Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog"

Transkript

1 Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog

2 Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac NT, NW Jišění obvodů a spořebičů Kompakní jisiče a odpínače Compac NS Kompakní jisiče Compac NR Kompakní odpínače Inerpac Pojiskové odpínače Fupac Sysémy záskoku zdrojů Jisiče C60 Jisiče C120 Jisiče NG125 Ochrana proi reziduálnímu proudu Jisiče C32H-DC Moorový spoušěč P25M Pojiskové odpojovače STI, SBI Svodiče přepěí PRF1, PRD, ST, PRC, PRI Ochranná a řídicí relé RC Proudové chrániče ID Ovládání obvodů Kombin. proudové chrániče DPNNVigi Chráničové spoušě VigiC60 / VigiNG125 VigiCompac NS do 630 A Relé a sysémy pro ochranu a moniorování zemních poruch Vigirex Insalační sykače CT+ a CT Impulzní relé TL+ a TL Ovládání osvělení a časové programování Vypínače I Odpínače Páčkové a oočné Tlačíka BP Držáky ovládačů NG125NA přepínače CM a signálek, zásuvky PC Přepínací relé RLI Časové relé RT Schodišťové auomay MIN Soumrakové spínače IC Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Smívače TV Deekory pohybu CMB Spínací hodiny IH, IHP Mulifunkční hodiny Ikeos Číač provoz. hodin CH, číač impulzů CI Proudové ransformáory TI Kompenzace jalového výkonu Ampérmery AMP, volmery VLT Elekroměry ME Digiální mulimery PM9/700/800 Eherneová rozhraní a sofware Varplus 2, Varlogic, Varpac Zdroje nepřerušeného napájení Přepěťové ochrany Pulsar Třífázové UPS Galaxy Akivní filry SineWave Veškeré nezvýrazněné výrobky z éo přehledové srany naleznee v samosaných kaalozích viz zadní srana obálky.

3 Hlavní obsah Proč používa sysém PowerLogic? 2 Obecné informace o sofwaru 6 Příklady srukur 7 Proudové ransformáory 10 MTP Panelové přísroje 16 AMP / VLT FRE CI / CH Digiální elekroměry 26 ME Mulimery a analyzáory síí 32 PM9 PM700 PM800 CM4000 Komunikace a sofware 74 EGX100 EGX400 Powerview 1

4 Prezenace Proč používa sysém PowerLogic? Získeje veškeré pořebné informace k řízení vaší elekrické insalace V současné době mohou sysémy řízení nákladů a zlepšené koninuiy napájení posíli konkurenceschopnos. Z oho důvodu je pořeba více informací, keré se ýkají provozu a obsluhy elekrické insalace: údaje o spořebě, záěžové křivky, harmonické imise, dosupný příkon ad. Sysém PowerLogic vám všechny yo údaje přináší. Informace, se kerými můžee počía, a o kdekoliv a kdykoliv je budee pořebova. Sysém PowerLogic, řešení měření a moniorování Sysém PowerLogic nabízí ucelené a důkladné řešení pro měření a moniorování energie k dosažení opimálního řízení elekrické insalace. Veřejné budovy Ucelené řešení pokrývající pořeby řízení elekrické insalace od jednoduchého měření proudu až rovnou ke vzdálenému sledování kvaliy elekřiny, na bázi oho nejkomplexnějšího rozsahu měřicích a moniorovacích přísrojů a sofwaru na moniorování kvaliy, keré se na rhu vyskyují, vhodné pro nejširší spekra použií jak v průmyslovém sekoru, ak v sekoru služeb. Důkladné řešení inegruje veškerá měřicí NN a VN zařízení, sejně jako moniorovací a ochranné přísroje, nabízí komunikační sofware a rozhraní, keré jsou již předkonfigurovány pro snadnou inegraci zařízení Schneider Elecric. Dispečink Nemocnice Komunikace Výrobci polovodičů Přísroje Panelové přísroje Elekroměry Digiální mulimery Výkonové jisiče NN Ochrany VN Další kompaibilní přísroje Auomobilový průmysl Sysém PowerLogic je řešením pro měření a moniorování, keré vyhovuje širokému záběru aplikací. Sysém PowerLogic sorimen výrobků PowerLogic: y měřicí a moniorovací přísroje jak komunikační ak nekomunikační, y komunikační rozhraní, y sofware pro sledování energie. výkonové jisiče Maserpac a Compac, ochranná relé Sepam a Vigrex, všechna další zařízení, kompaibilní se sysémem Modbus. 2

5 Sysém PowerLogic, násroj pro zlepšení funkce rozvodu elekrické energie Sysém PowerLogic zajišťuje 3 funkce: sběr údajů z měření, řídění a přenos údajů z měření k umožnění analýzy různých zaineresovaných úseků: výroby, údržby, účenicví, vedení pracovišě, konrola výsledků získaných po implemenaci opaření pro zlepšení funkce rozvodu elekřiny. Přísroje Komunikace Dispečink Vyhodnocení Implemenace opaření Nápravná opaření Analýza Se sysémem PowerLogic máe elekrickou insalaci pevně v rukou Sysém PowerLogic vám pomáhá Náklady na el. energii Snižova náklady na energii Získa jasný přehled o spořebě označi hlavní spořebiele a přidělení nákladů, řízení mís nejvyšší spořeby a opimalizace smlouvy o zajišění služeb. Kvalia energie Zlepšova plynulos napájení Využíveje plnou kapaciu vaší insalace analýza funkce rozvodu elekřiny, diagnóza poruch. Plynulos služby Zlepšova kvaliu energie Zvyšuje spolehlivos energeického sysému a opimalizuje své provozní náklady moniorování vyšších harmonických, snížení nákladů na údržbu, snížené výrobní zráy. 3

