Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã"

Transkript

1 Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zprávy z radnice Pfieji V em ãtenáfiûm zpravodaje hodnû tûstí a zdraví v roce Tentokrát se zam lím nad problematikou, která se t ká v ech majitelû nemovitostí a pozemkû, které sousedí s chodníky. Jedná se o povinnost vlastníka nemovitosti odklízet sníh ze sousedícího chodníku. Je zimní období, a tak s kaïdou snûhovou nadílkou musím i já poãítat s odklízením snûhu z pfiilehlého chodníku. ZároveÀ mi vyvstává na mysli, Ïe chodník není mûj, není mûj ani pozemek pod chodníkem, a pfiesto mám povinnost chodník ãistit. Pfied nûkolika dny vláda schválila návrh, kde se povinnost ãistit chodník pfiesouvá z majitele nemovitosti na obec. S tímto názorem souhlasím, i kdyï vím, Ïe obec bude, pokud bude návrh schválen ve snûmovnû, muset vynaloïit finanãní prostfiedky na údrïbu chodníkû. Pfied Vánocemi probûhla schûzka kvûli zpracování studie dlouho oãekávaného obchvatu kolem Lázní Bohdanãe. editelství silnic a dálnic zadalo vypracovat studii obchvatu a zpracovatel pfiipravil tfii varianty. Na spoleãné schûzce se k pfiedloïen m návrhûm vyjadfiovali jak zástupci Lázní Bohdanãe, tak i okolních obcí. V echny varianty jsou z vût iny vedeny územím, které jiï je rezervováno pro obchvat v územním plánu. Nezapomnûli jsme ani na zapracování pfiístupové komunikace z budoucího obchvatu na LuÏec. Potom by obsluïná doprava mûla moïnost pfiijíïdût jinou trasou neï doposud, pfies obytnou zónu pfies ulici Zborovskou. Jsem potû ena, Ïe po dlouhé dobû úvah nastává fáze dal ího kroku, smûfiujícího k realizaci obchvatu kolem na eho mûsteãka. Iveta imková, starostka Město Lázně Bohdaneč na základû usnesení zastupitelstva mûsta ã ze dne a v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû zvefiejàuje zámûr prodeje objektu b valé matefiské kolky ãp. 297 vãetnû pfiíslu enství a pozemku p. ã. 351 (zastavûná plocha a nádvofií o v mûfie 407 m 2 ) a ãásti pozemku p. ã. 352 (ostatní plocha - podle geometrického plánu ã /2007 novû oznaãeného jako pozemek p. ã. 352/2 o v mûfie 632 m 2 ) ve kroupovû ulici v Lázních Bohdaneã vefiejnou obchodní soutûïí formou obálkové metody. Prohlídka pfiedmûtu vefiejné obchodní soutûïe se uskuteãní ve dnech a v aï hodin na místû nemovitostí tzn. v domû ãp. 297 ve kroupovû ulici v Lázních Bohdanãi. Prodej probûhne vefiejnou obchodní soutûïí formou obálkové metody dne od 9,00 hod v Langrovû síni, budova MûÚ Láznû Bohdaneã, Masarykovo námûstí 1, Láznû Bohdaneã. Podmínkou úãasti ve vefiejné soutûïi je sloïení soutûïní jistoty ve v i Kã do ãtvrtka BliÏ í podmínky pro úãast ve vefiejné soutûïi jsou zvefiejnûny na úfiední desce Mûsta Láznû Bohdaneã a na internetové adrese Mûsto Láznû Bohdaneã srdeãnû zve na kaïdoroãní jarní vyjíïìku na bicyklech CyklopaÈák 2008, která se uskuteãní dne Tématem vyjíïìky i doprovodn ch akcí bude 100. v roãí první linkové dopravy do Bohdanãe a zavedení telefonní linky. Partnefii akce si pro Vás pfiipravili zajímavé nabídky. Co v čísle najdete: Silniční obchvat města... str. 2 Investiční akce v roce str. 5 Služba Czech point... str. 6 Dotazy zastupitelům... str. 7 Významná životní jubilea... str. 8 Kulturní akce v Léčebných lázních... str. 11 Bohdanečský zpravodaj č. 1 1 Únor 2008

