R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok Návrh. Ústí nad Labem město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2007. Návrh. Ústí nad Labem město"

Transkript

1 Městský obvod Ústí nad Labem město Návrh R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2007 Pro jednání ZMO ÚL - město dne 27. února 2007.

2 OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4 III. Struktura a členění rozpočtu 5 IV. Příjmová část rozpočtu 6 V. Výdajová část rozpočtu - neinvestiční výdaje 10 Odbor tajemníka 10 Sociální odbor 11 Ekonomický odbor 11 Odbor čistoty a zeleně 13 Odbor správy obecního majetku - investiční výdaje 15 VI. Plán vedlejší hospodářské činnosti 17 VII. Fond obnovy a rozvoje 17 VIII. Fond vedlejší hospodářské činnosti 18 TABULKOVÁ ČÁST Tabulka: č. 1 - Příjmová část rozpočtu č. 2 - Odbor tajemníka č. 3 - Sociální odbor č. 4 - Ekonomický odbor č. 5 - Odbor čistoty a zeleně č. 6 - Odbor správy obecního majetku - investiční výdaje + neinvestiční č. 7 - Plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2007 č. 8 - Okruhy VHČ plán na rok 2007 č. 9 - Fond obnovy a rozvoje MO ÚL - město - rozpočet na rok 2007 č Fond vedlejší hospodářské činnosti č Vyúčtování účelových prostředků zaslaných městskému obvodu v roce 2006 prostřednictvím MmÚ - 2 -

3 I. POUŽÍVANÉ ZKRATKY DD Dětský domov DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DHM dlouhodobý hmotný majetek DH dětské hřiště DPD Domov pro důchodce DPP dohoda o provedení práce FK finanční komise RMO FV - finanční výbor ZMO FOR fond obnovy a rozvoje FVHČ fond vedlejší hospodářské činnosti HČ hlavní činnost MHD městská hromadná doprava MO městský obvod MmÚ Magistrát města Ústí n. L. MŠ mateřská škola NR návrh rozpočtu OSOM odbor správy obecního majetku PZ požární zbrojnice PHM pohonné hmoty RMO Rada městského obvodu RUD rozpočtové určení daní SDH Sbor dobrovolných hasičů SF sociální fond SP sociální pojištění SR schválený rozpočet ÚMO Úřad městského obvodu ÚP Úřad práce UR upravený rozpočet ÚSP Ústav sociální péče UZ účelový znak VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZBÚ základní běžný účet ZP zdravotní pojištění ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZŠ základní škola - 3 -

4 II. ÚVOD Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí n. L. město na rok 2007 je základním materiálem pro hospodaření městského obvodu v rozpočtovém roce Byl zpracován v souladu se zákonem č. 128/200 Sb. o obcích, zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtem města Ústí nad Labem pro rok Návrh rozpočtu (NR) je předkládán ke schválení jako schodkový v celkových objemech: - příjmy ,00 tis. Kč - výdaje ,90 tis. Kč - financování ,90 tis. Kč Záporné saldo příjmů a výdajů vyrovnává oblast financování vlastními prostředky z minulých let (zůstatky na účtech k ). Zákon č. 250/2000 Sb., 4, odst. (5), bod a) říká, že rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let.. Návrh rozpočtu byl zpracován na základě dále uvedených materiálů a informací: V oblasti příjmů - schválený a upravený rozpočet MO Ústí n. L. město na rok schválený rozpočet Města Ústí nad Labem na rok skutečnost plnění rozpočtu na rok 2006 k stavy na účtech MO Ústí n. L. město k informace primátora města ÚL ze dne v oblasti výdajů - návrhy výdajů jednotlivých odborů ÚMO Ústí n. L. město na r schválený rozpočet města Ústí nad Labem na rok schválený a upravený rozpočet na rok skutečnost plnění rozpočtu na rok 2006 k Zpracovatelé se domnívají, že předložený návrh rozpočtu je zpracován tak, aby byl srozumitelný nejen zastupitelům MO Ústí n. L. město, ale i občanům městského obvodu. Návrh rozpočtu obsahuje veškeré příjmy a výdaje, které MO v rozpočtovém roce 2007 očekává a které MO může v rámci daných norem uskutečnit. K financování nečekaných výdajů a kompenzaci nižších, než očekávaných příjmů bude možné použít volné prostředky MO Ústí n. L. město, kde použitelný zůstatek FOR MO byl k ,36 tis. Kč a použitelný zůstatek FVHČ MO ÚL. město k byl ,74 tis. Kč (z toho ,40 tis. Kč pohledávky a ,34 tis. Kč finanční prostředky). Ve výše uvedené informaci primátora se uvádí, že vzhledem k problematické situaci v rámci přípravy státního rozpočtu, kdy předpokládané navýšení rozpočtového určení daní je spíše v úrovni zbožného přání než reality, vzhledem k nejasnostem při zavádění do praxe novely zákona o sociálních službách a vzhledem k povinnosti Magistrátu zabezpečit provozní fungování MHD, MŠ, ZŠ, ÚSP, DPD, DD atd. a dokonce i vzhledem k současnému naplňování příjmové stránky rozpočtu z RUD, je nezbytně nutné výrazně snížit provozní dotace na jednotlivé městské obvody. Pro MO Ústí nad Labem město to znamená snížení neinvestiční dotace o cca 18 mil. Kč proti roku V návaznosti na to zavázalo Zastupitelstvo města ÚL při schválení rozpočtu města městské obvody Statutárního města Ústí n.l., zabezpečit tvorbu a čerpání svých ročních rozpočtů v souladu s článkem 6.07 Finanční závazky, Finanční smlouvy uzavřené dne 11. listopadu 2005 mezi Statutárním městem Ústí n.l. a Evropskou investiční bankou na poskytnutí úvěru na financování investičních akcí města do výše 1 mld. Kč, a to: - 4 -

