Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã"

Transkript

1 Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zprávy z radnice Pfieji V em ãtenáfiûm zpravodaje hodnû tûstí a zdraví v roce Tentokrát se zam lím nad problematikou, která se t ká v ech majitelû nemovitostí a pozemkû, které sousedí s chodníky. Jedná se o povinnost vlastníka nemovitosti odklízet sníh ze sousedícího chodníku. Je zimní období, a tak s kaïdou snûhovou nadílkou musím i já poãítat s odklízením snûhu z pfiilehlého chodníku. ZároveÀ mi vyvstává na mysli, Ïe chodník není mûj, není mûj ani pozemek pod chodníkem, a pfiesto mám povinnost chodník ãistit. Pfied nûkolika dny vláda schválila návrh, kde se povinnost ãistit chodník pfiesouvá z majitele nemovitosti na obec. S tímto názorem souhlasím, i kdyï vím, Ïe obec bude, pokud bude návrh schválen ve snûmovnû, muset vynaloïit finanãní prostfiedky na údrïbu chodníkû. Pfied Vánocemi probûhla schûzka kvûli zpracování studie dlouho oãekávaného obchvatu kolem Lázní Bohdanãe. editelství silnic a dálnic zadalo vypracovat studii obchvatu a zpracovatel pfiipravil tfii varianty. Na spoleãné schûzce se k pfiedloïen m návrhûm vyjadfiovali jak zástupci Lázní Bohdanãe, tak i okolních obcí. V echny varianty jsou z vût iny vedeny územím, které jiï je rezervováno pro obchvat v územním plánu. Nezapomnûli jsme ani na zapracování pfiístupové komunikace z budoucího obchvatu na LuÏec. Potom by obsluïná doprava mûla moïnost pfiijíïdût jinou trasou neï doposud, pfies obytnou zónu pfies ulici Zborovskou. Jsem potû ena, Ïe po dlouhé dobû úvah nastává fáze dal ího kroku, smûfiujícího k realizaci obchvatu kolem na eho mûsteãka. Iveta imková, starostka Město Lázně Bohdaneč na základû usnesení zastupitelstva mûsta ã ze dne a v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû zvefiejàuje zámûr prodeje objektu b valé matefiské kolky ãp. 297 vãetnû pfiíslu enství a pozemku p. ã. 351 (zastavûná plocha a nádvofií o v mûfie 407 m 2 ) a ãásti pozemku p. ã. 352 (ostatní plocha - podle geometrického plánu ã /2007 novû oznaãeného jako pozemek p. ã. 352/2 o v mûfie 632 m 2 ) ve kroupovû ulici v Lázních Bohdaneã vefiejnou obchodní soutûïí formou obálkové metody. Prohlídka pfiedmûtu vefiejné obchodní soutûïe se uskuteãní ve dnech a v aï hodin na místû nemovitostí tzn. v domû ãp. 297 ve kroupovû ulici v Lázních Bohdanãi. Prodej probûhne vefiejnou obchodní soutûïí formou obálkové metody dne od 9,00 hod v Langrovû síni, budova MûÚ Láznû Bohdaneã, Masarykovo námûstí 1, Láznû Bohdaneã. Podmínkou úãasti ve vefiejné soutûïi je sloïení soutûïní jistoty ve v i Kã do ãtvrtka BliÏ í podmínky pro úãast ve vefiejné soutûïi jsou zvefiejnûny na úfiední desce Mûsta Láznû Bohdaneã a na internetové adrese Mûsto Láznû Bohdaneã srdeãnû zve na kaïdoroãní jarní vyjíïìku na bicyklech CyklopaÈák 2008, která se uskuteãní dne Tématem vyjíïìky i doprovodn ch akcí bude 100. v roãí první linkové dopravy do Bohdanãe a zavedení telefonní linky. Partnefii akce si pro Vás pfiipravili zajímavé nabídky. Co v čísle najdete: Silniční obchvat města... str. 2 Investiční akce v roce str. 5 Služba Czech point... str. 6 Dotazy zastupitelům... str. 7 Významná životní jubilea... str. 8 Kulturní akce v Léčebných lázních... str. 11 Bohdanečský zpravodaj č. 1 1 Únor 2008

2 Zastupitelstvo mûsta na 9. zasedání dne po projednání: Bere na vûdomí sloïení slibu Ljiljany Mariã a Josefa Vytlaãila, ãlena zastupitelstva mûsta, podle 69 odst. 2 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Stanovuje poskytování odmûny MUDr. Ljiljanû Mariã a MUDr. Josefu Vytlaãilovi jako neuvolnûn m ãlenûm zastupitelstva od Bere na vûdomí plnûní pfiíjmû, v dajû a financování rozpoãtu mûsta Láznû Bohdaneã ke dni Pfiíjmy plnûní k ve v i tis. Kã a závazné ukazatele pfiíjmû dle pfiiloïené tabulky Závazn ukazatel Plnûní 09/07 tis. Kã % 1 DaÀové pfiíjmy NedaÀové pfiíjmy Kapitálové pfiíjmy Dotace V daje plnûní k ve v i tis. Kã a závazné ukazatele v dajû dle pfiiloïené tabulky Sloupek místostarosty Je to neuvûfiitelné, ale silniãní obchvat na eho mûsta zaãíná b t realitou. V druhé polovinû roku 2007 zadalo editelství silnic a dálnic âr firmû Transconsult s.r.o Hradec Králové zpracování studie, která by mûla vyfie it pfiipravovanou stavbu obchvatu silnice I/36 mûstem Láznû Bohdaneã. V souãasné dobû je silnice I/36 vedena centry mûst a obcí a po zprovoznûní dálnice D11 plní v úseku mimoúrovàové kfiiïovatky (MÚK) Ch È pfies Láznû Bohdaneã a Semtín funkci dálniãního pfiivadûãe pro Pardubice ve smûru na Prahu (a naopak). Obchvat Lázní Bohdaneã fie í zcela nevyhovující stav na ãásti trasy I/36 v úseku mezi dálnicí D11 a mûstem Pardubice a umoïní vymístûní zbytné dopravy z lázeàského mûsta. Stavba obchvatu (pfieloïky) je v souladu s platn m územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje a spoleãn m územním plánem mûsta Láznû Bohdaneã a obce Neratov. Potfiebnost a naléhavost stavby vypl vá z dopravní funkce a zatíïení stávající silnice I/36, které se po zprovoznûní dálnice D 11 je tû v raznû zv ilo. Souãasn stav silnice I/36 s prûjezdem Lázní Bohdaneã je na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpeãnosti dopravy a obyvatel i vlivû provozu na Ïivotní prostfiedí. Zaãátek fie eného úseku je na stávající silnici I/36 v prostoru lesního komplexu mezi Láznûmi Bohdaneã a Bukovkou pfied stávající stykovou kfiiïovatkou silnic I/36 a III/3238. Konec fie eného úseku je v prostoru stávající stykové kfiiïovatky silnic I/36 a III/32225 v Rybitví. Z hlediska ochrany pfiírody a krajiny není reálné vedení obchvatu Lázní Bohdaneã na severov chod od mûsta. Takto veden obchvat by se dostal do konfliktu s Bohdaneãsk m rybníkem (národní pfiírodní rezervace, ptaãí oblast, evropsky v znamná lokalita, v znamn krajinn prvek), nadregionálním biocentrem Bohdaneã, ochrann m pásmem I. a II. stupnû pfiírodních léãiv ch zdrojû peloidû a vod lázeàského místa Láznû Bohdaneã, technickou památkou Opatovick kanál a v znamn mi krajinn mi prvky (lesy, ra elini tû, vodní toky, rybník). Jediné moïné vedení obchvatu je jihozápadnû od Lázní Bohdanãe, a to od silnice I/36 v úseku délky cca 2 km buì severnû nebo jiïnû od sádek, odtud v jediném koridoru mezi Neratovem, Dûdkem a âernou u Bohdanãe na jedné stranû a Láznûmi Bohdaneã na stranû druhé, s napojením na stávající silnici III/32225 v Rybitví. Dne se uskuteãnila schûzka zástupcû obcí Láznû Bohdaneã, Rybitví, Neratov, âerná u Bohdanãe, zástupcû spoleãnosti Transconsult a zástupcû SD. Na schûzce byly vysvûtleny ve keré souvislosti navrhovan ch variant obchvatu Lázní Bohdanãe. I pfies ve keré vznesené námitky lze fiíci, Ïe ze tfií navrïen ch variant by mûstu Láznû Bohdaneã vyhovovala nejvíce varianta pracovnû nazvaná jako modrá, a to z dûvodu toho, Ïe se trasa vyhne soustavû rybníkû a soustavû Natura 2000, která hraniãí s ostatními navrhovan mi variantami. Jsme si souãasnû vûdomi v ech problémû, které tato námi navrhovaná varianta mûïe pfiinést obci Neratov, která je stále souãástí územního plánu spoleãného sídelního útvaru Láznû Bohdaneã, Neratov. Pokud by se na lo fie ení, vyhovující i obci Neratov, budeme rádi o tomto dále jednat. Na jednání bylo rovnûï fieãeno, Ïe moïn m problémem na trasách v ech variant bude existence zahrádkáfiské kolonie U Potoka. V pfiípadû nalezení jiné varianty obchvatu, která by se zahrádkáfiské kolonii vyhnula, bude situace k fie ení jednodu í. Souãasnû byl pfiijat ná poïadavek na propojení pfiipravovaného obchvatu s prûmyslovou zónou Na LuÏci. O dal ím v voji celé situace budeme prûbûïnû obãany na eho mûsta informovat. ÚdrÏba cyklistické stezky Láznû Bohdaneã Rybitví V zimních dnech koncem roku 2007 a v lednu 2008 bylo podáno nûkolik dotazû a pfiipomínek ohlednû údrïby cyklistické stezky do Rybitví. Hlavnû ze strany na ich cyklistû byly pfiipomínky na ledové plotny a bylo poukazováno na to, Ïe ãást cyklistické stezky, o kterou peãuje obec Rybitví, je v podstatnû lep ím stavu. Je v lep ím stavu, protoïe je vysolená. V tom je podstata celého rozdílu v údrïbû. SluÏby mûsta Láznû Bohdaneã mají zpracován Plán zimní údrïby, kter byl odsouhlasen Radou mûsta. Dle tohoto plánu se dotyãná cyklistická stezka o etfiuje vyhrnutím a posypem inertními surovinami v ranních hodinách. V souladu se zákonem ã. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,ve znûní pozdûj ích pfiedpisû a vyhlá kou 104/1997 Sb. v pfiíloze ã. 7 odst. 6 je pfiímo zakázáno pouïívání technické soli k v e uveden m úkonûm. Rada mûsta na svém jednání doporuãila posoudit celou situaci a z bezpeãnostních dûvodû povûfiila pfiíslu né orgány mûsta zpracováním Ïádosti o udûlení v jimky tak, aby ve v jimeãn ch pfiípadech mohly SMLB pouïívat solné smûsi. Zdenûk Gilar, místostarosta Usnesení zastupitelstva města Závazn ukazatel Plnûní 09/07 tis. Kã % 1 Z M SMLB MIC MP (vã. mzdov ch nákladû) JSDH, org. sloïka MK, org. sloïka (vã. mezd a OOV) Mzdy, SaZP zamûstnanci (bez org. sloïek) Ostatní v daje bûïné Ostatní v daje investiãní Saldo pfiíjmû a v dajû: tis. Kã Splátky úvûrû: tis. Kã Financování (zisk): tis. Kã Schvaluje uzavfiení smlouvy ã o pûjãce se spoleãností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Schvaluje uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace ã se SluÏbami mûsta Láznû Bohdaneã na financování hospodafiení Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

