R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok Návrh. Ústí nad Labem město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2007. Návrh. Ústí nad Labem město"

Transkript

1 Městský obvod Ústí nad Labem město Návrh R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2007 Pro jednání ZMO ÚL - město dne 27. února 2007.

2 OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4 III. Struktura a členění rozpočtu 5 IV. Příjmová část rozpočtu 6 V. Výdajová část rozpočtu - neinvestiční výdaje 10 Odbor tajemníka 10 Sociální odbor 11 Ekonomický odbor 11 Odbor čistoty a zeleně 13 Odbor správy obecního majetku - investiční výdaje 15 VI. Plán vedlejší hospodářské činnosti 17 VII. Fond obnovy a rozvoje 17 VIII. Fond vedlejší hospodářské činnosti 18 TABULKOVÁ ČÁST Tabulka: č. 1 - Příjmová část rozpočtu č. 2 - Odbor tajemníka č. 3 - Sociální odbor č. 4 - Ekonomický odbor č. 5 - Odbor čistoty a zeleně č. 6 - Odbor správy obecního majetku - investiční výdaje + neinvestiční č. 7 - Plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2007 č. 8 - Okruhy VHČ plán na rok 2007 č. 9 - Fond obnovy a rozvoje MO ÚL - město - rozpočet na rok 2007 č Fond vedlejší hospodářské činnosti č Vyúčtování účelových prostředků zaslaných městskému obvodu v roce 2006 prostřednictvím MmÚ - 2 -

3 I. POUŽÍVANÉ ZKRATKY DD Dětský domov DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DHM dlouhodobý hmotný majetek DH dětské hřiště DPD Domov pro důchodce DPP dohoda o provedení práce FK finanční komise RMO FV - finanční výbor ZMO FOR fond obnovy a rozvoje FVHČ fond vedlejší hospodářské činnosti HČ hlavní činnost MHD městská hromadná doprava MO městský obvod MmÚ Magistrát města Ústí n. L. MŠ mateřská škola NR návrh rozpočtu OSOM odbor správy obecního majetku PZ požární zbrojnice PHM pohonné hmoty RMO Rada městského obvodu RUD rozpočtové určení daní SDH Sbor dobrovolných hasičů SF sociální fond SP sociální pojištění SR schválený rozpočet ÚMO Úřad městského obvodu ÚP Úřad práce UR upravený rozpočet ÚSP Ústav sociální péče UZ účelový znak VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZBÚ základní běžný účet ZP zdravotní pojištění ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZŠ základní škola - 3 -

4 II. ÚVOD Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí n. L. město na rok 2007 je základním materiálem pro hospodaření městského obvodu v rozpočtovém roce Byl zpracován v souladu se zákonem č. 128/200 Sb. o obcích, zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtem města Ústí nad Labem pro rok Návrh rozpočtu (NR) je předkládán ke schválení jako schodkový v celkových objemech: - příjmy ,00 tis. Kč - výdaje ,90 tis. Kč - financování ,90 tis. Kč Záporné saldo příjmů a výdajů vyrovnává oblast financování vlastními prostředky z minulých let (zůstatky na účtech k ). Zákon č. 250/2000 Sb., 4, odst. (5), bod a) říká, že rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let.. Návrh rozpočtu byl zpracován na základě dále uvedených materiálů a informací: V oblasti příjmů - schválený a upravený rozpočet MO Ústí n. L. město na rok schválený rozpočet Města Ústí nad Labem na rok skutečnost plnění rozpočtu na rok 2006 k stavy na účtech MO Ústí n. L. město k informace primátora města ÚL ze dne v oblasti výdajů - návrhy výdajů jednotlivých odborů ÚMO Ústí n. L. město na r schválený rozpočet města Ústí nad Labem na rok schválený a upravený rozpočet na rok skutečnost plnění rozpočtu na rok 2006 k Zpracovatelé se domnívají, že předložený návrh rozpočtu je zpracován tak, aby byl srozumitelný nejen zastupitelům MO Ústí n. L. město, ale i občanům městského obvodu. Návrh rozpočtu obsahuje veškeré příjmy a výdaje, které MO v rozpočtovém roce 2007 očekává a které MO může v rámci daných norem uskutečnit. K financování nečekaných výdajů a kompenzaci nižších, než očekávaných příjmů bude možné použít volné prostředky MO Ústí n. L. město, kde použitelný zůstatek FOR MO byl k ,36 tis. Kč a použitelný zůstatek FVHČ MO ÚL. město k byl ,74 tis. Kč (z toho ,40 tis. Kč pohledávky a ,34 tis. Kč finanční prostředky). Ve výše uvedené informaci primátora se uvádí, že vzhledem k problematické situaci v rámci přípravy státního rozpočtu, kdy předpokládané navýšení rozpočtového určení daní je spíše v úrovni zbožného přání než reality, vzhledem k nejasnostem při zavádění do praxe novely zákona o sociálních službách a vzhledem k povinnosti Magistrátu zabezpečit provozní fungování MHD, MŠ, ZŠ, ÚSP, DPD, DD atd. a dokonce i vzhledem k současnému naplňování příjmové stránky rozpočtu z RUD, je nezbytně nutné výrazně snížit provozní dotace na jednotlivé městské obvody. Pro MO Ústí nad Labem město to znamená snížení neinvestiční dotace o cca 18 mil. Kč proti roku V návaznosti na to zavázalo Zastupitelstvo města ÚL při schválení rozpočtu města městské obvody Statutárního města Ústí n.l., zabezpečit tvorbu a čerpání svých ročních rozpočtů v souladu s článkem 6.07 Finanční závazky, Finanční smlouvy uzavřené dne 11. listopadu 2005 mezi Statutárním městem Ústí n.l. a Evropskou investiční bankou na poskytnutí úvěru na financování investičních akcí města do výše 1 mld. Kč, a to: - 4 -