5 Po dobu, kdy zůstane úvěr nesplacený, bude dlužník udržovat zdravou finanční situaci a zejména bude udržovat za každý fiskální rok: - maximální poměr 100% celkového dluhu vůči ročním provozním příjmům, - maximální poměr 100% závazků celkové dluhové služby vůči ročním provozním příjmům, a - minimální poměr 150% hrubého provozního přebytku vůči platbám úroků. III. STRUKTURA A ČLENĚNÍ ROZPOČTU Předložený materiál obsahuje, jak návrh příjmové části, tak návrh výdajové části rozpočtu, vždy komentář a příslušná tabulka. V příjmové a ve výdajových tabulkách jsou uvedeny pro srovnání údaje roku 2006 a dále pak návrh rozpočtu na rok 2007 a jeho porovnání s upraveným rozpočtem roku Aby souhlasily součty za rok 2006, obsahuje tabulková část i údaje o akcích, které proběhly v roce 2006 a v roce 2007 se neopakují. Příjmová část NR shrnuje možné zdroje financování hospodaření MO v roce Jedná se o vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a dále o přijaté dotace (z rozpočtu města, ze státního rozpočtu a státních fondů) dále pak finanční prostředky z výsledku hospodaření ve VHČ v roce Výdajová část NR uvádí, jak pravidelné provozní (neinvestiční) výdaje MO, tak předpokládané výdaje investiční. Jedná se o výdaje na vlastní činnost MO v samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o životní prostředí, o majetek obce a jeho rozvoj, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je MO pověřen zákonem, resp. Statutem města, dále pak výdaje vyplývající pro MO z uzavřených smluvních vztahů a další výdaje na činnosti, které MO vyplývají z obecně závazných právních předpisů. V investičních výdajích se předpokládají úhrady za: - inženýrskou činnost, studie, přípravné a projektové práce - realizované investiční akce. Část investičních výdajů předpokládá krytí investiční dotací z rozpočtu Města a zbytek prostředky zvláštního účelového fondu MO Ústí n. L. město, který byl zřízen v souladu s usnesením městského zastupitelstva č. 9 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí n. L.. Jedná se o Fond obnovy a rozvoje majetku města v MO Ústí n. L. město, dále jen FOR

6 IV. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU (tabulka č. 1) Komentář k jednotlivým druhům příjmů: Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem Patří sem: SR ,00 tis. Kč UR ,82 tis. Kč NR ,00 tis. Kč a) Místní poplatek za psy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Oproti roku 2006 se tento poplatek snižuje z toho důvodu, že řada lidí si bere psy z útulků (osvobození od místních poplatků ze psů). V současné době máme přihlášeno psů: z toho 216 psů je osvobozeno od poplatku, u psů činí roční předpis 200,- Kč (důchodci + rodinné domy), 46 psů je za 300,- Kč (druhý pes jehož držitelem je důchodce), 28 psů je za 500,- Kč (druhý pes a každý další u rodinného domku), 467 psů za 1 000,- Kč (paneláky) a 14 psů za 1 500,- Kč (každý další pes v paneláku). Nedoplatky jsou stále vymáhány všemi dostupnými způsoby - upomínky každé čtvrtletí, výzvy k zaplacení, platební výměry, soudní vymáhání, exekuce na účty, důchody a mzdy. b) Místní poplatek za užívání veřejného prostranství SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: parkoviště 400,00 tis. Kč reklama.. 200,00 tis. Kč jednorázové akce. 450,00 tis. Kč stánky... 10,00 tis. Kč V porovnání s předešlým rokem byl rozpočet snížen o 140,00 tis. Kč. Nejvyšší částka u tohoto poplatku se vybere na jednorázových akcích, které jsou nahlašovány a povolovány v průběhu roku (výkopové práce, umístění lešení, stavenišť, skládek, předzahrádek). Snížení se týká hlavně trvale umístěných stánků a jednorázových akcí na pozemkových parcelách v k. ú. Ústí nad Labem (Mírové náměstí, přednádražní prostory), u kterých došlo ke schválení zařazení do vybraného majetku města spravovaného Magistrátem města Ústí nad Labem. Rozpočet pro jednorázové akce je odhadnut podle plnění roku 2006, pro reklamy a parkoviště zůstává nezměněn. c) Místní poplatek za provozovaný VHP SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroje (VHP) je vybírán na základě zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný VHP. Tento poplatek je plně závislý na počtu povolených VHP. d) Výtěžek z provozování her a loterií SR ,00 tis. Kč UR ,80 tis.kč NR ,00 tis. Kč U tohoto poplatku dochází k navýšení o 500 tis. Kč. Poplatek je závislý na zisku jednotlivých firem, ze kterého firmy odvádí povolujícím orgánům část výtěžku. Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her, které podléhají vyúčtování v účetním období. Výtěžek je snížen o výhry, správní poplatky a místní poplatky. Z čistého zisku potom firma odvádí zákonem stanovených 6 %, některé firmy i 10%. Dle zák. ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů musí poskytnutou částku obec použít na veřejně prospěšné účely. O jeho použití je obec ze zákona povinna písemně sdělit firmě na jaký veřejně prospěšný účel bude výtěžek použit

