USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009"

Transkript

1 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009 RM schvaluje: 1. Uzavření nájemní smlouvy s Hanou a Pavlem Juránkovými na byt č. 15 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou jeden rok, tj. od do Uzavření nájemní smlouvy s Alenou Nečesanou na byt č. 16 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou dva roky, tj. od do Osvědčení přechodu nájmu bytu č. 5 na ulici Králova 1677 v Tišnově a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s panem Karlem Válčíkem, bytem Tišnov. 4. Uzavření dokumentu Uznání dluhu a dohoda o splátkách s paní Zuzanou Čvaňhalovou, bytem nám. 28. října 1708, Tišnov, a to po měsíční splátce Kč 500,- s účinností od prosince Uzavření dokumentu Uznání dluhu a dohoda o splátkách s panem Jiřím Mannem, bytem Polní 640, Tišnov, a to po měsíční splátce Kč 500,- s účinností od ledna Přidělení bytu č. 2 na ulici Jungmannova 932 v Tišnově manželům Stadickým, bytem Tišnov a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok, tj. od do Uzavření nájemní smlouvy s paní Erikou Nevečeřalovou na byt č. 2 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově, a to na dobu určitou dva roku, tj. od do Uzavření nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Bikárem na byt č. 2 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově, a to na dobu určitou půl roku, tj. od do Závěr komise pro posouzení a hodnocení nabídek z otevírání obálek dne nevybrat zájemce o pronájem nebytových prostor v objektu čp. 152 na ulici Mlýnská v Tišnově. 10. Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 152 na ulici Mlýnská Tišnově o výměře 64,2 m Podmínky a náležitosti podání žádosti na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 152 na ulici Mlýnská v Tišnově: a) podnikatelský záměr včetně předchozí podnikatelské činnosti b) nabízenou výši nájemného c) způsob majetkového vyrovnání provedeného zhodnocení pro případ ukončení nájemního vztahu. Termín podání žádostí do do hod. na podatelnu MěÚ Tišnov v budově nám. Míru 346. Obálky budou výrazně označeny na čelní straně: Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 152 na ulici Mlýnská v Tišnově neotvírat! Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

2 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 152 na ulici Mlýnská v Tišnově o výměře 64,2 m 2 ve složení: Zdeněk Melkes, Josef Plachetka, Ing. Monika Svobodová. 13. Uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky nám. Míru 24, Tišnov s jednotlivými nájemníky z důvodu změn ve fakturaci dle předloženého návrhu. 14. Uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění dpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA č s pojišťovnou Kooperativa a.s. pro vozidlo Škoda Fabia 4B dle předložené nabídky kalkulace k pojištění. 15. Uzavření dodatku k pojistné smlouvě č o havarijním pojištění vozidel s pojišťovnou Kooperativa a.s. pro vozidlo Škoda Fabia 4B dle předložené nabídky kalkulace k pojištění. 16. Uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA č s pojišťovnou Kooperativa a.s. pro vozidlo Škoda Felicia LXI BOL 3031 dle předložené nabídky kalkulace k pojištění. 17. Uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA č s pojišťovnou Kooperativa a.s. pro vozidlo přívěs Universum dle předložené nabídky kalkulace k pojištění. 18. Uzavření aktualizačního dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č (pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na majetku). 19. Navýšení limitu plnění u vandalizmu na nemovitostech ze Kč ,- na Kč ,- s navýšením ročního pojištění o Kč 2.220,- a zapracování do aktualizačního dodatku č Navýšení limitu plnění u elektroniky z Kč ,- na Kč ,- s navýšením ročního pojištění o Kč 6.480,- a zapracování do aktualizačního dodatku č Rozšíření pojištění o škody způsobené malbami, spreji, polepem a politím na vnější části budovy nebo stavby s limitem plnění Kč ,- s ročním pojistným Kč 2.400,- a zapracování do aktualizačního dodatku č Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2319/1 v k.ú. Tišnov o výměře cca 35 m 2 Ing. Františku Machovi, bytem Tišnov. Výměra prodávané části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP. 23. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 147/2 v k.ú. Jamné u Tišnova o výměře cca 125 m 2 Josefu Suchomelovi, bytem Jamné. Výměra prodávané části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP. 24. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 147/2 v k.ú. Jamné u Tišnova o výměře cca 75 m 2 Miloslavě Maškové, bytem Jamné. Výměra prodávané části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP.

