2 Ukládání dat do paměti počítače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Ukládání dat do paměti počítače"

Transkript

1 Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě a budou umět převádět zápisy čísel mezi jednotlivými soustavami. Studenti porozumí způsobu ukládání celých čísel, reálných čísel, jednotlivých znaků i celých textů a logických proměnných do paměti počítače.. Vyjádření čísel v různých číselných soustavách Již od první třídy základní školy, kdy se děti seznamují se základy počítání a matematiky, pracují s čísly v desítkové soustavě. Později se dovídají, že existují i jiné číselné soustavy, a že počítače pracují ve dvojkové soustavě. Následně se pak učí zapisovat čísla v různých číselných soustavách. Připomeňme si tedy, co to jsou číselné soustavy a jaké jsou jejich principy. Začněme desítkovou soustavou. Jejím základem je číslo deset. Každé další číslo pak lze vyjádřit jako příslušný součet násobků mocnin deseti. Pro příklad lze uvést rozklad čísla 456 v desítkové soustavě Stejný princip platí i pro zápis čísel v libovolné jiné číselné soustavě. Vždy se tedy jedná o příslušný součet násoků mocnin základu dané číselné soustavy. Dekadické číslo 456 lze vyjádřit pomocí mocnin základu dva takto /5

2 Vladimír Jehlička Programování Obdobně lze číslo 456 vyjádřit pomocí mocnin osmi Nejinak je tomu i při zápisu čísla pomocí mocnin šestnácti Dříve než přistoupíme k zápisu čísla v uvedených číselných soustavách, je třeba si uvědomit, že pro vyjadřování čísel v desítkové číselné soustavě máme k dispozici deset číslicových symbolů (,,,..., 9), ve dvojkové číselné soustavě dva symboly (, ), v osmičkové osm (,,,..., 7) a v šestnáctkové šestnáct (,,,..., 9, A, B, C, D, E, F). Teoreticky bychom si tak mohli vymýšlet i další číselné soustavy při libovolném jiném základu. Zabývejme se nyní zápisem několika prvních celých nezáporných čísel v různých číselných soustavách. Začneme nulou, ke které budeme postupně přičítat jedničku. Jakmile vyčerpáme použitelné symboly v daném řádu, musíme přičíst jedničku do vyššího řádu, viz následující tabulka. V posledním sloupci je jenom pro zajímavost uvedeno vyjádření čísel pomocí římských číslic. Je zřejmé, že se pro matematiku jedná o naprosto nevhodnou formu zápisu. Tabulka. Zápis čísel v různých číselných soustavách Číselná soustava Římská desítková dvojková osmičková šestnáctková čísla I II III IV V VI VII 8 8 VIII 9 9 IX A X /5

3 Vladimír Jehlička Programování 3 B XI 4 C XII 3 5 D XIII 4 6 E XIV 5 7 F XV 6 XVI 7 XVII Nyní je již snadné zapsat dané číslo v jednotlivých číselných soustavách, kde index uvádí hodnotu základu dané číselné soustavy C8 6. Paměť číslicových počítačů Číslicová výpočetní technika pracuje s paměťmi, jejichž nejmenší jednotku tvoří bit, do kterého lze uložit pouze informaci booleovského typu pravda nebo nepravda (true nebo false), tedy číselně nebo. Z toho také plyne, že do pamětí počítačů lze ukládat čísla pouze ve dvojkové číselné soustavě. Zcela logicky se tedy můžeme ptát: Proč bychom se tedy měli zabývat osmičkovou, nebo šestnáctkovou číselnou soustavou? Odpověď je zřejmá. Počítač sice pracuje ve dvojkové číselné soustavě, ale příslušný zápis čísel je velice nepřehledný. Rozdělíme-li číslo zapsané ve dvojkové číselné soustavě do skupin po třech, resp. čtyřech číslicích, pak můžeme dané číslo zapsat v osmičkové, resp. šestnáctkové číselné soustavě C8 6 A právě snaha po zjednodušení zápisu a zpřehlednění čtení čísel zapsaných ve dvojkové číselné soustavě je důvodem k tomu, proč v některých případech používáme šestnáctkovou číselnou soustavu. Použijeme-li k zápisu celého čísla např. paměť s kapacitou 4 byte, tj. 4x8=3 bitů, pak ukládáme pro nás velice nepřehledné číslo vyjádřené ve 3/5

