je nov, tohle je pûvodní, to v echno musí houslafi vidût. (Pokraãování na str. 4)

4 strana 4 LÁZE SKÉ LISTY 26. ãervence 2007 Umûlec se nemusí a nemá podbízet Va e publikace Písniãky z malífiovy palety s CD vy la k 60. v roãí úmrtí malífie JoÏi Uprky v roce V Luhaãovicích jste stejnojmenn pofiad uvedli letos k 60. v roãí úmrtí Du ana Jurkoviãe. Vidíte v tom symboliku? S jak mi pocity jste vystoupili v LázeÀském divadle? âlovûk mûïe nalézt symboliku skoro ve v em. Pfiedstavení v Luhaãovicích moïná nepfiedvídan m fiízením osudu znovu pfiipomnûlo dva velikány, které v jejich dobû pojil pfiátelsk vztah. Ostatnû Jurkoviãovo jméno mi padne na mysl vïdy, kdyï vidím jím pfiestavûnou pradûdovu vilu v Hroznové Lhotû Jak jste hledali klíã pro v bûr obrázkû J. Uprky a lidov ch písní? Primární snahou bylo publikovat nepfiíli známé obrazy, ilustrace, skici nebo tfieba grafiku, která je v Uprkovû tvorbû podle mého neprávem ponûkud opomíjená. K nim jsem potom hledala 9letá Aniãka zpívá se souborem pfii vánoãních koncertech a potfiebují-li dûtsk hlas (anebo kdyï ji nemá kdo hlídat) písniãky, korespondující textem, obsahem, v znamem. V nûkolika málo pfiípadech byl ov em také postup opaãn byla písniãka (zapsala jsem ji z otcova nebo dûdova podání), pak bylo zapotfiebí vybrat související obrázek. Èastné bylo také namluvení komentáfie (dnes jiï neïijícího) herce Lubora Toko e, kter také maloval. PÛsobil velmi autenticky. Jaká s ním byla spolupráce pfii pfiípravû CD? Pan Toko byl neuvûfiiteln. Jeho skromnost, vstfiícnost a profesionalita mû naprosto odzbrojily. Navíc aï pfii klidném povídání u kávy po skonãení natáãení mi prozradil, Ïe jako mal kluk do Hroznové Lhoty jezdil a JoÏu Uprku osobnû poznal. Objevila jste nûco nového (tfieba pro svou práci) pfii studiu rodinné dokumentace? Souãástí Jurkoviãov ch dnû, jejichï vzpomínkov program byl pfiipraven k 60. v roãí úmrtí architekta Du ana Jurkoviãe, byl i komponovan pofiad Písniãky z malífiovy palety, kter m publikum v LázeÀském divadle nadchla Cimbálová muzika Danaj StráÏnice a její hosté. Za vzpomínkou na v znamného malífie JoÏu Uprku, kter byl pfiítelem Du ana Jurkoviãe a mûl podobnû jako on úzk vztah k Luhaãovicím, stojí Magdalena Múãková, Uprkova pravnuãka z otcovy strany. Na spoleãenském setkání v Domû Bedfiicha Smetany jsme se domluvily na rozhovoru. Na uprkovském projektu jsem strávila více neï dva roky. Samozfiejmû byly obohacující. Kromû nov ch, do té doby pro mû neobjeven ch dûl, skuteãností, souvislostí apod. jsem se jeho Ïivotní i umûleckou cestou jenom utvrdila v pravdû, Ïe kum t fi se nemusí a nemá podbízet. Jste umûleckou vedoucí CM Danaj, hrajete na cimbál, zpíváte spolu s vámi manïel a i 9letá dcera Aniãka. Kdy skupina vznikla a o co se snaïí? Pfiipravujete nûco nového? StráÏnická cimbálová muzika DANAJ v pfií tím roce oslaví své dvacetiny. Za ta léta hrajeme v personálnû témûfi nezmûnûné podobû. Muzikou tû íme sebe, snaïíme se jí oslovit druhé a já si moc váïím toho, Ïe jako jedna z mála moravsk ch muzik nefungujeme na (Pokraãování ze str. 3) To je restaurátorská práce popraskaná vrchní