6 Prezenace Proč používa sysém PowerLogic? Výhody a použií Snižuje náklady na energii Sysém PowerLogic pomáhá sníži spořebu energie a náklady na energii, kerou využíváe, a o prosřednicvím rozúčování a opimalizace smlouvy na elekřinu. Rozúčování a rozvržení nákladů za účelem snížení spořeby Měření spořeby energie pro: označení hlavních spořebielů, rozvržení nákladů, informování uživaelů o jejich výdajích. Analýza nákladů Opimalizace smlouvy za energii a záěžových křivek za účelem snížení nákladů na energii Záznam spořeby energie a záěžových křivek pro: opimalizaci smlouvy na energii, nahromadění nákladů z více pracovišť a vyjednávání o globálních smlouvách, idenifikaci záložní kapaciy pro rozšíření elekrické insalace, regulaci nejvyšší spořeby a vyhnuí se penále: y zlepši účiník pomocí řešení na jeho korekci, y vyhnou se překročení maxima za předplacenou energii auomaickým odhazováním záěže. Sledování osaních energií Počíání impulzů, získaných z měřicích přísrojů (vody, plynoměrů, páry ad.) pro globální a cenralizovanou regulaci energií. Trend spořeby Zlepšuje plynulos služeb Elekřina je pro provoz pracovišě zásadní. Není však vždy snadné porozumě jevům, keré způsobují poruchy. Sysém PowerLogic poskyuje lepší porozumění sysému disribuce elekřiny a nabízí násroj k analýze. Dovoluje řídi sysém v reálném čase a ím zvyšova spolehlivos. Sledování elekrické insalace v reálném čase Panelová přísrojová echnika Pro mísní zobrazení údajů měření a konroly provozu insalace. Dálkový monioring Sledování elekrické insalace a předání správných informací správné osobě ve správném čase: sav rozvodny a měření pro úsek správy budovy, výsrahy a událosi pro oddělení údržby, rozvržení nákladů pro účení oddělení ad. Oevřený komunikační sysém, umožňující zásahy exerního odborníka v případě pořeby. Transparenní přísup k informacím prosřednicvím webových echnologií. Pomocí webového serveru EGX400 máe nyní přísup ke všem informacím, keré pořebujee bez ohledu na o, kde se nacházíe a kdy je požadujee, a o pomocí sandardního prohlížeče, jako je Inerne Explorer. Sledování elekrické insalace v reálném čase 4

7 Prevenivní a nápravná údržba Prevenivní údržba Odhalení problémů v předsihu, založené na klíčových paramerech, aby nedocházelo k poruchám a výpadkům napájení. Nápravná údržba Jasné a ucelené informace pro vedoucího závodu v oblasi okolnosí výskyu poruchy, aby bylo možné co nejrychleji obnovi dodávku energie: mísní nebo dálkové alarmy (např. elefonem nebo pagerem), lokalizace poruchy, celkový přehled, souhrnné abulky ad. Záznam událosí a výsrah Podrobné informace pro určené odborníky, keří se sarají o příčiny poruch a navrhování řešení pro zlepšení sysému rozvodu elekřiny: záznamy událosí a výsrah, zachycení varu vlny ad. Zlepšuje kvaliu energie Kvalia energie má přímý dopad na provozní náklady: přímé náklady: nadměrná spořeba kvůli vyšším zráám ve výkonu, nepřímé náklady: y zráy ve výrobě: selhávání procesu, zbyečné vypínání a zapínání, y náklady na vybavení: menší živonos, nižší efekivia, předimenzované vybavení. Měření celkového harmonického zkreslení a jednolivého harmonického obsahu idenifikuje zdroje harmonického zkreslení a odděle je od cilivých záěží, určee příčiny poruch, odlehčee energeická zařízení (ransformáory, kabely ad.), realizuje filrovací řešení. Deekce a zachycení křivek poklesů a špiček napěí Určee původ výrobních zrá nebo výpadků napájení. Spekrární analýza harmonických kmiočů Deekce a zachycení křivek přechodových jevů Určee příčiny poruch a havárií. Konrola shody dodávky elekřiny podle EN K vyhodnocení kvaliy disribuované energie v souladu s evropskou normou EN a ke konrole posupu dodavaele podle éo normy. Zachycení rušení 5