7 e) Správní poplatky SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Správní poplatky od občanů jsou vybírány za ověřování podpisů a listin, za vystavení matričních dokladů, za tomboly, za podání žádosti o snížení místních poplatků apod. Rozpočet je ponechán na úrovni roku f) Správní poplatky za VHP SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Rozpočet u správních poplatků za vydaná rozhodnutí k povolení provozu VHP vychází ze skutečnosti předešlých let. Za vydané rozhodnutí na povolení 1 kusu VHP na rok činí správní poplatek ,- Kč, na pololetí ,- Kč a na čtvrtletí ,- Kč. Někdy dochází u tohoto poplatku k mírnému překročení a to z důvodu zvýšení počtu provozovaných VHP. g) Poplatky ze vstupného Tento poplatek byl Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích upraven tak, že kulturní a sportovní akce a akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny. Ostatních akcí je minimum, a proto s tímto poplatkem v rozpočtu neuvažujeme. Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Nedaňové příjmy jsou nahodilé a rozpočtují se pouze v tom případě, že jsou předem známy. Pokud se jiné příjmy během roku uskuteční, zařadí se do rozpočtu při rozpočtových opatřeních. Obsahem nedaňových příjmů jsou i takové příjmy, které se nemusí opakovat v dalším roce. NR na rok 2007 proto předpokládá jen: a) Příjmy z úroků SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o úroky z účtů hlavní činnosti. Výše rozpočtu vychází z řízeného úbytku finančních prostředků na účtech MO ÚL - město. b) Ostatní nedaňové příjmy SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jsou to platby, které nemají v rozpočtové skladbě své vlastní označení a jejichž výši lze pouze odhadnout (např. poplatky za známky u nově přihlášených psů, platby od zaměstnanců za převody na soukromé účty a za soukromé telefonické hovory, nevyčerpané mzdové prostředky z depozitního účtu, dobropisy atd.). c) Pokuty za přestupky SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Předpis u této položky byl snížen o 50 tis. Kč. Pokuty ukládané přestupkovou komisí RMO ÚL město se týkají většinou deliktů, jako jsou krádeže v obchodech a supermarketech, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, zakládání černých skládek a nedodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Pokuty se ukládají podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Vymáhání je obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů dopouští (sociálně slabí, nepřizpůsobiví občané, nezaměstnaní a mladiství s velice nízkými příjmy). i) Příjmy z finančního vypořádání SR tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o finanční vypořádání dotací za rok 2006 s Magistrátem, zejména dotací na volby do Parlamentu ČR a na komunální volby (viz tabulka č. 11)

8 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY a) Ostatní kapitálové příjmy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o prodej investice pořízené v letech 1994 až 1999 (plynárenské zařízení Skorotice, Božtěšice, Strážky) za dohodnutou cenu tis. Kč. Kupující, firma Severočeská plynárenská a.s. splácí dle kupní smlouvy dohodnutou cenu v pěti splátkách (v roce 2003 částku 2 000,00 tis. Kč v roce 2004 částku 2 500,00 tis. Kč, v roce 2005 částku tis. Kč a v roce 2006 částku 3 400,00 tis. Kč). Rozpočtovaná částka je poslední splátkou. Příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem FOR (viz tabulka č. 9). Třída 4 - PŘIJATÉ DOTACE celkem SR ,72 tis. Kč UR ,98 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Patří sem: a) Dotace na výkon státní správy SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace je poskytována ze SR (dle RUD) na výkon státní správy v přenesené působnosti. Tuto dotaci rozděluje MmÚ všem MO. Výše této dotace je stále stejná již od roku 1995, bez ohledu na to jak se měnil a mění rozsah činností v přenesené působnosti. Výkon státní správy zajišťuje MO ÚL město na úseku dávek sociální podpory, matrik, přestupků a výběru místních a správních poplatků, které uvedenou dotaci MO doplňují. Pro NR na rok 2007 počítáme s dotací ve výši 3 569,00 tis. Kč, tj. na úrovni roku 2006 a dle schváleného rozpočtu města. b) Dotace na obyvatele a na plochu obvodu + přerozdělení výnosu daně z nemovitostí SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace je poskytována z rozpočtu města (podíl z RUD) a v minulých letech vycházela z počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů a rozlohy městského obvodu a činila v roce 2006 tyto částky: dotace na obyvatele ,00 tis. Kč dotace na plochu MO ,00 tis. Kč přerozdělení výnosu daně z nemovitostí ,00 tis. Kč Výše této dotace pro rok 2007 byla stanovena na ,00 tis. Kč bez ohledu na výše uvedená kritéria. c) Posílení neinvestiční dotace + dotace na chodníky SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Dotace byla poskytována z rozpočtu města, v roce 2007 nebude poskytnuta. d) Účelová dotace na sociální dávky SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o účelovou dotaci na výplatu sociálních dávek ze státního rozpočtu. e) Účelová dotace z Úřadu práce na VPP SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč V roce 2006 jsme využívali cca 100 pracovníků VPP. ÚMO Ústí n.l. město předpokládá v roce 2007 zaměstnávat zatím cca 50 pracovníků VPP. Jejich mzdy a povinné odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění) jsou financovány účelovou dotací z ÚP na základě vystavených faktur. Částka (5 923 tis. Kč) je - 8 -

