kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p. Jo i Rajduse do roku Pro úplnost uvádíme, e celý èlánek v pùvodní verzi pana J. Rajduse (s mnoha historickými fakty) najdete na stránkách Knihovny & enovského muzea Abychom dobøe pochopili nastalou situaci roku 1935, je tøeba vrátit se v èase do doby vlády krále Jana ( ). 24. srpna a také 19. listopadu r sjeli se králové Jan èeský, Kazimír polský a Karel uherský na hradì Vy ehrad nad Dunajem, kde byly pøijaty dohody mezi Èechy a Poláky. Král Jan èeský a Karel uherský vzdali se ve prospìch Kazimíra polského v ech práv k Polsku a pol tí zmocnìnci vzdali se ve prospìch koruny èeské v ech kní ectví slezských, a tím byly vypoøádány vztahy èeské a polské na dlouhé èasy. Dal í kritická doba nastala na konci 1. svìtové války (28. øíjna 1918), kterou pøijaly zemì Èeské koruny s nad ením, ale jásalo i Slezsko. Radost v ak byla pøedèasná, do lo na Tì ínsko, na které si èinili nároky Poláci, hlásající: Ostravica Polski granica a prohlásili 29. øíjna 1918, e Tì ínsko nále í jim. Výsledkem èeskoslovensko polského sporu o Tì ínsko bylo stanovení nové demarkaèní èáry, která roz íøila území kontrolované èeským vojskem. Po 1. svìtové válce se èesko-polské vztahy neustále zhor ovaly a vyvrcholily po nástupu fa isticko beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v záboru dál smìrem na Køi ovatku v enovì u Alejského dvora a dále pak a po øeku Ostravici. Do cesty se jim postavila èsl. vojenská posádka ubytována v hostinci p. odka a finanèní strá ubytována v hostinci p. Chroboka, kteøí její postup zastavili a vytlaèili ji na pozici k trati umbark Pokrok, kde se vojáci zakopali... Do enova pøijelo 6 evakuaèních aut mise generála Brauna z Místku. 12. listopadu byla ji definitivnì stanovena budoucí èesko polská hranice. 16. listopadu ji od ranních hodin se shroma ïovali enov tí obèané na státní silnici na Podlesí zv. Císaøská. Kdy v 11. hod. 30 minut pøi la zpráva, e polské vojsko pokraèuje v obsazování obce enov. Nic nepomohlo, e lidé plakali, lehali si pøed pochodující vojáky na silnici s tím bránit v postupu polského vojska. Èeské èetnictvo a vojsko se øídilo rozkazem, uvolòovat cestu pochodujícímu polskému vojsku. S polským vojskem li zároveò pol tí financi a policisté. 5. prosinec se zaèalo ve kole vyuèovat, ale ji polsky. Èeské dìti z obsazeného enova chodily z poèátku do staré koly u Kostela a pozdìji do koly umístìné v hostinci na Horakùvce, v kinì Lucina a v obecní knihovnì. Dlouho v ak dìti ze zabraného území do tìchto kol nedocházely. Povìstní policisté v modrých uniformách se o to postarali. Chytali je, brali a trhali jim se ity a kní ky a dokonce je i bili. Rodièe byli hrozbami vysokých po- kut donuceni posílat dìti do polské koly. Kromì tìchto køivd, byly páchány køivdy na obyvatelstvu jako pronásledování zejména èlenù rùzných spoleèenských organizací, ale i tìch kteøí se nijak v minulosti veøejnì neanga ovali, byli donuceni se vystìhovat státní zamìstnanci, uèitelé, lékaøi dokonce i horníci. Termín vystìhování byl vystìhovat se do 24 hodin, jinak jim nebyla zaruèena bezpeènost, pokus o ilegální pøechod byl trestán bitím pendrekem na strá nici. Po okupaci poloviny obce enov ná rodinný domek zùstal na èsl. území, vzdálen asi 100 m od èesko-polské hranice. Okupace této èásti obce zpùsobila jejím obyvatelùm mnoho problémù, jak jsem je ji døíve v tìchto vzpomínkách pojmenoval, tak e mnohé rodiny se sna ily pøestìhovat do neokupované èásti obce, tøeba do divadelní atny, jak tomu do lo v nedaleké obecní hospodì Horakùvka. Také v na em rodinném domku bylo poskytnuto ubytování ètyøèlenné rodinì v malé podkrovní svìtnièce a pøilehlém pùdním prostoru. Mnohokrát byl poskytnut nouzový nocleh tìm, kterým se nepodaøilo projít hranici ze zamìstnání. Také jsme poskytovali informace o pohybu finanèní strá e pøi pokusu o ilegální pøechod mnoha obèanùm. Naproti na eho rodinného domku stála u silnice budova finanèní strá e a mnoho ilegálních pøechodù se uskuteènilo v zákrytu na eho domku tak, e je finanèní strá nemohla vidìt... Krásné májové dny plné lásky ENOVSKÝ OBÌ NÍK 5/ vám pøeje Simona Slavíková.

