kolství Ze starých èasù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolství Ze starých èasù"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Léto je v plném proudu, prázdniny se pøehouply do druhé poloviny a my pøiná íme dal í èíslo na eho Obì níku. A pokud si, milí ètenáøi, najdete volnou chvíli, tak pojïte spolu s námi na výlet do starých èasù. Tentokráte zalistujeme stránkami nikdy nevydané knihy významného enovského spisovatele Josefa inovského Kní ka o enovì Vyprávìní o lidech a jejich obci z roku Z rozsáhlého a bezesporu zajímavého díla vybíráme povídání o bydlení, ovocných zahradách a staré kole. Výstavba bydlení. Stav bydlení obyvatel v enovské obci byl je tì za dob Rakouska velmi chatrný, je mo no se divit, jak na i otcové mohli v tìchto nedostatcích vùbec ít. Tudí v prvních letech Èeskoslovenska a je tì pøed rozvojem staveb rodinných domkù a pøed parcelací velkostatku v enovì, pøedstavoval celkový poèet obytných domù 387 èísel. Byly to vìt inou døevìné chalupy, zdìná stavení byla jen panská a nìkterá selská, jen tu a tam stálo zdìné stavení murovanice... U staveb døevìných, ale i u staveb z let vìt inou bývalo v e pod jednou støechou. Byly tu byty o kuchyni a s jedním Ilustrace z knihy Josefa inovského Tì ínské úsmìvy pokojem bez dal ího pøíslu enství. Uprostøed síò a na protìj í stranì jedna svìtnice pro podnájem kvarterníkù, lidí nemajetných, kteøí pracovali u Ostravy a pomáhali tak splácet dluhy hospodáøi. Dále u pod spoleènou støechou byla jen komora, chlév, chlévky, stodola a døevník. Dvacet let první republiky zaznamenává se silný stavební ruch v obci. Cihla se vyrábìla vlastníma rukama stavebníka, lidé kopali hlínu, mísli a plácali cihly a hromadnì po deseti tisících je vypalovali uhlím. V prvních letech Èeskoslovenska se je tì v enovì nevìdìlo, co je koupelna, nebylo elektøiny ani vodovodu. V jedné z mnoha dal ích poutavých kapitol pí e autor o ovocných zahradách. Ovocné zahrady. Vysoko nad støechy chalup zvedaly se k nebi rozrostlé haluze hru ek kamynèorek a py ných jabloní planek. Na jaøe se první u lidských pøíbytkù zabìlaly ko até koruny divokých tøe ní. Nikdo ty stromy nesázel a nebylo pamìtníkù, kdo je ochránil aby vzrostly. Ale kdy se dostaly vzhùru u se radovaly ze slunce. Tam mezi haluzemi také ptactvo mìlo svùj bezpeèný svìt. A úroda ze stromù padala pozdì v podzimku na hlavy lidí. Zlatovì lutá jablíèka planìk padala, jakoby chtìla rovnou ze stromu do beèky hospodáøi drepsil tam pod stromem zelí na zimu. Hru tièky malé, ale sladké padaly teprve, kdy u byl sníh na enovských polích. První ovocné lechtìné stromy, které se objevovaly v enovì byly jablonì jadernièky, i panenská jabloò bývala tu a tam spí e okrasou ne k u itku. Hru ky vavøiòorky byly také sladké jako med. Dozrávaly ve ních, na den sv. Vavøince, bylo to 10. srpna, konèila se první sena a lo se do polí s kosou. V tìchto létech se také na výsluních objevovala stromoøadí vestek uherek. To bylo je tì za Rakouska. Doufáme, e jste se spolu s námi zaèetli do krásných slov spisovatele, který si svùj enov dal jako souèást umìleckého jména. Do závìreèné èásti na eho povídání vybíráme úryvek o Staré kole, která v souèasné dobì dostává zcela nový kabát. V poèáteèních letech IX. vìku uvolòují se i starovìká pouta nevolnictví, zaèíná povinná kolní docházka a øádná výuka mláde e. Ale kolní budova nestaèí a nevyhovuje, enov potøebuje stavbu nové koly. Záznamy kolské kroniky øíkají, e si stavba vy ádala nákladu rakouských zlatých. Pan baron Antonín Skrbenský uhradil ze svého celou jednu tøetinu, to je zlatý a 21 krejcar. Zbytek zlatý a 79 krejcarù uhradily obce enov, Bartovice a Venclovice. Stará národní kola u kostela byla stavìna v roce 1856 a vzhled její budovy se zachoval a do jubilea pùl století republiky. Jen malé nevelké úpravy zlep ily její vzhled. V roce 1901 byla budova je tì krytá indelem a teprve tenkrát obecní radní rozhodli pøikrýt kolu pálenou ta kou. Ta byla teprve v roce 1958 vymìnìna eternitovou krytinou. V roce 1901 se je tì na støe e koly vztyèily tøi bleskosvody to bylo divení a podívaná, zvlá tnost té doby. Pokud se vám na e povídání líbilo a kniha vás zaujala, mù ete si její koncept prohlédnout v knihovnì. Bájeèný zbytek léta a pøí tì na shledanou s vámi, milí ètenáøi, se tì í Simona Slavíková ENOVSKÝ OBÌ NÍK 8/2014 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Jako kobylky. Vykradený dùm èekal po návratu z nemocnice na místního obèana, který podobnou událost øešil v krátké dobì již podruhé. Pro nenechavce z blízkého sídlištì byla prázdná nemovitost velkým lákadlem a snadnou koøistí S benzínem do lesa. Elektrické kabely se rozhodl opalovat v lese neznámý chytrák. K usnadnìní zapalování používal i benzín. K požáru naštìstí nedošlo, a to i díky strážníkovi. Ten si všiml nad lesem èerného kouøe a zalarmoval místní hasièe. Poberta z místa utekl Zapálený zahrádkáø. Na zahradách v èásti Podlesí øádil zlodìj, který odcizil nìkolik desítek železných podpìr pro rajèata. Lze pochybovat, že se jednalo o nadšeného zemìdìlce. Materiál míøil jistì do výkupu šrotu Zmizel plot. Nìkolik plotových polí demontoval neznámý pachatel od rodinného domu na Vráclavi. Zda i v tomto pøípadì skonèil lup ve sbìrnì, nebo si nìkdo vylepšuje vlastní bydlení, nebylo prozatím zjištìno Rozum utopil ve vínì. Pro opilost ztratil nejspíš veškeré zábrany muž, když se svlékl donaha pøímo pøed kostelem v parku. Pøed pøíjezdem hlídky se stihl vypaøit Zastavil o sloup. Nárazem do sloupu elektrického vedení skonèila dopravní nehoda na ul. Petøvaldská. Na místì zasahovaly složky IZS. Zranìný øidiè byl pøevezen do nemocnice, auto nejspíš do šrotu. Mìstský úøad informuje Tak jsme pøišli o obìd, konstatovali nìkteøí ú- èastníci pøedvádìcí akce. Dne jsem byl více obèany upozornìn na to, že v jedné ze šenovských restaurací probìhne pøedvádìcí akce pro zvané. V pozvánce bylo adresátovi pogratulováno, že získal dárek v hodnotì Kè od èeské lékárny, a že se zúèastní hry o Kè v hotovosti. Protože v poslední dobì se na mì obrátilo více obèanù, kteøí naletìli domovním prodejcùm a podepsali nevýhodné smlouvy, ihned jsem požádal PÈR a ÈOI o provedení kontroly akce. Poøadatel umožnil vstup pouze zvaným starším osobám. Akce byla zvenèí monitorována Policií ÈR a mìstským strážníkem, zhruba hodinu po zahájení akce provedla policie kontrolu prostor. Návštìvníci sdìlovali, že s nimi bylo jednáno velice slušnì, nebyl na nì èinìn nátlak, byli pouze informováni o nabízeném zboží. Vìtšina návštìvníkù po kontrole opustila restauraci. Mezi dùchodci se našlo více takových, kteøí prohlásili: tak jsme pøišli o obìd, kvùli kterého jsme tady pøišli, my jsme nechtìli nic kupovat Zaèáteèník v kamionu. Nepozornost èi nezkušenost stojí za dopravní nehodou na ul. Hlavní. Øidiè kamionu pøi odboèování najel na obrubník a prorazil hned tøi pneumatiky u návìsu. Navíc vznikla škoda na majetku mìsta ponièením èásti chodníku. Tak jsme pøišli o obìd! Dùvodem, proè policisté mohli akci bez váhání ukonèit, nebylo to, že prodejci už po pùlhodinì zaèali dùchodcùm nabízet hrnce za 40 tisíc korun nebo biolampu za 70 tisíc. Staèilo, že nemìli na akci, kterých se v Èesku dennì koná nìkolik desítek, uzavøenou smlouvu. Vážení senioøi, myslím, že pokud jste pøišli jen o obìd, tak si mùžete Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na Ing. R. Kulhánek vel. MìP pogratulovat. Také jste mohli pøijít o daleko více, jak jsme každý den informováni z médii. Následnì probìhly kontroly obdobných akcí i v dalších restauracích. Dìkuji za vstøícnost a úzkou souèinnost Policii ÈR a mìstské policii. Akci nyní šetøí Èeská obchodní inspekce. Ing. Jan Blažek, místostarosta Èinnost samosprávy ve zkratce 86. schùze rady mìsta dne vzala na vìdomí zprávu o èinnosti a hospodaøení pøíspìvkových organizací Mateøské školy Šenov a Knihovny & Šenovského muzea, vèetnì historickoletopiseckého aktivu vzala na vìdomí organizaèní zajištìní Šenovského jarmarku 2014, schválila Smlouvu o zabezpeèení Šenovského jarmarku s umìleckou agenturou RAS- CALS AGENCY a smlouvu o pronájmu pozemkù s touto agenturou vzala na vìdomí výsledky veøejnosprávních kontrol pøíspìvkových organizací k schválila rozpoètová opatøení è /2014 jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k veøejné zakázce Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel tajem. Opravy ve škole na Podlesí Prázdniny jsou obdobím, kdy probíhají opravy ve školách. Vzhledem k poètu dìtí pøijatých do prvních tøíd, probíhají letos ve škole na Podlesí úpravy školní družiny na kmenovou tøídu a z uvolnìného bytu vznikne odborná uèebna a družina. Rovnìž probíhá výmìna støešních žlabù a svodù. Všechny práce by mìly skonèit pøed zahájením nového školního roku. Ing. Jan Blažek, místostarosta 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 8/2014