8 Průvodce výběrem produku Obecné informace o sofwaru Sofware, násroj zajišťující správnou funkci insalace. Pracovišě lze přirovna k živému organismu. Správce elekrického rozvodu nemá konrolu nad změnami, keré eno organismus ovlivňují, ale musí zajisi plynulou zásobu požadované energie. Podobně jako lékař, musí správce elekrického rozvodu provádě prevenivní opaření, diagnosikova a napravova veškeré problémy, keré se vyskynou. Cílem je udržova pracovišě zdravé, aniž by docházelo k vyváření nějakých sekundárních efeků. Sofware umožňuje diagnosikova příčiny věšiny problémů, s nimiž se v souvislosi s elekrickými sousavami sekají. Sále více zařízení se sává schopnými komunikace. Poče dosupných měření se aké zvyšuje, čímž vzniká pořeba násroje, kerý by všechny informace úspěšně spravoval. Hlavním účelem sofwaru je zjednoduši složiá pracovišě ak, aby je mohli řídi lidé: učini pracovišě a jeho provoz srozumielnými, učini elekrický rozvod hmaaelný a vidielný. Úloha sofwaru Veškerá měření v jediné lokaliě Ke všem naměřeným hodnoám se lze dosa přes počíač. Organizace a používání měřicí echniky Před použiím je nuné určié měřicí echniky nejprve zorganizova, zpracova nebo inegrova do zvlášních násrojů. Nasavení zařízení, příklad analyzáoru CM4000 Jednoduchá zařízení lze nasavi pomocí jejich čelních panelů. U složiějších zařízení bývá mísní nasavení obížné a u někerých funkcí dokonce nemožné. Díky sofwaru je nasavení zařízení mnohem jednodušší. Auomaické úkoly Sofware umí úkoly vykonáva auomaicky, přičemž se akivuje: daem, událosí, signalizací. Tyo úkoly se mohou ýka zařízení (rese, spušění konkréní funkce) nebo uživaelů sysému (přenos u ad.). Manuální příkazy Sofware na sledování energie lze využí aké k dálkovému ovládaní zařízení (např. zapnuí či vypnuí jisiče). Určié regulační/moniorovací funkce (auomaické akce v rozvodu elekřiny) jsou prováděny pomocí PLC, inegrovaných do srukury sysému Power Logic. Přísup přes web Informace musí bý uzpůsobeny pořebám uživaelů a pak ěmo uživaelům zpřísupněny. Sofware si umí s ouo úpravou poradi ak, že vypracuje uživaelské zprávy. K ěmo zprávám je pak možné dosa se z jakéhokoliv počíače na pracoviši s využiím sandardního webového prohlížeče. Sofware a srukura Sofware musí umě naplni velké množsví pořeb: provoz jednoho nebo několika uživaelů, organizace da podle uživaelských profilů, přizpůsobení různým ypologiím pracovišť, výměna da s osaními sysémy, ad. Tao sousava omezení znamená, že jediný produk neposačuje; je zapořebí celá řada sofwarových produků. 6

9 Průvodce výběrem produku Příklady srukur Sysém PowerLogic se dá použí v celé řadě rozmaniých srukur v závislosi na uspořádání pracovišě. Zároveň nabízí aké různé uživaelské profily. Příklad 1 Insalace v malé budově nebo v izolované mísnosi s vybavením. Jedna nebo několik měřicích/moniorovacích jednoek připojených k jednomu PC (přímo nebo přes modem). Pro moniorování elekrické insalace oddělením údržby. Modbus RS485 Příklad 2 Insalace v budově s několika uživaeli, keří jsou vzájemně propojeni mísním inraneem. Připojení měřicích/moniorovacích jednoek k rozhaním EGX pro inegraci v eerneové síi společnosi. Pro sdílené spravování elekrické insalace různými odděleními: y jednoduchý monioring bez zvlášního sofwaru pomocí webového prohlížeče, y komplexní monioring pomocí originálního sofwaru. 7

10 Průvodce výběrem produku Příklady srukur (pokračování) Příklad 3 Insalace v mnoha budovách vzájemně propojených inraneem společnosi. Připojení měřicích/moniorovacích jednoek k webovým serverům EGX pro inegraci v eherneové síi společnosi. Všechny sekory společnosi připojené k inraneu mají přímý přísup k důležiým daům na elekrické insalaci prosřednicvím webového prohlížeče. Inrane Webový prohlížeč SMS Eherne TCP/IP Modbus RS485 Modbus RS485 8

11 9

12 Proudové ransformáory Měřicí ransformáory proudu Funkce Proudové ransformáory s převodem Ip/5 A dodávají sekundárně proud od 0 do 5 A, kerý je úměrný proudu, naměřenému jako primární. Jsou k dispozici ve dvou hlavních skupinách: pro insalaci na kabel, pro insalaci na sběrnice. Proo se dají použí v kombinaci s měřicími přísroji: ampérmery, elekroměry, digiální mulimery, ovládacími relé ad Běžné echnické údaje Sekundární proud: 5 A. Max. jmenovié napěí Ue: 720 V. Frekvence: 50/60 Hz. Koeficien bezpečnosi (sf): y 40 až 4000 A: sf i 5, y až A: sf i 10, Supeň kryí: IP20. Provozní eploa: y sandardní řada: -5 C až +55 C, vlhkos < 95 %, y ropikalizovaná řada: -25 C až +60 C, relaivní vlhkos > 95 %, Shoda s normami: IEC a VDE Sekundární připojení (podle modelu): y svorky pro kabelová oka, y unelovými svorkami, y šrouby. Insalace S1 S2 K L P1 K K P2 MTP s provlečeným primárním vodičem S1 S2 K K L P1 S1 S2 K K L P1 Plombovaelný kry MTP s primárním připojením pomocí šroubu a maice. Použií adapéru pro kabelová oka nebo

13 Kaalogová čísla Jmenoviý Zaížielnos Izolovaný kabel: Rozměry Hmonos (g) Kaalogová čísla proud dle řídy Maximální Maximální ovoru Sandardní Tropikali- Adapér (2) Plombopřesnosi (VA) průměr (1) průřez (1) pro MTP zované MTP pro kabelová vaelný 0,5 1 3 (mm) (mm 2 ) sběrnice oka kry 40 A (3) vesavěný 50 A 1,25 1, vesavěný 75 A 1,5 2, vesavěný 100 A 2 2,5 3, vesavěný 125 A 2,5 3, vesavěný 150 A vesavěný 1,5 5,5 6, x (4) A 4 5, vesavěný 4 7 8, x x vesavěný 250 A x , x x vesavěný 300 A 7, , x x , x vesavěný 400 A 10, x x x vesavěný 500 A x x x vesavěný 51 x x vesavěný 600 A 14,5 21, x x vesavěný 51 x x vesavěný 800 A x vesavěný 1000 A x vesavěný 1250 A x vesavěný x vesavěný x vesavěný 1500 A x vesavěný x vesavěný x vesavěný 2000 A x vesavěný 2500 A x vesavěný x vesavěný 3000 A x vesavěný x vesavěný 4000 A x vesavěný 5000 A x vesavěný 6000 A x vesavěný (1) Kabel (kabely), keré mohou bý vedeny v MTP. (2) Pro MTP s primárním připojením pomocí šroubu a maice. (3) Adapér s vniřním průměrem 8,5 mm, délka = 32 mm. (4) Adapér s vniřním průměrem 12,5 mm, délka = 62 mm. Způsob upevnění Kaalogová čísla MTP Adapér na DIN Adapér Izolovaný lišu na monážní desku pojisný šroub a a