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: 79. schùze rady mìsta dne mimo jiné vzala na vìdomí stavy finanèních fondù pøíspìvkových organizací k , schválila výši zlepšeného výsledku hospodaøení pøíspìvkových organizací za rok 2013 a jeho rozdìlení do finanèních fondù, schválila úèetní závìrky pøíspìvkových organizací vzala na vìdomí postup øešení nemovitostí nepøipojených na kanalizaci schválila rozpoètové opatøení è. 7, 8 a 11/2014 schválila zpracování dokumentace pro územní a stavební øízení prodloužení stoky B3 a H1, následnì realizaèní dokumentaci, G a prodloužení stok B3 a H1 firmì SWECO Hydroprojekt a.s. a uèinit veškerá opatøení pro realizaci tìchto stok v rámci stavby Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, vše v koordinaci s administrátorem akce a podmínkami dotace rozhodla o uzavøení smlouvy o dílo k veøejné zakázce malého rozsahu Obnova aleje Volenství v Šenovì se spoleèností PARK- SERVIS Mareš s.r.o., Bohuslavice rozhodla o poøadí uchazeèù u veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, Výkon TDI a koordinátora BOZP, 1. místo Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Praha, nabídková cena tis. Kè bez DPH rozhodla o poøadí uchazeèù k veøejné zakázce malého rozsahu Opatøení Mìstský úøad informuje Dýchánek v lese. Opékání párkù v lese mìlo nejspíš navodit trampskou atmosféru nìkolika havíøovským obèanùm. Nebezpeèí založení požáru v suchém porostu brali však na lehkou váhu. Pøed hlídkou strážníkù dokonce utekli, oheò nechali i s proviantem bez dohledu Z deštì pod okap. Nebo s okapem do sbìrny? Tak nebo tak, zadržení pachatelé krádeže mìdìného okapu z DPS byli pøevezeni k vysvìtlení svého poèínání na policii. Protože mladíci toho mají na svìdomí více, hrozí jim i za takovou hloupost tvrdé postihy Odnesly to plechy. Chvíle nepozornosti stála za dopravní nehodou na ulici rýdecká. Nedání pøednosti v jízdì skonèilo naštìstí jen lehkým šokem, a tak postaèilo usmìròovat provoz do odklizení následkù nehody místními hasièi Planý poplach. Nìkolik hlídek policie zbyteènì pátralo na základì tísòového volání po mladících, kteøí vykrádají vozidla v èásti Podlesí. Že se jedná o náramnou legraci oznamovatele, bylo jasné po provìøení udaného místa Porvali se v hospodì. Nejen policisté, ale i lékaøi museli zasahovat v jedné z místních restaurací z dùvodu rvaèky. Nutná byla i nedobrovolná hospitalizace jednoho z aktérù na záchytce. Okolnosti incidentu šetøí policie. PREVENCE navštívili šenovští strážníci mateøskou školku na ul. Lipová. Povídání s dìtmi se neslo v duchu bezpeènosti v rámci BE- SIP, ale i možných nástrah èíhajících na naše malé pøedškoláky. Zaujaly taktéž ukázky výstroje a techniky, kterou si dìti mohly v reálu osahat. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného Èinnost samosprávy ve zkratce ke snížení spotøeby energií v budovì Domu s peèovatelskou službou 2, 1. místo TEPLOTECHNA Ostrava a.s., nabídková cena ,49 Kè bez DPH. 80. schùze rady mìsta dne schválila rozpoètová opatøení è /2014 jmenovala do funkce vedoucí finanèního odboru Ing. Stanislavu Hutákovou s úèinností od zasedání zastupitelstva mìsta dne mimo jiné vzalo na vìdomí inventarizaèní zprávu ústøední inventarizaèní komise o provedené øádné roèní inventarizaci majetku a závazkù mìsta za rok 2013, zprávu o èinnosti a hospodaøení MìPOS za rok 2013 a zprávu o výsledcích kontroly hospodaøení a rozpoèet na rok 2014 svazku obcí Region Slezská brána schválilo úèetní závìrku mìsta Šenov sestavenou k rozvahovému dni schválilo kupní smlouvy mezi mìstem Šenov a majiteli pozemkù situovaných pod místními komunikacemi schválilo návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na Ing. R. Kulhánek vel. MìP prostøedí ÈR, investièní akce: Energeticky úsporná opatøení objektu Staré školy Šenov schválilo uzavøení smlouvy o dílo mezi mìstem Šenov a Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. k veøejné zakázce Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, Výkon TDI a koordinátora BOZP schválilo obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství v obci Šenov schválilo rozpoètová opatøení è. 9, 10 a 14/2014 rozhodlo o rozdìlení dotací z rozpoètu mìsta Šenov pro rok 2014 rozhodlo o uzavøení smlouvy o dílo s TEPLO- TECHNOU Ostrava a.s. k akci Opatøení ke snížení spotøeby energií v budovì Domu s peèovatelskou službou 2 rozhodlo o uzavøení Smlouvy o poskytnutí úèelové dotace z rozpoètu mìsta Šenov Øímskokatolické farnosti Šenov u Ostravy ve výši 50 tis. Kè na opravu kostela Prozøetelnosti Boží souhlasilo s pøijetím daru 250 tis. Kè od Arcelor Mittal Ostrava na rekonstrukci sgrafit na ZUŠ Šenov. tajem. Podìkování paní Alenì Štefkové K ukonèila svùj pracovní pomìr u mìsta Šenov p. Alena Štefková, dlouholetá vedoucí finanèního odboru mìstského úøadu. U této pøíležitosti jí dìkujeme za odvedenou kvalitní práci a zodpovìdný pøístup ke svìøeným úkolùm. Za vedení a kolektiv zamìstnancù mìsta tajemnice. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2014

3 Mìstský úøad informuje Volby do Evropského parlamentu konané na území Èeské republiky ve dnech 23. a 24. kvìtna 2014 Volby do Evropského parlamentu na území Èeské republiky se konají v pátek 23. kvìtna 2014 od hod. do hod. a v sobotu 24. kvìtna 2014 od 8.00 hod. do hod., opìt v 1. pavilonu Základní školy, Radnièní námìstí Právo volit na území Èeské republiky do Evropského parlamentu má každý obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku 18 let. Právo volit na území Èeské republiky do Evropského parlamentu má i obèan jiného èlenského státu Evropské unie, jestliže je po dobu nejménì 45 dnù (nejpozdìji do ) pøihlášen k trvalému nebo pøechodnému pobytu na území Èeské republiky a nejpozdìji do požádal obecní úøad o zápis do seznamu volièù a zároveò splnil další zákonné podmínky. Volièský prùkaz vydává: obecní úøad volièi, který je u tohoto obecního úøadu zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu Informace mìsta Šenov a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden; zastupitelský ú- øad volièi státnímu obèanovi ÈR, který má bydlištì v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu volièù vedeném tímto zastupitelským úøadem. Voliè mùže požádat o vydání volièského prùkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobnì anebo lze požádat i písemnì (na žádosti musí být úøednì ovìøený podpis volièe), nebo lze uèinit podání v elektronické podobì K AKCI ROZŠÍØENÍ KANALIZACE ŠENOV (ŠENOV JIH) SOUKROMÉ PØÍPOJKY OBÈANÙ KE KANALIZACI Vážení obèané, chtìl bych vám touto formou podat aktuální informaci o stavu projekèní pøípravy soukromých pøípojek k jednotlivým domùm v oblasti Šenov JIH. 1. Jak jsme vás již pøed èasem informovali, tak dokumentaci pro územní souhlas jednotlivých soukromých pøípojek zpracovává na základì smlouvy s mìstem Šenov firma PROJEKT 2010 OSTRAVA. 2. Systém zpracování dokumentace je realizován v závislosti na budování jednotlivých veøejných èástí pøípojek a souèasného budování tzv. pøípojných šachtièek (plastové provedení DN 400). 3. V souèasné dobì je realizováno a geodeticky zamìøeno cca 350 pøípojných šachtièek. Projekt 2010 má zamìøeno cca 250 rodinných domù a zpracovává dokumentaci pro tyto domy. 4. K dnešnímu dni bylo pøedáno obèanùm prvních 39 dokumentací (pod poø. è. 1 39), a to na ulici Škrbeòská, další dokumentace pod poø. è na ulici rýdecká jsou pøed vydáním územního souhlasu stavebním úøadem v Šenovì, jejich pøedání obèanùm budeme realizovat v 2. polovinì kvìtna, v úøední dny. 5. Plán na následující období 2 mìsícù: k budou pøedány na stavební úøad dokumentace pøípojek stok S + V + ŠH + Ø (ulice Sousedská, Václavovická, Bøezùvka, Klidná, Oøechová, Rodinná, Rovná, Zelená, U Høištì, Nad Kurty, Øadová, K Šajarùm, Svìtlá, U Lapaèky, atd.) k budou pøedány na stavební úøad dokumentace pøípojek stok B + O (Bøezùvka, Vìtrná, Okrajová, atd.) k budou postupnì projektovány v návaznosti na geodetická zamìøení zbývající pøípojky. 6. K je plán odevzdat cca 450 pøípojek z celkových Tento plán pøedání dokumentací bude každý mìsíc aktualizován na stránkách mìsta a Obìžníku. 8. Informace o tom, že dokumentace je pøipravena pro obèany, bude probíhat formou SMS brány jednotlivým obèanùm, pøípadnì jinou formou (napø. em). Praxe formou SMS brány se dle reakce prvních 40 oslovených obèanù osvìdèila. 9. Je možné a pravdìpodobné, že z dùvodu urychlení komunikace s obèany, a už v rámci zpracování dokumentace pøípojek nebo sdìlování informací o výstavbì pøípojek, budeme svolávat obèany na veøejná jednání po jednotlivých ulicích. Závìrem chci podìkovat všem obèanùm za vstøícnost a pochopení pøi realizaci kanalizace. Ing. Zdenìk Malínek, vedoucí odboru investic, MH a dopravy. (musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem), nebo lze podat žádost prostøednictvím datové schránky. Žádost musí být doruèena nejpozdìji do ormuláø žádosti o vydání volièského prùkazu naleznete na webových stránkách mìsta Šenov odkaz ormuláøe Správní odbor. Mìstský úøad v Šenovì nejdøíve pøedá volièský prùkaz osobnì volièi nebo osobì, která se prokáže plnou mocí s ovìøeným podpisem volièe, žádajícího o vydání volièského prùkazu, a sice v kanceláøi è. 207 a v dobì od 8.00 do hodin, anebo jej volièi zašle. Zastupitelský úøad volièský prùkaz nevydá, obdrží-li od ministerstva vnitra sdìlení, že voliè požádal o zápis do seznamu volièù v jiném èlenském státì. S volièským prùkazem lze pøi volbách do Evropského parlamentu hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Èeské republiky. Hlasovací lístky budou volièùm doruèeny prostøednictvím Èeské pošty. Další podrobné informace k volbám do Evropského parlamentu na území Èeské republiky jsou zveøejnìny na internetových stránkách Ministerstva vnitra odkaz Informaèní servis Volby. Pøípadné dotazy zodpovíme na MìÚ Šenov, Bc. Preinová, tel: Preinová/SO ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2014 3