4 Vladimír Jehlička Programování dvojkové soustavě, které obsahuje 3 nul či jedniček. Mnohem přehlednější je jeho zápis v šestnáctkové soustavě: F 75 9C 6 6 Osmičková číselná soustava byla standardně používána v 7 letech minulého století při komunikaci operátorek se sálovými počítači. V současné době již využití osmičkové číselné soustavy je minimální, ale v praxi programátorů je používána šestnáctková soustava, a to např. při psaní některých částí programů, které se týkají práce s barvami..3 Ukládání celých nezáporných čísel Potřebujeme-li uložit do paměti počítače celé nezáporné číslo, pak musíme v této paměti vymezit prostor, který obsahuje tolik bitů, kolik je potřeba pro vyjádření daného čísla ve dvojkové soustavě. Začněme jednoduchým příkladem, kdy v paměti počítače vymezíme pouze 8 bitů, čili byte. Do tohoto prostoru lze ve dvojkové soustavě uložit číslo v rozsahu až. Tomu odpovídají v desítkové soustavě čísla v rozsahu až 55. Budeme-li vytvářet programy např. ve vývojovém prostředí Delphi, pak příslušnou proměnnou, do které budeme ukládat tato celá nezáporná čísla, budeme deklarovat jako proměnnou typu Byte. Je ale třeba si uvědomit úskalí takovéto deklarace. Do proměnné skutečně nelze uložit větší číselnou hodnotu. Jestliže budeme např. postupně přičítat hodnotu do příslušné proměnné, pak se dostaneme maximálně na hodnotu 55 a přičtením jedničky dojde k tzv. přetečení, kdy ve všech vymezených bitech budou uloženy nuly a příslušná jednička by měla být zapsána v dalším vyšším řádu. Ten ale je již nezobrazitelný, protože je mimo rozsah vymezené paměti pro uložení proměnné typu Byte. Z toho vyplývá, že v dané proměnné bude uložena výsledná hodnota nula. Pokud si programátor tuto skutečnost neuvědomí, může snadno vytvořit program s tzv. nekonečným cyklem. Stačí, když vytvoří cyklus, ve 4/5

5 Vladimír Jehlička Programování kterém bude řídicí proměnná deklarovaná typu Byte, přičemž v cyklu by měla nabývat maximální hodnoty např. 3. V takovém případě bude cyklus probíhat do hodnoty 55, pak bude pokračovat znovu od do 55, ale nikdy nedosáhne koncové hodnoty 3. Cyklus tedy nikdy neskončí..4 Ukládání celých záporných čísel Záporná čísla je možno v paměti počítače vyjadřovat různými způsoby. Jedním z nich je rezervování nejvyššího řádu dvojkového čísla pro identifikaci znaménka kladného či záporného čísla a v dalších bitech je uloženo číslo ve své absolutní hodnotě. Nevýhodou tohoto zobrazení je skutečnost, že existuje nejenom kladná nula, ale také záporná nula. Druhou možností je vyjádření záporných čísel s tzv. posunutou nulou. V takovém případě lze hodnotě přiřadit dekadické číslo -8. Hodnotě odpovídá dekadická nula a hodnotě odpovídá dekadické číslo 7. Záporná čísla jsou v paměti počítače ale nejčastěji ukládána ve formě dvojkového doplňku, který vznikne tak, že k absolutní hodnotě záporného čísla, vyjádřeného ve dvojkové soustavě, vytvoříme negaci a k té přičteme jedničku. Pro názornost zkusme zapsat ve formě dvojkového doplňku dekadické číslo -5. zápis absolutní hodnoty čísla -5, tedy +5 negace zapsaného čísla +5 přičtením jedničky získáváme výsledný zápis čísla -5 ve formě dvojkového doplňku. Obdobným způsobem můžeme zapsat libovolné jiné celé záporné číslo, pokud máme vymezenou dostatečně velkou kapacitu paměti. Tento způsob zapisování záporných čísel odstraňuje problémy s nejednoznačným zapsáním nuly i problémy s posunutou nulou. Zajímá-li nás zpětný převod, to znamená určení absolutní hodnoty záporného čísla, pak nejprve od čísla vyjádřeného ve tvaru dvojkového 5/5