14 Proudové ransformáory Měřicí ransformáory proudu (pokračování) Výběr proudového ransformáoru Výběr proudového ransformáoru se řídí dvěma hledisky: převod Ip/5 A, druh insalace. Převod Ip/5 A Doporučujeme voli převod bezprosředně vyšší než je maximální měřený proud (In). Příklad: In = 1103 A; zvolený převod = 1250/5. U nízkých jmenoviých hodno od 40/5 do 75/5 a u aplikací s digiálními přísroji doporučujeme zvoli si vyšší koeficien, například 100/5. Důvodem je o, že MTP nižších hodno jsou méně přesné a měření 40 A bude například přesnější s MTP 100/5 než s MTP 40/5. Druh insalace Výběr MTP závisí na druhu insalace: izolované kabely, monáž na sběrnice. Důležié opaření Nikdy nerozpojuje sekundární obvod proudového ransformáoru, když je napájen primární obvod. Před zahájením práce na sekundárním obvodu musí bý svorky proudového ransformáoru nejprve zkraovány. Určení řídy přesnosi MTP Třída přesnosí vychází ze zdánlivého výkonu (VA) ransformáoru a ze spořeby celého měřicího sysému. Posledně zmíněné bere v úvahu spořebu všech přísrojů a propojovacích vodičů. Pro danou řídu přesnosí nesmí spořeba měřicího sysému překroči zdánlivý výkon (VA) ransformáoru. Průřez měděného vodiče (mm 2 ) Spořeba na 2 m vodiče při 20 C 1 1 1,5 0,685 2,5 0,41 4 0, , , ,062 Při nárůsu eploy o každých 10 C se spořeba zvýší o 4 %. Přísroj značky Merlin Gerin Spořeba (VA) Ampérmer 72 x 72 / 96 x 96 1,1 Analogový ampérmer 1,1 Digiální ampérmer IM100 0,5 Digiální ampérmer 0,3 PM500, PM700, PM800, CM3000, CM4000 0,15 ME4zr 0,05 PM9 0,55 Příklad: Spořeba měřicího sysému při 20 C PM9 0,55 VA 4 mery 2,5 mm 2 dvoužilového vodiče + 1,64 VA j. spořeba měřicího sysému = 2,19 VA Podle výsledků se určí řída přesnosi MTP (viz předchozí srana): řída 3 pro MTP 75/5, řída 1 pro MTP 100/5, řída 0,5 pro MTP 125/5. 12

15 Konkréní případ spoušěče mooru K měření proudu spoušěče mooru je pořeba zvoli MTP s primárním proudem Ip = Id/2 (Id = spoušěcí proud mooru). Rada Použije proudový ransformáor jmenovié velikosi 50 A. MTP 50/5 A, Imax = 50 A To je proo, že k rozdělení jmenovié hodnoy dvěma sačí měřený proud prohna proudovým ransformáorem dvakrá. Odpovídá MTP 100/5, Imax = 50 A 13

16 Proudové ransformáory Rozměry Proudové ransformáory , , ,5 Ka. č až 16506, až Ka. č až 16515, až Ka. č až 16521, až Ka. č a 16524, a Ka. č až 16535, až Ka. č a , Ka.č až Ka.č až Ka.č a Adapér pro kabelová oka Ka. č Ka. č

17 15

18 Panelové přísroje Analogové ampérmery a volmery na DIN lišu Funkce AMP Ampérmery měří proud, kerý proéká elekrickým obvodem, v ampérech. VLT Volmery měří poenciální rozdíl (v napěí) elekrického obvodu ve volech. AMP VLT Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovuje normám IEC a IEC Feromagneické zařízení. Pseudo lineární supnice přes 90. Ampérmery (vyjma kaalogového čísla 16029): y napojení na MTP, poměr In/5, objednávají se samosaně, y vyměnielné číselníky. Teploa: y provozní eploa: -25 C až +55 C, y referenční eploa: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,03 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Spořeba: y AMP: 1,1 VA, y VLT kaalogové číslo 15060: 2,5 VA, y VLT kaalogové číslo 16061: 3,5 VA, Trvalá přeížielnos y AMP: 1,2 In, y VLT: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: y AMP: 10 In, y VLT: 2 Un. Spojení: unelové svorky pro uhé vodiče 1,5 až 6 mm 2. Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Šířka v mod. Kaalogová k MTP 9 mm čísla AMP s přímým měřením 0-30 A žádné AMP s nepřímým měřením přes MTP Základní přísroj X/ (dodává se bez číselníku) Číselník 0-5 A A 50/ A 75/ A 100/ A 150/ A 200/ A 250/ A 300/ A 400/ A 500/ A 600/ A 800/ A 1000/ A 1500/ A 2000/ VLT V V

