Prof. JUDr. Jan Dědič

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. JUDr. Jan Dědič"

Transkript

1 Prof. JUDr. Jan Dědič Novela zákona o přeměnách Novela zákona o přeměnách Základní důvody novely/nedostatky stávající úpravy: transpozice Směrnice EP a Rady (2009/109/ES ze dne 16. září 2009) povinnost transponovat do 30. června 2011 nutnost reflexe rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva posílení ochrany minoritních společníků problematika přeshraničních přeměn problematika přeshraničních přeměn limitovaný okruh forem přeměn (fúze a převod jmění na zahraničního společníka) obtížnost realizace

2 Novela zákona o přeměnách Základní důvody novely/nedostatky stávající úpravy: nedostatečná či chybějící úprava určitých procesů, jakož i složitost některých procesů přechod zástavních práv k obchodním podílům změna společníků nadbytečnost administrativních nároků okamžik stanovení výměnného poměru nejednotnost terminologie zaměňování pojmů (jmění/čistý obchodní majetek) chybějící definice užívaných pojmů Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn zakotvených v novele: zjednodušení informačních povinností ( 33a, 78 odst a, 93a, 119 odst. 3, 119a, 169a, 269, 285a, 299a, 323a, 342, 363 odst. 3, 363a 363b) zpřístupnění projektu/upozornění věřitelů na internetových stránkách možnost nahradit listinné dokumenty a jejich zasílání společníkům jejich publikací na internetových stránkách zúžení základních náležitostí projektu, změny projektu ( 11b, 15c, 70) přenesení struktury závazků do zahajovací rozvahy dopady změny společníků změny ě podle ZÚ rozhodný den:fikce, max 12 M před návrhem/den zápisu do OR výjimky z povinnosti sestavit mezitímní účetní závěrku ( 11a) otevírání účetních knih nově ve vazbě na RD ke dni zápisu do OR komentář k zahajovací rozvaze ( 11b) audit konečné/mezitímní ÚZ a zahajovací rozvahy ztráta z přeměny vyšší než ½ ZK

3 Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn zakotvených v novele: pravidla pro oceňování /určení rozhodných okamžiků ( 13a, 45, 73, 75 odst. 2) zakotvení povinnosti objektivní oceňovací metody ( 13b) nová pravidla pro oceňování majetku propojených osob nová pravidla pro účtování přecenění majetku okamžiky rozhodné pro ocenění: odkup podílu: zánik společnosti výměnný poměr při fúzi: k rozhodnému dni peněžní vypořádání při převodu jmění: ke dni zániku společnosti ocenění majetku: zanikající společnost k rozhodnému dni; nástupnická: rozhodný den = den zápisu do přeměny do OR Rozvahový den pro ocenění Účetní hodnoty převzaté ze závěrky k rozvahovému dni pro přecenění Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rozdíly z přecenění majetku Položkové ocenění reálnou hodnotou Nově kapitálový fond: Rozdíly z operací s podnikem (A.II.5), Nástupnická společnost převezme ke dni zápisu přeměny do OR a zaúčtuje do běžného období všechny související operace

4 Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn zakotvených v novele: rozšíření práv společníků/věřitelů ( 23a, 30 odst. 2, 49a, 57 a 59) rozšíření okruhu osob oprávněných žádat odvolání znalce (věřitelé/společníci) povinný odkup podílů při negativních změnách majetku možnost dožadovat se rozhodnutí o porušení zákona i po zápisu do OR povinné vyjádření auditora/znalce ohledně změn ode dne ocenění povinné zveřejnění uplatnění práva na dorovnání povinné zveřejnění pravomocných rozsudků v řízeních s min. společníky Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn zakotvených v novele: posílení role notářů ( 23a, 59x) u přeshraničních přeměn: prohlášení o splnění všech předpokladů pro zápis u všech přeměn: prohlášení o souladu projektu přeměny s právními předpisy a zaklad. dokumenty přeshraniční přeměny ( 59a) p p y ( ) všechny druhy přeměn, včetně přemístění sídla do ČR či z ČR do zahraničí