3 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) SRPEN: 6. a 7. Tìšínská (u koš.), Pod Èechem, Nová, køiž. Škrbeòská x Okružní, køiž. Vráclavská x Na arském ZÁØÍ: 11. a 12. køiž. K Hájence x Dlouhá, U Školky, Václavovická (u byt. j.), Na Šimšce, Škrbeòská (byt. j.) Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba: Po, stø, pá až Mìstský úøad informuje / Život ve mìstì Hospodaøení s komunálním odpadem hod., So 9.00 až hod. Platí pro odbìr/uložení odpadù komunálních: objemných z domácností elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti) vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèných složek komunálních odpadù od obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèištìné od barev atd.) separovaných odpadù (sklo, papír, plasty) bio/trávy, listí, mìkkých èásti rostlin odìvù, obuvi a textilu vìtve a døevní hmota z údržby zelenì. V y l o u è e n y jsou odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u- z a v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z Prázdninové aktivity šachistù Šenova Mnoho lidí tráví volné chvíle u vody, na horách nebo u moøe na pláži. Šachisté, pokud nejsou mimo domov, si od èernobílé desky s figurkami málokdy chtìjí odpoèinout. Pro tyto nadšence náš Šachový klub Šenov poøádá již 5. roèník Grand Prix Šenov 2014 v šachu. Desetidílný seriál turnajù, které se hrají v sále restaurace Lapaèka vždy ve støedu od hod., zaèal 9. èervence Guláš est 2014 SK Lapaèka vyhlašuje 2. roèník soutìže ve vaøení kotlíkového guláše Kdy: Kde: Areál SK Lapaèka Pravidla pro soutìžní týmy budou zveøejnìna na stránkách SKL Bližší informace budou poskytnuty na tel. è.: Výbor SK Lapaèka Jsou odehrána tøi kola, v nichž se pøedstavilo 30 hráèù z okresù Ostrava, rýdek-místek, Opava a Karviná. Prùbìžnì vede Bogoljubov z TJ Odra, pøed šenovskými hráèi Nešporem a Kozelským, také ostatní hráèi Šenova se drží v popøedí. Turnaj má již své stálé místo v letní sezónì šachistù Moravskoslezského kraje. Pøíjemným pøekvapením pro úèastníky kromì finanèních odmìn budou i vìcné ceny spoleèností KNIHCENTRUM z Ostravy a Sportplex rýdek-místek. Není podmínkou zúèastnit se všech 10 turnajù, takže i lidé, kteøí nejsou závodní šachisté, si mohou vyzkoušet svou sílu i hru s hodinami proti tìm, kteøí se vìnují šachu závodnì. Startovné je skuteènì symbolické 20 Kè pro dìti a mládež a registrované dospìlé šachisty. Hlavnì však zveme dìti a mládež ze Šenova a okolí. V pøípadì zájmu pak mohou zaèít hrát pravidelnì v naší šachové hernì v Hasièském domì. Propozice turnaje jsou vyvìšeny v naší propagaèní skøíòce u zastávky autobusu na Radnièním námìstí. Aktuální informace o aktivitách šachového klubu jsou také pravidelnì uvádìny na našich webových stránkách Ing. Miroslav Kozel, pøedseda ŠK Šenov pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e poplatníkùm místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mají možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z - p l a t n á. Nová služba pro obèany Rada mìsta rozhodla o poskytování bezplatné služby obèanùm Šenova spoèívající v odbìru vìtví a jejich štìpkování provozovatelem sbìrného místa komunálních odpadù, MìPOS, pøísp. org., Na Sedlácích, Šenov. Podmínky služby: dovoz døevní hmoty obèanem do sbìrného místa v objemu 1 m 3 v prùbìhu roku. Døevní hmota bude prùbìžnì ve sbìrném místì soustøeïována do doby štìpkování. Zájemci o štìpku mají možnost domluvit se s provozovatelem o jejím bezplatném odbìru. Evidence dovezené hmoty bude spoèívat pouze v zaznamenání jména a èp. domu obèana (prov. obsuha sb. místa). Náklady na tuto službu hradí rozpoèet mìsta posílením pøíspìvku støediska ŽP na r Službu máte možnost využívat okamžitì v provozních dnech a hodinách sbìrného místa. Stuchlíková, ŽP ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 8/2014 3

