Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog"

Transkript

1 Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog

2 Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac NT, NW Jišění obvodů a spořebičů Kompakní jisiče a odpínače Compac NS Kompakní jisiče Compac NR Kompakní odpínače Inerpac Pojiskové odpínače Fupac Sysémy záskoku zdrojů Jisiče C60 Jisiče C120 Jisiče NG125 Ochrana proi reziduálnímu proudu Jisiče C32H-DC Moorový spoušěč P25M Pojiskové odpojovače STI, SBI Svodiče přepěí PRF1, PRD, ST, PRC, PRI Ochranná a řídicí relé RC Proudové chrániče ID Ovládání obvodů Kombin. proudové chrániče DPNNVigi Chráničové spoušě VigiC60 / VigiNG125 VigiCompac NS do 630 A Relé a sysémy pro ochranu a moniorování zemních poruch Vigirex Insalační sykače CT+ a CT Impulzní relé TL+ a TL Ovládání osvělení a časové programování Vypínače I Odpínače Páčkové a oočné Tlačíka BP Držáky ovládačů NG125NA přepínače CM a signálek, zásuvky PC Přepínací relé RLI Časové relé RT Schodišťové auomay MIN Soumrakové spínače IC Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Smívače TV Deekory pohybu CMB Spínací hodiny IH, IHP Mulifunkční hodiny Ikeos Číač provoz. hodin CH, číač impulzů CI Proudové ransformáory TI Kompenzace jalového výkonu Ampérmery AMP, volmery VLT Elekroměry ME Digiální mulimery PM9/700/800 Eherneová rozhraní a sofware Varplus 2, Varlogic, Varpac Zdroje nepřerušeného napájení Přepěťové ochrany Pulsar Třífázové UPS Galaxy Akivní filry SineWave Veškeré nezvýrazněné výrobky z éo přehledové srany naleznee v samosaných kaalozích viz zadní srana obálky.

3 Hlavní obsah Proč používa sysém PowerLogic? 2 Obecné informace o sofwaru 6 Příklady srukur 7 Proudové ransformáory 10 MTP Panelové přísroje 16 AMP / VLT FRE CI / CH Digiální elekroměry 26 ME Mulimery a analyzáory síí 32 PM9 PM700 PM800 CM4000 Komunikace a sofware 74 EGX100 EGX400 Powerview 1

4 Prezenace Proč používa sysém PowerLogic? Získeje veškeré pořebné informace k řízení vaší elekrické insalace V současné době mohou sysémy řízení nákladů a zlepšené koninuiy napájení posíli konkurenceschopnos. Z oho důvodu je pořeba více informací, keré se ýkají provozu a obsluhy elekrické insalace: údaje o spořebě, záěžové křivky, harmonické imise, dosupný příkon ad. Sysém PowerLogic vám všechny yo údaje přináší. Informace, se kerými můžee počía, a o kdekoliv a kdykoliv je budee pořebova. Sysém PowerLogic, řešení měření a moniorování Sysém PowerLogic nabízí ucelené a důkladné řešení pro měření a moniorování energie k dosažení opimálního řízení elekrické insalace. Veřejné budovy Ucelené řešení pokrývající pořeby řízení elekrické insalace od jednoduchého měření proudu až rovnou ke vzdálenému sledování kvaliy elekřiny, na bázi oho nejkomplexnějšího rozsahu měřicích a moniorovacích přísrojů a sofwaru na moniorování kvaliy, keré se na rhu vyskyují, vhodné pro nejširší spekra použií jak v průmyslovém sekoru, ak v sekoru služeb. Důkladné řešení inegruje veškerá měřicí NN a VN zařízení, sejně jako moniorovací a ochranné přísroje, nabízí komunikační sofware a rozhraní, keré jsou již předkonfigurovány pro snadnou inegraci zařízení Schneider Elecric. Dispečink Nemocnice Komunikace Výrobci polovodičů Přísroje Panelové přísroje Elekroměry Digiální mulimery Výkonové jisiče NN Ochrany VN Další kompaibilní přísroje Auomobilový průmysl Sysém PowerLogic je řešením pro měření a moniorování, keré vyhovuje širokému záběru aplikací. Sysém PowerLogic sorimen výrobků PowerLogic: y měřicí a moniorovací přísroje jak komunikační ak nekomunikační, y komunikační rozhraní, y sofware pro sledování energie. výkonové jisiče Maserpac a Compac, ochranná relé Sepam a Vigrex, všechna další zařízení, kompaibilní se sysémem Modbus. 2