5 Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn přeměn s.r.o./a.s. fúze nově povinnost přiznat doplatek tak, aby výměnný poměr s doplatkem odpovídal reálné hodnotě podílu na zanikající společnosti ( 70 odst. 2 a 3) reálná hodnota = tržní hodnota, kvalifikovaný odhad nebo znalecký posudek ve smyslu zákona o účetnictví ( 70 odst. 2) upřesnění, kdy vzniká povinnost ocenit jmění zanikající společnosti ( 73) možnost vzniku AS při sloučení SRO, či SRO při sloučení AS ( 154, 158 pro AS i SRO a 156 pro SRO) upřesnění pravidel pro zvyšování a snižování ZK nástupnické společnosti ( 89 až 91 pro SRO, 103, 104, 109, 109a a 110 pro AS) Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn přeměn s.r.o./a.s. nová úprava kombinovaného zvýšení a snížení ZK nástupnické společnosti ( 91a pro SRO, 111 pro AS) fúze 100% dcery do matky se neschvaluje ( 95b pro SRO, 132 pro AS) a projekt fúze má formu NZ ( 15 odst. 4) nový režim nesplacených vkladů/emisního kursu v projektu fúze ( 96a pro SRO, 101 pro AS) vyloučení aplikace ObchZ o povinnosti doplácet do výše ocenění jmění ( 99b pro SRO, 104 a 109a odst. 4 pro AS) nová pravidla pro nakládání s penězi předanými pověřené osoby k vyplácení doplatků ( 107)

6 Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn přeměn s.r.o./a.s. rozdělení rozlišení rozštěpení a odštěpení ( 243) nový postup při ukončení účasti na rozdělované společnosti při odštěpení ( 249) úprava doplatků obdobně jako u fúzí ( 250 odst. 3 a 4) při rozdělení sloučením se neoceňuje ta část jmění zanikající nebo rozdělované společnosti, která nemá sloužit ke zvýšení ZK nástupnické společnosti ( 253 odst. 3) nová pravidla apro případ, pad, kdy při odštěpení poklesne e vlastní kapitál pod základní kapitál ( 266) úprava postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu rozdělované společnosti ( 255a) upřesnění pravidel pro zvyšování a snižování základního kapitálu nástupnické společnosti ( 281 až 283 pro SRO, 295 a 296 pro AS) Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn přeměn s.r.o./a.s. úprava kombinovaného zvýšení a snížení ZK nástupnické společnosti ( 283a pro SRO, 296 pro AS) schválení valnou hromadou nepodléhá rozdělení sloučením, pokud nástupnické společnosti mají 100% podíl na zanikající nebo rozdělované společnosti ( 287b pro SRO, 306a pro AS) a projekt rozdělení má formu NZ ( 15 odst. 4) pro rozdělení se vznikem nových společností s rovnoměrným výměnným poměrem se nevyžaduje zpráva o rozdělení, znalecká zpráva o rozdělení ani mezitímní účetní závěrka ( 310 odst. 2) úprava režimu nesplacených vkladů/emisního kursu v projektu rozdělení ( 288a pro SRO, 290a pro AS) vyloučení aplikace ObchZ o povinnosti doplácet do výše ocenění jmění ( 289 pro SRO, 295 pro AS)

7 Novela zákona o přeměnách Přehled základních změn přeměn s.r.o./a.s. převod jmění zpřísnění podmínek pro převod jmění (90%-ní účast na základním kapitálu a na hlasovacích právech) ( 349 odst. 2 pro SRO, 354 pro AS) řešení otázky, kdo rozhoduje o převzetí jmění, pokud je přejímajícím společníkem jiná právnická osoba, než společnost a družstvo ( 342a) pravidla pro znaleckou zprávu o převodu jmění ( 341) zrušení nepromlčitelnosti práva na vypořádání úprava sistace práva na úrok po dobu prodlení s vrácením akcií ( 341a) nová pravidla pro nakládání s penězi předanými pověřené osobě k vyplácení vypořádání ( 358) úprava důsledků nesplacení vkladu/emisního kursu ( 344a) řešení zvláštností převodu jmění, je-li přejímajícím společníkem osoba, která nevede účetnictví ( 339 a 344) Novela zákona o přeměnách Děkujeme vám za pozornost Prague Main Office Karlovy Vary Office Ostrava Office Jungmannova 24, Prague, Czech Republic telephone: +420 / facsimile: +420 / Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary, Czech Republic telephone: +420 / facsimile: +420 / Českobratrská 7, Ostrava, Czech Republic telephone: +420 / facsimile: +420 /