5 Po dobu, kdy zůstane úvěr nesplacený, bude dlužník udržovat zdravou finanční situaci a zejména bude udržovat za každý fiskální rok: - maximální poměr 100% celkového dluhu vůči ročním provozním příjmům, - maximální poměr 100% závazků celkové dluhové služby vůči ročním provozním příjmům, a - minimální poměr 150% hrubého provozního přebytku vůči platbám úroků. III. STRUKTURA A ČLENĚNÍ ROZPOČTU Předložený materiál obsahuje, jak návrh příjmové části, tak návrh výdajové části rozpočtu, vždy komentář a příslušná tabulka. V příjmové a ve výdajových tabulkách jsou uvedeny pro srovnání údaje roku 2006 a dále pak návrh rozpočtu na rok 2007 a jeho porovnání s upraveným rozpočtem roku Aby souhlasily součty za rok 2006, obsahuje tabulková část i údaje o akcích, které proběhly v roce 2006 a v roce 2007 se neopakují. Příjmová část NR shrnuje možné zdroje financování hospodaření MO v roce Jedná se o vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a dále o přijaté dotace (z rozpočtu města, ze státního rozpočtu a státních fondů) dále pak finanční prostředky z výsledku hospodaření ve VHČ v roce Výdajová část NR uvádí, jak pravidelné provozní (neinvestiční) výdaje MO, tak předpokládané výdaje investiční. Jedná se o výdaje na vlastní činnost MO v samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o životní prostředí, o majetek obce a jeho rozvoj, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je MO pověřen zákonem, resp. Statutem města, dále pak výdaje vyplývající pro MO z uzavřených smluvních vztahů a další výdaje na činnosti, které MO vyplývají z obecně závazných právních předpisů. V investičních výdajích se předpokládají úhrady za: - inženýrskou činnost, studie, přípravné a projektové práce - realizované investiční akce. Část investičních výdajů předpokládá krytí investiční dotací z rozpočtu Města a zbytek prostředky zvláštního účelového fondu MO Ústí n. L. město, který byl zřízen v souladu s usnesením městského zastupitelstva č. 9 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí n. L.. Jedná se o Fond obnovy a rozvoje majetku města v MO Ústí n. L. město, dále jen FOR

6 IV. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU (tabulka č. 1) Komentář k jednotlivým druhům příjmů: Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem Patří sem: SR ,00 tis. Kč UR ,82 tis. Kč NR ,00 tis. Kč a) Místní poplatek za psy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Oproti roku 2006 se tento poplatek snižuje z toho důvodu, že řada lidí si bere psy z útulků (osvobození od místních poplatků ze psů). V současné době máme přihlášeno psů: z toho 216 psů je osvobozeno od poplatku, u psů činí roční předpis 200,- Kč (důchodci + rodinné domy), 46 psů je za 300,- Kč (druhý pes jehož držitelem je důchodce), 28 psů je za 500,- Kč (druhý pes a každý další u rodinného domku), 467 psů za 1 000,- Kč (paneláky) a 14 psů za 1 500,- Kč (každý další pes v paneláku). Nedoplatky jsou stále vymáhány všemi dostupnými způsoby - upomínky každé čtvrtletí, výzvy k zaplacení, platební výměry, soudní vymáhání, exekuce na účty, důchody a mzdy. b) Místní poplatek za užívání veřejného prostranství SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: parkoviště 400,00 tis. Kč reklama.. 200,00 tis. Kč jednorázové akce. 450,00 tis. Kč stánky... 10,00 tis. Kč V porovnání s předešlým rokem byl rozpočet snížen o 140,00 tis. Kč. Nejvyšší částka u tohoto poplatku se vybere na jednorázových akcích, které jsou nahlašovány a povolovány v průběhu roku (výkopové práce, umístění lešení, stavenišť, skládek, předzahrádek). Snížení se týká hlavně trvale umístěných stánků a jednorázových akcí na pozemkových parcelách v k. ú. Ústí nad Labem (Mírové náměstí, přednádražní prostory), u kterých došlo ke schválení zařazení do vybraného majetku města spravovaného Magistrátem města Ústí nad Labem. Rozpočet pro jednorázové akce je odhadnut podle plnění roku 2006, pro reklamy a parkoviště zůstává nezměněn. c) Místní poplatek za provozovaný VHP SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroje (VHP) je vybírán na základě zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný VHP. Tento poplatek je plně závislý na počtu povolených VHP. d) Výtěžek z provozování her a loterií SR ,00 tis. Kč UR ,80 tis.kč NR ,00 tis. Kč U tohoto poplatku dochází k navýšení o 500 tis. Kč. Poplatek je závislý na zisku jednotlivých firem, ze kterého firmy odvádí povolujícím orgánům část výtěžku. Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her, které podléhají vyúčtování v účetním období. Výtěžek je snížen o výhry, správní poplatky a místní poplatky. Z čistého zisku potom firma odvádí zákonem stanovených 6 %, některé firmy i 10%. Dle zák. ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů musí poskytnutou částku obec použít na veřejně prospěšné účely. O jeho použití je obec ze zákona povinna písemně sdělit firmě na jaký veřejně prospěšný účel bude výtěžek použit