deska se musí sejmout, musí se to rouby stáhnout, zaklíïit a pak se zajistí ty praskliny mal mi palíãky. Tady je tzv. basov trámec, kter vyztu- Ïuje desku pod strunou G, sem se pak dává kolíãek, kterému se fiíká du e, ten zas drïí kobylku pod païiãkou struny. Za prajcuje se tam, není ani zaklíïená, ani za roubovaná, je tam jenom daná. To je vûc stará nûkolik století. Baví vás restaurátorská práce stejnû jako stavba nového nástroje? Baví mû oboje, jsem uï 12 let v dûchodu a pofiád je tû nekrmím holuby. Dûlám dál. Hlavnû restaurátorskou práci, ale pak si pfiipravím dfiíví a odjedu na chalupu na 3-4 nedûle a tam postavím nov nástroj. Nûkdy i dfiív, ponûvadï tam dûlám od rána do veãera, bez vyru ení. Hrajete vy ãi hrál nûkdo u vás v rodinû na housle? Jak k nim máte vztah? Není takov, jak by si lidé pfiedstavovali. Umím si nástroj vyzkou- et, ale neumím na nûj hrát. ProtoÏe umût hrát, kdyï vám sem chodí lidé jako V. Hudeãek, to ne. Neumûl ani mûj otec. KdyÏ máte 8-10 hodin ty housle v ruce, tak pfiijít domû a je tû na nû 2-3 hod. dennû cviãit, k tomu mít rodinu, to by ne lo. Zajímavé je, Ïe si tady v dílnû nemûïu pustit klasickou hudbu, ponûvadï bych pfii ní nemohl pilovat, fiezat. Jsem zvykl komerãním základû. Îivot vût inu z nás odvál daleko od StráÏnice, kde si chlapi úspû nû budují své profesní kariéry, pfiesto se ze Îìáru nad Sázavou, Bratislavy, Strání, Nového Poddvorova nebo Kyjova co ãtrnáct dní sjíïdíme k pravideln m zkou kám. Neztratili jsme chuè tvofiit, uãit se. Spolu s na í K. Vávra: Jsou chvíle, kdy... Malou taneãní skupinou uï devût let pfiipravujeme ve stráïnickém kulturním svatostánku kaïdoroãnû o Velikonoãní nedûli premiérov pofiad. Také na e 20. v roãí chceme oslavit premiérov m pofiadem a novou deskou, vûnovanou botaniku a národopisci Vladimíru Úlehlovi, na které právû pracujeme. poslouchat ji v koncertním sále a tady si pou tím jen rádio jako kulisu. UdrÏuje se stále tradiãní postup, nebo jsou moïné i inovace? Zaãínají jiné materiály. Dfiíve byly napfi. struny jenom stfievové, dnes se dûlají nylonové. Ale, co se t ãe houslí, moc nového není. Musíme pouïívat pofiád vodou rozpustn klih, kdybychom pouïívali syntetická lepidla, tak housle uï nikdo pfii opravû nerozebere. Navíc klih se vodou umyje a laku neu kodí, kdeïto aceton by ho poniãil. TakÏe po této stránce se toho moc mûnit nedá. KdyÏ jsem byl v italské Cremonû, kde je v muzeu Stradivariho dílna, fiíkal jsem si, sem kdybych si sedl, tak mûïu hned dûlat. PonûvadÏ v echno to náfiadí se od té doby moc nezmûnilo. A co cena houslí? Stavím nástroje ze dfieva, které koupil mûj otec ve 30. letech, je tû pfied válkou. Kdybych mûl v ak ve - ker materiál nakupovat dnes, ve stáfií schopném opracování, tak bych ho uï nesehnal. Já jsem zase musel pro svého syna v 70. letech nakoupit dfiíví, které jsem rûznû vozil do âech. Celníci si klepali na ãelo a fiíkali: My to vyváïíme v kmenech ven a vy nám to v tfiískách vozíte zpátky. Odpovídal jsem: To víte, kaïd je nûjak pra - tûn. Kdyby vûdûli, co to stojí, tak by mi to proclili a já bych se nedoplatil. Navozil jsem synovi dfiíví