8 10 zemí. 1 společnost. Analýza fúzí za rok 2010 v ČR Novela zákona o přeměnách Jana Skálová VŠE v Praze 11. listopadu 2011 Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců. Část I. Analýza fúzí za rok 2010 v ČR strana 2

9 Fúze v ČR v roce 2010 výsledky analýzy Základní fakta: Za realizované fúze se považují pouze ty, které byly zapsané do obchodního rejstříku Celkem 394 fúzí za rok 2010: Celkem 607 zanikajících společností + 4 družstva Celkem 372 existujících nástupnických subjektů Celkem 18 nově vzniklých společností Dohromady tedy zúčastněných společností a družstev strana 3 Výsledky provedené analýzy 1/6 Právní forma zúčastněných společností strana 4

10 Výsledky provedené analýzy 2/6 Kombinace právních forem zúčastněných společností strana 5 Výsledky provedené analýzy 3/6 Počet zúčastněných společností na jedné fúzi strana 6

11 Výsledky provedené analýzy 4/6 Fúze sloučením a splynutím strana 7 Výsledky provedené analýzy 5/6 Audit účetních závěrek a zahajovací rozvahy strana 8

12 Výsledky provedené analýzy 6/6 Vývoj zapsaných fúzí v jednotlivých měsících (v %) strana 9 Společnostmi stanovený rozhodný den Počet Počet Rozhodný Rozhodný společností společností den fúze den fúze (v %) (v %) neuvedeno 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 strana 10

13 Výsledky provedené analýzy Vnitrostátní a přeshraniční fúze strana 11 Počty přeshraničních fúzí Fúze započaté, tj. oznámené v Obchodním věstníku Fúze dokončené, tj. realizované (některé i v následujících letech, než byly oznámeny) Nedokončeno do října strana 12

14 Struktura realizovaných fúzí v roce 2010 Do České republiky 9 Ven z České republiky 5 Ze Slovenska 5 Na Slovensko 4 Z Holandska 2 Do Německa 1 ZNěmecka 1 Z Polska a z Maďarska 1 strana 13 Část II. Účetní souvislosti novely zákona o přeměnách strana 14

15 Změny v oblasti právní úpravy Novela zákona o přeměnách v oblasti účetních souvislostí Flexibilita rozhodného dne Poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka pro účely ocenění jmění Zahajovací rozvaha a komentář k ní Mezitímní účetní závěrka nemusí být sestavována Novela zákona o účetnictví Změny v oblasti účetního období Návaznost na flexibilitu rozhodného od o dne Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. Okamžik zaúčtování přecenění do účetnictví Zaúčtování zahajovací rozvahy do účetnictví strana 15 Rozhodný den 10 zákona o přeměnách: (1) Rozhodným dnem fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka (dále jen rozhodný den ) se rozumí den, od něhož se jednání zanikající společnosti nebo družstva nebo zanikajících společností nebo družstev nebo rozdělované společnosti nebo družstva považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti nebo družstva nebo nástupnických společností nebo družstev nebo přejímajícího společníka. (2) Při rozdělení odštěpením nastávají účinky uvedené v odstavci 1 jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo závazků, jež mají podle projektu rozdělení přejít na nástupnickou společnost nebo družstvo. (3) Rozhodný den přeměny nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den přeměny může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. strana 16

16 Základní pojmy v účetních povinnostech Konečná účetní závěrka = závěrka ke dni předcházející rozhodný den fúze Účetní závěrka použitá pro ocenění jmění zanikající společnosti = konečná účetní závěrka, poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka sestavená před vyhotovením projektu fúze Zahajovací rozvaha: sestavuje se vždy k rozhodnému dni fúze Komentář k zahajovací rozvaze: v něm je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky té které osoby zúčastněné na přeměně nebo jak jinak s nimi bylo naloženo. strana 17 Alternativa 1 pro fúze po staru Konečná účetní závěrka ke dni , k témuž datu znalecké ocenění jmění zanikající společnosti Rozhodný den shodný s prvním dnem účetního období, tj Den zápisu v témže roce, tj. k Účetní období 2011 Účetní období roku 2012 Konečná účetní závěrka Rozhodný den Den zápisu Řádná účetní závěrka strana 18

