Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog"

Transkript

1 Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog

2 Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac NT, NW Jišění obvodů a spořebičů Kompakní jisiče a odpínače Compac NS Kompakní jisiče Compac NR Kompakní odpínače Inerpac Pojiskové odpínače Fupac Sysémy záskoku zdrojů Jisiče C60 Jisiče C120 Jisiče NG125 Ochrana proi reziduálnímu proudu Jisiče C32H-DC Moorový spoušěč P25M Pojiskové odpojovače STI, SBI Svodiče přepěí PRF1, PRD, ST, PRC, PRI Ochranná a řídicí relé RC Proudové chrániče ID Ovládání obvodů Kombin. proudové chrániče DPNNVigi Chráničové spoušě VigiC60 / VigiNG125 VigiCompac NS do 630 A Relé a sysémy pro ochranu a moniorování zemních poruch Vigirex Insalační sykače CT+ a CT Impulzní relé TL+ a TL Ovládání osvělení a časové programování Vypínače I Odpínače Páčkové a oočné Tlačíka BP Držáky ovládačů NG125NA přepínače CM a signálek, zásuvky PC Přepínací relé RLI Časové relé RT Schodišťové auomay MIN Soumrakové spínače IC Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Smívače TV Deekory pohybu CMB Spínací hodiny IH, IHP Mulifunkční hodiny Ikeos Číač provoz. hodin CH, číač impulzů CI Proudové ransformáory TI Kompenzace jalového výkonu Ampérmery AMP, volmery VLT Elekroměry ME Digiální mulimery PM9/700/800 Eherneová rozhraní a sofware Varplus 2, Varlogic, Varpac Zdroje nepřerušeného napájení Přepěťové ochrany Pulsar Třífázové UPS Galaxy Akivní filry SineWave Veškeré nezvýrazněné výrobky z éo přehledové srany naleznee v samosaných kaalozích viz zadní srana obálky.

3 Hlavní obsah Proč používa sysém PowerLogic? 2 Obecné informace o sofwaru 6 Příklady srukur 7 Proudové ransformáory 10 MTP Panelové přísroje 16 AMP / VLT FRE CI / CH Digiální elekroměry 26 ME Mulimery a analyzáory síí 32 PM9 PM700 PM800 CM4000 Komunikace a sofware 74 EGX100 EGX400 Powerview 1

4 Prezenace Proč používa sysém PowerLogic? Získeje veškeré pořebné informace k řízení vaší elekrické insalace V současné době mohou sysémy řízení nákladů a zlepšené koninuiy napájení posíli konkurenceschopnos. Z oho důvodu je pořeba více informací, keré se ýkají provozu a obsluhy elekrické insalace: údaje o spořebě, záěžové křivky, harmonické imise, dosupný příkon ad. Sysém PowerLogic vám všechny yo údaje přináší. Informace, se kerými můžee počía, a o kdekoliv a kdykoliv je budee pořebova. Sysém PowerLogic, řešení měření a moniorování Sysém PowerLogic nabízí ucelené a důkladné řešení pro měření a moniorování energie k dosažení opimálního řízení elekrické insalace. Veřejné budovy Ucelené řešení pokrývající pořeby řízení elekrické insalace od jednoduchého měření proudu až rovnou ke vzdálenému sledování kvaliy elekřiny, na bázi oho nejkomplexnějšího rozsahu měřicích a moniorovacích přísrojů a sofwaru na moniorování kvaliy, keré se na rhu vyskyují, vhodné pro nejširší spekra použií jak v průmyslovém sekoru, ak v sekoru služeb. Důkladné řešení inegruje veškerá měřicí NN a VN zařízení, sejně jako moniorovací a ochranné přísroje, nabízí komunikační sofware a rozhraní, keré jsou již předkonfigurovány pro snadnou inegraci zařízení Schneider Elecric. Dispečink Nemocnice Komunikace Výrobci polovodičů Přísroje Panelové přísroje Elekroměry Digiální mulimery Výkonové jisiče NN Ochrany VN Další kompaibilní přísroje Auomobilový průmysl Sysém PowerLogic je řešením pro měření a moniorování, keré vyhovuje širokému záběru aplikací. Sysém PowerLogic sorimen výrobků PowerLogic: y měřicí a moniorovací přísroje jak komunikační ak nekomunikační, y komunikační rozhraní, y sofware pro sledování energie. výkonové jisiče Maserpac a Compac, ochranná relé Sepam a Vigrex, všechna další zařízení, kompaibilní se sysémem Modbus. 2