19 Panelové přísroje Digiální ampérmery, volmery a měřiče kmioču na DIN lišu Funkce AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. FRE Měřiče kmioču (kmiočomery) měří v herzích frekvenci elekrického obvodu od 20 do 600 V AC. AMP VLT FRE Společné echnické údaje Napájecí napěí: 230 V. Provozní kmioče: 50/60 Hz. Displej s červenou diodou: 3 číslice, h = 8 mm. Přesnos v celém rozsahu: 0,5 % ±1 číslice. Spořeba: max. 5 VA nebo jmenoviá na 2,5 VA. Supeň kryí: y IP40 na čelní sraně, y IP20 na svorkách. Spojení: unelové svorky pro vodiče až do 2,5 mm 2. Specifické údaje 10 A ampérmer s přímým měřením Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenoviého proudu. Příkon měřicího vsupu: 1 VA. Vícerozsahový ampérmer Charakerisiky: y přímé měření: 5 A, y nepřímé měření s MTP. Nasavielné rozsahy: 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 A. Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenoviého proudu. Příkon měricího vsupu: 0,55 VA. Volmer Přímé měření: V. Vsupní impedance: 2 MΩ. Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenovié hodnoy. Měřič kmioču Minimální měřená hodnoa: 20 Hz. Maximální měřená hodnoa: 100 Hz. Displej s rozsahem: 99,9 Hz. Shoda s normami Bezpečnos: IEC/EN EMC elekromagneická kompaibilia: IEC/EN a IEC/EN Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení k MTP Šířka Kaalogová v mod. 9 mm čísla Ampérmer s přímým měřením 0-10 A žádné Vícerozsahový AMP A podle jmen. proudu VLT V FRE Hz

20 Panelové přísroje 72 x 72 analogové ampérmery a volmery Funkce Měřicí přísroje 72 x 72 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveřích a předních panelech rozvodnic a rozváděčů. AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. AMP pro sandardní použií AMP pro moorový vývod Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovují normě IEC Feromagneické zařízení. Rozsah supnice: 62 mm přes 90. Monáž do rozvodnic a rozváděčů. Supeň kryí: IP52. Maximální provozní poloha: 30 / verikální. Teploa: y provozní: -25 C až +50 C, y referenční: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,003 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Specifické echnické údaje AMP Vyžaduje MTP s In/5, objednává se samosaně. Vyměnielné číselníky se objednávají samosaně. Spořeba: 1,1 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 In. Maximální přeížení po dobu 5 s: 10 In. Specifické echnické údaje VLT Spořeba: 3 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: 2 Un. VLT Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Kaalogová k MTP čísla AMP pro sandardní použií Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ ,3 In číselník 0-50 A 50/ A 100/ A 200/ A 400/ A 600/ A 1000/ A 1250/ A 1500/ A 2000/ AMP pro moorový vývod Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ In číselník A 30/ A 75/ A 200/ VLT V

21 Panelové přísroje 96 x 96 analogové ampérmery a volmery Funkce Měřicí přísroje 96 x 96 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveřích a předních panelech rozvodnic a rozváděčů. AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. AMP pro sandardní použií AMP pro moorový vývod Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovují normě IEC Feromagneické zařízení. Rozsah supnice: 80 mm přes 90. Monáž do rozvodnic a rozváděčů. Supeň kryí: IP52. Maximální provozní poloha: 30 / verikální. Teploa: y provozní: -25 C až +50 C, y referenční: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,003 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Specifické echnické údaje AMP Vyžaduje MTP s In/5, objednává se samosaně. Vyměnielné číselníky se objednávají samosaně. Spořeba: 1,1 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 In. Maximální přeížení po dobu 5 s: 10 In. Specifické echnické údaje VLT Spořeba: 3 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: 2 Un. VLT Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Kaalogová k MTP čísla AMP pro sandardní použií Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ ,3 In číselník 0-50 A 50/ A 100/ A 200/ A 400/ A 600/ A 1000/ A 1250/ A 1500/ A 2000/ A 2500/ A 3000/ A 4000/ A 5000/ A 6000/ AMP pro moorový vývod Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ In číselník A 30/ A 75/ A 200/ VLT V

22 Panelové přísroje Přepínač ampérmeru CMA, Přepínač volmeru CMV pro inalaci na DIN lišu Funkce CMA Teno čyřpolohový přepínač je využíván jednoduchým ampérmerem (s MTP) k měření proudů rojfázového obvodu. CMV Teno sedmipolohový přepínač je využíván jednoduchým volmerem k měření napěí (fáze fáze a fáze neurál) rojfázového obvodu. CMA CMV Společné echnické údaje Oočné ovládání. Maximální provozní napěí: 440 V, 50/60 Hz. Jmenoviý epelný proud: 10 A. Provozní eploa: -20 C až +55 C. Skladovací eploa: -25 C až +80 C. Mechanická rvanlivos (AC21A-3x440 V): operací. Supeň ochrany: y IP66 na čelní sraně, y IP20 na svorkách. Elekrická rvanlivos: operací. Spojení: připojovací svorky se zachycenými šrouby, pro kabely do 1,5 mm 2. Vyhovuje normám: IEC/EN Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Šířka v Kaalogová (A) (V AC) mod. 9 mm čísla CMA CMV Připojení N L1 L2 S1 L3 S2 S1 S2 S1 S CMA 3 9 A CMA N L1 L2 L CMV 1 3 CMV V 20

23 Panelové přísroje Přepínač ampérmeru CMA, Přepínač volmeru CMV pro inalaci do panelu CMA CMV Funkce Přepínače 48 x 48 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveře a čelní panely rozvodnic a rozváděčů. CMA Teno čyřpolohový přepínač je využíván jednoduchým ampérmerem (s MTP) k měření proudů rojfázového obvodu. CMV Teno sedmipolohový přepínač je využíván jednoduchým volmerem k měření napěí (fáze fáze a fáze neurál) rojfázového obvodu. Společné echnické údaje Trvanlivos: y elekrická: operací, y mechanická: operací. Konak AgNi. Provozní eploa: -25 C až +50 C Vyhovují normám IEC/EN Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Poče Kaalogová (A) (V) poloh čísla CMA CMV Připojení O R S S1 T S2 S1 S2 S1 S CMA 3 9 N L1 L2 L3 A CMA O R S T CMV 1 3 CMV V Snímání rojfázových napěí fáze zem + fáze fáze. Poznámka: při připojování nesnímeje kabeláž. 21