17 Alternativa 2 Poslední řádná účetní závěrka k , k témuž datu provedeno ocenění jmění zanikající společnosti Rozhodný den položen na datum Den zápisu k Rok 2011 První účetní období 2012 Druhé účetní období 2012 Řádná účetní Závěrka Konečná účetní Závěrka Rozhodný den Den zápisu Řádná účetní Závěrka strana 19 Alternativa 3 Poslední řádná účetní závěrka k , k témuž datu provedeno ocenění jmění zanikající společnosti Rozhodný den spojen s datem zápisu do obchodního rejstříku, tj. např Rok 2011 Účetní období před Rozhodným dnem Účetní období Nástupnické společnosti Řádná účetní Závěrka Konečná účetní Závěrka Rozhodný den Den zápisu Řádná účetní Závěrka strana 20

18 Použitelné alternativy Rozhodný den předchází přípravu projektu fúze Povinnost sestavit konečnou účetní závěrku ke dni předcházející rozhodný den K rozhodnému dni sestavení zahajovací rozvahy Projekt obsahuje údaje navazující na zahajovací rozvahu K datu zápisu do obchodního rejstříku spojeno účetnictví nástupnické a zanikající společnosti Rozhodný den spojen s datem zápisu do obchodního rejstříku Zvolení účetní závěrky pro účely ocenění musí být spojena s uzavřením účetních knih Projekt obsahuje údaje o emisi podílů či akcií na zvýšení základního kapitálu Ke dni předcházející zápis fúze do OR je sestavena konečná účetní závěrka Ke dni zápisu fúze je sestavena zahajovací rozvaha strana 21 Hlavní změny v účetní regulaci Konečná účetní závěrka neobsahuje zaúčtování reálné hodnoty, tj. přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu dle 27 zákona o účetnictví ve vazbě na povinnost ocenění jmění zanikající či rozdělované společnosti Nové ocenění se: promítne do zahajovací rozvahy nástupnické společnosti; účtuje ho zanikající nebo nástupnická společnost k rozhodnému dni do účetních knih podvojnými zápisy (z důvodu průkaznosti). strana 22

19 Nové položky ve vlastním kapitálu A.II A.II.1 A.II.2 A.II.3 A.II.4 A.II.5 A.II.6 Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností strana 23 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti (účet 418) Obsahuje rozdíly mezi oceněním majetku a závazků v účetnictví zanikající účetní jednotky a oceněním jmění při přeměně společnosti k rozvahovému dni pro ocenění. Pro účely vyhlášky se rozvahovým dnem pro ocenění rozumí den, k němuž byla sestavena účetní závěrka využitá pro ocenění jmění posudkem znalce pro projekt přeměny společnosti strana 24

20 Příklady použití účtu 418 Č. Popis účetní operace Částka MD Dal 1. Zvýšení hodnoty pozemku Zvýšení hodnoty budovy Zrušení oprávek k budově Snížení hodnoty zásob zboží Odložený daňový závazek z přecenění xxx strana 25 Rozdíly přeměn společností A.II.5 Rozdíly z přeměn společností (např. účet 417) Položka obsahuje Rozdíly z rozvahových operací vzniklé například vyloučením vzájemných pohledávek a závazků nebo Rozdíly vzniklé z vyloučených aktiv a pasiv, která se v souladu s vyhláškou a zákonem nevykazují (při přeshraničních fúzích). strana 26

21 Rozdíly z ocenění při přeměnách A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností (např. účet 415) Používá se pouze pokud rozhodný den nenásleduje po závěrce použité pro ocenění Obsahuje: u majetku a závazků, které byly vykázány v účetní závěrce využité pro ocenění jmění pro projekt přeměny společnosti, oceňovací rozdíly, které se vztahují k úbytkům tohoto majetku a závazků v období ode dne následujícím pro rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne. strana 27 Příklad (1) Společnost k datu sestavila účetní závěrku, kde vykázala velmi zjednodušeně tyto položky rozvahy. Ke stejnému datu znalec ocenil jmění společnosti tak, že stanovil výši čistého obchodního majetku na částku 180. Přesně o částku 180 bude navýšen základní kapitál nástupnické společnosti, do níž společnost fúzuje. Aktiva Pasiva Majetek A 50 Vlastní kapitál 100 Majetek B 50 Aktiva celkem 100 Pasiva celkem 100 strana 28