na nástroje, které teì bude dûlat po tûch 30 letech. Dfievo musí zrát od 25 let v e. Minimálnû 25 let musí mít spodek, vr ek je mûkãí, ten uï po 15 letech mûïete zpracovávat. Jediné, co musíme dokupovat, jsou struny, kolíãky, struník, podbradky, ponûvadï na to jsou specializované firmy. Jinak si na houslích dûláme úplnû v echno, od tfiísky poãínaje aï po nalakování. eknûte mi, co vám to pfiiná í? Je to tvofiivá práce, nikdy nevíte, jak to dopadne. Je to práce, se kterou se musíte piplat, protoïe kdyby se vám to dfievo roz típlo, tak to mûïete zahodit. Pak kdyï skonãíte, musí housle vypadat a navíc musí hrát. TakÏe mám radost, kdyï je nástroj hotov a nûkomu dûlá radost. A na co jste nejvíc py n? Víte, jsou okamïiky, tfieba kdyï vám Hudeãek fiekne, Ïe moje nástroje jsou jako víno, Ïe léty zrají. Taky mûj nástroj vyhrál v soutûïi v Bulharsku zlatou medaili za zvuk a pak mi pfii el za 14 dní nûmecky psan dopis. Jeden profesor z poroty mnû psal, Ïe v Ïivotû takov zvuk nesly el, Ïe si myslel, Ïe to jsou italské housle. To jsou chvíle, kdy ãlovûk ví, Ïe to nedûlal zbyteãnû. Jinak jsem py n, Ïe jsem vychoval syna, Ïe na e rodinná tradice bude pokraãovat dál. Tomá má taky syna, vnuk je zatím 5let, velice rád zatlouká hfiebíky, je manuálnû zruãn, také zaãne na nûco hrát. Tak uvidíme, co bude za let Marta KOZÁNKOVÁ

5 26. ãervence 2007 LÁZE SKÉ LISTY strana 5 K odkazu malífie JoÏi Uprky se hlásily i Luhaãovice Na sobotní program Písniãky z malífiovy palety byla pozvána i MUDr. Eva Nováková z Brna, vnuãka v znaãného malífie JoÏi Uprky. Po jeho skonãení jsem si s ní na spoleãenském setkání, jeï probûhlo na terase Domu Bedfiicha Smetany, popovídala. Prozradila mi, Ïe pûsobila cel Ïivot jako dûtská lékafika v Brnû a po skonãení pracovní dráhy se stará o nemocnou dceru a doplàuje kartotéku díla JoÏi Uprky. A mnoho dal ího... Jak se vám líbil dne ní veãer v Luhaãovicích? Velice se mi líbil, protoïe Luhaãovice ráda nav tûvuji, bohuïel v posledních letech uï ménû, patnû se mi chodí. Ale strávila jsem tu dlouhou dobu v léãebnû pfied a po operaci Ïluãníku. Pak jsem tady byla 2x jako diabetiãka ve Vítkovû, vzpomínám na doktora Sklenáfie z Rousínova, kter tu pûsobil. Moc se mi tady vïdy líbilo. Ale také dûdeãek zde byl hroznû rád, ãasto tu trávil ozdravné pobyty, bydlel ve vile Jestfiabí a chtûl se tady dokonce na stáfií i usadit. S redaktorem Pozoru Josefem Sm kalem, spoluïákem z Olomouce, spfiádali plány na koupi nûjakého domku v Luhaãovicích. Ale díky synovi, kter ho zlákal z Klobu ic nazpût do Hroznové Lhoty, k tomu nedo lo. Pamatujete si na dûdeãka z dûtství? BohuÏel moc málo, protoïe jsem se narodila, kdyï mu bylo 60 rokû, byla jsem dárek dcery BoÏeny k jeho narozeninám. S dûdeãkem jsem byla v kontaktu v pfied kolním vûku, jezdili jsme za ním do Klobu ic, kde jsme trávili prázdniny. A pak aï jsem byla na stfiední kole v Brnû, kam jsme se pfiestûhovali ze Znojma, jsme dûdeãka nav tûvovali v sanatoriu a procházeli se s ním v tamním parku. TakÏe velké vzpomínky na dûdeãka nemám, protoïe z pfied kolního vûku si je uï skoro nepamatuji, a pfied maturitou