7 e) Správní poplatky SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Správní poplatky od občanů jsou vybírány za ověřování podpisů a listin, za vystavení matričních dokladů, za tomboly, za podání žádosti o snížení místních poplatků apod. Rozpočet je ponechán na úrovni roku f) Správní poplatky za VHP SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Rozpočet u správních poplatků za vydaná rozhodnutí k povolení provozu VHP vychází ze skutečnosti předešlých let. Za vydané rozhodnutí na povolení 1 kusu VHP na rok činí správní poplatek ,- Kč, na pololetí ,- Kč a na čtvrtletí ,- Kč. Někdy dochází u tohoto poplatku k mírnému překročení a to z důvodu zvýšení počtu provozovaných VHP. g) Poplatky ze vstupného Tento poplatek byl Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích upraven tak, že kulturní a sportovní akce a akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny. Ostatních akcí je minimum, a proto s tímto poplatkem v rozpočtu neuvažujeme. Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Nedaňové příjmy jsou nahodilé a rozpočtují se pouze v tom případě, že jsou předem známy. Pokud se jiné příjmy během roku uskuteční, zařadí se do rozpočtu při rozpočtových opatřeních. Obsahem nedaňových příjmů jsou i takové příjmy, které se nemusí opakovat v dalším roce. NR na rok 2007 proto předpokládá jen: a) Příjmy z úroků SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o úroky z účtů hlavní činnosti. Výše rozpočtu vychází z řízeného úbytku finančních prostředků na účtech MO ÚL - město. b) Ostatní nedaňové příjmy SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jsou to platby, které nemají v rozpočtové skladbě své vlastní označení a jejichž výši lze pouze odhadnout (např. poplatky za známky u nově přihlášených psů, platby od zaměstnanců za převody na soukromé účty a za soukromé telefonické hovory, nevyčerpané mzdové prostředky z depozitního účtu, dobropisy atd.). c) Pokuty za přestupky SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Předpis u této položky byl snížen o 50 tis. Kč. Pokuty ukládané přestupkovou komisí RMO ÚL město se týkají většinou deliktů, jako jsou krádeže v obchodech a supermarketech, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, zakládání černých skládek a nedodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Pokuty se ukládají podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Vymáhání je obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů dopouští (sociálně slabí, nepřizpůsobiví občané, nezaměstnaní a mladiství s velice nízkými příjmy). i) Příjmy z finančního vypořádání SR tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o finanční vypořádání dotací za rok 2006 s Magistrátem, zejména dotací na volby do Parlamentu ČR a na komunální volby (viz tabulka č. 11)

8 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY a) Ostatní kapitálové příjmy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o prodej investice pořízené v letech 1994 až 1999 (plynárenské zařízení Skorotice, Božtěšice, Strážky) za dohodnutou cenu tis. Kč. Kupující, firma Severočeská plynárenská a.s. splácí dle kupní smlouvy dohodnutou cenu v pěti splátkách (v roce 2003 částku 2 000,00 tis. Kč v roce 2004 částku 2 500,00 tis. Kč, v roce 2005 částku tis. Kč a v roce 2006 částku 3 400,00 tis. Kč). Rozpočtovaná částka je poslední splátkou. Příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem FOR (viz tabulka č. 9). Třída 4 - PŘIJATÉ DOTACE celkem SR ,72 tis. Kč UR ,98 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Patří sem: a) Dotace na výkon státní správy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace je poskytována ze SR (dle RUD) na výkon státní správy v přenesené působnosti. Tuto dotaci rozděluje MmÚ všem MO. Výše této dotace je stále stejná již od roku 1995, bez ohledu na to jak se měnil a mění rozsah činností v přenesené působnosti. Výkon státní správy zajišťuje MO ÚL město na úseku dávek sociální podpory, matrik, přestupků a výběru místních a správních poplatků, které uvedenou dotaci MO doplňují. Pro NR na rok 2007 počítáme s dotací ve výši 3 569,00 tis. Kč, tj. na úrovni roku 2006 a dle schváleného rozpočtu města. b) Dotace na obyvatele a na plochu obvodu + přerozdělení výnosu daně z nemovitostí SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace je poskytována z rozpočtu města (podíl z RUD) a v minulých letech vycházela z počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů a rozlohy městského obvodu a činila v roce 2006 tyto částky: dotace na obyvatele ,00 tis. Kč dotace na plochu MO ,00 tis. Kč přerozdělení výnosu daně z nemovitostí ,00 tis. Kč Výše této dotace pro rok 2007 byla stanovena na ,00 tis. Kč bez ohledu na výše uvedená kritéria. c) Posílení neinvestiční dotace + dotace na chodníky SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace byla poskytována z rozpočtu města, v roce 2007 nebude poskytnuta. d) Účelová dotace na sociální dávky SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o účelovou dotaci na výplatu sociálních dávek ze státního rozpočtu. e) Účelová dotace z Úřadu práce na VPP SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč V roce 2006 jsme využívali cca 100 pracovníků VPP. ÚMO Ústí n.l. město předpokládá v roce 2007 zaměstnávat zatím cca 50 pracovníků VPP. Jejich mzdy a povinné odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění) jsou financovány účelovou dotací z ÚP na základě vystavených faktur. Částka (5 923 tis. Kč) je - 8 -