2 Zastupitelstvo mûsta na 9. zasedání dne po projednání: Bere na vûdomí sloïení slibu Ljiljany Mariã a Josefa Vytlaãila, ãlena zastupitelstva mûsta, podle 69 odst. 2 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Stanovuje poskytování odmûny MUDr. Ljiljanû Mariã a MUDr. Josefu Vytlaãilovi jako neuvolnûn m ãlenûm zastupitelstva od Bere na vûdomí plnûní pfiíjmû, v dajû a financování rozpoãtu mûsta Láznû Bohdaneã ke dni Pfiíjmy plnûní k ve v i tis. Kã a závazné ukazatele pfiíjmû dle pfiiloïené tabulky Závazn ukazatel Plnûní 09/07 tis. Kã % 1 DaÀové pfiíjmy NedaÀové pfiíjmy Kapitálové pfiíjmy Dotace V daje plnûní k ve v i tis. Kã a závazné ukazatele v dajû dle pfiiloïené tabulky Sloupek místostarosty Je to neuvûfiitelné, ale silniãní obchvat na eho mûsta zaãíná b t realitou. V druhé polovinû roku 2007 zadalo editelství silnic a dálnic âr firmû Transconsult s.r.o Hradec Králové zpracování studie, která by mûla vyfie it pfiipravovanou stavbu obchvatu silnice I/36 mûstem Láznû Bohdaneã. V souãasné dobû je silnice I/36 vedena centry mûst a obcí a po zprovoznûní dálnice D11 plní v úseku mimoúrovàové kfiiïovatky (MÚK) Ch È pfies Láznû Bohdaneã a Semtín funkci dálniãního pfiivadûãe pro Pardubice ve smûru na Prahu (a naopak). Obchvat Lázní Bohdaneã fie í zcela nevyhovující stav na ãásti trasy I/36 v úseku mezi dálnicí D11 a mûstem Pardubice a umoïní vymístûní zbytné dopravy z lázeàského mûsta. Stavba obchvatu (pfieloïky) je v souladu s platn m územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje a spoleãn m územním plánem mûsta Láznû Bohdaneã a obce Neratov. Potfiebnost a naléhavost stavby vypl vá z dopravní funkce a zatíïení stávající silnice I/36, které se po zprovoznûní dálnice D 11 je tû v raznû zv ilo. Souãasn stav silnice I/36 s prûjezdem Lázní Bohdaneã je na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpeãnosti dopravy a obyvatel i vlivû provozu na Ïivotní prostfiedí. Zaãátek fie eného úseku je na stávající silnici I/36 v prostoru lesního komplexu mezi Láznûmi Bohdaneã a Bukovkou pfied stávající stykovou kfiiïovatkou silnic I/36 a III/3238. Konec fie eného úseku je v prostoru stávající stykové kfiiïovatky silnic I/36 a III/32225 v Rybitví. Z hlediska ochrany pfiírody a krajiny není reálné vedení obchvatu Lázní Bohdaneã na severov chod od mûsta. Takto veden obchvat by se dostal do konfliktu s Bohdaneãsk m rybníkem (národní pfiírodní rezervace, ptaãí oblast, evropsky v znamná lokalita, v znamn krajinn prvek), nadregionálním biocentrem Bohdaneã, ochrann m pásmem I. a II. stupnû pfiírodních léãiv ch zdrojû peloidû a vod lázeàského místa Láznû Bohdaneã, technickou památkou Opatovick kanál a v znamn mi krajinn mi prvky (lesy, ra elini tû, vodní toky, rybník). Jediné moïné vedení obchvatu je jihozápadnû od Lázní Bohdanãe, a to od silnice I/36 v úseku délky cca 2 km buì severnû nebo jiïnû od sádek, odtud v jediném koridoru mezi Neratovem, Dûdkem a âernou u Bohdanãe na jedné stranû a Láznûmi Bohdaneã na stranû druhé, s napojením na stávající silnici III/32225 v Rybitví. Dne se uskuteãnila schûzka zástupcû obcí Láznû Bohdaneã, Rybitví, Neratov, âerná u Bohdanãe, zástupcû spoleãnosti Transconsult a zástupcû SD. Na schûzce byly vysvûtleny ve keré souvislosti navrhovan ch variant obchvatu Lázní Bohdanãe. I pfies ve keré vznesené námitky lze fiíci, Ïe ze tfií navrïen ch variant by mûstu Láznû Bohdaneã vyhovovala nejvíce varianta pracovnû nazvaná jako modrá, a to z dûvodu toho, Ïe se trasa vyhne soustavû rybníkû a soustavû Natura 2000, která hraniãí s ostatními navrhovan mi variantami. Jsme si souãasnû vûdomi v ech problémû, které tato námi navrhovaná varianta mûïe pfiinést obci Neratov, která je stále souãástí územního plánu spoleãného sídelního útvaru Láznû Bohdaneã, Neratov. Pokud by se na lo fie ení, vyhovující i obci Neratov, budeme rádi o tomto dále jednat. Na jednání bylo rovnûï fieãeno, Ïe moïn m problémem na trasách v ech variant bude existence zahrádkáfiské kolonie U Potoka. V pfiípadû nalezení jiné varianty obchvatu, která by se zahrádkáfiské kolonii vyhnula, bude situace k fie ení jednodu í. Souãasnû byl pfiijat ná poïadavek na propojení pfiipravovaného obchvatu s prûmyslovou zónou Na LuÏci. O dal ím v voji celé situace budeme