jsem byla zaneprázdnûná kolními povinnostmi, takïe jsem nemohla dûdeãka tak ãasto nav tûvovat a zavádût s ním debaty. Jen v r jsem byla na prázdninách ve Francii, kde jsem nav tûvovala Louvre a dal í obrazárny, tak jsem po návratu referovala dûdeãkovi a on byl velice spokojen, Ïe se mnû líbili impresionisté. BohuÏel jsem s ním nemohla zavádût odbornûj í hovory o umûní, co si myslí napfi. o moderním umûní apod., sám byl ãástí své tvorby impresionista a ãástí realista. Jak dnes vypadá domek v Hroznové Lhotû? patnû, je to skoro ruina, dûdici se o nûj nestarají, ponûvadï si postavili vlastní domy. Zdûdil ho nejstar í syn str ce Jana, JoÏka, kter je akademick medailér, dûlal napfi. návrh na na i desetikorunu. A ten nemá zájem ani technick smysl, aby zafiizoval opravy, takïe to tam chátrá, coï je mi líto. Jednu dobu jsem navrhovala, Ïe bych jim pomáhala i finanãnû, aby se to dalo dohromady. Ale odmítli to, nevím proã, a tak to zûstalo ve patném stavu. PfiestoÏe to tam bylo moc hezké, vidûli jste tu vilu, kterou navrhl Jurkoviã, i v dne ním pofiadu. Byly tam skleníky, nûkolik zahrad, vpfiedu i vzadu, bylo to hezké hospodáfiství. Obrazy J. Uprky mají potomci ãi jsou v Národní a jin ch galeriích? Po dûdeãkovû smrti si str c Jan vzal skoro v echno a mamince dal jen povinn díl, takïe obrázky, které dostala maminka, mám nyní já. UÏ jsem je dala dcefii a vnukûm, ale mám je pofiád v bytû, protoïe mû nechtûjí o to pfiipravit, Ïe jsem zvyklá v tom prostfiedí Ïít. Ale obrazy, které mûl str c Jan, pak byly zabaveny a byly v rûzn ch galeriích ve Zlínû a Hodonínû. V Národní galerii jsou asi obrázky, které tam lidé vûnovali, anebo které galerie koupila, ale myslím, Ïe koupila moc málo, protoïe praïská galerie o dûdeãka moc zájem nemûla. Je to zajímavé, protoïe Francouzi jmenovitû slavn sochafi A. Rodin ho tak oceàovali. Napsal pak po náv tûvû Hroznové Lhoty nad enou kritiku, Ïe kdyby si francouz tí umûlci vzali pfiíklad z toho cizince, kter tak krásnû namaloval a vystihl svûj rodn kraj. Neuznání Prahou zaïil i Leo Janáãek, odmítání moravsk ch umûlcû bylo asi pravidlem. Je to pravda. Já jsem v ak Janáãka uï moc nezaïila, kdyï v r zemfiel, tak mi bylo 6 rokû. Ale zpívala jsem s moravsk mi uãitelkami, vzaly mû mezi sebe, protoïe jsem uãila nûmãinu na kole sekretáfiek. Dirigent Bfietislav Bakala mû sly el zpívat v rozhlase s cimbálovou muzikou Jaromíra BûhÛnka, kde jsem zpívala sólovû alt, a tak mû pfiijal do Sboru moravsk ch uãitelek, kde jsem pûsobila fiadu let. Jinak Leo Janáãek napsal operu Osud, která je málo hraná, a vystupuje v ní taky malífi, coï je mûj dûdeãek. A jedno její jednání se odehrává na kolonádû v Luhaãovicích. Ano, potkal se s dûdeãkem právû tady v Luhaãovicích, a ten ho inspiroval k postavû umûlce. Dafií se udrïovat odkaz dûdeãka? V Americe Ïije sbûratel, kter sbírá dûdeãkovy obrazy, ale myslím, Ïe má 2/3 falzifikátû. ProtoÏe PraÏáci dûdeãkovi po kolorové stránce vûbec nerozumí, nepoznají, Ïe je to falzum, a tak on tady nakoupil spoustu vûcí, které nejsou pravé. V poslední dobû se v ak kontaktoval s dal ím sbûratelem, kter zaloïil Galerii