9 v příjmech rozpočtována na základě smlouvy s ÚP, který hradí na 1 pracovníka 9 050,-- Kč včetně povinných odvodů a dle měsíčního vyúčtování. Vzhledem k tomu, že tato dotace plně nepokrývá zákonnou minimální mzdu, tak její dorovnání je výdajem rozpočtu MO. i - q) Investiční dotační příspěvky Z rozpočtu města bývají částečně hrazeny i některé investiční akce MO. Na rok 2007 je pro MO ÚL-město vytvořena investiční rezerva ve výši 8 mil. Kč. Dle sdělení vedoucího finančního odboru Magistrátu může být tato rezerva použita na investice MO s tím, že může činit maximálně 60% z celkových investičních výdajů.vyšší investiční výdaje musí být zajištěny vlastními zdroji. Rozpočtované použití je následující: 1) Parkovací místa 1 900,00 tis. Kč 2) Rekonstrukce chodníků 3 000,00 tis. Kč 3) Rekonstrukce střechy a fasády W. Churchilla ,00 tis. Kč x) Dotace z FVHČ MO SR ,72 tis. Kč UR ,89 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o vlastní zdroje získané z vedlejší hospodářské činnosti běžného roku. Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek VHČ v roce 2007 nebude dostatečně příznivý, není rozpočtována žádná částka k přímému použití. y) Převod 3% z mezd ve VHČ SR ,32 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Tímto převodem se realizuje příjem SF ÚMO ze skutečně vyplacených mezd ve VHČ. z) Dotace z FOR MO SR ,00 tis. Kč UR ,72 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Vlastní zdroje získané z prodeje nemovitého majetku v běžném roce, kterými se hradí akce investičního rozpočtu, rozpočtovaná částka roku 2007 činí tis. Kč, ostatní investiční potřeby budou hrazeny v rámci Třídy 8 - Financování. Třída 8 - FINANCOVÁNÍ SR ,70 tis. Kč NR ,90 tis. Kč Potřeba finančních prostředků (rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku) je pokryta prostředky, které má MO ÚL-město na svých účtech z minulých let. Jsou to běžné účty HČ a účty VHČ MO. Změny zůstatků na účtech proto budou tyto: ZBÚ -3376,80 tis.kč, účet SF -88,50 tis.kč, účet FOR -9892,00 tis.kč a FVHČ ,60 tis.kč

10 V. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU neinvestiční výdaje (tabulky č. 2 7) ODBOR TAJEMNÍKA (tabulka č. 2) SR ,00 tis. Kč UR ,40 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: 1. Sbor dobrovolných hasičů SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o drobné výdaje související s činností Sboru dobrovolných hasičů v Božtěšicích dle jejich potřeby, zejména nákup stejnokrojů a obuvi, materiálu na opravy prováděné svépomocí, nářadí, pohonných hmot, na vybavení požární zbrojnice, na opravy a udržování vozidel, spotřebu vody a elektřiny v požární zbrojnici, nájemné za pronájem místnosti při schůzích. Z těchto prostředků je také hrazeno praní spacích pytlů, teplákových souprav a odvoz odpadu při plánovaném úklidu požární zbrojnice a okolí. 2. Hospodářská správa SR ,00 tis. Kč UR ,53 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na činnost a provoz celého úřadu. Hospodářská správa zajišťuje nákup tisku, časopisů, odborné literatury, kancelářského materiálu, čistících prostředků, vybavení kanceláří. Mezi další výdaje patří poštovné, cestovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky, pojištění vozidel, PHM a ostatní náklady spojené s provozem motorových vozidel, nájemné, služby nevýrobní povahy apod. Rozpočet na rok 2007 byl v některých položkách částečně redukován u ostatních pak odpovídá rozpočtu roku K výraznému poklesu došlo u položky na opravy a udržování, kde se jedná o výdaje související s opravou vozidel, kopírek a ostatního majetku. Vzhledem k tomu, že auta i kopírky jsou na leasing snížily se náklady na opravy. Zvýšení rozpočtované položky leasing motor. vozidel odpovídá platbě první splátky za koupené dodávkové auto Citroen. V položce ostatní služby, která je s rozpočtem tis. Kč nejvyšší v rozpočtu tohoto odboru jsou obsaženy tyto výdaje: Vydávání Radničního hlasatele + WEB stránky 310 tis. Kč Příspěvek na stravné zaměstnancům.500 tis. Kč Inzerce 60 tis. Kč Odvoz odpadu.40. tis. Kč Skartace a likvidace materiálů.30 tis. Kč Revize 40 tis. Kč Činnost požární ochrany a ochrany zdraví při práci tis.kč Poplatky - rozhlas a televize.. 10 tis.kč Ostraha objektu W. Churchilla.. 20 tis.kč Hudební produkce při svatebních obřadech.. 25 tis.kč Tiskařské práce.. 80 tis. Kč Zpracování agend pro výpočetní techniku.. 20 tis. Kč Ostatní neplánované práce a služby nevýrobní povahy. 95 tis. Kč