4 Sport / MìÚ informuje SK ENOV (SK ) KOPANÁ INFORMUJE FOTBALOVÉ DÌJINY BYLY PØEPSÁNY, LETNÍ PØESTÁVKA KONÈÍ A FOTBALOVÝ PODZIM 2014 ZAÈÍNÁ Je to ji více ne mìsíc, co v enovì zavládla euforie z historického postupu na ich fotbalistù do krajského pøeboru, páté nejvy í soutì e. Pøed pìti lety jsme slavili postup z mìstského pøeboru do I.B tøídy, ve které jsme vydr eli rok, a zase se stìhovali o patro vý. Fotbalový enov zkrátka od pøelomu první a druhé dekády jednadvacátého století pro ívá vzestup, jen právì teï stvrdil dal ím postupem pod vedením Alexandra Minicha. Postupová historie pøehlednì LOS UTKÁNÍ NA SRPEN A ZÁØÍ 2014 Krajský pøebor MS KFS MU I *2014/2015* DATUM HODINA : : : :00 ST NE :00 16:30 16:00 16:00 16:00 ODJEZD BUS 14:30 BUS 14:45 BUS 14:30 BUS 13:45 BUS 12:45 KOLO DOMÁCÍ - SRPEN SK ENOV 2 KOBEØICE 3 SK ENOV 4 HÁJ VE SLEZSKU ZÁØÍ KRAVAØE 5 SK ENOV 6 PUSTÁ POLOM 7 SK ENOV 8 BØIDLIÈNÁ - HOSTÉ FRÝDLANT N. O. SK ENOV MARKVARTOVICE SK ENOV SK ENOV DÌTMAROVICE SK ENOV PETØKOVICE SK ENOV Pøípadná zmìna vyhrazena. BUS = PLÁNOVANÁ DOPRAVA AUTOBUSEM OD HØI TÌ, jinak je doprava vlastní! Podìkování SK ENOV chce tímto vyjádøit podìkování správci sportovního areálu p. Marianu Godlovi ze spoleènosti MìPOS za kvalitní pøípravu a údr bu travnaté plochy fotbalového høi tì SK enov. Fotografie borcù, kteøí vybojovali postup do krajského pøeboru Roèník 2008/09 Mìstský pøebor Ostrava 1. místo. Roèník 2009/10 1. tøída sk. C 2. místo. Roèník 2010/11 1.A tøída sk. B 3. místo. Roèník 2011/12 1.A tøída sk. B 3. místo. Roèník 2012/13 1.A tøída sk. B 6. místo. V minulém roèníku 2013/14: 1.A tøída skupiny B 1. místo a postup do krajského pøeboru! Dodávka kompostérù V minulých dnech mìsto obdr elo rozhodnutí o pøiznání dotace na kompostéry pro domácnosti. Ihned probìhlo výbìrové øízení na dodavatele kompostérù a nyní bì í lhùta pro odvolání zájemcù, kteøí nebyli v soutì i úspì ní. Rovnì jsou pøipravovány smlouvy o výpùjèce mezi mìstem a obèany, kteøí o kompostéry projevili zájem obèané budou kontaktováni v záøí. Pokud nevzniknou ádné problémy, budou v øíjnu pøedávány kompostéry obèanùm. Ing. Jan Bla ek, místostarosta 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 8/2014