5 Sysém PowerLogic, násroj pro zlepšení funkce rozvodu elekrické energie Sysém PowerLogic zajišťuje 3 funkce: sběr údajů z měření, řídění a přenos údajů z měření k umožnění analýzy různých zaineresovaných úseků: výroby, údržby, účenicví, vedení pracovišě, konrola výsledků získaných po implemenaci opaření pro zlepšení funkce rozvodu elekřiny. Přísroje Komunikace Dispečink Vyhodnocení Implemenace opaření Nápravná opaření Analýza Se sysémem PowerLogic máe elekrickou insalaci pevně v rukou Sysém PowerLogic vám pomáhá Náklady na el. energii Snižova náklady na energii Získa jasný přehled o spořebě označi hlavní spořebiele a přidělení nákladů, řízení mís nejvyšší spořeby a opimalizace smlouvy o zajišění služeb. Kvalia energie Zlepšova plynulos napájení Využíveje plnou kapaciu vaší insalace analýza funkce rozvodu elekřiny, diagnóza poruch. Plynulos služby Zlepšova kvaliu energie Zvyšuje spolehlivos energeického sysému a opimalizuje své provozní náklady moniorování vyšších harmonických, snížení nákladů na údržbu, snížené výrobní zráy. 3

6 Prezenace Proč používa sysém PowerLogic? Výhody a použií Snižuje náklady na energii Sysém PowerLogic pomáhá sníži spořebu energie a náklady na energii, kerou využíváe, a o prosřednicvím rozúčování a opimalizace smlouvy na elekřinu. Rozúčování a rozvržení nákladů za účelem snížení spořeby Měření spořeby energie pro: označení hlavních spořebielů, rozvržení nákladů, informování uživaelů o jejich výdajích. Analýza nákladů Opimalizace smlouvy za energii a záěžových křivek za účelem snížení nákladů na energii Záznam spořeby energie a záěžových křivek pro: opimalizaci smlouvy na energii, nahromadění nákladů z více pracovišť a vyjednávání o globálních smlouvách, idenifikaci záložní kapaciy pro rozšíření elekrické insalace, regulaci nejvyšší spořeby a vyhnuí se penále: y zlepši účiník pomocí řešení na jeho korekci, y vyhnou se překročení maxima za předplacenou energii auomaickým odhazováním záěže. Sledování osaních energií Počíání impulzů, získaných z měřicích přísrojů (vody, plynoměrů, páry ad.) pro globální a cenralizovanou regulaci energií. Trend spořeby Zlepšuje plynulos služeb Elekřina je pro provoz pracovišě zásadní. Není však vždy snadné porozumě jevům, keré způsobují poruchy. Sysém PowerLogic poskyuje lepší porozumění sysému disribuce elekřiny a nabízí násroj k analýze. Dovoluje řídi sysém v reálném čase a ím zvyšova spolehlivos. Sledování elekrické insalace v reálném čase Panelová přísrojová echnika Pro mísní zobrazení údajů měření a konroly provozu insalace. Dálkový monioring Sledování elekrické insalace a předání správných informací správné osobě ve správném čase: sav rozvodny a měření pro úsek správy budovy, výsrahy a událosi pro oddělení údržby, rozvržení nákladů pro účení oddělení ad. Oevřený komunikační sysém, umožňující zásahy exerního odborníka v případě pořeby. Transparenní přísup k informacím prosřednicvím webových echnologií. Pomocí webového serveru EGX400 máe nyní přísup ke všem informacím, keré pořebujee bez ohledu na o, kde se nacházíe a kdy je požadujee, a o pomocí sandardního prohlížeče, jako je Inerne Explorer. Sledování elekrické insalace v reálném čase 4