11 SOCIÁLNÍ ODBOR (tabulka č. 3) SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Od nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách a dále zákony o životním a existenčním minimu a zákon o hmotné nouzi. Tyto zákony mění systém sociálního zabezpečení. Zákon o sociálních službách zavádí nově příspěvek na péči. Tato dávka nahradí od stávající dávku soc. péče příspěvek při péči o osobu blízkou či jinou, která byla do konce r vyplácena ÚMO Ústí nad Labem město. Od poskytuje novou dávku příspěvek na péči Magistrát města Ústí nad Labem. Na základě změny statutu též přešlo poskytování dávek pro zdravotně postižené, tj. poskytování doposud vypláceného příspěvku na zvýšené náklady v souvislosti s trvalým používáním kompenzačních pomůcek, do působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem. Od je zrušen zákon o životním minimu a zákon o sociální potřebnosti. Na základě zákona o sociální potřebnosti byly poskytovány dávky při nedostatečném příjmu rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi, občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání, a starým občanům. Zákon o sociální potřebnosti byl nahrazen zákonem o hmotné nouzi, který zavádí 3 typy dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Tyto dávky poskytuje pověřený obecní úřad a náklady na dávky hradí stát, a to z finančních prostředků získaných příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Na základě změny statutu ÚMO Ústí nad Labem město poskytuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Souběžně s těmito dávkami však budou na základě přechodných ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi do poskytovány dávky při nedostatečném příjmu rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi, občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání, a starým občanům. Jde o občany, kteří do pobírali dávky dle zákona o sociální potřebnosti. Od byla na sociální odbor přenesena změnou statutu též agenda výkonu opatrovnictví pro občany zbavené či omezené k způsobilosti k právním úkonům. Je důležité upozornit, že výkon této agendy bude znamenat navýšení ostatních provozních nákladů úřadu, neboť v souvislosti s výkonem této agendy dojde k navýšení nákladů zejména za právní služby, za telefonní poplatky, poštovní poplatky, cestovné, poplatky za bankovní služby, mzdové prostředky (postup pracovnic do vyšší platové třídy) a prostředky za výkon funkce zvláštního příjemce (dohoda o pracovní činnosti). EKONOMICKÝ ODBOR (tabulka č. 4) SR ,42 tis. Kč UR ,39 tis. Kč NR ,90 tis. Kč Z toho: 1. Kultura SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Vzhledem ke snížení dotací z MmÚ není v rozpočtu uvažováno s žádnými akcemi, které byly v předchozích letech financovány společně s MmÚ (promítání Kinematografu bratří Čadíků na Lidickém náměstí, pořádání akce Den vína a burčáku ). Pokud bude poskytnut příspěvek z MmÚ, o který jsme požádali, budou výdaje MO ÚL-město řešeny rozpočtovým opatřením v průběhu roku

12 2. Členové obecních zastupitelstev SR ,70 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Rozpočtovány jsou výdaje na odměny pro dva uvolněné a ostatní neuvolněné členy ZMO Ústí n. L. město dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, včetně odměn pro předsedy a členy komisí RMO ÚL město a výborů ZMO ÚL - město. Ti kteří nejsou členy zastupitelstva MO Ústí n. L. město budou odměněni dle 84, odst. 2, písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Rozpočtovány jsou i povinné odvody z těchto odměn. Dále výdaje na cestovné pro uvolněné členy ZMO Ústí n. L. město a ošatné pro oddávající. V rozpočtu je zohledněn předpokládaný nárůst odměn členům ZMO Ústí n. L. město dle Nařízení vlády, kterým se každoročně mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 3. Správa úřadu SR ,72 tis. Kč UR ,67 tis. Kč NR ,90 tis. Kč Rozpočtové výdaje zahrnují: - Platy úředníků včetně odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Platy úředníků jsou rozpočtovány dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí ve znění pozdějších změn a doplňků. V rozpočtu je zohledněno navýšení platových tarifů, ke kterému došlo od 1. ledna 2007 v souvislosti s platností nového Zákoníku práce. - Odměny pro knihovnice Místních lidových knihoven v MO Ústí n. L. město a kronikáře. - Část platů pro pracovníky VPP, která není hrazena Úřadem práce (dorovnání do minimální mzdy, osobní příplatky, příplatky za vedení apod.). - Zdravotní a sociální pojištění z výše uvedených platů. - Platy VPP včetně zdravotního a sociálního pojištění kryté v příjmech dotací z Úřadu práce. - Povinné pojištění dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve znění pozdějších změn a doplňků. Pojištění činí 4,2 % ze základu použitého pro úhradu sociálního pojištění. - Ošatné pro zaměstnance ÚMO Ústí n. L. město ve výši 5 000,00 Kč na jednoho zaměstnance za rok a ošatné pro matrikářky a služby při svatebních obřadech. 4. Výdaje sociálního fondu SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Výdaje sociálního fondu (dále jen SF) jsou kryty základním přídělem podle platů a odměn úředníků a uvolněných členů zastupitelstva. Dle statutu SF, který byl schválen RMO Ústí n. L. město dne 17. března 1997 může být přídělem SF i doplňkový příděl ve výši jednonásobku základního přídělu v předešlém roce na základě ZMO Ústí n. L. město schváleného hospodaření za předešlý rok. Vzhledem k tomu, že vedlejší hospodářská činnost vykazuje od roku 2005 zisk pouze v oblasti prodejů majetku, není plánován ani doplňkový příděl do SF a jsou proto předpokládány i nižší výdaje ze SF. Ze sociální fondu jsou zaměstnancům hrazeny příspěvky na stravování, na rekreaci, odměny při jubileích (životních i pracovních), vstupenky na kulturní nebo sportovní akce, vitamínové preparáty atd. 5. Příspěvky zájmovým a neziskovým organizacím SR ,00 tis. Kč UR ,02 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o tyto příspěvky: - příspěvek na energie pro klubovnu JUNÁK v objektu Stříbrnické Nivy 10 tis. Kč - příspěvek na energie pro hasičskou mládež 10 tis. Kč - stipendium starosty pro vyhodnoceného studenta Univerzity J. E. Purkyně 15 tis. Kč - příspěvky zájmovým a nevýdělečným organizacím, které si o příspěvek žádají 115 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku nad 5 tis. Kč projednává FK RMO Ústí n. L. město a rozhoduje RMO, o příspěvku nad 20 tis. Kč rozhoduje ZMO Ústí n. L. město (dle písm. b) 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