5 Život ve mìstì Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA V mìsíci srpnu 2014 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané ALICE BEDNÁRKOVÁ LIBOR ÈÁJA ANNA GUÒKOVÁ JANA GURECKÁ BOŽENA HATALOVÁ ANTONIE HERYÁNOVÁ MARIE HURAJOVÁ ZDEÒKA KLOKNEROVÁ MARIE KOŠ ÁLOVÁ DRAHOMÍRA KUBJATKOVÁ IVONA LACHOVÁ RANTIŠEK LAPIŠ JAROSLAV LAPIŠ ZDENÌK LATOCHA PAVEL LIPINA VÌRA OHAINKOVÁ JANA PERTILOVÁ RUDOL PÌKNÍK RUDOL RYŠKA RADIM SKUPEÒ MARIE STAŠOVÁ ZDENÌK SVRÈINA ALENA ŠTE KOVÁ HELENA TLOLKOVÁ MIROSLAV TOMSA JIØINA TÓTHOVÁ MARIE VERNARSKÁ MILAN VESECKÝ VÁCLAV ZELINA Výroèí ZLATÉ SVATBY si pøipomenou manželé Danuše a Leontin Pìgøimonovi Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. ( / T. Klimasová) Abys byla s námi, už nemùžeme chtít, ale krásnou vzpomínku na Tebe v srdcích budeme mít. Dne jsme vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí naší milované maminky, tchynì, babièky a prababièky, paní Jindøišky Urbancové S láskou vzpomíná celá rodina. Spoleèenská rubrika pro vás Do ní mùžete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. Adam Macháèek, Ondøej Kuèera, Matouš Kovaøík, Kristián Kakara, Lukáš Bezek, Mia Kotásková, Viktoria Lujza Rusòáková, Michal Trèka, Emily Bernatíková, Kristina Hromková K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Miloslav Macura, Vítìzslav Kempný Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme T. Klimasová / Dne vzpomeneme pátého výroèí úmrtí našeho drahého manžela a dìdeèka, pana Karla Peška ze Šenova Vzpomínají manželka Alena a syn Milan s rodinou Dìkujeme pøíbuzným, sousedùm, pøátelùm a všem, kteøí se pøišli rozlouèit s panem Miloslavem Macurou Rovnìž dìkujeme za projevení soustrasti a kvìtinové dary. Za zarmoucenou rodinu manželka a dcery s rodinami Podìkování Dìkuji pøíslušníkùm Mìstské policie Šenov za nalezení dne dvou malých, ale vychytralých ovcí. Ing. Jiøí Pardubický Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín Ševèík, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ing Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìžníku 11, Kè. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 8/2014 5