7 Prevenivní a nápravná údržba Prevenivní údržba Odhalení problémů v předsihu, založené na klíčových paramerech, aby nedocházelo k poruchám a výpadkům napájení. Nápravná údržba Jasné a ucelené informace pro vedoucího závodu v oblasi okolnosí výskyu poruchy, aby bylo možné co nejrychleji obnovi dodávku energie: mísní nebo dálkové alarmy (např. elefonem nebo pagerem), lokalizace poruchy, celkový přehled, souhrnné abulky ad. Záznam událosí a výsrah Podrobné informace pro určené odborníky, keří se sarají o příčiny poruch a navrhování řešení pro zlepšení sysému rozvodu elekřiny: záznamy událosí a výsrah, zachycení varu vlny ad. Zlepšuje kvaliu energie Kvalia energie má přímý dopad na provozní náklady: přímé náklady: nadměrná spořeba kvůli vyšším zráám ve výkonu, nepřímé náklady: y zráy ve výrobě: selhávání procesu, zbyečné vypínání a zapínání, y náklady na vybavení: menší živonos, nižší efekivia, předimenzované vybavení. Měření celkového harmonického zkreslení a jednolivého harmonického obsahu idenifikuje zdroje harmonického zkreslení a odděle je od cilivých záěží, určee příčiny poruch, odlehčee energeická zařízení (ransformáory, kabely ad.), realizuje filrovací řešení. Deekce a zachycení křivek poklesů a špiček napěí Určee původ výrobních zrá nebo výpadků napájení. Spekrární analýza harmonických kmiočů Deekce a zachycení křivek přechodových jevů Určee příčiny poruch a havárií. Konrola shody dodávky elekřiny podle EN K vyhodnocení kvaliy disribuované energie v souladu s evropskou normou EN a ke konrole posupu dodavaele podle éo normy. Zachycení rušení 5

8 Průvodce výběrem produku Obecné informace o sofwaru Sofware, násroj zajišťující správnou funkci insalace. Pracovišě lze přirovna k živému organismu. Správce elekrického rozvodu nemá konrolu nad změnami, keré eno organismus ovlivňují, ale musí zajisi plynulou zásobu požadované energie. Podobně jako lékař, musí správce elekrického rozvodu provádě prevenivní opaření, diagnosikova a napravova veškeré problémy, keré se vyskynou. Cílem je udržova pracovišě zdravé, aniž by docházelo k vyváření nějakých sekundárních efeků. Sofware umožňuje diagnosikova příčiny věšiny problémů, s nimiž se v souvislosi s elekrickými sousavami sekají. Sále více zařízení se sává schopnými komunikace. Poče dosupných měření se aké zvyšuje, čímž vzniká pořeba násroje, kerý by všechny informace úspěšně spravoval. Hlavním účelem sofwaru je zjednoduši složiá pracovišě ak, aby je mohli řídi lidé: učini pracovišě a jeho provoz srozumielnými, učini elekrický rozvod hmaaelný a vidielný. Úloha sofwaru Veškerá měření v jediné lokaliě Ke všem naměřeným hodnoám se lze dosa přes počíač. Organizace a používání měřicí echniky Před použiím je nuné určié měřicí echniky nejprve zorganizova, zpracova nebo inegrova do zvlášních násrojů. Nasavení zařízení, příklad analyzáoru CM4000 Jednoduchá zařízení lze nasavi pomocí jejich čelních panelů. U složiějších zařízení bývá mísní nasavení obížné a u někerých funkcí dokonce nemožné. Díky sofwaru je nasavení zařízení mnohem jednodušší. Auomaické úkoly Sofware umí úkoly vykonáva auomaicky, přičemž se akivuje: daem, událosí, signalizací. Tyo úkoly se mohou ýka zařízení (rese, spušění konkréní funkce) nebo uživaelů sysému (přenos u ad.). Manuální příkazy Sofware na sledování energie lze využí aké k dálkovému ovládaní zařízení (např. zapnuí či vypnuí jisiče). Určié regulační/moniorovací funkce (auomaické akce v rozvodu elekřiny) jsou prováděny pomocí PLC, inegrovaných do srukury sysému Power Logic. Přísup přes web Informace musí bý uzpůsobeny pořebám uživaelů a pak ěmo uživaelům zpřísupněny. Sofware si umí s ouo úpravou poradi ak, že vypracuje uživaelské zprávy. K ěmo zprávám je pak možné dosa se z jakéhokoliv počíače na pracoviši s využiím sandardního webového prohlížeče. Sofware a srukura Sofware musí umě naplni velké množsví pořeb: provoz jednoho nebo několika uživaelů, organizace da podle uživaelských profilů, přizpůsobení různým ypologiím pracovišť, výměna da s osaními sysémy, ad. Tao sousava omezení znamená, že jediný produk neposačuje; je zapořebí celá řada sofwarových produků. 6