prûbûïnû obãany na eho mûsta informovat. ÚdrÏba cyklistické stezky Láznû Bohdaneã Rybitví V zimních dnech koncem roku 2007 a v lednu 2008 bylo podáno nûkolik dotazû a pfiipomínek ohlednû údrïby cyklistické stezky do Rybitví. Hlavnû ze strany na ich cyklistû byly pfiipomínky na ledové plotny a bylo poukazováno na to, Ïe ãást cyklistické stezky, o kterou peãuje obec Rybitví, je v podstatnû lep ím stavu. Je v lep ím stavu, protoïe je vysolená. V tom je podstata celého rozdílu v údrïbû. SluÏby mûsta Láznû Bohdaneã mají zpracován Plán zimní údrïby, kter byl odsouhlasen Radou mûsta. Dle tohoto plánu se dotyãná cyklistická stezka o etfiuje vyhrnutím a posypem inertními surovinami v ranních hodinách. V souladu se zákonem ã. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,ve znûní pozdûj ích pfiedpisû a vyhlá kou 104/1997 Sb. v pfiíloze ã. 7 odst. 6 je pfiímo zakázáno pouïívání technické soli k v e uveden m úkonûm. Rada mûsta na svém jednání doporuãila posoudit celou situaci a z bezpeãnostních dûvodû povûfiila pfiíslu né orgány mûsta zpracováním Ïádosti o udûlení v jimky tak, aby ve v jimeãn ch pfiípadech mohly SMLB pouïívat solné smûsi. Zdenûk Gilar, místostarosta Usnesení zastupitelstva města Závazn ukazatel Plnûní 09/07 tis. Kã % 1 Z M SMLB MIC MP (vã. mzdov ch nákladû) JSDH, org. sloïka MK, org. sloïka (vã. mezd a OOV) Mzdy, SaZP zamûstnanci (bez org. sloïek) Ostatní v daje bûïné Ostatní v daje investiãní Saldo pfiíjmû a v dajû: tis. Kã Splátky úvûrû: tis. Kã Financování (zisk): tis. Kã Schvaluje uzavfiení smlouvy ã o pûjãce se spoleãností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Schvaluje uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace ã se SluÏbami mûsta Láznû Bohdaneã na financování hospodafiení Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

3 v lesích v roce Schvaluje 6. rozpoãtové opatfiení roku 2007 Pfiíjmy ve v i tis. Kã a závazné ukazatele dle pfiiloïené tabulky (v tis. Kã): 1 DaÀové pfiíjmy ,00 2 NedaÀové pfiíjmy 8 341,00 3 Kapitálové pfiíjmy 453,00 4 Dotace ,00 V daje ve v i tis. Kã a závazné ukazatele dle pfiiloïené tabulky (v tis. Kã): 1 Z 2 500,00 2 M 500,00 3 SMLB 4 680,00 4 MIC 690,00 5 MP (vã. mzdov ch nákladû) 2 962,00 6 JSDH, org.sloïka 195,00 7 MK, org. sloïka (vã. mezd a OOV) 522,00 8 Mzdy, SaZP zamûstnanci (bez org.sloïek) 8 787,00 9 Ostatní v daje bûïné ,00 10 Ostatní v daje investiãní 5 195,00 Saldo: tis. Kã Splátky úvûrû a pûjãek: tis. Kã Pfievod z FOMBF: tis. Kã Splátka návratné finanãní v pomoci: tis. Kã Financování: tis. Kã Vydává obecnû závaznou vyhlá ku mûsta Láznû Bohdaneã ã.6/2007, kterou se zru ují obecnû závazné vyhlá ky mûsta Láznû Bohdaneã ã. 2/1991, o obãanském souïití, péãi o Ïivotní prostfiedí, ãistotû obce a chovu domácích zvífiat na území mûsta Láznû Bohdaneã a ã. 5/1994, o ochranû ovzdu í. Schvaluje bezúplatn pfievod pozemku p. ã. 684 o celkové v mûfie 23 m 2 v k. ú. Láznû Bohdaneã od Jihomoravsk ch pekáren s. p.. Schvaluje darovací smlouvu ã na pozemky p. ã. 1083/10, 1118/6, 1083/8, 1083/15, 1082/1, 1082/4, 1115/2, 1083/12, 1079/9, 1079/2, 1079/12 a 1031/27 v k. ú. Láznû Bohdaneã od editelství silnic a dálnic âr. Bere na vûdomí informaci o pokraãování pfiípravy investiãního zámûru obytné v stavby Za Pivovarem. Schvaluje smûnnou smlouvu ã na smûnu pozemku p. ã. 830 o v mûfie 1521 m 2 za díl f o v mûfie 364 m 2 vyãlenûn z pozemku p. ã. 831 geometrick m plánem ã /2007 v k. ú. Láznû Bohdaneã se STROJON spol. s r. o. za ãástku 1000 Kã. Schvaluje dohodu o narovnání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemcích p.ã. 1083/25 a p.