5 Sysém PowerLogic, násroj pro zlepšení funkce rozvodu elekrické energie Sysém PowerLogic zajišťuje 3 funkce: sběr údajů z měření, řídění a přenos údajů z měření k umožnění analýzy různých zaineresovaných úseků: výroby, údržby, účenicví, vedení pracovišě, konrola výsledků získaných po implemenaci opaření pro zlepšení funkce rozvodu elekřiny. Přísroje Komunikace Dispečink Vyhodnocení Implemenace opaření Nápravná opaření Analýza Se sysémem PowerLogic máe elekrickou insalaci pevně v rukou Sysém PowerLogic vám pomáhá Náklady na el. energii Snižova náklady na energii Získa jasný přehled o spořebě označi hlavní spořebiele a přidělení nákladů, řízení mís nejvyšší spořeby a opimalizace smlouvy o zajišění služeb. Kvalia energie Zlepšova plynulos napájení Využíveje plnou kapaciu vaší insalace analýza funkce rozvodu elekřiny, diagnóza poruch. Plynulos služby Zlepšova kvaliu energie Zvyšuje spolehlivos energeického sysému a opimalizuje své provozní náklady moniorování vyšších harmonických, snížení nákladů na údržbu, snížené výrobní zráy. 3

6 Prezenace Proč používa sysém PowerLogic? Výhody a použií Snižuje náklady na energii Sysém PowerLogic pomáhá sníži spořebu energie a náklady na energii, kerou využíváe, a o prosřednicvím rozúčování a opimalizace smlouvy na elekřinu. Rozúčování a rozvržení nákladů za účelem snížení spořeby Měření spořeby energie pro: označení hlavních spořebielů, rozvržení nákladů, informování uživaelů o jejich výdajích. Analýza nákladů Opimalizace smlouvy za energii a záěžových křivek za účelem snížení nákladů na energii Záznam spořeby energie a záěžových křivek pro: opimalizaci smlouvy na energii, nahromadění nákladů z více pracovišť a vyjednávání o globálních smlouvách, idenifikaci záložní kapaciy pro rozšíření elekrické insalace, regulaci nejvyšší spořeby a vyhnuí se penále: y zlepši účiník pomocí řešení na jeho korekci, y vyhnou se překročení maxima za předplacenou energii auomaickým odhazováním záěže. Sledování osaních energií Počíání impulzů, získaných z měřicích přísrojů (vody, plynoměrů, páry ad.) pro globální a cenralizovanou regulaci energií. Trend spořeby Zlepšuje plynulos služeb Elekřina je pro provoz pracovišě zásadní. Není však vždy snadné porozumě jevům, keré způsobují poruchy. Sysém PowerLogic poskyuje lepší porozumění sysému disribuce elekřiny a nabízí násroj k analýze. Dovoluje řídi sysém v reálném čase a ím zvyšova spolehlivos. Sledování elekrické insalace v reálném čase Panelová přísrojová echnika Pro mísní zobrazení údajů měření a konroly provozu insalace. Dálkový monioring Sledování elekrické insalace a předání správných informací správné osobě ve správném čase: sav rozvodny a měření pro úsek správy budovy, výsrahy a událosi pro oddělení údržby, rozvržení nákladů pro účení oddělení ad. Oevřený komunikační sysém, umožňující zásahy exerního odborníka v případě pořeby. Transparenní přísup k informacím prosřednicvím webových echnologií. Pomocí webového serveru EGX400 máe nyní přísup ke všem informacím, keré pořebujee bez ohledu na o, kde se nacházíe a kdy je požadujee, a o pomocí sandardního prohlížeče, jako je Inerne Explorer. Sledování elekrické insalace v reálném čase 4