9 Průvodce výběrem produku Příklady srukur Sysém PowerLogic se dá použí v celé řadě rozmaniých srukur v závislosi na uspořádání pracovišě. Zároveň nabízí aké různé uživaelské profily. Příklad 1 Insalace v malé budově nebo v izolované mísnosi s vybavením. Jedna nebo několik měřicích/moniorovacích jednoek připojených k jednomu PC (přímo nebo přes modem). Pro moniorování elekrické insalace oddělením údržby. Modbus RS485 Příklad 2 Insalace v budově s několika uživaeli, keří jsou vzájemně propojeni mísním inraneem. Připojení měřicích/moniorovacích jednoek k rozhaním EGX pro inegraci v eerneové síi společnosi. Pro sdílené spravování elekrické insalace různými odděleními: y jednoduchý monioring bez zvlášního sofwaru pomocí webového prohlížeče, y komplexní monioring pomocí originálního sofwaru. 7

10 Průvodce výběrem produku Příklady srukur (pokračování) Příklad 3 Insalace v mnoha budovách vzájemně propojených inraneem společnosi. Připojení měřicích/moniorovacích jednoek k webovým serverům EGX pro inegraci v eherneové síi společnosi. Všechny sekory společnosi připojené k inraneu mají přímý přísup k důležiým daům na elekrické insalaci prosřednicvím webového prohlížeče. Inrane Webový prohlížeč SMS Eherne TCP/IP Modbus RS485 Modbus RS485 8

11 9

12 Proudové ransformáory Měřicí ransformáory proudu Funkce Proudové ransformáory s převodem Ip/5 A dodávají sekundárně proud od 0 do 5 A, kerý je úměrný proudu, naměřenému jako primární. Jsou k dispozici ve dvou hlavních skupinách: pro insalaci na kabel, pro insalaci na sběrnice. Proo se dají použí v kombinaci s měřicími přísroji: ampérmery, elekroměry, digiální mulimery, ovládacími relé ad Běžné echnické údaje Sekundární proud: 5 A. Max. jmenovié napěí Ue: 720 V. Frekvence: 50/60 Hz. Koeficien bezpečnosi (sf): y 40 až 4000 A: sf i 5, y až A: sf i 10, Supeň kryí: IP20. Provozní eploa: y sandardní řada: -5 C až +55 C, vlhkos < 95 %, y ropikalizovaná řada: -25 C až +60 C, relaivní vlhkos > 95 %, Shoda s normami: IEC a VDE Sekundární připojení (podle modelu): y svorky pro kabelová oka, y unelovými svorkami, y šrouby. Insalace S1 S2 K L P1 K K P2 MTP s provlečeným primárním vodičem S1 S2 K K L P1 S1 S2 K K L P1 Plombovaelný kry MTP s primárním připojením pomocí šroubu a maice. Použií adapéru pro kabelová oka nebo

13 Kaalogová čísla Jmenoviý Zaížielnos Izolovaný kabel: Rozměry Hmonos (g) Kaalogová čísla proud dle řídy Maximální Maximální ovoru Sandardní Tropikali- Adapér (2) Plombopřesnosi (VA) průměr (1) průřez (1) pro MTP zované MTP pro kabelová vaelný 0,5 1 3 (mm) (mm 2 ) sběrnice oka kry 40 A (3) vesavěný 50 A 1,25 1, vesavěný 75 A 1,5 2, vesavěný 100 A 2 2,5 3, vesavěný 125 A 2,5 3, vesavěný 150 A vesavěný 1,5 5,5 6, x (4) A 4 5, vesavěný 4 7 8, x x vesavěný 250 A x , x x vesavěný 300 A 7, , x x , x vesavěný 400 A 10, x x x vesavěný 500 A x x x vesavěný 51 x x vesavěný 600 A 14,5 21, x x vesavěný 51 x x vesavěný 800 A x vesavěný 1000 A x vesavěný 1250 A x vesavěný x vesavěný x vesavěný 1500 A x vesavěný x vesavěný x vesavěný 2000 A x vesavěný 2500 A x vesavěný x vesavěný 3000 A x vesavěný x vesavěný 4000 A x vesavěný 5000 A x vesavěný 6000 A x vesavěný (1) Kabel (kabely), keré mohou bý vedeny v MTP. (2) Pro MTP s primárním připojením pomocí šroubu a maice. (3) Adapér s vniřním průměrem 8,5 mm, délka = 32 mm. (4) Adapér s vniřním průměrem 12,5 mm, délka = 62 mm. Způsob upevnění Kaalogová čísla MTP Adapér na DIN Adapér Izolovaný lišu na monážní desku pojisný šroub a a