ã. 1112/5 v k. ú. Láznû Bohdaneã s Helenou Hlubuãkovou. Schvaluje smlouvu o smlouvû budoucí kupní ã na koupi spoluvlastnického podílu ve v i 20/72 na pozemcích p. ã. Rada mûsta na 29. zasedání dne po projednání: Bere na vûdomí informaci o proveden ch pfiesunech v rámci rozpoãtu schválen ch správcem rozpoãtu a schvaluje pfiesun 116 tis. Kã z kapitoly HSO ve prospûch kapitoly OSM. Schvaluje zv ení pfiíjmû v poloïce Neinvestiãní dotace od Úfiadu práce o 8 tis. Kã a s tím související zv ení v dajû na ORJ 266 SmLB úãelová dotace (r dle dohody s úfiadem práce) o 8 tis. Kã. Schvaluje Ceník sluïeb poskytovan ch Mûstsk m úfiadem Láznû Bohdaneã. Schvaluje realizaci opravy havarijního stavu stfiechy základní koly na Masarykovû námûstí s upfiednostnûním opravy fiímsy. Ukládá pokraãovat v fie ení stavu krovu budovy radnice a získat stavební povolení na jeho opravu. Schvaluje dodatek ã. 2 ke smlouvû ã na nájem 1083/25 a 1112/5 v k. ú. Láznû Bohdaneã od Heleny Hlubuãkové za cenu 7980 Kã. Schvaluje rozpoãet na rok 2008 tis. Kã Tfiída 1 DaÀové pfiíjmy ,00 Tfiída 2 NedaÀové pfiíjmy 6 045,00 Tfiída 3 Kapitálové pfiíjmy 6 000,00 Tfiída 4 Pfiijaté transfery 6 712,58 Pfiíjmy celkem ,58 Konsolidace pfiíjmû 0,00 Pfiíjmy celkem po konsolidaci ,58 Tfiída 5 BûÏné v daje ,00 Tfiída 6 Kapitálové v daje ,00 V daje celkem ,00 Konsolidace v dajû 0,00 V daje celkem po konsolidaci ,00 Saldo pfiíjmû a v dajû po konsolidaci 2 686,42 Tfiída 8 Financování 2 686,42 Dlouhodobé pfiijaté pûjãené prostfiedky 5 000,00 Uhrazené splátky dlouhodob ch pfiijat ch pûjãen ch prostfiedkû 3 889,00 Zmûna stavu krátkodob ch prostfiedkû na bankovních úãtech 1 575,42 Schvaluje rozpoãtov v hled na roky dle pfiiloïené tabulky: r r tis. Kã tis. Kã Pfiíjmy celkem , ,00 1 DaÀové pfiíjmy , ,00 2 NedaÀové pfiíjmy 6 947, ,00 3 Kapitálové pfiíjmy 0,00 0,00 4 Pfiijaté transfery 6 900, ,00 V daje celkem , ,00 5 BûÏné v daje , ,00 6 Kapitálové v daje 6 000, ,00 Saldo pfiíjmû a v dajû 415,00 466,00 8 Financování celkem 415,00 466,00 Uhrazené splátky dlouhodob ch pfiijat ch pûjãen ch prostfiedkû 4 024, ,00 Zmûna stavu krátkodob ch prostfiedkû na bankovních úãtech 4 439, ,00 Schvaluje Pravidla Mûsta Láznû Bohdaneã pro poskytování pûjãek na opravu a modernizaci bytového fondu mûsta Láznû Bohdaneã dle dûvodové zprávy. Bere na vûdomí zprávu z jednání finanãního v boru ze dne Bere na vûdomí zprávu z 6. jednání kontrolního v boru ze dne Usnesení rady města pozemku p. ã. 1301/4 v k. ú. Láznû Bohdaneã novû vymûfieného geometrick m plánem ã /2007 o v mûfie 22 m 2 J. a A.. za cenu 4 Kã/m 2 /rok. Pfiijímá zámûr pronájmu místností Klubu dûchodcû v budovû Masarykovo nám. 110 na dobu 1 rok a ukládá jeho zvefiejnûní na úfiední desce. Bere na vûdomí informaci o dílãím pfiezkoumání hospodafiení za rok Bere na vûdomí informaci o státní kontrole spisoven. Rada mûsta na 30. zasedání dne po projednání: Pfiijímá zámûr smûny dílu f z pozemku p. ã. 831 za pozemek p. ã. 830 oba novû vzniklé dle geometrického plánu ã /2007 v k. ú. Láznû Bohdaneã se STROJON spol. s r.o. a ukládá jeho zvefiejnûní na úfiední desce. Bohdanečský zpravodaj č. 1 3 Únor 2008

4 Pokraãování ze str. 3 Usnesení rady města Rada mûsta stanovuje termín jednání zastupitelstva mûsta na v 18:00 hod. v aule Základní koly Láznû Bohdaneã s tímto programem: 1. Slib nov ch ãlenû zastupitelstva 2. Rozpoãtové opatfiení a plnûní rozpoãtu 3. Obecnû závazné vyhlá ky mûsta 4. Majetkové záleïitosti 5. Rozpoãet mûsta na rok RÛzné. Rada mûsta na 31. zasedání dne po projednání: Bere na vûdomí informaci o jednání kolské rady. Schvaluje poskytnutí odmûny fieditelce Z Mgr. Libu i S korové. Schvaluje poskytnutí odmûny fieditelce M Mgr. Alenû Pickové. Doporuãuje zastupitelstvu mûsta koupi duplicitního spoluvlastnického podílu ve v i 20/72 na pozemcích p. ã. 1083/25 a 1112/5 v k. ú. Láznû Bohdaneã o celkové v mûfie 342 m 2 od Heleny Hlubuãkové za cenu 7980 Kã. Doporuãuje zastupitelstvu mûsta schválit darování pozemkû p. ã. 1083/10, 1118/6, 1083/8, 1083/15, 1082/1, 1082/4, 1115/2, 1083/12, 1079/9, 1079/2, 1079/12 a 1031/27 v k. ú. Láznû Bohdaneã od editelství silnic a dálnic âr. Schvaluje zafiazení budoucího parkovi tû na pozemku p.