4 MìÚ informuje V mìsíci dubnu 2014 uplynulo 20 let od zalo ení na eho klubu. Pøi této pøíle itosti jsme se se li v restauraci Na Lapaèce, kde jsme si pøipomnìli èinnost za uplynulé léta a pøipomnìli ty, kteøí stáli u zrodu klubu. Na e pozvání k úèasti pøijali starosta a mís- 20. výroèí zalo ení Senior klubu tostarosta na eho mìsta Ing. Antonín evèík a Ing. Jan Bla ek, dále p. Karel Houdek, bývalý starosta, který byl iniciátorem zalo ení klubu, a p. Marie Kuèerová, vedoucí kolní jídelny. Dìti z Mateøské kolky Lapaèka nám svými písnièkami a taneèky na- vodily pøíjemnou atmosféru, dìtem i paní uèitelkám je tì jednou dìkujeme. Navzájem jsme si popøáli pevné zdraví a hod- nì sil s tím, abychom se mohli i nadále setkávat a pro ít spoleènì pìkné chvíle. Emilie Daxnerová, pøedsedkynì klubu SK Lapaèka lukostøelba Momentálnì nejúspì nìj ím enovským lukostøelcem je sedmnáctiletý Vojtìch Kaloè, který na 24. Mistrovství ÈR v halové lukostøelbì mláde e v OstravìHrabùvce pøestøílel v kvalifikaci i eliminaèních soubojích vítkovické soupeøe (viz foto) v kategorii holý luk junioøi a stal se po roèní odmlce znovu mistrem ÈR. Kategorii holý luk kadeti na národním ampionátu mladí závodníci SK Lapaèka naprosto jednoznaènì ovládli: 1. Martin Du ek, 2. Adam Pánek, 3. Petr Lisník. Vojtìch Kaloè o týden pozdìji, a to ve dnech 29. a 30. bøezna 2014 na národním ampionátu dospìlých v BrnìLesné vylep il v echny svoje osobní rekordy a vybojoval jako nejmlad í úèastník pro nìj opravdu velmi cenné 9. místo. Tímto chceme jemu podìkovat za vzornou reprezentaci mìsta enova a jeho rodièùm za jejich èasovou i finanèní investici do lukostøeleckého sportu, bez kterých by nemohlo být dosa eno tìchto pièkových sportovních výkonù. Man ele Zdeòka a Franti ek Hegedüsovi, kvalifikovaní trenéøi lukostøelby. 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 5/2014

5 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) KVÌTEN 15. a køiž. K Hájence x Dlouhá, Ke Starému mlýnu, U Garáží, køiž. Šajarská x Nad Potokem, U Alejského dvora. ÈERVEN 12. a Škrbeòská (u obch.), Topolová, V Družstvu, Na Šutrovinì, Lapaèka 2x (u obch.), U Rybníkù, Šenovská. ÈERVENEC n e - p ø i s t a v u j í s e Sbìrné místo kom. odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba DUBEN: Po, Stø, Pá hod., So hod. (a následující mìsíce do dtto). Platí pro odbìr / uložení odpadù komunálních: objemných z domácností elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti) vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèných složek kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaných odpadù (sklo, papír, plasty) bio / trávy, listí, mìkkých èásti rostlin odìvù, obuvi a textilu. V y l o u è e n y jsou odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U MìÚ informuje Hospodaøení s komunálním odpadem olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e poplatníkùm místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mají možnost uložit EEZ ve sbìrném místì bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á. Údržba pozemkù Dovolujeme si pøipomenout všem vlastníkùm a Rozšíøení kanalizace sever zahájení stavby Úøad pro ochranu hospodáøské soutìže posoudil návrh jednoho z uchazeèù na pøezkoumání úkonù mìsta Šenov pøi veøejné zakázce na zhotovitele stavby Rozšíøení kanalizace sever. Stìžovatel nesložil pøedepsanou kauci. ÚHOS rozhodl, že nebude návrh stìžovatele projednávat. V souèasné dobì jsou èinìny kroky k uzavøení smlouvy s vítìzem, takže nelze zatím sdìlit, kdy vlastní stavba zaène. V loòském roce jsme vám pøedložili k podpisu návrh smlouvy o úpravì vzájemných vztahù v souvislosti s napojením soukromé kanalizaèní pøípojky na veøejnou kanalizaci a návrh plné moci, na základì které vìtšina z vás povìøila uživatelùm pozemkù, na které se vztahuje povinnost údržby pozemkù kosením dle obecnì závazné mìsto Šenov zajistit vypracování dokumentace pro územní souhlas na vaši soukromou kanalizaèní pøípojku a k vyøízení všech potøebných formalit pro udìlení územního souhlasu se stavbou vaší soukromé èásti kanalizaèní pøípojky, kterou budete následnì moci realizovat. Projekèní kanceláø Sweco Hydroprojekt a.s. Ostrava dokumentaci tìchto pøípojek zpracovala, nyní je projednává s dotèenými organizacemi (RWE plynárny, Sm- VaK vodárny ) a po vydání kladných stanovisek požádáme o vydání územního souhlasu (rozhodnutí, které umožní pøípojku realizovat). Po vybudování hlavního kanalizaèního øádu vyhlášky è. 1/2009, že první termín seèe je stanoven k Stuchlíková / ŽP Sportovní klub Lapaèka obèanské sdružení srdeènì zve širokou veøejnost v pátek do areálu SK Lapaèka na KÁCENÍ MÁJKY Program: dìtský den od hod. kopaná o starostovu beèku SEVER proti JIHU od hod. budete vyzváni k pøevzetí dokumentace vèetnì územního souhlasu (formou komunikace pøes SMS bránu) a budete moci zahájit vlastní provedení pøípojky. Pokud nìkteøí z vás dosud nevyužili nabídky na zpracování této dokumentace a vyøízení povolení stavby soukromé èásti kanalizaèní pøípojky, kontaktujte nás co nejdøíve a my potøebné doklady ještì zajistíme. Kontakty: Ing. Pavel Knop-Kostka, odbor investic, telefon: , Ing. Zdenìk MALÍ- NEK, vedoucí odboru investic, telefon: , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2014 5