JoÏi Uprky v Praze, a ten mu nyní radí. Dr. Va át pochází z Moravy, takïe má smysl pro umûní moravsk ch umûlcû, sbírá i jiné malífie, nejen dûdeãkovy obrazy. Zaãal s dûdeãkov mi originály a odkoupil pak hodnû obrázkû i od mého synovce, kter mu prakticky v echno prodal. Nemrzí vás to trochu? Ne, protoïe si fiíkám, Ïe galerie v Praze je hodnû nav tûvovaná a nese jméno Katarína: Spolek architektû Slovenska vyhlásil u pfiíleïitosti 60. v roãí úmrtí D. Jurkoviãe rok 2007 Rokem Du ana Jurkoviãe, bûhem nûhoï uspofiádá nûkolik akcí. Nejv znamnûj í bylo udûlení nejvy ího státního vyznamenání PribinÛv kfiíï I. tfiídy, kter udûlil prezident republiky Ivan Ga paroviã D. Jurkoviãovi in memoriam v lednu. Potom probûhlo nûkolik men ích akcí, z nichï poslední byla prohlídka ménû znám ch dûl D. Jurkoviãe v Modré. Zúãastnila jsem se tohoto zájezdu po dûdeãkov ch realizacích v Modré, kde dûlal rekonstrukce, stavûl cel blok obytn ch domû i nûkolik náhrobních kamenû na hfibitovû v Pezinku, Modré a v Králové, protoïe v Modré a Králové Ïila jednu dobu ãást jeho rodiny. Spolek architektû dále usiluje o umístûní pamûtní desky ve kole ve Vídni, kde dûdeãek studoval. A rok vyvrcholí v listopadu pfii udûlování nov ch Cen Du ana Jurkoviãe. Eva: UÏ dlouho jsme se tû ili, Ïe se bude nûco dít, protoïe celé na e mládí se o dûdeãkovi buì nehovofiilo, nebo jen potichu. Teì se to v ak po r zmûnilo a trochu pohnulo, probûhly i v stavy v Bratislavû. Ale jak jsem dûdeãka, takïe to ukazuje, Ïe pfiece jenom je tam o nûj zájem Marta KOZÁNKOVÁ Poznámka: V dopise doktorka. Nováková je tû sdûlila, Ïe JoÏa Uprka pro doktora Franti ka Veselého v r namaloval akvarel Vlãnovjánka, jehoï obrázek pouïil Vesel jako etiketu pro aratici. V r dále namaloval plakát pro luhaãovické láznû, na kterém je Vlãnovjanka se dïbánkem a jsou tam uvedeny prameny Vincentka, Janovka, Amandka a Aloiska vã. dal ích údajû. Mezi kolorovan mi kresbami objevila Îenu z Luhaãovic v dlouhém koïichu z r a Îeny z Luhaãovic v krátkém koïí ku a Îenu z Pozlovic v krátkém koïí ku z r Radost Jurkoviãov ch vnuãek Na vzpomínkov program k 60. v roãí úmrtí Du ana Jurkoviãe byly pozvány i vnuãky slovenského architekta Katarína Salayová (vpravo) a Eva Jurkoviãová, které po sobotním pofiadu v LázeÀském divadle LL svûfiily: vám jiï fiíkala, âe i a Moravané vûdí o dûdeãkovi o mnoho víc neï Slováci. Katarína: Mûli jsme pocit, Ïe si ho víc povaïují, proto nás o to víc potû- ilo, Ïe si to koneãnû i na Slovensku uvûdomili, Ïe je tu osobnost, kterou bychom mûli uctít i my na Slovensku. Eva: Jinak sem urãitû pfiijedu zase v srpnu. Ubytuji se v Jurkoviãovû domû a tû ím se hlavnû na bazén a masáïe. Doufám, Ïe mi bude pfiát poãasí, abych si zajela i na zajímav v let. UÏ se nemohu doãkat. Katarína: Já jsem tu byla loni v záfií a vûbec jsem nemyslela, Ïe ani ne do roka se sem znovu vrátím. Je to pro nás skuteãnû záïitek, ne lázeàsk, ale osobnû-pocitov, Ïe se tu setkáváme s pracemi dûdeãka. Eva: Tû í nás, Ïe hodnû lidí o tom ví. Navíc se o to Luhaãovice tak pfiíkladnû starají.

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více