ã. 1079/12 v rámci akce Rozvoj infrastruktury mûsta Láznû Bohdaneã pro lázeàství a cestovní ruch MIC jako místní komunikaci III. tfiídy vefiejné parkovi tû. Doporuãuje zastupitelstvu mûsta schválit smûnu pozemku p. ã. 830 o v mûfie 1521 m 2 za díl f o v mûfie 364 m 2 vyãlenûn z pozemku p. ã. 831 geometrick m plánem ã /2007 v k. ú. Láznû Bohdaneã se STROJON spol. s r. o. Schvaluje uzavfiení Smlouvy o poskytování peãovatelské sluïby a úhradû za ni ã s Oblastní charitou Pardubice. Schvaluje poskytnutí odmûny Lence Svobodové, zastupitelce mûsta. Bere na vûdomí vzdání se funkce pfiedsedy komise pro grantové fiízení na podporu sportu, kultury a propagace mûsta Ing. Petra Brancuského a jmenuje pfiedsedou komise pro grantové fiízení na podporu sportu, kultury a propagace mûsta Ing. ZdeÀka Gilara. Jmenuje ãlenku do kulturní a lázeàské komise Zdenu Kulhánkovou. Rada mûsta na 32. zasedání dne po projednání: Ukládá provést opravu mostu Za Sokolovnou podle varianty ã. 2 dûvodové zprávy a obnovit protikorozní ochranu zábradlí na mostû a odstranit vzrostlou vegetaci z tûsné blízkosti mostních kfiídel. Bere na vûdomí informace o jednáních o prodeji pozemkû p. ã. 865/4 a 853/6 v k.ú. Láznû Bohdaneã. Schvaluje provedení opravy obrubníkû a jednotliv ch vjezdû a vybudování bezbariérov ch sjezdû z chodníkû na komunikace u kfiiïovatek v ulici ípkovû. Schvaluje uzavfiení nájemní smlouvy ã s firmou Metrostav a. s. na nájem kanceláfie v mezipatfie radnice na dobu urãitou do Schvaluje uzavírání smluv o vyuïívání systému nakládaní s komunálními odpady v Lázních Bohdanãi Sbûrného dvora s fyzick mi a právnick mi osobami podnikajícími v Lázních Bohdanãi na rok Schvaluje uzavfiení Dodatku ã. 3 ke Smlouvû o v pûjãce se SluÏbami mûsta Láznû Bohdaneã ze dne Bere na vûdomí zprávu o provedené vefiejnoprávní kontrole v pfiíspûvkové organizaci SluÏby mûsta Láznû Bohdaneã a ukládá pfiipravit návrh opatfiení na odstranûní nedostatkû. Souhlasí s pfievodem úãelovû vázan ch prostfiedkû do neúãelovû vázan ch prostfiedkû dle dûvodové zprávy v rámci neinvestiãního pfiíspûvku na provoz Základní koly Láznû Bohdaneã, okres Pardubice. Bere na vûdomí informaci o proveden ch pfiesunech v rámci rozpoãtu schválen ch správcem rozpoãtu a schvaluje pfiesun 22 tis. Kã z kapitoly HSO ve prospûch kapitoly JSDH a pfiesun 5 tis. Kã z kapitoly HSO ve prospûch kapitoly OSM. Schvaluje zv ení pfiíjmû v poloïce KrÚ neinvestiãní dotace JSDH o 2 tis. Kã a sníïení pfiíjmû v poloïce Dotace od obcí Rybitví MP o 37 tis. Kã. Schvaluje poskytnutí penûïit ch darû ãlenûm komisí rady, v borû zastupitelstva, komise k projednávání pfiestupkû a redakãní rady Zpravodaje, ktefií nejsou zastupiteli nebo zamûstnanci mûsta, za práci v tûchto institucích v celkové v i , Kã pro 27 ãlenû. Schvaluje odmûny 10 ãlenûm jednotky SDH Láznû Bohdaneã v celkové v i Kã. Schvaluje odmûnu Ale i Svobodovi, veliteli JSDH Láznû Bohdaneã. Rada mûsta na 33. zasedání dne po projednání: Schvaluje uzavfiení Pojistné smlouvy o poji tûní majetku a odpovûdnosti za kodu ã se spoleãností Generali Poji- Èovna a.s. Schvaluje zv ení pfiíjmû v poloïce Neinvestiãní dotace od Úfiadu práce o 14 tis. Kã a s tím související zv ení v dajû na ORJ 266 SmLB úãelová dotace (r. 07 dle dohody s úfiadem práce) o 14 tis. Kã. Rada mûsta na 34. zasedání dne po projednání: Pfiijímá zámûr nájmu pozemku p. ã. 1301/22 o v mûfie 22 m 2 v k. ú. Láznû Bohdaneã na dobu neurãitou a ukládá zvefiejnit jej na úfiední desce. Bere na vûdomí v sledek v bûrového fiízení pro zpracování