3 v lesích v roce Schvaluje 6. rozpoãtové opatfiení roku 2007 Pfiíjmy ve v i tis. Kã a závazné ukazatele dle pfiiloïené tabulky (v tis. Kã): 1 DaÀové pfiíjmy ,00 2 NedaÀové pfiíjmy 8 341,00 3 Kapitálové pfiíjmy 453,00 4 Dotace ,00 V daje ve v i tis. Kã a závazné ukazatele dle pfiiloïené tabulky (v tis. Kã): 1 Z 2 500,00 2 M 500,00 3 SMLB 4 680,00 4 MIC 690,00 5 MP (vã. mzdov ch nákladû) 2 962,00 6 JSDH, org.sloïka 195,00 7 MK, org. sloïka (vã. mezd a OOV) 522,00 8 Mzdy, SaZP zamûstnanci (bez org.sloïek) 8 787,00 9 Ostatní v daje bûïné ,00 10 Ostatní v daje investiãní 5 195,00 Saldo: tis. Kã Splátky úvûrû a pûjãek: tis. Kã Pfievod z FOMBF: tis. Kã Splátka návratné finanãní v pomoci: tis. Kã Financování: tis. Kã Vydává obecnû závaznou vyhlá ku mûsta Láznû Bohdaneã ã.6/2007, kterou se zru ují obecnû závazné vyhlá ky mûsta Láznû Bohdaneã ã. 2/1991, o obãanském souïití, péãi o Ïivotní prostfiedí, ãistotû obce a chovu domácích zvífiat na území mûsta Láznû Bohdaneã a ã. 5/1994, o ochranû ovzdu í. Schvaluje bezúplatn pfievod pozemku p. ã. 684 o celkové v mûfie 23 m 2 v k. ú. Láznû Bohdaneã od Jihomoravsk ch pekáren s. p.. Schvaluje darovací smlouvu ã na pozemky p. ã. 1083/10, 1118/6, 1083/8, 1083/15, 1082/1, 1082/4, 1115/2, 1083/12, 1079/9, 1079/2, 1079/12 a 1031/27 v k. ú. Láznû Bohdaneã od editelství silnic a dálnic âr. Bere na vûdomí informaci o pokraãování pfiípravy investiãního zámûru obytné v stavby Za Pivovarem. Schvaluje smûnnou smlouvu ã na smûnu pozemku p. ã. 830 o v mûfie 1521 m 2 za díl f o v mûfie 364 m 2 vyãlenûn z pozemku p. ã. 831 geometrick m plánem ã /2007 v k. ú. Láznû Bohdaneã se STROJON spol. s r. o. za ãástku 1000 Kã. Schvaluje dohodu o narovnání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemcích p.ã. 1083/25 a p.ã. 1112/5 v k. ú. Láznû Bohdaneã s Helenou Hlubuãkovou. Schvaluje smlouvu o smlouvû budoucí kupní ã na koupi spoluvlastnického podílu ve v i 20/72 na pozemcích p. ã. Rada mûsta na 29. zasedání dne po projednání: Bere na vûdomí informaci o proveden ch pfiesunech v rámci rozpoãtu schválen ch správcem rozpoãtu a schvaluje pfiesun 116 tis. Kã z kapitoly HSO ve prospûch kapitoly OSM. Schvaluje zv ení pfiíjmû v poloïce Neinvestiãní dotace od Úfiadu práce o 8 tis. Kã a s tím související zv ení v dajû na ORJ 266 SmLB úãelová dotace (r dle dohody s úfiadem práce) o 8 tis. Kã. Schvaluje Ceník sluïeb poskytovan ch Mûstsk m úfiadem Láznû Bohdaneã. Schvaluje realizaci opravy havarijního stavu stfiechy základní koly na Masarykovû námûstí s upfiednostnûním opravy fiímsy. Ukládá pokraãovat v fie ení stavu krovu budovy radnice a získat stavební povolení na jeho opravu. Schvaluje dodatek ã. 2 ke smlouvû ã na nájem 1083/25 a 1112/5 v k. ú. Láznû Bohdaneã od Heleny Hlubuãkové za cenu 7980 Kã. Schvaluje rozpoãet na rok 2008 tis. Kã Tfiída 1 DaÀové pfiíjmy ,00 Tfiída 2 NedaÀové pfiíjmy 6 045,00 Tfiída 3 Kapitálové pfiíjmy 6 000,00 Tfiída 4 Pfiijaté transfery 6 712,58 Pfiíjmy celkem ,58 Konsolidace pfiíjmû 0,00 Pfiíjmy celkem po konsolidaci ,58 Tfiída 5 BûÏné v daje ,00 Tfiída 6 Kapitálové v daje ,00 V daje celkem ,00 Konsolidace v dajû 0,00 V daje celkem po konsolidaci ,00 Saldo pfiíjmû a v dajû po konsolidaci 2 686,42 Tfiída 8 Financování 2 686,42 Dlouhodobé pfiijaté pûjãené prostfiedky 5 000,00 Uhrazené splátky dlouhodob ch pfiijat ch pûjãen ch prostfiedkû 3 889,00 Zmûna stavu krátkodob ch prostfiedkû na bankovních úãtech 1 575,42 Schvaluje rozpoãtov v hled na roky dle pfiiloïené tabulky: r r tis. Kã tis. Kã Pfiíjmy celkem , ,00 1 DaÀové pfiíjmy , ,00 2 NedaÀové pfiíjmy 6 947, ,00 3 Kapitálové pfiíjmy 0,00 0,00 4 Pfiijaté transfery 6 900, ,00 V daje celkem , ,00 5 BûÏné v daje , ,00 6 Kapitálové v daje 6 000, ,00 Saldo pfiíjmû a v dajû 415,00 466,00 8 Financování celkem 415,00 466,00 Uhrazené splátky dlouhodob ch pfiijat ch pûjãen ch prostfiedkû 4 024, ,00 Zmûna stavu krátkodob ch prostfiedkû na bankovních úãtech 4 439, ,00 Schvaluje Pravidla Mûsta Láznû Bohdaneã pro poskytování pûjãek na opravu a modernizaci bytového fondu mûsta Láznû Bohdaneã dle dûvodové zprávy. Bere na vûdomí zprávu z jednání finanãního v boru ze dne Bere na vûdomí zprávu z 6. jednání kontrolního v boru ze dne Usnesení rady města pozemku p. ã. 1301/4 v k. ú. Láznû Bohdaneã novû vymûfieného geometrick m plánem ã /2007 o v mûfie 22 m 2 J. a A.. za cenu 4 Kã/m 2 /rok. Pfiijímá zámûr pronájmu místností Klubu dûchodcû v budovû Masarykovo nám. 110 na dobu 1 rok a ukládá jeho zvefiejnûní na úfiední desce. Bere na vûdomí informaci o dílãím pfiezkoumání hospodafiení za rok Bere na vûdomí informaci o státní kontrole spisoven. Rada mûsta na 30. zasedání dne po projednání: Pfiijímá zámûr smûny dílu f z pozemku p. ã. 831 za pozemek p. ã. 830 oba novû vzniklé dle geometrického plánu ã /2007 v k. ú. Láznû Bohdaneã se STROJON spol. s r.o. a ukládá jeho zvefiejnûní na úfiední desce. Bohdanečský zpravodaj č. 1 3 Únor 2008