7 Prevenivní a nápravná údržba Prevenivní údržba Odhalení problémů v předsihu, založené na klíčových paramerech, aby nedocházelo k poruchám a výpadkům napájení. Nápravná údržba Jasné a ucelené informace pro vedoucího závodu v oblasi okolnosí výskyu poruchy, aby bylo možné co nejrychleji obnovi dodávku energie: mísní nebo dálkové alarmy (např. elefonem nebo pagerem), lokalizace poruchy, celkový přehled, souhrnné abulky ad. Záznam událosí a výsrah Podrobné informace pro určené odborníky, keří se sarají o příčiny poruch a navrhování řešení pro zlepšení sysému rozvodu elekřiny: záznamy událosí a výsrah, zachycení varu vlny ad. Zlepšuje kvaliu energie Kvalia energie má přímý dopad na provozní náklady: přímé náklady: nadměrná spořeba kvůli vyšším zráám ve výkonu, nepřímé náklady: y zráy ve výrobě: selhávání procesu, zbyečné vypínání a zapínání, y náklady na vybavení: menší živonos, nižší efekivia, předimenzované vybavení. Měření celkového harmonického zkreslení a jednolivého harmonického obsahu idenifikuje zdroje harmonického zkreslení a odděle je od cilivých záěží, určee příčiny poruch, odlehčee energeická zařízení (ransformáory, kabely ad.), realizuje filrovací řešení. Deekce a zachycení křivek poklesů a špiček napěí Určee původ výrobních zrá nebo výpadků napájení. Spekrární analýza harmonických kmiočů Deekce a zachycení křivek přechodových jevů Určee příčiny poruch a havárií. Konrola shody dodávky elekřiny podle EN K vyhodnocení kvaliy disribuované energie v souladu s evropskou normou EN a ke konrole posupu dodavaele podle éo normy. Zachycení rušení 5

8 Průvodce výběrem produku Obecné informace o sofwaru Sofware, násroj zajišťující správnou funkci insalace. Pracovišě lze přirovna k živému organismu. Správce elekrického rozvodu nemá konrolu nad změnami, keré eno organismus ovlivňují, ale musí zajisi plynulou zásobu požadované energie. Podobně jako lékař, musí správce elekrického rozvodu provádě prevenivní opaření, diagnosikova a napravova veškeré problémy, keré se vyskynou. Cílem je udržova pracovišě zdravé, aniž by docházelo k vyváření nějakých sekundárních efeků. Sofware umožňuje diagnosikova příčiny věšiny problémů, s nimiž se v souvislosi s elekrickými sousavami sekají. Sále více zařízení se sává schopnými komunikace. Poče dosupných měření se aké zvyšuje, čímž vzniká pořeba násroje, kerý by všechny informace úspěšně spravoval. Hlavním účelem sofwaru je zjednoduši složiá pracovišě ak, aby je mohli řídi lidé: učini pracovišě a jeho provoz srozumielnými, učini elekrický rozvod hmaaelný a vidielný. Úloha sofwaru Veškerá měření v jediné lokaliě Ke všem naměřeným hodnoám se lze dosa přes počíač. Organizace a používání měřicí echniky Před použiím je nuné určié měřicí echniky nejprve zorganizova, zpracova nebo inegrova do zvlášních násrojů. Nasavení zařízení, příklad analyzáoru CM4000 Jednoduchá zařízení lze nasavi pomocí jejich čelních panelů. U složiějších zařízení bývá mísní nasavení obížné a u někerých funkcí dokonce nemožné. Díky sofwaru je nasavení zařízení mnohem jednodušší. Auomaické úkoly Sofware umí úkoly vykonáva auomaicky, přičemž se akivuje: daem, událosí, signalizací. Tyo úkoly se mohou ýka zařízení (rese, spušění konkréní funkce) nebo uživaelů sysému (přenos u ad.). Manuální příkazy Sofware na sledování energie lze využí aké k dálkovému ovládaní zařízení (např. zapnuí či vypnuí jisiče). Určié regulační/moniorovací funkce (auomaické akce v rozvodu elekřiny) jsou prováděny pomocí PLC, inegrovaných do srukury sysému Power Logic. Přísup přes web Informace musí bý uzpůsobeny pořebám uživaelů a pak ěmo uživaelům zpřísupněny. Sofware si umí s ouo úpravou poradi ak, že vypracuje uživaelské zprávy. K ěmo zprávám je pak možné dosa se z jakéhokoliv počíače na pracoviši s využiím sandardního webového prohlížeče. Sofware a srukura Sofware musí umě naplni velké množsví pořeb: provoz jednoho nebo několika uživaelů, organizace da podle uživaelských profilů, přizpůsobení různým ypologiím pracovišť, výměna da s osaními sysémy, ad. Tao sousava omezení znamená, že jediný produk neposačuje; je zapořebí celá řada sofwarových produků. 6