6 Pozvání Zveme obèany Šenova na 27. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. Z programu: n Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel neposkytnutí souèinnosti k uzavøení smlouvy firmou MET- ROSTAV a.s. revokace usnesení è. 25b) 10 uzavøení smlouvy na realizaci stavby s firmou KR Ostrava a.s., která se umístila jako druhá v poøadí zahájení dílèí èásti stavby v rozsahu finanèních možností mìsta bez ohledu na získání dotace n Rozpoètová opatøení V mìsíci kvìtnu 2014 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané VLADISLAV BAJGER MARIE BEDNÁØOVÁ ANNA BØENKOVÁ BOŽENA GROCHOLOVÁ JÁN HRICOV ZDEÒKA JANÈAROVÁ MILOSLAV JANOUŠEK MILADA JIØÍÈKOVÁ IRENA KIÈMEROVÁ ANNA KLIMSZOVÁ VÌRA KLIMŠOVÁ VLADIMÍR KOBÌRSKÝ JIØÍ KOLÁØ MARIE KOŠ ÁLOVÁ OLGA KOZLOVÁ LIBUŠE KYŠKOVÁ JOSE MACURA ANTONÍN MARTINKEVIÈ JÁN NISTOR ALENA PEŠKOVÁ ZDEÒKA PONÈOVÁ JAROSLAV ØÍMAN ELIŠKA SLONKOVÁ HELENA STRMEÒOVÁ INGE STØECHOVÁ ANNA ŠÈERBOVÁ JIØINA ŠÈIGLOVÁ PAVEL ŠLACHTA JARMILA ŠLACHTOVÁ MILAN ŠPETÍK JAROSLAVA ŠPETÍKOVÁ ZDENÌK TOMÁŠEK VÍTÌZSLAV TOMIS MIROSLAV VRÁNA HANA WEBEROVÁ VÌRA WÜNSCHEOVÁ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Život ve mìstì Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Jan Vajda, Monika Václavková, Barbora Boberová, Lucie Štixová, Linda Valošková, Matyáš Knybel, Tereza Kyšková, Lucie Dedková, Josef Slíva, Karolína Chupáèová K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Jaroslav Tesaø, Tomáš Mintìl, Emil Viazanica, Marie Kubìnová, Božena Duráková, Milada Valová, Václav Vicherek, Anna Kempná, Jaromír Tøíska, Viliam Ciesarík Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì- átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme T. Klimasová / SO Osud ti nepøál s námi déle být, ale v našich srdcích a vzpomínkách budeš stále žít. Dne vzpomeneme 10. smutné výroèí úmrtí našeho drahého bratra a strýce Arnošta Bystronì ze Šenova, který nás ve svých 63 letech náhle a neèekanì opustil. S láskou a úctou vzpomínají sestra Kvìta a synovci René, Ivan, David s rodinami a pøíbuzní. Dìkujeme všem, kteøí s námi vzpomenou. Dìkujeme pøíbuzným, sousedùm, pøátelùm a všem, kteøí se pøišli rozlouèit s panem MVDr. Zdeòkem Tomisem Rovnìž dìkujeme za projevení soustrasti a kvìtinové dary. Za zarmoucené manželka s rodinou Èas plyne, bolest v srdci zùstává. 18. kvìtna tomu budou 2 roky, co nás náhle opustila naše milovaná paní Miroslava Liszoková Kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte s námi. Manžel Mirek, dcery Zuzka, Petra a rodièe Èeský den proti rakovinì 2014 (18. roèník) Ve støedu 14. kvìtna probìhne po celé republice již tradièní kvìtinová sbírka proti rakovinì. Hlavním tématem letošní sbírky bude prevence nádoru plic. Pøipojte se prosím i vy zakoupením kvìtinky za minimální cenu 20 Kè. Kvìtinky spoleènì s preventivními letáky budou nabízeny na Radnièním námìstí od ranních hodin. Dobrovolníky poznáte podle žlutých trièek. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2014

7 Zastupitelstvo mìsta na svém 26. zasedání dne pod bodem 26/c/1. rozhodlo o rozdìlení dotací z rozpoètu mìsta Šenov pro rok 2014 takto: Poø.è. Název organizace Èástka schválená ZMì úèel dotace v Kè 1 Myslivecké sdružení Šenov, o.s. I. Vlastní èinnost - léèiva, krmivo, údržba mysl. zaøízení 2 Sdružení rodièù a pøátel dìtí a školy III. dodávka a montáž sportovní èasomíry 3 AVZO TSÈ ÈR ŠENOV I. vlastní èinnost modeláøského klubu stavební materiál II. soutìže - raket. motory, startovné 0 4 Myslivecké sdružení ŠENOV-OBECNÍ I. nákup krmiva, pur pìny do ohradníkù, léèiva III. nákup materiálu - bet. smìs, lepenka Sportovní klub Relax I. vlastní èinnost tradièní akce 0 II. - Dìtský den III. údržba areálu opravy klubovny Èeský svaz vèelaøù, o. s., ZO Šenov I. vlastní èinnost vèelí matky, materiál. zajištìní 7 Woley Club Šenov o. s. I. vlastní èinnost krajský pøebor Sportovní klub Lapaèka I. vlastní èinnost tradièní akce II. úèast na MÈR v lukostøelbì 0 III. údržba a inovace Tìlocvièná jednota Sokol Šenov I. vlastní èinnost tradièní akce II. rozvoj a podpora turistiky III. vybavení místností - zasedání výboru 0 10 Místní skupina ÈÈK Šenov I. vlastní èinnost - dovybavení lékarnièek, zdravotní materiál 11 Sdružení rodièù a pøátel dìtí pøi ZŠ Šenov- - Podlesí I. ozvuèení místnosti, ev. høištì Sportovní klub Šenov I. vlastní èinnost - tradièní akce III. provedení náhradní výsadby - 80 cypø PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Šenov I. vlastní èinnost tradièní akce Èeský rybáøský svaz,místní organizace Šenov I. vlastní èinnost - tradièní akce III. oprava bøehu rybníku Odona Urbance 0 15 Asociace integrativních kouèù II. projekt - II.konference 0 Kouèink v praxi 16 Korfbalový Club Základní škola ŠENOV I. vlastní èinnost tradièní soutìže Palas Dance I. vlastní èinnost tradièní akce II. Tanec pro Ukrajinu 0 18 Asociace TOM ÈR, TOM KLUBKA I. tradièní akce Èeský kynolog. svaz ZO Šenov I. vlastní èinnost CACT - Šenovský pohár II. kurzy pro veøejnost výcvik psù 0 III. - údržba cvièištì 0 MìÚ informuje / Život ve mìstì Rozhodnutí o pøidìlení dotací z rozpoètu mìsta pro rok Šachový klub Šenov I. vlastní èinnost tradièní soutìže 0 II. 16. roèník OPEN RAPID ŠACH Šenov Junák svaz skautù.., støedisko Šenov I. vlastní èinnost - tradièní akce Sbor dobrovolných hasièù v Šenovì I. vlastní èinnost -úèast na soutìžích II. Hurá do pøírody! 0 III. rekultivace pozemku za HD Celkem: Dále zastupitelstvo mìsta povìøilo finanèní odbor uzavøením smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli (bod 26/d/1.) SO/Preinová Skalní pøíznivci pochodu z oblasti Lapaèky, Sokol Šenov a KÈT Horní Datynì oddíl Šenov Vás srdeènì zvou na VÝZNAMNOU AKCI KÈT roèník ŠENOV LAPAÈKA PRAŠIVÁ k pramenu Luciny sobota Doporuèené (nezávazné) trasy: 6 km z Dobratic z Lapaèky autobusem ÈSAD v 7.51 do rýdku na autobusové stanovištì, pak vlakem v 8.36 do Dobratic a dále po èervené turistické znaèce na Prašivou 12,5 km z Luèiny z Lapaèky autobusem MHD è. 387 v 6.54 do Luèiny (støed), dále pìšky po èervené turistické znaèce kolem motorestu pøes Vojkovice, nádraží ÈD Dobratice na Prašivou 23 km od Lapaèky odchod v 5.30 pøes Šimšku a Dolní Datynì do Žermanic a dále po èervené turistické znaèce pøes Luèinu, Vojkovice a Dobratice na Prašivou Cyklotrasa Sokol Šenov organizuje odjezd na kolech v 8.00 od hasièské zbrojnice v Šenovì Cíl Prašivá u turistické chaty asi v 11 hodin úèastnické listy, razítkování záznamníkù Vystup na svùj vrchol sbírka na výstavbu Bezruèovy chaty na Lysé hoøe hod. vycházka od chaty k pramenu øeky Luciny a na vrchol Prašivá 3 km Závìr na høišti u Lapaèky, obèerstvení vedoucí akce Vilém Janèar, tel: Na zpáteèní cestu zajištìn autobus od Maryèky (Vyšní Lhoty) na Lapaèku oddíl Šenov ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2014 7