6 Vladimír Jehlička Programování doplňku odečteme jedničku a pak provedeme negaci. Určeme tedy např. absolutní hodnotu čísla. záporné číslo ve tvaru dvojkového doplňku výsledek po odečtení jedničky negací získáme výslednou absolutní hodnotu zadaného záporného čísla = 9. Pro názornost si můžeme sestavit tabulku se všemi kladnými i zápornými čísly, které lze zapsat do paměti o velikosti 4 bitů. Tabulka. Zápis záporných čísel ve tvaru dvojkového doplňku Desítkové číslo Dvojkový doplněk Čísla, která jsou zapsána ve formě dvojkového doplňku, lze velice snadno sčítat i odčítat. Máme-li totiž odečíst celé kladné číslo, pak přičteme odpovídající číslo záporné, jak je vidět z následujících příkladů. Případný přenos jedničky do nejvyššího řádu, který je v našem případě mimo 6/5

7 Vladimír Jehlička Programování vymezených 8 bitů, vynecháme, neboť danou hodnotu není možno zapsat do paměti dané velikosti. Tabulka.3 Ukázka sčítání a odčítání čísel ve dvojkové soustavě. 5 + = 7 5 = 3 5 = = 7 5 = 3 5 = 7 Vidíme tedy, že v nejvyšším bitu (první zleva) je vždy uložena jednička pro čísla záporná a nula pro čísla kladná. Rozsah zapsatelných čísel je pak dán počtem n bitů, které máme v paměti počítače pro tento zápis k dispozici. Obecně lze příslušný rozsah vyjádřit zápisem n až. V následující tabulce jsou uvedeny využitelné rozsahy dekadických celých nezáporných i záporných čísel, a to v závislosti na velikosti paměti počítače, kterou pro daný zápis vymezíme. Současně jsou uvedeny typy proměnných, které využívá vývojové prostředí Delphi, resp. programovací jazyk Visual Basic. Tabulka.4 Rozsah celých čísel, která lze zapsat do různě velké vymezené paměti počítače Rozsah paměti byte = 8 bit byte = 6 bit 4 byte = 3 bit Typ proměnné Rozsah čísel (desítkově) Visual Delphi Basic 55 Byte Byte -8 7 Shortint Word Char Smallint Short Longword (Cardinal) Longint (Integer) Integer n 7/5

8 Vladimír Jehlička Programování 8 byte = 64 bit přibližně Int64 Long 6 byte = 8 bit přibližně Decimal Při psaní programů a deklarování typů proměnných pro ukládání celých čísel je třeba stále mít na paměti, že může dojít k přetečení vymezeného rozsahu paměti, jak už bylo výše uvedeno. Pokud si programátor neuvědomí odpovídající základní matematické souvislosti, snadno se mu podaří vytvořit programy s nekonečnými cykly. V takových případech překladač nehlásí žádné syntaktické chyby, ale program je nepoužitelný, protože jeho chod nikdy není ukončen. Vrátíme-li se k tabulce.4, pak lze např. říci, že v paměti o velikosti byte můžeme ukládat celá čísla v rozsahu Chápáno v absolutní hodnotě tak můžeme ukládat čtyřciferná čísla v rozsahu od do Můžeme ale také ukládat některá pěticiferná čísla, a to v rozsahu od do Příslušné výpočty tedy mohou probíhat s přesností 4 5 platných dekadických míst. Nelze tedy jednoznačně tvrdit, že všechny výpočty budou realizovány s přesností na 4 nebo naopak s přesností na 5 platných dekadických míst. To je také důvod, proč v návodech ke kalkulačkám se můžeme např. dočíst, že výpočty probíhají s přesností na až platných dekadických míst. Výrobci tedy nemohou uvést, že by výpočty probíhaly právě na nebo právě na platných dekadických míst. 8/5

9 Vladimír Jehlička Programování.5 Vyjádření reálných čísel v exponenciálním tvaru Při výpočtech se ale nemůžeme omezovat pouze na práci s celými čísly. Do paměti počítače je třeba vkládat také reálná čísla, tj. čísla s desetinnou částí. Ta jsou ukládána v exponenciálním tvaru. Např. dekadické číslo 4 53,86 lze v exponenciálním tvaru vyjádřit jako 4 4,5386., kde 4,5386 je mantisa a 4 je exponent zadaného čísla. Jedná se tedy o dvě samostatná čísla, která pro potřeby ukládání do paměti počítače lze chápat jako celá kladná či celá záporná čísla. Při zápisu reálných čísel s desetinnou částí tedy opět bude vše záviset na rozsahu vymezené paměti počítače. Velikost paměti vyhrazené pro zápis mantisy bude určovat přesnost vyjádření reálného čísla, a tedy počet platných cifer. Velikost paměti vyhrazené pro zápis exponentu bude určovat řádový rozsah zapisovaných čísel..6 Ukládání reálných čísel Při ukládání reálných čísel do paměti počítače je vymezená paměť počítače rozdělena na dvě části. V první je uložena mantisa daného čísla a ve druhé části je uložen jeho exponent. V následující tabulce jsou uvedeny rozsahy pamětí, které jsou rezervovány pro ukládání reálných čísel, a odpovídající rozsahy dekadických čísel, které lze do vymezených částí paměti zapsat. Současně jsou uvedeny odpovídající typy proměnných, které lze využít při psaní programů. Tabulka.5 Rozsah reálných čísel, která lze zapsat do různě velké vymezené paměti počítače Počet Typ proměnné Rozsah Rozsah čísel platných Visual paměti Delphi číslic Basic -3, , byte = 3 bit 7 8 Single Single, , byte = 48 bit -, , Real48 9/5