9 Průvodce výběrem produku Příklady srukur Sysém PowerLogic se dá použí v celé řadě rozmaniých srukur v závislosi na uspořádání pracovišě. Zároveň nabízí aké různé uživaelské profily. Příklad 1 Insalace v malé budově nebo v izolované mísnosi s vybavením. Jedna nebo několik měřicích/moniorovacích jednoek připojených k jednomu PC (přímo nebo přes modem). Pro moniorování elekrické insalace oddělením údržby. Modbus RS485 Příklad 2 Insalace v budově s několika uživaeli, keří jsou vzájemně propojeni mísním inraneem. Připojení měřicích/moniorovacích jednoek k rozhaním EGX pro inegraci v eerneové síi společnosi. Pro sdílené spravování elekrické insalace různými odděleními: y jednoduchý monioring bez zvlášního sofwaru pomocí webového prohlížeče, y komplexní monioring pomocí originálního sofwaru. 7

10 Průvodce výběrem produku Příklady srukur (pokračování) Příklad 3 Insalace v mnoha budovách vzájemně propojených inraneem společnosi. Připojení měřicích/moniorovacích jednoek k webovým serverům EGX pro inegraci v eherneové síi společnosi. Všechny sekory společnosi připojené k inraneu mají přímý přísup k důležiým daům na elekrické insalaci prosřednicvím webového prohlížeče. Inrane Webový prohlížeč SMS Eherne TCP/IP Modbus RS485 Modbus RS485 8

11 9

12 Proudové ransformáory Měřicí ransformáory proudu Funkce Proudové ransformáory s převodem Ip/5 A dodávají sekundárně proud od 0 do 5 A, kerý je úměrný proudu, naměřenému jako primární. Jsou k dispozici ve dvou hlavních skupinách: pro insalaci na kabel, pro insalaci na sběrnice. Proo se dají použí v kombinaci s měřicími přísroji: ampérmery, elekroměry, digiální mulimery, ovládacími relé ad Běžné echnické údaje Sekundární proud: 5 A. Max. jmenovié napěí Ue: 720 V. Frekvence: 50/60 Hz. Koeficien bezpečnosi (sf): y 40 až 4000 A: sf i 5, y až A: sf i 10, Supeň kryí: IP20. Provozní eploa: y sandardní řada: -5 C až +55 C, vlhkos < 95 %, y ropikalizovaná řada: -25 C až +60 C, relaivní vlhkos > 95 %, Shoda s normami: IEC a VDE Sekundární připojení (podle modelu): y svorky pro kabelová oka, y unelovými svorkami, y šrouby. Insalace S1 S2 K L P1 K K P2 MTP s provlečeným primárním vodičem S1 S2 K K L P1 S1 S2 K K L P1 Plombovaelný kry MTP s primárním připojením pomocí šroubu a maice. Použií adapéru pro kabelová oka nebo

13 Kaalogová čísla Jmenoviý Zaížielnos Izolovaný kabel: Rozměry Hmonos (g) Kaalogová čísla proud dle řídy Maximální Maximální ovoru Sandardní Tropikali- Adapér (2) Plombopřesnosi (VA) průměr (1) průřez (1) pro MTP zované MTP pro kabelová vaelný 0,5 1 3 (mm) (mm 2 ) sběrnice oka kry 40 A (3) vesavěný 50 A 1,25 1, vesavěný 75 A 1,5 2, vesavěný 100 A 2 2,5 3, vesavěný 125 A 2,5 3, vesavěný 150 A vesavěný 1,5 5,5 6, x (4) A 4 5, vesavěný 4 7 8, x x vesavěný 250 A x , x x vesavěný 300 A 7, , x x , x vesavěný 400 A 10, x x x vesavěný 500 A x x x vesavěný 51 x x vesavěný 600 A 14,5 21, x x vesavěný 51 x x vesavěný 800 A x vesavěný 1000 A x vesavěný 1250 A x vesavěný x vesavěný x vesavěný 1500 A x vesavěný x vesavěný x vesavěný 2000 A x vesavěný 2500 A x vesavěný x vesavěný 3000 A x vesavěný x vesavěný 4000 A x vesavěný 5000 A x vesavěný 6000 A x vesavěný (1) Kabel (kabely), keré mohou bý vedeny v MTP. (2) Pro MTP s primárním připojením pomocí šroubu a maice. (3) Adapér s vniřním průměrem 8,5 mm, délka = 32 mm. (4) Adapér s vniřním průměrem 12,5 mm, délka = 62 mm. Způsob upevnění Kaalogová čísla MTP Adapér na DIN Adapér Izolovaný lišu na monážní desku pojisný šroub a a