projektové dokumentace na opravu krovu radnice spoleãností MURUS monumenta renovamus, projekce, spol. s r. o. Ukládá fieditelce Z podat Ïádost o dotaci na prûkaz energetické nároãnosti budov. T: Ukládá fieditelce Z zadat vypracování energetick ch auditû a prûkazû energetické nároãnosti budov dle zákona ã. 406/2006 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. T: Doporuãuje ZM schválit prodej b valé hájenky ãp. 170 vãetnû pfiilehl ch pozemkû p. ã. 1538, 1539, 1540, 1541/2, 1541/3 a ãásti pozemku p. ã o celkové v mûfie 8681 m 2 v e v k. ú. Láznû Bohdaneã obálkovou metodou s nejniï í nabídkovou cenou Kã. Schvaluje vyhlá ení druhého kola prodeje nemovitostí dle usnesení ZM ã ze dne Bere na vûdomí zprávu z jednání stavební a dopravní komise. Schvaluje vyplacení odmûny Ing. Josefu Matuchovi, fiediteli SmLB. Bere na vûdomí pfiesunutí ãásti obsahu webov ch stránek www. lazne.bohdanec.cz na poddoménu infocentrum.lazne.bohdanec.cz. Platnost občanských průkazů UpozorÀujeme obãany narozené po , ktefií vlastní obãanské prûkazy rûïové kartiãky s dobou vydání do , Ïe platnost tûchto obãansk ch prûkazû konãí dnem Tito obãané jsou povinni poïádat o v mûnu obãanského prûkazu nejpozdûji do V mûna se net ká obãansk ch prûkazû vydan ch v roce 2003 zelené barvy se strojovû ãiteln mi údaji. Jitka Kulhánková, matrikáfika Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

5 Investiční akce 2008 aneb co nás čeká v tomto roce Kanalizace Labe Louãná Jak jsme vás jiï informovali, v leto ním roce zapoãne v stavba hlavní kanalizaãní stoky spla kové kanalizace a soubûïnû s ní i kanalizaãních pfiípojek. Odkanalizování ãásti mûsta Láznû Bohdaneã se t ká ulic Zborovská, V Lískách, ípkova, Kosinova, kroupova, Husova, Polní, Luãní a Îitná. Quo vadis bytová v stavba Za Pivovarem? S touto otázkou nás pfii lo nav tívit uï nûkolik na ich obãanû, proto k tomuto tématu pfiipojujeme nûkolik informací. Projekt této bytové v stavby je pfiipraven, firma STAKO mûla jiï v roce 2007 v stavbu tûchto bytov ch domû zahájit, ov em v echno se zastavilo v dûsledku nedofie en ch pozemkov ch náleïitostí mezi Mûstem Láznû Bohdaneã a soukromou firmou Strojon. Ve 44. t dnu minulého roku probûhlo spoleãné jednání a v sledkem byla dohoda o smûnû a prodeji pozemkû tak, aby mohlo dojít k této v stavbû dle pûvodních plánû. Dohoda byla potvrzena radou i zastupitelstvem mûsta a pfiedpokládaná v stavba tûchto bytov ch domû by mûla b t zahájena OranÏové hfii tû Abychom umoïnili sportovní vyïití na im náctilet m a nejen jim, snaïíme se získat dotaci prostfiednictvím Nadace âez na v stavbu víceúãelového hfii tû. Pfiedpokládané umístûní hfii tû je na vymezené plo e v rámci projektu v stavby bytov ch domû Za Pivovarem. Jedná se o víceúãelové sportovní hfii tû pro následující sporty: malá kopaná, házená, nohejbal, tenis, basketbal a volejbal. Rozmûry hfii tû budou stanoveny dle limitû velikostí hrací plochy pro v e uvedené V rámci v stavby spla kové kanalizace budou provedeny následující hlavní stoky: stoka B kamenina DN 400 v délce 88 m, stoka BA beton DN 500 v délce 241 m, stoka BI kamenina DN 300 (184 m), stoka D kamenina DN 300 (761 m), stoka D kamenina DN 300 (126 m), stoka DD kamenina DN 300 (317 m), stoka DE kamenina DN 300 (530 m), stoka DF kamenina DN 300 (123 m), stoka DG kamenina DN 300 (295 m), stoka DH kamenina DN 300 (98 m), stoka DI kamenina DN 300 (178 m) a stoka DJ kamenina DN 300 v délce 194 m. V rámci stavby nové hlavní stoky je nutno pfiipojit stávající objekty, které jsou nyní odkanalizovány do Ïump a septikû umístûn ch na jednotliv ch pozemcích. Základním principem provedení kanalizaãních pfiípojek je fyzické odstavení stávajících Ïump a septikû a pfiepojení stávajících nátokû do tûchto zafiízení novou pfiípojkou pfies