14 Proudové ransformáory Měřicí ransformáory proudu (pokračování) Výběr proudového ransformáoru Výběr proudového ransformáoru se řídí dvěma hledisky: převod Ip/5 A, druh insalace. Převod Ip/5 A Doporučujeme voli převod bezprosředně vyšší než je maximální měřený proud (In). Příklad: In = 1103 A; zvolený převod = 1250/5. U nízkých jmenoviých hodno od 40/5 do 75/5 a u aplikací s digiálními přísroji doporučujeme zvoli si vyšší koeficien, například 100/5. Důvodem je o, že MTP nižších hodno jsou méně přesné a měření 40 A bude například přesnější s MTP 100/5 než s MTP 40/5. Druh insalace Výběr MTP závisí na druhu insalace: izolované kabely, monáž na sběrnice. Důležié opaření Nikdy nerozpojuje sekundární obvod proudového ransformáoru, když je napájen primární obvod. Před zahájením práce na sekundárním obvodu musí bý svorky proudového ransformáoru nejprve zkraovány. Určení řídy přesnosi MTP Třída přesnosí vychází ze zdánlivého výkonu (VA) ransformáoru a ze spořeby celého měřicího sysému. Posledně zmíněné bere v úvahu spořebu všech přísrojů a propojovacích vodičů. Pro danou řídu přesnosí nesmí spořeba měřicího sysému překroči zdánlivý výkon (VA) ransformáoru. Průřez měděného vodiče (mm 2 ) Spořeba na 2 m vodiče při 20 C 1 1 1,5 0,685 2,5 0,41 4 0, , , ,062 Při nárůsu eploy o každých 10 C se spořeba zvýší o 4 %. Přísroj značky Merlin Gerin Spořeba (VA) Ampérmer 72 x 72 / 96 x 96 1,1 Analogový ampérmer 1,1 Digiální ampérmer IM100 0,5 Digiální ampérmer 0,3 PM500, PM700, PM800, CM3000, CM4000 0,15 ME4zr 0,05 PM9 0,55 Příklad: Spořeba měřicího sysému při 20 C PM9 0,55 VA 4 mery 2,5 mm 2 dvoužilového vodiče + 1,64 VA j. spořeba měřicího sysému = 2,19 VA Podle výsledků se určí řída přesnosi MTP (viz předchozí srana): řída 3 pro MTP 75/5, řída 1 pro MTP 100/5, řída 0,5 pro MTP 125/5. 12

15 Konkréní případ spoušěče mooru K měření proudu spoušěče mooru je pořeba zvoli MTP s primárním proudem Ip = Id/2 (Id = spoušěcí proud mooru). Rada Použije proudový ransformáor jmenovié velikosi 50 A. MTP 50/5 A, Imax = 50 A To je proo, že k rozdělení jmenovié hodnoy dvěma sačí měřený proud prohna proudovým ransformáorem dvakrá. Odpovídá MTP 100/5, Imax = 50 A 13

16 Proudové ransformáory Rozměry Proudové ransformáory , , ,5 Ka. č až 16506, až Ka. č až 16515, až Ka. č až 16521, až Ka. č a 16524, a Ka. č až 16535, až Ka. č a , Ka.č až Ka.č až Ka.č a Adapér pro kabelová oka Ka. č Ka. č

17 15

18 Panelové přísroje Analogové ampérmery a volmery na DIN lišu Funkce AMP Ampérmery měří proud, kerý proéká elekrickým obvodem, v ampérech. VLT Volmery měří poenciální rozdíl (v napěí) elekrického obvodu ve volech. AMP VLT Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovuje normám IEC a IEC Feromagneické zařízení. Pseudo lineární supnice přes 90. Ampérmery (vyjma kaalogového čísla 16029): y napojení na MTP, poměr In/5, objednávají se samosaně, y vyměnielné číselníky. Teploa: y provozní eploa: -25 C až +55 C, y referenční eploa: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,03 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Spořeba: y AMP: 1,1 VA, y VLT kaalogové číslo 15060: 2,5 VA, y VLT kaalogové číslo 16061: 3,5 VA, Trvalá přeížielnos y AMP: 1,2 In, y VLT: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: y AMP: 10 In, y VLT: 2 Un. Spojení: unelové svorky pro uhé vodiče 1,5 až 6 mm 2. Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Šířka v mod. Kaalogová k MTP 9 mm čísla AMP s přímým měřením 0-30 A žádné AMP s nepřímým měřením přes MTP Základní přísroj X/ (dodává se bez číselníku) Číselník 0-5 A A 50/ A 75/ A 100/ A 150/ A 200/ A 250/ A 300/ A 400/ A 500/ A 600/ A 800/ A 1000/ A 1500/ A 2000/ VLT V V