14 Proudové ransformáory Měřicí ransformáory proudu (pokračování) Výběr proudového ransformáoru Výběr proudového ransformáoru se řídí dvěma hledisky: převod Ip/5 A, druh insalace. Převod Ip/5 A Doporučujeme voli převod bezprosředně vyšší než je maximální měřený proud (In). Příklad: In = 1103 A; zvolený převod = 1250/5. U nízkých jmenoviých hodno od 40/5 do 75/5 a u aplikací s digiálními přísroji doporučujeme zvoli si vyšší koeficien, například 100/5. Důvodem je o, že MTP nižších hodno jsou méně přesné a měření 40 A bude například přesnější s MTP 100/5 než s MTP 40/5. Druh insalace Výběr MTP závisí na druhu insalace: izolované kabely, monáž na sběrnice. Důležié opaření Nikdy nerozpojuje sekundární obvod proudového ransformáoru, když je napájen primární obvod. Před zahájením práce na sekundárním obvodu musí bý svorky proudového ransformáoru nejprve zkraovány. Určení řídy přesnosi MTP Třída přesnosí vychází ze zdánlivého výkonu (VA) ransformáoru a ze spořeby celého měřicího sysému. Posledně zmíněné bere v úvahu spořebu všech přísrojů a propojovacích vodičů. Pro danou řídu přesnosí nesmí spořeba měřicího sysému překroči zdánlivý výkon (VA) ransformáoru. Průřez měděného vodiče (mm 2 ) Spořeba na 2 m vodiče při 20 C 1 1 1,5 0,685 2,5 0,41 4 0, , , ,062 Při nárůsu eploy o každých 10 C se spořeba zvýší o 4 %. Přísroj značky Merlin Gerin Spořeba (VA) Ampérmer 72 x 72 / 96 x 96 1,1 Analogový ampérmer 1,1 Digiální ampérmer IM100 0,5 Digiální ampérmer 0,3 PM500, PM700, PM800, CM3000, CM4000 0,15 ME4zr 0,05 PM9 0,55 Příklad: Spořeba měřicího sysému při 20 C PM9 0,55 VA 4 mery 2,5 mm 2 dvoužilového vodiče + 1,64 VA j. spořeba měřicího sysému = 2,19 VA Podle výsledků se určí řída přesnosi MTP (viz předchozí srana): řída 3 pro MTP 75/5, řída 1 pro MTP 100/5, řída 0,5 pro MTP 125/5. 12

15 Konkréní případ spoušěče mooru K měření proudu spoušěče mooru je pořeba zvoli MTP s primárním proudem Ip = Id/2 (Id = spoušěcí proud mooru). Rada Použije proudový ransformáor jmenovié velikosi 50 A. MTP 50/5 A, Imax = 50 A To je proo, že k rozdělení jmenovié hodnoy dvěma sačí měřený proud prohna proudovým ransformáorem dvakrá. Odpovídá MTP 100/5, Imax = 50 A 13

16 Proudové ransformáory Rozměry Proudové ransformáory , , ,5 Ka. č až 16506, až Ka. č až 16515, až Ka. č až 16521, až Ka. č a 16524, a Ka. č až 16535, až Ka. č a , Ka.č až Ka.č až Ka.č a Adapér pro kabelová oka Ka. č Ka. č

17 15

18 Panelové přísroje Analogové ampérmery a volmery na DIN lišu Funkce AMP Ampérmery měří proud, kerý proéká elekrickým obvodem, v ampérech. VLT Volmery měří poenciální rozdíl (v napěí) elekrického obvodu ve volech. AMP VLT Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovuje normám IEC a IEC Feromagneické zařízení. Pseudo lineární supnice přes 90. Ampérmery (vyjma kaalogového čísla 16029): y napojení na MTP, poměr In/5, objednávají se samosaně, y vyměnielné číselníky. Teploa: y provozní eploa: -25 C až +55 C, y referenční eploa: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,03 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Spořeba: y AMP: 1,1 VA, y VLT kaalogové číslo 15060: 2,5 VA, y VLT kaalogové číslo 16061: 3,5 VA, Trvalá přeížielnos y AMP: 1,2 In, y VLT: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: y AMP: 10 In, y VLT: 2 Un. Spojení: unelové svorky pro uhé vodiče 1,5 až 6 mm 2. Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Šířka v mod. Kaalogová k MTP 9 mm čísla AMP s přímým měřením 0-30 A žádné AMP s nepřímým měřením přes MTP Základní přísroj X/ (dodává se bez číselníku) Číselník 0-5 A A 50/ A 75/ A 100/ A 150/ A 200/ A 250/ A 300/ A 400/ A 500/ A 600/ A 800/ A 1000/ A 1500/ A 2000/ VLT V V