8 1. oddíl: Nedìlní minigolf Druhou dubnovou nedìli jsme se už tradiènì vydali vstøíc nìjaké netradièní zážitkové akci. Tentokrát nás cesta zavedla do Ostravy na minigolf. Ale pozor, nebyl to ledajaký minigolf, byl to fungolf! Na perfektnì zastøiženém trávníku se kromì osmnácti jamek vyjímaly i nejrùznìjší dùmyslné pøekážky. Nìco málo pøes hodinu èasu nám ale nestaèilo na to, abychom všechny jamky staèili zdolat. Rozdìleni do ètyø družstev po ètyøech jsme však zvládli vìtšinu jamek, a jeden z nás se dokonce poètem odpalù trochu pøiblížil k rekordu høištì. Po této atrakci jsme si ještì v parku zahráli nìkolik spoleèných her do doby, než pøijel autobus zpìt do Šenova. Za I. oddíl Martin Václav Sukaè Rádio Akceptace žádosti o dotaci na kompostéry Dne mìsto Šenov obdrželo datovou zprávu o tom, že byla akceptována naše žádost o podporu ze S ŽP (dále jen ond) na separaci bioodpadu kompostéry pro domácnosti. V akceptaci je uvedeno, že naše žádost bude dále posouzena odbornými útvary ondu a poté bude pøedložena k dalšímu øízení a postoupena ministru ŽP k rozhodnutí. Jinými slovy: mìsto podalo v loòském roce žádost o dotaci. Trvalo nìkolik mìsícù, než pracovníci ondu zkontrolovali, zda má naše žádost všechny náležitosti. Nemuseli jsme doplòovat žádné doklady ani údaje, vše bylo v poøádku. Akceptace znamená, že naše žádost splnila všechny podmínky vyhlášené výzvy a bude posuzována a hodnocena dál na ondu s žádostmi dalších zájemcù. O tom, zda nám bude dotace pøiznána, budete prùbìžnì informováni. Zájmem mìsta je, aby došlo co nejdøíve ke zkvalitnìní nakládání s odpady v Šenovì. Ing. Jan Blažek, místostarosta MìÚ informuje / Život ve mìstì Skauti a skautky Šenov informují Šetrná výprava skautù a skautek O víkendu, který nám sliboval o hodinu ménì spánku, jsme se vypravili do mìsta Pøíbor na skautskou výpravu. Výprava to byla ponìkud netradièní svým složením, protože se jí úèastnili jak pánové z prvního oddílu, tak dámy z oddílu druhého. Možná právì proto jsme byli svìdky témìø historické události, kdy kluci na výpravì kolem sprchy nejen chodili, ale nìkteøí ji dokonce také použili! Výpravu jsme zapoèali v ekologickém duchu, kdy jsme v dokumentu Z popelnice do lednice s úžasem i hrùzou sledovali, jak mnohé supermarkety dennì vyhodí nìkolik tun zcela nezávadných potravin pouze proto, že napøíklad nevyhovují estetickým požadavkùm zákazníka, nebo že se za nìkolik dní pøiblíží datum jejich doporuèené spotøeby. V následné diskuzi jsme tyto problémy rozebírali, ale protože jsme nechtìli pouze teoretizovat, druhý den jsme se vydali do supermarketu nakoupit suroviny, ze kterých jsme mìli být o víkendu živi. V rámci úspornosti a šetrnosti k životnímu prostøedí jsme nakupovali pouze potraviny, které byly vyrobeny v ÈR. Zároveò jsme zakreslovali do mapy svìta, z jakých rùzných koutù byly dovezeny výrobky, které v obchodech bìžnì vídáme a kupujeme. Odpoledne se neslo již v ménì vážném duchu, protože jsme se bavili hraním scének o tom, jak kluci sledují fotbal, nebo jak se holky pøipravují na ples. Veèer šlo ale opìt do tuhého. Ztroskotali jsme v letadle, které svìt marnì hledá. Do spletitých ulic Pøíbora jsme se vypravili vyslat zprávu o poloze ztroskotaného boeingu. Nakonec všechno dobøe dopadlo a v pozdních veèerních hodinách jsme se všichni sešli, abychom š astný konec oslavili výbornou veèeøí (samozøejmì výhradnì z èeských surovin) a dezertem. Výprava nejen díky zmìnì èasu rychle ubìhla a snad se brzy vypravíme na další, ovšem na pøání chlapcù pouze tam, kde bude sprcha. Za organizaèní tým Gabriela Ptáèková Podìkování Dìkujeme Zastupitelstvu mìsta za pøidìlenou dotaci. Jsme rádi, že pravidelnì podporujete naši èinnost. Skautské støedisko Šenov PALAS DANCE V sobotu 12. dubna jsme pro naše èleny organizovali velmi oblíbené celodenní soustøedìní nyní v rytmu hawaiiských tancù. Kromì nových latinskoamerických choreografií, které chystáme na mezinárodní taneèní koncerty, jsme se nauèili lukostøelbu, mìli jsme pøipravenou dobrodružnou bojovou hru v pežgovském lese a na obìd nás èekaly vynikající grilované hamburgery, které nám pøipravil náš trenér. Tìšíme se na další akci Stavìní májky TANEC PRO UKRAJINU je mezinárodní projekt, který se skládá ze soutìže Palas dance cup a (pokraèování na str. 9) 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2014