9 v příjmech rozpočtována na základě smlouvy s ÚP, který hradí na 1 pracovníka 9 050,-- Kč včetně povinných odvodů a dle měsíčního vyúčtování. Vzhledem k tomu, že tato dotace plně nepokrývá zákonnou minimální mzdu, tak její dorovnání je výdajem rozpočtu MO. i - q) Investiční dotační příspěvky Z rozpočtu města bývají částečně hrazeny i některé investiční akce MO. Na rok 2007 je pro MO ÚL-město vytvořena investiční rezerva ve výši 8 mil. Kč. Dle sdělení vedoucího finančního odboru Magistrátu může být tato rezerva použita na investice MO s tím, že může činit maximálně 60% z celkových investičních výdajů.vyšší investiční výdaje musí být zajištěny vlastními zdroji. Rozpočtované použití je následující: 1) Parkovací místa 1 900,00 tis. Kč 2) Rekonstrukce chodníků 3 000,00 tis. Kč 3) Rekonstrukce střechy a fasády W. Churchilla ,00 tis. Kč x) Dotace z FVHČ MO SR ,72 tis. Kč UR ,89 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o vlastní zdroje získané z vedlejší hospodářské činnosti běžného roku. Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek VHČ v roce 2007 nebude dostatečně příznivý, není rozpočtována žádná částka k přímému použití. y) Převod 3% z mezd ve VHČ SR ,32 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Tímto převodem se realizuje příjem SF ÚMO ze skutečně vyplacených mezd ve VHČ. z) Dotace z FOR MO SR ,00 tis. Kč UR ,72 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Vlastní zdroje získané z prodeje nemovitého majetku v běžném roce, kterými se hradí akce investičního rozpočtu, rozpočtovaná částka roku 2007 činí tis. Kč, ostatní investiční potřeby budou hrazeny v rámci Třídy 8 - Financování. Třída 8 - FINANCOVÁNÍ SR ,70 tis. Kč NR ,90 tis. Kč Potřeba finančních prostředků (rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku) je pokryta prostředky, které má MO ÚL-město na svých účtech z minulých let. Jsou to běžné účty HČ a účty VHČ MO. Změny zůstatků na účtech proto budou tyto: ZBÚ -3376,80 tis.kč, účet SF -88,50 tis.kč, účet FOR -9892,00 tis.kč a FVHČ ,60 tis.kč

10 V. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU neinvestiční výdaje (tabulky č. 2 7) ODBOR TAJEMNÍKA (tabulka č. 2) SR ,00 tis. Kč UR ,40 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: 1. Sbor dobrovolných hasičů SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o drobné výdaje související s činností Sboru dobrovolných hasičů v Božtěšicích dle jejich potřeby, zejména nákup stejnokrojů a obuvi, materiálu na opravy prováděné svépomocí, nářadí, pohonných hmot, na vybavení požární zbrojnice, na opravy a udržování vozidel, spotřebu vody a elektřiny v požární zbrojnici, nájemné za pronájem místnosti při schůzích. Z těchto prostředků je také hrazeno praní spacích pytlů, teplákových souprav a odvoz odpadu při plánovaném úklidu požární zbrojnice a okolí. 2. Hospodářská správa SR ,00 tis. Kč UR ,53 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na činnost a provoz celého úřadu. Hospodářská správa zajišťuje nákup tisku, časopisů, odborné literatury, kancelářského materiálu, čistících prostředků, vybavení kanceláří. Mezi další výdaje patří poštovné, cestovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky, pojištění vozidel, PHM a ostatní náklady spojené s provozem motorových vozidel, nájemné, služby nevýrobní povahy apod. Rozpočet na rok 2007 byl v některých položkách částečně redukován u ostatních pak odpovídá rozpočtu roku K výraznému poklesu došlo u položky na opravy a udržování, kde se jedná o výdaje související s opravou vozidel, kopírek a ostatního majetku. Vzhledem k tomu, že auta i kopírky jsou na leasing snížily se náklady na opravy. Zvýšení rozpočtované položky leasing motor. vozidel odpovídá platbě první splátky za koupené dodávkové auto Citroen. V položce ostatní služby, která je s rozpočtem tis. Kč nejvyšší v rozpočtu tohoto odboru jsou obsaženy tyto výdaje: Vydávání Radničního hlasatele + WEB stránky 310 tis. Kč Příspěvek na stravné zaměstnancům.500 tis. Kč Inzerce 60 tis. Kč Odvoz odpadu.40. tis. Kč Skartace a likvidace materiálů.30 tis. Kč Revize 40 tis. Kč Činnost požární ochrany a ochrany zdraví při práci tis.kč Poplatky - rozhlas a televize.. 10 tis.kč Ostraha objektu W. Churchilla.. 20 tis.kč Hudební produkce při svatebních obřadech.. 25 tis.kč Tiskařské práce.. 80 tis. Kč Zpracování agend pro výpočetní techniku.. 20 tis. Kč Ostatní neplánované práce a služby nevýrobní povahy. 95 tis. Kč