22 Příklad (2) Pokud by společnost považovala za rozhodný den fúze datum , pak by mohla promítnout přecenění do účetnictví a do zahajovací rozvahy nástupnické společnosti tímto způsobem: A) s využitím oceňovacího rozdílu Aktiva Pasiva Majetek A 50 Vlastní kapitál původní 100 Majetek B ORNM 80 Aktiva celkem 180 Pasiva celkem 180 strana 29 Příklad (3) Pokud by společnost považovala za rozhodný den fúze datum , pak by mohla promítnout přecenění do účetnictví a do zahajovací rozvahy nástupnické společnosti tímto způsobem: B) s využitím goodwilu Aktiva Pasiva Majetek A 80 Vlastní kapitál původní 100 Majetek B Goodwill 20 Aktiva celkem 180 Pasiva celkem 180 strana 30

23 Rozhodný den bude spojen datem zápisu do OR Pokud společnost spojí rozhodný den s datem zápisu do obchodního rejstříku, pak K otevře zanikající i nástupnická společnost účetní knihy Budou účtovat samostatně až do dne předcházející den zápisu do OR Ke dni předcházející den zápisu do OR obě společnosti sestaví konečnou účetní závěrku Den zápisu = rozhodný den, k němu bude sestavena zahajovací rozvaha strana 31 Příklad (4) Pokud zanikající společnost samostatně hospodařila, došlo ke změnám ve struktuře majetku, např. došlo k prodeji majetku B Prodejní cena činila 110 Pořizovací cena činila 50 Zisk 60 Dopady této transakce mohou být do zahajovací rozvahy odlišné, podle toho zda společnost zvolila metodu položkového ocenění s vyčíslením goodwillu nebo zda společnost zvolila metodu oceňovacího rozdílu strana 32

24 Příklad (5) Pokud bude použit oceňovací rozdíl k nabytému majetku, lze jeho výši vypočtenou v původní výši v rozvaze ponechat. Je však otázkou, zda nedojde k nadhodnocení sumy aktiv? Aktiva Pasiva Majetek A 50 Vlastní kapitál původní 100 Majetek B Peníze 110 Zisk 60 ORMN 80 Aktiva celkem 240 Pasiva celkem 240 strana 33 Úprava z vyhlášky 54 vyhlášky: Při ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou způsobem ocenění převzetí účetních hodnot od zanikající společnosti s vyčíslením oceňovacího rozdílu k nabytému majetku o položce A.II.6. Rozdíly zocenění při přeměnách společností neúčtuje; existuje-li ocenění jmění posudkem znalce k rozhodnému dni a došloli mezi rozvahovým dnem pro ocenění a rozhodným dnem ke změně položky B.II.9. Oceňovací ň rozdíl k nabytému bté majetku, jtk účetní jednotka zaúčtuje tuto změnu na příslušný účet vykazovaný v položce B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku souvztažně spříslušným účtem vykazovaným v položce A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností. strana 34

25 Příklad (6) Při použití goodwillu bude nutno vyčíslit,,jakou částkou by se podílel prodaný majetek na tvorbě oceňovacího rozdílu na účtu 418 a tento rozdíl zachytit v rozvaze jako samostatnou položku A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností Aktiva Pasiva Majetek A 80 Vlastní kapitál původní 100 Majetek B Peníze rozdíly z ocenění -30 Goodwill 20 Zisk 60 Suma aktiv 210 Suma pasiv 210 strana 35 Úpravy účetnictví prováděné od rozhodného dne Nástupnická společnost účtuje ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne: Převzetí a úbytky aktiv a pasiv zanikající účetní jednotky Převzetí oceňovacích rozdílů k majetku a závazkům O vyloučení vzájemných vztahů (pohledávky, finanční investice) O použití oceňovacího rozdílu (vykázaného na 418, 417, 415) na tvorbu položek vlastního kapitálu (základní kapitál, rezervní fond) O převzetí nákladů a výnosů zanikající účetní jednotky strana 36