24 Panelové přísroje Číače provozních hodin CH Funkce Elekromechanické počíadlo, keré počíá provozní hodiny sroje nebo jednoky elekrického zařízení. Udává přesnou indikaci provozní doby, oo počíadlo se používá ehdy, když je řeba rozhodnou o provedení prevenivní údržby. Společné echnické údaje: Elekromechanický displej. Maximální hodnoa: ,99 hodin. Přesnos displeje: 0,01 %. Bez vynulování. Skladovací eploa: -25 C až +85 C. Připojení: unelové svorky pro vodiče 2,5 mm 2. CH DIN CH 48 x 48 Specifické echnické údaje CH DIN Spořeba: 0,15 VA. Provozní eploa: -10 C až +70 C. Monáž na DIN lišu. CH 48 x 48 Spořeba: y 15607: 0,25 VA, y 15608: 0,15 VA, y 15609: 0,02 VA při 12 V a 0,3 VA při 36 V. Provozní eploa: -20 C až +70 C. Supeň kryí: IP65 na čelní sraně. Monáž na čelní sranu rozváděčů. Kaalogová čísla Typ Napěí Šířka v Kaalogová (V AC) mod. 9 mm čísla CH DIN 230 V AC/50 Hz CH 48 x V AC/50 Hz V AC/50 Hz až 36 V DC Připojení CH 2 3 CH + - záěž záěž CH DIN CH 48 x 48 22

25 Panelové přísroje Číače impulzů Cl Funkce Elekromechanické počíadlo, keré je určeno k počíání impulzů vydávaných: počiadly kilowahodin, deekory překročení eploy, people mery, oáčkoměry ad. Společné echnické údaje: Napájecí a měřicí napěí: 230 V AC, 50/60 Hz. Spořeba: 0,15 VA. Maximální hodnoa: impulzů. Bez vynulování. Údaje měření: y minimální doba impulzu: 50 ms, y minimální doba mezi 2 impulzy: 50 ms. Skladovací eploa: -25 C až +85 C. Provozní eploa: -10 C až +70 C. Připojení: unelové svorky pro vodiče až do 2,5 mm 2. Kaalogová čísla Typ Šířka v mod. Kaalogové 9 mm číslo CI Připojení CI 2 3 záěž CI 2 3 kwh záěž 23

26 Panelové přísroje Rozměry Analogové ampérmery a volmery Digiální ampérmery, volmer a kmiočomer Přepínače CMA a CMV x 72 analogové ampérmery a volmery Ochranný kry Svorka M4 96 x 96 analogové ampérmery a volmery Ochranný kry Svorka M4 24

27 Přepínače 48 x 48 CMA a CMV 32 (nebo 4,8) 24,1 (nebo 33) Číač impulzů CI a číač provozních hodin CH 22,3 (nebo 50,5) (s adapérem) Číač provozních hodin 48 x ,2-0,3 0 45,2-0,3 0 25

28 Digiální elekroměry Digiální elekroměry ME ME1zr ME3zr ME4zr Funkce Digiální elekroměry navržené pro podružné měření činné energie, spořebovávané jednofázovým nebo rojfázovým elekrickým obvodem s disribuovaným neurálem nebo bez něj. ME1 Jednofázový elekroměr. ME1z Jednofázový elekroměr s měřením dílčího odběru. ME1zr Jednofázový elekroměr s měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME3 Trojfázový elekroměr bez neurálu. ME3zr Trojfázový elekroměr bez neurálu s měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME4 Trojfázový elekroměr s neurálem. ME4zr Trojfázový elekroměr s neurálem, měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME4zr Trojfázový elekroměr s neurálem nebo bez neurálu s nepřímým měřením přes MTP a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Šířka v mod. Kaalogová (A) (V AC) 9 mm čísla Jedno-fázový obvod (1L + N) ME ME1z ME1zr Trojfázový obvod (3L) ME x x ME3zr 63 3 x x ME4zr x x Trojfázový + neurál obvod (3L + N) ME x 230/ ME4zr 63 3 x 230/ ME4zr x 230/ Společné echnické údaje: Třída přesnosi 2 Kmioče 50/60 Hz Spořeba 2,5 VA Provozní eploa -25 C až +55 C Připojení unelovými svorkami Horní svorky: 6 mm 2 Shoda s normami Spodní svorky: 16 mm 2 IEC (s plombovaelným kryem) 26

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277 Krolní echnika Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277 varimeer Nyní s rozsahy do 100 A! 02226 IL 9277 IP 9277 SL 9277 SP 9277 splňuje požadavky norem IEC 255, EN 60 255, VDE

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin Nové jisiãe do 630 A Compac NR Merlin Gerin S elekrickou energií dokážeme více. Compac NR Obsah srana Pfiehled pfiísrojû znaãky Merlin Gerin do 630 A 2 a 3 Jisiãe Compac NR 4 aï 24 Funkce a charakerisiky

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Micrologic. Uživatelský manuál. Objevte novou řídicí jednotku Micrologic E! Nízkonapěťové rozvody

Micrologic. Uživatelský manuál. Objevte novou řídicí jednotku Micrologic E! Nízkonapěťové rozvody Nízkonapěťové rozvody Micrologic Řídicí jednoky 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E Uživaelský manuál Objeve novou řídicí jednoku Micrologic E! Objeve novou řídicí jednoku Micrologic E Nejdosupnější