11 SOCIÁLNÍ ODBOR (tabulka č. 3) SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Od nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách a dále zákony o životním a existenčním minimu a zákon o hmotné nouzi. Tyto zákony mění systém sociálního zabezpečení. Zákon o sociálních službách zavádí nově příspěvek na péči. Tato dávka nahradí od stávající dávku soc. péče příspěvek při péči o osobu blízkou či jinou, která byla do konce r vyplácena ÚMO Ústí nad Labem město. Od poskytuje novou dávku příspěvek na péči Magistrát města Ústí nad Labem. Na základě změny statutu též přešlo poskytování dávek pro zdravotně postižené, tj. poskytování doposud vypláceného příspěvku na zvýšené náklady v souvislosti s trvalým používáním kompenzačních pomůcek, do působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem. Od je zrušen zákon o životním minimu a zákon o sociální potřebnosti. Na základě zákona o sociální potřebnosti byly poskytovány dávky při nedostatečném příjmu rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi, občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání, a starým občanům. Zákon o sociální potřebnosti byl nahrazen zákonem o hmotné nouzi, který zavádí 3 typy dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Tyto dávky poskytuje pověřený obecní úřad a náklady na dávky hradí stát, a to z finančních prostředků získaných příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Na základě změny statutu ÚMO Ústí nad Labem město poskytuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Souběžně s těmito dávkami však budou na základě přechodných ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi do poskytovány dávky při nedostatečném příjmu rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi, občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání, a starým občanům. Jde o občany, kteří do pobírali dávky dle zákona o sociální potřebnosti. Od byla na sociální odbor přenesena změnou statutu též agenda výkonu opatrovnictví pro občany zbavené či omezené k způsobilosti k právním úkonům. Je důležité upozornit, že výkon této agendy bude znamenat navýšení ostatních provozních nákladů úřadu, neboť v souvislosti s výkonem této agendy dojde k navýšení nákladů zejména za právní služby, za telefonní poplatky, poštovní poplatky, cestovné, poplatky za bankovní služby, mzdové prostředky (postup pracovnic do vyšší platové třídy) a prostředky za výkon funkce zvláštního příjemce (dohoda o pracovní činnosti). EKONOMICKÝ ODBOR (tabulka č. 4) SR ,42 tis. Kč UR ,39 tis. Kč NR ,90 tis. Kč Z toho: 1. Kultura SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Vzhledem ke snížení dotací z MmÚ není v rozpočtu uvažováno s žádnými akcemi, které byly v předchozích letech financovány společně s MmÚ (promítání Kinematografu bratří Čadíků na Lidickém náměstí, pořádání akce Den vína a burčáku ). Pokud bude poskytnut příspěvek z MmÚ, o který jsme požádali, budou výdaje MO ÚL-město řešeny rozpočtovým opatřením v průběhu roku

12 2. Členové obecních zastupitelstev SR ,70 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Rozpočtovány jsou výdaje na odměny pro dva uvolněné a ostatní neuvolněné členy ZMO Ústí n. L. město dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, včetně odměn pro předsedy a členy komisí RMO ÚL město a výborů ZMO ÚL - město. Ti kteří nejsou členy zastupitelstva MO Ústí n. L. město budou odměněni dle 84, odst. 2, písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Rozpočtovány jsou i povinné odvody z těchto odměn. Dále výdaje na cestovné pro uvolněné členy ZMO Ústí n. L. město a ošatné pro oddávající. V rozpočtu je zohledněn předpokládaný nárůst odměn členům ZMO Ústí n. L. město dle Nařízení vlády, kterým se každoročně mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 3. Správa úřadu SR ,72 tis. Kč UR ,67 tis. Kč NR ,90 tis. Kč Rozpočtové výdaje zahrnují: - Platy úředníků včetně odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Platy úředníků jsou rozpočtovány dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí ve znění pozdějších změn a doplňků. V rozpočtu je zohledněno navýšení platových tarifů, ke kterému došlo od 1. ledna 2007 v souvislosti s platností nového Zákoníku práce. - Odměny pro knihovnice Místních lidových knihoven v MO Ústí n. L. město a kronikáře. - Část platů pro pracovníky VPP, která není hrazena Úřadem práce (dorovnání do minimální mzdy, osobní příplatky, příplatky za vedení apod.). - Zdravotní a sociální pojištění z výše uvedených platů. - Platy VPP včetně zdravotního a sociálního pojištění kryté v příjmech dotací z Úřadu práce. - Povinné pojištění dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve znění pozdějších změn a doplňků. Pojištění činí 4,2 % ze základu použitého pro úhradu sociálního pojištění. - Ošatné pro zaměstnance ÚMO Ústí n. L. město ve výši 5 000,00 Kč na jednoho zaměstnance za rok a ošatné pro matrikářky a služby při svatebních obřadech. 4. Výdaje sociálního fondu SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Výdaje sociálního fondu (dále jen SF) jsou kryty základním přídělem podle platů a odměn úředníků a uvolněných členů zastupitelstva. Dle statutu SF, který byl schválen RMO Ústí n. L. město dne 17. března 1997 může být přídělem SF i doplňkový příděl ve výši jednonásobku základního přídělu v předešlém roce na základě ZMO Ústí n. L. město schváleného hospodaření za předešlý rok. Vzhledem k tomu, že vedlejší hospodářská činnost vykazuje od roku 2005 zisk pouze v oblasti prodejů majetku, není plánován ani doplňkový příděl do SF a jsou proto předpokládány i nižší výdaje ze SF. Ze sociální fondu jsou zaměstnancům hrazeny příspěvky na stravování, na rekreaci, odměny při jubileích (životních i pracovních), vstupenky na kulturní nebo sportovní akce, vitamínové preparáty atd. 5. Příspěvky zájmovým a neziskovým organizacím SR ,00 tis. Kč UR ,02 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o tyto příspěvky: - příspěvek na energie pro klubovnu JUNÁK v objektu Stříbrnické Nivy 10 tis. Kč - příspěvek na energie pro hasičskou mládež 10 tis. Kč - stipendium starosty pro vyhodnoceného studenta Univerzity J. E. Purkyně 15 tis. Kč - příspěvky zájmovým a nevýdělečným organizacím, které si o příspěvek žádají 115 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku nad 5 tis. Kč projednává FK RMO Ústí n. L. město a rozhoduje RMO, o příspěvku nad 20 tis. Kč rozhoduje ZMO Ústí n. L. město (dle písm. b) 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