9 (pokraèování ze str. 8) taneèních koncertù. Soutìž probìhne v sobotu v domì kultury Ostrava a taneèní koncerty pro školy pak v pondìlí 16. a úterý Loni v dubnu mìly tyto koncerty velký ohlas a ani letos naše publikum urèitì nezklameme. Organizace tohoto projektu je finanènì nároèná, proto hledáme sponzory a obchodní partnery pro záštitu a zajištìní této akce. Pokud nám chcete pomoci, kontaktujte nás. Baby balet a modern dance pro dìti od 3 let chceme otevøít od záøí Tréninky budou dvakrát týdnì a výuka je zamìøena na reprezentaci v taneèní škole. Na vybrané dìtské skladby se dìti nauèí taneèní choreografie a techniku. Budou se úèastnit taneèních koncertù, soutìží a vystoupení. Již nyní se mùžete pøihlásit. Mezinárodní letní taneèní škola je otevøena pro všechny, kteøí chtìjí zkusit tanec a skvìle prázdninovì se bavit. Je urèena pro všechny bez omezení vìku v termínu ve ryèovicích. Výuka je jak pro zaèáteèníky, tak pokroèilé ve stylech modern dance, show dance, disco dance a párových tancù na úrovni hobby dance. Vyuèovat vás budou Zuzka Holbeinová, vicemistrynì svìta show dance a disco dance, absolventka Ježkovy konzervatoøe v Praze a Taras Holov, absolvent konzervatoøe ve Lvovì a vysoké taneèní školy v Kyjevì. Bližší informace najdete na našich web stránkách. Pro rozšíøení reprezentaèního týmu hledáme schopné kluky a holky od 6 do 16 let. Trénujeme každé úterý a ètvrtek na ZŠ Šenov støed. Pøidejte se k nám a reprezentujte naše mìsto. Základní taneèní pro PALAS DANCE Život ve mìstì mládež máme pro vás otevøeny od záøí 2014 a ledna 2015 v Domì kultury Ostrava. Taneèní umìní a spoleèenská etiketa je základem vzdìlání každého èlovìka. Zveme tímto mládež od 15 do 20 let na naše kurzy. Bližší informace najdete na našich stránkách. tel: , Josef Macura, pøedseda Palas dance. V sobotu 12. dubna 2014 se uskuteènil v sále restaurace Na Lapaèce již tradièní mezinárodní šachový turnaj OPEN RA- PID ŠACH ŠENOV Turnaj se konal pod názvem Memoriál Bedøicha Machálka jako vzpomínka na vloni zesnulého hráèe našeho klubu a byl zároveò oficiálním Pøeborem Ostravy a neoficiálním Pøeborem Euroregionu Beskydy v rapid šachu. Akce byla podporována mìstem Šenov a konala se pod záštitou starosty mìsta Šenov Ing. Antonína Ševèíka, který úvodem turnaje pøivítal všechny úèastníky a popøál jim hodnì sportovních úspìchù. Vìnoval také ceny pro nejlepší hráèe Euroregionu Beskydy a Šenova. Turnaje se zúèastnilo 67 hráèù, hrálo se na èas 2 x 15 min a byl vypsán na 9 kol. Vysokou úroveò turnaje umocnila úèast ètyø mezinárodních mistrù, šesti mistrù IDE a celá plejáda extraligových hráèù. ŠACHOVÝ KLUB ŠENOV Tvrdì se bojovalo také mezi mládeží i v soubojích mezi generacemi Poprvé našel cestu do Šenova jeden z nejvìtších talentù èeského šachu mladý IM Vojtìch Plát. O umístìní se neúprosnì bojovalo až do posledního kola. V hlavní kategorií zvítìzil mistr IDE Sobek Jaroslav Šachový klub Karviná o.s. s 8 body, druhý byl mezinárodní mistr Plát Vojtìch TŽ Tøinec se 7,5 body a tøetí skonèil IM Klíma Lukáš 2333 ŠK Slavoj Poruba se 6,5 body, který se stal zároveò pøeborníkem Ostravy v rapid šachu. Stejný poèet 6,5 bodù získali ještì v poøadí od 4. do 7. místa IM Michenka Jozef Šachový klub HM Ostrava, IM Dobrovolský Ladislav ŠK Šenov nejlepší hráè v kategorií nad 60 let, M Vrána rantišek ŠK Staré Mìsto a KM Machýèek Lubomír z TJ Studénka. Ocenìni byli také nejlepší hráèi jednotlivých kategorií. Mezi mládeží do 18 let byl nejlepší uniok Richard Baník Havíøov 5,5 bodù, který byl také nejlepším hráèem s do elo Nejlepší ženou se stala Blümelová Zdeòka ze Slavie Kromìøíž se ziskem 5 bodù. Cenu pro nejstaršího hráèe obdržel letos osmdesátiletý Sudolský Jan z VOKD Poruba. Turnaje se zúèastnila poèetná skupina šenovských hráèù. Nejlepším byl výše uvedený IM Dobrovolský Ladislav. Další naši hráèi Šenova se umístili v poøadí celkovì 24. KM Pohludka Ondøej, 26. Broskeviè Lumír a 29. Kozelský Marek všichni získali shodnì 5 bodù, dále Petrov Nikolaj, Hruška Stanislav, Gavroò Ladislav, Schoffer Martin se ziskem 4 bodù, ic Bohuslav mìl 2 body a mladý šenovský talent Kudláèek Martin jeden bod. Kompletní výsledky jsou zveøejnìny na webových stránkách Šachového klubu Šenov Pochvala, které se dostalo od úèastníkù turnaje organizátorùm, patøí zejména hlavnímu rozhodèímu MUDr. Jarmilu Kotláøovi za bezchybné zvládnutí akce a také majiteli restaurace Na Lapaèce panu Radimovi Zalejskému za podporu turnaje a personálu restaurace za vytvoøení pøíjemného prostøedí spojeného s velmi dobrou organizací obsluhy. Miroslav Kozel, øeditel turnaje ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2014 9

10 Oznamujeme, že dne 14. kvìtna 2014 bude knihovna z organizaèních dùvodù uzavøena. Dìkujeme za pochopení. Simona Slavíková, øeditelka. Výzva ke spolupráci Jménem Šenovského muzea se na vás obracíme s prosbou o pomoc a spolupráci. Letos vzpomínáme smutné výroèí. Pøed 100 lety vypukla 1. svìtová válka. Zaèalo to 2. srpna 1914, vyhlášením všeobecné mobilizace. V Šenovì v tìchto letech žilo na 3400 obyvatel. Skoro tisíc dospìlých mužù, žijících nejlepší léta svého života, muselo narukovat. Doma zùstali jen staøíèci, ženy a dìti. Bojovali v Rusku, v Itálii a na srbské frontì. PRONÁJEM SPORTOVIŠ v areálu SK Šenov, ul. Lipová V mìsíci dubnu se rozjel pravidelný provoz sportovního areálu SK Šenov na ul. Lipová a srdeènì tak zveme všechny k návštìvì tohoto areálu. Jedná se o pronájem tenisových kurtù, volejbalového nebo nohejbalového høištì, høištì pro plážový volejbal a fotbal. Tak jako v minulých sezónách je možné sjednat pravidelný pronájem sportoviš. V pøípadì zájmu kontaktujte správce areálu SK Šenov v pracovních dnech pondìlí až pátek v èase od 8.00 do hodin na telefonním èísle: Datum a èas rezervace, prosíme, proveïte minimálnì 3 dny pøed plánovanou návštìvou. CENÍK PRONÁJMU SPORTOVIŠ : otbalové høištì (po dohodì se správcem SK) 1500 Kè/hod. Tenisový kurt 150 Kè/kurt/hod. Høištì pro volejbal / nohejbal 100 Kè/høištì/hod. Høištì pro beach volejbal 150 Kè/høištì/hod. Použití kabiny a sprchy ke kurtu nebo høišti 50 Kè/høištì kurt) Veèerní osvìtlení 50 Kè/hod. Altán 300 Kè/akce Dlouhodobé pronájmy v pravidelném termínu v sezónì duben øíjen je vhodné øešit permanentkou (10 vstupù, cena permanentky vždy vèetnì kabiny a sprchy, sítì, míèe). V tìchto pøípadech je poskytnuta sleva. Permanentka volejbal nohejbal 750 Kè Permanentka tenis plážový volejbal 1000 Kè Pìkné sportovní zážitky MH / Mrlinová 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2014 MìÚ informuje / Život ve mìstì Knihovna & Šenovské muzeum Domù psali lístky polní pošty, ti š astní, co se vrátili, donesli nìjakou upomínku, èi fotografii. Ètyøicet z nich se už nevrátilo! Padli na frontì! Ti, co pøežili, jsou pohøbeni na našem høbitovì. Všichni byli naši šenovští obèané a zaslouží si vzpomínku. Šenovské muzeum plánuje uspoøádat v naši zrekonstruované budovì Staré školy k tomuto výroèí výstavu. Koho jiného, než vás, pamìtníky, požádat o pomoc a spolupráci. Pokud máte doma jakoukoliv vzpomínku na svého dìdeèka èi pradìdeèka, korespondenci, fotky èi jiné artefakty, zapùjèete je, prosím, muzeu na tuto výstavu. Pokud tomu tak není, pøedejte tuto výzvu svým známým èi sousedùm. Za spolupráci pøedem dìkujeme. Potvrzení o zapùjèení obdržíte! Exponáty mùžete pøedat buï osobnì v knihovnì (t.è. v prostorách mìstského úøadu), nebo nás kontaktujte telefonicky. Simona Slavíková øeditelka, tel. è Karel Houdek, tel. è Úsmìv pro dìtský domov Šenováci, podpoøte dìti v Dìtském domovì v Havíøovì ve sportovních aktivitách! Uvítáme míèky, pálky, rakety, sí ky, švihadla a jiné zachovalé sportovní náèiní. Staèí napsat na níže uvedený , pro vìci osobnì dojedeme. Termín: DUBEN KVÌTEN Kontakt: Každý dìtský úsmìv je podìkováním! MK MSD Šenov Smažení vajeèiny pro èleny ÈÈK, pøíznivce a dárce krve Místní skupina Èeského èerveného køíže v Šenovì vás srdeènì zve na již tradièní smažení vajeèiny, které se bude konat dne 6. èervna 214 v SK Lapaèka v hodin. Pøineste si s sebou vejce, ostatní obèerstvení bude zajištìno. Tìší se na vás výbor MS ÈÈK v Šenovì. Oznámení pro držitele prùkazu ZTP, ZTP/P S úèinností od 1. èervna 2014 dojde ke zmìnì místa vydávání a výmìny parkovacích prùkazù. Agenda speciálního oznaèení vozidel parkovací prùkaz, oznaèující vozidlo pøepravující osobu tìžce zdravotnì postiženou bude pøevedena na odbor dopravnì správních èinností Magistrátu mìsta Ostravy, na ulici 30. dubna 635/35, Ostrava (budova bývalé Union banky, vedle Nové radnice). Bližší informace naleznete na nebo je získáte na Call centru: , popø. na telefonu:

11 ivot ve mìstì ZU Viléma Wünsche v enovì informuje Pøijímací zkou ky do hudebního oboru se uskuteèní od 9. do 12. èervna 2014 od do hodin. Pøijímací zkou ky do komplexní výtvarné tvorby budou od 10. do 11. èervna 2014 od do hodin. Pøijímací zkou ka do multimediální tvorby probìhne 20. èervna 2014 od do hodin. Z dùvodu omezené kapacity budovy koly budou do 1. roèníku pøijímány dìti podle tìchto kritérií: 1. Vìk dítìte: v hudebním oboru kromì studijního zamìøení Hra na kytaru vìk do 7 let ve studijním zamìøení Hra na kytaru vìk do 9 let ve výtvarném oboru vìk do 9 let 2. Bydli tì ve mìstì enov. 3. Star í sourozenec je ji ákem koly. 4. Zákonný zástupce je zamìstnancem koly. Øeditelství koly si vyhrazuje právo na rozhodnutí o pøijetí dítìte do 1. záøí 2014 dle volných míst. Jan Peichl Záti í Va e dítì mù ete pøihlásit s pøedstihem prostøednictvím ON-LINE pøihlá ky na webu koly Po obdr ení pøihlá ky vás budeme obratem kontaktovat. Na budoucí nové áky se tì í v ichni pedagogové hudebního i výtvarného oboru. Vlasta Urbá ková, øeditelka koly Stella Zettlitzová Záti í Michal Poledník Kvìtina ENOVSKÝ OBÌ NÍK 5/

12 Inzerce / ivot ve mìstì ZU Viléma Wünsche v enovì informuje Rádi bychom touto cestou informovali irokou veøejnost o akcích, které pøipravujeme ve 2. pololetí kolního roku Nìkteré termíny byly z organizaèních dùvodù pozmìnìny ve srovnání s dubnovým vydáním, dìkujeme za pochopení a tì íme se na va i náv tìvu. n Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím, nabídnìte. Tel./SMS n Brigáda hledám mu e/ enu na pravidelné kosení trávy v enovì, pøíp. jiné drobné práce u RD. Volejte Dìkujeme touto cestou øediteli MìPOS enov panu Tomá i Jasanskému a jeho zamìstnancùm za pìkné a rychlé postavení plotu po havárii. Bayerovi Zlatnická dílna Gabriela èerbová výroba zlatých a støíbrných perkù snubní a zásnubní prsteny opravy perkù prodej perkù a hodin Èapkova 36, Ostrava-Radvanice Provozní doba: pondìlí a ètvrtek úterý, støeda, pátek Tel.: hod hod ENOVSKÝ OBÌ NÍK 5/2014

13 Inzerce Zpracování návrhu na oddlužení fyzické osoby OSVÈ spoleèné oddlužení manželù dùchodci, ženy na mateøské dovolené snížení celkové výše dluhù až o 70 %, zastavení exekucí, dražeb nemovitostí Konzultace i právní poradenství v prùbìhu oddlužování ZDARMA Nejnižší cena!!! Kontakt: Tel.: možno poslat i SMS s žádostí o kontaktování ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , KRBY ŠENOV Stavby krbu i prodej krbových vložek, teplovodních krbových vložek, kamen, stavebních materiálù na stavbu krbu a veškerého pøíslušenství Tel PO až PÁ hod. ARBOR MORAVIA Akce!!! Ovocné stromky a keøe Palivové døíví: Okrasné stromy, keøe a rùže špalky 600, /prm/s Trvalky a letnièky štípané 700, /prm/s Hnojiva, substráty, postøiky Otevírací doba: 8 17, so 8 12 Petøvald, Klimšova 1878, tel , Celoroèní prodej živých pstruhù, kaprù a jiných ryb. Možnost vlastního odlovu. 5 minut od Havíøova! Ryby kucháme, porcujeme. V Šenovì naproti mlýnùm u STK odboète dle tabule, odtud je to cca minutku jízdy. Tel Nejsme rybník u hlavní cesty!!! KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Veškeré kominické práce, frézování, vložkování. Nízké ceny. Tel.: , Kocourek Josef Vám nabízí èištìní kobercù a sedacích souprav, pùjèování stroje Kärcher s rozvozem tel.: , Spoleèenská rubrika pro vás Do ní mùžete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/