13 ODBOR ČISTOTY A ZELENĚ (tabulka č. 5) Z toho: SR ,00 tis. Kč UR ,84 tis. Kč NR ,00 tis. Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,06 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Patří sem: 1. Vánoce celkem SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na výzdobu města v období adventu a vánoc. Patří sem: - elektrická energie na vánoční osvětlení tis. Kč Tato částka zůstává stejná jako v roce Jedná se o elektrickou energii pro vánoční výzdobu, osvětlení a vánoční výzdobu prodejních stánků. - světelné komponenty (materiál na opravy) tis. Kč - montáž, demontáž a uskladnění vánoční výzdoby) tis. Kč 2. Čistota města celkem SR ,00 tis. Kč UR ,55 tis. Kč NR 2007 ( A+B) ,00 tis. Kč Z toho: A. Smluvní údržba celkem..( pravidelná údržba) ,00 tis. Kč - úklid chodníků (letní, zimní) ,00 tis. Kč - úklid psích exkrementů ( březen 07)... 36,00 tis. Kč B. Mimosmluvní údržba celkem ( nepravidelná údržba) ,00 tis. Kč - odvoz. kom odpadu (vany) ,00 tis. Kč Z této částky budou hrazeny i likvidace odpadu při případných povodních, likvidace černých skládek, opravy kontejnerů. - čištění chodníkových vpustí ,00 tis. Kč MO ÚL-město má v údržbě 102 ks těchto chodníkových kanalizačních vpustí. - VPP celkem ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na činnost VPP pracovníků v potřebné skladbě položek. Na rok 2007 se uvažuje zatím s počtem 50 pracovníků. - provoz vozového parku celkem...445,00 tis. Kč Částka je na úrovni roku Údržba zeleně celkem SR ,00 tis. Kč UR ,28 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: A. Smluvní údržba celkem ,00 tis. Kč - běžná údržba zeleně ,00 tis. Kč tyto výdaje jsou kryty zejména podílem na výtěžku z loterií a heren - úprava veřejné zeleně stromy ,00 tis. Kč Z této položky se hradí kácení, prořezy a výsadba stromů. V roce 2006 bylo na tyto práce celkem vynaloženo ,- (vč. dotace 1 mil. Kč Magistrátu města ÚL). B. Mimosmluvní údržba zeleně celkem ,00 tis. Kč - ostatní údržba zeleně, např. i seče v okrajových částech MO ,00 tis. Kč

14 Z této položky je hrazena údržba zeleně v okrajových částech (Habrovice, Božtěšice, Skorotice, Strážky a Hostovice) a další drobné práce v zeleni, např. úprava keřových porostů aj. - spotřeba vody ve fontánách ,00 tis. Kč - el. energie pro fontány ,00 tis. Kč - čištění a údržba fontán...482,00 tis. Kč Z položky je hrazena údržba všech fontán, včetně závlahového systému na Lidickém náměstí. - mobiliář nákup (materiál na opravy) ,00 tis. Kč Předpokládáme větší využití VPP při drobných opravách dětských hřišť a ostatního městského mobiliáře. - opravy a udržování mobiliáře(práce)...350,00 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny objednané opravy laviček, odpadkových košů, dětských hřišť a ostatní mobiliář. - keře, letničky (nákup materiálu) ,00 tis. Kč Roční částka na běžný nákup letniček a keřů. - stromy - materiál...250,00 tis. Kč Jedná o nákup sadby stromů a materiálu potřebného k výsadbám. Průměrná cena stromu se pohybuje až Kč i více. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,78 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: -dětská hřiště a pískoviště ,00 tis. Kč -dětské hřiště Božtěšice... 50,00 tis. Kč -dětské hřiště Habrovice... 50,00 tis. Kč -dětské hřiště Vaňov... 50,00 tis. Kč - kontejnerové stání... 60,00 tis. Kč Jedná se o vybudování vzorového stání, které má sloužit k udržení čistoty v okolí kontejnerů. V případě příznivé odezvy u občanů by se v dalších letech počet těchto stání rozšířil. - vysavač psích exkrementů...70,00 tis. Kč Předpokládá se, že zakoupením druhého vysavače zajistí MO sběr psích exkrementů v rámci činnosti VPP. Množství odloženého objemného komunálního odpadu ve městě mimo určené svozové dny je velkým problémem i našeho MO. Zlepší-li se finanční situace bude zakoupeno ještě jednoho nákladní vozidlo. Odvoz tohoto druhu odpadu pak bude operativnější a zaručí pořádek v MO a bude možné rychleji likvidovat vznikající černé skládky. Zároveň budou pracovníci VPP rychleji rozvezeni do celého MO a nebudou ztrácet čas čekáním na svou dopravu

15 ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (tabulka č. 6) SR ,00 tis. Kč UR ,86 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,43 tis. Kč NR ,00 tis. Kč 1. Údržba chodníků SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč V roce 2007 budou prováděny práce na opravách chodníků malého rozsahu podle žádostí občanů a našich zjištění. 2. Stavební práce v zeleni SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč I v roce 2007 bude pokračovat opravování zídek, opěrných zdí, schodů v majetku obvodu, a to jak na základě požadavků občanů, tak na základě místních šetření. B. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,43 tis. Kč NR ,00 tis. Kč 1. Projektová dokumentace a posudky celkem SR ,00 tis. Kč UR ,55 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Pro dosud nespecifikované akce roku 2007 s ohledem na potřebu přípravy nových investičních akcí pro období je třeba vytvořit rezervu 200 tis. Kč, která bude použita podle potřeby a rozhodnutí RMO. 2. Investiční akce 2006 (pro informaci) SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 1) Výstavba bytového domu pro matky s dětmi v ul. Za Válcovnou Bytový dům je projektován ve dvou sekcích celkem se 64 bytovými jednotkami. Realizace stavby se předpokládala v letech Náklady na přípravu akce včetně projektu a žádosti o dotaci v období 2005 a 2006 byly ve výši tis. Kč. Celkové náklady na realizaci podle výsledku veřejné soutěže na dodavatele stavby dosáhly výše tis. Kč. Se započtením inženýrské činnosti (výkon TDI při realizaci) pak budou celkové náklady tis. Kč. Akce je dokumentačně i projektově připravena. Pro rok 2007 se zahájením realizace nepočítá. Vzhledem k tomu, že tuto akci nelze zrealizovat bez dotací, bylo a bude podmínkou zahájení výstavby přidělení dotace. V roce 2006 nebylo naší žádosti vyhověno a i přes věcnou správnost předložené žádosti. Bude proto snahou orgánů MO i města zajištění financování významnější dotací ze zdrojů EU, SFRB či MMR v dalších letech. 2) Rekonstrukce fontány na Lidickém náměstí V roce 2006 byla rekonstrukce dokončena a fontána zprovozněna. 3) Rekonstrukce kašny v Městských sadech V roce 2006 také dokončena a slouží veřejnosti