13 ODBOR ČISTOTY A ZELENĚ (tabulka č. 5) Z toho: SR ,00 tis. Kč UR ,84 tis. Kč NR ,00 tis. Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,06 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Patří sem: 1. Vánoce celkem SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na výzdobu města v období adventu a vánoc. Patří sem: - elektrická energie na vánoční osvětlení tis. Kč Tato částka zůstává stejná jako v roce Jedná se o elektrickou energii pro vánoční výzdobu, osvětlení a vánoční výzdobu prodejních stánků. - světelné komponenty (materiál na opravy) tis. Kč - montáž, demontáž a uskladnění vánoční výzdoby) tis. Kč 2. Čistota města celkem SR ,00 tis. Kč UR ,55 tis. Kč NR 2007 ( A+B) ,00 tis. Kč Z toho: A. Smluvní údržba celkem..( pravidelná údržba) ,00 tis. Kč - úklid chodníků (letní, zimní) ,00 tis. Kč - úklid psích exkrementů ( březen 07)... 36,00 tis. Kč B. Mimosmluvní údržba celkem ( nepravidelná údržba) ,00 tis. Kč - odvoz. kom odpadu (vany) ,00 tis. Kč Z této částky budou hrazeny i likvidace odpadu při případných povodních, likvidace černých skládek, opravy kontejnerů. - čištění chodníkových vpustí ,00 tis. Kč MO ÚL-město má v údržbě 102 ks těchto chodníkových kanalizačních vpustí. - VPP celkem ,00 tis. Kč Jedná se o výdaje na činnost VPP pracovníků v potřebné skladbě položek. Na rok 2007 se uvažuje zatím s počtem 50 pracovníků. - provoz vozového parku celkem...445,00 tis. Kč Částka je na úrovni roku Údržba zeleně celkem SR ,00 tis. Kč UR ,28 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: A. Smluvní údržba celkem ,00 tis. Kč - běžná údržba zeleně ,00 tis. Kč tyto výdaje jsou kryty zejména podílem na výtěžku z loterií a heren - úprava veřejné zeleně stromy ,00 tis. Kč Z této položky se hradí kácení, prořezy a výsadba stromů. V roce 2006 bylo na tyto práce celkem vynaloženo ,- (vč. dotace 1 mil. Kč Magistrátu města ÚL). B. Mimosmluvní údržba zeleně celkem ,00 tis. Kč - ostatní údržba zeleně, např. i seče v okrajových částech MO ,00 tis. Kč

14 Z této položky je hrazena údržba zeleně v okrajových částech (Habrovice, Božtěšice, Skorotice, Strážky a Hostovice) a další drobné práce v zeleni, např. úprava keřových porostů aj. - spotřeba vody ve fontánách ,00 tis. Kč - el. energie pro fontány ,00 tis. Kč - čištění a údržba fontán...482,00 tis. Kč Z položky je hrazena údržba všech fontán, včetně závlahového systému na Lidickém náměstí. - mobiliář nákup (materiál na opravy) ,00 tis. Kč Předpokládáme větší využití VPP při drobných opravách dětských hřišť a ostatního městského mobiliáře. - opravy a udržování mobiliáře(práce)...350,00 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny objednané opravy laviček, odpadkových košů, dětských hřišť a ostatní mobiliář. - keře, letničky (nákup materiálu) ,00 tis. Kč Roční částka na běžný nákup letniček a keřů. - stromy - materiál...250,00 tis. Kč Jedná o nákup sadby stromů a materiálu potřebného k výsadbám. Průměrná cena stromu se pohybuje až Kč i více. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,78 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: -dětská hřiště a pískoviště ,00 tis. Kč -dětské hřiště Božtěšice... 50,00 tis. Kč -dětské hřiště Habrovice... 50,00 tis. Kč -dětské hřiště Vaňov... 50,00 tis. Kč - kontejnerové stání... 60,00 tis. Kč Jedná se o vybudování vzorového stání, které má sloužit k udržení čistoty v okolí kontejnerů. V případě příznivé odezvy u občanů by se v dalších letech počet těchto stání rozšířil. - vysavač psích exkrementů...70,00 tis. Kč Předpokládá se, že zakoupením druhého vysavače zajistí MO sběr psích exkrementů v rámci činnosti VPP. Množství odloženého objemného komunálního odpadu ve městě mimo určené svozové dny je velkým problémem i našeho MO. Zlepší-li se finanční situace bude zakoupeno ještě jednoho nákladní vozidlo. Odvoz tohoto druhu odpadu pak bude operativnější a zaručí pořádek v MO a bude možné rychleji likvidovat vznikající černé skládky. Zároveň budou pracovníci VPP rychleji rozvezeni do celého MO a nebudou ztrácet čas čekáním na svou dopravu