3 Ukončení nájemního vztahu sjednaného smlouvou o nájmu ze dne mezi Městem Tišnov a Vodárenskou akciovou společností, a.s. se sídlem v Brně, dohodou ke dni Pronájem pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2375/2 o výměře 53 m 2 a části parc. č. 2374/2 o výměře 112 m 2 Igoru Kocmanovi, bytem Tišnov pro účely parkovacího stání a zahrádky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výše nájemného 2,- Kč/m 2 /rok. 27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Tišnov a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích dle 28. Splátkový kalendář na úhradu kupní ceny za prodej pozemků v k.ú. Tišnov panu Ladislavu Křížovi, bytem Tišnov a doporučuje jej ZM ke schválení. 29. Uzavření nájemní smlouvy s odkládacími podmínkami mezi Městem Tišnov a společností RC Reinvest, a.s., se sídlem v Brně dle 30. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Tišnov a Lesy ČR, s.p., se sídlem v Hradci Králové dle 31. Přílohu č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. smlouvy dle 32. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích dle 33. Odměnu za rok 2009 ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb dle 34. Plat ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Jitce Zemanové dle předloženého návrhu s účinností od Plat ředitelce Mateřské školy, Tišnov, Horova 960 Editě Brnkové dle předloženého návrhu s účinností od Plat řediteli Městského kulturního střediska, Tišnov, Mlýnská 152 Ing. Václavu Seifertovi dle předloženého návrhu s účinností od Převod části hlavní činnosti Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 na Mateřskou školu, Tišnov, Horova 960, příspěvkovou organizaci k datu Převádí se ta část hlavní činnosti, kterou MŠ Sluníčko vykonávala na odloučeném pracovišti Horova 960 (předškolní vzdělávání, školní stravování, závodní stravování). S tím souvisí i přechod zaměstnanců uvedených v příloze č. 1 a přechod dětí uvedených v příloze č. 2. Převedení části fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 na Mateřskou školu, Tišnov, Horova 960, příspěvkovou organizaci. Převáděná část se určí tak, že se zůstatek FKSP ke dni vydělí počtem zaměstnanců Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 ke dni

4 a vynásobí počtem zaměstnanců převáděných na Mateřskou školu, Tišnov, Horova 960, příspěvkovou organizaci ke dni Ponechání rezervního fondu Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 177 této příspěvkové organizaci. Převedení 50 % zůstatku investičního fondu Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 ke dni na Mateřskou školu, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace. 36. Uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne s Jaroslavem Voborným, týkající se navýšení ceny za zajištění záležitostí týkajících se autorských práv dle 37. Navýšení ceny a rozsahu díla o vícepráce vzniklé při realizaci rekonstrukce Müllerova domu dle 38. Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č /09, kterým se navyšuje cena díla o Kč ,60 (včetně DPH) realizace rekonstrukce Müllerova domu. 39. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši Kč ,-na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. 40. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši Kč 5.764,- za zrušené volby. 41. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 19/2009 ke dni dle předloženého návrhu. 42. Uzavření Smlouvy č, o sdružených dodávkách elektřiny se společností E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera, se sídlem v Českých Budějovicích dle 43. Výzvu k podání nabídky na zakázku Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Tišnov vypracování studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu dle 44. Rozeslání výzvy k předložení nabídky na zakázky Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Tišnov vypracování studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu firmám AutoCont CZ a.s.; ELKO Trading s.r.o.; ACNEGA technologies s.r.o. 45. Jmenování komise po hodnocení nabídek na zakázku Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Tišnov vypracování studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu ve složení: místostarosta Jan Schneider, Ing. Václav Šikula, Bc. Jiří Dospíšil, Ing. Dušan Hájek, Kamil Augustýn; náhradníci: místostarosta Zdeněk Melkes, Pavel Chadim. 46. Směrnici k DPH dle (Od bude vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se stanovily postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, nahrazena vyhláškou č. 410/2009 Sb.).

5 Posunutí termínu úhrady neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ za rok 2009 Obci Lomnička, a to v částce Kč ,- RM souhlasí: 1. S výstavbou a provozem výrobny elektřiny- fotovoltaické elektrárny na pozemku parc. č. 2285/2 v k.ú. Tišnov. 2. S ustanovením 9 odst.. 3, písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění s možností, aby příspěvkové organizace zřízené Městem Tišnovem mohly s účinností od vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. RM odvolává: 1. Z funkce člena komise prevence kriminality Mgr. Barboru Kubalovou a Mgr. Andreu Špačkovou. RM jmenuje: 1. Do funkce člena komise prevence kriminality Mgr. Radima Vykoukala a Mgr. Zdeňku Kulovou. 2. Do funkce člena kulturní komise paní Dagmar Rudolfovou. 3. Do funkce člena Redakční rady Tišnovských novin paní Dagmar Rudolfovou. RM bere na vědomí: 1. Zprávu o plnění úkolů RM a ZM ke dni Zprávu o prodeji a pronájmu bytů v majetku města Tišnova k Architektonické řešení umístění objektu squashového centra zpracované Ing. arch. Petrou Dokládalovou a Ing. Radkem Otevřelem. 4. Informace týkající se budování telekomunikačního vedení prostřednictvím optických převěsů na sídlišti U Humpolky, na sídlišti Pod Květnicí a na ulici Dlouhá v Tišnově. 5. Zápis č. 15/09 ze schůze komise majetkové ze dne Zápis ze schůze komise dopravní a stavební ze dne Zápis ze schůze životního prostředí ze dne Vyúčtování příjmů a výdajů z XXXIV. podzimní mezinárodní expozice minerálů konané ve dnech listopadu Zápis ze schůze komise prevence kriminality MěstaTišnov ze dne

6 - 6 - RM ukládá: 1. Odboru správy majetku a investic zapracovat podmínku schváleného architektonického řešení umístění objektu aquashového centra do připravované nájemní smlouvy. Úkol: odbor správy majetku a investic Termín: do Odboru správy majetku a investic připravit ve spolupráci se společností YCNEGA technologies s.r.o. návrh smlouvy řešící problematiku budování telekomunikačního vedení prostřednictvím optických převěsů. Úkol: Odbor správy majetku a investic Termín: Ing. František Svoboda starosta města Tišnova. Zdeněk Melkes místostarosta města

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více