revizní achtu, umístûnou na hranici pozemku, do nové spla kové kanalizace s tím, Ïe do tûchto pfiípojek nebudou zaústûny de Èové vody z vefiejn ch prostranství. Z hlavního fiádu jsou vysazovány kanalizaãní pfiípojky pro jednotlivé objekty. Kanalizaãní pfiípojky jsou z vût í ãásti z kameninového potrubí DN 150. Ukonãeny jsou revizní prefabrikovanou achtou DN 500, jejíï hloubka je závislá na hloubce uloïení hlavního fiádu, délce a pfiedpokládané hloubce stávajícího potrubí odkanalizovaného objektu. Jedná se o chybûjící dostavbu kanalizaãní sítû, která umoïní napojení ve ker ch pfiilehl ch objektû v obci na fiádn kanalizaãní systém. sporty. Hfii tû s umûl m trávníkem bude oplocené, uzamykatelné a osvûtlené. Nepfiedpokládá se jeho noãní provoz, osvûtlení bude pouze bezpeãnostním prvkem. Pro zaji tûní provozu hfii tû je nutné zabezpeãit provozní dobu a povûfiit správce, kter bude hfii tû zamykat. Cel areál bude lemován laviãkami a vstup na hrací plochu bude na dlouhé stranû hrací plochy ze strany plánovaného parkovi tû a pfiíp. pasáïe. Doufejme, Ïe v této snaze budeme úspû ní a cel tento komplex je tû více zpfiíjemní Ïivot v na em mûstû. Bytová v stavba na LuÏci V minulém roce jsme zaregistrovali zv en zájem developersk ch firem ohlednû dal í bytové v stavby na LuÏci. Je tím my len prostor za hasiãskou zbrojnicí smûrem ke hfibitovu. Tyto pozemky jsou jednak Mûsta a vût í ãást je v majetku Ministerstva obrany. V souãasné dobû se podnikají kroky pro pfievedení tûchto pozemkû do majetku mûsta. Rada mûsta vzala na vûdomí tyto potenciální poïadavky a povûfiila vedení mûsta k vypracování kritérií, která budou souãástí vyhlá eného v bûrového fiízení. UpozorÀujeme na e obãany, Ïe obsahem tûchto kritérií bude silniãní a dopravní situace sídli tû Na LuÏci, posílení pro- Bohdanečský zpravodaj č. 1 5 Únor 2008

6 pustnosti kanalizaãní sítû, dostateãné mnoïství parkovacích míst, a to v echno se zachováním dosavadního mnoïství zelenû. Krov budovy radnice V fiíjnu 2007 bylo provedeno odbornû technické místní etfiení se zamûfiením na posouzení stavu dfievûné konstrukce krovu budovy radnice Masarykovo námûstí 1v Lázních Bohdanãi. Z místního etfiení vyplynulo, Ïe konstrukce krovu je prakticky v celém rozsahu silnû napadena tesafiíkem a ãervotoãem. V jimeãnû jsou lokálnû nûkteré trámy napadeny dfievokaznou houbou. Po kozeny jsou pfiedev ím pozednice, vazné trámy, podélné v mûny, krokve a sloupky. Ve druhém patfie krovu je silnû po kozena konstrukce zvoniãky, krokve v hfiebenové ãásti, rozpûry a pásky. V závislosti na tomto závaïném zji tûní byly uãinûny kroky k co nejrychlej í nápravû. Zaãátkem ledna probûhlo v bûrové fiízení na zhotovitele projektové dokumentace pro sanaci krovu radnice. Komise navrhla vybrat na zpracování projektové dokumentace firmu MURUS- projekce, s. r. o., jejíï nabídka byla cenovû nejpfiijatelnûj í a dosáhla ãástky , Kã. Dne bylo provedeno místní etfiení na realizaci projektové dokumentace na sanaci krovu radnice. Po prohlídce byly dohodnuty zásady zpracování projektu: Sanace krovu probûhne formou opravy se zachováním stávajícího konstrukãního systému a doplàky budou provedeny pouze v nezbytnû nutn ch pfiípadech a budou fiádnû zdûvodnûny. V mûna prvkû se bude provádût pouze tam, kde je vyãerpána jejich únosnost nebo kde jsou po kozeny spoje, pfiíp. z dûvodû estetick ch. Po obdrïení projektové dokumentace zaãneme pracovat na v bûrovém fiízení, ze kterého vyjde firma na realizaci opravu krovu. Vzhledem k oãekávan m velk m finanãním nákladûm bude Mûsto na realizaci opravy Ïádat o dotaci z Pardubického kraje, pfiíp. ze státního rozpoãtu. Rozvoj infrastruktury mûsta Láznû Bohdaneã Kromû v e zmínûn ch projektû i nadále usilovnû pracujeme na pfiípravû dokumentû k podání Ïádostí o