15 ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (tabulka č. 6) SR ,00 tis. Kč UR ,86 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Z toho: A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,43 tis. Kč NR ,00 tis. Kč 1. Údržba chodníků SR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč V roce 2007 budou prováděny práce na opravách chodníků malého rozsahu podle žádostí občanů a našich zjištění. 2. Stavební práce v zeleni SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč NR ,00 tis. Kč I v roce 2007 bude pokračovat opravování zídek, opěrných zdí, schodů v majetku obvodu, a to jak na základě požadavků občanů, tak na základě místních šetření. B. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 tis. Kč UR ,43 tis. Kč NR ,00 tis. Kč 1. Projektová dokumentace a posudky celkem SR ,00 tis. Kč UR ,55 tis. Kč NR ,00 tis. Kč Pro dosud nespecifikované akce roku 2007 s ohledem na potřebu přípravy nových investičních akcí pro období je třeba vytvořit rezervu 200 tis. Kč, která bude použita podle potřeby a rozhodnutí RMO. 2. Investiční akce 2006 (pro informaci) SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 1) Výstavba bytového domu pro matky s dětmi v ul. Za Válcovnou Bytový dům je projektován ve dvou sekcích celkem se 64 bytovými jednotkami. Realizace stavby se předpokládala v letech Náklady na přípravu akce včetně projektu a žádosti o dotaci v období 2005 a 2006 byly ve výši tis. Kč. Celkové náklady na realizaci podle výsledku veřejné soutěže na dodavatele stavby dosáhly výše tis. Kč. Se započtením inženýrské činnosti (výkon TDI při realizaci) pak budou celkové náklady tis. Kč. Akce je dokumentačně i projektově připravena. Pro rok 2007 se zahájením realizace nepočítá. Vzhledem k tomu, že tuto akci nelze zrealizovat bez dotací, bylo a bude podmínkou zahájení výstavby přidělení dotace. V roce 2006 nebylo naší žádosti vyhověno a i přes věcnou správnost předložené žádosti. Bude proto snahou orgánů MO i města zajištění financování významnější dotací ze zdrojů EU, SFRB či MMR v dalších letech. 2) Rekonstrukce fontány na Lidickém náměstí V roce 2006 byla rekonstrukce dokončena a fontána zprovozněna. 3) Rekonstrukce kašny v Městských sadech V roce 2006 také dokončena a slouží veřejnosti

16 4) Půdní vestavba v objektu W. Churchilla Podle zpracované studie mělo být rozhodnuto o realizaci využití půdních prostor v tomto objektu s cílem získání reprezentačních prostor pro potřeby města. Vzhledem k současnému nedostatku finančních prostředků bylo rozhodnutí odloženo. Rozpočtované prostředky na projekční přípravu nebyly použity. 5) Městský kamerový systém kamera na Větruši Ve druhé polovině roku 2006 se objevila pro město možnost získání významné dotace na rozšíření kamerového systému pro náš MO. Vzhledem k tomu, že dotaci bylo možné získat pouze na základě žádosti MO, bylo rozhodnuto nabídky využít. Nová kamera je dodána a nainstalována na Větruši. Je zařazena do Městského kamerového systému. 3. Investiční akce 2007 SR ,00 tis.kč UR ,00 tis.kč NR ,00 tis. Kč 1) Rekonstrukce střechy a fasády na objektu v ulici W. Churchilla č.4 Celkové náklady na realizaci jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, včetně inženýrské činnosti za 100 tis. Kč. Finanční příspěvek z rozpočtu města tis.kč. Jedná se o rekonstrukci střechy a fasády významné budovy města Ústí n.l. V roce 2006 byla firmou Zefraprojekt zpracována potřebná projektová dokumentace. Dodavatelem stavby bude firma MRP s.r.o. z Ústí n.l., která byla vybrána v soutěži na opravy majetku obce ve správě MO ÚL-město. 2) Budování parkovacích míst Celkové náklady na realizaci zvýšení počtu parkovacích míst v MO ÚL-město jsou rozpočtovány ve výši tis.kč, včetně inženýrské a projektové činnosti. Finanční příspěvek z rozpočtu města tis.kč. Kriteriem pro konečný výběr lokality pro vybudování nových parkovacích míst je deficit v dané lokalitě a cena za jedno parkovací místo. Vhodné lokality vytipovává vybraná projektová kancelář. Pro rok 2007 jsou zatím ve fázi studie lokality: - Malátova vjezd Hoření nad věžáky - Malátova pod ulicí Malátova směrem k ulici Ve Smyčce - Ve Smyčce - Spartakiádní Ve fázi přípravy na stavební řízení jsou lokality: - Ostrčilova - Kpt. Nálepky. 3) Rekonstrukce chodníků Celkové rozpočtované náklady na rok 2007 jsou ve výši ,00 tis.kč. Jedná se o pokračování celkových rekonstrukcí chodníků v MO ÚL-město. Rekonstrukce spočívá ve vybudování nových podkladních vrstev, položení nových obrubníků a položení nového krytu chodníku se spádem do pásu zeleně a se zabudováním bezpečnostních prvků pro nevidomé a tělesně postižené. Do rekonstrukcí budou zařazeny například tyto akce: spojka Klíšská Resslova (za budovou SčP), spojka Hilbertova SNP, Hoření ulice od křiž. s ulicí Malátova (levá strana), některé úseky na Pražské ulici ve Vaňově, přístupové chodníky k bytovým objektům Hornická, přístupový chodník k objektu Malátova 9 a další podle nutnosti. Uváděné pořadí není směrodatné, jedná se jen o příklad. Práce budou prováděny na základě požadavku občanů a na základě vlastního zjištění při místním šetření