4 Pokraãování ze str. 3 Usnesení rady města Rada mûsta stanovuje termín jednání zastupitelstva mûsta na v 18:00 hod. v aule Základní koly Láznû Bohdaneã s tímto programem: 1. Slib nov ch ãlenû zastupitelstva 2. Rozpoãtové opatfiení a plnûní rozpoãtu 3. Obecnû závazné vyhlá ky mûsta 4. Majetkové záleïitosti 5. Rozpoãet mûsta na rok RÛzné. Rada mûsta na 31. zasedání dne po projednání: Bere na vûdomí informaci o jednání kolské rady. Schvaluje poskytnutí odmûny fieditelce Z Mgr. Libu i S korové. Schvaluje poskytnutí odmûny fieditelce M Mgr. Alenû Pickové. Doporuãuje zastupitelstvu mûsta koupi duplicitního spoluvlastnického podílu ve v i 20/72 na pozemcích p. ã. 1083/25 a 1112/5 v k. ú. Láznû Bohdaneã o celkové v mûfie 342 m 2 od Heleny Hlubuãkové za cenu 7980 Kã. Doporuãuje zastupitelstvu mûsta schválit darování pozemkû p. ã. 1083/10, 1118/6, 1083/8, 1083/15, 1082/1, 1082/4, 1115/2, 1083/12, 1079/9, 1079/2, 1079/12 a 1031/27 v k. ú. Láznû Bohdaneã od editelství silnic a dálnic âr. Schvaluje zafiazení budoucího parkovi tû na pozemku p.ã. 1079/12 v rámci akce Rozvoj infrastruktury mûsta Láznû Bohdaneã pro lázeàství a cestovní ruch MIC jako místní komunikaci III. tfiídy vefiejné parkovi tû. Doporuãuje zastupitelstvu mûsta schválit smûnu pozemku p. ã. 830 o v mûfie 1521 m 2 za díl f o v mûfie 364 m 2 vyãlenûn z pozemku p. ã. 831 geometrick m plánem ã /2007 v k. ú. Láznû Bohdaneã se STROJON spol. s r. o. Schvaluje uzavfiení Smlouvy o poskytování peãovatelské sluïby a úhradû za ni ã s Oblastní charitou Pardubice. Schvaluje poskytnutí odmûny Lence Svobodové, zastupitelce mûsta. Bere na vûdomí vzdání se funkce pfiedsedy komise pro grantové fiízení na podporu sportu, kultury a propagace mûsta Ing. Petra Brancuského a jmenuje pfiedsedou komise pro grantové fiízení na podporu sportu, kultury a propagace mûsta Ing. ZdeÀka Gilara. Jmenuje ãlenku do kulturní a lázeàské komise Zdenu Kulhánkovou. Rada mûsta na 32. zasedání dne po projednání: Ukládá provést opravu mostu Za Sokolovnou podle varianty ã. 2 dûvodové zprávy a obnovit protikorozní ochranu zábradlí na mostû a odstranit vzrostlou vegetaci z tûsné blízkosti mostních kfiídel. Bere na vûdomí informace o jednáních o prodeji pozemkû p. ã. 865/4 a 853/6 v k.ú. Láznû Bohdaneã. Schvaluje provedení opravy obrubníkû a jednotliv ch vjezdû a vybudování bezbariérov ch sjezdû z chodníkû na komunikace u kfiiïovatek v ulici ípkovû. Schvaluje uzavfiení nájemní smlouvy ã s firmou Metrostav a. s. na nájem kanceláfie v mezipatfie radnice na dobu urãitou do Schvaluje uzavírání smluv o vyuïívání systému nakládaní s komunálními odpady v Lázních Bohdanãi Sbûrného dvora s fyzick mi a právnick mi osobami podnikajícími v Lázních Bohdanãi na rok Schvaluje uzavfiení Dodatku ã. 3 ke Smlouvû o v pûjãce se SluÏbami mûsta Láznû Bohdaneã ze dne Bere na vûdomí zprávu o provedené vefiejnoprávní kontrole v pfiíspûvkové organizaci SluÏby mûsta Láznû Bohdaneã a ukládá pfiipravit návrh opatfiení na odstranûní nedostatkû. Souhlasí s pfievodem úãelovû vázan ch prostfiedkû do neúãelovû vázan ch prostfiedkû dle dûvodové zprávy v rámci neinvestiãního pfiíspûvku na provoz Základní koly Láznû Bohdaneã, okres Pardubice. Bere na vûdomí informaci o proveden ch pfiesunech v rámci rozpoãtu schválen ch správcem rozpoãtu a schvaluje pfiesun 22 tis. Kã z kapitoly HSO ve prospûch kapitoly JSDH a pfiesun 5 tis. Kã z kapitoly HSO ve prospûch kapitoly OSM. Schvaluje zv ení pfiíjmû v poloïce KrÚ neinvestiãní dotace JSDH o 2 tis. Kã a sníïení pfiíjmû v poloïce Dotace od obcí Rybitví MP o 37 tis. Kã. Schvaluje poskytnutí penûïit ch darû ãlenûm komisí rady, v borû zastupitelstva, komise k projednávání pfiestupkû a redakãní rady Zpravodaje, ktefií nejsou zastupiteli nebo zamûstnanci mûsta, za práci v tûchto institucích v celkové v i , Kã pro 27 ãlenû. Schvaluje odmûny 10 ãlenûm jednotky SDH Láznû Bohdaneã v celkové v i Kã. Schvaluje odmûnu Ale i Svobodovi, veliteli JSDH Láznû Bohdaneã. Rada mûsta na 33. zasedání dne po projednání: Schvaluje uzavfiení Pojistné smlouvy o poji tûní majetku a odpovûdnosti za kodu ã se spoleãností Generali Poji- Èovna a.s. Schvaluje zv ení pfiíjmû v poloïce Neinvestiãní dotace od Úfiadu práce o 14 tis. Kã a s tím související zv ení v dajû na ORJ 266 SmLB úãelová dotace (r. 07 dle dohody s úfiadem práce) o 14 tis. Kã. Rada mûsta na 34. zasedání dne po projednání: Pfiijímá zámûr nájmu pozemku p. ã. 1301/22 o v mûfie 22 m 2 v k. ú. Láznû Bohdaneã na dobu neurãitou a ukládá zvefiejnit jej na úfiední desce. Bere na vûdomí v sledek v bûrového fiízení pro zpracování projektové dokumentace na opravu krovu radnice spoleãností MURUS monumenta renovamus, projekce, spol. s r. o. Ukládá fieditelce Z podat Ïádost o dotaci na prûkaz energetické nároãnosti budov. T: Ukládá fieditelce Z zadat vypracování energetick ch auditû a prûkazû energetické nároãnosti budov dle zákona ã. 406/2006 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. T: Doporuãuje ZM schválit prodej b valé hájenky ãp. 170 vãetnû pfiilehl ch pozemkû p. ã. 1538, 1539, 1540, 1541/2, 1541/3 a ãásti pozemku p. ã o celkové v mûfie 8681 m 2 v e v k. ú. Láznû Bohdaneã obálkovou metodou s nejniï í nabídkovou cenou Kã. Schvaluje vyhlá ení druhého kola prodeje nemovitostí dle usnesení ZM ã ze dne Bere na vûdomí zprávu z jednání stavební a dopravní komise. Schvaluje vyplacení odmûny Ing. Josefu Matuchovi, fiediteli SmLB. Bere na vûdomí pfiesunutí ãásti obsahu webov ch stránek www. lazne.bohdanec.cz na poddoménu infocentrum.lazne.bohdanec.cz. Platnost občanských průkazů UpozorÀujeme obãany narozené po , ktefií vlastní obãanské prûkazy rûïové kartiãky s dobou vydání do , Ïe platnost tûchto obãansk ch prûkazû konãí dnem Tito obãané jsou povinni poïádat o v mûnu obãanského prûkazu nejpozdûji do V mûna se net ká obãansk ch prûkazû vydan ch v roce 2003 zelené barvy se strojovû ãiteln mi údaji. Jitka Kulhánková, matrikáfika Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

5 Investiční akce 2008 aneb co nás čeká v tomto roce Kanalizace Labe Louãná Jak jsme vás jiï informovali, v leto ním roce zapoãne v stavba hlavní kanalizaãní stoky spla kové kanalizace a soubûïnû s ní i kanalizaãních pfiípojek. Odkanalizování ãásti mûsta Láznû Bohdaneã se t ká ulic Zborovská, V Lískách, ípkova, Kosinova, kroupova, Husova, Polní, Luãní a Îitná. Quo vadis bytová v stavba Za Pivovarem? S touto otázkou nás pfii lo nav tívit uï nûkolik na ich obãanû, proto k tomuto tématu pfiipojujeme nûkolik informací. Projekt této bytové v stavby je pfiipraven, firma STAKO mûla jiï v roce 2007 v stavbu tûchto bytov ch domû zahájit, ov em v echno se zastavilo v dûsledku nedofie en ch pozemkov ch náleïitostí mezi Mûstem Láznû Bohdaneã a soukromou firmou Strojon. Ve 44. t dnu minulého roku probûhlo spoleãné jednání a v sledkem byla dohoda o smûnû a prodeji pozemkû tak, aby mohlo dojít k této v stavbû dle pûvodních plánû. Dohoda byla potvrzena radou i zastupitelstvem mûsta a pfiedpokládaná v stavba tûchto bytov ch domû by mûla b t zahájena OranÏové hfii tû Abychom umoïnili sportovní vyïití na im náctilet m a nejen jim, snaïíme se získat dotaci prostfiednictvím Nadace âez na v stavbu víceúãelového hfii tû. Pfiedpokládané umístûní hfii tû je na vymezené plo e v rámci projektu v stavby bytov ch domû Za Pivovarem. Jedná se o víceúãelové sportovní hfii tû pro následující sporty: malá kopaná, házená, nohejbal, tenis, basketbal a volejbal. Rozmûry hfii tû budou stanoveny dle limitû velikostí hrací plochy pro v e uvedené V rámci v stavby spla kové kanalizace budou provedeny následující hlavní stoky: stoka B kamenina DN 400 v délce 88 m, stoka BA beton DN 500 v délce 241 m, stoka BI kamenina DN 300 (184 m), stoka D kamenina DN 300 (761 m), stoka D kamenina DN 300 (126 m), stoka DD kamenina DN 300 (317 m), stoka DE kamenina DN 300 (530 m), stoka DF kamenina DN 300 (123 m), stoka DG kamenina DN 300 (295 m), stoka DH kamenina DN 300 (98 m), stoka DI kamenina DN 300 (178 m) a stoka DJ kamenina DN 300 v délce 194 m. V rámci stavby nové hlavní stoky je nutno pfiipojit stávající objekty, které jsou nyní odkanalizovány do Ïump a septikû umístûn ch na jednotliv ch pozemcích. Základním principem provedení kanalizaãních pfiípojek je fyzické odstavení stávajících Ïump a septikû a pfiepojení stávajících nátokû do tûchto zafiízení novou pfiípojkou pfies revizní achtu, umístûnou na hranici pozemku, do nové spla kové kanalizace s tím, Ïe do tûchto pfiípojek nebudou zaústûny de Èové vody z vefiejn ch prostranství. Z hlavního fiádu jsou vysazovány kanalizaãní pfiípojky pro jednotlivé objekty. Kanalizaãní pfiípojky jsou z vût í ãásti z kameninového potrubí DN 150. Ukonãeny jsou revizní prefabrikovanou achtou DN 500, jejíï hloubka je závislá na hloubce uloïení hlavního fiádu, délce a pfiedpokládané hloubce stávajícího potrubí odkanalizovaného objektu. Jedná se o chybûjící dostavbu kanalizaãní sítû, která umoïní napojení ve ker ch pfiilehl ch objektû v obci na fiádn kanalizaãní systém. sporty. Hfii tû s umûl m trávníkem bude oplocené, uzamykatelné a osvûtlené. Nepfiedpokládá se jeho noãní provoz, osvûtlení bude pouze bezpeãnostním prvkem. Pro zaji tûní provozu hfii tû je nutné zabezpeãit provozní dobu a povûfiit správce, kter bude hfii tû zamykat. Cel areál bude lemován laviãkami a vstup na hrací plochu bude na dlouhé stranû hrací plochy ze strany plánovaného parkovi tû a pfiíp. pasáïe. Doufejme, Ïe v této snaze budeme úspû ní a cel tento komplex je tû více zpfiíjemní Ïivot v na em mûstû. Bytová v stavba na LuÏci V minulém roce jsme zaregistrovali zv en zájem developersk ch firem ohlednû dal í bytové v stavby na LuÏci. Je tím my len prostor za hasiãskou zbrojnicí smûrem ke hfibitovu. Tyto pozemky jsou jednak Mûsta a vût í ãást je v majetku Ministerstva obrany. V souãasné dobû se podnikají kroky pro pfievedení tûchto pozemkû do majetku mûsta. Rada mûsta vzala na vûdomí tyto potenciální poïadavky a povûfiila vedení mûsta k vypracování kritérií, která budou souãástí vyhlá eného v bûrového fiízení. UpozorÀujeme na e obãany, Ïe obsahem tûchto kritérií bude silniãní a dopravní situace sídli tû Na LuÏci, posílení pro- Bohdanečský zpravodaj č. 1 5 Únor 2008