14 kolství Základní kola enov informuje vì podány a áci odcházeli z hodin velmi spokojeni. Angliètina v praxi Zaèátkem mìsíce dubna nav tívil na i kolu její bývalý ák Jiøí Ol ár, který ji 8 let ije v Londýnì. Vyu il na eho pozvání a nav tívil áky 4.C na Podlesí. Vzal s sebou i svou pøítelkyni, která pochází z Austrálie. áci si øádnì procvièili svou angliètinu, dávali hostùm otázky a ti jim plynule na jejich v eteèné dotazy odpovídali. Hosté vyu ili k dokreslení svých odpovìdí i obrázky z internetu, které ákùm promítali na tabuli. Hodina plná angliètiny ubìhla velmi rychle, hosté byli pøekvapeni znalostí slovíèek na ich dìtí a dìti byly astné, e si mohly vyzkou et svou znalost angliètiny v praxi. Ji nyní se tì íme na nìjakou dal í milou náv tìvu, která áky jen utvrdí v tom, e se neuèí jazyk zbyteènì. Prima pokusy S áky Z Podlesí jsme vyu ili nabídky firmy Prima pokusy a pozvali jsme si je na na i kolu. Jednotlivé tøídy se postupnì promìòovaly v malé chemické laboratoøe a áci byli pohlceni zkoumáním nejrùznìj ích vìcí z okolního svìta. Ka dá tøída mìla své pokusy zamìøeny tro ku jiným smìrem. Napøíklad roèník zkoumal rozlièné vlastnosti papíru. áci si vyzkou eli neviditelné písmo kyselinou citrónovou, nechali zmizet písmo napsané jejich pery znaèky Tornádo. Dal í støíhali rùznì slepené prou ky papíru a byli pøekvapeni, jaké geometrické útvary zde vznikaly. Také vidìli pøímo ve své tøídì pokusy, jak dostat balónek vìt ího prùmìru do úzké láhve apod. Star í áci zase pracovali se svìtlem a jejich pokusy byly zamìøeny na poznávání rùzných optických vlastností. Hodiny byly moc zajíma- Matematický klokan Mezinárodní soutì Matematický klokan vznikla v Austrálii a od roku 1991 se roz íøila i do zemí Evropy. V dne ní dobì se této soutì e úèastní pøes dva miliony soutì ících ze 30 zemích na eho kontinentu. V bøeznu probìhl MATEMATICKÝ KLOKAN i na na í kole. Z 56 úèastníkù byli nejlep í: v kategorii BENJAMÍN: Zdenìk Tomis 6.C, Matìj ebesta 7.B a Vít Valach 6.A, v kategorii KADET: Daniela Vodová 9.B, Tereza Pastròáková 9.A a tìpán Zá kolný 9.A. Obzvlá gratulujeme na im vítìzùm, kteøí obstáli i v konkurenci ostravských kol. V celkovém poøadí v Ostravì ve své kategorii získali: Daniela Vodová 2. místo (964 soutì ících) a Zdenìk Tomis 3. místo (1113 soutì ících) Gratujuleme Za Z enov Mgr. Zuzana trbáková. Druhý roèník na Morávce Ve dnech se v ichni áci 2. A, B, C zúèastnili tøídenního pobytu na Morávce. Celý pobyt byl zamìøen na výuku dramatické výchovy. Dìti pracovaly ve smí ených skupinách a mìly tak mo nost se seznámit i s vrstevníky z jiných tøíd. Po celou dobu byly dìti motivovány pohádkovým pøíbìhem o Amálce, kterou se sna ily plnìním rùzných úkolù vysvobodit. A tak tøeba bojovaly s temnotou, uèily se vzájemnì spolupracovat, vydaly se na cestu s nelehkými úkoly. Dìti se moc sna ily a nakonec se jim podaøilo Amálku vysvobodit a najít ukrytý poklad. Vìøím, e dìti si pobyt v pøírodì nále itì u ily a ji nyní se tì í na dal í dobrodru ství. Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ing Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics. Tisk: Tiskárna OBÌ NÍK HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì níku 11, Kè. 14 ENOVSKÝ 5/2014

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Aè kalendáø ukazuje, e je mìsíc kvìten, tak eøíky zatím bohu el nekvetou. A pøece byla doba, kdy u poèátkem

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì 15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto babí a nám, lidem, nezbývá nic jiného, ne se pøipravit na zimu,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pøíroda se u pomalu pøevléká do podzimního plá tì a léto je nenávratnì pryè. Pojïme si tedy spoleènì odpoèinout u èetby

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY kolákùm skonèily dny bezstarostného leno ení, pøíroda se po úmorném létu tì í na podzim a my, milí ètenáøi na

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Poèet volièù v seznamu volièù a jejich dodatkù... Poèet vydaných úøedních obálek...

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který nad v í pochyby bude rokem drobných èi vìt ích lidských starostí, ale jistì

Více

15 let mìsta enov. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VÌTRNÉHO MLÝNKU 20. 11. 2013 v 15 hod.

15 let mìsta enov. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VÌTRNÉHO MLÝNKU 20. 11. 2013 v 15 hod. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vítáme vás, milí ètenáøi, u na eho pravidelného úvodníkového povídání, které jsme celý leto ní rok vìnovali významnému výroèí pový ení enova na mìsto. Bylo by docela zajímavé,

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Ze starých èasù. va ich pøíbytkù øádit snìhová vánice, a to je ten správný èas ke vzpomínkám na doby minulé.

Ze starých èasù. va ich pøíbytkù øádit snìhová vánice, a to je ten správný èas ke vzpomínkám na doby minulé. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Únor bílý pole sílí, tak nevím, milí ètenáøi, jak to tedy letos bude? Právì konèí mìsíc leden, a zatím co se pøipravuje

Více

Ze starých èasù. ka na usmrcení dívenky koèárem pána ze enova, a zpráva pokraèuje, e enovský pán nechal postavit kostel Prozøetelnosti Bo í v enovì.

Ze starých èasù. ka na usmrcení dívenky koèárem pána ze enova, a zpráva pokraèuje, e enovský pán nechal postavit kostel Prozøetelnosti Bo í v enovì. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Mìsíc záøí, tak, jak u je to v na ich krajích zvykem, je zaèátkem kolního roku a jakousi vstupní branou z èasu letního

Více

kolství Velikonoce slavnostech svátkù jara, které byly zasvìceny slovanské bohyni Vesnì. Mezi u

kolství Velikonoce slavnostech svátkù jara, které byly zasvìceny slovanské bohyni Vesnì. Mezi u Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Velikonoce Velikonoce, nejvýznamnìj í køes anské svátky oslavující zmrtvýchvstání Je í e Krista, jsou pohyblivými svátky, které se slaví

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

Dne26.prosince2009si. úmrtí paní Libuše Luxové. Bohumila Janischová. námi tichou vzpomínku.

Dne26.prosince2009si. úmrtí paní Libuše Luxové. Bohumila Janischová. námi tichou vzpomínku. Dne26.prosince2009si Dne 27.12. tomu budou pøipomeneme sedm let od dvaroky, conásnavždy úmrtí paní Libuše Luxové. opustila naše drahá maminka, Všichni, kdo jste jí znali, babièka a prababièka, paní vìnujte

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura Vá ení spoluobèané, jsme na prahu nového roku 2015, a to je pøíle itost, ohlédnout se a zhodnotit právì konèící rok, a zároveò si nastínit, co nás èeká v na em mìstì.

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad,

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, milí ètenáøi, uvítáte klidnou

Více

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná V sobotu 8.7.200ž probìhl druhý turnaj v extrémním golfu ze série SLOVAKIA SKI REGION EXTREME GOLF TOUR. Tento turnaj probìhl ve støedisku JASNÁ - CHOPOK, na preciznì pøipravené trati, která spíše než

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Zdravíme v echny milé ètenáøe na eho Obì níku a doufáme, e vás na e minulá procházka za vìtrnými mlýny

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Léto je v plném proudu, prázdniny se pøehouply do druhé poloviny a my pøiná íme dal í èíslo na eho Obì níku. A pokud si,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se z jara pøehoupli do léta. V ichni, milí ètenáøi, si

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Jaro bylo oficiálnì zahájeno a nám, lidem, nezbývá, ne doufat, e bude opravdu jarem, jaké má být, a e si nevezme pøíklad

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Ze starých èasù. Co dobrého èi patného nám pøinese mìsíc

Ze starých èasù. Co dobrého èi patného nám pøinese mìsíc Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Co dobrého èi patného nám pøinese mìsíc bøezen, nevíme, ale je víc ne jisté, e pøinese kvìty prvních snì enek a také ná

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více