26 Mezitímní účetní závěrka 11a zákona o přeměnách: Mezitímní účetní závěrka podle se nevyžaduje u osob zúčastněných na přeměně, jestliže zveřejňují pololetní finanční zprávu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a zpřístupňují-li ji společníkům nebo členům způsobem stanoveným tímto zákonem pro mezitímní účetní závěrku. Mezitímní účetní závěrka podle 11 odst. 2 se rovněž nevyžaduje, jestliže k tomu všichni společníci nebo členové všech osob zúčastněných na přeměně udělili souhlas. strana 37 Zahajovací rozvaha 5a zákona o přeměnách: (1) Jestliže ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti vyplývá, že celková ztráta nástupnické společnosti dosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nemůže rozhodný den přeměny následovat po vyhotovení projektu přeměny a přeměna může být zapsána do obchodního rejstříku, jen jestliže osoby zúčastněné na přeměně doloží znalecký posudek, z něhož vyplývá, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti. strana 38

27 Zákon o daních z příjmů upravené znění 23d: Poplatník, který splňuje podmínky uvedené v 23a, 23b nebo 23c, oznámí před převodem podniku nebo jeho samostatné části před výměnou podílů nebo před fúzí nebo rozdělením společností svému místně příslušnému správci daně, že bude postupovat podle 23a, 23b nebo 23c. strana 39 Podávání daňového přiznání Termíny 38m: Daňové přiznání se podává nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci do něhož spadá: Den rozhodnutí valné hromady pokud rozhodný den fúze předchází nebo se shoduje se dnem rozhodnutí valné hromady Den předcházející rozhodnému dni fúze, pokud rozhodný den následuje až po rozhodnutí valné hromady Není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního nebo hospodářského roku. strana 40

28 Děkuji za pozornost... TPA Horwath Mánesova Praha 2 strana 41

29 Odložená daň a fúze prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc. EkF VŠB TU Ostrava katedra účetnictví Workshop "Regulační prostředí pro fúze a akvizice" Odložená daň a fúze Odložená daň a řádná účetní závěrka účetní nástroj (rozvahový přístup) koncepce IAS 12 Daně ze zisku přechodné rozdíly časové (zdanitelné, odčitatelné) vliv na hodnotu vlastního kapitálu Workshop "Regulační prostředí pro fúze a akvizice"

30 Odložená daň a fúze Význam odložené daně v procesu fúze povinnost přecenění majetku a závazků rozdíly mezi daňovou a účetní hodnotou aktiv a pasiv čistý obchodní majetek aodložená daň konečná účetní závěrka aodložená daň Workshop "Regulační prostředí pro fúze a akvizice" Odložená daň a fúze Oceňovací metody a odložená daň nutný předpoklad spolupráce znalců, účetních, daňových poradců, auditorů znalecký posudek bez individuálního ocenění majetku je či neníve znaleckém posudkuzohledněn budoucí daňový efekt? jak se vypořádat s očekávaným daňovým efektem účetně? Workshop "Regulační prostředí pro fúze a akvizice"

31 Odložená daň a fúze Oceňovací metody a odložená daň individuální ocenění převáděných majetkových složek názorové odlišnosti znalců a účetní teorie, praxe? nutnost očisty vlastního kapitálu nástupnické společnosti o potenciální daňové závazky Workshop "Regulační prostředí pro fúze a akvizice"

32 Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových regulačních systémů EU s důrazem na přeshraniční fúze (registrační číslo GAČR P403/10/1982) Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Člen Crowe Horwath International (Curych) asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců. Obsah Metodika sběru dat a provedené analýzy Výsledky analýzy Poznámky k novele zákona o přeměnách v souvislosti s povinností vyhotovit znalecké posudky Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 2

33 Metodika sběru dat a analýzy Databáze zahrnuje znalecké posudky uložené do Sbírky listin v roce 2009 a čítá celkem 906 znaleckých posudků. Část pouze s podniky a výnosovou metodou obsahuje 183 znaleckých posudků. Databáze znaleckých posudků byla shromážděna studenty zaměstnanci společnosti TPA Horwath Při shromažďování dat bylo využito ustanovení 38i odst. 1 písm. g) obchodního zákoníku a 27 odst. 4 téhož zákona Tyto skutečnosti přirozeně ovlivnily účel, pro který byly zkoumané znalecké posudky zpracovány Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 3 Metodika sběru dat a analýzy 38i odst. 1 písm. g) obchodního zákoníku stanoví, že Sbírka listin obsahuje: posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo při zvýšení jejich základního kapitálu, posudek znalce na ocenění jmění při přeměnách obchodních společností a družstev a na ocenění majetku podle 196a odst. 3, 27 odst. 4 téhož zákona, zní: Rejstříkový soud zveřejní zápis do obchodního rejstříku, jeho změnu či výmaz, jakož i uložení listiny do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu, ledaže právní předpis ukládá tuto povinnost někomu jinému. Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 4