19 Panelové přísroje Digiální ampérmery, volmery a měřiče kmioču na DIN lišu Funkce AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. FRE Měřiče kmioču (kmiočomery) měří v herzích frekvenci elekrického obvodu od 20 do 600 V AC. AMP VLT FRE Společné echnické údaje Napájecí napěí: 230 V. Provozní kmioče: 50/60 Hz. Displej s červenou diodou: 3 číslice, h = 8 mm. Přesnos v celém rozsahu: 0,5 % ±1 číslice. Spořeba: max. 5 VA nebo jmenoviá na 2,5 VA. Supeň kryí: y IP40 na čelní sraně, y IP20 na svorkách. Spojení: unelové svorky pro vodiče až do 2,5 mm 2. Specifické údaje 10 A ampérmer s přímým měřením Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenoviého proudu. Příkon měřicího vsupu: 1 VA. Vícerozsahový ampérmer Charakerisiky: y přímé měření: 5 A, y nepřímé měření s MTP. Nasavielné rozsahy: 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 A. Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenoviého proudu. Příkon měricího vsupu: 0,55 VA. Volmer Přímé měření: V. Vsupní impedance: 2 MΩ. Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenovié hodnoy. Měřič kmioču Minimální měřená hodnoa: 20 Hz. Maximální měřená hodnoa: 100 Hz. Displej s rozsahem: 99,9 Hz. Shoda s normami Bezpečnos: IEC/EN EMC elekromagneická kompaibilia: IEC/EN a IEC/EN Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení k MTP Šířka Kaalogová v mod. 9 mm čísla Ampérmer s přímým měřením 0-10 A žádné Vícerozsahový AMP A podle jmen. proudu VLT V FRE Hz

20 Panelové přísroje 72 x 72 analogové ampérmery a volmery Funkce Měřicí přísroje 72 x 72 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveřích a předních panelech rozvodnic a rozváděčů. AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. AMP pro sandardní použií AMP pro moorový vývod Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovují normě IEC Feromagneické zařízení. Rozsah supnice: 62 mm přes 90. Monáž do rozvodnic a rozváděčů. Supeň kryí: IP52. Maximální provozní poloha: 30 / verikální. Teploa: y provozní: -25 C až +50 C, y referenční: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,003 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Specifické echnické údaje AMP Vyžaduje MTP s In/5, objednává se samosaně. Vyměnielné číselníky se objednávají samosaně. Spořeba: 1,1 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 In. Maximální přeížení po dobu 5 s: 10 In. Specifické echnické údaje VLT Spořeba: 3 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: 2 Un. VLT Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Kaalogová k MTP čísla AMP pro sandardní použií Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ ,3 In číselník 0-50 A 50/ A 100/ A 200/ A 400/ A 600/ A 1000/ A 1250/ A 1500/ A 2000/ AMP pro moorový vývod Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ In číselník A 30/ A 75/ A 200/ VLT V

21 Panelové přísroje 96 x 96 analogové ampérmery a volmery Funkce Měřicí přísroje 96 x 96 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveřích a předních panelech rozvodnic a rozváděčů. AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. AMP pro sandardní použií AMP pro moorový vývod Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovují normě IEC Feromagneické zařízení. Rozsah supnice: 80 mm přes 90. Monáž do rozvodnic a rozváděčů. Supeň kryí: IP52. Maximální provozní poloha: 30 / verikální. Teploa: y provozní: -25 C až +50 C, y referenční: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,003 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Specifické echnické údaje AMP Vyžaduje MTP s In/5, objednává se samosaně. Vyměnielné číselníky se objednávají samosaně. Spořeba: 1,1 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 In. Maximální přeížení po dobu 5 s: 10 In. Specifické echnické údaje VLT Spořeba: 3 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: 2 Un. VLT Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Kaalogová k MTP čísla AMP pro sandardní použií Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ ,3 In číselník 0-50 A 50/ A 100/ A 200/ A 400/ A 600/ A 1000/ A 1250/ A 1500/ A 2000/ A 2500/ A 3000/ A 4000/ A 5000/ A 6000/ AMP pro moorový vývod Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ In číselník A 30/ A 75/ A 200/ VLT V