6 pustnosti kanalizaãní sítû, dostateãné mnoïství parkovacích míst, a to v echno se zachováním dosavadního mnoïství zelenû. Krov budovy radnice V fiíjnu 2007 bylo provedeno odbornû technické místní etfiení se zamûfiením na posouzení stavu dfievûné konstrukce krovu budovy radnice Masarykovo námûstí 1v Lázních Bohdanãi. Z místního etfiení vyplynulo, Ïe konstrukce krovu je prakticky v celém rozsahu silnû napadena tesafiíkem a ãervotoãem. V jimeãnû jsou lokálnû nûkteré trámy napadeny dfievokaznou houbou. Po kozeny jsou pfiedev ím pozednice, vazné trámy, podélné v mûny, krokve a sloupky. Ve druhém patfie krovu je silnû po kozena konstrukce zvoniãky, krokve v hfiebenové ãásti, rozpûry a pásky. V závislosti na tomto závaïném zji tûní byly uãinûny kroky k co nejrychlej í nápravû. Zaãátkem ledna probûhlo v bûrové fiízení na zhotovitele projektové dokumentace pro sanaci krovu radnice. Komise navrhla vybrat na zpracování projektové dokumentace firmu MURUS- projekce, s. r. o., jejíï nabídka byla cenovû nejpfiijatelnûj í a dosáhla ãástky , Kã. Dne bylo provedeno místní etfiení na realizaci projektové dokumentace na sanaci krovu radnice. Po prohlídce byly dohodnuty zásady zpracování projektu: Sanace krovu probûhne formou opravy se zachováním stávajícího konstrukãního systému a doplàky budou provedeny pouze v nezbytnû nutn ch pfiípadech a budou fiádnû zdûvodnûny. V mûna prvkû se bude provádût pouze tam, kde je vyãerpána jejich únosnost nebo kde jsou po kozeny spoje, pfiíp. z dûvodû estetick ch. Po obdrïení projektové dokumentace zaãneme pracovat na v bûrovém fiízení, ze kterého vyjde firma na realizaci opravu krovu. Vzhledem k oãekávan m velk m finanãním nákladûm bude Mûsto na realizaci opravy Ïádat o dotaci z Pardubického kraje, pfiíp. ze státního rozpoãtu. Rozvoj infrastruktury mûsta Láznû Bohdaneã Kromû v e zmínûn ch projektû i nadále usilovnû pracujeme na pfiípravû dokumentû k podání Ïádostí o dotace na projekty Rozvoj infrastruktury mûsta Láznû Bohdaneã Ráj a Rozvoj infrastruktury mûsta Láznû Bohdaneã MIC. Podání Ïádosti smûfiujeme na bfiezen za odbor správy majetku: Vratislav Smutn (investice) Nový Czech Point Oznamujeme obãanûm, Ïe na Mûstském úfiadû Láznû Bohdaneã je moïno zaïádat o vydání ovûfien ch v pisû prostfiedníctvím sluïby Czech POINT. Ovûfiené v pisy lze získat v budovû radnice u p. Kulhánkové, nebo v naléhav ch pfiípadech v budovû ã. p. 41 (nad po tou) v prvním patfie u p. Bi kové. V souãasné dobû lze prostfiednictvím sluïby Czech POINT získat ovûfien v pis: Katastr nemovitostí, Obchodní rejstfiík, Îivnostensk rejstfiík a Rejstfiík trestû. Cena za první vydanou stránku je 100 Kã (50 Kã Rejstfiík trestû), dal í pak za 50 Kã. SluÏba je dostupná v úfiední dny nebo po telefonické dohodû na ãísle s p. Kulhánkovou nebo na ãísle s p. Bi kovou i mimo úfiední dny. Vydávání v pisu je provádûno dálkov m pfiístupem a nejedná se tedy o sluïbu spravovanou Mûstem. Obãasné krátkodobé ãi dlouhodobé v padky fungování této sluïby proto nemohou pracovníci ovlivnit. O aktuální stavu se prosím informujte u pracovníkû povûfien ch obsluhou sluïby Czech POINT. Pracovník vydávající ovûfien v pis je povinen provûfiit oprávnûní Ïadatele a zjistit jeho totoïnost (obãansk prûkaz, pas). Jde-li o právnickou osobu, zji Èuje její existenci a totoïnost osob jednajících jejím jménem. Jifií Jakubec, informatik Placení místních poplatků ze psů a za odpady Poplatky ze psû (star ích 3 mûsícû) a poplatky za komunální odpad jsou ve stejné v i jako v loàském roce. Poplatky jsou splatné do Základní sazba poplatku za komunální odpad ãiní 500, Kã. Oba tyto poplatky mûïete zaplatit v hotovosti na pokladnû mûstského úfiadu (budova radnice, kanceláfi ã. 6), v provozovnû informaãního centra nebo pfievodem na úãet Mûsta Láznû Bohdaneã po pfiidûlení variabilního symbolu, kter vám sdûlím (tel , KaÏdému, kdo do uvedeného data pfiíslu n poplatek neuhradí, bude vystaven platební v mûr, kter m mûïe b t pûvodní poplatek zv en aï na trojnásobek. Neuhrazení poplatku mûïe b t vymáháno exekucí. Pfiehled vybíran ch poplatkû, vãetnû jejich v e, je uveden na internetov ch stránkách (Mûstsk úfiad/ceníky/místní poplatky r.2008). S obecnû závazn mi vyhlá kami, které zavádûjí a upravují konkrétní sazby poplatkû, se mûïete seznámit na internetov ch stránkách (Mûstsk úfiad/platné obecnû závazné vyhlá ky a nafiízení) nebo na podatelnû mûstského úfiadu. Vûra Kohoutková, odbor hospodáfisko-správní Jazykovka v Pardubicích, kde budete mluvit! Jazyková agentura Skfiivánek nabízí v jarním semestru témûfi ãtyfii desítky jazykov ch kurzû ve v ech svûtov ch jazycích a úrovních. Kurzy zaãínají 18. února a pfiihlásit se na nû mûïete jiï nyní na na í poboãce na tfiídû Míru 62 (naproti po tû) nebo pfies webové stránky V na í jazykové kole oceníte mal poãet studentû ve skupinkách a setkáte se zde s moderními vyuãovacími postupy. V uka probíhá v pfiíjemn ch uãebnách a na i lektofii vyuïívají zásadnû komunikativní metody, které Vás zbaví ostychu z mluvení. Novû u nás lze absolvovat i pfiípravn kurz na London Test of English. Spoleãnost Skfiivánek získala oficiální statut Zku ebního centra Pearson Language Assessments (PLA), kter na i firmu opravàuje k organizování certifikovan ch jazykov ch zkou ek London Tests of English. Více informací o na ich kurzech získáte na telefonu , nebo na u Zafiaìte jazykové znalosti ke sv m novoroãním pfiedsevzetím! Leona Farka ová, fieditelka poboãky Pardubice Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