10 Vladimír Jehlička Programování 8 byte = 64 bit byte = 8 bit 6 byte = 8 bit,9. -39, , ,. -34 Double 5 6 5,. -34,7. 38 (Real) Double -, , Extended 3, , , Decimal 7, Jestliže v matematice standardně pracujeme s čísly z množiny reálných čísel, pak při práci na počítači si musíme uvědomit, že nemáme k dispozici celou množinu reálných čísel. Pracujeme vždy pouze s určitou podmnožinou množiny reálných čísel, a to v závislosti na deklaraci typu příslušné proměnné, do které budeme ukládat čísla s desetinnou částí. Tato omezení platí nejenom pro programy, které píšeme v libovolném programovacím jazyku, ale samozřemě platí pro jakoukoliv práci na počítači, kalkulačce apod. Můžeme si to ověřit např. při práci s velmi často využívaným tabulkovým procesorem Excel..7 Ukládání čísel v tabulkovém kalkulátoru Excel Zkusme nejprve nalézt největší celé číslo, které lze zadat do buňky tabulkového kalkulátoru Excel. Když zadáme hodnotu , pak na obr.. vidíme zobrazení příslušného čísla. /5

11 Vladimír Jehlička Programování Obr.. Zadání čísla s přesností na platných dekadických míst Přidáme-li další cifru, pak hodnota bude automaticky zobrazena v exponenciálním tvaru. Obr.. Zobrazení čísla v exponenciálním tvaru Budeme-li přidávat další cifry, a tedy řádově zvětšovat hodnotu zobrazovaného čísla, pak zjistíme, že všechna čísla budou automaticky zobrazena v exponenciálním tvaru. Zkusme nyní změnit formát buňky podle nastavení, které je uvedeno na obr..3. /5

12 Vladimír Jehlička Programování Obr..3 Nastavení formátu pro zobrazení čísel Následující obr..4 dokladuje, že můžeme zadávat i řádově větší hodnoty, např Obr..4 Pokus o zadání čísla s přesností na 6 platných dekadických míst Stiskneme-li následně klávesu Enter, pak se číslo v buňce automaticky uloží s přesností na 5 platných dekadických míst. /5

13 Vladimír Jehlička Programování Obr..5 Uložení čísla s přesností na 5 platných dekadických míst. Budeme-li tímto směrem dále pokračovat, pak zjistíme, že následující zadávané cifry jsou automaticky nahrazovány nulami. Excel s těmito číselnými hodnotami bude pracovat jako s reálnými čísly, která mají mantisu vyjádřenou na 5 dekadických platných míst. Zkusme se nyní zabývat otázkou přesnosti výpočtů s využitím všech 5 platných dekadických míst. Do buňky B zadejme číslo Po stisku klávesy Enter se ale v této buňce zobrazí číslo , viz obr..6. Vidíme tedy, že cifra na 6. dekadickém místě byla nahrazena nulou. Obr..6 Problémy s výpočty na 5. a 6. platném dekadickém místě Ve sloupci A budeme dále uvádět matematický zápis prováděných operací. Ve sloupci B budou realizovány jednotlivé výpočty. Do buňky B vložme číslo. V buňce B3 vytvořme součet předcházejících dvou hodnot. Uvědomíme-li si, že Excel dokáže pracovat maximálně s přesností na 5 platných dekadických míst, pak je zřejmé, že z hodnoty, jež je uložena v buňce B, může k číslu z buňky B přičíst pouze hodnotu, viz obr..6. V buňce B4 nyní vypočítejme rozdíl hodnot uložených v buňkách B3 a B. K výpočtu použijeme vztah =B3-B. Budeme-li předpokládat, že Excel zobrazuje stkutečné hodnoty, se kterými počítá, pak by výsledkem 3/5