17 VI. PLÁN VHČ (tabulka č. 7 a 8) Plán VHČ na rok 2007 je sumárně znázorněn v tabulce č. 7 v členění na výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny údaje roku Tabulka č. 8 zachycuje rozdělení hospodaření VHČ do jednotlivých okruhů (1.Pronájmy bytů a nebytových prostor, 2. Prodej majetku, 3. Ostatní tržby). Výnosy hospodářské činnosti (účty účtové třídy 6) tvoří hlavně: - tržby z pronájmů bytů - tržby z pronájmů nebytových prostor - tržby z prodeje majetku (budovy, pozemky, byty) - tržby z pronájmů pozemků Výše těchto tržeb je stanovena odhadem s ohledem na předpokládaný vývoj nájemného a cen pozemků. Ostatní výnosy shrnují výnosy z finančních operací, kde podstatnou část tvoří výnos z depozitní směnky. Na depozitní směnce má MO Ústí n. L. město uloženu většinu volných finančních prostředků vzhledem k tomu, že na běžných účtech je minimální úročení a depozitní směnka byla bankou nabídnuta jako produkt, který momentálně volné prostředky lépe zhodnotí. K prodejům obecního majetku je nutno zdůraznit, že získané prostředky se sníží o daň z převodu nemovitostí a o odpočítatelné nákladové položky. Čistý výnos je zdrojem FOR a rozdělí se mezi rozpočet města a rozpočet MO v poměru 80 : 20. Prostředky FOR jsou pak v rozpočtu (hlavní činnost) použity zejména na investiční akce ve smyslu daného Statutu FOR. U pronájmů bytů a nebytových prostor je skutečnost taková, že vybrané nájemné za byty a nebytové prostory (136 bytových jednotek a 29 nebytových prostor) nepokryje předpokládané náklady na zajištění správy, údržby a obnovy bytového a domovního fondu, včetně jeho pojištění. Potřebné prostředky budou zatím zajištěny ze zůstatku fondu VHČ z minulých let a byla proto RMO přijata opatření, která ba měla náklady snížit. K nákladovým položkám (účty účtové třídy 5) je třeba uvést, že se při jejich plánování přihlédlo k uvedeným údajům za rok 2006 (energie, odměny za správu domovního fondu apod.). Hospodářský výsledek je předpokládán ve výši 6 127,00 tis. Kč. Jak vyplývá z tabulky č.8 bude dosažen nejvyšší výnos ve 2. okruhu, ale protože většina nákladů tohoto okruhu není odpočítatelná při stanovení čistého výnosu, bude celý výnos rozdělen jen do FOR města a MO ÚL-město. Pokud hospodářský výsledek VHČ nestačí na pokrytí všech vynaložených nákladů a předepsaných odvodů použijí se prostředky z fondu VHČ, kde jsou kumulovány výnosy hospodaření z minulých let. VII. FOND OBNOVY A ROZVOJE (tabulka č. 9) Fond obnovy a rozvoje majetku města v MO Ústí n. L. - město (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí n. L. město, který byl zřízen v souladu s usnesením městského zastupitelstva č. 9 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí n. L.. Jedná se o fond jehož hlavním účelem je soustředit určenou část výnosů z prodeje majetku města Ústí n. L. svěřeného do péče MO Ústí n. L. město a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj MO. Dle Statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20 % čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí n. L., svěřeného do péče MO Ústí n. L. město (do roku 2003 bylo 25 %, změněno ZM Ústí n. L. usnesením č. 145/2003 ze dne dodatek č. 1. ke statutu FOR), b) kapitálové výnosy majetku Fondu, c) dary, d) převody z ostatních fondů města či MO. Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace,

18 b) investiční příprava vybraných území,infrastruktury MO, c) rekonstrukce stávajícího majetku města, svěřeného do péče MO d) obnova a výstavba infrastruktury v MO, e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností Fondu. O jiném výjimečném použití Fondu může rozhodnout Zastupitelstvo MO. Zůstatek finančních prostředků FOR MO Ústí n. L. město k je ,36 tis. Kč a jeho tvorba a použití v roce 2007 je uvedeno v tabulce č. 9 a vyplývá z ní, že rozpočtované investice v roce 2007 jsou finančně zajištěny, včetně rozpočtové rezervy na další akce. Součástí tabulky č. 9 je i informace o kapitálovém majetku MO ÚL - město. MO Ústí n. L. rozhodnutím ZMO vložil v roce 1993 část volných prostředků do kapitálového majetku. Bylo zakoupeno 500 ks akcií ČNIMF a. s. Litoměřice za nominální hodnotu 1 110,00 Kč, tj. celkem za 555,00 tis. Kč. V současné době je ČNIMF a. s. v likvidaci, když návrh podala Komise pro cenné papíry. MO Ústí n. L. je členem Sdružení akcionářů a tyto zatím prakticky bezcenné akcie jsou uschovány v trezoru MO Ústí n. L. Likvidace ČNIMF a. s. bude ukončena vyhlášením výzvy likvidátora k uplatnění nároku na likvidační zůstatek a rozdělením likvidačního zůstatku mezi vlastníky akcií. Případný výnos bude zdrojem FOR. VIII. FOND VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI (tabulka č. 10) V tomto fondu se soustřeďují finanční zdroje z výsledků vedlejší hospodářské činnosti předchozích let, které se postupně uvolňují jako zdroje financování neinvestičních (provozních) i investičních výdajů (prostřednictvím FOR) v hlavní činnosti a jako zdroje krytí vyšších nákladů v hospodářské činnosti. Ve FVHČ se vytváří také rezerva na krytí nižších příjmů, než jsou očekávané, a nebo nutných vyšších výdajů v hlavní činnosti. Zůstatek FVHČ k tvoří ,34 tis. Kč finančních prostředků a ,40 tis. Kč pohledávek (jedná se zejména o neuhrazené nájemné a náklady na služby u bytů i nebytových prostor a dále pohledávky z prodejů obecního majetku z období začátku privatizace)

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2008 Pro zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února 2008 OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4 III. Struktura

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis.

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis. MO Pardubice V na rok 2011 Příjmy příjmy daňové 23 605,8-812,0 22 793,8 DPH - podíl na sdílených daních 12 940,8-1 212,0 11 728,8 DPH - podíl na státní správě 10 370,5 0,0 10 370,5 DPH - podíl na živ.prostředí

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč)

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč) Příjmy (v tis. Kč) Pol. Text SR 2011 Daňové příjmy 87 386 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 2 500 1332 Poplatek

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu:

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu: - 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa Dne: 17. 12. 2012 Věc: Bod programu: Č. j.: Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Návrh Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: Sňato: Schváleno: Návrh Závěrečný účet obce Podbřežice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více