22 Panelové přísroje Přepínač ampérmeru CMA, Přepínač volmeru CMV pro inalaci na DIN lišu Funkce CMA Teno čyřpolohový přepínač je využíván jednoduchým ampérmerem (s MTP) k měření proudů rojfázového obvodu. CMV Teno sedmipolohový přepínač je využíván jednoduchým volmerem k měření napěí (fáze fáze a fáze neurál) rojfázového obvodu. CMA CMV Společné echnické údaje Oočné ovládání. Maximální provozní napěí: 440 V, 50/60 Hz. Jmenoviý epelný proud: 10 A. Provozní eploa: -20 C až +55 C. Skladovací eploa: -25 C až +80 C. Mechanická rvanlivos (AC21A-3x440 V): operací. Supeň ochrany: y IP66 na čelní sraně, y IP20 na svorkách. Elekrická rvanlivos: operací. Spojení: připojovací svorky se zachycenými šrouby, pro kabely do 1,5 mm 2. Vyhovuje normám: IEC/EN Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Šířka v Kaalogová (A) (V AC) mod. 9 mm čísla CMA CMV Připojení N L1 L2 S1 L3 S2 S1 S2 S1 S CMA 3 9 A CMA N L1 L2 L CMV 1 3 CMV V 20

23 Panelové přísroje Přepínač ampérmeru CMA, Přepínač volmeru CMV pro inalaci do panelu CMA CMV Funkce Přepínače 48 x 48 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveře a čelní panely rozvodnic a rozváděčů. CMA Teno čyřpolohový přepínač je využíván jednoduchým ampérmerem (s MTP) k měření proudů rojfázového obvodu. CMV Teno sedmipolohový přepínač je využíván jednoduchým volmerem k měření napěí (fáze fáze a fáze neurál) rojfázového obvodu. Společné echnické údaje Trvanlivos: y elekrická: operací, y mechanická: operací. Konak AgNi. Provozní eploa: -25 C až +50 C Vyhovují normám IEC/EN Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Poče Kaalogová (A) (V) poloh čísla CMA CMV Připojení O R S S1 T S2 S1 S2 S1 S CMA 3 9 N L1 L2 L3 A CMA O R S T CMV 1 3 CMV V Snímání rojfázových napěí fáze zem + fáze fáze. Poznámka: při připojování nesnímeje kabeláž. 21

24 Panelové přísroje Číače provozních hodin CH Funkce Elekromechanické počíadlo, keré počíá provozní hodiny sroje nebo jednoky elekrického zařízení. Udává přesnou indikaci provozní doby, oo počíadlo se používá ehdy, když je řeba rozhodnou o provedení prevenivní údržby. Společné echnické údaje: Elekromechanický displej. Maximální hodnoa: ,99 hodin. Přesnos displeje: 0,01 %. Bez vynulování. Skladovací eploa: -25 C až +85 C. Připojení: unelové svorky pro vodiče 2,5 mm 2. CH DIN CH 48 x 48 Specifické echnické údaje CH DIN Spořeba: 0,15 VA. Provozní eploa: -10 C až +70 C. Monáž na DIN lišu. CH 48 x 48 Spořeba: y 15607: 0,25 VA, y 15608: 0,15 VA, y 15609: 0,02 VA při 12 V a 0,3 VA při 36 V. Provozní eploa: -20 C až +70 C. Supeň kryí: IP65 na čelní sraně. Monáž na čelní sranu rozváděčů. Kaalogová čísla Typ Napěí Šířka v Kaalogová (V AC) mod. 9 mm čísla CH DIN 230 V AC/50 Hz CH 48 x V AC/50 Hz V AC/50 Hz až 36 V DC Připojení CH 2 3 CH + - záěž záěž CH DIN CH 48 x 48 22

25 Panelové přísroje Číače impulzů Cl Funkce Elekromechanické počíadlo, keré je určeno k počíání impulzů vydávaných: počiadly kilowahodin, deekory překročení eploy, people mery, oáčkoměry ad. Společné echnické údaje: Napájecí a měřicí napěí: 230 V AC, 50/60 Hz. Spořeba: 0,15 VA. Maximální hodnoa: impulzů. Bez vynulování. Údaje měření: y minimální doba impulzu: 50 ms, y minimální doba mezi 2 impulzy: 50 ms. Skladovací eploa: -25 C až +85 C. Provozní eploa: -10 C až +70 C. Připojení: unelové svorky pro vodiče až do 2,5 mm 2. Kaalogová čísla Typ Šířka v mod. Kaalogové 9 mm číslo CI Připojení CI 2 3 záěž CI 2 3 kwh záěž 23