14 Vladimír Jehlička Programování výpočtu měla být hodnota. Ale jak je vidět na obr..6, výsledkem výpočtu je hodnota. V buňce B5 vypočítejme rozdíl hodnot uložených v buňkách B3 a B. Budeme-li opět předpokládat, že Excel ve svých buňkách zobrazuje čísla, se kterými skutečně pracuje, pak bychom neměli jako výsledek výpočtu získat hodnotu, která je uložena v buňce B. Ale obr..6 dokladuje, že tomu tak není. Celkově tedy můžeme konstatovat, že Excel pracuje s přesností na 5 platných dekadických míst. Na 6. místě se nacházejí hodnoty, které nelze předem jednoznačně předpovídat, ale v některých případech s nimi Excel pracuje. Obdobným způsobem můžeme zkoumat rozsah exponentů při zápisu reálných čísel v Excelu. Na obr..7 je dokladováno, že je možno do buňky zadat číslo 38. Při zadání čísla 39 ale už došlo k chybě, takže větší čísla už zadávat nelze, viz obr..8. Obr..7 Zadání největšího možného čísla Obr..8 Pokus o zadání čísla, které přesáhlo maximální přípustnou mez Zaměříme-li se naopak na záporné hodnoty exponentů, pak zjistíme, že nejmenší možné číslo je řádově -37, viz obr..9. 4/5

15 Vladimír Jehlička Programování Obr..9 Zadání nejmenšího možného čísla Při pokusu o vložení menšího čísla, systém převezme zadávanou hodnotu jako nulovou, viz obr... Obr.. Pokus o zadání čísla, které překročilo minimální přípustnou mez Vše lze vysvětlit a zdůvodnit ukládáním mantisy a exponentu reálného čísla do vymezené části paměti počítače ve formě dvojkového doplňku. A zde se dostáváme k jádru problému, který souvisí s přesností ukládaných čísel do pamětí kalkulaček a počítačů. V žádném případě se nejedná pouze o problematiku tabulkového kalkulátoru Excel, ale o obecná pravidla, která platí pro práci na počítačích a pro tvorbu programů v libovolném programovacím jazyku. Vrátíme-li se k tabulce.5, pak můžeme konstatovat, že tabulkový kalkulátor Excel ukládá čísla v exponenciálním tvaru, který koresponduje s deklarováním proměnných typu Double. K uložení do paměti tedy využívá kapacitu 8 byte a mantisu čísla zobrazuje s přesností na 5 až 6 platných dekadických míst. 5/5

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Čísla v počítači Výpočetní technika I

Čísla v počítači Výpočetní technika I .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavel.haluza@mendelu.cz Osnova přednášky ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi aritmetické operace

Více

Přednáška 2: Čísla v počítači. Práce s počítačem. Číselné soustavy. Převody mezi soustavami. Aritmetické operace. Uložení čísel v paměti počítače

Přednáška 2: Čísla v počítači. Práce s počítačem. Číselné soustavy. Převody mezi soustavami. Aritmetické operace. Uložení čísel v paměti počítače Ergonomie Ergonomie Osnova přednášky Výpočetní technika I Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavelhaluza@mendelucz ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu ázev školy Autor ázev Téma hodiny Předmět Ročník /y/ C.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_IOVACE_1_ČT_1.01_ vyjádření čísel v různých číselných soustavách Střední odborná škola a Střední

Více

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci Dlouhá čísla Tomáš Holan, dlouha.txt, Verse: 19. února 2006. Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci desetinných čísel. Co ale dělat, když nám žádný z dostupných datových

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Textové, datumové a časové funkce

Textové, datumové a časové funkce Textové, datumové a časové funkce EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.15 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 2 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Úvod do problematiky VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Databáze je uspořádaná množina velkého množství informací (dat). Příkladem databáze je překladový slovník, seznam PSČ nebo telefonní seznam. Databáze

Více

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O produktu Kdo bude

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Funkce. Definiční obor a obor hodnot

Funkce. Definiční obor a obor hodnot Funkce Definiční obor a obor hodnot Opakování definice funkce Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného čísla A a přibližného čísla a = A a. Je třeba rozlišovat dva případy:

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF]

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] UŽIVATELSKÝ MANUÁL Všeobecné informace VĚDECKÁ KALKULAČKA Model SR-260 Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] Funkce