34 Metodika sběru dat a analýzy Postup sběru dat byl následující 1. V obchodním věstníku byly podle klíčových slov posudek a znalecký posudek vyhledány informace o tom, že příslušná společnost uložila v roce 2009 do Sbírky listin znalecký posudek, 2. Podle IČ příslušné společnosti byl ve Sbírce listin vyhledán znalecký posudek, 3. Znalecký posudek byl stažen do databáze a dále vyhodnocován. Některé výsledky byly zveřejněny v článku autorů Podškubka Skálová (2011) Auditor 4/11 Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 5 Výsledky analýzy Výsledky zkoumání následujících charakteristik znaleckých posudků budou prezentovány na dvou úrovních dat Všechny posudky 1A Srovnání znaleckých posudků z hlediska zhotovitele vs (znalec/znalecký ústav) Pouze 2A Srovnání znaleckých posudků z hlediska předmětu ocenění podniky s výnosovou 3A Srovnání znaleckých posudků z hlediska účelu ocenění metodou 1B 2B 3B Srovnání znaleckých posudků z hlediska přítomnosti finanční a strategické analýzy Srovnání výsledných metod ocenění použitých ve znaleckých posudcích Srovnání posledních známých provozních výsledků hospodaření s výslednou hodnotou ocenění Pouze podniky s výnosovou metodou Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 6

35 1A Zhotovitel znaleckého posudku V celém vzorku převládají znalci ale u podniků znalecké ústavy => ocenění podniků je komplexnější a rizikovější Zhotovitel znaleckého posudku Celý vzorek Zhotovitel znaleckého posudku Podniky 341; 38% 565; 62% Znalec Znalecký ústav 80; 44% Znalecký ústav 103; 56% Znalec Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 7 2A Předmět ocenění Dominantními i předměty ř ocenění ě byly podniky nebo jejich ji části a nemovitosti, které představují cca 84% podíl Předmět ocenění Počet Podíl Podnik nebo část podniku ,5% Nemovitost ,0% Samostatná movitá věc 61 6,7% Akcie nebo podíly 52 57% 5,7% Ostatní 21 2,3% Pohledávka 8 0,9% Ručení 7 0,8% Celkem ,0% Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 8

36 3A Účel ocenění Významné jsou nepeněžité vklady a přeměny V případě podniků logicky převažují přeměny Výsledky ovlivněny způsobem sběru dat Účel ocenění - celek Počet Podíl Nepeněžitý vklad ,2% Rozdělení ,0% Fúze ,3% Změna právní formy ,1% 1% Jiný 94 10,4% Převod jmění 66 7,3% Převod podle 196a 41 4,5% Squeeze out 2 0,2% Celkem ,0% Účel ocenění - podniky Počet Podíl Změna právní formy 45 24,6% Rozdělení 34 18,6% Nepeněžitý vklad 33 18,0% Fúze 30 16,4% Převod podle 196a 17 9,3% Jiný 11 6,0% Převod jmění 11 6,0% Squeeze out 2 1,1% Celkem ,0% Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 9 1B Přítomnost strategické a finanční analýzy Oceňovací teorie považuje strategickou a finanční analýzu za velmi významnou Přítomnost strategické analýzy zjištěna pouze u mírně nadpoloviční většiny posudků cca 54 %. V případě finanční analýzy je situace o něco lepší (cca 62 %) Přítomnost strategické analýzy Přítomnost finanční analýzy 99; 54% 84; 46% ne ano 113; 62% 70; 38% ne ano Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 10