19 Panelové přísroje Digiální ampérmery, volmery a měřiče kmioču na DIN lišu Funkce AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. FRE Měřiče kmioču (kmiočomery) měří v herzích frekvenci elekrického obvodu od 20 do 600 V AC. AMP VLT FRE Společné echnické údaje Napájecí napěí: 230 V. Provozní kmioče: 50/60 Hz. Displej s červenou diodou: 3 číslice, h = 8 mm. Přesnos v celém rozsahu: 0,5 % ±1 číslice. Spořeba: max. 5 VA nebo jmenoviá na 2,5 VA. Supeň kryí: y IP40 na čelní sraně, y IP20 na svorkách. Spojení: unelové svorky pro vodiče až do 2,5 mm 2. Specifické údaje 10 A ampérmer s přímým měřením Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenoviého proudu. Příkon měřicího vsupu: 1 VA. Vícerozsahový ampérmer Charakerisiky: y přímé měření: 5 A, y nepřímé měření s MTP. Nasavielné rozsahy: 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 A. Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenoviého proudu. Příkon měricího vsupu: 0,55 VA. Volmer Přímé měření: V. Vsupní impedance: 2 MΩ. Minimální měřená hodnoa: 4 % jmenovié hodnoy. Měřič kmioču Minimální měřená hodnoa: 20 Hz. Maximální měřená hodnoa: 100 Hz. Displej s rozsahem: 99,9 Hz. Shoda s normami Bezpečnos: IEC/EN EMC elekromagneická kompaibilia: IEC/EN a IEC/EN Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení k MTP Šířka Kaalogová v mod. 9 mm čísla Ampérmer s přímým měřením 0-10 A žádné Vícerozsahový AMP A podle jmen. proudu VLT V FRE Hz

20 Panelové přísroje 72 x 72 analogové ampérmery a volmery Funkce Měřicí přísroje 72 x 72 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveřích a předních panelech rozvodnic a rozváděčů. AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. AMP pro sandardní použií AMP pro moorový vývod Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovují normě IEC Feromagneické zařízení. Rozsah supnice: 62 mm přes 90. Monáž do rozvodnic a rozváděčů. Supeň kryí: IP52. Maximální provozní poloha: 30 / verikální. Teploa: y provozní: -25 C až +50 C, y referenční: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,003 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Specifické echnické údaje AMP Vyžaduje MTP s In/5, objednává se samosaně. Vyměnielné číselníky se objednávají samosaně. Spořeba: 1,1 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 In. Maximální přeížení po dobu 5 s: 10 In. Specifické echnické údaje VLT Spořeba: 3 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: 2 Un. VLT Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Kaalogová k MTP čísla AMP pro sandardní použií Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ ,3 In číselník 0-50 A 50/ A 100/ A 200/ A 400/ A 600/ A 1000/ A 1250/ A 1500/ A 2000/ AMP pro moorový vývod Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ In číselník A 30/ A 75/ A 200/ VLT V

21 Panelové přísroje 96 x 96 analogové ampérmery a volmery Funkce Měřicí přísroje 96 x 96 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveřích a předních panelech rozvodnic a rozváděčů. AMP Ampérmery měří v ampérech proud, kerý proéká elekrickým obvodem. VLT Volmery měří ve volech poenciální rozdíl (napěí) elekrického obvodu. AMP pro sandardní použií AMP pro moorový vývod Společné echnické údaje Třída přesnosi 1,5. Vyhovují normě IEC Feromagneické zařízení. Rozsah supnice: 80 mm přes 90. Monáž do rozvodnic a rozváděčů. Supeň kryí: IP52. Maximální provozní poloha: 30 / verikální. Teploa: y provozní: -25 C až +50 C, y referenční: 23 C. Vliv eploy na přesnos: ±0,003 % / C. Frekvence využií: 50/60 Hz. Specifické echnické údaje AMP Vyžaduje MTP s In/5, objednává se samosaně. Vyměnielné číselníky se objednávají samosaně. Spořeba: 1,1 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 In. Maximální přeížení po dobu 5 s: 10 In. Specifické echnické údaje VLT Spořeba: 3 VA. Trvalá přeížielnos: 1,2 Un. Maximální přeížení po dobu 5 s: 2 Un. VLT Kaalogová čísla Typ Supnice Připojení Kaalogová k MTP čísla AMP pro sandardní použií Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ ,3 In číselník 0-50 A 50/ A 100/ A 200/ A 400/ A 600/ A 1000/ A 1250/ A 1500/ A 2000/ A 2500/ A 3000/ A 4000/ A 5000/ A 6000/ AMP pro moorový vývod Základní přísroj (dodává se bez číselníku) X/ In číselník A 30/ A 75/ A 200/ VLT V