7 Zprávy ze základní školy Minitaneãní v Z V nedûlní podveãer se sál v léãebn ch lázních zaplnil do posledního místeãka rodiãi, prarodiãi, sourozenci, ale i b val mi spoluïáky. Ti v ichni se pfii li podívat na taneãní zaãátky ÏákÛ z 8. a 9. tfiíd. A bylo na co se dívat. Samozfiejmû, Ïe nechybûla volenka, a tak si taneãnice i taneãníci pozvali k sobû na parket rodiãe. Absolventi kurzu minitaneãních pfiedvedli v em pfiítomn m základy spoleãenského tance, které získali bûhem fiíjna a listopadu. K v uce se pfiihlásilo 17 dívek a 16 chlapcû. Kurs probíhal v aule kolní jídelny pod vedením paní Hany Flekrové z taneãního studia Tancklub Holice. K hezkému záïitku z minitaneãních urãitû pfiispûlo i spoleãenské obleãení v ech absolventû. kolní divadlo I letos pokraãovali Ïáci v dlouholeté tradici: v dobû adventu zahráli své divadelní pfiedstavení. Tento rok s názvem Zlaté Vánoce. Celkem 53 úãinkujících dûti nacviãovalo od fiíjna, a to dvakrát t dnû. Pfiípravou byla povûfiena Mgr. Buryánková, Mgr. Havelková, Mgr. Sedláková a Mgr. amánková. Pfiedstavení mûlo tfii ãásti. V první recitovali Ïáci texty na ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU A V STAVA DùTSK CH PRACÍ V podveãerních hodinách 4. prosince 2007 se, za jiï tradiãní pomoci spoleãnosti Elprom, v na em mûstû tak jako kaïd rok rozsvítil vánoãní strom pfied radnicí. Mil m zpestfiením této akce byly dûti ze základní koly, které pod vedením paní uãitelky Zuzany trobi- Dûtem udûlaly radost sladké pochoutky od spoleãnosti Mlékárny Hlinsko. Infocentrum pro Vás biblick námût potopy svûta od Carmen de Gasztold. Druhou ãást nav tívila pohádka K. J. Erbena Zlat kolovrat. Nakonec se zpívaly koledy. Ty ménû známé vãetnû spirituálu pfiedvedl pûveck sbor, ty známé si zazpívali i diváci. Kolovrat zapûjãilo staroïitnictví Ingr ve trossovû ulici. Kulisy, kost my, osvûtlení, technika, skfiíàov betlém, kázeà a herecké v kony úãinkujících, pûkná hra na flétnu, housle, violu a harmonium byly bonusy pfiedstavení. Celkem sehráli na i mladí herci pût pfiedstavení. Úspû ná práce v ech úãinkujících byla odmûnûna potleskem. Podûkování patfií ÏákÛm a uãitelûm, ktefií vûnovali nácviku velké úsilí a voln ãas. kolektiv uãitelû Základní koly chové a s hudebním doprovodem pana Grombifiíka zazpívaly koledy. Neménû zajímavou atrakcí byl vánoãní punã, kter rozdávaly Léãebné láznû Bohdaneã. Pfied otevfiením v stavy pfiedvedly své dovednosti Dûti si daly práci s betlémy i panáãky. dûti z Matefiské koly. Dûkuji paní fieditelce Alenû Pickové z M a paní uãitelce Ivanû BlaÏkové ze Z za skvûle pfiipravenou v stavu dûtsk ch prací. VSTUPENKY V INFOCENTRU V infocentru mûïete zakoupit vstupenky na Smetanovu Litomy l (od 5. bfiezna 2008), na Grand festival smíchu a také do mnoha praïsk ch divadel a muzikálov ch scén. VyuÏíváme sítû Ticketportal a Ticketstream. PLESOVÁ SEZONA 2008 Láznû Bohdaneã Îivanice Hasiãsk ples obecní ples kolektiv Infocentra VáÏení obãané, na e redakce pro Vás od pfií tího ãísla Zpravodaje pfiipravuje novou rubriku Dotazy zastupitelûm. Pravidelnû bude umístûna ve Zpravodaji, máte jedineãnou pfiíleïitost se prostfiednictvím redakce zeptat jakéhokoliv ãlena zastupitelstva mûsta Láznû Bohdaneã na jakoukoliv vefiejnou otázku. Bohdanečský zpravodaj č. 1 7 Únor 2008

8 Městská policie informuje âinnost za rok 2007 Od zaãátku roku 2007 disponovala MPLB pûti zamûstnanci (2 z nich se stali stráïníky aï v pûlce roku, tedy po absolvování odborného policejního kurzu a úspû ném sloïení zkou ky pfied komisí MV âr), 3 psy s platn m osvûdãením, dvûma vybaven mi hlídkov mi vozy, jedním záloïním hlídkov m vozem a jedním upraven m jízdním kolem. S v sledky za rok 2007 mûïeme b t více neï spokojeni. Nejde snad ani o poãet vyfie en ch pfiestupkû ãi odhalen ch pfiípadû, ale podafiilo se nám díky kaïdodenní dûsledné práci sníïit poãet váïn ch dopravních nehod na velmi nízké ãíslo. V pfiedchozích letech i u nás na silnici umíralo kaïd rok nûkolik osob a mnoho jich bylo zranûno. A v roce 2007? Úmrtí Ïádné, tûïká zranûní pouze 2 a lehk ch zranûní jen 7! Vût inou sl cháme odev ad, Ïe bodov systém zklamal, je nefunkãní, nehody neklesly, mrtv ch je více nûï dfiíve atd. AÈ se hledají rûzná vysvûtlení, urãitû jedním ze základních dûvodû nefunkãnosti systému je nedostateãn dozor. U nás dohlíïíme kaïd den a v sledek se dostavil velmi rychle. Obecnû se uï ví, Ïe v Bohdanãi se prostû jezdí podle pfiedpisû a je jedno jak drahé a silné máte auto a kde máte známosti. Nemusíme pofiádat Ïádné hony na fiidiãe, vïdyè prûmûr za cel rok je 7 pokut za dopravní pfiestupky dennû, vã. patného parkování a jin ch dopr. pfiestupkû, coï rozhodnû ukazuje, Ïe neãíháme celé dny za radarem, protoïe pfii dopravní akci není problém zmûfiit 20 pfiekroãení rychlosti za hodinu. Nárazové dopravní kontrolní akce typu Kry - tof pofiádané nûkolikrát do roka sice nachytají spoustu bezohledn ch fiidiãû, ale dlouhodob úãinek se nûjak nedostavuje. Zvolili jsme tedy osvûdãenou taktiku, Ïe kromû obãasn ch dopravních kontrolních akcí staãí kaïd den v rámci bûïné hlídky nepfiehlíïet pfiestupky a vïdy je dûslednû vyfie it. K tomu je nutností nejen dobfie vycviãen stráïník, ale i odpovídající technika, pfiedev ím dostateãnû silné hlídkové vozy vybavené záznamovou technikou. Pak ani finty typu, Ïe okolo stojících stráïníkû ve Ïlut ch vestách projedu pomalu a pak prudce pfiidám a zaãnu pfiedjíïdût, zpravidla nevycházejí. Právû skuteãnost, Ïe i takového fiidiãe v rychl ch autech ihned dostihneme a vyfie íme, má asi nejvût í vliv na zv ení jejich káznû. Nutno ale fiíct, Ïe ani na e auta nejsou "nesmrtelná" a kvûli zpûsobu pouïívání jsou velmi namáhaná (velmi ãasté startování, prudké rozjezdy, rychlá jízda nerovn m terénem, po kozování vozû zadrïen mi osobami atd.). Nejstar í vûz máme v pouïívání jiï 10 let a bylo tedy nutné jej vymûnit. Za stejné období okolní policejní sbory uï vystfiídaly i 3 generace vozidel, coï nás utvrzuje, Ïe námi zvolené typy vozû byla skuteãnû dobrá volba. Děkujeme všem občanům za příspěvky do tříkrálových pokladniček Dûkujeme také v em pomocníkûm, ktefií pomáhali pfii organizování sbírky, hlavnímu sponzorovi Tfiíkrálov ch dnû v Domû techniky v Pardubicích V eobecné zdravotní poji Èovnû, poboãce Pardubice, v em sponzorûm, ktefií nám poskytli obãerstvení a drobné dáreãky pro koledníky. Jedná se zejména o supermaket Globus, Pennymarket, Kávoviny, a.s. Lidl, Pekárna Golem, Goldfein, Odkolek, SluÏby mûsta Pardubice, Rykobito Srnojedy, FOSPOL, a.s. Prachovice, Stavebniny Pardubice Milheimova ul., Informaãní centrum mûsta Pardubice, Lékárny na sídli ti Karlovina. Dûkujeme Domu techniky v Pardubicích za v hodn pronájem velkého sálu a za pomoc pfii zaji Èování techniky pfii pfiedná kách a kulturních akcích, Dopravnímu podniku Mûsta Pardubic, Ïe umoïnil tfiíkrálov m koledníkûm jízdu zdarma v mûstské hromadné dopravû. Dále dûkujeme: Vicehejtmanovi Pardubického kraje Romanu Línkovi, ãlenu Rady Pardubického kraje Miloslavu Macelovi a primátorovi mûsta Pardubic Jaroslavu Demlovi za za títûní doprovodn ch akcí spojen ch s Tfiíkrálovou sbírkou âeskému rozhlasu Pardubice a Pardubickému deníku za mediální partnerství. Více naleznete na internetov ch stránkách: Pfiejeme Vám krásné zimní dny Zastupitelé na e poïadavky pochopili a vûdí, Ïe pokud má policie úãinnû zasahovat proti pirátûm silnic, musí mít vozov park na dobré úrovni. Díky jejich podpofie mûïeme v poãátku r.2008 vyfiadit nejstar í vûz a nahradit modernûj ím. V roce 2007 fie ili stráïníci událostí, z toho jich bylo na území obce Rybitví. Bylo zji tûno 51 podezfiení z trestného ãinu, z toho jich 33 bylo pfiedáno orgánûm ãinn m v trestním fiízení pro dûvodné podezfiení ze spáchání trestného ãinu, kdy bylo pfiedáno i 6 pachatelû zadrïen ch pfiímo pfii ãinu nebo na útûku. Byly nalezeny 3 hledané nebo pohfie ované osoby, celkem bylo pfiedvedeno nebo zadrïeno 52 podezfiel ch osob. StráÏníci zasahovali stokrát v rámci Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje, v mnoha pfiípadech ve spolupráci s místní jednotkou dobrovoln ch hasiãû. V pûti pfiípadech museli stráïníci otevfiít byt nebo uzavfien prostor, aby odvrátili nebezpeãí. 30 osob bylo stráïníky o etfieno nebo pfievezeno k lékafii. K signálu elektronické ostrahy objektû vyjíïdûla MPLB 104krát. Bylo odchyceno 66 toulav ch nebo nebezpeãn ch zvífiat. Celkem stráïníci odhalili pfiestupkû, z toho jich bylo proti bezpeãnosti silniãního provozu. Za pfiestupky uloïili stráïníci pokut v celkové ãástce Kã, 28 pfiestupkû bylo pfiedáno ke správnímu fiízení a u zbyl ch postaãila k nápravû domluva. Pfii 7 zákrocích pouïili stráïníci k pfiekonání odporu, odvrácení útoku ãi dosaïení úãelu sledovaného zákrokem donucovací prostfiedky (vût inou hmaty a chvaty, pouta a sluïebního psa v náhubku). K pou- Ïití zbranû v roce 2007 nedo lo. V 53 pfiípadech do lo k pouïití sluïebních psû k jin m úãelûm, neï jako donucovací prostfiedek, pfiedev ím k prohledání podezfielého prostoru apod. Odchyt psû Pokud si uvûdomíme poãet odchycen ch zvífiat a fakt, Ïe za kaïdé zvífie odevzdané do útulku v Pardubicích platí mûsto Kã, pak lze konstatovat, Ïe se nám velmi vyplácí zfiízení záchytn ch kotcû, které spravuje MPLB. Vût ina psû je doãasnû umístûna v tûchto kotcích a vût inou se podafií sehnat jim pûvodního nebo nového majitele. To samozfiejmû znamená fiadu starostí, pfiedev ím kaïdodenní o etfiení a nakrmení psû v kotcích, coï musí urãení stráïníci zaji Èovat bez ohledu na své volno. Dík samozfiejmû patfií i tûm, ktefií na provoz kotcû pfiispívají rûzn mi sponzorsk mi dary (krmení apod.). Dûkujeme tímto pfiedev ím paní tûpanovské z prodejny krmiv v ípkovû ulici, panu Habûtínkovi z Drogerie na námûstí a panu Vávrovi z firmy L. V. Dfievokomplet s.r.o. vrchní stráïník Pavel ehofi stálá sluïba : Významná životní jubilea v měsíci únoru 2008 oslaví: Václav Kubelka Jaroslav Jurenka Kvûtoslava Drvotová Milada Mat sková v březnu Josefa Rykrová Drahomíra Bártová Marta Jiãínská Olga Voldánová Vlastimil Hru a Marie Holubová Helena Slavíková MUDr. Marta Ballingová Anna Henclová Milan Klapka ZdeÀka âervená v dubnu Emilie Levinská Jifiina Jarolímová Marie tûpanovská Jaroslav Bofiil Jifiina Roãková Marie Ottová Anna Bílá Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