37 2B Výsledná metoda ocenění V nadpoloviční většině případů p (přes 57 %) byla jako výsledná metoda ocenění zvolena výnosová metoda DCF Oblíbenou metodou je také výnosová metoda KČV, která vychází pouze z minulých výsledků hospodaření Kombinace metod (tj. průměr) se používá, i když se nejedná o správný postup Výsledná metoda ocenění Počet Podíl DCF ,4% KČV 38 20,8% Kombinace 31 16,9% Substanční 7 3,8% Porovnávací 2 1,1% Celkem ,0% Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 11 3B Poměr provozního zisku a výsledné hodnoty Pro tyto účely byl soubor posudků dále zúžen a vyřazeny y byly rozdělení a některé nepeněžité vklady části podniku Důvodem byla neporovnatelnost posledního známého zisku (za celý podnik) a výsledné hodnoty (pouze za část podniku) Zkoumaný vzorek měl celkem 75 posudků V rámci analýzy byl sledován násobek posledního provozního výsledku hospodářství ve výsledné hodnotě ocenění. Tento přístup bývá používán např. v oblasti M&A pro rychlý indikativní odhad hodnoty firmy Hodnota podniku byla rovna v průměru 5,1 násobku provozního výsledku hospodaření v posledním roce minulosti Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 12

38 Poznámky k novele zákona o přeměnách 1. Omezení potřeby znaleckých posudků ve věci ocenění jmění změna právní formy a rozštěpení/odštěpení sloučením 2. 5a o omezení volnosti nastavení rozhodného dne přeměny ř ě v souvislosti s neuhrazenou ztrátou v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 13 Omezení potřeby znaleckých posudků 1. Změna právní formy odst. 3 Ocenění jmění podle odstavců 1 a 2 lze nahradit postupem podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev v případech, ve kterých upravuje výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad posudkem znalce při zvýšení základního kapitálu ( 59a obchodního zákoníku). Lhůta 6 měsíců stanovená zákonem, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, se při ocenění provedeném uznávaným nezávislým odborníkem v tomto případě počítá ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku Při změně právní formy bude možné aplikovat výjimky jako u nepeněžitých vkladů dle 59a obchodního zákoníku Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko strana 14

Komparativní analýza znaleckých posudků

Komparativní analýza znaleckých posudků Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

Základní kapitál nástupnické společnosti

Základní kapitál nástupnické společnosti KAPITOLA 12 Základní kapitál nástupnické společnosti 12.1 Zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti První a nejčastější alternativou navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Zúčastněné společnosti: ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. TESLA ELECTRIC s. r.o. 1 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Znalecké oceňování při (přeshraničních) fúzích

Znalecké oceňování při (přeshraničních) fúzích Znalecké oceňování při (přeshraničních) fúzích Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Vybraná zjištění z dotazníkového šetření

Vybraná zjištění z dotazníkového šetření Vybraná zjištění z dotazníkového šetření Jana Reimontová, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012 Změny v oblasti přeměn obchodních společností 17. ledna 2012 Agenda Úvodní slovo Právní problematika vnitrostátní přeměny Právní problematika přeshraniční přeměny Přestávka Účetní problematika Daňová problematika

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Vybrané problémy při přeměnách obchodních společností. Listopad 2008

Vybrané problémy při přeměnách obchodních společností. Listopad 2008 Vybrané problémy při přeměnách obchodních společností Listopad 2008 Program Potřeba znaleckého ocenění při přeměnách Ocenění je nižší než kupní cena Komanditní struktura alternativní řešení, výhody, možné

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ÚČETNÍ ZOBRAZENÍ PŘESHRANIČNÍ FÚZE V ČESKÉ REPUBLICE DLE

ÚČETNÍ ZOBRAZENÍ PŘESHRANIČNÍ FÚZE V ČESKÉ REPUBLICE DLE ÚČETNÍ ZOBRAZENÍ PŘESHRANIČNÍ FÚZE V ČESKÉ REPUBLICE DLE NÁRODNÍ ÚČETNÍ ÚPRAVY Accounting interpretation of cross-border mergers in the Czech Republic based on national accounting regulation Jana Skálová

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Daňové souvislosti přeshraničních fúzí v Evropské unii

Daňové souvislosti přeshraničních fúzí v Evropské unii 5. listopadu 2010 Workshop Ing. Jana Skálová, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Daňové souvislosti přeshraničních fúzí v Evropské

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna KOFOLA, holdinška družba d.o.o.

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna KOFOLA, holdinška družba d.o.o. ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM ze dne 18. dubna 2016 za KOFOLA, holdinška družba d.o.o. 532039-v1\PRADOCS 1 Obsah 1 ÚVOD 2 ODŮVODNĚNÍ VÝMĚNNÉHO POMĚRU AKCIÍ A PODÍLŮ Z PRÁVNÍHO I EKONOMICKÉHO HLEDISKA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více