Více

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém Konferenční sysémy MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém www.boschsecriy.cz Inovační řícívkový reprodkor Vynikající reprodkce řeči a hdby Žádné kompromisy mezi

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A20 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů Hodnoty

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Elektronická a řídicí relé Bezpečnostní moduly

Elektronická a řídicí relé Bezpečnostní moduly www.moeller.cz www.easy-mfd.cz Elekronická a řídicí relé Bezpečnosní moduly Řídicí sysémy pro řízení srojů a echnologických procesů. HMI-PLC a PLC založená na PC Kombinovaná HMI-PLC Modulární PLC Kompakní

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270 Krolní echna Nadproudové relé varmer IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270 Nyní pro proudy až do 100 A! A 0 IK 9270 IL 9270 splňuje požadavy norem IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 IP 9270,

Více

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel. ČAOVÉ RELÉ PCM-07/ NÁVOD K OBLZE ZAMEL p. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland el. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelce.com, e-mail: markeing@zamel.pl POPI Vícefunkční časové

Více

Návod k použití. easy / easy compact / easy split. elektronické digitální termostaty s řízením odmrazování

Návod k použití. easy / easy compact / easy split. elektronické digitální termostaty s řízením odmrazování easy / easy compac / easy spli elekronické digiální ermosay s řízením odmrazování Návod k použií NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER READ CAREFULLY IN THE TEXT! Inegraed Conrol Soluions & Energy Savings

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Analyzátory sítí. ION7550 / ION7650 Systém PowerLogic. Katalog

Analyzátory sítí. ION7550 / ION7650 Systém PowerLogic. Katalog Systém PowerLogic Katalog Funkce a parametry Analyzátory série ION7550 a ION7650, použité v klíčových rozvodných místech a citlivých zátěžích, nabízí vynikající funkčnost včetně pokročilé analýzy kvality

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

Strana Strana 17-5

Strana Strana 17-5 rana -2 NTALAČNÍ ČAOVÁ RELÉ Vhodná pro použií v insalačních rozvodnicích Volielný časový rozsah na čelní sraně kryu:, s... dnů LED indikace Monáž na DN lišu mm lavičkové svorky rana - ČAOVÁ RELÉ DO PATE

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy 7. Měření kmioču a fázového rozdílu; Měření kmioču osciloskopem Měření kmioču číačem Měření fázového rozdílu osciloskopem Měření fázového rozdílu elekronickým fázoměrem 8. Analogové osciloskopy Blokové

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

COUNTIS E00 COUNTIS E10 COUNTIS E20 COUNTIS E30 COUNTIS E40 COUNTIS E50

COUNTIS E00 COUNTIS E10 COUNTIS E20 COUNTIS E30 COUNTIS E40 COUNTIS E50 COUTIS E M A D E T O M E A S U R E Kompletní řada elektroměrů Certifikát MID E 50470 Certifikát MID E 50470 (B+D modul) dostupný pro některé verze přístrojů COUTIS E Tento certifikát s celoevropskou platností

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Úvod Záporná zpěná vazba Úloha reguláoru Druhy reguláorů Seřízení reguláoru Snímaní informací o echnologickém procesu ELES11-1 Úvod Ovládání je řízení, při kerém

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM ECSEM

DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM ECSEM tel.: +420 601 567 544 / e-mail: janitza@janitza.cz.cz DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM Dálkový odečet Modbus, M-Bus, S0 impulzní výstup Kalibrace MID Plombovatelný kryt svorkovnice Digitální elektroměry

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr 63 měřených veličin 8 elektroměrů po 5 středních hodnotách P, Q, S Použití Wattmetr A 210 je vhodný pro montáž do rozváděčů a měří všechny důležité veličiny v trojfázové a jednofázové střídavé síti. Měřené

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Bipolární tranzistor jako

Bipolární tranzistor jako Elekronické součásky - laboraorní cvičení 1 Bipolární ranzisor jako Úkol: 1. Bipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 2. Unipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi.

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití Jističe Jističe slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČS E 60 898. Jsou určeny především pro použití v souladu s normou: ČS E 60 898; počet pólů: 1 a 3; jmenovitý proud In:

Více

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 Venkovní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1 RKHBRD016AAY1 RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku Milan Vůjek Elekronická měření pro aplikovanou fyziku Předkládaný kompilá je určen k výuce sudenů oboru Aplikovaná fyzika. Podává přehled o základních principech elekronických měření a problemaice měření,

Více

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Edisonova 3, Brno 612 00 www.ghvtrading.cz Tel.: +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 E-Mail: ghv@ghvtrading.cz CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor,

Více

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory Obecné informace normy Vzhledem k typu instalace (bytová, terciární nebo průmyslová) existují dvě normy, se kterými musí být jistič v souladu: pro bytové a podobné aplikace se používá norma ČSN EN 60 898,

Více

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY 2. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY měření magneické indukce a inenziy magneického pole (sejnosměrné pole - Hallova a feromagneická sonda, anizoropní magneorezisor; sřídavé pole - měřicí cívka) analogový

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po sisknuí libovolného lačíka dojde k auomaickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi sikovaný ermosa, kerý je možné ovláda na dálku pomocí SMS

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Modulární přístroje a modulární rozvodnice

Modulární přístroje a modulární rozvodnice Modulární přístroje a modulární rozvodnice > jištění a ochrana obvodů > spínací přístroje > plastové domovní rozvodnice www.schneider-electric.cz Obsah Modulární rozvodnice Modulární přístroje Domae Modulární

Více

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Bezpečná dodávka a distribuce energie nízkého napětí. Záskokový automat ATS společnosti Eaton Poruchy v dodávce elektrické