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava

Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava Obsah OBSAH... 1 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 1 2 HISTORIE POČÍTAČŮ... 2 2.1 GENERACE POČÍTAČŮ... 3 2.2 KATEGORIE POČÍTAČŮ... 3 3 KONCEPCE

Více

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan Nejstarší známý početní systém založený na čísle 10 zavedli před 5 000 lety v Egyptě. Egypťané používali skupinu čar pro vyjádření čísel do devítky. Vypadala asi

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Zobrazení dat Cíl kapitoly:

Zobrazení dat Cíl kapitoly: Zobrazení dat Cíl kapitoly: Cílem této kapitoly je sezn{mit čten{ře se způsoby z{pisu dat (čísel, znaků, řetězců) v počítači. Proto jsou zde postupně vysvětleny číselné soustavy, způsoby kódov{ní české

Více

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Jedná se o speciální případ dopravních úloh, řeší např. problematiku optimálního přiřazení strojů na pracoviště. Příklad Podnik má k dispozici 3 jeřáby,

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina Reálná čísla Iracionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru nekonečného desetinného rozvoje, ve kterém se nevyskytuje žádná perioda. Při počítání je potřeba iracionální číslo vyjádřit zaokrouhlené na určitý

Více

4 Datové struktury. Datové struktury. Zobrazení dat v počítači

4 Datové struktury. Datové struktury. Zobrazení dat v počítači 4 Datové struktury Zobrazení dat v počítači Každá hodnota v paměti počítače je zakódovaná do posloupnosti bitů. Využívá se přitom dvojková (binární) soustava, která používá dva znaky, 1 (nebo I ) a 0,

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Číselné soustavy: Druhy soustav: Počítání ve dvojkové soustavě:

Číselné soustavy: Druhy soustav: Počítání ve dvojkové soustavě: Přednášející : Ing. Petr Haberzettl Zápočet : práce na doma hlavně umět vysvětlit Ze 120 lidí udělá maximálně 25 :D Literatura : Frištacký - Logické systémy Číselné soustavy: Nevyužíváme 10 Druhy soustav:

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

VY_42_INOVACE_MA3_01-36

VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Inovace a zkvalitnění

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Seznam funkcí pro kurz EXCEL I. Jaroslav Nedoma

Seznam funkcí pro kurz EXCEL I. Jaroslav Nedoma Seznam funkcí pro kurz EXCEL I Jaroslav Nedoma 2010 Obsah ÚVOD... 3 SUMA... 4 PRŮMĚR... 6 MIN... 8 MAX... 10 POČET... 12 POČET2... 14 ZAOKROUHLIT... 16 COUNTIF... 18 SVYHLEDAT... 22 2 ÚVOD Autor zpracoval

Více

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula.

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Celá čísla Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Množinu celých čísel označujeme Z Z = { 3, 2, 1,0, 1,2, 3, } Vlastností této množiny je,

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5 Excel - databáze Opakování Soubor, který jsme upravovali Podklady pro výpočty Upravený soubor B6=B4*B5 H4=SUMA(B4:G4) I4 =PRŮMĚR(B4:G4) B7= B6*$M$4 B10 =B6-B7-B8-B9 B13=KDYŽ(C4>=450;"přes";KDYŽ(C4>=380;

Více

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Nová databáze, návrh tabulky Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Dlouhodobý úkol Ahoj! Dnes vás čeká vytvoření první databáze (tabulky). Budeme evidovat

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

Excel Matematické operátory. Excel předdefinované funkce

Excel Matematické operátory. Excel předdefinované funkce Excel Matematické operátory a) Sčítání + příklad =A1+A2 sečte obsah buněk A1 a A2 b) Odčítání - příklad =A1-A2 odečte hodnotu buňky A2 od hodnoty buňky A1 c) Násobení * příklad =A1*A2 vynásobí obsah buněk

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 27 Název materiálu: Funkce datumu a času, finanční a další Ročník: 2. ročník Identifikace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Počítáme v Excelu v rekordním čase Druhé, aktualizované vydání Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2787.

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

Analýzy - nový modul pro STEREO 18

Analýzy - nový modul pro STEREO 18 Analýzy - nový modul pro STEREO 18 Modul Analýzy je určen všem, kterým nestačí standardní účetní výstupy, kteří chtějí lepší orientaci ve výsledcích, jakých firma dosahuje, a lepší informovanost o dílčích

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení Ing. Pavel Kubalík, Ph.D., 2010 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom.

Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom. @213 17. Speciální funkce Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom. Nyní si řekneme něco o třech

Více