22 Panelové přísroje Přepínač ampérmeru CMA, Přepínač volmeru CMV pro inalaci na DIN lišu Funkce CMA Teno čyřpolohový přepínač je využíván jednoduchým ampérmerem (s MTP) k měření proudů rojfázového obvodu. CMV Teno sedmipolohový přepínač je využíván jednoduchým volmerem k měření napěí (fáze fáze a fáze neurál) rojfázového obvodu. CMA CMV Společné echnické údaje Oočné ovládání. Maximální provozní napěí: 440 V, 50/60 Hz. Jmenoviý epelný proud: 10 A. Provozní eploa: -20 C až +55 C. Skladovací eploa: -25 C až +80 C. Mechanická rvanlivos (AC21A-3x440 V): operací. Supeň ochrany: y IP66 na čelní sraně, y IP20 na svorkách. Elekrická rvanlivos: operací. Spojení: připojovací svorky se zachycenými šrouby, pro kabely do 1,5 mm 2. Vyhovuje normám: IEC/EN Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Šířka v Kaalogová (A) (V AC) mod. 9 mm čísla CMA CMV Připojení N L1 L2 S1 L3 S2 S1 S2 S1 S CMA 3 9 A CMA N L1 L2 L CMV 1 3 CMV V 20

23 Panelové přísroje Přepínač ampérmeru CMA, Přepínač volmeru CMV pro inalaci do panelu CMA CMV Funkce Přepínače 48 x 48 jsou určeny pro zapušěné insalace na dveře a čelní panely rozvodnic a rozváděčů. CMA Teno čyřpolohový přepínač je využíván jednoduchým ampérmerem (s MTP) k měření proudů rojfázového obvodu. CMV Teno sedmipolohový přepínač je využíván jednoduchým volmerem k měření napěí (fáze fáze a fáze neurál) rojfázového obvodu. Společné echnické údaje Trvanlivos: y elekrická: operací, y mechanická: operací. Konak AgNi. Provozní eploa: -25 C až +50 C Vyhovují normám IEC/EN Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Poče Kaalogová (A) (V) poloh čísla CMA CMV Připojení O R S S1 T S2 S1 S2 S1 S CMA 3 9 N L1 L2 L3 A CMA O R S T CMV 1 3 CMV V Snímání rojfázových napěí fáze zem + fáze fáze. Poznámka: při připojování nesnímeje kabeláž. 21

24 Panelové přísroje Číače provozních hodin CH Funkce Elekromechanické počíadlo, keré počíá provozní hodiny sroje nebo jednoky elekrického zařízení. Udává přesnou indikaci provozní doby, oo počíadlo se používá ehdy, když je řeba rozhodnou o provedení prevenivní údržby. Společné echnické údaje: Elekromechanický displej. Maximální hodnoa: ,99 hodin. Přesnos displeje: 0,01 %. Bez vynulování. Skladovací eploa: -25 C až +85 C. Připojení: unelové svorky pro vodiče 2,5 mm 2. CH DIN CH 48 x 48 Specifické echnické údaje CH DIN Spořeba: 0,15 VA. Provozní eploa: -10 C až +70 C. Monáž na DIN lišu. CH 48 x 48 Spořeba: y 15607: 0,25 VA, y 15608: 0,15 VA, y 15609: 0,02 VA při 12 V a 0,3 VA při 36 V. Provozní eploa: -20 C až +70 C. Supeň kryí: IP65 na čelní sraně. Monáž na čelní sranu rozváděčů. Kaalogová čísla Typ Napěí Šířka v Kaalogová (V AC) mod. 9 mm čísla CH DIN 230 V AC/50 Hz CH 48 x V AC/50 Hz V AC/50 Hz až 36 V DC Připojení CH 2 3 CH + - záěž záěž CH DIN CH 48 x 48 22