6 Život ve mìstì / Kultura Skauti a skautky Šenov informují Tábor 1. oddílu Do známého prostøedí Oderských vrchù, avšak na zcela novou louku, se letos vydali táboøit kluci z 1. oddílu. Vybaveni montérkami, pracovní pøílbou a sekerou se hned pustili do práce. Jejich úkolem bylo postavit a zvelebit táboøištì. A šlo jim to pìknì od ruky! Vždy je zamìstnal sám Boøek Stavitel, který v našem táboøe hledal nové spolupracovníky. Bìhem 15 dní táborového života si kluci mohli vyzkoušet, že hospodaøení s penìzi není jen tak. Každý den kromì nedìle dával Boøek dostatek pøíležitostí k výdìlku, aby kluci mohli jít do práce, vydìlat peníze a našetøit si na nìkterou z vìcných cen. Kdo nechtìl šetøit, mohl mzdu utratit za sladkosti a nebo darovat chudým dìtem v Africe. A kdo nechtìl ani pracovat, ten nedostal nic. Každý si taky musel udržovat poøádek ve stanu, jinak dostal pokutu. Nemilé bylo pøekvapení nìkterých špindírù a lenochù, když zjistili, že to, co si vydìlali, vzápìtí museli odevzdat na pokutách. Prostì jako v životì. Doufejme, že se z toho pouèili. Na konci tábora jsme slavnostnì vyhlásili tøi vítìze hlavních cen a také jednoho z nás, který nejvíce penìz daroval na Afriku. Cíl tábora zlepšení finanèní gramotnosti se tak snad úspìšnì podaøilo naplnit. Nebyl to ale jediný cíl. Samozøejmì jsme se vìnovali i tradièním skautským dovednostem, tábornické praxi i sociálním vztahùm. Skauting se totiž snaží o komplexní výchovu osobnosti. A tábor je to nejlepší prostøedí, kde se dá tato výchova pøirozenì realizovat. Jsme proto rádi, že vìtšina èlenù oddílu mohla na tábor jet, a tìšíme se na vidìnou od záøí na pravidelných schùzkách. Vedení 1. oddílu Tábor 4. oddílu 4. skautský oddíl se pod vedením Žáby a Hastrmana, jako každý rok, vypravil do Èeladné Podolánek. Již 27. èervna zaèala stavba tábora, který byl s velkou pomocí rodièù za dva dny postaven. Na táboøišti bylo nutné vybudovat kompletní zázemí od kuchynì, pøes stany, až po stožár na vlajku. S pøíjezdem dìtí v nedìli 29. èervna zaèala i celotáborová hra s tematikou Scooby- Doo, která byla vypracována vedoucími oddílu. Svìtlušky, vlèata, skautky i skauti si bìhem tøí týdnù prošli nìkolika rùznými etapami, jako napø. øádìní minotaura, po stopách Yettiho a mnoho jiných. Pøi øešení jednotlivých etap dìti pomyslnì cestovaly po celém svìtì a putovaly po stopách zmizelých Záhad s.r.o. Dìti zaèínaly svùj den v sedm hodin rozcvièkou, po které následovala snídanì a poté nástup ve skautských krojích. Mezi každodenní èinnosti patøily sekání a øezání døeva, pøíprava táborového ohnì a sbìr smùly. I pøes mnoho práce si dìti také staèily zahrát hry v táboøe i v okolních lesích. Závìry jednotlivých dnù byly rozmanité, a už se jednalo o vázání uzlù, orientaci v terénu, poznávání rostlin, zdravovìdu nebo Morseovu abecedu. Šest osmièlenných družin, plnících celotáborovou hru, nalezlo i pøes nároèné pøekážky v etapách i nepøízeò poèasí ztracené Záhady s.r.o. Tøi týdny ubìhly jako voda a my se již nyní tìšíme na další spoleèné oddílové akce! Vedení 4. oddílu Lananie Zveme všechny odvážné dìti do skautského lanového centra, které bìhem Jarmarku opìt vyroste v areálu ZŠ Šenov. Pøijïte zdolat bezpeèné lanové pøekážky a zažít pøitom spoustu legrace. Tìšíme se na vás! 4. oddíl na táboøe 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 8/2014