9 Zprávy z mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ BOHDANEČ ZAHAJUJE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Přihlášky pro nové děti si můžete vyzvednout v mateřské škole od Vyplněné odevzdejte zpět do Vašim dětem poskytneme předškolní vzdělávání vedoucí k jejich maximálnímu fyzickému, psychickému i sociálnímu rozvoji. Dítě získá vědomosti, schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do ZŠ i pro další život. Dětem nabízíme: Kurs plavání Výuku hry na zobcovou flétnu Výuku angličtiny Školu v přírodě Výlety, exkurse Koncerty, výstavy Divadelní představení v MŠ Oslavy narozenin dětí Spolupracujeme s: ZŠ, ZUŠ, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ekocentrem PALETA Pardubice, Klubem důchodců Lázně Bohdaneč, Městem Lázně Bohdaneč, Městsko-lázeňským informačním centrem atd. Pořádáme akce pro děti i veřejnost: Týden tajemna, příjezd sv. Martina, Barbora a Mikuláš s nadílkou, vánoční zpívání v kostele, besídky, Masopust, Čarodějnice, MDD s karnevalovým průvodem a zpíváním v lázeňském parku, Duhový týden, slavnostní zakončení školního roku... Dny otevřených dveří NAŠE ŠKOLA JE VSTŘÍCNÁ K DĚTEM I RODIČŮM! Skautské Vánoce na hájovně Advent jiï otvírá dvefie a Vánoce se blíïí více neï mílov mi kroky, a tak se vydáváme se v emi skauty z Bohdanãe oslavit vánoce na Hájenku. Leto ní Vánoce opût poznamenává tradiãnû jarní poãasí, a tak se ani nikdo nediví, Ïe v hodinu srazu leje jako z konve. Ale i pfies takovéto poãasí se nás schází 21 a neï jsme staãili odejít, pfiestalo i pr et. Letos hrajeme celoveãerní hru na motivy povídky Charlese Dickense Vánoãní pfiíbûh, a tak jiï tûsnû po odchodu zaãíná hra, kdy se probíjíme zufiivou vánicí, stejnû jako lakomec Scrooge. Vánice trvá po celou cestu na Hájenku. KdyÏ koneãnû pfiicházíme do tepla Hájovny, ihned po vybalení a veãefii zapíjené tepl m ãajem se vydáváme s Duchem minul ch Vánoc do Scroogova dûtství, kde hledáme malého Scrooge, a v em se nakonec hledání podafiilo. Pak nás pfiichází varovat duch Jakuba Marleye a my se snaïíme také, sejnû jako duch, uprchnout z vûzení a varovat Scrooge pfied jeho lakomstvím. Pak jiï nadchází hodina Ducha pfiítomn ch Vánoc a hra znázoràující nemohoucnost malého Timmyho Tina, na kterého Scrooge nechtûl pfiispût sv mi zlaèáky. A pak pfiichází nejdûsivûj í duch Duch pfií tích Vánoc ten nás zavedl se stezkou odvahy na hfibitov, kde bude leïet Scrooge, pokud se nepolep í. A Scrooge se skuteãnû polep il, a tak skonãila i na e hra dobr m koncem nadílkou dárkû pod stromeãkem. Pak uï byl nejvy í ãas jít na kutû. MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ BOHDANEČ VÁS ZVE v úterý 18. března 2008 od 8.00 do 9.30 hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Přijďte si s námi zazpívat, zacvičit, pohrát si a podívat se, jak vypadá život v naší školce. Můžete si prohlédnout celý areál MŠ, všichni zaměstnanci vám rádi odpoví na vaše případné dotazy. Poděkování p. učiteli R. Svobodovi Jak dûvãe uãním hlavu neztratilo Povím vám, jak v zemi ãeské k fiízení vozidla dûvãe pfii lo. To bylo tak: Jednoho dne si dûvãe poloïilo otázku:,,nauãím se to? Za pokus by to stálo,fieklo si dûvãe a sedlo si za volant. První jízda po rovinû bohdaneãské se zdafiila, a tak se dûvãe rozhodlo, Ïe do uãení pûjde. Jen nûkolik málo dobr ch uãitelû v irokém okolí jejím bylo, ale vybrala si správnû. Zasvûcování do fiemesla fiidiãského mohlo zaãít. Ov em aby se z uãedníka alespoà tovary stal, velké úsilí to stojí. Dûvãe se tedy ze v ech sil snaïilo, aby zklamání svému uãiteli nepfiineslo. Stupínky, po kter ch stoupalo, byly od sebe hodnû vzdálené, ale touha po poznání byla silnûj í. Uãení rovnalo se muãení, ale stálo za vytouïen cíl, na jehoï konci stálo dûvãe nezlomené, s hlavou vztyãenou a myslí obohacenou. Na cesty je dûvãe pfiipraveno, uãení se vyplatilo. Udûlení,, ádu zlaté trpûlivosti se nekonalo, neboè slova díkû postaãila. Trpûlivost rûïe pfiiná í, tak i snaha dûvãete a odvaha uãitele radost z díla dokonaného pfiinesla. Pro oba to znamenalo pfii nejmen ím vûli vûfiit si, coï v zemi ãeské vûc je málo vídaná. Moc málo lidiãek tu Ïije, co zdravé sebevûdomí vlastní. Pouãme se proto z vlastních chyb, konejme jen vûci dobré a buìme vdûãní sv m uãitelûm. Milu e âíïová Ráno dal ího dne nás pfiivítalo krásné sluníãko, a tak jsme mohli venku hrát spoustu zábavn ch her. Ale kaïdé dobrodruïství má svûj konec, a tak jsme se i my po dûkladném uklizení vydali na cestu zpût do tepla na ich domovû. Chtûl bych podûkovat v em organizátorûm za pûknû odvedenou práci. Pokud byste se chtûli dozvûdût nûco více o na í ãinnosti a pfiidat se k nám, podívejte se na na e webové stránky: nebo na Vítáme v echny zájemce o na i ãinnost. Za stfiedisko Junáka L. Bohdaneã Pavel Fabu Bohdanečský zpravodaj č. 1 9 Únor 2008