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích Výpočy eploní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích Úvod Při provozu polovodičového měniče vzniká na výkonových řídicích prvcích zráový výkon. volňuje se ve ormě epla, keré se musí odvés z

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Systémy kovových trubek OBO

Systémy kovových trubek OBO Sysémy kovových rubek OBO THINK CONNECTE. Efekivní práce s přesnými pancéřovými rubkami Skladba s neloupaným svarem Skladba s loupaným svarem Vyšší přesnos, jednodušší insalace Při výrobě běžných ocelových

Více

Modulové přístroje Elektroměry

Modulové přístroje Elektroměry Modulové přístroje Elektroměry V nabídce též elektroměry s cetifikací MI Elektroměr, -fázový E50 - Jmenovité napětí: 0V +/- 5% - Frekvence: 50/0 Hz +/- Hz - Pracovní rozsah 0,04... (E050/05) - Pracovní

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a informaiky, VŠB - TU Osrava 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE (EPř) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 6.1 Úvod ( definice, fce, rozdělení)

Více

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 5. MĚŘEÍ FÁZOVÉHO ROZDÍL, MĚŘEÍ PROD PĚÍ měření fázového rozdílu osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) měření proudu a napěí: ealony, referenční a kalibrační zdroje (včeně principu pulsně-šířkové

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop. . Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop. přednášky A3B38SME Senzory a měření zdroje převzaých obrázků: pokud není uvedeno jinak, zdrojem je monografie Haasz, Sedláček: Elekrická měření a skripa

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu Využií programového sysému MATLAB pro řízení laboraorního modelu WAGNEROVÁ, Renaa 1, KLANER, Per 2 1 Ing., Kaedra ATŘ-352, VŠB-TU Osrava, 17. lisopadu, Osrava - Poruba, 78 33, renaa.wagnerova@vsb.cz, 2

Více

E350. ZxF100Ax/Cx řada 2. Technická data. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350. ZxF100Ax/Cx řada 2. Technická data. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZxF100Ax/Cx řada 2 E350 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního modulárního

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

E230 ZMR100AR/CR. Technické údaje. Elektroměry BS/IEC/MID pro domácnosti

E230 ZMR100AR/CR. Technické údaje. Elektroměry BS/IEC/MID pro domácnosti Elektroměry BS/IEC/MID pro domácnosti ZMR100AR/CR E230 Technické údaje Elektroměry E230 ToU zaznamenávají spotřebu činné a jalové energie primárně ve třífázových čtyřvodičových sítích. Elektroměr lze použít

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2 STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECNICKÁ FENŠTÁT p.. Jméno: JAN JEK Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENEÁTO FNKCÍ Číslo měření: 6 Zkoušené předměy: ) Komparáor ) Inegráor ) Generáor unkcí Funkce při měření:

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

A2000 Multifunkční wattmetr

A2000 Multifunkční wattmetr Měření proudu, napětí, činného, jalového a zdánlivého výkonu, účiníku, činné a jalové energie, činitele zkreslení a vyšších harmonických Přesné měřené hodnoty s mezními chybami U a I > 0,25% Podle provedení

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

Informace pro objednání

Informace pro objednání Časové relé DIN 17,5 - mm -M/-S/-A Časové relé s monáží na DIN lišu, sandard 17,5-mm, mulifunkční Univerzální napájecí napěí 24 až 230 VAC / 24 až 48 VDC Unikání bezpečnosní mechanismus zamezující neoprávněné

Více

Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA

Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA e-mail: kmb@kmb.cz, web: www.kmb.cz Komponenty pro rychlou kompenzaci Regulátor NOVAR 1312 + tyristorové spínací moduly KATKA Novar 1312 - obecný popis Regulátor jalového výkonu řady Novar 1312 je určen

Více

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

Uživatelský manuál. EVD evolution. Ovladač elektronického expanzního ventilu. Integrated Control Solutions & Energy Savings

Uživatelský manuál. EVD evolution. Ovladač elektronického expanzního ventilu. Integrated Control Solutions & Energy Savings EVD evoluion Ovladač elekronického expanzního venilu Uživaelský manuál NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER READ CAREFULLY IN THE TEXT! Inegraed Conrol Soluions & Energy Savings VAROVÁNÍ LIKVIDACE Firma

Více

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Měření přechodových odporů, vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4 Fyzikální prakikum II - úloha č. 4 1 4. Přechodové jevy v obvodech s kapaciory Úkoly 1) 2) 3) 4) Sesave obvod pro demonsraci jevu nabíjení a vybíjení kondenzáoru. Naměře průběhy napěí a proudů na vybraných

Více

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální přenos síly Nízké opořebení Nízké přílačné síly Bez «came-ou» efeku Vniřní hvězdice podle ISO 10664 - Technické výhody-ekonomická

Více

Svodiče přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny. Novinky

Svodiče přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny. Novinky Svodiče přepětí Svodiče bleskových ů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny Novinky 2009 Svodiče přepětí PRF1/PRF1 Master// NN svodiče přepětí typu 1 a 2 Svodiče přepětí

Více

index katalogových čísel 10000 15232

index katalogových čísel 10000 15232 index katalogových čísel 10000 153 10000 10387 C60/ID/I/STI 1P hřeben 63 A 1 vývodů A/0 10388 C60/ID/I/STI 1P hřeben 63 A 1 m A/0 10391 C60/ID/I/STI 3P hřeben 63 A 1 vývodů A/0 1039 C60/ID/I/STI 3P hřeben

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém Rekonsrukce věrání byových domů CTB ineligenní DCV sysém Cenrální podlakové Skříň je z ocelového pozinkového plechu. Je opařena černým epoxidovým náěrem. Všechny modely jsou vybaveny ochrannou síí proi

Více