16 4) Půdní vestavba v objektu W. Churchilla Podle zpracované studie mělo být rozhodnuto o realizaci využití půdních prostor v tomto objektu s cílem získání reprezentačních prostor pro potřeby města. Vzhledem k současnému nedostatku finančních prostředků bylo rozhodnutí odloženo. Rozpočtované prostředky na projekční přípravu nebyly použity. 5) Městský kamerový systém kamera na Větruši Ve druhé polovině roku 2006 se objevila pro město možnost získání významné dotace na rozšíření kamerového systému pro náš MO. Vzhledem k tomu, že dotaci bylo možné získat pouze na základě žádosti MO, bylo rozhodnuto nabídky využít. Nová kamera je dodána a nainstalována na Větruši. Je zařazena do Městského kamerového systému. 3. Investiční akce 2007 SR ,00 tis.kč UR ,00 tis.kč NR ,00 tis. Kč 1) Rekonstrukce střechy a fasády na objektu v ulici W. Churchilla č.4 Celkové náklady na realizaci jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, včetně inženýrské činnosti za 100 tis. Kč. Finanční příspěvek z rozpočtu města tis.kč. Jedná se o rekonstrukci střechy a fasády významné budovy města Ústí n.l. V roce 2006 byla firmou Zefraprojekt zpracována potřebná projektová dokumentace. Dodavatelem stavby bude firma MRP s.r.o. z Ústí n.l., která byla vybrána v soutěži na opravy majetku obce ve správě MO ÚL-město. 2) Budování parkovacích míst Celkové náklady na realizaci zvýšení počtu parkovacích míst v MO ÚL-město jsou rozpočtovány ve výši tis.kč, včetně inženýrské a projektové činnosti. Finanční příspěvek z rozpočtu města tis.kč. Kriteriem pro konečný výběr lokality pro vybudování nových parkovacích míst je deficit v dané lokalitě a cena za jedno parkovací místo. Vhodné lokality vytipovává vybraná projektová kancelář. Pro rok 2007 jsou zatím ve fázi studie lokality: - Malátova vjezd Hoření nad věžáky - Malátova pod ulicí Malátova směrem k ulici Ve Smyčce - Ve Smyčce - Spartakiádní Ve fázi přípravy na stavební řízení jsou lokality: - Ostrčilova - Kpt. Nálepky. 3) Rekonstrukce chodníků Celkové rozpočtované náklady na rok 2007 jsou ve výši ,00 tis.kč. Jedná se o pokračování celkových rekonstrukcí chodníků v MO ÚL-město. Rekonstrukce spočívá ve vybudování nových podkladních vrstev, položení nových obrubníků a položení nového krytu chodníku se spádem do pásu zeleně a se zabudováním bezpečnostních prvků pro nevidomé a tělesně postižené. Do rekonstrukcí budou zařazeny například tyto akce: spojka Klíšská Resslova (za budovou SčP), spojka Hilbertova SNP, Hoření ulice od křiž. s ulicí Malátova (levá strana), některé úseky na Pražské ulici ve Vaňově, přístupové chodníky k bytovým objektům Hornická, přístupový chodník k objektu Malátova 9 a další podle nutnosti. Uváděné pořadí není směrodatné, jedná se jen o příklad. Práce budou prováděny na základě požadavku občanů a na základě vlastního zjištění při místním šetření