7 Slunce se sklání k obzoru. Kapky potu stékají po drsných tváøích pistolníkù. Ruce, aèkoliv jsou naprosto v klidu, mají svaly napnuté k prasknutí. Oèi strnule sledují protivníka. Takto strnule stojí už minuty možná víc. Èas urèují jen hodiny na vìži, sekundová ruèièka chybí, jen minutová ukáže správnou chvíli... Tento obrázek jistì znáte z filmù plných neohrožených mužù, rudých indiánù a krásných dívek. Než se však naši hrdinové chopí svých nenabitých celodøevìných kol- Život ve mìstì Letní pionýrský tábor na Bystøièce Western tù a trefí se do elektronického tlaèítka mistra Lazara, které neomylnì urèí, kdo je nejrychlejším pistolníkem v širém kraji, vìzte, že divoký západ z knížek Karla Maye nebo z drsných filmù Hollywoodu najdete i mezi Valašským Meziøíèím a Vsetínem v malé obci Bystøièka. Letos vyrostlo na známé louce paní Michalíkové westernové mìsteèko s vlastním hangárovým saloonem, indiánským teepee a spoustou stanových domeèkù s mnoha dalšími dùležitými lidmi. Spoleènì s dvaaètyøiceti dìtmi jsme se prostøíleli tøemi týdny plných dobrodružství a nebezpeèných situací. Jistì si øíkáte, co za dobrodrùžo asi malé dìti mohou zažít, ale zvažte, jestli byste zvládli zastavit vlak pouze s konìm, zdali byste vystopovali bandity, kteøí unesli prezidenta, nebo osvobodili spoustu otrokù ze spárù otroctví. Dìti to zvládly a ještì se u toho královsky bavily. Spoleènì strávené chvíle nám dlouho zùstanou v pamìti a doufejme, že se nás co nejvíce sejde i pøíští rok na stejném místì. Jak jsme navštívili Westernové mìsteèko v Boskovicích, hráli hry na louce i v lese, koupali se v potoce, spali pod širákem, zpívali písnièky u táborové ohnì a spoustu dalšího, si mùžete prohlédnout na fotkách, které najdete na webových stránkách: Za všechny pionýry ze Šenova pøeji kolty nízko u pasu, dobrou mušku a stále nìjaký ten nugget zlata v kapse. Juráš Chrástek PALAS DANCE Gala koncert Mezinárodní Gala koncert probìhne v sobotu 13. záøí v 19 hodin v sále na Lapaèce. Vstupenky jsou v pøedprodeji v restauraci na Lapaèce a taneèní škole. V programu vystoupí vítìz super star Nazar Savko, soubor banduristek, lidový soubor Rsorses, skupina moderního tance Time out a poøádající škola Palas dance. Nenechte si ujít tuto jedineènou produkci v Šenovì. Od záøí máme pøipravenou opìt bohatou nabídku taneèních kurzù pro všechny vìkové generace. Baby balet a modern dance pro dìti od 3 let chceme otevøít od záøí Tréninky budou dvakrát týdnì a výuka je zamìøena na reprezentaci taneèní školy a našeho mìsta. Na vybrané dìtské skladby se dìti nauèí taneèní choreografie a techniku. Budou se úèastnit taneèních koncertù, soutìží a vystoupení. Již nyní se mùžete pøihlásit. Mezinárodní letní taneèní škola je otevøena pro všechny, kteøí chtìjí zkusit tanec a skvìle prázdninovì se bavit. Je urèena pro všechny bez omezení vìku v termínu ve ryèovicích. Výuka je jak pro zaèáteèníky, tak pokroèilé ve stylech modern dance, show dance, disco dance a párových tancù na úrovni hobby dance. Vyuèovat vás budou Zuzka Holbeinová, vicemistrynì svìta show dance a disco dance, absolventka Ježkovy konzervatoøe v Praze a Taras Holov s partnerkou, absolventi konzervatoøe ve Lvovì a vysoké taneèní školy v Kyjevì. Bližší informace najdete na našich web stránkách. Pro rozšíøení reprezentaèního týmu hledáme schopné kluky a holky od 6 do 16 let. Trénujeme každé úterý a ètvrtek na ZŠ Šenov støed. Pøidejte se k nám a reprezentujte naše mìsto. Konkurz do týmu bude probíhat bìhem záøí. Taneèní klub latinskoamerických tancù probíhá od záøí vždy v úterý od na ZŠ Šenov pro všechny vìkové generace. Základní taneèní pro mládež máme pro vás otevøeny od záøí 2014 a ledna 2015 v Domì kultury Ostrava. Taneèní umìní a spoleèenská etiketa je základem vzdìlání každého èlovìka. Zveme tímto mládež od 15 do 20 let na naše kurzy. Bližší informace najdete na našich stránkách tel: , J. Macura, pøedseda Palas dance. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 8/2014 7