10 T. J. Sokol Láznû Bohdaneã je nejen reprezentantem Jednoty a Sokola, ale i dûstojn m reprezentantem na eho mûsta. Proto bychom se chtûli i s Vámi obãany podûlit o radost a úspûchy, které ná oddíl vzpírání, kter je souãástí v konného sportu Tûlov chovné jednoty, v roce 2007 proïíval. O to radostnûj í je ten pocit, Ïe jsme mal, ryze amatérsk oddíl s minimální finanãní dotací na ãinnost a o to vût ím úsilím dokázat, Ïe i v tak malém mûstû mohou vyrûst dobfií sportovci vhodní i pro reprezentaci republiky. Ná oddíl se specializuje na v chovu mláde- Ïe, neboè v tom vidí urãit smysl, jak zv it tûlesnou zdatnost mládeïe, která je v souãasné dobû velmi problematická. Po cílené pfiípravû jsme se kvalifikovali do vrcholn ch soutûïí jak druïstev, tak i jednotlivcû v roce Jednalo se o: Mistrovství âr druïstev Îákovská liga, kde jsme se ve skupinû âechy umístili na 3. místû. Mistrovství âr druïstev Liga juniorek, kde jsme v rámci republiky získali 2. místo a stfiíbrné medaile. V soutûïích jednotlivcû-mistrovství âr, byly docíleny následující v sledky: Inventura, která těší Zleva dole Va íãková Veronika, Va íãková Michaela Zleva nahofie Svoboda Bohuslav (trenér), Beãková Alena, Svobodová Anna (vedoucí lig. DruÏstva) Lázním je 110 let III. V kategorii ÏákÛ se stal mistrem âr Patrik Soukup. Sedmé místo obsadil Jan TÛma. V kategorii juniorek do 17 let se staly mistry âr: Michaela Va íãková (ve váze do 48 kg) Edita Linhová (ve váze do 53 kg) Alena Beãková (ve váze nad 69 kg), která pfiekonala témûfi historick rekord âr v nadhozu do této váhové kategorie v konem 68 kg. V kategorii juniorek do 20 let se mistrem âr stala: Veronika Va íãková (ve váze do 63 kg) 2. místo získala A. Beãková (ve váze nad 69 kg). Na mistrovství âr Ïen se kvalifikovala Veronika Va íãková a jako juniorka vybojovala vynikající 2. místo. Do ir ího kádru reprezentace âr byly zafiazeny Michaela a Veronika Va íãkovy a Edita Linhová a byly ãlenky Sportovního centra mládeïe v Ostravû. Posledního ãervna 2007 jsme obeslali mezinárodní turnaj o Velkou cenu Zlínského kraje a mûsta Zlína a na e úãast byla úspû ná. Oddíl získal 2., 4., a 5. místo v kategorii juniorek do 20 let (Va íãková V., Va íãková M., Beãková A.), dále pak 7. místo v kategorii ÏákÛ (TÛma J.) a 8. místo v kategorii dorost (Kadav L.). Závûrem roku uspofiádal oddíl jiï tradiãní siláckou soutûï mládeïe BIVOJ V jednotliv ch vûkov ch kategoriích, dívky, chlapci (vûk max. do 17 let) zvítûzili: TÛma Jan, Soukup Patrik, Beãková Tereza, Beãková Alena. Pozoruhodn, talentovan v kon pfiedvedli Kosek Filip a Honzák Michal. V na em mûstû je jistû mnoho talentû, ktefií by mohli i v na em sportu vyniknout. Chce to jen pfiekonat ostych a strach z námahy. Tréninky oddílu jsou v pondûlí, úter a ãtvrtek od 17,45 hodin. Nav tivte nás a zkuste si to. Bohuslav Svoboda, pfiedseda oddílu Jan Vesel se sv m zámûrem vytvofiit z Bohdanãe lázeàské místo neuspûl u svého otce, ani u nûkter ch sv ch spoluobãanû. Oporu mu zato poskytovali dva osobní pfiátelé. Jejich slovo pfiitom mûlo mezi ostatními lidmi znaãnou váhu. Jednalo se totiï o místního faráfie Adolfa Schlögla a Rudolfa Ko Èála, kter byl na radnici obecním tajemníkem, tedy hlavním úfiedníkem. V ichni tfii si uvûdomovali, jak se bude muset zmûnit samotn Bohdaneã. AÏ dosud to bylo zakfiiknuté mûsteãko, které navíc stále v raznûji ztrácelo na v znamu. Jistou Ïivost mu sice dodávala vojenská posádka, ale k v stavnosti i bohatému spoleãenskému Ïivotu bylo velmi daleko. V e se mûlo zanedlouho zmûnit. Po zku ebním provozu v pfiedchozím roce pfiijeli do lázní první pacienti roku Ubytováni byli hlavnû v rohovém domû na námûstí ãp. 7. Ten se od dne ní podoby v raznû li il. Byl mnohem zdobnûj í díky tomu, Ïe na omítce dal Jan Vesel namalovat tfieba tfii obrazy: svatého Václava, svaté Ludmily a blahoslavené AneÏky. Restauraãní místnost pfiitom jiï tehdy byla v prostorách, kde se i nyní nachází. Zato dal í lázeàské objekty byly znaãnû vzdálené tomu, jak je dnes vnímáme. Chybûl i park, jehoï poãátky poloïily lípy, které byly mezi hlavní lázeàsk dûm a b val lihovar pfiesazeny od kostela. Plány na rozvoj lázní mûl Jan Vesel vpravdû velkorysé. Na prahu dvacátého století koupil na námûstí dal í dûm, a to ãp. 6, kter dodnes pacientûm slouïí. SnaÏil se také lázeàsk m hostûm zpfiíjemnit cestu do Bohdanãe. Ti byli aï do roku 1901 odkázáni na dostavníky, pfiípadnû nájemní koãáry. V onom roce ov em koupil v robek firmy Laurin a Klement autobus. Ten zaãal jezdit mezi Pardubicemi a Bohdanãem, pfiiãemï zvlá tû pro dûti byl kaïd jeho pfiíjezd nebo odjezd velkou atrakcí. Zmínûné i dal í poãiny Jana Veselého finanãnû zcela vyãerpaly. Musel se proto zadluïit u místní Obãanské záloïny, ale zakrátko nemûl prostfiedky ani na splácení úrokû. To byla voda na ml n v em tûm, ktefií aï dosud vefiejnû nebo jen pokoutnû zpochybàovali jeho poãínání. Dokonce se ne títili ani toho, aby vydávali pohlednice po kozující dobré jméno lázní. Krize podnikatelského poãínání Jana Veselého vyvrcholila v roce Láznû ly do draïby a on je musel opustit. V jednapadesáti letech se tak ocitnul pfied otázkou, co dál. Cítil odpovûdnost k rodinû a Ïivotní nezdar chtûl pfiekonat. Oporou mu byli ti nejbliï í. Nic mu nevyãítali ani dcera se synem. Právû ten po letech vzpomínal, jak zlé to byly dny, kdyï se z lázní nucenû stûhovali. Bohdaneãské vefiejné mínûní se ov em postupnû pfiiklánûlo na stranu zakladatele lázní. Jan Vesel byl dokonce jiï roku 1911 jmenován ãestn m obãanem mûsta. Stalo se tak devût let pfied jeho úmrtím. Zemfiel v nedûli 12. záfií 1920 o osmé hodinû veãerní. O tfii dny pozdûji bylo jeho tûlo uloïeno do rodinné hrobky na zdej ím hfibitovû. Milo Charbusk kronikáfi KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,OBÁLKY A POH- LEDNICE, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel. : Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

11 Koncert Klub důchodců v roce 2007 V sobotu 23. února 2008 v 18:30 hodin se uskuteãní v kostele sv. Marie Magdaleny v Lázních Bohdanãi koncert duchovní hudby, kde vystoupí Vysoko kolsk umûleck soubor Pardubice se sv m nov m programem. V programu koncertu zazní duchovní díla autorû MIROSLAVA RAICHLA, ANTONÍNA DVO ÁKA, ANTONÍNA TUâAPSKÉHO, PE- TRA EBENA, ZDE KA LUKÁ E a dal ích. Vrcholem koncertu je dílo Wolfganga Amadea Mozarta Missa Brevis (KV 220), zvaná téï Spatzen Messe. Sóla bas a tenor uvedou ãlenové VUS Pardubice pánové Ondfiej Míãa a Jan Jiráãek, alt pfiednese sleãna ZdeÀka Grossová, uãitelka zpûvu ZU Pardubice a soprán zazpívá sleãna Jana Krajãoviãová, kolegynû nového éfdirigenta VUS Pardubice z JAMU. Vysoko kolsk umûleck soubor Pardubice zde bude poprvé fiídit jeho nov éfdirigent pan Ondfiej Tajovsk, kter letos posledním rokem studuje JAMU v Brnû. éfdirigentem VUS Pardubice se stal 1. ledna leto ního roku. Tento post mu v listopadu 2007 nabídl jeho dlouholet umûleck vedoucí VUS Pardubice pan Jifií KoÏnar, kter soubor fiídil bezmála 15 let. Milan Linhart, VUS Pardubice Kulturní akce v Léãebn ch lázních Bohdaneã a.s. ãtvrtek :00 Zdravotní pfiedná ka -MEDYNAMIS pátek :00 Taneãní zábava Galaxie 25, sobota :00 Taneãní zábava Galaxie 25, pondûlí :00 Kabaret Kubec 50, úter :00 V tvarná dílna stfieda :00 Turnaj ve stolním tenise"o lázeàskou ãepici" stfieda :00 Koncert coutry kapely Brzdafii 50, ãtvrtek :30 MUZIKOTERAPIE pátek :00 Taneãní zábava Scarabeus 25, sobota :00 Taneãní zábava Scarabeus 25, pondûlí :00 Divadlo Chrudim Dívãí válka 30, úter :00 V tvarná dílna stfieda :00 Divadlo Olomouc 50, ãtvrtek :00 Zdravotní pfiedná ka ALTERMED pátek :00 Taneãní zábava UNITRIO 25, V e uvedené akce jsou urãeny nejen pro klienty lázní, ale i pro vefiejnost! Zmûna programu vyhrazena! Také v minulém roce jsme se kaïdé pondûlí scházeli v na em klubu v b valé Podnikatelské kole. Uskuteãnilo se celkem 47 setkání s prûmûrnou úãastí 35 osob. Vyslechli jsme 26 rûzn ch, velice zajímav ch a hodnotn ch pfiedná ek, nûkteré spojené s promítáním. Pfiehled v ech pfiedná ek vãetnû jmen pfiedná ejících Vám pfiedstavíme v pfií tím Zpravodaji. V ichni si zaslouïí na e uznání a podûkování za to, Ïe jsou ochotni vûnovat nám nezi tnû kus svého volného ãasu. Bûhem roku pfii li mezi nás také pfiedstavitelé MûÚ, b valá starostka ing. Jeníãková, novû zvolená starostka ing. imková, místostarosta p. Gilar, tajemnice p. Stránská a soc. pracovnice p. Onderková. Spoleãnû jsme oslavili Svátek matek a s 5 na imi ãleny jejich v znamná Ïivotní jubilea. V létû jsme si vyjeli na hájovnu u Dolan, kde jsme si pfii spoleãném posezení, opékání a harmonice zazpívali. Krásné poãasí a dobrá nálada pfiispûly k tomu, Ïe jsme se zdrïeli aï do pozdních odpoledních hodin. KaÏd rok pofiádáme také zájezdy, letos byly celkem tfii. V kvûtnu jsme nav tívili zámek a mûsto KromûfiíÏ, v ãervnu jsme byli na Zelené Hofie, v Polné a klá tefie Îeliv a v mûsíci záfií to byl zámek na Dobfií i, Sv. Hora Pfiíbram a zámek Hofiovice. Zájezdy se povedly, domû jsme se vraceli spokojeni a s krásn mi záïitky. Závûr roku patfií pfiedvánoãním besídkám s dûtmi. Také letos pfii li mezi nás Ïáci základní koly s p. uãitelkou Buryánkovou se sv m vánoãním vystoupením, aby nás potû ili a urãitû se jim to povedlo. A ti nejmen í z matefiské koly nám udûlali radost nejvût í. Jejich vystoupení bylo velice krásné a dojemné, vãetnû rozdání andûlíãkû s jejich pfiáníãkem krásn ch Vánoc. Dûkujeme p. fieditelce Pickové a v em ostatním za pozvání a milé pfiijetí. Závûrem dûkujeme v em za pfiízeà, kterou nám vûnují, zastupitelûm mûsta za finanãní podporu a pomoc pfii fie ení problémû. V em pfiejeme pevné zdraví, Èastn a úspû n rok Klub dûchodcû L. Bohdaneã Zdenka Korejtková Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Na e sluïby jsou zamûfiené na péãi o staré a nemocné obãany v domácím prostfiedí. Spoleãnû s rodinn mi pfiíslu níky se snaïíme, aby na i uïivatelé mohli ve sv ch domovech zûstat co nejdéle. V druhé polovinû roku 2007 peãovatelská sluïba poskytovala své sluïby prûmûrnû 27 uïivatelûm dennû. Nejvíce byl vyuïíván dovoz obûdû, nákupy, úklidy, doprovod k lékafii, pomoc pfii celkové hygienû, doná ka receptû, lékû. Potfiebnost tûchto sluïeb v tomto období opût vzrostla. SnaÏíme se v rámci na ich moïností podporovat setkávání na ich uïivatelû sluïeb, podporovat vazby, které jsou ãasto kvûli zdravotním obtíïím naru eny. V tomto pûlroce jsme uspofiádali setkání dvû. Zatím poslední bylo vánoãní posezení. V na em stfiedisku jsme schopni zabezpeãit nejen tyto peãovatelské úkony, ale i o etfiovatelské úkony, které na základû indikace o etfiujícím lékafiem bezplatnû provádí na e zdravotní sestry v rámci domácí péãe. Na e zdravotní sestry jsou také schopny zabezpeãit domácí hospicovou péãi. Dal í sluïbou, kterou se snaïíme usnadnit rodinám na ich uïivatelû péãi o jejich blízké, je zapûjãování zdravotních pomûcek (zejména polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka) Novou sluïbou pro na e uïivatele jsou masáïe a pedikúra, kterou zabezpeãují na e peãovatelky, které absolvovaly akreditované kurzy. Pfiípadní zájemci o na e sluïby nás mohou kontaktovat na tel , nebo pfiímo v na em stfiedisku ípkova 49. Rádi Vám poskytneme podrobné informace o na ich sluïbách. Ing. TaÈána Chudobová, vedoucí stfiediska Bohdanečský zpravodaj č Únor 2008