25 Panelové přísroje Číače impulzů Cl Funkce Elekromechanické počíadlo, keré je určeno k počíání impulzů vydávaných: počiadly kilowahodin, deekory překročení eploy, people mery, oáčkoměry ad. Společné echnické údaje: Napájecí a měřicí napěí: 230 V AC, 50/60 Hz. Spořeba: 0,15 VA. Maximální hodnoa: impulzů. Bez vynulování. Údaje měření: y minimální doba impulzu: 50 ms, y minimální doba mezi 2 impulzy: 50 ms. Skladovací eploa: -25 C až +85 C. Provozní eploa: -10 C až +70 C. Připojení: unelové svorky pro vodiče až do 2,5 mm 2. Kaalogová čísla Typ Šířka v mod. Kaalogové 9 mm číslo CI Připojení CI 2 3 záěž CI 2 3 kwh záěž 23

26 Panelové přísroje Rozměry Analogové ampérmery a volmery Digiální ampérmery, volmer a kmiočomer Přepínače CMA a CMV x 72 analogové ampérmery a volmery Ochranný kry Svorka M4 96 x 96 analogové ampérmery a volmery Ochranný kry Svorka M4 24

27 Přepínače 48 x 48 CMA a CMV 32 (nebo 4,8) 24,1 (nebo 33) Číač impulzů CI a číač provozních hodin CH 22,3 (nebo 50,5) (s adapérem) Číač provozních hodin 48 x ,2-0,3 0 45,2-0,3 0 25

28 Digiální elekroměry Digiální elekroměry ME ME1zr ME3zr ME4zr Funkce Digiální elekroměry navržené pro podružné měření činné energie, spořebovávané jednofázovým nebo rojfázovým elekrickým obvodem s disribuovaným neurálem nebo bez něj. ME1 Jednofázový elekroměr. ME1z Jednofázový elekroměr s měřením dílčího odběru. ME1zr Jednofázový elekroměr s měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME3 Trojfázový elekroměr bez neurálu. ME3zr Trojfázový elekroměr bez neurálu s měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME4 Trojfázový elekroměr s neurálem. ME4zr Trojfázový elekroměr s neurálem, měřením dílčího odběru a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). ME4zr Trojfázový elekroměr s neurálem nebo bez neurálu s nepřímým měřením přes MTP a dálkovým přenosem měřicích impulzů (výsup relé). Kaalogová čísla Typ Jmenoviý proud Napěí Šířka v mod. Kaalogová (A) (V AC) 9 mm čísla Jedno-fázový obvod (1L + N) ME ME1z ME1zr Trojfázový obvod (3L) ME x x ME3zr 63 3 x x ME4zr x x Trojfázový + neurál obvod (3L + N) ME x 230/ ME4zr 63 3 x 230/ ME4zr x 230/ Společné echnické údaje: Třída přesnosi 2 Kmioče 50/60 Hz Spořeba 2,5 VA Provozní eploa -25 C až +55 C Připojení unelovými svorkami Horní svorky: 6 mm 2 Shoda s normami Spodní svorky: 16 mm 2 IEC (s plombovaelným kryem) 26

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Referenční příručka Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Bezpečnost Všichni pracovníci,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál

My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál My Ecodial L 3.4 Uživatelský manuál Úvod My Ecodial L (32-bitová verze) minimální konfigurace Windows 2000, XP nebo Vista Mechanika CD-ROM 67 MB volného místa na disku Počítač IBM PC nebo kompatibilní

Více

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci PŘEHLEDOVÝ KATALOG Komponenty a systémy pro automatizaci Ústředí Hlavní sídlo Obchodní zastoupení Dublin Nantes Porto Vitoria Lisabon Sevilla Madrid Valencie Tento nový katalog Komponenty a systémy pro

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr,

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, M4016-G (-CS, -KDO) uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, 2 elektronika pro ekologii FIEDLER ER OBSAH: VARIANTY M4016 6 1. POPIS TELEMETRICKÉ

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

APLUS Přístroj pro analýzu silnoproudých sítí. Kontrola. Stav sítě Dálkové řízení Komunikace. Energetický management. Provozní prostředky

APLUS Přístroj pro analýzu silnoproudých sítí. Kontrola. Stav sítě Dálkové řízení Komunikace. Energetický management. Provozní prostředky Rely on us. Energetický management Provozní prostředky Stav sítě Dálkové řízení Komunikace Kontrola Kvalita sítě Zobrazení dat APLUS Přístroj pro analýzu silnoproudých sítí Jeden přístroj množství funkcí

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 TP-355300/a NÁVOD K VÝROBKU Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 POUŽITÍ - k dálkovému měření a záznamu až dvanácti fyzikálních veličin různých rozsahů jako alternativa zapisovačů se záznamovým papírem,

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více