8 Dne uspoøádal SK Lapaèka terénní lukostøelecký závod, a to již podruhé na kopci zvaném Šeligáè. Závod byl obsazen pøedevším v kategorii holý luk, kde nejhodnotnìjší výsledek nastøílel èeský reprezentant Boris Gruntorád z Havíøova pøed Stanislavem Bláhou a Mirosla- Život ve mìstì Šenovský terénní závod v lukostøelbì Vojtìch Kaloè, v kadetech Adam Pánek a v žácích Petr Lisník, který tìsnì porazil Jiøího Jaterku a dalšího šenovského závodníka Matìje Šebestu. Organizátoøi závodu tímto dìkují privátním majitelùm pozemkù za umožnìní pøístupu na pozemky v rámci této akce manželùm Svìtla- programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu Evropské mìsto sportu 2014, podporuje i støelbu z holých lukù v našem SK. Všichni úèastvem Hávou z TJ Jiskra Humpolec. Mládežnické kategorie pak ovládli domácí støelci z poøádajícího oddílu: vítìzem v juniorech se stal nì a Michalovi Kaloèovým, Petøe Zagorské a Bøetislavu Slívovi. Dále SK dìkuje Moravskoslezskému kraji, který v rámci dotaèního níci závodu obdrželi unikátní medaile s tímto programovým motivem. Zdeòka Hegedüsová, instruktorka støelby z luku 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 8/2014 ZUŠ Viléma Wünsche v Šenovì informuje CO JE TO MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA... Když se mne nìkdo zeptá na mou práci a odpovím, že vyuèuji multimediální tvorbu, následuje obvykle chvíle rozpaèitého ticha a pak nesmìlý dotaz Co to ta multimediální tvorba vlastnì je? Odpovìï je velmi prostá, tímto termínem jsou oznaèovány èinnosti, k nimž je nutné použít výpoèetní techniku a digitální technologie. Jelikož digitální technologie vznikaly teprve na zaèátku 90. let minulého století, jedná se o velmi mladý prostøedek umìleckého vyjádøení. Na základních umìleckých školách se s digitálními technologiemi setkáme v nahrávacím studiu, v multimediální uèebnì hudební nauky, v uèebnì poèítaèové grafiky, pøi výuce animací a filmové tvorby. Toto nové studijní zamìøení bylo u nás otevøeno v minulém roce, svým obsahem oslovuje pøedevším dìti, které mají kladný vztah k fotografování, k poèítaèi a dalším technickým vymoženostem dnešní doby. Žáci, pøijatí ke studiu Multimediální tvorby, v èervnu zakonèili 1. rok studia. Proto bych se ráda zmínila o tom, co jsme konkrétnì dìlali, aby bylo zøejmé, co multimediální tvorba v naší škole obnáší... Obsah studia byl dosti široký, kromì základù kresby a malby jsme se zabývali tradièními grafickými technikami. Vyzkoušeli jsme si materiálový tisk, techniku suché jehly i linoryt. Modelovali jsme z plastelíny, vytvoøili sádrové odlitky a seznámili jsme se s tím, co je to land art. Mnoho èasu jsme trávili fotografováním ve tøídì i venku. Zamìøili jsme se na správné držení kompaktu, zaostøování a ovládání všech funkcí fotoaparátu. Žáci se seznámili s problematikou vyvážení bílé barvy, nauèili se pracovat s kompenzací expozice, fotografovat sekvence a vhodnì využívat scénické režimy. Zabývali jsme se ob (pokraèování na str. 9

9 ivot ve mìstì ZU Viléma Wünsche v enovì informuje CO JE TO MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA... (pokraèování ze str. 8) ) razovou kompozicí, vytváøeli vlastní záti í, uèili se fotografovat ze stativu a na samospou. u v Pøedstavu o na í tvorbì si mù ete udìlat sami z doprovodných fotografií. Star í áci neodolali vábení digitální zrcadlovky a tak jsme odvá nì experimentovali i s tímto kvalitním fotoaparátem. Co nás èeká v dal ích roènících tohoto sedmiletého studia? Urèitì se nauèíme zpracovávat digitální fotografie a video v poèítaèi, vytváøet vlastní animace a zabloudíme do svìta grafického designu. Nemine nás ani výuka dìjin výtvarné kultury. Budeme se uèit poznávat z jednotlivé umìlecké slohy a styly, umìlce z dob minulých a po souèasnost. V sekci Multimediální tvorba na webu koly je mo né stáhnout prezentaci prací ákù 1. roèníku. Ve fotogalerii zájemci dále naleznou výbìr obrázkù a fotografií, které áci vytvoøili. V souèasné dobì je v Multimediální tvorbì je tì nìkolik volných míst. ádáme zájemce o studium, aby zaslali ON-LINE pøihlá ku ke studiu ve kolním roce 2014/2015 prostøednictvím na eho webu nejpozdìji do Druhé kolo pøijímacích zkou ek probìhne v pátek Výuka nových ákù bude probíhat dle rozvrhu v pátek od do hodin. Dobré svìtlo v em malým i velkým fotografùm pøeje uèitelka multimediální tvorby Eva Malicherová, Autoøi uveøejnìných prací: w x { y Barbora O anová 10 let David Exner a Jakub Malík 10 let Debora Kellovská 11 let Dominik Pasz 10 let Jakub Malík 10 let Jan Peichl 13 let Lenka je ová 10 let Michal Poledník 10 let Zuzana Poláková 9 let } ENOVSKÝ OBÌ NÍK 8/2014 9