17 VI. PLÁN VHČ (tabulka č. 7 a 8) Plán VHČ na rok 2007 je sumárně znázorněn v tabulce č. 7 v členění na výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny údaje roku Tabulka č. 8 zachycuje rozdělení hospodaření VHČ do jednotlivých okruhů (1.Pronájmy bytů a nebytových prostor, 2. Prodej majetku, 3. Ostatní tržby). Výnosy hospodářské činnosti (účty účtové třídy 6) tvoří hlavně: - tržby z pronájmů bytů - tržby z pronájmů nebytových prostor - tržby z prodeje majetku (budovy, pozemky, byty) - tržby z pronájmů pozemků Výše těchto tržeb je stanovena odhadem s ohledem na předpokládaný vývoj nájemného a cen pozemků. Ostatní výnosy shrnují výnosy z finančních operací, kde podstatnou část tvoří výnos z depozitní směnky. Na depozitní směnce má MO Ústí n. L. město uloženu většinu volných finančních prostředků vzhledem k tomu, že na běžných účtech je minimální úročení a depozitní směnka byla bankou nabídnuta jako produkt, který momentálně volné prostředky lépe zhodnotí. K prodejům obecního majetku je nutno zdůraznit, že získané prostředky se sníží o daň z převodu nemovitostí a o odpočítatelné nákladové položky. Čistý výnos je zdrojem FOR a rozdělí se mezi rozpočet města a rozpočet MO v poměru 80 : 20. Prostředky FOR jsou pak v rozpočtu (hlavní činnost) použity zejména na investiční akce ve smyslu daného Statutu FOR. U pronájmů bytů a nebytových prostor je skutečnost taková, že vybrané nájemné za byty a nebytové prostory (136 bytových jednotek a 29 nebytových prostor) nepokryje předpokládané náklady na zajištění správy, údržby a obnovy bytového a domovního fondu, včetně jeho pojištění. Potřebné prostředky budou zatím zajištěny ze zůstatku fondu VHČ z minulých let a byla proto RMO přijata opatření, která ba měla náklady snížit. K nákladovým položkám (účty účtové třídy 5) je třeba uvést, že se při jejich plánování přihlédlo k uvedeným údajům za rok 2006 (energie, odměny za správu domovního fondu apod.). Hospodářský výsledek je předpokládán ve výši 6 127,00 tis. Kč. Jak vyplývá z tabulky č.8 bude dosažen nejvyšší výnos ve 2. okruhu, ale protože většina nákladů tohoto okruhu není odpočítatelná při stanovení čistého výnosu, bude celý výnos rozdělen jen do FOR města a MO ÚL-město. Pokud hospodářský výsledek VHČ nestačí na pokrytí všech vynaložených nákladů a předepsaných odvodů použijí se prostředky z fondu VHČ, kde jsou kumulovány výnosy hospodaření z minulých let. VII. FOND OBNOVY A ROZVOJE (tabulka č. 9) Fond obnovy a rozvoje majetku města v MO Ústí n. L. - město (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí n. L. město, který byl zřízen v souladu s usnesením městského zastupitelstva č. 9 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí n. L.. Jedná se o fond jehož hlavním účelem je soustředit určenou část výnosů z prodeje majetku města Ústí n. L. svěřeného do péče MO Ústí n. L. město a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj MO. Dle Statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20 % čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí n. L., svěřeného do péče MO Ústí n. L. město (do roku 2003 bylo 25 %, změněno ZM Ústí n. L. usnesením č. 145/2003 ze dne dodatek č. 1. ke statutu FOR), b) kapitálové výnosy majetku Fondu, c) dary, d) převody z ostatních fondů města či MO. Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace,

18 b) investiční příprava vybraných území,infrastruktury MO, c) rekonstrukce stávajícího majetku města, svěřeného do péče MO d) obnova a výstavba infrastruktury v MO, e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností Fondu. O jiném výjimečném použití Fondu může rozhodnout Zastupitelstvo MO. Zůstatek finančních prostředků FOR MO Ústí n. L. město k je ,36 tis. Kč a jeho tvorba a použití v roce 2007 je uvedeno v tabulce č. 9 a vyplývá z ní, že rozpočtované investice v roce 2007 jsou finančně zajištěny, včetně rozpočtové rezervy na další akce. Součástí tabulky č. 9 je i informace o kapitálovém majetku MO ÚL - město. MO Ústí n. L. rozhodnutím ZMO vložil v roce 1993 část volných prostředků do kapitálového majetku. Bylo zakoupeno 500 ks akcií ČNIMF a. s. Litoměřice za nominální hodnotu 1 110,00 Kč, tj. celkem za 555,00 tis. Kč. V současné době je ČNIMF a. s. v likvidaci, když návrh podala Komise pro cenné papíry. MO Ústí n. L. je členem Sdružení akcionářů a tyto zatím prakticky bezcenné akcie jsou uschovány v trezoru MO Ústí n. L. Likvidace ČNIMF a. s. bude ukončena vyhlášením výzvy likvidátora k uplatnění nároku na likvidační zůstatek a rozdělením likvidačního zůstatku mezi vlastníky akcií. Případný výnos bude zdrojem FOR. VIII. FOND VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI (tabulka č. 10) V tomto fondu se soustřeďují finanční zdroje z výsledků vedlejší hospodářské činnosti předchozích let, které se postupně uvolňují jako zdroje financování neinvestičních (provozních) i investičních výdajů (prostřednictvím FOR) v hlavní činnosti a jako zdroje krytí vyšších nákladů v hospodářské činnosti. Ve FVHČ se vytváří také rezerva na krytí nižších příjmů, než jsou očekávané, a nebo nutných vyšších výdajů v hlavní činnosti. Zůstatek FVHČ k tvoří ,34 tis. Kč finančních prostředků a ,40 tis. Kč pohledávek (jedná se zejména o neuhrazené nájemné a náklady na služby u bytů i nebytových prostor a dále pohledávky z prodejů obecního majetku z období začátku privatizace)

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Slovo starosty. Rozpočet Městského obvodu. Stavba průjezd železničním uzlem. Sociální odbor informuje 6. Krátce z Úřadu. Ústí n. L.

Slovo starosty. Rozpočet Městského obvodu. Stavba průjezd železničním uzlem. Sociální odbor informuje 6. Krátce z Úřadu. Ústí n. L. Č. 1 DUBEN 2007 MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Rozpočet Městského obvodu Ústí n. L. - město 3 Stavba průjezd železničním uzlem v roce 2007 4 Sociální odbor informuje 6 Krátce z Úřadu MO ÚL-město

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2012 Usnesení Zastupitelstva města číslo 308/ ze dne 15. prosince Zastupitelstvo města České Budějovice

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.397.356,17 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 363.947,17 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen

Více

Komentář k rozpočtu 2010

Komentář k rozpočtu 2010 Komentář k rozpočtu 2010 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více