26 Panelové přísroje Rozměry Analogové ampérmery a volmery Digiální ampérmery, volmer a kmiočomer Přepínače CMA a CMV x 72 analogové ampérmery a volmery Ochranný kry Svorka M4 96 x 96 analogové ampérmery a volmery Ochranný kry Svorka M4 24

27 Přepínače 48 x 48 CMA a CMV 32 (nebo 4,8) 24,1 (nebo 33) Číač impulzů CI a číač provozních hodin CH 22,3 (nebo 50,5) (s adapérem) Číač provozních hodin 48 x ,2-0,3 0 45,2-0,3 0 25

28 Digiální elekroměry Digiální elekroměry ME ME1zr ME3zr ME4zr Funkce Digiální elekroměry navržené pro podružné měření činné energie, spořebovávané jednofázovým nebo rojfázovým elekrickým obvodem s disribuovaným neurálem nebo bez něj. ME1 Jednofázový elekroměr. ME1z Jednofázový elekroměr s měřením dílčího odběru. ME1zr Jednofázový elekroměr s měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME3 Trojfázový elekroměr bez neurálu. ME3zr Trojfázový elekroměr bez neurálu s měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME4 Trojfázový elekroměr s neurálem. ME4zr Trojfázový elekroměr s neurálem, měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME4zr Trojfázový elekroměr s neurálem nebo bez neurálu s nepřímým měřením přes MTP a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Šířka v mod. Kaalogová (A) (V AC) 9 mm čísla Jedno-fázový obvod (1L + N) ME ME1z ME1zr Trojfázový obvod (3L) ME x x ME3zr 63 3 x x ME4zr x x Trojfázový + neurál obvod (3L + N) ME x 230/ ME4zr 63 3 x 230/ ME4zr x 230/ Společné echnické údaje: Třída přesnosi 2 Kmioče 50/60 Hz Spořeba 2,5 VA Provozní eploa -25 C až +55 C Připojení unelovými svorkami Horní svorky: 6 mm 2 Shoda s normami Spodní svorky: 16 mm 2 IEC (s plombovaelným kryem) 26

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

HOMMEL CS. Katalog měřicích přístrojů JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY JENOPTIK

HOMMEL CS. Katalog měřicích přístrojů JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY JENOPTIK HOMMEL CS Kaalog měřicích přísrojů INDUSTRIAL METROLOGY 2015 OBSAH INDUSTRIAL METROLOGY We measure he world... Výrobní divize průmyslové merologie INDUSTRIAL METROLOGY je členem dynamické obchodní skupiny

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE CARLO GAVAZZI PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE ENIKA.CZ s.r.o. Nádražní 609 509 01 Nová Paka Czech Republic Tel.: +420 493 77 33 11 Fax: +420 493 77 33 22 E-mail: enika@enika.cz http://www.enika.cz

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY version: 0-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 7/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 8 Fax: +40

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost.

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost. SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS Připraveni na budoucnost. Připraveni na budoucnost. Sputnik Engineering uvedl do provozu svůj první fotovoltaický centrální měnič již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

Revoluční řešení pro solární instalace

Revoluční řešení pro solární instalace Revoluční řešení pro solární instalace Mikroměnič - kompletní elektrárna v nejmenším provedení. Jednoduchá instalace a minimální údržba. Plně modulární systém. Velmi efektivní a snadný způsob řešení pro

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Děkujeme Vám, že jste si pro svou automatickou kondenzátorovou baterii zvolili regulátor účiníku řady RVC.

Děkujeme Vám, že jste si pro svou automatickou kondenzátorovou baterii zvolili regulátor účiníku řady RVC. cz Děkujeme Vám, že jste si pro svou automatickou kondenzátorovou baterii zvolili regulátor účiníku řady RVC. NEJPRVE SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY O této příručce Tato příručka je určena pro rychlou instalaci

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1 Ovladače a signálky Ovladače, signálky & kontaktní oduly CE, VDE elektrická zatížitelnost (IEC 97-3. 97--1, VDE 0660 část 200, EN 6097-3, EN 6097--1) Jenovité operační napětí Zátěž V 110 230 0 00 (0-60Hz)

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více