10 Sport / Inzerce BEXTRA CUP turnaj v malé kopané Dne se v areálu SK Lapaèka uskuteènil turnaj v malé kopané BEXTRA CUP. Celkem se zúèastnilo pìt mužstev sestavených pøevážnì z místních sportovních nadšencù, ale i tøeba z nedalekých Dolních Datyò. Turnajová úèast mužstev seøazená podle umístìní: SK Šenov B, SK Šenov, SK Relax, Statek, SK Lapaèka. Tímto gratulujeme týmu vedenému panem Štìpánem k zaslouženému vítìzství. Dále chceme podìkovat všem, kteøí jste si našli cestu k tamnímu fotbalu, a že vás nebylo málo, nevyjímaje rozhodèí Libora Krále a Zdeòka Nováka. Nejvìtší dík nakonec patøí pøedsedovi SKL Rostislavu Buzkovi. A. Batiha I N Z E R C E Nabízím zapùjèení nosièe kol na tažné zaøízení pro 4 kola. Cena 100 Kè/den, 600 Kè/ týden. Tel.: Pronajmu v Šenovì pokoj v pøízemí RD s terasou, koupelna + WC. Kuchyò v 1. patøe. Tel.: Nabízím výuku angliètiny. Mgr. I. Èásteèková, tel.: Nabízím levnì kvìtovanou sedaèku 1+2. Tel.: (SMS). Pronajmu byt 1+1 s vlastním vchodem v Bartovicích na ul. Tìšínská, vhodný rovnìž k podnikání nebo jako kanceláøe. Informace na tel.: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 8/2014

11 Inzerce Nová prodejna krmných smìsí Otevøeno od a Zápalka Šenov (naproti bývalého závodu VOKD), Závodní 641 Provozní doba: Po Pá od 12 do 18 hodin Tel.: Název surovin Balení 100 kg 25 kg 10 kg 5 kg K1 kuøata do 6. týdne sypká K2 kuøata do 10. týdne sypká KZK kuøata do 18. týdne granule N1 nosnice sypká N1 nosnice granule BR1 brojleøi do 3. týdne granule BR2 brojleøi od 3. týdne granule BR3 brojleøi dokrm granule KR3 krùty od 7. týdne granule KR4 krùty od 10. týdne granule KR5 krùty od 17. týdne granule VKCH1 kachny do 22. týdne sypká VKCH2 kachny od 22. týdne granule KK1 králíci léèivo granule KK2 králíci odstav granule KK3 králíci výkrm granule N1 pštrosi granule N2 pštrosi granule Pšenice Kukuøice Kukuøièný šrot Oves Potøebujete uklidit Váš byt èi dùm? Staèí jen zavolat ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ Èistìní kobercù, sedaèek, èalounìných povrchù Mytí oken Stabilní úklidy domácností Úklidy po stavebních pracích VOLEJTE: ARBOR MORAVIA Akce!!! Ovocné stromky a keøe Palivové døíví: Okrasné stromy, keøe a rùže špalky 600, /prm/s Trvalky a letnièky 50% sleva štípané 700, /prm/s Hnojiva, substráty, postøiky Otevírací doba: 8 17, so 8 12 Petøvald, Klimšova 1878, tel , KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Veškeré kominické práce, frézování, vložkování. Nízké ceny. Tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 8/

12 12 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 8/2014

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Poèet volièù v seznamu volièù a jejich dodatkù... Poèet vydaných úøedních obálek...

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pøíroda se u pomalu pøevléká do podzimního plá tì a léto je nenávratnì pryè. Pojïme si tedy spoleènì odpoèinout u èetby

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Jaro bylo oficiálnì zahájeno a nám, lidem, nezbývá, ne doufat, e bude opravdu jarem, jaké má být, a e si nevezme pøíklad

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity / Záøí 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 8 kolství 11 ivot ve mìstì 12 Sport 13 Vá ení spoluobèané! Pravidelným zavr ením ka dého volebního období bývají ohlédnutí za aktivitami Radnice,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova

Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství Sport ivot ve mìstì Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova V na ich klimatických podmínkách nastal èas jednoho z nejkrásnìj ích období roku, jakou

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Pøíroda obléká podzimní aty a co si budeme nalhávat, pro mnohé z nás je to po úmorném tropickém létu pøíjemná

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Také u nás, v enovì, se v den státního svátku, 28. øíjna 2012, v 21 hodin rozezní dvìma sty údery zvony enovského kostela. A jak jsme k této, u nás v enovì nové, tradici

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude / Únor 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 Sport 6 Inzerce 8 Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude V øíjnu loòského roku mìsto po ádalo o dotaci na roz íøení kanalizace.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my na e pravidelné povídání

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Ka dý mìsíc má svùj pùvab a duben je v eobecnì znám jako apríl a také se v jeho poslední den pálí èarodìjnice.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Únor 2008 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Nový rok už je o mìsíc kratší a my všichni se tìšíme na jaro, na velikonoce, na léto a jak tak rok s rokem bìží, možná ani nestíháme všímat si dìní kolem nás. A právì

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více