12 Léčebné lázně Bohdaneč a.s. opět rozšiřují služby pro klienty Nové Relaxaãní centrum bude nabízet irokou kálu masáïí, koupelí a zábalû. Klienti jistû velice ocení, Ïe Relaxaãní centrum je otevfieno kaïd den v t dnu od 8 do 20 hodin. Prostory pro wellness procedury jsou umístûny v pavilonu Bíl, jenï je zasazen do lázeàského parku. V dne ní uspûchané dobû si stále více lidí uvûdomuje, Ïe je zdraví prospû né náleïitû regenerovat. Zastavit se, naslouchat svému tûlu, nechat ho odpoãinout a docílit tím i osvûïení ducha. Novû otevírané Relax centrum bude oázou pro v echny, ktefií si chtûjí odpoãinout po nároãném dni. Bude místem, kde se Ïeny mohou nechat h ãkat. Nabízené procedury sledují nejnovûj í trendy ve wellness a lázeàství. Pracovníci Relax centra pro li piãkov mi koleními a mají dlouholetou praxi v lázeàské péãi. Proto je samozfiejmostí, Ïe procedury budou poskytovány zcela v souladu se zdravotními hledisky. Klienti si mohou vybrat ze iroké nabídky procedur vãetnû populární Shiatsu, masáïe hork mi lávov mi kameny nebo havajsko-indické masáïe Ayus Lomi. Nabízíme i kosmetické o etfiení, napfi. kfii Èálovou masáï a sedativní masáï obliãeje. Léãebné láznû Bohdaneã a.s. vyuïívají dvou pfiírodních léãiv ch zdrojû. Jedním je slatina, která je vyuïívána pfii ra elinov ch obkladech a v druhém pfiípadû jde o pfiírodní minerální vodu s vysok m obsahem fluoridû, vyuïívanou pfii koupelích. Vífiivé a perliãkové koupele s celou fiadou pfiísad pûsobí pfiíznivû nejen na tûlesné zdraví, ale jsou zároveà lékem i pro lidskou psychiku. Zvlá tû pro Ïeny budou jistû velk m lákadlem zábaly, které pûsobí pfiíznivû v boji proti celulitidû. Novinkou jsou suché uhliãité koupele. Tato procedura je velice úãinná pro podpofiení imunity a pûsobí pfiíznivû na cévní a hormonální systém. Po otevfiení centra, , si mohou klienti objednat jednotlivé procedury, nebo si sami sestavit program na dobu, kterou hodlají vûnovat svému zdraví. Léãebné láznû Bohdaneã a.s. pfiipravují pûldenní a jednodenní programy vhodné pro Ïeny i pro muïe, pro páry i pro skupiny. KaÏd, kdo má zájem o podrobnûj í informace, se mûïe obrátit na call centrum: nebo nav tívit webové stránky Součástí Bohdanečského zpravodaje je leták s 30% slevou, platný pro jednu návštěvu naší restaurace. Slevy se nesčítají JARNÍ A VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Zveme Vás na prodejní výstavu Přivítejte jaro s kytičkou od nás. KVĚTINY Vlasta Sekyrková Nám. br. Veverkových 128 (u autobusového nádraží), Lázně Bohdaneč Tel.: Otevírací doba: Po Pá: So: 9 11 Po tel. dohodě možno kdykoliv Zpravodaj vydává jako obãasník Mûstsko-lázeÀské informaãní centrum Láznû Bohdaneã, o.p.s. Adresa redakce: Pern t nská 117, Láznû Bohdaneã Redakãní zpracování: Mûstsko-lázeÀské informaãní centrum Láznû Bohdaneã, o.p.s. Redakãní rada: Jan Mlejnek (pfiedseda), Ivana BlaÏková, Aneta Bure ová, Vendula Horáková, Ladislav Schejbal, Vladimír Svída, Libu e S korová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení pfiíspûvkû. Za vûcnou správnost pfiíspûvkû odpovídá autor. Registrace: MK âr E Toto ãíslo bylo dáno do tisku Pfiíspûvky do Zpravodaje ã. 2/2008 za lete po tou na adresu redakce, osobnû pfiedejte na podatelnû mûstského úfiadu nebo v informaãním centru, pfiípadnû faxujte: , nebo za lete elektronickou po tou na adresu: Uzávûrka pfií tího vydání: Únor Bohdanečský zpravodaj č. 1

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

HALENKOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL ZPRAVODAJ. Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné.

HALENKOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL ZPRAVODAJ. Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné. ZPRAVODAJ HALENKOVSKÝ ãíslo 1/2007 www.halenkov.cz Rozpoãet obce na rok 2007 Hasiãi s dûtmi Náv tûvníci ve kole Svoz odpadu Inzerce DĚTSKÝ KARNEVAL Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné. Ostatní fotky

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2)

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Vzor ã. 1 USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Krajsk úfiad... kraje... Odbor... Krajsk úfiad... kraje, odbor... jako správní orgán pfiíslu n podle 178 odst. 2 zák. ã. 500/2004

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

SLOVO ÚVODEM. Milí obãané,

SLOVO ÚVODEM. Milí obãané, Milí obãané, máme radost, Ïe nás kontaktujete stále ãastûji. Jen dûti trochu zûstávají pozadu. Ale to se urãitû zlep í, protoïe jich je v Psárech a Dolních Jirãanech stále více a v ãervu budeme opût na

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

- Dny âeského v carska 9. 9. - Sraz majitelû motocyklû âechie-böhmerland. - Sachsen Clasic mezinárodní závod veteránû

- Dny âeského v carska 9. 9. - Sraz majitelû motocyklû âechie-böhmerland. - Sachsen Clasic mezinárodní závod veteránû 272 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 7. bfiezna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 21. 3. 2006 Pomocnou ruku nezamûstnan m podá komunitní centrum Prvního bfiezna v 17 hodin bylo oficiálnû otevfieno

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

âlenové Rady mûstské ãásti

âlenové Rady mûstské ãásti ZPRAVODAJ MùSTSKÉ âásti BRNO-KOHOUTOVICE 10/2006 Vydání tohoto ãísla zpravodaje Mâ Brno-Kohoutovice je trochu netradiãní. Zamûfiili jsme obsah na komunální volby, které se uskuteãní ve dnech 20. a 21.

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Ole nice 1998 2002. Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002

Ole nice 1998 2002. Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002 Ole nice 1998 2002 Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002 Zhodnocení volebního období let 1998 2002 Dne 13. a 14. listopadu 1998 probûhly v Ole nici volby do obecního zastupitelstva, ve kter ch kandidovaly

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Stavba kanalizace stále ve skluzu

Stavba kanalizace stále ve skluzu 217 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 12. listopadu 2003 Stavba kanalizace stále ve skluzu Témûfi v ichni kaïd den sledujeme prûbûh v stavby kanalizace a negativní vûci s ní spojené témûfi kaïdému obãas

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Zmûna ÚP ã. 9 - Vûtrné elektrárny

Zmûna ÚP ã. 9 - Vûtrné elektrárny ROâNÍK 19 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2014 Zmûna ÚP ã. 9 - Vûtrné elektrárny ZVE EJNùNÍM NÁVRHU ZADÁNÍ ZMùNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE proã mi VTE na území obce tolik nevadí â. 9 BYL UâINùN 1. KROK PROCESU,

Více

Imobilní obyvatelé Krásné Lípy se doãkají nov ch bytû

Imobilní obyvatelé Krásné Lípy se doãkají nov ch bytû 230 krásnolipsk pûlmûsíãník O dal ích dvacet osm bytû se rozroste bytov fond Krásné Lípy. Tentokrát pûjde o malometráïní chránûné byty, s jejichï v stavbou mûsto zaãalo v pondûlí 17. 5. 2004. Na zahajovací

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více