dotace na projekty Rozvoj infrastruktury mûsta Láznû Bohdaneã Ráj a Rozvoj infrastruktury mûsta Láznû Bohdaneã MIC. Podání Ïádosti smûfiujeme na bfiezen za odbor správy majetku: Vratislav Smutn (investice) Nový Czech Point Oznamujeme obãanûm, Ïe na Mûstském úfiadû Láznû Bohdaneã je moïno zaïádat o vydání ovûfien ch v pisû prostfiedníctvím sluïby Czech POINT. Ovûfiené v pisy lze získat v budovû radnice u p. Kulhánkové, nebo v naléhav ch pfiípadech v budovû ã. p. 41 (nad po tou) v prvním patfie u p. Bi kové. V souãasné dobû lze prostfiednictvím sluïby Czech POINT získat ovûfien v pis: Katastr nemovitostí, Obchodní rejstfiík, Îivnostensk rejstfiík a Rejstfiík trestû. Cena za první vydanou stránku je 100 Kã (50 Kã Rejstfiík trestû), dal í pak za 50 Kã. SluÏba je dostupná v úfiední dny nebo po telefonické dohodû na ãísle s p. Kulhánkovou nebo na ãísle s p. Bi kovou i mimo úfiední dny. Vydávání v pisu je provádûno dálkov m pfiístupem a nejedná se tedy o sluïbu spravovanou Mûstem. Obãasné krátkodobé ãi dlouhodobé v padky fungování této sluïby proto nemohou pracovníci ovlivnit. O aktuální stavu se prosím informujte u pracovníkû povûfien ch obsluhou sluïby Czech POINT. Pracovník vydávající ovûfien v pis je povinen provûfiit oprávnûní Ïadatele a zjistit jeho totoïnost (obãansk prûkaz, pas). Jde-li o právnickou osobu, zji Èuje její existenci a totoïnost osob jednajících jejím jménem. Jifií Jakubec, informatik Placení místních poplatků ze psů a za odpady Poplatky ze psû (star ích 3 mûsícû) a poplatky za komunální odpad jsou ve stejné v i jako v loàském roce. Poplatky jsou splatné do Základní sazba poplatku za komunální odpad ãiní 500, Kã. Oba tyto poplatky mûïete zaplatit v hotovosti na pokladnû mûstského úfiadu (budova radnice, kanceláfi ã. 6), v provozovnû informaãního centra nebo pfievodem na úãet Mûsta Láznû Bohdaneã po pfiidûlení variabilního symbolu, kter vám sdûlím (tel , KaÏdému, kdo do uvedeného data pfiíslu n poplatek neuhradí, bude vystaven platební v mûr, kter m mûïe b t pûvodní poplatek zv en aï na trojnásobek. Neuhrazení poplatku mûïe b t vymáháno exekucí. Pfiehled vybíran ch poplatkû, vãetnû jejich v e, je uveden na internetov ch stránkách (Mûstsk úfiad/ceníky/místní poplatky r.2008). S obecnû závazn mi vyhlá kami, které zavádûjí a upravují konkrétní sazby poplatkû, se mûïete seznámit na internetov ch stránkách (Mûstsk úfiad/platné obecnû závazné vyhlá ky a nafiízení) nebo na podatelnû mûstského úfiadu. Vûra Kohoutková, odbor hospodáfisko-správní Jazykovka v Pardubicích, kde budete mluvit! Jazyková agentura Skfiivánek nabízí v jarním semestru témûfi ãtyfii desítky jazykov ch kurzû ve v ech svûtov ch jazycích a úrovních. Kurzy zaãínají 18. února a pfiihlásit se na nû mûïete jiï nyní na na í poboãce na tfiídû Míru 62 (naproti po tû) nebo pfies webové stránky V na í jazykové kole oceníte mal poãet studentû ve skupinkách a setkáte se zde s moderními vyuãovacími postupy. V uka probíhá v pfiíjemn ch uãebnách a na i lektofii vyuïívají zásadnû komunikativní metody, které Vás zbaví ostychu z mluvení. Novû u nás lze absolvovat i pfiípravn kurz na London Test of English. Spoleãnost Skfiivánek získala oficiální statut Zku ebního centra Pearson Language Assessments (PLA), kter na i firmu opravàuje k organizování certifikovan ch jazykov ch zkou ek London Tests of English. Více informací o na ich kurzech získáte na telefonu , nebo na u Zafiaìte jazykové znalosti ke sv m novoroãním pfiedsevzetím! Leona Farka ová, fieditelka poboãky Pardubice Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok 2003. Představujeme starostu a místostarosty městského

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3 12_2007_:NP2_ 29.11.2007 14:05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více